Μετάβαση στο κύριο περιεχόμενο
Υποστήριξη
Είσοδος με Microsoft
Είσοδος ή δημιουργία λογαριασμού.
Γεια σας,
Επιλέξτε διαφορετικό λογαριασμό.
Έχετε πολλούς λογαριασμούς
Επιλέξτε τον λογαριασμό με τον οποίο θέλετε να εισέλθετε.

Κάντε κλικ σε ένα γράμμα για να μεταβείτε στις συναρτήσεις που αρχίζουν με αυτό. Εναλλακτικά, πατήστε το συνδυασμό πλήκτρων Ctrl+F για να βρείτε μια συνάρτηση, πληκτρολογώντας τα πρώτα γράμματά της ή μια λέξη που την περιγράφει. Για να λάβετε λεπτομερείς πληροφορίες σχετικά με μια συνάρτηση, κάντε κλικ στο όνομά της στην πρώτη στήλη.

A   B   C   D   E    F   G   H   I   J    K   L    M   

N   O   P   Q   R   S   T   U   V   W   X   Y   Z

Σημείωση: Οι δείκτες έκδοσης υποδεικνύουν την έκδοση του Excel που παρουσιάστηκε μια συνάρτηση. Αυτές οι συναρτήσεις δεν είναι διαθέσιμες σε παλαιότερες εκδόσεις.

Σημαντικό: Τα υπολογισμένα αποτελέσματα των τύπων και ορισμένων συναρτήσεων φύλλου εργασίας του Excel μπορεί να διαφέρουν ελαφρώς μεταξύ ενός υπολογιστή Windows χρησιμοποιώντας αρχιτεκτονική x86 ή x86-64 και έναν υπολογιστή Windows RT χρησιμοποιώντας αρχιτεκτονική ARM. Μάθετε περισσότερα σχετικά με τις διαφορές.

Όνομα συνάρτησης

Τύπος και περιγραφή

ΣΑΡΩΣΗ
Κουμπί του Office 365

Logical:    Σαρώνει έναν πίνακα εφαρμόζοντας ένα LAMBDA σε κάθε τιμή και επιστρέφει έναν πίνακα που έχει κάθε ενδιάμεση τιμή

Συναρτήσεις FIND, FINDB

Text:    Εντοπίζει μία τιμή κειμένου μέσα σε μια άλλη (με διάκριση πεζών-κεφαλαίων)

Συναρτήσεις LEFT, LEFTB

Text:    Επιστρέφει τους χαρακτήρες μιας τιμής κειμένου που βρίσκονται στις πρώτες αριστερά θέσεις

Συναρτήσεις LEN, LENB

Text:    Επιστρέφει το πλήθος των χαρακτήρων που υπάρχουν σε μια συμβολοσειρά κειμένου

Συναρτήσεις MID, MIDB

Text:    Επιστρέφει ένα συγκεκριμένο πλήθος χαρακτήρων από μια συμβολοσειρά κειμένου, ξεκινώντας από τη θέση που καθορίζετε

Συναρτήσεις REPLACE, REPLACEB

Text:    Αντικαθιστά χαρακτήρες μέσα σε κείμενο

Συναρτήσεις RIGHT, RIGHTB

Text:    Επιστρέφει τους χαρακτήρες μιας τιμής κειμένου που βρίσκονται στις πρώτες δεξιά θέσεις

Συναρτήσεις SEARCH, SEARCHB

Text:    Εντοπίζει μια τιμή κειμένου μέσα σε άλλη (χωρίς διάκριση πεζών-κεφαλαίων)

Συνάρτηση ABS

Math and trigonometry:    Επιστρέφει την απόλυτη τιμή ενός αριθμού

Συνάρτηση ACCRINT

Financial:    Επιστρέφει τον δεδουλευμένο τόκο ενός χρεογράφου που καταβάλλει περιοδικό τόκο

Συνάρτηση ACCRINTM

Financial:    Επιστρέφει τον δεδουλευμένο τόκο ενός χρεογράφου που αποφέρει τόκο κατά τη λήξη του

Συνάρτηση ACOS

Math and trigonometry:    Επιστρέφει το τόξο του συνημίτονου ενός αριθμού

Συνάρτηση ACOSH

Math and trigonometry:    Επιστρέφει το αντίστροφο υπερβολικό συνημίτονο ενός αριθμού

Συνάρτηση ACOT
Excel 2013

Math and trigonometry:    Επιστρέφει το τόξο συνεφαπτομένης ενός αριθμού

Συνάρτηση ACOTH
Excel 2013

Math and trigonometry:    Επιστρέφει το τόξο υπερβολικής συνεφαπτομένης ενός αριθμού

Συνάρτηση ADDRESS

Lookup and reference:    Επιστρέφει μια αναφορά ως κείμενο σε ένα μεμονωμένο κελί του φύλλου εργασίας

Συνάρτηση AGGREGATE

Math and trigonometry:    Επιστρέφει μια συγκεντρωτική τιμή σε μια λίστα ή βάση δεδομένων

Συνάρτηση AMORDEGRC

Financial:    Επιστρέφει την απόσβεση για κάθε λογιστική περίοδο χρησιμοποιώντας ένα συντελεστή απόσβεσης

Συνάρτηση AMORLINC

Financial:    Επιστρέφει την απόσβεση για κάθε λογιστική περίοδο

Συνάρτηση AND

Logical:    Επιστρέφει TRUE εάν όλα τα ορίσματα είναι TRUE

Συνάρτηση ARABIC
Excel 2013

Math and trigonometry:    Μετατρέπει έναν Ρωμαϊκό αριθμό σε Αραβικό, ως αριθμό

Συνάρτηση AREAS

Lookup and reference:    Επιστρέφει τον αριθμό των περιοχών σε μια αναφορά

Συνάρτηση ARRAYTOTEXT
Κουμπί του Office 365

Text:    Επιστρέφει έναν πίνακα τιμών κειμένου από οποιαδήποτε καθορισμένη περιοχή

Συνάρτηση ASC

Text:    Αλλάζει αγγλικά γράμματα πλήρους πλάτους (διπλό byte) ή katakana μέσα σε μια συμβολοσειρά χαρακτήρων σε χαρακτήρες μισού πλάτους (μονό byte)

Συνάρτηση ASIN

Math and trigonometry:    Επιστρέφει το τόξο του ημίτονου ενός αριθμού

Συνάρτηση ASINH

Math and trigonometry:    Επιστρέφει το αντίστροφο υπερβολικό ημίτονο ενός αριθμού

Συνάρτηση ATAN

Math and trigonometry:    Επιστρέφει το τόξο εφαπτομένης ενός αριθμού

Συνάρτηση ATAN2

Math and trigonometry:    Επιστρέφει το τόξο εφαπτομένης από τις συντεταγμένες x και y

Συνάρτηση ATANH

Math and trigonometry:    Επιστρέφει την αντίστροφη υπερβολική εφαπτομένη ενός αριθμού

Συνάρτηση AVEDEV

Statistical:    Επιστρέφει τον μέσο όρο των απόλυτων αποκλίσεων των σημείων δεδομένων από τον μέσο τους

Συνάρτηση AVERAGE

Statistical:    Επιστρέφει τον μέσο όρο των ορισμάτων του

Συνάρτηση AVERAGEA

Statistical:    Επιστρέφει τον μέσο όρο των ορισμάτων του, συμπεριλαμβανομένων αριθμών, κειμένου και λογικών τιμών

Συνάρτηση AVERAGEIF

Statistical:    Επιστρέφει τον μέσο όρο (αριθμητικός μέσος όρος) όλων των κελιών σε μια περιοχή που ικανοποιούν ένα δεδομένο κριτήριο

Συνάρτηση AVERAGEIFS

Statistical:    Επιστρέφει τον μέσο όρο (αριθμητικός μέσος όρος) όλων των κελιών που πληρούν πολλά κριτήρια.

Συνάρτηση BAHTTEXT

Text:    Μετατρέπει έναν αριθμό σε κείμενο, χρησιμοποιώντας τη ß μορφή νομισματικής μονάδας (baht)

Συνάρτηση BASE

Math and trigonometry:    Μετατρέπει έναν αριθμό σε αναπαράσταση κειμένου με τη δεδομένη ακτίνα (βάση)

Συνάρτηση BESSELI

Engineering:    Επιστρέφει την τροποποιημένη συνάρτηση Bessel In(x)

Συνάρτηση BESSELJ

Engineering:    Επιστρέφει τη συνάρτηση Bessel Jn(x)

Συνάρτηση BESSELK

Engineering:    Επιστρέφει την τροποποιημένη συνάρτηση Bessel Kn(x)

Συνάρτηση BESSELY

Engineering:    Επιστρέφει τη συνάρτηση Bessel Yn(x)

Συνάρτηση BETA.DIST
Excel 2010

Statistical:    Επιστρέφει τη συνάρτηση αθροιστικής κατανομής beta

Συνάρτηση BETA.INV
Excel 2010

Statistical:    Επιστρέφει το αντίστροφο της συνάρτησης αθροιστικής κατανομής για μια καθορισμένη κατανομή beta

Συνάρτηση BETADIST

Compatibility:    Επιστρέφει τη συνάρτηση αθροιστικής κατανομής beta

Στο Excel 2007, αυτή είναι μια Στατιστική συνάρτηση.

Συνάρτηση BETAINV

Compatibility:    Επιστρέφει το αντίστροφο της συνάρτησης αθροιστικής κατανομής για μια καθορισμένη κατανομή beta

Στο Excel 2007, αυτή είναι μια Στατιστική συνάρτηση.

Συνάρτηση BIN2DEC

Engineering:    Μετατρέπει έναν δυαδικό αριθμό σε δεκαδικό

Συνάρτηση BIN2HEX

Engineering:    Μετατρέπει έναν δυαδικό αριθμό σε δεκαεξαδικό

Συνάρτηση BIN2OCT

Engineering:    Μετατρέπει έναν δυαδικό αριθμό σε οκταδικό

Συνάρτηση BINOM.DIST
Excel 2010

Statistical:    Επιστρέφει την πιθανότητα διωνυμικής κατανομής μεμονωμένου όρου

Συνάρτηση BINOM.DIST.RANGE
Excel 2013

Statistical:    Επιστρέφει την πιθανότητα ενός αποτελέσματος δοκιμαστικής έκδοσης χρησιμοποιώντας μια διωνυμική κατανομή

Συνάρτηση BINOM.INV
Excel 2010

Statistical:    Επιστρέφει τη μικρότερη τιμή για την οποία η αθροιστική διωνυμική κατανομή είναι μικρότερη ή ίση με μια τιμή κριτηρίου

Συνάρτηση BINOMDIST

Compatibility:    Επιστρέφει την πιθανότητα διωνυμικής κατανομής μεμονωμένου όρου

Στο Excel 2007, αυτή είναι μια Στατιστική συνάρτηση.

