Αυτήν τη στιγμή είστε εκτός σύνδεσης, σε αναμονή για επανασύνδεση στο Internet

MS10-033: Hinweise zum Sicherheitsupdate für "Asycfilt.dll" (COM-Komponente) vom 8. Juni 2010

Der Support für Windows XP wurde eingestellt

Microsoft stellte am 8. April 2014 den Support für Windows XP ein. Diese Änderung wirkt sich auf Ihre Softwareupdates und Sicherheitsoptionen aus. Erfahren Sie, was das für Sie bedeutet und wie Sie Ihren Schutz aufrechterhalten können.

Der Support für Windows Server 2003 ist am 14. Juli 2015 abgelaufen.

Microsoft beendete den Support für Windows Server 2003 am 14. Juli 2015. Diese Änderung wirkt sich auf Ihre Softwareupdates und Sicherheitsoptionen aus. Erfahren Sie, was das für Sie bedeutet und wie Sie Ihren Schutz aufrechterhalten können.

EINFÜHRUNG
Microsoft hat das Sicherheitsbulletin MS10-033 veröffentlicht. Das vollständige Sicherheitsbulletin finden Sie auf den folgenden Microsoft-Websites:

Hilfe und Support zum Sicherheitsupdate

Privatanwender erhalten kostenlosen Support über die Hotline-Nummer 1-866-PCSAFETY (nur USA und Kanada) oder über die örtliche Microsoft-Niederlassung. Weitere Informationen zur Kontaktaufnahme mit der zuständigen Microsoft-Niederlassung bei Problemen mit Sicherheitsupdates finden Sie auf der internationalen Supportwebsite von Microsoft: Kunden in Nordamerika können über die folgende Website von Microsoft auch direkten Zugriff auf unbegrenzten kostenfreien E-Mail-Support oder unbegrenzten Einzelsupport per Chat erhalten: Unternehmenskunden können bei Problemen mit Sicherheitsupdates ihre üblichen Supportkontakte nutzen.
Weitere Informationen

Zusätzliche Informationen zu dem Sicherheitsupdate

Informationen zum Neustart

Sie müssen den Computer nach der Installation des Sicherheitsupdates möglicherweise neu starten.In bestimmten Fällen ist nach Installation dieses Updates kein Neustart erforderlich. Falls die benötigten Dateien bereits verwendet werden, muss jedoch ein Neustart durchgeführt werden. Liegt diese Bedingung vor, wird eine Meldung angezeigt, in der Sie aufgefordert werden, den Computer neu zu starten.

Um die Notwendigkeit, einen Neustart auszuführen, zu verringern, beenden Sie alle betroffenen Dienste, und schließen Sie alle Anwendungen, die die betroffenen Dateien möglicherweise verwenden, bevor Sie das Sicherheitsupdate installieren. Weitere Informationen zu den Gründen, warum Sie zu einem Neustart aufgefordert werden, finden Sie im folgenden Artikel der Microsoft Knowledge Base:
887012 Warum Sie nach Installation eines Sicherheitsupdates auf einem Windows-Computer möglicherweise aufgefordert werden, Ihren Computer neu zu starten

Informationen zur Deinstallation

Gehen Sie folgendermaßen vor, um das Sicherheitsupdate zu deinstallieren:
 • Verwenden Sie die Systemsteuerungsoption Software bzw. Programme und Funktionen.
 • Verwenden Sie das Programm "Spuninst.exe", das sich im Ordner "%Windir%\$NTUninstallKB975562$\Spuninst" befindet.
DATEIINFORMATIONEN
Die englische Version (USA) dieses Softwareupdates installiert Dateien mit den in der nachstehenden Tabelle aufgelisteten Attributen. Datums- und Uhrzeitangaben für diese Dateien sind in der "Universal Time Coordinated" (UTC) angegeben. Die Datums- und Uhrzeitangaben für diese Dateien werden auf Ihrem lokalen Computer in Ihrer Ortszeit und unter Berücksichtigung der Sommerzeit angegeben. Außerdem können sich die Datums- und Uhrzeitangaben ändern, wenn Sie bestimmte Operationen mit den Dateien ausführen.

Dateiinformationen für Windows 2000

Alle unterstützten Editions von Microsoft Windows 2000 Service Pack 4

File nameFile versionFile sizeDateTimePlatform
Asycfilt.dll2.40.4534.0143,63209-Mar-201022:02x86

Dateiinformationen für Windows XP und Windows Server 2003

 • Welche Dateien für bestimmte Meilensteine (RTM, SPn) und Servicebereiche (QFE, GDR) gelten, ist in den Spalten "SP-Anforderung" und "Servicebereich" angegeben.
 • GDR-Servicebereiche enthalten nur allgemein freigegebene Korrekturen für weit verbreitete, kritische Probleme. QFE-Servicebereiche enthalten zusätzlich zu den auf breiter Basis veröffentlichten Korrekturen Hotfixes.
 • Neben den in diesen Tabellen aufgeführten Dateien installiert das Softwareupdate außerdem die zugehörige Sicherheitskatalogdatei (KBNummer.cat), die mit einer digitalen Microsoft-Signatur versehen ist.

Alle unterstützten x86-basierten Versionen von Windows XP

File nameFile versionFile sizeDateTimePlatformSP requirementService branch
Asycfilt.dll5.1.2600.368065,53605-Mar-201014:57x86SP2SP2GDR
Asycfilt.dll5.1.2600.368065,53605-Mar-201014:48x86SP2SP2QFE
Asycfilt.dll5.1.2600.594965,53605-Mar-201014:37x86SP3SP3GDR
Asycfilt.dll5.1.2600.594965,53605-Mar-201014:52x86SP3SP3QFE

Alle unterstützten x64-basierten Versionen von Windows Server 2003 und Windows XP Professional x64 Edition

File nameFile versionFile sizeDateTimePlatformSP requirementService branch
Asycfilt.dll5.2.3790.4676107,52006-Mar-201018:32x64SP2SP2GDR
Wasycfilt.dll5.2.3790.467665,53606-Mar-201018:32x86SP2SP2GDR\WOW
Asycfilt.dll5.2.3790.4676107,52006-Mar-201018:27x64SP2SP2QFE
Wasycfilt.dll5.2.3790.467665,53606-Mar-201018:27x86SP2SP2QFE\WOW

Alle unterstützten x86-basierten Versionen von Windows Server 2003

File nameFile versionFile sizeDateTimePlatformSP requirementService branch
Asycfilt.dll5.2.3790.467665,53606-Mar-201004:49x86SP2SP2GDR
Asycfilt.dll5.2.3790.467665,53606-Mar-201005:18x86SP2SP2QFE

Alle unterstützten IA-64-basierten Versionen von Windows Server 2003

File nameFile versionFile sizeDateTimePlatformSP requirementService branch
Asycfilt.dll5.2.3790.4676434,17606-Mar-201018:29IA-64SP2SP2GDR
Wasycfilt.dll5.2.3790.467665,53606-Mar-201018:29x86SP2SP2GDR\WOW
Asycfilt.dll5.2.3790.4676241,66406-Mar-201018:27IA-64SP2SP2QFE
Wasycfilt.dll5.2.3790.467665,53606-Mar-201018:27x86SP2SP2QFE\WOW

