Συναρτήσεις του Excel (αλφαβητικά)

Συναρτήσεις του Excel (αλφαβητικά)

Κάντε κλικ σε ένα γράμμα για να μεταβείτε στις συναρτήσεις που αρχίζουν με αυτό. Εναλλακτικά, πατήστε το συνδυασμό πλήκτρων Ctrl+F για να βρείτε μια συνάρτηση, πληκτρολογώντας τα πρώτα γράμματά της ή μια λέξη που την περιγράφει. Για λεπτομερείς πληροφορίες σχετικά με μια συνάρτηση, κάντε κλικ στο όνομά της στην πρώτη στήλη.

A B C D E F G H I J K L M   

N O P Q R S T U V W X Y Z

Σημείωση: Οι δείκτες έκδοσης υποδεικνύουν την έκδοση του Excel στην οποία παρουσιάστηκε μια συνάρτηση για πρώτη φορά. Αυτές οι συναρτήσεις δεν είναι διαθέσιμες σε παλαιότερες εκδόσεις.

Σημαντικό: Τα αποτελέσματα του υπολογισμού τύπων και ορισμένων συναρτήσεων φύλλου εργασίας του Excel μπορεί να διαφέρουν ελαφρώς μεταξύ υπολογιστή Windows με αρχιτεκτονική x86 ή x86-64 και υπολογιστή Windows RT με αρχιτεκτονική ARM. Μάθετε περισσότερα σχετικά με τις διαφορές.

ΟΝΟΜΑ ΣΥΝΑΡΤΗΣΗΣ

ΤΥΠΟΣ ΚΑΙ ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ

Συνάρτηση ABS

Μαθηματικών και τριγωνομετρίας:    Επιστρέφει την απόλυτη τιμή ενός αριθμού

Συνάρτηση ACCRINT

Οικονομικές:    Επιστρέφει τον δεδουλευμένο τόκο ενός χρεογράφου που αποφέρει περιοδικό τόκο

Συνάρτηση ACCRINTM

Οικονομικές:    Επιστρέφει τον δεδουλευμένο τόκο ενός χρεογράφου που αποφέρει τόκο κατά τη λήξη του

Συνάρτηση ACOS

Μαθηματικών και τριγωνομετρίας:    Επιστρέφει το τόξο του συνημίτονου ενός αριθμού

Συνάρτηση ACOSH

Μαθηματικών και τριγωνομετρίας:    Επιστρέφει το αντίστροφο υπερβολικό συνημίτονο ενός αριθμού

Συνάρτηση ACOT
Excel 2013

Μαθηματικών και τριγωνομετρίας:    Επιστρέφει το τόξο της συνεφαπτομένης ενός αριθμού

Συνάρτηση ACOTH
Excel 2013

Μαθηματικών και τριγωνομετρίας:    Επιστρέφει το τόξο υπερβολικής συνεφαπτομένης ενός αριθμού

Συνάρτηση AGGREGATE

Μαθηματικών και τριγωνομετρίας:    Επιστρέφει το συγκεντρωτικό αποτέλεσμα μιας λίστας ή βάσης δεδομένων

Συνάρτηση ADDRESS

Αναζήτησης και αναφοράς:    Επιστρέφει μια αναφορά ως κείμενο σε ένα μεμονωμένο κελί του φύλλου εργασίας

Συνάρτηση AMORDEGRC

Οικονομικές:    Επιστρέφει την απόσβεση για κάθε λογιστική περίοδο χρησιμοποιώντας ένα συντελεστή απόσβεσης

Συνάρτηση AMORLINC

Οικονομικές:    Επιστρέφει την απόσβεση για κάθε λογιστική περίοδο

Συνάρτηση AND

Λογική:    Επιστρέφει TRUE εάν όλα τα ορίσματα είναι TRUE

Συνάρτηση ARABIC
Excel 2013

Μαθηματικών και τριγωνομετρίας:    Μετατρέπει ένα λατινικό αριθμό σε αραβικά ψηφία, με μορφή αριθμού

Συνάρτηση AREAS

Αναζήτησης και αναφοράς:    Επιστρέφει τον αριθμό των περιοχών σε μια αναφορά

Συνάρτηση ASC

Κειμένου:    Αλλάζει τους αγγλικούς χαρακτήρες πλήρους πλάτους (των δύο byte) ή τους χαρακτήρες Κατακάνα μιας συμβολοσειράς χαρακτήρων σε χαρακτήρες μισού πλάτους (ενός byte)