Συνάρτηση BITAND
Excel 2013

Engineering:    Επιστρέφει το αποτέλεσμα πράξης AND δύο αριθμών σε επίπεδο bit

Συνάρτηση BITLSHIFT
Excel 2013

Engineering:    Επιστρέφει έναν αριθμό τιμής που έχει μετακινηθεί προς τα αριστερά κατά shift_amount bit

Συνάρτηση BITOR
Excel 2013

Engineering:    Επιστρέφει ένα bit OR από 2 αριθμούς

Συνάρτηση BITRSHIFT
Excel 2013

Engineering:    Επιστρέφει έναν αριθμό τιμής που έχει μετακινηθεί προς τα δεξιά κατά shift_amount bit

Συνάρτηση BITXOR
Excel 2013

Engineering:    Επιστρέφει ένα bit 'Exclusive Or' δύο αριθμών

Συνάρτηση CALL

Add-in and Automation:    Καλεί μια διαδικασία σε μια βιβλιοθήκη δυναμικής σύνδεσης ή πόρο κώδικα

Συνάρτηση CEILING

Compatibility:    Στρογγυλοποιεί έναν αριθμό στον πλησιέστερο ακέραιο ή στο πλησιέστερο σημαντικό πολλαπλάσιο

Συνάρτηση CEILING.MATH
Excel 2013

Math and trigonometry:    Στρογγυλοποιεί έναν αριθμό προς τα επάνω, στον πλησιέστερο ακέραιο ή στο πλησιέστερο σημαντικό πολλαπλάσιο

Συνάρτηση CEILING.PRECISE

Math and trigonometry:    Στρογγυλοποιεί έναν αριθμό στον πλησιέστερο ακέραιο ή στο πλησιέστερο σημαντικό πολλαπλάσιο. Ανεξάρτητα από το πρόσημο του αριθμού, ο αριθμός στρογγυλοποιείται προς τα επάνω.

Συνάρτηση CELL

Information:    Επιστρέφει πληροφορίες για τη μορφοποίηση, τη θέση ή τα περιεχόμενα ενός κελιού

Αυτή η συνάρτηση δεν είναι διαθέσιμη σε Excel για το Web.

Συνάρτηση CHAR

Text:    Επιστρέφει το χαρακτήρα που καθορίζεται από τον αριθμό κωδικού

Συνάρτηση CHIDIST

Compatibility:    Επιστρέφει τη μονόπλευρη πιθανότητα της κατανομής Χ-τετράγωνο

Σημείωση: Στο Excel 2007, αυτή είναι μια Στατιστική συνάρτηση.

Συνάρτηση CHIINV

Compatibility:    Επιστρέφει το αντίστροφο της μονόπλευρης πιθανότητας της κατανομής Χ-τετράγωνο

Σημείωση: Στο Excel 2007, αυτή είναι μια Στατιστική συνάρτηση.

Συνάρτηση CHISQ.DIST
Excel 2010

Statistical:    Επιστρέφει τη συνάρτηση πυκνότητας αθροιστικής πιθανότητας beta

Συνάρτηση CHISQ.DIST.RT
Excel 2010

Statistical:    Επιστρέφει τη μονόπλευρη πιθανότητα της κατανομής Χ-τετράγωνο

Συνάρτηση CHISQ.INV
Excel 2010

Statistical:    Επιστρέφει τη συνάρτηση πυκνότητας αθροιστικής πιθανότητας beta

Συνάρτηση CHISQ.INV.RT
Excel 2010

Statistical:    Επιστρέφει το αντίστροφο της μονόπλευρης πιθανότητας της κατανομής Χ-τετράγωνο

Συνάρτηση CHISQ.TEST
Excel 2010

Statistical:    Επιστρέφει τον έλεγχο για ανεξαρτησία

Συνάρτηση CHITEST

Compatibility:    Επιστρέφει τον έλεγχο για ανεξαρτησία

Σημείωση: Στο Excel 2007, αυτή είναι μια Στατιστική συνάρτηση.

Συνάρτηση CHOOSE

Lookup and reference:    Επιλέγει μια τιμή από μια λίστα τιμών

Συνάρτηση CLEAN

Text:    Καταργεί όλους τους μη εκτυπώσιμους χαρακτήρες από το κείμενο

Συνάρτηση CODE

Text:    Επιστρέφει έναν αριθμητικό κωδικό για τον πρώτο χαρακτήρα μιας συμβολοσειράς κειμένου

Συνάρτηση COLUMN

Lookup and reference:    Επιστρέφει τον αριθμό στήλης μιας αναφοράς

Συνάρτηση COLUMNS

Lookup and reference:    Επιστρέφει τον αριθμό των στηλών σε μια αναφορά

Συνάρτηση COMBIN

Math and trigonometry:    Επιστρέφει τον αριθμό των συνδυασμών για έναν δεδομένο αριθμό αντικειμένων

Συνάρτηση COMBINA
Excel 2013

Math and trigonometry:   
Επιστρέφει τον αριθμό των συνδυασμών με επαναλήψεις για έναν δεδομένο αριθμό στοιχείων

Συνάρτηση COMPLEX

Engineering:    Μετατρέπει πραγματικούς και φανταστικούς συντελεστές σε μιγαδικό αριθμό

Συνάρτηση CONCAT
2019

Text:    Συνδυάζει το κείμενο από πολλές περιοχές ή/και συμβολοσειρές, αλλά δεν παρέχει οριοθέτηση ή ορίσματα IgnoreEmpty.

Συνάρτηση CONCATENATE

Text:    Συνδέει πολλά στοιχεία κειμένου σε ένα στοιχείο κειμένου

Συνάρτηση CONFIDENCE

Compatibility:    Επιστρέφει το διάστημα εμπιστοσύνης για έναν μέσο πληθυσμό

Στο Excel 2007, αυτή είναι μια Στατιστική συνάρτηση.

Συνάρτηση CONFIDENCE.NORM
Excel 2010

Statistical:    Επιστρέφει το διάστημα εμπιστοσύνης για έναν μέσο πληθυσμό

Συνάρτηση CONFIDENCE.T
Excel 2010

Statistical:    Επιστρέφει το διάστημα εμπιστοσύνης για έναν μέσο όρο πληθυσμού, χρησιμοποιώντας μια κατανομή t student

Συνάρτηση CONVERT

Engineering:    Μετατρέπει έναν αριθμό από ένα σύστημα μέτρησης σε ένα άλλο

Συνάρτηση CORREL

Statistical:    Επιστρέφει τον συντελεστή συσχέτισης μεταξύ δύο συνόλων δεδομένων

Συνάρτηση COS

Math and trigonometry:    Επιστρέφει το συνημίτονο ενός αριθμού

Συνάρτηση COSH

Math and trigonometry:    Επιστρέφει το υπερβολικό συνημίτονο ενός αριθμού

Συνάρτηση COT
Excel 2013

Math and trigonometry:    Επιστρέφει το υπερβολικό συνημίτονο ενός αριθμού

Συνάρτηση COTH
Excel 2013

Math and trigonometry:    Επιστρέφει τη συνεφαπτομένη μιας γωνίας

Συνάρτηση COUNT

Statistical:    Καταμετρά τον αριθμό των αριθμών στη λίστα ορισμάτων

Συνάρτηση COUNTA

Statistical:    Καταμετρά πόσες τιμές υπάρχουν στη λίστα ορισμάτων

Συνάρτηση COUNTBLANK

Statistical:    Καταμετρά τον αριθμό των κενών κελιών μέσα σε μια περιοχή

Συνάρτηση COUNTIF

Statistical:    Καταμετρά τον αριθμό των κελιών μέσα σε μια περιοχή που ικανοποιούν τα παρεχόμενα κριτήρια

Συνάρτηση COUNTIFS

Statistical:    Καταμετρά τον αριθμό των κελιών εντός μιας περιοχής που ικανοποιούν πολλαπλά κριτήρια

Συνάρτηση COUPDAYBS

Financial:    Επιστρέφει τον αριθμό των ημερών από την έναρξη της περιόδου του κουπονιού έως την ημερομηνία διακανονισμού

Συνάρτηση COUPDAYS

Financial:    Επιστρέφει τον αριθμό των ημερών στην περίοδο του κουπονιού που περιέχει την ημερομηνία διακανονισμού

Συνάρτηση COUPDAYSNC

Financial:    Επιστρέφει τον αριθμό των ημερών από την ημερομηνία διακανονισμού έως την επόμενη ημερομηνία κουπονιού

Συνάρτηση COUPNCD

Financial:    Επιστρέφει την επόμενη ημερομηνία κουπονιού μετά την ημερομηνία διακανονισμού

Συνάρτηση COUPNUM

Financial:    Επιστρέφει τον αριθμό των κουπονιών που είναι πληρωτέα μεταξύ της ημερομηνίας διακανονισμού και της ημερομηνίας λήξης

Συνάρτηση COUPPCD

Financial:    Επιστρέφει την προηγούμενη ημερομηνία κουπονιού πριν από την ημερομηνία διακανονισμού

Συνάρτηση COVAR

Compatibility:    Επιστρέφει τη συνδιακύμανση, τον μέσο όρο των προϊόντων των συζευγμένων αποκλίσεων

Στο Excel 2007, αυτή είναι μια Στατιστική συνάρτηση.

Συνάρτηση COVARIANCE.P
Excel 2010

Statistical:    Επιστρέφει τη συνδιακύμανση, τον μέσο όρο των προϊόντων των συζευγμένων αποκλίσεων

Συνάρτηση COVARIANCE.S
Excel 2010

Statistical:    Επιστρέφει τη συνδιακύμανση του δείγματος, τον μέσο όρο των αποκλίσεων προϊόντων για κάθε ζεύγος σημείων δεδομένων σε δύο σύνολα δεδομένων

Συνάρτηση CRITBINOM

Compatibility:    Επιστρέφει τη μικρότερη τιμή για την οποία η αθροιστική διωνυμική κατανομή είναι μικρότερη ή ίση με μια τιμή κριτηρίου

Στο Excel 2007, αυτή είναι μια Στατιστική συνάρτηση.

Συνάρτηση CSC
Excel 2013

Math and trigonometry:    Επιστρέφει την συντέμνουσα μιας γωνίας

Συνάρτηση CSCH
Excel 2013

Math and trigonometry:    Επιστρέφει την υπερβολική συντέμνουσα μιας γωνίας

Συνάρτηση CUBEKPIMEMBER

Cube:    Επιστρέφει ένα όνομα, μια ιδιότητα και μια μέτρηση βασικού δείκτη απόδοσης (KPI) και εμφανίζει το όνομα και την ιδιότητα στο κελί. Ο KPI είναι μια ποσοτικοποιήσιμη μέτρηση, όπως το μηνιαίο μικτό κέρδος ή ο τριμηνιαίος κύκλος εργασιών των εργαζομένων, που χρησιμοποιείται για την παρακολούθηση της απόδοσης ενός οργανισμού.

Συνάρτηση CUBEMEMBER

Cube:    Επιστρέφει ένα μέλος ή πλειάδα σε μια ιεραρχία κύβου. Χρησιμοποιείται για να επαληθευτεί ότι το μέλος ή η πλειάδα υπάρχει στον κύβο.

Συνάρτηση CUBEMEMBERPROPERTY

Cube:    Επιστρέφει την τιμή μιας ιδιότητας μέλους στον κύβο. Χρησιμοποιείται για την επικύρωση ότι υπάρχει ένα όνομα μέλους εντός του κύβου και για την επιστροφή της καθορισμένης ιδιότητας για αυτό το μέλος.

Συνάρτηση CUBERANKEDMEMBER

Cube:    Επιστρέφει το νιοστό μέλος ή το μέλος κατάταξης σε ένα σύνολο. Χρησιμοποιείται για την επιστροφή ενός ή περισσότερων στοιχείων σε ένα σύνολο, όπως ο κορυφαίος σε πωλήσεις ή οι 10 κορυφαίοι μαθητές.

Συνάρτηση CUBESET

Cube:    Καθορίζει ένα υπολογισμένο σύνολο μελών ή πλειάδων, μέσω της αποστολής μιας παράστασης συνόλου στον κύβο στον διακομιστή, ο οποίος δημιουργεί το σύνολο και, στη συνέχεια, η συνάρτηση επιστρέφει αυτό το σύνολο στο Microsoft Office Excel.

Συνάρτηση CUBESETCOUNT

Cube:    Επιστρέφει το πλήθος των στοιχείων ενός συνόλου.

Συνάρτηση CUBEVALUE

Cube:    Επιστρέφει μια συγκεντρωτική τιμή από έναν κύβο.

