Τρόπος χρήσης ημερομηνιών και ωρών στο Excel

Η υποστήριξη για το Office 2003 έχει διακοπεί

Η Microsoft διέκοψε την υποστήριξη για το Office 2003 στις 8 Απριλίου 2014. Αυτή η αλλαγή επηρέασε τις ενημερώσεις λογισμικού και τις επιλογές ασφαλείας σας. Μάθετε τι σημαίνει αυτό για εσάς και το πώς θα προστατευτείτε.

 

Για το Microsoft Office Excel 2007, επισκεφτείτε την ιστοσελίδα Βοήθεια και διαδικασίες για το Office Online Excel 2007.
Περίληψη
Αυτό το αναλυτικό άρθρο περιγράφει τον τρόπο χρήσης των ενσωματωμένων συναρτήσεων ημερομηνίας και ώρας του Microsoft Excel για την εκτέλεση περίπλοκων υπολογισμών ημερομηνίας και ώρας.

Το Excel αποθηκεύει όλες τις ημερομηνίες ως ακέραιους αριθμούς και όλες τις ώρες ως δεκαδικά κλάσματα. Με αυτό το σύστημα, το Excel μπορεί να προσθέτει, να αφαιρεί ή να συγκρίνει ημερομηνίες και ώρες όπως κάνει και με οποιουσδήποτε άλλους αριθμούς και ο χειρισμός όλων των ημερομηνιών γίνεται με τη χρήση αυτού του συστήματος.

Σε αυτό το σύστημα, ο σειριακός αριθμός 1 αντιστοιχεί στην ημερομηνία και ώρα 1/1/1900 12:00:00 πμ. Οι ώρες αποθηκεύονται ως δεκαδικοί αριθμοί από το ,0 έως το ,99999, όπου το ,0 αντιστοιχεί στην ώρα 00:00:00 και το ,99999 στην ώρα 23:59:59. Οι ακέραιοι αριθμοί των ημερομηνιών και τα δεκαδικά κλάσματα των ωρών μπορούν να συνδυαστούν, για να δημιουργηθούν αριθμοί που αποτελούνται από δεκαδικό και ακέραιο μέρος. Για παράδειγμα, ο αριθμός 32331,06 αντιστοιχεί στην ημερομηνία και ώρα 7/7/1988 1:26:24 πμ.

Για να μπορείτε να εκτελείτε περίπλοκους υπολογισμούς ημερομηνίας και ώρας, το Excel περιλαμβάνει πολλές ενσωματωμένες συναρτήσεις ημερομηνίας και ώρας.

Η συνάρτηση TODAY() και η συνάρτηση NOW()

Η συνάρτηση TODAY επιστρέφει τον σειριακό αριθμό της σημερινής ημερομηνίας με βάση το ρολόι του συστήματός σας και δεν περιλαμβάνει την ώρα. Η συνάρτηση NOW επιστρέφει τον σειριακό αριθμό της σημερινής ημερομηνίας και περιλαμβάνει την ώρα.

Πώς ταξινομούνται οι ημερομηνίες με βάση τον σειριακό αριθμό

Στο Excel, οι ημερομηνίες ταξινομούνται με βάση τον σειριακό αριθμό της ημερομηνίας και όχι τον εμφανιζόμενο αριθμό. Συνεπώς, όταν ταξινομείτε ημερομηνίες στο Excel, τα αποτελέσματα ενδέχεται να μην είναι τα αναμενόμενα.

Για παράδειγμα, αν ταξινομήσετε μια σειρά ημερομηνιών που εμφανίζονται στη μορφή μμμμ (ώστε να εμφανίζεται μόνο ο μήνας), οι μήνες δεν ταξινομούνται κατά αλφαβητική σειρά. Αντίθετα, οι ημερομηνίες ταξινομούνται με βάση τον υποκείμενο σειριακό αριθμό τους.

Πώς γίνεται η σύγκριση των ημερομηνιών με βάση τον σειριακό αριθμό

Επειδή οι σειριακοί αριθμοί χρησιμοποιούνται επίσης στις συγκρίσεις ημερομηνιών και ωρών, τα πραγματικά αποτελέσματα μπορεί να διαφέρουν από τα αναμενόμενα (ανάλογα με τις εμφανιζόμενες τιμές).