Dateiinformationen für Windows Vista und Windows Server 2008

 • Welche Dateien für bestimmte Produkte, Meilensteine (RTM, SPn) und Servicebereiche (LDR, GDR) gelten, ist anhand der Dateiversionsnummern in der folgenden Tabelle zu erkennen:
  VersionProduktMeilensteinServicebereich
  6.0.6000.16xxxWindows VistaRTMGDR
  6.0.6000.20xxxWindows VistaRTMLDR
  6.0.6001.18xxxWindows Vista SP1 und Windows Server 2008 SP1SP1GDR
  6.0.6001.22xxxWindows Vista SP1 und Windows Server 2008 SP1SP1LDR
  6.0.6002.18xxxWindows Vista SP2 und Windows Server 2008 SP2SP2GDR
  6.0.6002.22xxxWindows Vista SP2 und Windows Server 2008 SP2SP2LDR
 • Service Pack 1 ist in die endgültige Produktversion von Windows Server 2008 integriert. Aus diesem Grund gelten Dateien des RTM-Meilensteins nur für Windows Vista. Dateien des RTM-Meilensteins weisen eine Versionsnummer "6.0.0000.xxxxxx" auf.
 • GDR-Servicebereiche enthalten nur allgemein freigegebene Korrekturen für weit verbreitete, kritische Probleme. LDR-Servicebereiche enthalten zusätzlich zu den auf breiter Basis veröffentlichten Korrekturen Hotfixes.
 • Die für die einzelnen Umgebungen installierten MANIFEST-Dateien (.manifest) und MUM-Dateien (.mum) sind separat aufgeführt. MUM- und MANIFEST-Dateien sowie die zugehörigen Sicherheitskatalogdateien (.cat) sind wichtig, um den Status der aktualisierten Komponente beizubehalten. Die Sicherheitskatalogdateien (Attribute nicht aufgelistet) sind mit einer digitalen Microsoft-Signatur versehen.

Alle unterstützten x86-basierten Versionen von Windows Vista und Windows Server 2008

File nameFile versionFile sizeDateTimePlatform
Asycfilt.dll6.0.6001.1845467,07205-Apr-201016:07x86
Asycfilt.dll6.0.6001.2266567,07205-Apr-201016:28x86
Asycfilt.dll6.0.6002.1823667,07205-Apr-201017:01x86
Asycfilt.dll6.0.6002.2237767,07205-Apr-201017:14x86

Alle unterstützten x64-basierten Versionen von Windows Vista und Windows Server 2008

File nameFile versionFile sizeDateTimePlatform
Asycfilt.dll6.0.6001.1845484,48005-Apr-201016:51x64
Asycfilt.dll6.0.6001.2266584,48005-Apr-201016:38x64
Asycfilt.dll6.0.6002.1823684,48005-Apr-201017:31x64
Asycfilt.dll6.0.6002.2237784,48005-Apr-201017:11x64
Asycfilt.dll6.0.6001.1845467,07205-Apr-201016:07x86
Asycfilt.dll6.0.6001.2266567,07205-Apr-201016:28x86
Asycfilt.dll6.0.6002.1823667,07205-Apr-201017:01x86
Asycfilt.dll6.0.6002.2237767,07205-Apr-201017:14x86

Alle unterstützten IA-64-basierten Versionen von Windows Server 2008

File nameFile versionFile sizeDateTimePlatform
Asycfilt.dll6.0.6001.18454218,11205-Apr-201016:13IA-64
Asycfilt.dll6.0.6001.22665218,11205-Apr-201016:13IA-64
Asycfilt.dll6.0.6002.18236218,11205-Apr-201016:50IA-64
Asycfilt.dll6.0.6002.22377218,11205-Apr-201017:08IA-64
Asycfilt.dll6.0.6001.1845467,07205-Apr-201016:07x86
Asycfilt.dll6.0.6001.2266567,07205-Apr-201016:28x86
Asycfilt.dll6.0.6002.1823667,07205-Apr-201017:01x86
Asycfilt.dll6.0.6002.2237767,07205-Apr-201017:14x86

Weitere Dateiinformationen für Windows Vista und Windows Server 2008

Weitere Dateien für alle unterstützten x86-basierten Versionen von Windows Vista und Windows Server 2008