Συνάρτηση CUMIPMT

Financial:    Επιστρέφει τον σωρευτικό τόκο που καταβλήθηκε μεταξύ δύο περιόδων

Συνάρτηση CUMPRINC

Financial:    Επιστρέφει το σωρευτικό κεφάλαιο που καταβλήθηκε σε ένα δάνειο μεταξύ δύο περιόδων

Συνάρτηση DATE

Date and time:    Επιστρέφει τον σειριακό αριθμό μιας συγκεκριμένης ημερομηνίας

Συνάρτηση DATEDIF

Date and time:    Υπολογίζει τον αριθμό των ημερών, μηνών ή ετών μεταξύ δύο ημερομηνιών. Αυτή η συνάρτηση είναι χρήσιμη σε τύπους όπου πρέπει να υπολογίσετε μια ηλικία.

Συνάρτηση DATEVALUE

Date and time:    Μετατρέπει μια ημερομηνία με τη μορφή κειμένου σε σειριακό αριθμό

Συνάρτηση DAVERAGE

Database:    Επιστρέφει το μέσο όρο των επιλεγμένων καταχωρήσεων βάσης δεδομένων

Συνάρτηση DAY

Date and time:    Μετατρέπει έναν σειριακό αριθμό σε ημέρα του μήνα

Συνάρτηση DAYS
Excel 2013

Date and time:    Επιστρέφει τον αριθμό των ημερών μεταξύ δύο ημερομηνιών

Συνάρτηση DAYS360

Date and time:    Υπολογίζει τον αριθμό των ημερών μεταξύ δύο ημερομηνιών, με βάση ένα έτος 360 ημερών

Συνάρτηση DB

Financial:    Επιστρέφει την απόσβεση ενός περιουσιακού στοιχείου για μια καθορισμένη περίοδο χρησιμοποιώντας τη μέθοδο σταθερού φθίνοντος υπολοίπου

Συνάρτηση DBCS
Excel 2013

Text:    Αλλάζει αγγλικά γράμματα μισού πλάτους (ένα byte) ή katakana μέσα σε μια συμβολοσειρά χαρακτήρων σε χαρακτήρες πλήρους πλάτους (διπλό byte)

Συνάρτηση DCOUNT

Database:    Καταμετρά τα κελιά που περιέχουν αριθμούς σε μια βάση δεδομένων

Συνάρτηση DCOUNTA

Database:    Καταμετρά μη κενά κελιά σε μια βάση δεδομένων

Συνάρτηση DDB

Financial:    Επιστρέφει την απόσβεση ενός περιουσιακού στοιχείου για μια καθορισμένη περίοδο χρησιμοποιώντας τη μέθοδο διπλά φθίνοντος υπολοίπου ή κάποια άλλη μέθοδο που καθορίζετε

Συνάρτηση DEC2BIN

Engineering:    Μετατρέπει έναν δεκαδικό αριθμό σε δυαδικό

Συνάρτηση DEC2HEX

Engineering:    Μετατρέπει έναν δεκαδικό αριθμό σε δεκαεξαδικό

Συνάρτηση DEC2OCT

Engineering:    Μετατρέπει ένα δεκαδικό αριθμό σε οκταδικό

Συνάρτηση DECIMAL
Excel 2013

Math and trigonometry:    Μετατρέπει μια αναπαράσταση κειμένου ενός αριθμού σε μια δεδομένη βάση σε δεκαδικό αριθμό

Συνάρτηση DEGREES

Math and trigonometry:    Μετατρέπει ακτίνια σε μοίρες

Συνάρτηση DELTA

Engineering:    Ελέγχει εάν δύο τιμές είναι ίσες

Συνάρτηση DEVSQ

Statistical:    Επιστρέφει το άθροισμα των τετραγώνων των αποκλίσεων

Συνάρτηση DGET

Database:    Εξάγει από μια βάση δεδομένων μια μοναδική εγγραφή που συμφωνεί με τα καθορισμένα κριτήρια

Συνάρτηση DISC

Financial:    Επιστρέφει το προεξοφλητικό επιτόκιο ενός χρεογράφου

Συνάρτηση DMAX

Database:    Επιστρέφει τη μέγιστη τιμή από επιλεγμένες καταχωρήσεις βάσης δεδομένων

Συνάρτηση DMIN

Database:    Επιστρέφει την ελάχιστη τιμή από τις επιλεγμένες καταχωρήσεις βάσης δεδομένων

Συνάρτηση DOLLAR

Text:    Μετατρέπει έναν αριθμό σε κείμενο, χρησιμοποιώντας τη μορφή νομισματικής μονάδας $ (δολάριο)

Συνάρτηση DOLLARDE

Financial:    Μετατρέπει μια τιμή δολαρίου, εκφρασμένη σε κλάσμα, σε τιμή δολαρίου εκφρασμένη σε δεκαδικό αριθμό

Συνάρτηση DOLLARFR

Financial:    Μετατρέπει μια τιμή δολαρίου, εκφρασμένη σε δεκαδικό αριθμό, σε τιμή δολαρίου εκφρασμένη σε κλάσμα

Συνάρτηση DPRODUCT

Database:    Πολλαπλασιάζει τις τιμές ενός συγκεκριμένου πεδίου εγγραφών, που ικανοποιεί τα κριτήρια σε μια βάση δεδομένων

Συνάρτηση DSTDEV

Database:    Υπολογίζει την τυπική απόκλιση με βάση ένα δείγμα επιλεγμένων καταχωρήσεων βάσης δεδομένων

Συνάρτηση DSTDEVP

Database:    Υπολογίζει την τυπική απόκλιση με βάση ολόκληρο τον πληθυσμό επιλεγμένων καταχωρήσεων βάσης δεδομένων

Συνάρτηση DSUM

Database:    Προσθέτει τους αριθμούς στο πεδίο στήλης εγγραφών της βάσης δεδομένων που ικανοποιούν τα κριτήρια.

Συνάρτηση DURATION

Financial:    Επιστρέφει την ετήσια διάρκεια ενός χρεογράφου με πληρωμές περιοδικού τόκου

Συνάρτηση DVAR

Database:    Υπολογίζει τη διακύμανση με βάση ένα δείγμα από επιλεγμένες καταχωρήσεις βάσης δεδομένων

Συνάρτηση DVARP

Database:    Υπολογίζει τη διακύμανση με βάση ολόκληρο τον πληθυσμό επιλεγμένων καταχωρήσεων βάσης δεδομένων

Συνάρτηση EDATE

Date and time:    Επιστρέφει τον σειριακό αριθμό της ημερομηνίας που υποδεικνύει τον αριθμό των μηνών πριν ή μετά την ημερομηνία έναρξης

Συνάρτηση EFFECT

Financial:    Επιστρέφει το πραγματικό ετήσιο επιτόκιο

Συνάρτηση ENCODEURL
Excel 2013

Web:    Επιστρέφει μια κωδικοποιημένη συμβολοσειρά URL

Αυτή η συνάρτηση δεν είναι διαθέσιμη σε Excel για το Web.

Συνάρτηση EOMONTH

Date and time:    Επιστρέφει τον σειριακό αριθμό της τελευταίας ημέρας του μήνα πριν ή μετά από έναν καθορισμένο αριθμό μηνών

Συνάρτηση ERF

Engineering:    Επιστρέφει τη συνάρτηση σφάλματος

Συνάρτηση ERF.PRECISE
Excel 2010

Engineering:    Επιστρέφει τη συνάρτηση σφάλματος

Συνάρτηση ERFC

Engineering:    Επιστρέφει τη συμπληρωματική συνάρτηση σφάλματος

Συνάρτηση ERFC.PRECISE
Excel 2010

Engineering:    Επιστρέφει τη συμπληρωματική συνάρτηση ERF που είναι ενσωματωμένη μεταξύ x και άπειρου

Συνάρτηση ERROR.TYPE

Information:    Επιστρέφει έναν αριθμό που αντιστοιχεί σε έναν τύπο σφάλματος

Συνάρτηση EUROCONVERT

Add-in and Automation:    Μετατρέπει έναν αριθμό σε ευρώ, μετατρέπει έναν αριθμό από ευρώ σε νόμισμα μέλους του ευρώ ή μετατρέπει έναν αριθμό από ένα νόμισμα μέλους του ευρώ σε άλλο χρησιμοποιώντας το ευρώ ως ενδιάμεσο (τριγωνοποίηση).

Συνάρτηση EVEN

Math and trigonometry:    Στρογγυλοποιεί έναν αριθμό προς τα επάνω, στον πλησιέστερο άρτιο ακέραιο

Συνάρτηση EXACT

Text:    Ελέγχει αν δύο τιμές κειμένου είναι ταυτόσημες

Συνάρτηση EXP

Math and trigonometry:    Επιστρέφει το e υψωμένο στη δύναμη ενός δεδομένου αριθμού

Συνάρτηση EXPON.DIST
Excel 2010

Statistical:    Επιστρέφει την εκθετική κατανομή

Συνάρτηση EXPONDIST

Compatibility:    Επιστρέφει την εκθετική κατανομή

Στο Excel 2007, αυτή είναι μια Στατιστική συνάρτηση.

Συνάρτηση F.DIST
Excel 2010

Statistical:    Επιστρέφει την κατανομή πιθανότητας F

Συνάρτηση F.DIST.RT
Excel 2010

Statistical:    Επιστρέφει την κατανομή πιθανότητας F

Συνάρτηση F.INV
Excel 2010

Statistical:    Επιστρέφει το αντίστροφο της κατανομής πιθανότητας F

Συνάρτηση F.INV.RT
Excel 2010

Statistical:    Επιστρέφει το αντίστροφο της κατανομής πιθανότητας F

Συνάρτηση F.TEST
Excel 2010

Statistical:    Επιστρέφει το αποτέλεσμα μιας δοκιμής F

Συνάρτηση FACT

Math and trigonometry:    Επιστρέφει το παραγοντικό ενός αριθμού

Συνάρτηση FACTDOUBLE

Math and trigonometry:    Επιστρέφει το διπλό παραγοντικό ενός αριθμού

Συνάρτηση FALSE

Logical:    Επιστρέφει τη λογική τιμή FALSE

Συνάρτηση FDIST

Compatibility:    Επιστρέφει την κατανομή πιθανότητας F

Στο Excel 2007, αυτή είναι μια Στατιστική συνάρτηση.

Συνάρτηση FILTER

Κουμπί του Office 365

Lookup and reference:    Φιλτράρει μια περιοχή δεδομένων με βάση τα κριτήρια που ορίζετε

Συνάρτηση FILTERXML
Excel 2013

Web:    Επιστρέφει συγκεκριμένα δεδομένα από το περιεχόμενο XML χρησιμοποιώντας το καθορισμένο XPath

Αυτή η συνάρτηση δεν είναι διαθέσιμη σε Excel για το Web.

Συνάρτηση FINV

Compatibility:    Επιστρέφει το αντίστροφο της κατανομής πιθανότητας F

Στο Excel 2007αυτή είναι μια Στατιστική συνάρτηση.

Συνάρτηση FISHER

Statistical:    Επιστρέφει τον μετασχηματισμό Fisher

Συνάρτηση FISHERINV

Statistical:    Επιστρέφει το αντίστροφο του μετασχηματισμού Fisher

Συνάρτηση FIXED

Text:    Μορφοποιεί έναν αριθμό ως κείμενο με σταθερό αριθμό δεκαδικών ψηφίων

Συνάρτηση FLOOR

Compatibility:    Στρογγυλοποιεί έναν αριθμό προς τα κάτω, προς το μηδέν

Στο Excel 2007 και στο Excel 2010, αυτή είναι μια Μαθηματικών και τριγωνομετρίας συνάρτηση.