Για παράδειγμα, όταν χρησιμοποιείτε τη συνάρτηση NOW για να συγκρίνετε μια ημερομηνία με την τρέχουσα ημερομηνία, όπως στον τύπο
  =IF(NOW()=DATEVALUE("10/1/92"),TRUE,FALSE)
 ο τύπος επιστρέφει αποτέλεσμα FALSE, ακόμα κι αν η τρέχουσα ημερομηνία είναι 1/10/92. Επιστρέφει αποτέλεσμα TRUE μόνο όταν η ημερομηνία είναι 1/10/92 12:00:00 πμ. Αν συγκρίνετε δύο

ημερομηνίες σε έναν τύπο και δεν χρειάζεται να συμπεριλάβετε την ώρα στο αποτέλεσμα, μπορείτε να χρησιμοποιήσετε αντ' αυτού τη συνάρτηση TODAY:
  =IF(TODAY()=DATEVALUE("10/1/92"),TRUE,FALSE)

Εργασία με τύπους ημερομηνίας

Εύρεση του αριθμού των ημερών ανάμεσα στη σημερινή και μια μελλοντική ημερομηνία

Για να βρείτε τον αριθμό των ημερών ανάμεσα στη σημερινή ημερομηνία και μια ημερομηνία στο μέλλον, χρησιμοποιήστε τον ακόλουθο τύπο
  ="mm/dd/yy"-NOW()
όπου "mm/dd/yy" είναι η μελλοντική ημερομηνία. Χρησιμοποιήστε τη "Γενική" μορφοποίηση, για να μορφοποιήσετε το κελί που περιλαμβάνει τον τύπο.

Εύρεση του αριθμού των ημερών, των μηνών και των ετών ανάμεσα σε δύο ημερομηνίες

Για να υπολογίσετε τον αριθμό των ημερών, των μηνών και των ετών ανάμεσα σε δύο ημερομηνίες, όπου οι ημερομηνίες έναρξης και λήξης συμπληρώνονται στα κελιά A1 και A2 αντίστοιχα, ακολουθήστε αυτά τα βήματα:

1. Επιλέξτε Δημιουργία, για να δημιουργήσετε ένα νέο βιβλίο εργασίας.
2. Κάντε κλικ στην επιλογή Κενό βιβλίο εργασίας.
3. Πληκτρολογήστε τα ακόλουθα δεδομένα στο βιβλίο εργασίας:

A1:03/25/94A2: 05/01/98
Πληκτρολογήστε τον ακόλουθο τύπο στο κελί D1:
 =YEAR(A2)-YEAR(A1)-IF(OR(MONTH(A2)<MONTH(A1),AND(MONTH(A2)=MONTH(A1), DAY(A2)<DAY(A1))),1,0)&" years, "&MONTH(A2)-MONTH(A1)+IF(AND(MONTH(A2)<=MONTH(A1),DAY(A2)<DAY(A1)),11,IF(AND(MONTH(A2)<MONTH(A1),DAY(A2)>=DAY(A1)),12,IF(AND(MONTH(A2)>MONTH(A1),DAY(A2)<DAY(A1)),-1)))&" months,"&A2-DATE(YEAR(A2),MONTH(A2)-IF(DAY(A2)<DAY(A1),1,0),DAY(A1))&" days"

Σημείωση: Αν αντιγράψετε και επικολλήσετε αυτόν τον τύπο, βεβαιωθείτε ότι δεν υπάρχουν αλλαγές γραμμής. Αν υπάρχουν αλλαγές γραμμής, ο τύπος δεν θα λειτουργήσει.

4. Αν πληκτρολογήσετε σωστά τον τύπο, το κελί D1 θα εμφανίσει το εξής:

4 years, 1 months, 6 days


Πρόσθετη ανάλυση του τύπου για ημέρες, μήνες και έτη
Αυτός ο τύπος μπορεί επίσης να αναλυθεί σε μεμονωμένα τμήματα ημερών, μηνών και ετών ως εξής.