File namePackage_1_for_kb979482_bf~31bf3856ad364e35~x86~~6.0.1.1.mum
File versionNot Applicable
File size1,762
Date (UTC)07-Apr-2010
Time (UTC)07:46
PlatformNot Applicable
File namePackage_1_for_kb979482~31bf3856ad364e35~x86~~6.0.1.1.mum
File versionNot Applicable
File size2,483
Date (UTC)07-Apr-2010
Time (UTC)07:46
PlatformNot Applicable
File namePackage_2_for_kb979482_bf~31bf3856ad364e35~x86~~6.0.1.1.mum
File versionNot Applicable
File size1,767
Date (UTC)07-Apr-2010
Time (UTC)07:46
PlatformNot Applicable
File namePackage_2_for_kb979482~31bf3856ad364e35~x86~~6.0.1.1.mum
File versionNot Applicable
File size2,492
Date (UTC)07-Apr-2010
Time (UTC)07:46
PlatformNot Applicable
File namePackage_3_for_kb979482_bf~31bf3856ad364e35~x86~~6.0.1.1.mum
File versionNot Applicable
File size1,767
Date (UTC)07-Apr-2010
Time (UTC)07:46
PlatformNot Applicable
File namePackage_3_for_kb979482~31bf3856ad364e35~x86~~6.0.1.1.mum
File versionNot Applicable
File size2,488
Date (UTC)07-Apr-2010
Time (UTC)07:46
PlatformNot Applicable
File namePackage_4_for_kb979482_bf~31bf3856ad364e35~x86~~6.0.1.1.mum
File versionNot Applicable
File size1,767
Date (UTC)07-Apr-2010
Time (UTC)07:46
PlatformNot Applicable
File namePackage_4_for_kb979482~31bf3856ad364e35~x86~~6.0.1.1.mum
File versionNot Applicable
File size2,490
Date (UTC)07-Apr-2010
Time (UTC)07:46
PlatformNot Applicable
File namePackage_5_for_kb979482_bf~31bf3856ad364e35~x86~~6.0.1.1.mum
File versionNot Applicable
File size1,767
Date (UTC)07-Apr-2010
Time (UTC)07:46
PlatformNot Applicable
File namePackage_5_for_kb979482~31bf3856ad364e35~x86~~6.0.1.1.mum
File versionNot Applicable
File size2,494
Date (UTC)07-Apr-2010
Time (UTC)07:46
PlatformNot Applicable
File namePackage_6_for_kb979482_bf~31bf3856ad364e35~x86~~6.0.1.1.mum
File versionNot Applicable
File size1,768
Date (UTC)07-Apr-2010
Time (UTC)07:46
PlatformNot Applicable
File namePackage_6_for_kb979482~31bf3856ad364e35~x86~~6.0.1.1.mum
File versionNot Applicable
File size2,494
Date (UTC)07-Apr-2010
Time (UTC)07:46
PlatformNot Applicable
File namePackage_7_for_kb979482_bf~31bf3856ad364e35~x86~~6.0.1.1.mum
File versionNot Applicable
File size1,768
Date (UTC)07-Apr-2010
Time (UTC)07:46
PlatformNot Applicable
File namePackage_7_for_kb979482~31bf3856ad364e35~x86~~6.0.1.1.mum
File versionNot Applicable
File size2,494
Date (UTC)07-Apr-2010
Time (UTC)07:46
PlatformNot Applicable
File namePackage_for_kb979482_client_1_bf~31bf3856ad364e35~x86~~6.0.1.1.mum
File versionNot Applicable
File size1,342
Date (UTC)07-Apr-2010
Time (UTC)07:46
PlatformNot Applicable
File namePackage_for_kb979482_client_1~31bf3856ad364e35~x86~~6.0.1.1.mum
File versionNot Applicable
File size1,361
Date (UTC)07-Apr-2010
Time (UTC)07:46
PlatformNot Applicable
File namePackage_for_kb979482_client_2_bf~31bf3856ad364e35~x86~~6.0.1.1.mum
File versionNot Applicable
File size1,355
Date (UTC)07-Apr-2010
Time (UTC)07:46
PlatformNot Applicable
File namePackage_for_kb979482_client_2~31bf3856ad364e35~x86~~6.0.1.1.mum
File versionNot Applicable
File size1,374
Date (UTC)07-Apr-2010
Time (UTC)07:46
PlatformNot Applicable
File namePackage_for_kb979482_client_bf~31bf3856ad364e35~x86~~6.0.1.1.mum
File versionNot Applicable
File size1,691
Date (UTC)07-Apr-2010
Time (UTC)07:46
PlatformNot Applicable
File namePackage_for_kb979482_client~31bf3856ad364e35~x86~~6.0.1.1.mum
File versionNot Applicable
File size1,722
Date (UTC)07-Apr-2010
Time (UTC)07:46
PlatformNot Applicable
File namePackage_for_kb979482_sc_0_bf~31bf3856ad364e35~x86~~6.0.1.1.mum
File versionNot Applicable
File size1,411
Date (UTC)07-Apr-2010
Time (UTC)07:46
PlatformNot Applicable
File namePackage_for_kb979482_sc_0~31bf3856ad364e35~x86~~6.0.1.1.mum
File versionNot Applicable
File size1,431
Date (UTC)07-Apr-2010
Time (UTC)07:46
PlatformNot Applicable
File namePackage_for_kb979482_sc_1_bf~31bf3856ad364e35~x86~~6.0.1.1.mum
File versionNot Applicable
File size1,351
Date (UTC)07-Apr-2010
Time (UTC)07:46
PlatformNot Applicable
File namePackage_for_kb979482_sc_1~31bf3856ad364e35~x86~~6.0.1.1.mum
File versionNot Applicable
File size1,370
Date (UTC)07-Apr-2010
Time (UTC)07:46
PlatformNot Applicable
File namePackage_for_kb979482_sc_bf~31bf3856ad364e35~x86~~6.0.1.1.mum
File versionNot Applicable
File size1,679
Date (UTC)07-Apr-2010
Time (UTC)07:46
PlatformNot Applicable
File namePackage_for_kb979482_sc~31bf3856ad364e35~x86~~6.0.1.1.mum
File versionNot Applicable
File size1,710
Date (UTC)07-Apr-2010
Time (UTC)07:46
PlatformNot Applicable
File namePackage_for_kb979482_server_0_bf~31bf3856ad364e35~x86~~6.0.1.1.mum
File versionNot Applicable
File size1,415
Date (UTC)07-Apr-2010
Time (UTC)07:46
PlatformNot Applicable
File namePackage_for_kb979482_server_0~31bf3856ad364e35~x86~~6.0.1.1.mum
File versionNot Applicable
File size1,434
Date (UTC)07-Apr-2010
Time (UTC)07:46
PlatformNot Applicable
File namePackage_for_kb979482_server_1_bf~31bf3856ad364e35~x86~~6.0.1.1.mum
File versionNot Applicable
File size1,355
Date (UTC)07-Apr-2010
Time (UTC)07:46
PlatformNot Applicable
File namePackage_for_kb979482_server_1~31bf3856ad364e35~x86~~6.0.1.1.mum
File versionNot Applicable
File size1,374
Date (UTC)07-Apr-2010
Time (UTC)07:46
PlatformNot Applicable
File namePackage_for_kb979482_server_bf~31bf3856ad364e35~x86~~6.0.1.1.mum
File versionNot Applicable
File size1,691
Date (UTC)07-Apr-2010
Time (UTC)07:46
PlatformNot Applicable
File namePackage_for_kb979482_server~31bf3856ad364e35~x86~~6.0.1.1.mum
File versionNot Applicable
File size1,722
Date (UTC)07-Apr-2010
Time (UTC)07:46
PlatformNot Applicable
File namePackage_for_kb979482_winpesrv_0_bf~31bf3856ad364e35~x86~~6.0.1.1.mum
File versionNot Applicable
File size1,412
Date (UTC)07-Apr-2010
Time (UTC)07:46
PlatformNot Applicable
File namePackage_for_kb979482_winpesrv_0~31bf3856ad364e35~x86~~6.0.1.1.mum
File versionNot Applicable
File size1,431
Date (UTC)07-Apr-2010
Time (UTC)07:46
PlatformNot Applicable
File namePackage_for_kb979482_winpesrv_bf~31bf3856ad364e35~x86~~6.0.1.1.mum
File versionNot Applicable
File size1,420
Date (UTC)07-Apr-2010
Time (UTC)07:46
PlatformNot Applicable
File namePackage_for_kb979482_winpesrv~31bf3856ad364e35~x86~~6.0.1.1.mum
File versionNot Applicable
File size1,439
Date (UTC)07-Apr-2010
Time (UTC)07:46
PlatformNot Applicable
File nameUpdate-bf.mum
File versionNot Applicable
File size2,857
Date (UTC)07-Apr-2010
Time (UTC)07:46
PlatformNot Applicable
File nameX86_2c060f60aa517f7b4a8e29af9f66e9ce_31bf3856ad364e35_6.0.6002.22377_none_f619c43e6fb22b86.manifest
File versionNot Applicable
File size715
Date (UTC)07-Apr-2010
Time (UTC)07:46
PlatformNot Applicable
File nameX86_3033c4cd6a2fc513757b58cc248671dc_31bf3856ad364e35_6.0.6002.18236_none_6f75f2d23d7cd244.manifest
File versionNot Applicable
File size715
Date (UTC)07-Apr-2010
Time (UTC)07:46
PlatformNot Applicable
File nameX86_a7da2e8f42964d5aaec85cca801f2033_31bf3856ad364e35_6.0.6001.22665_none_b86cfd01246fd93c.manifest
File versionNot Applicable
File size715
Date (UTC)07-Apr-2010
Time (UTC)07:46
PlatformNot Applicable
File nameX86_c556af952472cc2a7580c0e62a2e2fb4_31bf3856ad364e35_6.0.6001.18454_none_916ee61978e5656c.manifest
File versionNot Applicable
File size715
Date (UTC)07-Apr-2010
Time (UTC)07:46
PlatformNot Applicable
File nameX86_microsoft-windows-o..mation-asyncfilters_31bf3856ad364e35_6.0.6001.18454_none_76976349b9461049.manifest
File versionNot Applicable
File size5,041
Date (UTC)05-Apr-2010
Time (UTC)17:49
PlatformNot Applicable
File nameX86_microsoft-windows-o..mation-asyncfilters_31bf3856ad364e35_6.0.6001.22665_none_77173258d26ae282.manifest
File versionNot Applicable
File size5,041
Date (UTC)05-Apr-2010
Time (UTC)18:06
PlatformNot Applicable
File nameX86_microsoft-windows-o..mation-asyncfilters_31bf3856ad364e35_6.0.6002.18236_none_78957783b65a5d60.manifest
File versionNot Applicable
File size5,041
Date (UTC)05-Apr-2010
Time (UTC)18:23
PlatformNot Applicable
File nameX86_microsoft-windows-o..mation-asyncfilters_31bf3856ad364e35_6.0.6002.22377_none_78f4d4e8cf978645.manifest
File versionNot Applicable
File size5,041
Date (UTC)05-Apr-2010
Time (UTC)20:44
PlatformNot Applicable

Weitere Dateien für alle unterstützten x64-basierten Versionen von Windows Vista und Windows Server 2008