Συνάρτηση FLOOR.MATH
Excel 2013

Math and trigonometry:    Στρογγυλοποιεί έναν αριθμό προς τα κάτω, στον πλησιέστερο ακέραιο ή στο πλησιέστερο σημαντικό πολλαπλάσιο

Συνάρτηση FLOOR.PRECISE

Math and trigonometry:    Στρογγυλοποιεί έναν αριθμό στον πλησιέστερο ακέραιο ή στο πλησιέστερο σημαντικό πολλαπλάσιο. Ανεξάρτητα από το πρόσημο του αριθμού, ο αριθμός στρογγυλοποιείται προς τα επάνω.

Συνάρτηση FORECAST

Statistical:    Επιστρέφει μια τιμή σε μια γραμμική τάση

Στο Excel 2016, αυτή η συνάρτηση έχει αντικατασταθεί από τη συνάρτηση FORECAST.LINEAR στο πλαίσιο των νέων Συναρτήσεων πρόβλεψης, αλλά παραμένει διαθέσιμη για λόγους συμβατότητας με προηγούμενες εκδόσεις.

Συνάρτηση FORECAST.ETS
Excel 2016

Statistical:    Επιστρέφει μια μελλοντική τιμή με βάση υπάρχουσες (ιστορικές) τιμές χρησιμοποιώντας την έκδοση AAA του αλγόριθμου εκθετικής εξομάλυνσης (ETS)

Συνάρτηση FORECAST.ETS.CONFINT
Excel 2016

Statistical:    Επιστρέφει ένα διάστημα εμπιστοσύνης για την τιμή πρόβλεψης στην καθορισμένη ημερομηνία-στόχο

Συνάρτηση FORECAST.ETS.SEASONALITY
Excel 2016

Statistical:    Επιστρέφει το μήκος του επαναλαμβανόμενου μοτίβου που εντοπίζει το Excel για την καθορισμένη χρονολογική σειρά

Συνάρτηση FORECAST.ETS.STAT
Excel 2016

Statistical:    Επιστρέφει μια στατιστική τιμή ως αποτέλεσμα της πρόβλεψης χρονολογικής σειράς

Συνάρτηση FORECAST.LINEAR
Excel 2016

Statistical:    Επιστρέφει μια μελλοντική τιμή με βάση υπάρχουσες τιμές

Συνάρτηση FORMULATEXT
Excel 2013

Lookup and reference:    Επιστρέφει τον τύπο στη δεδομένη αναφορά ως κείμενο

Συνάρτηση FREQUENCY

Statistical:    Επιστρέφει μια κατανομή συχνότητας ως κατακόρυφο πίνακα

Συνάρτηση FTEST

Compatibility:    Επιστρέφει το αποτέλεσμα μιας δοκιμής F

Στο Excel 2007, αυτή είναι μια Στατιστική συνάρτηση.

Συνάρτηση FV

Financial:    Επιστρέφει τη μελλοντική αξία μιας επένδυσης

Συνάρτηση FVSCHEDULE

Financial:    Επιστρέφει τη μελλοντική αξία ενός αρχικού κεφαλαίου μετά την εφαρμογή μιας σειράς σύνθετων συναλλαγματικών ισοτιμιών

Συνάρτηση GAMMA
Excel 2013

Statistical:    Επιστρέφει την τιμή της συνάρτησης Γάμμα

Συνάρτηση GAMMA.DIST
Excel 2010

Statistical:    Επιστρέφει την κατανομή γάμμα

Συνάρτηση GAMMA.INV
Excel 2010

Statistical:    Επιστρέφει το αντίστροφο της αθροιστικής κατανομής γάμμα

Συνάρτηση GAMMADIST

Compatibility:    Επιστρέφει την κατανομή γάμμα

Στο Excel 2007, αυτή είναι μια Στατιστική συνάρτηση.

Συνάρτηση GAMMAINV

Compatibility:    Επιστρέφει το αντίστροφο της αθροιστικής κατανομής γάμμα

Στο Excel 2007, αυτή είναι μια Στατιστική συνάρτηση.

Συνάρτηση GAMMALN

Statistical:    Επιστρέφει τον φυσικό λογάριθμο της συνάρτησης γάμμα, Γ (x)

Συνάρτηση GAMMALN.PRECISE
Excel 2010

Statistical:    Επιστρέφει τον φυσικό λογάριθμο της συνάρτησης γάμμα, Γ (x)

Συνάρτηση GAUSS
Excel 2013

Statistical:    Επιστρέφει κατά 0,5 λιγότερο από την τυπική κανονική αθροιστική κατανομή

Συνάρτηση GCD

Math and trigonometry:    Επιστρέφει τον μεγαλύτερο κοινό διαιρέτη

Συνάρτηση GEOMEAN

Statistical:    Επιστρέφει τον γεωμετρικό μέσο

Συνάρτηση GESTEP

Engineering:    Ελέγχει εάν ένας αριθμός είναι μεγαλύτερος από μια οριακή τιμή

Συνάρτηση GETPIVOTDATA

Lookup and reference:    Επιστρέφει δεδομένα που είναι αποθηκευμένα σε μια αναφορά Συγκεντρωτικού Πίνακα

Συνάρτηση GROWTH

Statistical:    Επιστρέφει τιμές σε μια εκθετική τάση

Συνάρτηση HARMEAN

Statistical:    Επιστρέφει τον αρμονικό μέσο

Συνάρτηση HEX2BIN

Engineering:    Μετατρέπει έναν δεκαεξαδικό αριθμό σε δυαδικό

Συνάρτηση HEX2DEC

Engineering:    Μετατρέπει έναν δεκαεξαδικό αριθμό σε δεκαδικό

Συνάρτηση HEX2OCT

Engineering:    Μετατρέπει ένα δεκαεξαδικό αριθμό σε οκταδικό

Συνάρτηση HLOOKUP

Lookup and reference:    Κοιτάζει στην επάνω γραμμή ενός πίνακα και επιστρέφει την τιμή του κελιού που υποδεικνύεται

Συνάρτηση HOUR

Date and time:    Μετατρέπει έναν σειριακό αριθμό σε ώρα

Συνάρτηση HYPERLINK

Lookup and reference:    Δημιουργεί μια συντόμευση ή μεταπήδηση που ανοίγει ένα έγγραφο που είναι αποθηκευμένο σε ένα διακομιστή δικτύου, σε ένα intranet ή στο Internet

Συνάρτηση HYPGEOM.DIST

Statistical:    Επιστρέφει την υπεργεωμετρική κατανομή

Συνάρτηση HYPGEOMDIST

Compatibility:    Επιστρέφει την υπεργεωμετρική κατανομή

Στο Excel 2007, αυτή είναι μια Στατιστική συνάρτηση.

Συνάρτηση IF

Logical:    Καθορίζει μια λογική δοκιμή που θα εκτελεστεί

Συνάρτηση IFERROR

Logical:    Επιστρέφει μια τιμή που καθορίζετε εάν ένας τύπος αποτιμάται σε σφάλμα. διαφορετικά, επιστρέφει το αποτέλεσμα του τύπου

Συνάρτηση IFNA
Excel 2013

Logical:    Επιστρέφει την τιμή που καθορίζετε εάν η παράσταση επιλύεται σε #N/A, διαφορετικά επιστρέφει το αποτέλεσμα της παράστασης

Συνάρτηση IFS
2019

Logical:    Ελέγχει εάν πληρούνται μία ή περισσότερες συνθήκες και επιστρέφει μια τιμή που αντιστοιχεί στην πρώτη συνθήκη TRUE.

Συνάρτηση IMABS

Engineering:    Επιστρέφει την απόλυτη τιμή (μέτρο) ενός μιγαδικού αριθμού

Συνάρτηση IMAGE

Αναζήτησης και αναφοράς: Επιστρέφει μια εικόνα από μια δεδομένη προέλευση

Συνάρτηση IMAGINARY

Engineering:    Επιστρέφει το φανταστικό συντελεστή ενός μιγαδικού αριθμού

Συνάρτηση IMARGUMENT

Engineering:    Επιστρέφει το όρισμα θήτα, μια γωνία εκφρασμένη σε ακτίνια

Συνάρτηση IMCONJUGATE

Engineering:    Επιστρέφει τον συζυγή μιγαδικό ενός μιγαδικού αριθμού

Συνάρτηση IMCOS

Engineering:    Επιστρέφει το συνημίτονο ενός μιγαδικού αριθμού

Συνάρτηση IMCOSH
Excel 2013

Engineering:    Επιστρέφει το υπερβολικό συνημίτονο ενός μιγαδικού αριθμού

Συνάρτηση IMCOT
Excel 2013

Engineering:    Επιστρέφει τη συνεφαπτομένη ενός μιγαδικού αριθμού

Συνάρτηση IMCSC
Excel 2013

Engineering:    Επιστρέφει τη συντέμνουσα ενός μιγαδικού αριθμού

Συνάρτηση IMCSCH
Excel 2013

Engineering:    Επιστρέφει την υπερβολική συντέμνουσα ενός μιγαδικού αριθμού

Συνάρτηση IMDIV

Engineering:    Επιστρέφει το πηλίκο δύο μιγαδικών αριθμών

Συνάρτηση IMEXP

Engineering:    Επιστρέφει την εκθετική δύναμη ενός μιγαδικού αριθμού

Συνάρτηση IMLN

Engineering:    Επιστρέφει τον φυσικό λογάριθμο ενός μιγαδικού αριθμού

Συνάρτηση IMLOG10

Engineering:    Επιστρέφει τον λογάριθμο βάσης-10 ενός μιγαδικού αριθμού

Συνάρτηση IMLOG2

Engineering:    Επιστρέφει τον λογάριθμο βάσης-2 ενός μιγαδικού αριθμού

Συνάρτηση IMPOWER

Engineering:    Επιστρέφει έναν μιγαδικό αριθμό υψωμένο σε ακέραια δύναμη

Συνάρτηση IMPRODUCT

Engineering:    Επιστρέφει το γινόμενο μιγαδικών αριθμών

Συνάρτηση IMREAL

Engineering:    Επιστρέφει τον πραγματικό συντελεστή ενός μιγαδικού αριθμού

Συνάρτηση IMSEC
Excel 2013

Engineering:    Επιστρέφει την τέμνουσα ενός μιγαδικού αριθμού

Συνάρτηση IMSECH
Excel 2013

Engineering:    Επιστρέφει την υπερβολική τέμνουσα ενός μιγαδικού αριθμού

Συνάρτηση IMSIN

Engineering:    Επιστρέφει το ημίτονο ενός μιγαδικού αριθμού

Συνάρτηση IMSINH
Excel 2013

Engineering:    Επιστρέφει το υπερβολικό ημίτονο ενός μιγαδικού αριθμού

Συνάρτηση IMSQRT

Engineering:    Επιστρέφει την τετραγωνική ρίζα ενός μιγαδικού αριθμού

Συνάρτηση IMSUB

Engineering:    Επιστρέφει τη διαφορά μεταξύ δύο μιγαδικών αριθμών

Συνάρτηση IMSUM

Engineering:    Επιστρέφει το άθροισμα μιγαδικών αριθμών

Συνάρτηση IMTAN
Excel 2013

Engineering:    Επιστρέφει την εφαπτομένη ενός μιγαδικού αριθμού

Συνάρτηση INDEX

Lookup and reference:    Χρησιμοποιεί ένα ευρετήριο για να επιλέξει μια τιμή από μια αναφορά ή έναν πίνακα

Συνάρτηση INDIRECT

Lookup and reference:    Επιστρέφει μια αναφορά που δηλώνεται με μια τιμή κειμένου

Συνάρτηση INFO

Information:    Επιστρέφει πληροφορίες για το τρέχον περιβάλλον λειτουργίας

Αυτή η συνάρτηση δεν είναι διαθέσιμη σε Excel για το Web.