Σημείωση Αν αντιγράψετε και επικολλήσετε αυτούς τους τύπους, βεβαιωθείτε ότι δεν υπάρχουν αλλαγές γραμμής, διαφορετικά οι τύποι δεν θα λειτουργήσουν.
  Time segment           Formula  ------------------------------------------------------------------------  The remaining number of     =A2-DATE(YEAR(A2),MONTH(A2)-  days between two dates,     IF(DAY(A2)<DAY(A1),1,0),DAY(A1))&"days"  ignoring years and months   The remaining number of     =MONTH(A2)- MONTH(A1)+IF(AND(MONTH(A2)  months between two dates,    <=MONTH(A1), DAY(A2)<DAY(A1)),11,  ignoring years and days     IF(AND(MONTH(A2)<MONTH(A1),DAY(A2)>=                  DAY(A1)),12,IF(AND(MONTH(A2)>MONTH(A1),                  DAY(A2)<DAY(A1)),-1)))&" months"  The number of whole years    =YEAR(A2)-YEAR(A1)-IF(OR(MONTH(A2)<  between two dates        MONTH(A1),AND(MONTH(A2)=MONTH(A1),                  DAY(A2)<DAY(A1))),1,0)&" years"
Σημείωση Στους προηγούμενους τύπους, τα στοιχεία &" days", &" months" και &" years" είναι προαιρετικά. Σας επιτρέπουν να διακρίνετε τα αποτελέσματα ως ημέρες, μήνες και έτη.

Εύρεση του αριθμού των ημερών της εβδομάδας ανάμεσα σε δύο ημερομηνίες

Για να υπολογίσετε τον αριθμό των ημερών της εβδομάδας ανάμεσα σε δύο ημερομηνίες, όπου οι ημερομηνίες έναρξης και λήξης πληκτρολογούνται στα κελιά A1 και A2 αντίστοιχα, ακολουθήστε αυτά τα βήματα:

1. Επιλέξτε Δημιουργία, για να δημιουργήσετε ένα νέο βιβλίο εργασίας.
2. Κάντε κλικ στην επιλογή Κενό βιβλίο εργασίας
3. Πληκτρολογήστε τα ακόλουθα δεδομένα στο βιβλίο εργασίας:
A1: 03/25/94 A2: 05/01/98

4. Στο κελί D1, πληκτρολογήστε τον ακόλουθο τύπο:

=NETWORKDAYS(A1,A2)"1071" appears as the result in cell D1.

Σημείωση: Αν το αποτέλεσμα είναι #NAME, κάντε κλικ στα Πρόσθετα στο μενού Εργαλεία του Excel 2003. Κάντε κλικ για να επιλέξετε το πλαίσιο ελέγχου Πακέτο εργαλείων ανάλυσης και, στη συνέχεια, κάντε κλικ στο κουμπί Ναι, αν ερωτηθείτε αν θέλετε να το εγκαταστήσετε. Στο Excel 2007 και 2010, το πρόσθετο του Πακέτου εργαλείων ανάλυσης είναι ενσωματωμένο. 

Τμηματική αύξηση ημερομηνιών

Για να αυξήσετε μια ημερομηνία κατά έναν αριθμό ετών, μηνών ή ημερών, χρησιμοποιήστε τον ακόλουθο τύπο, όπου το reference είναι είτε η τιμή ημερομηνίας είτε η αναφορά κελιού που περιέχει την ημερομηνία και τα value1, value2 και value3 είναι οι προσαυξήσεις κατά τις οποίες θέλετε να αυξήσετε το έτος, το μήνα και την ημερομηνία, αντίστοιχα.
  =DATE(YEAR(reference)+value1,MONTH(reference)+value2,DAY(reference)+value3)


Για παράδειγμα, για να αυξήσετε μια ημερομηνία κατά έναν μήνα, ο τύπος είναι ο εξής:
  =DATE(YEAR(DATEVALUE("6/20/96")),MONTH(DATEVALUE("6/20/96"))+1,  DAY(DATEVALUE("6/20/96")))

Εργασία με τύπους ώρας

Υπολογισμός του χρόνου που πέρασε

Όταν αφαιρείτε τα περιεχόμενα ενός κελιού από ένα άλλο για να βρείτε το χρόνο που πέρασε ανάμεσα σε αυτά τα δύο, το αποτέλεσμα είναι ένας σειριακός αριθμός που εκφράζει τις ώρες, τα λεπτά και τα δευτερόλεπτα που πέρασαν. Προκειμένου αυτός ο αριθμός να είναι πιο ευανάγνωστος, χρησιμοποιήστε τη μορφή ώρας ω:λλ στο κελί που περιέχει το αποτέλεσμα.