File nameAmd64_2d94f57d2aef82b5f4169786762e9c4b_31bf3856ad364e35_6.0.6002.18236_none_02d8928525966028.manifest
File versionNot Applicable
File size1,078
Date (UTC)07-Apr-2010
Time (UTC)07:46
PlatformNot Applicable
File nameAmd64_6abf9757b7044ca1e1c758ecc399186a_31bf3856ad364e35_6.0.6001.22665_none_47845ad4256fa991.manifest
File versionNot Applicable
File size1,078
Date (UTC)07-Apr-2010
Time (UTC)07:46
PlatformNot Applicable
File nameAmd64_7c72ee8e9caaf15bc7a8b0a31b77e6de_31bf3856ad364e35_6.0.6001.18454_none_f19e1472e1a375b8.manifest
File versionNot Applicable
File size1,078
Date (UTC)07-Apr-2010
Time (UTC)07:46
PlatformNot Applicable
File nameAmd64_a4864ffe31f13fa44820b3b62a1c4d15_31bf3856ad364e35_6.0.6001.22665_none_cc60171ceaef654a.manifest
File versionNot Applicable
File size719
Date (UTC)07-Apr-2010
Time (UTC)07:46
PlatformNot Applicable
File nameAmd64_aa3c7a0398b2ba6094a21c825624e303_31bf3856ad364e35_6.0.6001.18454_none_38b8295345d40f0b.manifest
File versionNot Applicable
File size719
Date (UTC)07-Apr-2010
Time (UTC)07:46
PlatformNot Applicable
File nameAmd64_d7d0f910b0800843fc712643aa5ec89d_31bf3856ad364e35_6.0.6002.22377_none_195d7498a09fbb8a.manifest
File versionNot Applicable
File size1,078
Date (UTC)07-Apr-2010
Time (UTC)07:46
PlatformNot Applicable
File nameAmd64_microsoft-windows-o..mation-asyncfilters_31bf3856ad364e35_6.0.6001.18454_none_d2b5fecd71a3817f.manifest
File versionNot Applicable
File size5,053
Date (UTC)05-Apr-2010
Time (UTC)18:29
PlatformNot Applicable
File nameAmd64_microsoft-windows-o..mation-asyncfilters_31bf3856ad364e35_6.0.6001.22665_none_d335cddc8ac853b8.manifest
File versionNot Applicable
File size5,053
Date (UTC)05-Apr-2010
Time (UTC)18:14
PlatformNot Applicable
File nameAmd64_microsoft-windows-o..mation-asyncfilters_31bf3856ad364e35_6.0.6002.18236_none_d4b413076eb7ce96.manifest
File versionNot Applicable
File size5,053
Date (UTC)05-Apr-2010
Time (UTC)19:09
PlatformNot Applicable
File nameAmd64_microsoft-windows-o..mation-asyncfilters_31bf3856ad364e35_6.0.6002.22377_none_d513706c87f4f77b.manifest
File versionNot Applicable
File size5,053
Date (UTC)06-Apr-2010
Time (UTC)09:32
PlatformNot Applicable
File namePackage_1_for_kb979482_bf~31bf3856ad364e35~amd64~~6.0.1.1.mum
File versionNot Applicable
File size1,772
Date (UTC)07-Apr-2010
Time (UTC)07:46
PlatformNot Applicable
File namePackage_1_for_kb979482~31bf3856ad364e35~amd64~~6.0.1.1.mum
File versionNot Applicable
File size2,497
Date (UTC)07-Apr-2010
Time (UTC)07:46
PlatformNot Applicable
File namePackage_2_for_kb979482_bf~31bf3856ad364e35~amd64~~6.0.1.1.mum
File versionNot Applicable
File size2,004
Date (UTC)07-Apr-2010
Time (UTC)07:46
PlatformNot Applicable
File namePackage_2_for_kb979482~31bf3856ad364e35~amd64~~6.0.1.1.mum
File versionNot Applicable
File size2,972
Date (UTC)07-Apr-2010
Time (UTC)07:46
PlatformNot Applicable
File namePackage_3_for_kb979482_bf~31bf3856ad364e35~amd64~~6.0.1.1.mum
File versionNot Applicable
File size2,004
Date (UTC)07-Apr-2010
Time (UTC)07:47
PlatformNot Applicable
File namePackage_3_for_kb979482~31bf3856ad364e35~amd64~~6.0.1.1.mum
File versionNot Applicable
File size2,968
Date (UTC)07-Apr-2010
Time (UTC)07:46
PlatformNot Applicable
File namePackage_4_for_kb979482_bf~31bf3856ad364e35~amd64~~6.0.1.1.mum
File versionNot Applicable
File size2,004
Date (UTC)07-Apr-2010
Time (UTC)07:47
PlatformNot Applicable
File namePackage_4_for_kb979482~31bf3856ad364e35~amd64~~6.0.1.1.mum
File versionNot Applicable
File size2,970
Date (UTC)07-Apr-2010
Time (UTC)07:46
PlatformNot Applicable
File namePackage_5_for_kb979482_bf~31bf3856ad364e35~amd64~~6.0.1.1.mum
File versionNot Applicable
File size2,004
Date (UTC)07-Apr-2010
Time (UTC)07:47
PlatformNot Applicable
File namePackage_5_for_kb979482~31bf3856ad364e35~amd64~~6.0.1.1.mum
File versionNot Applicable
File size2,974
Date (UTC)07-Apr-2010
Time (UTC)07:46
PlatformNot Applicable
File namePackage_6_for_kb979482_bf~31bf3856ad364e35~amd64~~6.0.1.1.mum
File versionNot Applicable
File size2,005
Date (UTC)07-Apr-2010
Time (UTC)07:47
PlatformNot Applicable
File namePackage_6_for_kb979482~31bf3856ad364e35~amd64~~6.0.1.1.mum
File versionNot Applicable
File size2,974
Date (UTC)07-Apr-2010
Time (UTC)07:46
PlatformNot Applicable
File namePackage_7_for_kb979482_bf~31bf3856ad364e35~amd64~~6.0.1.1.mum
File versionNot Applicable
File size2,005
Date (UTC)07-Apr-2010
Time (UTC)07:47
PlatformNot Applicable
File namePackage_7_for_kb979482~31bf3856ad364e35~amd64~~6.0.1.1.mum
File versionNot Applicable
File size2,974
Date (UTC)07-Apr-2010
Time (UTC)07:46
PlatformNot Applicable
File namePackage_for_kb979482_client_1_bf~31bf3856ad364e35~amd64~~6.0.1.1.mum
File versionNot Applicable
File size1,350
Date (UTC)07-Apr-2010
Time (UTC)07:47
PlatformNot Applicable