Συνάρτηση INT

Math and trigonometry:    Στρογγυλοποιεί έναν αριθμό προς τα κάτω, στον πλησιέστερο ακέραιο

Συνάρτηση INTERCEPT

Statistical:    Επιστρέφει το σημείο τομής της γραμμής γραμμικής παλινδρόμησης

Συνάρτηση INTRATE

Financial:    Επιστρέφει το επιτόκιο για ένα πλήρως επενδυμένο χρεόγραφο

Συνάρτηση IPMT

Financial:    Επιστρέφει την καταβολή τόκου μιας επένδυσης για δεδομένη περίοδο

Συνάρτηση IRR

Financial:    Επιστρέφει την εσωτερική απόδοση μιας σειράς ταμειακών ροών

Συνάρτηση ISBLANK

Information:    Επιστρέφει TRUE εάν η τιμή είναι κενή

Συνάρτηση ISERR

Information:    Επιστρέφει TRUE εάν η τιμή είναι οποιαδήποτε τιμή σφάλματος εκτός από την #Δ/Υ

Συνάρτηση ISERROR

Information:    Επιστρέφει TRUE εάν η τιμή είναι οποιαδήποτε τιμή σφάλματος

Συνάρτηση ISEVEN

Information:    Επιστρέφει TRUE εάν ο αριθμός είναι άρτιος

Συνάρτηση ISFORMULA
Excel 2013

Information:    Επιστρέφει TRUE εάν υπάρχει μια αναφορά σε ένα κελί που περιέχει τύπο

Συνάρτηση ISLOGICAL

Information:    Επιστρέφει TRUE εάν η τιμή είναι μια λογική τιμή

Συνάρτηση ISNA

Information:    Επιστρέφει TRUE εάν η τιμή είναι η τιμή σφάλματος #N/A

Συνάρτηση ISNONTEXT

Information:    Επιστρέφει TRUE εάν η τιμή δεν είναι κείμενο

Συνάρτηση ISNUMBER

Information:    Επιστρέφει TRUE εάν η τιμή είναι αριθμός

Συνάρτηση ISO.CEILING
Excel 2013

Math and trigonometry:    Επιστρέφει έναν αριθμό που είναι στρογγυλοποιημένος προς τα επάνω στον πλησιέστερο ακέραιο ή στο πλησιέστερο σημαντικό πολλαπλάσιο

Συνάρτηση ISODD

Information:    Επιστρέφει TRUE εάν ο αριθμός είναι περιττός

Συνάρτηση ISOWEEKNUM
Excel 2013

Date and time:    Επιστρέφει τον αριθμό εβδομάδας ISO του έτους για μια δεδομένη ημερομηνία

Συνάρτηση ISPMT

Financial:    Υπολογίζει τον τόκο που καταβλήθηκε κατά τη διάρκεια μιας συγκεκριμένης περιόδου επένδυσης

Συνάρτηση ISREF

Information:    Επιστρέφει TRUE εάν η τιμή είναι αναφορά

Συνάρτηση ISTEXT

Information:    Επιστρέφει TRUE εάν η τιμή είναι κείμενο

Συνάρτηση JIS

Text:    Αλλάζει χαρακτήρες μισού πλάτους (ένα byte) μέσα σε μια συμβολοσειρά σε χαρακτήρες πλήρους πλάτους (διπλό byte)

Συνάρτηση KURT

Statistical:    Επιστρέφει την κύρτωση ενός συνόλου δεδομένων

Συνάρτηση LARGE

Statistical:    Επιστρέφει την k μεγαλύτερη τιμή σε ένα σύνολο δεδομένων

Συνάρτηση LCM

Math and trigonometry:    Επιστρέφει το ελάχιστο κοινό πολλαπλάσιο

Συνάρτηση LINEST

Statistical:    Επιστρέφει τις παραμέτρους μιας γραμμικής τάσης

Συνάρτηση LN

Math and trigonometry:    Επιστρέφει τον φυσικό λογάριθμο ενός αριθμού

Συνάρτηση LOG

Math and trigonometry:    Επιστρέφει τον λογάριθμο ενός αριθμού σε μια καθορισμένη βάση

Συνάρτηση LOG10

Math and trigonometry:    Επιστρέφει τον λογάριθμο βάσης-10 ενός αριθμού

Συνάρτηση LOGEST

Statistical:    Επιστρέφει τις παραμέτρους μιας εκθετικής τάσης

Συνάρτηση LOGINV

Compatibility:    Επιστρέφει το αντίστροφο της λογαριθμικής αθροιστικής κατανομής

Συνάρτηση LOGNORM.DIST
Excel 2010

Statistical:    Επιστρέφει την αθροιστική λογαριθμική κατανομή

Συνάρτηση LOGNORM.INV
Excel 2010

Statistical:    Επιστρέφει το αντίστροφο της λογαριθμικής αθροιστικής κατανομής

Συνάρτηση LOGNORMDIST

Compatibility:    Επιστρέφει την αθροιστική λογαριθμική κατανομή

Συνάρτηση LOOKUP

Lookup and reference:    Αναζητά τιμές σε ένα διάνυσμα ή πίνακα

Συνάρτηση LOWER

Text:    Μετατρέπει το κείμενο σε πεζά γράμματα

Συνάρτηση MATCH

Lookup and reference:    Αναζητά τιμές σε μια αναφορά ή έναν πίνακα

Συνάρτηση MAX

Statistical:    Επιστρέφει τη μέγιστη τιμή σε μια λίστα ορισμάτων

Συνάρτηση MAXA

Statistical:    Επιστρέφει τη μέγιστη τιμή σε μια λίστα ορισμάτων, συμπεριλαμβανομένων αριθμών, κειμένου και λογικών τιμών

Συνάρτηση MAXIFS
2019

Statistical:    Επιστρέφει τη μέγιστη τιμή μεταξύ κελιών που καθορίζονται από ένα δεδομένο σύνολο συνθηκών ή κριτηρίων

Συνάρτηση MDETERM

Math and trigonometry:    Επιστρέφει την ορίζουσα του πίνακα ενός πίνακα

Συνάρτηση MDURATION

Financial:    Επιστρέφει την τροποποιημένη διάρκεια Macauley για ένα χρεόγραφο με θεωρούμενη ονομαστική αξία 100 €

Συνάρτηση MEDIAN

Statistical:    Επιστρέφει το διάμεσο των καθορισμένων αριθμών

Συνάρτηση MIN

Statistical:    Επιστρέφει την ελάχιστη τιμή σε μια λίστα ορισμάτων

Συνάρτηση MINA

Statistical:    Επιστρέφει την ελάχιστη τιμή μιας λίστας ορισμάτων, συμπεριλαμβάνοντας τους αριθμούς, το κείμενο και τις λογικές τιμές

Συνάρτηση MINIFS
2019

Statistical:    Επιστρέφει την ελάχιστη τιμή μεταξύ των κελιών που καθορίζονται από ένα δεδομένο σύνολο συνθηκών ή κριτηρίων.

Συνάρτηση MINUTE

Date and time:    Μετατρέπει έναν σειριακό αριθμό σε λεπτό

Συνάρτηση MINVERSE

Math and trigonometry:    Επιστρέφει τον αντίστροφο πίνακα ενός πίνακα

Συνάρτηση MIRR

Financial:    Επιστρέφει τον εσωτερικό συντελεστή απόδοσης όπου οι θετικές και αρνητικές ταμειακές ροές χρηματοδοτούνται με διαφορετικά επιτόκια

Συνάρτηση MMULT

Math and trigonometry:    Επιστρέφει το γινόμενο μήτρας δύο πινάκων

Συνάρτηση MOD

Math and trigonometry:    Επιστρέφει το υπόλοιπο από τη διαίρεση

Συνάρτηση MODE

Compatibility:    Επιστρέφει την πιο κοινή τιμή σε ένα σύνολο δεδομένων

Στο Excel 2007, αυτή είναι μια Στατιστική συνάρτηση.

Συνάρτηση MODE.MULT
Excel 2010

Statistical:    Επιστρέφει έναν κατακόρυφο πίνακα με τις συνηθέστερες ή συχνότερα επαναλαμβανόμενες τιμές σε έναν πίνακα ή περιοχή δεδομένων

Συνάρτηση MODE.SNGL
Excel 2010

Statistical:    Επιστρέφει την πιο κοινή τιμή σε ένα σύνολο δεδομένων

Συνάρτηση MONTH

Date and time:    Μετατρέπει έναν σειριακό αριθμό σε μήνα

Συνάρτηση MROUND

Math and trigonometry:    Επιστρέφει έναν αριθμό στρογγυλοποιημένο στο επιθυμητό πολλαπλάσιο

Συνάρτηση MULTINOMIAL

Math and trigonometry:    Επιστρέφει το πολυώνυμο ενός συνόλου αριθμών

Συνάρτηση MUNIT
Excel 2013

Math and trigonometry:    Επιστρέφει τον μοναδιαίο πίνακα για την καθορισμένη διάσταση

Συνάρτηση N

Information:    Επιστρέφει μια τιμή που έχει μετατραπεί σε αριθμό

Συνάρτηση NA

Information:    Επιστρέφει την τιμή σφάλματος #N/A

Συνάρτηση NEGBINOM.DIST
Excel 2010

Statistical:    Επιστρέφει την αρνητική διωνυμική κατανομή

Συνάρτηση NEGBINOMDIST

Compatibility:    Επιστρέφει την αρνητική διωνυμική κατανομή

Στο Excel 2007, αυτή είναι μια Στατιστική συνάρτηση.

Συνάρτηση NETWORKDAYS

Date and time:    Επιστρέφει τον αριθμό ημερών μεταξύ δύο ημερομηνιών.

Συνάρτηση NETWORKDAYS.INTL
Excel 2010

Date and time:    Επιστρέφει τον αριθμό των ολόκληρων εργάσιμων ημερών μεταξύ δύο ημερομηνιών, χρησιμοποιώντας παραμέτρους για να υποδειχθεί ποιες και πόσες από τις ημέρες αντιστοιχούν σε Σαββατοκύριακα

Συνάρτηση NOMINAL

Financial:    Επιστρέφει το ετήσιο ονομαστικό επιτόκιο

Συνάρτηση NORM.DIST
Excel 2010

Statistical:    Επιστρέφει την κανονική αθροιστική κατανομή

Συνάρτηση NORM.INV
Excel 2010

Compatibility:    Επιστρέφει το αντίστροφο της κανονικής αθροιστικής κατανομής

Σημείωση: Στο Excel 2007, αυτή είναι μια Στατιστική συνάρτηση.

Συνάρτηση NORM.S.DIST
Excel 2010

Statistical:    Επιστρέφει την τυπική κανονική αθροιστική κατανομή

Συνάρτηση NORM.S.INV
Excel 2010

Statistical:    Επιστρέφει το αντίστροφο της τυπικής κανονικής αθροιστικής κατανομής

Συνάρτηση NORMDIST

Compatibility:    Επιστρέφει την κανονική αθροιστική κατανομή

Στο Excel 2007, αυτή είναι μια Στατιστική συνάρτηση.

Συνάρτηση NORMINV

Statistical:    Επιστρέφει το αντίστροφο της κανονικής αθροιστικής κατανομής

Συνάρτηση NORMSDIST

Compatibility:    Επιστρέφει την τυπική κανονική αθροιστική κατανομή

Στο Excel 2007, αυτή είναι μια Στατιστική συνάρτηση.