Συνάρτηση ASIN

Μαθηματικών και τριγωνομετρίας:    Επιστρέφει το τόξο ημιτόνου ενός αριθμού

Συνάρτηση ASINH

Μαθηματικών και τριγωνομετρίας:    Επιστρέφει το αντίστροφο υπερβολικό ημίτονο ενός αριθμού

Συνάρτηση ATAN

Μαθηματικών και τριγωνομετρίας:    Επιστρέφει το τόξο εφαπτομένης ενός αριθμού

Συνάρτηση ATAN2

Μαθηματικών και τριγωνομετρίας:    Επιστρέφει το τόξο εφαπτομένης από τις συντεταγμένες x και y

Συνάρτηση ATANH

Μαθηματικών και τριγωνομετρίας:    Επιστρέφει την αντίστροφη υπερβολική εφαπτομένη ενός αριθμού

Συνάρτηση AVEDEV

Στατιστικές:    Επιστρέφει τον μέσο όρο των απόλυτων αποκλίσεων των σημείων δεδομένων από τον μέσο τους

Συνάρτηση AVERAGE

Στατιστικές:    Επιστρέφει τον μέσο όρο των ορισμάτων της

Συνάρτηση AVERAGEA

Στατιστικές:    Επιστρέφει τον μέσο όρο των ορισμάτων της, συμπεριλαμβάνοντας αριθμούς, κείμενο και λογικές τιμές

Συνάρτηση AVERAGEIF

Στατιστικές:    Επιστρέφει τον μέσο όρο (αριθμητικό μέσο) όλων των κελιών μιας περιοχής που ικανοποιούν το δεδομένο κριτήριο

Συνάρτηση AVERAGEIFS

Στατιστικές:    Επιστρέφει το μέσο όρο (αριθμητικό μέσο) όλων των κελιών που ικανοποιούν πολλαπλά κριτήρια.

Συνάρτηση BAHTTEXT

Κειμένου:    Μετατρέπει έναν αριθμό σε κείμενο, χρησιμοποιώντας τη μορφή νομισματικής μονάδας ß (μπατ)

Συνάρτηση BASE

Μαθηματικών και τριγωνομετρίας:    Μετατρέπει έναν αριθμό σε μια αναπαράσταση κειμένου με τη δοθείσα βάση

Συνάρτηση BESSELI

Μηχανικής:    Επιστρέφει την τροποποιημένη συνάρτηση Bessel In(x)

Συνάρτηση BESSELJ

Μηχανικής:    Επιστρέφει τη συνάρτηση Bessel Jn(x)

Συνάρτηση BESSELK

Μηχανικής:    Επιστρέφει την τροποποιημένη συνάρτηση Bessel Kn(x)

Συνάρτηση BESSELY

Μηχανικής:    Επιστρέφει τη συνάρτηση Bessel Yn(x)

Συνάρτηση BETADIST

Συμβατότητας:    Επιστρέφει τη συνάρτηση αθροιστικής κατανομής βήτα

Στο Excel 2007, αυτή είναι μια συνάρτηση Στατιστικής.

Συνάρτηση BETA.DIST
Excel 2010

Στατιστικές:    Επιστρέφει τη συνάρτηση αθροιστικής κατανομής βήτα

Συνάρτηση BETAINV

Συμβατότητας:    Επιστρέφει το αντίστροφο της συνάρτησης αθροιστικής κατανομής για καθορισμένη κατανομή βήτα

Στο Excel 2007, αυτή είναι μια συνάρτηση Στατιστικής.

Συνάρτηση BETA.INV
Excel 2010

Στατιστικές:    Επιστρέφει το αντίστροφο της συνάρτησης αθροιστικής κατανομής για καθορισμένη κατανομή βήτα

Συνάρτηση BIN2DEC

Μηχανικής:    Μετατρέπει ένα δυαδικό αριθμό σε δεκαδικό

Συνάρτηση BIN2HEX

Μηχανικής:    Μετατρέπει ένα δυαδικό αριθμό σε δεκαεξαδικό

Συνάρτηση BIN2OCT

Μηχανικής:    Μετατρέπει ένα δυαδικό αριθμό σε οκταδικό

Συνάρτηση BINOMDIST

Συμβατότητας:    Επιστρέφει την πιθανότητα διωνυμικής κατανομής μεμονωμένου όρου

Στο Excel 2007, αυτή είναι μια συνάρτηση Στατιστικής.