File namePackage_for_kb979482_client_1~31bf3856ad364e35~amd64~~6.0.1.1.mum
File versionNot Applicable
File size1,369
Date (UTC)07-Apr-2010
Time (UTC)07:46
PlatformNot Applicable
File namePackage_for_kb979482_client_2_bf~31bf3856ad364e35~amd64~~6.0.1.1.mum
File versionNot Applicable
File size1,363
Date (UTC)07-Apr-2010
Time (UTC)07:47
PlatformNot Applicable
File namePackage_for_kb979482_client_2~31bf3856ad364e35~amd64~~6.0.1.1.mum
File versionNot Applicable
File size1,382
Date (UTC)07-Apr-2010
Time (UTC)07:46
PlatformNot Applicable
File namePackage_for_kb979482_client_bf~31bf3856ad364e35~amd64~~6.0.1.1.mum
File versionNot Applicable
File size1,701
Date (UTC)07-Apr-2010
Time (UTC)07:47
PlatformNot Applicable
File namePackage_for_kb979482_client~31bf3856ad364e35~amd64~~6.0.1.1.mum
File versionNot Applicable
File size1,732
Date (UTC)07-Apr-2010
Time (UTC)07:46
PlatformNot Applicable
File namePackage_for_kb979482_sc_0_bf~31bf3856ad364e35~amd64~~6.0.1.1.mum
File versionNot Applicable
File size1,419
Date (UTC)07-Apr-2010
Time (UTC)07:47
PlatformNot Applicable
File namePackage_for_kb979482_sc_0~31bf3856ad364e35~amd64~~6.0.1.1.mum
File versionNot Applicable
File size1,439
Date (UTC)07-Apr-2010
Time (UTC)07:46
PlatformNot Applicable
File namePackage_for_kb979482_sc_1_bf~31bf3856ad364e35~amd64~~6.0.1.1.mum
File versionNot Applicable
File size1,359
Date (UTC)07-Apr-2010
Time (UTC)07:47
PlatformNot Applicable
File namePackage_for_kb979482_sc_1~31bf3856ad364e35~amd64~~6.0.1.1.mum
File versionNot Applicable
File size1,378
Date (UTC)07-Apr-2010
Time (UTC)07:46
PlatformNot Applicable
File namePackage_for_kb979482_sc_bf~31bf3856ad364e35~amd64~~6.0.1.1.mum
File versionNot Applicable
File size1,689
Date (UTC)07-Apr-2010
Time (UTC)07:47
PlatformNot Applicable
File namePackage_for_kb979482_sc~31bf3856ad364e35~amd64~~6.0.1.1.mum
File versionNot Applicable
File size1,720
Date (UTC)07-Apr-2010
Time (UTC)07:46
PlatformNot Applicable
File namePackage_for_kb979482_server_0_bf~31bf3856ad364e35~amd64~~6.0.1.1.mum
File versionNot Applicable
File size1,423
Date (UTC)07-Apr-2010
Time (UTC)07:47
PlatformNot Applicable
File namePackage_for_kb979482_server_0~31bf3856ad364e35~amd64~~6.0.1.1.mum
File versionNot Applicable
File size1,442
Date (UTC)07-Apr-2010
Time (UTC)07:46
PlatformNot Applicable
File namePackage_for_kb979482_server_1_bf~31bf3856ad364e35~amd64~~6.0.1.1.mum
File versionNot Applicable
File size1,363
Date (UTC)07-Apr-2010
Time (UTC)07:47
PlatformNot Applicable
File namePackage_for_kb979482_server_1~31bf3856ad364e35~amd64~~6.0.1.1.mum
File versionNot Applicable
File size1,382
Date (UTC)07-Apr-2010
Time (UTC)07:46
PlatformNot Applicable
File namePackage_for_kb979482_server_bf~31bf3856ad364e35~amd64~~6.0.1.1.mum
File versionNot Applicable
File size1,701
Date (UTC)07-Apr-2010
Time (UTC)07:47
PlatformNot Applicable
File namePackage_for_kb979482_server~31bf3856ad364e35~amd64~~6.0.1.1.mum
File versionNot Applicable
File size1,732
Date (UTC)07-Apr-2010
Time (UTC)07:46
PlatformNot Applicable
File namePackage_for_kb979482_winpesrv_0_bf~31bf3856ad364e35~amd64~~6.0.1.1.mum
File versionNot Applicable
File size1,420
Date (UTC)07-Apr-2010
Time (UTC)07:47
PlatformNot Applicable
File namePackage_for_kb979482_winpesrv_0~31bf3856ad364e35~amd64~~6.0.1.1.mum
File versionNot Applicable
File size1,439
Date (UTC)07-Apr-2010
Time (UTC)07:46
PlatformNot Applicable
File namePackage_for_kb979482_winpesrv_bf~31bf3856ad364e35~amd64~~6.0.1.1.mum
File versionNot Applicable
File size1,428
Date (UTC)07-Apr-2010
Time (UTC)07:47
PlatformNot Applicable
File namePackage_for_kb979482_winpesrv~31bf3856ad364e35~amd64~~6.0.1.1.mum
File versionNot Applicable
File size1,447
Date (UTC)07-Apr-2010
Time (UTC)07:46
PlatformNot Applicable
File nameUpdate-bf.mum
File versionNot Applicable
File size2,877
Date (UTC)07-Apr-2010
Time (UTC)07:47
PlatformNot Applicable
File nameX86_microsoft-windows-o..mation-asyncfilters_31bf3856ad364e35_6.0.6001.18454_none_76976349b9461049.manifest
File versionNot Applicable
File size5,041
Date (UTC)05-Apr-2010
Time (UTC)17:49
PlatformNot Applicable
File nameX86_microsoft-windows-o..mation-asyncfilters_31bf3856ad364e35_6.0.6001.22665_none_77173258d26ae282.manifest
File versionNot Applicable
File size5,041
Date (UTC)05-Apr-2010
Time (UTC)18:06
PlatformNot Applicable
File nameX86_microsoft-windows-o..mation-asyncfilters_31bf3856ad364e35_6.0.6002.18236_none_78957783b65a5d60.manifest
File versionNot Applicable
File size5,041
Date (UTC)05-Apr-2010
Time (UTC)18:23
PlatformNot Applicable
File nameX86_microsoft-windows-o..mation-asyncfilters_31bf3856ad364e35_6.0.6002.22377_none_78f4d4e8cf978645.manifest
File versionNot Applicable
File size5,041
Date (UTC)05-Apr-2010
Time (UTC)20:44
PlatformNot Applicable