Συνάρτηση NORMSINV

Compatibility:    Επιστρέφει το αντίστροφο της τυπικής κανονικής αθροιστικής κατανομής

Στο Excel 2007, αυτή είναι μια Στατιστική συνάρτηση.

Συνάρτηση NOT

Logical:    Αντιστρέφει τη λογική του ορίσματός της.

Συνάρτηση NOW

Date and time:    Επιστρέφει τον σειριακό αριθμό της τρέχουσας ημερομηνίας και ώρας

Συνάρτηση NPER

Financial:    Επιστρέφει τον αριθμό των περιόδων για μια επένδυση

Συνάρτηση NPV

Financial:    Επιστρέφει την καθαρή παρούσα αξία μιας επένδυσης βάσει μιας σειράς περιοδικών ταμειακών ροών και ενός προεξοφλητικού επιτοκίου

Συνάρτηση NUMBERVALUE
Excel 2013

Text:    Μετατρέπει κείμενο σε αριθμό με τρόπο ανεξάρτητο από τοπικές ρυθμίσεις

Συνάρτηση OCT2BIN

Engineering:    Μετατρέπει έναν οκταδικό αριθμό σε δυαδικό

Συνάρτηση OCT2DEC

Engineering:    Μετατρέπει έναν οκταδικό αριθμό σε δεκαδικό

Συνάρτηση OCT2HEX

Engineering:    Μετατρέπει έναν οκταδικό αριθμό σε δεκαεξαδικό

Συνάρτηση ODD

Math and trigonometry:    Στρογγυλοποιεί προς τα επάνω έναν αριθμό, στον πλησιέστερο περιττό ακέραιο

Συνάρτηση ODDFPRICE

Financial:    Επιστρέφει την τιμή ανά 100 € ονομαστικής αξίας ενός χρεογράφου με περιττή πρώτη περίοδο

Συνάρτηση ODDFYIELD

Financial:    Επιστρέφει την απόδοση ενός χρεογράφου με περιττή πρώτη περίοδο

Συνάρτηση ODDLPRICE

Financial:    Επιστρέφει την τιμή ανά 100 € ονομαστικής αξίας ενός χρεογράφου με περιττή τελευταία περίοδο

Συνάρτηση ODDLYIELD

Financial:    Επιστρέφει την απόδοση ενός χρεογράφου με περιττή τελευταία περίοδο

Συνάρτηση OFFSET

Lookup and reference:    Επιστρέφει μια απόκλιση αναφοράς από μια δεδομένη αναφορά

Συνάρτηση OR

Logical:    Επιστρέφει TRUE εάν κάποιο όρισμα είναι TRUE

Συνάρτηση PDURATION
Excel 2013

Financial:    Επιστρέφει τον αριθμό των περιόδων που απαιτούνται από μια επένδυση για την επίτευξη μιας καθορισμένης τιμής

Συνάρτηση PEARSON

Statistical:    Επιστρέφει το συντελεστή συσχέτισης Pearson του γινομένου των ροπών

Συνάρτηση PERCENTILE

Compatibility:    Επιστρέφει το k εκατοστημόριο τιμών μιας περιοχής

Στο Excel 2007, αυτή είναι μια Στατιστική συνάρτηση.

Συνάρτηση PERCENTILE.EXC
Excel 2010

Statistical:    Επιστρέφει το k εκατοστημόριο τιμών μιας περιοχής, όπου k είναι στο ανοιχτό διάστημα 0..1

Συνάρτηση PERCENTILE.INC
Excel 2010

Statistical:    Επιστρέφει το k εκατοστημόριο τιμών μιας περιοχής

Συνάρτηση PERCENTRANK

Compatibility:    Επιστρέφει την ποσοστιαία σειρά κατάταξης μιας τιμής σε ένα σύνολο δεδομένων

Στο Excel 2007, αυτή είναι μια Στατιστική συνάρτηση.

Συνάρτηση PERCENTRANK.EXC
Excel 2010

Statistical:    Επιστρέφει την κατάταξη μιας τιμής σε ένα σύνολο δεδομένων, ως ποσοστό (ανοιχτό διάστημα 0..1) του συνόλου δεδομένων

Συνάρτηση PERCENTRANK.INC
Excel 2010

Statistical:    Επιστρέφει την ποσοστιαία σειρά κατάταξης μιας τιμής σε ένα σύνολο δεδομένων

Συνάρτηση PERMUT

Statistical:    Επιστρέφει τον αριθμό των διατάξεων για δεδομένο αριθμό αντικειμένων

Συνάρτηση PERMUTATIONA
Excel 2013

Statistical:    Επιστρέφει τον αριθμό των διατάξεων για ένα δεδομένο αριθμό αντικειμένων (με επαναλήψεις) που επιλέγονται από ένα σύνολο αντικειμένων

Συνάρτηση PHI
Excel 2013

Statistical:    Επιστρέφει την τιμή της συνάρτησης πυκνότητας για μια τυπική κανονική κατανομή

Συνάρτηση PHONETIC

Text:    Εξάγει τους φωνητικούς (furigana) χαρακτήρες από μια συμβολοσειρά κειμένου

Συνάρτηση PI

Math and trigonometry:    Επιστρέφει την τιμή του π

Συνάρτηση PMT

Financial:    Επιστρέφει την περιοδική πληρωμή μιας ετήσιας προσόδου

Συνάρτηση POISSON

Compatibility:    Επιστρέφει την κατανομή Poisson

Στο Excel 2007, αυτή είναι μια Στατιστική συνάρτηση.

Συνάρτηση POISSON.DIST
Excel 2010

Statistical:    Επιστρέφει την κατανομή Poisson

Συνάρτηση POWER

Math and trigonometry:    Επιστρέφει το αποτέλεσμα ενός αριθμού υψωμένου σε δύναμη

Συνάρτηση PPMT

Financial:    Επιστρέφει την πληρωμή επί του αρχικού κεφαλαίου μιας επένδυσης για δεδομένη περίοδο

Συνάρτηση PRICE

Financial:    Επιστρέφει την τιμή ανά 100 € ονομαστικής αξίας ενός χρεογράφου που αποφέρει περιοδικό τόκο

Συνάρτηση PRICEDISC

Financial:    Επιστρέφει την τιμή ανά 100 € ονομαστικής αξίας ενός προεξοφλημένου χρεογράφου

Συνάρτηση PRICEMAT

Financial:    Επιστρέφει την τιμή ανά 100 € ονομαστικής αξίας ενός χρεογράφου που αποφέρει τόκο κατά τη λήξη του

Συνάρτηση PROB

Statistical:    Επιστρέφει την πιθανότητα να βρίσκονται οι τιμές μιας περιοχής μεταξύ δύο ορίων

Συνάρτηση PRODUCT

Math and trigonometry:    Πολλαπλασιάζει τα ορίσματά της

Συνάρτηση PROPER

Text:    Μετατρέπει σε κεφαλαίο το πρώτο γράμμα των λέξεων μιας τιμής κειμένου

Συνάρτηση PV

Financial:    Επιστρέφει την παρούσα αξία μιας επένδυσης

Συνάρτηση QUARTILE

Compatibility:    Επιστρέφει το τεταρτημόριο ενός συνόλου δεδομένων

Στο Excel 2007, αυτή είναι μια Στατιστική συνάρτηση.

Συνάρτηση QUARTILE.EXC
Excel 2010

Statistical:    Επιστρέφει το τεταρτημόριο ενός συνόλου δεδομένων, βάσει τιμών εκατοστημορίου στο ανοιχτό διάστημα 0..1

Συνάρτηση QUARTILE.INC
Excel 2010

Statistical:    Επιστρέφει το τεταρτημόριο ενός συνόλου δεδομένων

Συνάρτηση QUOTIENT

Math and trigonometry:    Επιστρέφει το ακέραιο τμήμα μιας διαίρεσης

Συνάρτηση RADIANS

Math and trigonometry:    Μετατρέπει μοίρες σε ακτίνια

Συνάρτηση RAND

Math and trigonometry:    Επιστρέφει έναν τυχαίο αριθμό μεταξύ 0 και 1

Συνάρτηση RANDARRAY

Κουμπί του Office 365

Math and trigonometry:    Επιστρέφει έναν πίνακα τυχαίων αριθμών μεταξύ 0 και 1. Ωστόσο, μπορείτε να καθορίσετε τον αριθμό των γραμμών και των στηλών που θα συμπληρωθούν, τις ελάχιστες και τις μέγιστες τιμές, καθώς και αν θα επιστρέφονται ακέραιοι αριθμοί ή δεκαδικές τιμές.

Συνάρτηση RANDBETWEEN

Math and trigonometry:    Επιστρέφει έναν τυχαίο αριθμό μεταξύ των αριθμών που καθορίζετε

Συνάρτηση RANK

Compatibility:    Επιστρέφει την κατάταξη ενός αριθμού μέσα σε μια λίστα αριθμών

Στο Excel 2007, αυτή είναι μια Στατιστική συνάρτηση.

Συνάρτηση RANK.AVG
Excel 2010

Statistical:    Επιστρέφει την κατάταξη ενός αριθμού μέσα σε μια λίστα αριθμών

Συνάρτηση RANK.EQ
Excel 2010

Statistical:    Επιστρέφει την κατάταξη ενός αριθμού μέσα σε μια λίστα αριθμών

Συνάρτηση RATE

Financial:    Επιστρέφει το επιτόκιο ανά περίοδο μιας ετήσιας προσόδου

Συνάρτηση RECEIVED

Financial:    Επιστρέφει το ποσό που λαμβάνεται κατά τη λήξη για ένα πλήρως επενδυμένο χρεόγραφο

Συνάρτηση REGISTER.ID

Add-in and Automation:    Επιστρέφει το αναγνωριστικό καταχώρησης της καθορισμένης βιβλιοθήκης δυναμικής σύνδεσης (DLL) ή του πόρου κώδικα που έχει ήδη καταχωρηθεί

Συνάρτηση REPT

Text:    Επαναλαμβάνει ένα κείμενο όσες φορές ορίσετε

Συνάρτηση ROMAN

Math and trigonometry:    Μετατρέπει έναν αραβικό αριθμό σε λατινικό, με μορφή κειμένου

Συνάρτηση ROUND

Math and trigonometry:    Στρογγυλοποιεί έναν αριθμό σε καθορισμένο αριθμό ψηφίων

Συνάρτηση ROUNDDOWN

Math and trigonometry:    Στρογγυλοποιεί έναν αριθμό προς τα κάτω, προς το μηδέν

Συνάρτηση ROUNDUP

Math and trigonometry:    Στρογγυλοποιεί έναν αριθμό προς τα επάνω, μακριά από το μηδέν

Συνάρτηση ROW

Lookup and reference:    Επιστρέφει τον αριθμό γραμμής μιας αναφοράς

Συνάρτηση ROWS

Lookup and reference:    Επιστρέφει τον αριθμό των γραμμών που περιέχονται σε μια αναφορά

Συνάρτηση RRI
Excel 2013

Financial:    Επιστρέφει ένα ισοδύναμο επιτόκιο για την ανάπτυξη μιας επένδυσης

Συνάρτηση RSQ

Statistical:    Επιστρέφει το τετράγωνο του συντελεστή συσχέτισης Pearson του γινομένου ροπών

Συνάρτηση RTD

Lookup and reference:    Ανακτά δεδομένα σε πραγματικό χρόνο από ένα πρόγραμμα που υποστηρίζει αυτοματοποίηση COM

Συνάρτηση SEC
Excel 2013

Math and trigonometry:    Επιστρέφει την τέμνουσα μιας γωνίας

Συνάρτηση SECH
Excel 2013

Math and trigonometry:    Επιστρέφει την υπερβολική τέμνουσα μιας γωνίας

Συνάρτηση SECOND

Date and time:    Μετατρέπει έναν σειριακό αριθμό σε δευτερόλεπτα

Συνάρτηση SEQUENCE

Κουμπί του Office 365

Math and trigonometry:    Δημιουργεί μια λίστα με συνεχόμενους αριθμούς σε έναν πίνακα, όπως 1, 2, 3, 4.