Στο ακόλουθο παράδειγμα, αν τα κελιά C2 και D2 περιέχουν τον τύπο =B2-A2 και το κελί C2 έχει "Γενική" μορφοποίηση, το κελί εμφανίζει έναν δεκαδικό αριθμό (σε αυτήν την περίπτωση, τον αριθμό 0,53125, δηλαδή τον σειριακό αριθμό που αντιστοιχεί σε 12 ώρες και 45 λεπτά).
  A1: Start Time  B1: End Time  C1: Difference D1: Difference                    (General)    (h:mm)  A2: 6:30 AM   B2: 7:15 PM   C2: 0.53125   D2: 12:45

Αν ανάμεσα στις ημερομηνίες έναρξης και λήξης παρεμβάλλονται τα μεσάνυχτα, πρέπει να συνυπολογίσετε τη διαφορά ώρας 24 ωρών. Αυτό μπορείτε να το κάνετε προσθέτοντας τον αριθμό 1, ο οποίος εκφράζει μια περίοδο 24 ωρών. Για παράδειγμα, μπορείτε να δημιουργήσετε τον ακόλουθο πίνακα, ο οποίος προβλέπει χρονικά εύρη που εκτείνονται πέρα από τα μεσάνυχτα.
  A1: Start Time  B1: End Time  C1: Difference D1: Difference                     (General)    (h:mm)  A2: 7:45 PM    B2: 10:30 AM  C2: 0.614583333 D2: 14:45


Για να δημιουργήσετε αυτόν τον πίνακα, πληκτρολογήστε τον ακόλουθο τύπο στα κελιά C2 και D2:
  =B2-A2+IF(A2>B2,1)

Συσσώρευση ωρών και λεπτών μεγαλύτερων των 24 ωρών

Αν θέλετε να εμφανίσετε σωστά μια ώρα μεγαλύτερη των 24 ωρών, μπορείτε να χρησιμοποιήσετε την ενσωματωμένη μορφοποίηση 37:30:55. Αν πάλι θέλετε να χρησιμοποιήσετε μια προσαρμοσμένη μορφοποίηση, πρέπει να συμπεριλάβετε την παράμετρο ωρών της μορφοποίησης σε παρενθέσεις. Για παράδειγμα:
  [h]:mm

Μετατροπή μιας ημερομηνίας στον αντίστοιχο δεκαδικό αριθμό της

Για να μετατρέψετε μια ημερομηνία με μορφή σειριακού αριθμού (ω:λλ:δδ) σε δεκαδικό αριθμό (0,00), πρέπει να μετατρέψετε τον σειριακό αριθμό σε δεκαδικό με μετατροπή σε 24ωρη βάση. Αυτό θα το κάνετε πολλαπλασιάζοντας την ώρα επί 24, ως εξής
  =Time*24
όπου Time είναι ο αριθμός που θέλετε να μετατρέψετε από μορφή ώρας σε δεκαδικό αριθμό. Αυτός ο αριθμός μπορεί να είναι μια αναφορά κελιού ή μια σειρά αριθμών στη συνάρτηση TIMEVALUE.

Για παράδειγμα, αν το κελί A1 περιλαμβάνει την ώρα "4:30" που αντιστοιχεί σε τέσσερις ώρες και 30 λεπτά, ο τύπος είναι:
  =A1*24
Το αποτέλεσμα είναι 4,5.

Αν το κελί περιλαμβάνει και ημερομηνία και ώρα, χρησιμοποιήστε τον ακόλουθο τύπο:
  =(Time-INT(Time))*24
Για παράδειγμα, αν το κελί A1 εμφανίζει "6/20/96 4:30 πμ", ο τύπος είναι:
  =(A1-INT(A1))*24
Το αποτέλεσμα είναι και πάλι 4,5.

Μετατροπή ενός δεκαδικού αριθμού στην αντίστοιχη ημερομηνία του

Για να μετατρέψετε έναν δεκαδικό αριθμό (0,00) στην αντίστοιχη ημερομηνία του με μορφή σειριακού αριθμού (ω:λλ:δδ), πρέπει να μετατρέψετε τον σειριακό αριθμό σε δεκαδικό με μετατροπή σε 24ωρη βάση. Αυτό θα το κάνετε διαιρώντας την ώρα δια 24, ως εξής
  =Time/24
όπου Time είναι ο αριθμός που θέλετε να μετατρέψετε από δεκαδικό αριθμό σε σειριακό αριθμό ημερομηνίας και μπορεί να είναι μια αναφορά κελιού ή ένας πραγματικός αριθμός. Για παράδειγμα, αν στο κελί A1 έχετε μια τιμή 4,5 που αντιστοιχεί σε τέσσερις ώρες και 30 λεπτά, ο τύπος είναι:
  =A1/24
Το αποτέλεσμα είναι 4:30.