Weitere Dateien für alle unterstützten IA-64-basierten Versionen von Windows Server 2008

File nameIa64_54a9122cddce7faafec2b0c3c7ebf508_31bf3856ad364e35_6.0.6001.22665_none_0d2c948d44317aeb.manifest
File versionNot Applicable
File size1,076
Date (UTC)07-Apr-2010
Time (UTC)07:46
PlatformNot Applicable
File nameIa64_6d61903496dce1a0f2cb97ca16c8b383_31bf3856ad364e35_6.0.6001.22665_none_976c6c9f1323f41e.manifest
File versionNot Applicable
File size717
Date (UTC)07-Apr-2010
Time (UTC)07:46
PlatformNot Applicable
File nameIa64_95e47aa7df9b4e3577251308643ec9ac_31bf3856ad364e35_6.0.6002.22377_none_4ff02a72083e4284.manifest
File versionNot Applicable
File size1,076
Date (UTC)07-Apr-2010
Time (UTC)07:46
PlatformNot Applicable
File nameIa64_a0042f369f82d1311c8a074d760585c0_31bf3856ad364e35_6.0.6002.18236_none_af9b662d137ed35d.manifest
File versionNot Applicable
File size1,076
Date (UTC)07-Apr-2010
Time (UTC)07:46
PlatformNot Applicable
File nameIa64_b6c6702266d1109e388df022b17a5197_31bf3856ad364e35_6.0.6001.18454_none_b8f3bc8f4dcf139e.manifest
File versionNot Applicable
File size717
Date (UTC)07-Apr-2010
Time (UTC)07:46
PlatformNot Applicable
File nameIa64_eaacfd96c82c24b9e923b12c15d2e974_31bf3856ad364e35_6.0.6001.18454_none_4784e3c24f79689e.manifest
File versionNot Applicable
File size1,076
Date (UTC)07-Apr-2010
Time (UTC)07:46
PlatformNot Applicable
File nameIa64_microsoft-windows-o..mation-asyncfilters_31bf3856ad364e35_6.0.6001.18454_none_7699073fb9441945.manifest
File versionNot Applicable
File size5,047
Date (UTC)05-Apr-2010
Time (UTC)17:49
PlatformNot Applicable
File nameIa64_microsoft-windows-o..mation-asyncfilters_31bf3856ad364e35_6.0.6001.22665_none_7718d64ed268eb7e.manifest
File versionNot Applicable
File size5,047
Date (UTC)05-Apr-2010
Time (UTC)17:39
PlatformNot Applicable
File nameIa64_microsoft-windows-o..mation-asyncfilters_31bf3856ad364e35_6.0.6002.18236_none_78971b79b658665c.manifest
File versionNot Applicable
File size5,047
Date (UTC)05-Apr-2010
Time (UTC)18:11
PlatformNot Applicable
File nameIa64_microsoft-windows-o..mation-asyncfilters_31bf3856ad364e35_6.0.6002.22377_none_78f678decf958f41.manifest
File versionNot Applicable
File size5,047
Date (UTC)06-Apr-2010
Time (UTC)09:34
PlatformNot Applicable
File namePackage_1_for_kb979482_bf~31bf3856ad364e35~ia64~~6.0.1.1.mum
File versionNot Applicable
File size1,767
Date (UTC)07-Apr-2010
Time (UTC)07:46
PlatformNot Applicable
File namePackage_1_for_kb979482~31bf3856ad364e35~ia64~~6.0.1.1.mum
File versionNot Applicable
File size2,490
Date (UTC)07-Apr-2010
Time (UTC)07:46
PlatformNot Applicable
File namePackage_2_for_kb979482_bf~31bf3856ad364e35~ia64~~6.0.1.1.mum
File versionNot Applicable
File size1,999
Date (UTC)07-Apr-2010
Time (UTC)07:46
PlatformNot Applicable
File namePackage_2_for_kb979482~31bf3856ad364e35~ia64~~6.0.1.1.mum
File versionNot Applicable
File size2,961
Date (UTC)07-Apr-2010
Time (UTC)07:46
PlatformNot Applicable
File namePackage_3_for_kb979482_bf~31bf3856ad364e35~ia64~~6.0.1.1.mum
File versionNot Applicable
File size1,999
Date (UTC)07-Apr-2010
Time (UTC)07:46
PlatformNot Applicable
File namePackage_3_for_kb979482~31bf3856ad364e35~ia64~~6.0.1.1.mum
File versionNot Applicable
File size2,961
Date (UTC)07-Apr-2010
Time (UTC)07:46
PlatformNot Applicable
File namePackage_4_for_kb979482_bf~31bf3856ad364e35~ia64~~6.0.1.1.mum
File versionNot Applicable
File size1,999
Date (UTC)07-Apr-2010
Time (UTC)07:46
PlatformNot Applicable
File namePackage_4_for_kb979482~31bf3856ad364e35~ia64~~6.0.1.1.mum
File versionNot Applicable
File size2,967
Date (UTC)07-Apr-2010
Time (UTC)07:46
PlatformNot Applicable
File namePackage_5_for_kb979482_bf~31bf3856ad364e35~ia64~~6.0.1.1.mum
File versionNot Applicable
File size1,999
Date (UTC)07-Apr-2010
Time (UTC)07:46
PlatformNot Applicable
File namePackage_5_for_kb979482~31bf3856ad364e35~ia64~~6.0.1.1.mum
File versionNot Applicable
File size2,967
Date (UTC)07-Apr-2010
Time (UTC)07:46
PlatformNot Applicable
File namePackage_for_kb979482_sc_0_bf~31bf3856ad364e35~ia64~~6.0.1.1.mum
File versionNot Applicable
File size1,415
Date (UTC)07-Apr-2010
Time (UTC)07:46
PlatformNot Applicable
File namePackage_for_kb979482_sc_0~31bf3856ad364e35~ia64~~6.0.1.1.mum
File versionNot Applicable
File size1,434
Date (UTC)07-Apr-2010
Time (UTC)07:46
PlatformNot Applicable
File namePackage_for_kb979482_sc_1_bf~31bf3856ad364e35~ia64~~6.0.1.1.mum
File versionNot Applicable
File size1,355
Date (UTC)07-Apr-2010
Time (UTC)07:46
PlatformNot Applicable
File namePackage_for_kb979482_sc_1~31bf3856ad364e35~ia64~~6.0.1.1.mum
File versionNot Applicable
File size1,374
Date (UTC)07-Apr-2010
Time (UTC)07:46
PlatformNot Applicable
File namePackage_for_kb979482_sc_bf~31bf3856ad364e35~ia64~~6.0.1.1.mum
File versionNot Applicable
File size1,684
Date (UTC)07-Apr-2010
Time (UTC)07:46
PlatformNot Applicable
File namePackage_for_kb979482_sc~31bf3856ad364e35~ia64~~6.0.1.1.mum
File versionNot Applicable
File size1,715
Date (UTC)07-Apr-2010
Time (UTC)07:46
PlatformNot Applicable
File namePackage_for_kb979482_server_0_bf~31bf3856ad364e35~ia64~~6.0.1.1.mum
File versionNot Applicable
File size1,419
Date (UTC)07-Apr-2010
Time (UTC)07:46
PlatformNot Applicable
File namePackage_for_kb979482_server_0~31bf3856ad364e35~ia64~~6.0.1.1.mum
File versionNot Applicable
File size1,438
Date (UTC)07-Apr-2010
Time (UTC)07:46
PlatformNot Applicable
File namePackage_for_kb979482_server_1_bf~31bf3856ad364e35~ia64~~6.0.1.1.mum
File versionNot Applicable
File size1,358
Date (UTC)07-Apr-2010
Time (UTC)07:46
PlatformNot Applicable
File namePackage_for_kb979482_server_1~31bf3856ad364e35~ia64~~6.0.1.1.mum
File versionNot Applicable
File size1,378
Date (UTC)07-Apr-2010
Time (UTC)07:46
PlatformNot Applicable
File namePackage_for_kb979482_server_bf~31bf3856ad364e35~ia64~~6.0.1.1.mum
File versionNot Applicable
File size1,696
Date (UTC)07-Apr-2010
Time (UTC)07:46
PlatformNot Applicable
File namePackage_for_kb979482_server~31bf3856ad364e35~ia64~~6.0.1.1.mum
File versionNot Applicable
File size1,727
Date (UTC)07-Apr-2010
Time (UTC)07:46
PlatformNot Applicable
File namePackage_for_kb979482_winpesrv_0_bf~31bf3856ad364e35~ia64~~6.0.1.1.mum
File versionNot Applicable
File size1,416
Date (UTC)07-Apr-2010
Time (UTC)07:46
PlatformNot Applicable
File namePackage_for_kb979482_winpesrv_0~31bf3856ad364e35~ia64~~6.0.1.1.mum
File versionNot Applicable
File size1,435
Date (UTC)07-Apr-2010
Time (UTC)07:46
PlatformNot Applicable
File namePackage_for_kb979482_winpesrv_bf~31bf3856ad364e35~ia64~~6.0.1.1.mum
File versionNot Applicable
File size1,424
Date (UTC)07-Apr-2010
Time (UTC)07:46
PlatformNot Applicable
File namePackage_for_kb979482_winpesrv~31bf3856ad364e35~ia64~~6.0.1.1.mum
File versionNot Applicable
File size1,443
Date (UTC)07-Apr-2010
Time (UTC)07:46
PlatformNot Applicable
File nameUpdate-bf.mum
File versionNot Applicable
File size2,381
Date (UTC)07-Apr-2010
Time (UTC)07:46
PlatformNot Applicable
File nameX86_microsoft-windows-o..mation-asyncfilters_31bf3856ad364e35_6.0.6001.18454_none_76976349b9461049.manifest
File versionNot Applicable
File size5,041
Date (UTC)05-Apr-2010
Time (UTC)17:49
PlatformNot Applicable
File nameX86_microsoft-windows-o..mation-asyncfilters_31bf3856ad364e35_6.0.6001.22665_none_77173258d26ae282.manifest
File versionNot Applicable
File size5,041
Date (UTC)05-Apr-2010
Time (UTC)18:06
PlatformNot Applicable
File nameX86_microsoft-windows-o..mation-asyncfilters_31bf3856ad364e35_6.0.6002.18236_none_78957783b65a5d60.manifest
File versionNot Applicable
File size5,041
Date (UTC)05-Apr-2010
Time (UTC)18:23
PlatformNot Applicable
File nameX86_microsoft-windows-o..mation-asyncfilters_31bf3856ad364e35_6.0.6002.22377_none_78f4d4e8cf978645.manifest
File versionNot Applicable
File size5,041
Date (UTC)05-Apr-2010
Time (UTC)20:44
PlatformNot Applicable