Συνάρτηση SERIESSUM

Math and trigonometry:    Επιστρέφει το άθροισμα μιας σειράς ισχύος με βάση τον τύπο

Συνάρτηση SHEET
Excel 2013

Information:    Επιστρέφει τον αριθμό φύλλου του φύλλου αναφοράς

Συνάρτηση SHEETS
Excel 2013

Information:    Επιστρέφει τον αριθμό των φύλλων που περιέχονται σε μια αναφορά

Συνάρτηση SIGN

Math and trigonometry:    Επιστρέφει το πρόσημο ενός αριθμού

Συνάρτηση SIN

Math and trigonometry:    Επιστρέφει το ημίτονο της καθορισμένης γωνίας

Συνάρτηση SINH

Math and trigonometry:    Επιστρέφει το υπερβολικό ημίτονο ενός αριθμού

Συνάρτηση SKEW

Statistical:    Επιστρέφει την ασυμμετρία μιας κατανομής

Συνάρτηση SKEW.P
Excel 2013

Statistical:    Επιστρέφει την ασυμμετρία μιας κατανομής που βασίζεται σε έναν πληθυσμό: ένας χαρακτηρισμός του βαθμού ασυμμετρίας μιας κατανομής, γύρω από τη μέση τιμή

Συνάρτηση SLN

Financial:    Επιστρέφει τη σταθερή απόσβεση ενός περιουσιακού στοιχείου για μία περίοδο

Συνάρτηση SLOPE

Statistical:    Επιστρέφει την κλίση της γραμμής γραμμικής παλινδρόμησης

Συνάρτηση SMALL

Statistical:    Επιστρέφει την k μικρότερη τιμή ενός συνόλου δεδομένων

Συνάρτηση SORT

Κουμπί του Office 365

Lookup and reference:    Ταξινομεί τα περιεχόμενα μιας περιοχής ή ενός πίνακα

Συνάρτηση SORTBY

Κουμπί του Office 365

Lookup and reference:    Ταξινομεί τα περιεχόμενα μιας περιοχής ή ενός πίνακα με βάση τις τιμές σε μια αντίστοιχη περιοχή ή πίνακα

Συνάρτηση SQRT

Math and trigonometry:    Επιστρέφει μια θετική τετραγωνική ρίζα

Συνάρτηση SQRTPI

Math and trigonometry:    Επιστρέφει την τετραγωνική ρίζα της παράστασης (αριθμός * π)

Συνάρτηση STANDARDIZE

Statistical:    Επιστρέφει μια κανονικοποιημένη τιμή

Συνάρτηση STDEV

Compatibility:    Υπολογίζει την τυπική απόκλιση βάσει ενός δείγματος

Συνάρτηση STDEV.P
Excel 2010

Statistical:    Υπολογίζει την τυπική απόκλιση βάσει ολόκληρου του πληθυσμού

Συνάρτηση STDEV.S
Excel 2010

Statistical:    Υπολογίζει την τυπική απόκλιση βάσει ενός δείγματος

Συνάρτηση STDEVA

Statistical:    Υπολογίζει την τυπική απόκλιση βάσει ενός δείγματος, συμπεριλαμβάνοντας τους αριθμούς, το κείμενο και τις λογικές τιμές

Συνάρτηση STDEVP

Compatibility:    Υπολογίζει την τυπική απόκλιση βάσει ολόκληρου του πληθυσμού

Στο Excel 2007, αυτή είναι μια Στατιστική συνάρτηση.

Συνάρτηση STDEVPA

Statistical:    Υπολογίζει την τυπική απόκλιση βάσει ολόκληρου του πληθυσμού, συμπεριλαμβάνοντας τους αριθμούς, το κείμενο και τις λογικές τιμές

Συνάρτηση STEYX

Statistical:    Επιστρέφει το τυπικό σφάλμα της προβλεπόμενης τιμής y για κάθε τιμή x της παλινδρόμησης

Συνάρτηση STOCKHISTORY

Financial:    Ανακτά δεδομένα ιστορικού σχετικά με ένα οικονομικό όργανο

Συνάρτηση SUBSTITUTE

Text:    Αντικαθιστά παλιό κείμενο με νέο κείμενο σε συμβολοσειρά κειμένου

Συνάρτηση SUBTOTAL

Math and trigonometry:    Επιστρέφει το μερικό άθροισμα σε μια λίστα ή βάση δεδομένων

Συνάρτηση SUM

Math and trigonometry:    Προσθέτει τα ορίσματά της

Συνάρτηση SUMIF

Math and trigonometry:    Προσθέτει τα κελιά που καθορίζονται από δεδομένο κριτήριο

Συνάρτηση SUMIFS

Math and trigonometry:    Προσθέτει τα κελιά σε μια περιοχή, τα οποία ικανοποιούν πολλαπλά κριτήρια

Συνάρτηση SUMPRODUCT

Math and trigonometry:    Επιστρέφει το άθροισμα των γινομένων των αντίστοιχων στοιχείων του πίνακα

Συνάρτηση SUMSQ

Math and trigonometry:    Επιστρέφει το άθροισμα των τετραγώνων των ορισμάτων

Συνάρτηση SUMX2MY2

Math and trigonometry:    Επιστρέφει το άθροισμα της διαφοράς των τετραγώνων για τις αντίστοιχες τιμές δύο πινάκων

Συνάρτηση SUMX2PY2

Math and trigonometry:    Επιστρέφει το άθροισμα του αθροίσματος των τετραγώνων για τις αντίστοιχες τιμές δύο πινάκων

Συνάρτηση SUMXMY2

Math and trigonometry:    Επιστρέφει το άθροισμα των τετραγώνων των διαφορών για τις αντίστοιχες τιμές δύο πινάκων

Συνάρτηση SWITCH
Κουμπί του Office 365
2019

Logical:    Αξιολογεί μια παράσταση σε σχέση με μια λίστα τιμών και επιστρέφει το αποτέλεσμα που αντιστοιχεί στην πρώτη τιμή που συμφωνεί. Εάν δεν υπάρχει τιμή συμφωνίας, μπορεί να επιστραφεί μια προαιρετική προεπιλεγμένη τιμή.

Συνάρτηση SYD

Financial:    Επιστρέφει την απόσβεση ενός περιουσιακού στοιχείου για μια καθορισμένη περίοδο με τη μέθοδο του αθροίσματος των ετών της ζωής του

Συνάρτηση T

Text:    Μετατρέπει τα ορίσματά της σε κείμενο

Συνάρτηση T.DIST
Excel 2010

Statistical:    Επιστρέφει τις ποσοστιαίες μονάδες (πιθανότητα) για την κατανομή t του Student

Συνάρτηση T.DIST.2T
Excel 2010

Statistical:    Επιστρέφει τις ποσοστιαίες μονάδες (πιθανότητα) για την κατανομή t του Student

Συνάρτηση T.DIST.RT
Excel 2010

Statistical:    Επιστρέφει την κατανομή t του Student

Συνάρτηση T.INV
Excel 2010

Statistical:    Επιστρέφει την τιμή t της κατανομής t του Student ως συνάρτηση της πιθανότητας και των βαθμών ελευθερίας

Συνάρτηση T.INV.2T
Excel 2010

Statistical:    Επιστρέφει το αντίστροφο της κατανομής t του Student

Συνάρτηση T.TEST
Excel 2010

Statistical:    Επιστρέφει την πιθανότητα που σχετίζεται με έναν έλεγχο t του Student

Συνάρτηση TAN

Math and trigonometry:    Επιστρέφει την εφαπτομένη ενός αριθμού

Συνάρτηση TANH

Math and trigonometry:    Επιστρέφει την υπερβολική εφαπτομένη ενός αριθμού

Συνάρτηση TBILLEQ

Financial:    Επιστρέφει την απόδοση που είναι ισοδύναμη με τις ομολογίες ενός εντόκου γραμματίου

Συνάρτηση TBILLPRICE

Financial:    Επιστρέφει την τιμή ανά 100 € ονομαστικής αξίας ενός εντόκου γραμματίου

Συνάρτηση TBILLYIELD

Financial:    >Επιστρέφει την απόδοση ενός εντόκου γραμματίου

Συνάρτηση TDIST

Compatibility:    Επιστρέφει την κατανομή t του Student

Συνάρτηση TEXT

Text:    Μορφοποιεί έναν αριθμό και τον μετατρέπει σε κείμενο

Συνάρτηση TIME

Date and time:    Επιστρέφει τον σειριακό αριθμό μιας συγκεκριμένης ώρας

Συνάρτηση TIMEVALUE

Date and time:    Μετατρέπει μια ώρα με μορφή κειμένου σε σειριακό αριθμό

Συνάρτηση TINV

Compatibility:    Επιστρέφει το αντίστροφο της κατανομής t του Student

Συνάρτηση TODAY

Date and time:    Επιστρέφει τον σειριακό αριθμό της σημερινής ημερομηνίας

Συνάρτηση TRANSPOSE

Lookup and reference:    Επιστρέφει την αντιμετάθεση ενός πίνακα

Συνάρτηση TREND

Statistical:    Επιστρέφει τις τιμές γραμμικής τάσης

Συνάρτηση TRIM

Text:    Καταργεί τα διαστήματα από το κείμενο

Συνάρτηση TRIMMEAN

Statistical:    Επιστρέφει τον αριθμητικό μέσο στο εσωτερικό ενός συνόλου δεδομένων

Συνάρτηση TRUE

Logical:    Επιστρέφει τη λογική τιμή TRUE

Συνάρτηση TRUNC

Math and trigonometry:    Περικόπτει έναν αριθμό σε ακέραιο

Συνάρτηση TTEST

Compatibility:    Επιστρέφει την πιθανότητα που σχετίζεται με έναν έλεγχο t του Student

Στο Excel 2007, αυτή είναι μια Στατιστική συνάρτηση.

Συνάρτηση TYPE

Information:    Επιστρέφει έναν αριθμό που υποδηλώνει το είδος δεδομένων μιας τιμής

Συνάρτηση UNICHAR
Excel 2013

Text:    Επιστρέφει το χαρακτήρα Unicode στον οποίο γίνεται αναφορά από τη δεδομένη αριθμητική τιμή

Συνάρτηση UNICODE
Excel 2013

Text:    Επιστρέφει τον αριθμό (σημείο κώδικα) που αντιστοιχεί στον πρώτο χαρακτήρα του κειμένου

Συνάρτηση UNIQUE

Κουμπί του Office 365

Lookup and reference:    Επιστρέφει μια λίστα των μοναδικών τιμών σε μια λίστα ή περιοχή

Συνάρτηση UPPER

Text:    Μετατρέπει το κείμενο σε κεφαλαία γράμματα

Συνάρτηση VALUE

Text:    Μετατρέπει ένα όρισμα κειμένου σε αριθμό

Συνάρτηση VAR

Compatibility:    Υπολογίζει τη διακύμανση βάσει ενός δείγματος

Στο Excel 2007, αυτή είναι μια Στατιστική συνάρτηση.

Συνάρτηση VAR.P
Excel 2010

Statistical:    Υπολογίζει τη διακύμανση βάσει ολόκληρου του πληθυσμού

Συνάρτηση VAR.S
Excel 2010

Statistical:    Υπολογίζει τη διακύμανση βάσει ενός δείγματος

Συνάρτηση VARA

Statistical:    Υπολογίζει τη διακύμανση βάσει ενός δείγματος, συμπεριλαμβάνοντας τους αριθμούς, το κείμενο και τις λογικές τιμές

Συνάρτηση VARP

Compatibility:    Υπολογίζει τη διακύμανση βάσει ολόκληρου του πληθυσμού

Στο Excel 2007, αυτή είναι μια Στατιστική συνάρτηση.