Μεταφορά αρχείων ανάμεσα στο Microsoft Excel για Mac και το Excel για Windows

Από προεπιλογή, το Excel για Mac χρησιμοποιεί το σύστημα ημερομηνίας 1904 και το Excel για Windows χρησιμοποιεί το σύστημα ημερομηνίας 1900. Αυτό σημαίνει ότι όταν πληκτρολογείτε τον σειριακό αριθμό 1 στο Excel για Mac και τον μορφοποιείτε ως ημερομηνία, το Excel τον εμφανίζει ως 2/1/1904 12:00 πμ. Το Excel για Windows εμφανίζει τον σειριακό αριθμό 1 ως 1/1/1900 12:00 πμ.

Αν μεταφέρετε αρχεία από το Excel για Mac στο Excel για Windows, λογικά δεν θα προκληθεί πρόβλημα από αυτήν τη διαφορά στα συστήματα ημερομηνίας, επειδή το σύστημα ημερομηνίας είναι αποθηκευμένο σε κάθε αρχείο. Ωστόσο, σε περίπτωση αντιγραφής και επικόλλησης ανάμεσα σε αρχεία με διαφορετικά συστήματα ημερομηνίας που προέρχονται από διαφορετικές πλατφόρμες, οι ημερομηνίες μπορεί να αποκλίνουν κατά τέσσερα έτη και μία ημέρα από τη σωστή ημερομηνία.

 Για να αλλάξετε στο σύστημα ημερομηνίας 1904 στο Excel για Windows, ακολουθήστε αυτά τα βήματα:  
 1. Από το μενού Εργαλεία του Excel 2003, κάντε κλικ στις Επιλογές. Στο Excel 2007 και μεταγενέστερες εκδόσεις, μεταβείτε στις Επιλογές του Excel.
 2. Στο Excel 2003, κάντε κλικ στην καρτέλα Υπολογισμός και, στη συνέχεια, κάντε κλικ για να επιλέξετε το πλαίσιο ελέγχου Σύστημα ημερομηνίας 1904. Στο Excel 2007 και μεταγενέστερες εκδόσεις, κάντε κλικ στην επιλογή Για προχωρημένους. Κυλήστε προς τα κάτω στην επιλογή Κατά τον υπολογισμό αυτού του βιβλίου εργασίας: και επιλέξτε το πλαίσιο ελέγχου Χρήση του συστήματος ημερομηνίας 1904.
 Για να αλλάξετε στο σύστημα ημερομηνίας 1904 στο Excel για Mac, ακολουθήστε αυτά τα βήματα:  
 1. Στο μενού του Excel, κάντε κλικ στις Προτιμήσεις.
 2. Στην περιοχή Τύποι και λίστες, επιλέξτε Υπολογισμός.
 3. Στην περιοχή Επιλογές βιβλίου εργασίας, κάντε κλικ για να εκκαθαρίσετε το πλαίσιο ελέγχου Σύστημα ημερομηνίας 1904.
Αναφορές
Για περισσότερες πληροφορίες, κάντε κλικ στους ακόλουθους αριθμούς άρθρων, για να προβάλετε τα άρθρα στη Γνωσιακή Βάση της Microsoft:
214233 Μετατροπή κειμένου ή αριθμού σε μη επιθυμητή μορφή αριθμού στο Excel
214386 Μέγιστες ώρες στο Microsoft Excel
241072 Οι ημερομηνίες και οι ώρες εμφανίζονται ως σειριακοί αριθμοί κατά την προβολή τύπων στο Excel
264372 Τρόπος ελέγχου και κατανόησης των ρυθμίσεων στο παράθυρο διαλόγου "Μορφοποίηση κελιών" στο Excel
 reviewdocID XL2007 XL2010
Ιδιότητες

Αναγνωριστικό άρθρου: 214094 - Τελευταία αναθεώρηση: 09/28/2016 10:23:00 - Αναθεώρηση: 6.0

Microsoft Office Excel 2003, Microsoft Office Excel 2007, Microsoft Excel 2010

 • kbgraphxlink kbscreenshot kbdatetime kbautomation kbprogramming kbfunctions kbhowtomaster kbmigrate KB214094
Σχόλια