Dateiinformationen zu Windows 7 und Windows Server 2008 R2

 • Welche Dateien für bestimmte Produkte, Meilensteine (RTM, SPn) und Servicebereiche (LDR, GDR) gelten, ist anhand der Dateiversionsnummern in der folgenden Tabelle zu erkennen:
  VersionProduktMeilensteinServicebereich
  6.1.7600.16xxxWindows 7 und Windows Server 2008 R2RTMGDR
  6.1.7600.20xxxWindows 7 und Windows Server 2008 R2RTMLDR
 • GDR-Servicebereiche enthalten nur allgemein freigegebene Korrekturen für weit verbreitete, kritische Probleme. LDR-Servicebereiche enthalten zusätzlich zu den auf breiter Basis veröffentlichten Korrekturen Hotfixes.
 • Die in den einzelnen Umgebungen installierten MANIFEST- (.manifest) und MUM-Dateien (.mum) sind im Abschnitt "Weitere Dateiinformationen für Windows 7 und Windows Server 2008 R2" separat aufgeführt. MUM- und MANIFEST-Dateien sowie die zugehörigen Sicherheitskatalogdateien (.cat) sind wichtig, um den Status der aktualisierten Komponente beizubehalten. Die Sicherheitskatalogdateien, deren Attribute nicht aufgelistet sind, verfügen über eine digitale Microsoft-Signatur.

Alle unterstützten x86-basierten Versionen von Windows 7

File nameFile versionFile sizeDateTimePlatform
Asycfilt.dll6.1.7600.1654467,58405-Mar-201007:42x86
Asycfilt.dll6.1.7600.2066067,58405-Mar-201007:28x86

Alle unterstützten x64-basierten Versionen von Windows 7 und Windows Server 2008 R2

File nameFile versionFile sizeDateTimePlatform
Asycfilt.dll6.1.7600.1654484,99205-Mar-201007:52x64
Asycfilt.dll6.1.7600.2066084,99205-Mar-201007:59x64
Asycfilt.dll6.1.7600.1654467,58405-Mar-201007:42x86
Asycfilt.dll6.1.7600.2066067,58405-Mar-201007:28x86

Alle unterstützten IA-64-basierten Versionen von Windows Server 2008 R2

File nameFile versionFile sizeDateTimePlatform
Asycfilt.dll6.1.7600.16544222,20805-Mar-201006:29IA-64
Asycfilt.dll6.1.7600.20660222,20805-Mar-201007:08IA-64
Asycfilt.dll6.1.7600.1654467,58405-Mar-201007:42x86
Asycfilt.dll6.1.7600.2066067,58405-Mar-201007:28x86

Weitere Dateiinformationen für Windows 7 und Windows Server 2008 R2

Weitere Dateien für alle unterstützten x86-basierten Versionen von Windows 7

File namePackage_1_for_kb979482_bf~31bf3856ad364e35~x86~~6.1.1.1.mum
File versionNot Applicable
File size1,800
Date (UTC)05-Mar-2010
Time (UTC)10:56
PlatformNot Applicable
File namePackage_1_for_kb979482~31bf3856ad364e35~x86~~6.1.1.1.mum
File versionNot Applicable
File size2,521
Date (UTC)05-Mar-2010
Time (UTC)10:56
PlatformNot Applicable
File namePackage_2_for_kb979482_bf~31bf3856ad364e35~x86~~6.1.1.1.mum
File versionNot Applicable
File size1,805
Date (UTC)05-Mar-2010
Time (UTC)10:56
PlatformNot Applicable
File namePackage_2_for_kb979482~31bf3856ad364e35~x86~~6.1.1.1.mum
File versionNot Applicable
File size2,526
Date (UTC)05-Mar-2010
Time (UTC)10:56
PlatformNot Applicable
File namePackage_for_kb979482_rtm_bf~31bf3856ad364e35~x86~~6.1.1.1.mum
File versionNot Applicable
File size1,921
Date (UTC)05-Mar-2010
Time (UTC)10:56
PlatformNot Applicable
File namePackage_for_kb979482_rtm~31bf3856ad364e35~x86~~6.1.1.1.mum
File versionNot Applicable
File size1,956
Date (UTC)05-Mar-2010
Time (UTC)10:56
PlatformNot Applicable
File nameUpdate-bf.mum
File versionNot Applicable
File size1,657
Date (UTC)05-Mar-2010
Time (UTC)10:56
PlatformNot Applicable
File nameX86_28bc89d7bb980655c425d5fc8aae107f_31bf3856ad364e35_6.1.7600.16544_none_e8ff8a66cedc1ece.manifest
File versionNot Applicable
File size715
Date (UTC)05-Mar-2010
Time (UTC)10:56
PlatformNot Applicable
File nameX86_eeeab31e16da98ae734d185b0bcc6c4f_31bf3856ad364e35_6.1.7600.20660_none_14ad550456bf921e.manifest
File versionNot Applicable
File size715
Date (UTC)05-Mar-2010
Time (UTC)10:56
PlatformNot Applicable
File nameX86_microsoft-windows-o..mation-asyncfilters_31bf3856ad364e35_6.1.7600.16544_none_76ca037b1a553140.manifest
File versionNot Applicable
File size2,938
Date (UTC)05-Mar-2010
Time (UTC)08:09
PlatformNot Applicable
File nameX86_microsoft-windows-o..mation-asyncfilters_31bf3856ad364e35_6.1.7600.20660_none_7739ff463386a390.manifest
File versionNot Applicable
File size2,938
Date (UTC)05-Mar-2010
Time (UTC)07:55
PlatformNot Applicable

Weitere Dateien für alle unterstützten x64-basierten Versionen von Windows 7 und Windows Server 2008 R2