Συνάρτηση VARPA

Statistical:    Υπολογίζει τη διακύμανση βάσει ολόκληρου του πληθυσμού, συμπεριλαμβάνοντας τους αριθμούς, το κείμενο και τις λογικές τιμές

Συνάρτηση VDB

Financial:    Επιστρέφει την απόσβεση ενός περιουσιακού στοιχείου για καθορισμένη περίοδο ή τμήμα περιόδου με τη μέθοδο του φθίνοντος υπολοίπου

Συνάρτηση VLOOKUP

Lookup and reference:    Εκτελεί αναζήτηση στην πρώτη στήλη ενός πίνακα και μετακινείται κατά μήκος της γραμμής για να επιστρέψει την τιμή ενός κελιού

Συνάρτηση WEBSERVICE
Excel 2013

Web:    Επιστρέφει δεδομένα από μια υπηρεσία Web.

Αυτή η συνάρτηση δεν είναι διαθέσιμη σε Excel για το Web.

Συνάρτηση WEEKDAY

Date and time:    Μετατρέπει έναν σειριακό αριθμό σε ημέρα της εβδομάδας

Συνάρτηση WEEKNUM

Date and time:    Μετατρέπει έναν σειριακό αριθμό σε αριθμό που αντιπροσωπεύει την αριθμητική κατάταξη της εβδομάδας μέσα στο έτος

Συνάρτηση WEIBULL

Compatibility:    Υπολογίζει τη διακύμανση βάσει ολόκληρου του πληθυσμού, συμπεριλαμβάνοντας τους αριθμούς, το κείμενο και τις λογικές τιμές

Στο Excel 2007, αυτή είναι μια Στατιστική συνάρτηση.

Συνάρτηση WEIBULL.DIST
Excel 2010

Statistical:    Επιστρέφει την κατανομή Weibull

Συνάρτηση WORKDAY

Date and time:    Επιστρέφει τον σειριακό αριθμό της ημερομηνίας πριν ή μετά έναν καθορισμένο αριθμό εργάσιμων ημερών

Συνάρτηση WORKDAY.INTL
Excel 2010

Date and time:    Επιστρέφει τον αριθμό σειράς της ημερομηνίας πριν ή μετά από ένα καθορισμένο αριθμό ημερών εργασίας χρησιμοποιώντας παραμέτρους για να υποδείξει ποιες και πόσες από τις ημέρες αντιστοιχούν σε σαββατοκύριακα

Συνάρτηση XIRR

Financial:    Επιστρέφει τον εσωτερικό ρυθμό απόδοσης για ένα χρονοδιάγραμμα ταμειακών ροών που δεν είναι απαραίτητα περιοδικό

Συνάρτηση XLOOKUP

Κουμπί του Office 365

Lookup and reference:    Αναζητά μια περιοχή ή έναν πίνακα και επιστρέφει ένα στοιχείο που αντιστοιχεί στην πρώτη αντιστοιχία που εντοπίζει. Εάν δεν υπάρχει αντιστοιχία, τότε η συνάρτηση XLOOKUP μπορεί να επιστρέψει την πλησιέστερη (κατά προσέγγιση) αντιστοιχία. 

Συνάρτηση XMATCH

Κουμπί του Office 365

Lookup and reference:    Επιστρέφει τη σχετική θέση ενός στοιχείου σε έναν πίνακα ή σε μια περιοχή κελιών. 

Συνάρτηση XNPV

Financial:    Επιστρέφει την καθαρή παρούσα αξία για ένα χρονοδιάγραμμα ταμειακών ροών που δεν είναι απαραίτητα περιοδικό

Συνάρτηση XOR
Excel 2013

Logical:    Επιστρέφει το αποτέλεσμα του λογικού αποκλειστικού OR όλων των ορισμάτων

Συνάρτηση YEAR

Date and time:    Μετατρέπει έναν σειριακό αριθμό σε έτος

Συνάρτηση YEARFRAC

Date and time:    Επιστρέφει το κλάσμα του έτους που αντιπροσωπεύει τον αριθμό ολόκληρων ημερών μεταξύ μιας αρχικής και μιας τελικής ημερομηνίας

Συνάρτηση YIELD

Financial:    Επιστρέφει την απόδοση ενός χρεογράφου που αποφέρει περιοδικό τόκο

Συνάρτηση YIELDDISC

Financial:    Επιστρέφει την ετήσια απόδοση ενός προεξοφλημένου χρεογράφου, για παράδειγμα, ενός εντόκου γραμματίου

Συνάρτηση YIELDMAT

Financial:    Επιστρέφει την ετήσια απόδοση ενός χρεογράφου που αποφέρει τόκο κατά τη λήξη του

Συνάρτηση Z.TEST
Excel 2010

Statistical:    Επιστρέφει την μονόπλευρη τιμή πιθανότητας μιας δοκιμής z

Συνάρτηση ZTEST

Compatibility:    Επιστρέφει την μονόπλευρη τιμή πιθανότητας μιας δοκιμής z

Στο Excel 2007, αυτή είναι μια Στατιστική συνάρτηση.

BYCOL
Κουμπί του Office 365

Logical:    Εφαρμόζει ένα LAMBDA σε κάθε στήλη και επιστρέφει έναν πίνακα των αποτελεσμάτων

BYROW
Κουμπί του Office 365

Logical:    Εφαρμόζει ένα LAMBDA σε κάθε γραμμή και επιστρέφει έναν πίνακα των αποτελεσμάτων

CHOOSECOLS
Κουμπί του Office 365

Lookup and reference:    Επιστρέφει τις καθορισμένες στήλες από έναν πίνακα

CHOOSEROWS
Κουμπί του Office 365

Lookup and reference:    Επιστρέφει τις καθορισμένες γραμμές από έναν πίνακα

DROP
Κουμπί του Office 365

Lookup and reference:    Εξαιρεί έναν καθορισμένο αριθμό γραμμών ή στηλών από την αρχή ή το τέλος ενός πίνακα

EXPAND
Κουμπί του Office 365

Lookup and reference:    Αναπτύσσει ή συμπληρώνει έναν πίνακα σε καθορισμένες διαστάσεις γραμμών και στηλών

HSTACK
Κουμπί του Office 365

Lookup and reference:    Προσαρτά πίνακες οριζόντια και με τη σειρά για να επιστρέψει έναν μεγαλύτερο πίνακα

ISOMITTED
Κουμπί του Office 365

Information:    Ελέγχει εάν η τιμή σε ένα LAMBDA λείπει και επιστρέφει TRUE ή FALSE

LAMBDA
Κουμπί του Office 365

Logical:    Δημιουργήστε προσαρμοσμένες συναρτήσεις με δυνατότητα επαναχρησιμοποίησης και καλέστε τις με φιλικό όνομα

LET
Κουμπί του Office 365

Logical:    Εκχωρεί ονόματα σε αποτελέσματα υπολογισμού

MAKEARRAY
Κουμπί του Office 365

Logical:    Επιστρέφει έναν υπολογιζόμενο πίνακα ενός καθορισμένου μεγέθους γραμμής και στήλης, εφαρμόζοντας ένα LAMBDA

MAP
Κουμπί του Office 365

Logical:    Επιστρέφει έναν πίνακα που διαμορφώνεται αντιστοιχίζοντας κάθε τιμή στους πίνακες σε μια νέα τιμή εφαρμόζοντας ένα LAMBDA για τη δημιουργία μιας νέας τιμής

REDUCE
Κουμπί του Office 365

Logical:    Μειώνει έναν πίνακα σε μια συγκεντρωτική τιμή εφαρμόζοντας ένα LAMBDA σε κάθε τιμή και επιστρέφοντας τη συνολική τιμή του αθροίσματος

TAKE
Κουμπί του Office 365

Lookup and reference:    Επιστρέφει έναν καθορισμένο αριθμό συνεχόμενων γραμμών ή στηλών από την αρχή ή το τέλος ενός πίνακα

TEXTAFTER
Κουμπί του Office 365

Text:    Επιστρέφει κείμενο που εμφανίζεται μετά από δεδομένο χαρακτήρα ή συμβολοσειρά

TEXTBEFORE
Κουμπί του Office 365

Text:    Επιστρέφει κείμενο που εμφανίζεται πριν από έναν δεδομένο χαρακτήρα ή συμβολοσειρά

TEXTJOIN
Κουμπί του Office 365

Text:    Συνδυάζει το κείμενο από πολλές περιοχές ή/και συμβολοσειρές

TEXTSPLIT
Κουμπί του Office 365

Text:    Διαιρεί συμβολοσειρές κειμένου χρησιμοποιώντας οριοθέτες στηλών και γραμμών

TOCOL
Κουμπί του Office 365

Lookup and reference:    Επιστρέφει τον πίνακα σε μία μόνο στήλη

TOROW
Κουμπί του Office 365

Lookup and reference:    Επιστρέφει τον πίνακα σε μία γραμμή

VALUETOTEXT
Κουμπί του Office 365

Text:    Επιστρέφει κείμενο από οποιαδήποτε καθορισμένη τιμή

VSTACK
Κουμπί του Office 365

Look and reference:    Προσαρτά πίνακες κατακόρυφα και με τη σειρά για να επιστρέψει έναν μεγαλύτερο πίνακα

WRAPCOLS
Κουμπί του Office 365

Look and reference:    Αναδιπλώνει την παρεχόμενη γραμμή ή στήλη τιμών κατά στήλες μετά από έναν καθορισμένο αριθμό στοιχείων

WRAPROWS
Κουμπί του Office 365

Look and reference:    Αναδιπλώνει την παρεχόμενη γραμμή ή στήλη τιμών κατά γραμμές μετά από έναν καθορισμένο αριθμό στοιχείων

Αρχή Σελίδας

Χρειάζεστε περισσότερη βοήθεια;

Μπορείτε ανά πάσα στιγμή να ρωτήσετε έναν ειδικό στην Κοινότητα τεχνικής υποστήριξης του Excel ή να λάβετε υποστήριξη στις Κοινότητες.

Σχετικά θέματα

Συναρτήσεις του Excel (ανά κατηγορία)

Επισκόπηση τύπων στο Excel
Πώς να αποφύγετε εσφαλμένους τύπους
Εντοπισμός σφαλμάτων σε τύπους

Χρειάζεστε περισσότερη βοήθεια;

Θέλετε περισσότερες επιλογές;

Εξερευνήστε τα πλεονεκτήματα της συνδρομής, περιηγηθείτε σε εκπαιδευτικά σεμινάρια, μάθετε πώς μπορείτε να προστατεύσετε τη συσκευή σας και πολλά άλλα.

Οι κοινότητες σάς βοηθούν να κάνετε και να απαντάτε σε ερωτήσεις, να δίνετε σχόλια και να ακούτε από ειδικούς με πλούσια γνώση.

Σας βοήθησαν αυτές οι πληροφορίες;

Πόσο ικανοποιημένοι είστε με τη γλωσσική ποιότητα;
Τι επηρέασε την εμπειρία σας;
Πατώντας "Υποβολή" τα σχόλια σας θα χρησιμοποιηθούν για τη βελτίωση των προϊόντων και των υπηρεσιών της Microsoft. Ο διαχειριστής IT θα έχει τη δυνατότητα να συλλέξει αυτά τα δεδομένα. Δήλωση προστασίας προσωπικών δεδομένων.

Σας ευχαριστούμε για τα σχόλιά σας!

×