File nameAmd64_28bc89d7bb980655c425d5fc8aae107f_31bf3856ad364e35_6.1.7600.16544_none_451e25ea87399004.manifest
File versionNot Applicable
File size717
Date (UTC)05-Mar-2010
Time (UTC)10:56
PlatformNot Applicable
File nameAmd64_7aa9f33f72bb063409bd9d7b02966d49_31bf3856ad364e35_6.1.7600.16544_none_26b683bbce72266e.manifest
File versionNot Applicable
File size719
Date (UTC)05-Mar-2010
Time (UTC)10:56
PlatformNot Applicable
File nameAmd64_96b535415f3e41e3ffa6b56700070a84_31bf3856ad364e35_6.1.7600.20660_none_94d8b6625aa23ec1.manifest
File versionNot Applicable
File size719
Date (UTC)05-Mar-2010
Time (UTC)10:56
PlatformNot Applicable
File nameAmd64_eeeab31e16da98ae734d185b0bcc6c4f_31bf3856ad364e35_6.1.7600.20660_none_70cbf0880f1d0354.manifest
File versionNot Applicable
File size717
Date (UTC)05-Mar-2010
Time (UTC)10:56
PlatformNot Applicable
File nameAmd64_microsoft-windows-o..mation-asyncfilters_31bf3856ad364e35_6.1.7600.16544_none_d2e89efed2b2a276.manifest
File versionNot Applicable
File size2,940
Date (UTC)05-Mar-2010
Time (UTC)09:09
PlatformNot Applicable
File nameAmd64_microsoft-windows-o..mation-asyncfilters_31bf3856ad364e35_6.1.7600.20660_none_d3589ac9ebe414c6.manifest
File versionNot Applicable
File size2,940
Date (UTC)05-Mar-2010
Time (UTC)08:55
PlatformNot Applicable
File namePackage_1_for_kb979482_bf~31bf3856ad364e35~amd64~~6.1.1.1.mum
File versionNot Applicable
File size1,810
Date (UTC)05-Mar-2010
Time (UTC)10:56
PlatformNot Applicable
File namePackage_1_for_kb979482~31bf3856ad364e35~amd64~~6.1.1.1.mum
File versionNot Applicable
File size2,535
Date (UTC)05-Mar-2010
Time (UTC)10:56
PlatformNot Applicable
File namePackage_2_for_kb979482_bf~31bf3856ad364e35~amd64~~6.1.1.1.mum
File versionNot Applicable
File size2,227
Date (UTC)05-Mar-2010
Time (UTC)10:56
PlatformNot Applicable
File namePackage_2_for_kb979482~31bf3856ad364e35~amd64~~6.1.1.1.mum
File versionNot Applicable
File size4,152
Date (UTC)05-Mar-2010
Time (UTC)10:56
PlatformNot Applicable
File namePackage_3_for_kb979482_bf~31bf3856ad364e35~amd64~~6.1.1.1.mum
File versionNot Applicable
File size2,033
Date (UTC)05-Mar-2010
Time (UTC)10:56
PlatformNot Applicable
File namePackage_3_for_kb979482~31bf3856ad364e35~amd64~~6.1.1.1.mum
File versionNot Applicable
File size3,956
Date (UTC)05-Mar-2010
Time (UTC)10:56
PlatformNot Applicable
File namePackage_for_kb979482_rtm_bf~31bf3856ad364e35~amd64~~6.1.1.1.mum
File versionNot Applicable
File size2,829
Date (UTC)05-Mar-2010
Time (UTC)10:56
PlatformNot Applicable
File namePackage_for_kb979482_rtm~31bf3856ad364e35~amd64~~6.1.1.1.mum
File versionNot Applicable
File size2,890
Date (UTC)05-Mar-2010
Time (UTC)10:56
PlatformNot Applicable
File nameUpdate-bf.mum
File versionNot Applicable
File size2,299
Date (UTC)05-Mar-2010
Time (UTC)10:56
PlatformNot Applicable
File nameX86_microsoft-windows-o..mation-asyncfilters_31bf3856ad364e35_6.1.7600.16544_none_76ca037b1a553140.manifest
File versionNot Applicable
File size2,938
Date (UTC)05-Mar-2010
Time (UTC)08:09
PlatformNot Applicable
File nameX86_microsoft-windows-o..mation-asyncfilters_31bf3856ad364e35_6.1.7600.20660_none_7739ff463386a390.manifest
File versionNot Applicable
File size2,938
Date (UTC)05-Mar-2010
Time (UTC)07:55
PlatformNot Applicable

Weitere Dateien für alle unterstützten IA-64-basierten Versionen von Windows Server 2008 R2

File nameIa64_28bc89d7bb980655c425d5fc8aae107f_31bf3856ad364e35_6.1.7600.16544_none_e9012e5cceda27ca.manifest
File versionNot Applicable
File size716
Date (UTC)05-Mar-2010
Time (UTC)10:56
PlatformNot Applicable
File nameIa64_985eabdffc6e9b04937e3e3c692347e4_31bf3856ad364e35_6.1.7600.20660_none_a84ab256c75897f0.manifest
File versionNot Applicable
File size717
Date (UTC)05-Mar-2010
Time (UTC)10:56
PlatformNot Applicable
File nameIa64_ee95dd7fad6c5ceb96428ad3435dfb87_31bf3856ad364e35_6.1.7600.16544_none_cab0246847306b33.manifest
File versionNot Applicable
File size717
Date (UTC)05-Mar-2010
Time (UTC)10:56
PlatformNot Applicable
File nameIa64_eeeab31e16da98ae734d185b0bcc6c4f_31bf3856ad364e35_6.1.7600.20660_none_14aef8fa56bd9b1a.manifest
File versionNot Applicable
File size716
Date (UTC)05-Mar-2010
Time (UTC)10:56
PlatformNot Applicable
File nameIa64_microsoft-windows-o..mation-asyncfilters_31bf3856ad364e35_6.1.7600.16544_none_76cba7711a533a3c.manifest
File versionNot Applicable
File size2,939
Date (UTC)05-Mar-2010
Time (UTC)09:06
PlatformNot Applicable
File nameIa64_microsoft-windows-o..mation-asyncfilters_31bf3856ad364e35_6.1.7600.20660_none_773ba33c3384ac8c.manifest
File versionNot Applicable
File size2,939
Date (UTC)05-Mar-2010
Time (UTC)08:55
PlatformNot Applicable
File namePackage_1_for_kb979482_bf~31bf3856ad364e35~ia64~~6.1.1.1.mum
File versionNot Applicable
File size1,809
Date (UTC)05-Mar-2010
Time (UTC)10:56
PlatformNot Applicable
File namePackage_1_for_kb979482~31bf3856ad364e35~ia64~~6.1.1.1.mum
File versionNot Applicable
File size3,723
Date (UTC)05-Mar-2010
Time (UTC)10:56
PlatformNot Applicable
File namePackage_2_for_kb979482_bf~31bf3856ad364e35~ia64~~6.1.1.1.mum
File versionNot Applicable
File size2,027
Date (UTC)05-Mar-2010
Time (UTC)10:56
PlatformNot Applicable
File namePackage_2_for_kb979482~31bf3856ad364e35~ia64~~6.1.1.1.mum
File versionNot Applicable
File size3,946
Date (UTC)05-Mar-2010
Time (UTC)10:56
PlatformNot Applicable
File namePackage_for_kb979482_rtm_bf~31bf3856ad364e35~ia64~~6.1.1.1.mum
File versionNot Applicable
File size1,932
Date (UTC)05-Mar-2010
Time (UTC)10:56
PlatformNot Applicable
File namePackage_for_kb979482_rtm~31bf3856ad364e35~ia64~~6.1.1.1.mum
File versionNot Applicable
File size1,967
Date (UTC)05-Mar-2010
Time (UTC)10:56
PlatformNot Applicable
File nameUpdate-bf.mum
File versionNot Applicable
File size1,667
Date (UTC)05-Mar-2010
Time (UTC)10:56
PlatformNot Applicable
File nameX86_microsoft-windows-o..mation-asyncfilters_31bf3856ad364e35_6.1.7600.16544_none_76ca037b1a553140.manifest
File versionNot Applicable
File size2,938
Date (UTC)05-Mar-2010
Time (UTC)08:09
PlatformNot Applicable
File nameX86_microsoft-windows-o..mation-asyncfilters_31bf3856ad364e35_6.1.7600.20660_none_7739ff463386a390.manifest
File versionNot Applicable
File size2,938
Date (UTC)05-Mar-2010
Time (UTC)07:55
PlatformNot Applicable
Ιδιότητες

Αναγνωριστικό άρθρου: 979482 - Τελευταία αναθεώρηση: 06/11/2010 21:36:00 - Αναθεώρηση: 2.0

Windows 7 Enterprise, Windows 7 Home Basic, Windows 7 Home Premium, Windows 7 Professional, Windows 7 Ultimate, Windows Server 2008 R2 Standard, Windows Server 2008 R2 Enterprise, Windows Server 2008 R2 Datacenter, Windows Server 2008 for Itanium-Based Systems, Windows Server 2008 Datacenter, Windows Server 2008 Enterprise, Windows Server 2008 Standard, Windows Web Server 2008, Windows Vista Service Pack 2, Windows Vista Service Pack 1, Windows Vista Business, Windows Vista Enterprise, Windows Vista Home Basic, Windows Vista Home Premium, Windows Vista Starter, Windows Vista Ultimate, Windows Vista Enterprise 64-bit edition, Windows Vista Home Basic 64-bit edition, Windows Vista Home Premium 64-bit edition, Windows Vista Ultimate 64-bit edition, Windows Vista Business 64-bit edition, Microsoft Windows Server 2003 Service Pack 2, Microsoft Windows XP Service Pack 2, Microsoft Windows XP Service Pack 3

 • atdownload kbbug kbexpertiseinter kbfix kbsecbulletin kbsecurity kbsecvulnerability KB979482
Σχόλια