Συνάρτηση BINOM.DIST
Excel 2010

Στατιστικές:    Επιστρέφει την πιθανότητα διωνυμικής κατανομής μεμονωμένου όρου

Συνάρτηση BINOM.DIST.RANGE
Excel 2013

Στατιστικές:    Επιστρέφει την πιθανότητα ενός δοκιμαστικού αποτελέσματος χρησιμοποιώντας μια διωνυμική κατανομή

Συνάρτηση BINOM.INV
Excel 2010

Στατιστικές:    Επιστρέφει τη μικρότερη τιμή, της οποίας η αθροιστική διωνυμική κατανομή είναι μικρότερη ή ίση της τιμής ενός κριτηρίου

Συνάρτηση BITAND
Excel 2013

Μηχανικής:    Επιστρέφει το αποτέλεσμα πράξης AND δύο αριθμών σε επίπεδο bit

Συνάρτηση BITLSHIFT
Excel 2013

Μηχανικής:    Επιστρέφει μια τιμή αριθμού μετατοπισμένου προς τα αριστερά κατά ποσότητα_μετατόπισης bit

Συνάρτηση BITOR
Excel 2013

Μηχανικής:    Επιστρέφει το αποτέλεσμα πράξης OR 2 αριθμών σε επίπεδο bit

Συνάρτηση BITRSHIFT
Excel 2013

Μηχανικής:    Επιστρέφει μια τιμή αριθμού μετατοπισμένου προς τα δεξιά κατά ποσότητα_μετατόπισης bit

Συνάρτηση BITXOR
Excel 2013

Μηχανικής:    Επιστρέφει το αποτέλεσμα πράξης Exclusive Or δύο αριθμών σε επίπεδο bit

Συνάρτηση CALL

Προσθέτων και αυτοματοποίησης:    Καλεί μια διαδικασία σε βιβλιοθήκη δυναμικής σύνδεσης ή πόρο κώδικα

Συνάρτηση CEILING

Μαθηματικών και τριγωνομετρίας:    Στρογγυλοποιεί έναν αριθμό στον πλησιέστερο ακέραιο ή στο πλησιέστερο σημαντικό πολλαπλάσιο

Συνάρτηση CEILING.MATH
Excel 2013

Μαθηματικών και τριγωνομετρίας:    Στρογγυλοποιεί έναν αριθμό προς τα επάνω, στον πλησιέστερο ακέραιο ή στο πλησιέστερο σημαντικό πολλαπλάσιο

Συνάρτηση CEILING.PRECISE

Μαθηματικών και τριγωνομετρίας:    Στρογγυλοποιεί έναν αριθμό στον πλησιέστερο ακέραιο ή στο πλησιέστερο σημαντικό πολλαπλάσιο. Ανεξάρτητα από το πρόσημο του αριθμού, ο αριθμός στρογγυλοποιείται προς τα επάνω.

Συνάρτηση CELL

Πληροφοριών:    Επιστρέφει πληροφορίες για τη μορφοποίηση, τη θέση ή τα περιεχόμενα ενός κελιού

Αυτή η συνάρτηση δεν είναι διαθέσιμη στο Excel για το Web.

Συνάρτηση CHAR

Κειμένου:    Επιστρέφει το χαρακτήρα που καθορίζεται από τον κωδικό αριθμό

Συνάρτηση CHIDIST

Συμβατότητας:    Επιστρέφει τη μονόπλευρη πιθανότητα της κατανομής Χ-τετράγωνο

Σημείωση: Στο Excel 2007, αυτή είναι μια συνάρτηση Στατιστικής.

Συνάρτηση CHIINV

Συμβατότητας:    Επιστρέφει το αντίστροφο της μονόπλευρης πιθανότητας της κατανομής Χ-τετράγωνο

Σημείωση: Στο Excel 2007, αυτή είναι μια συνάρτηση Στατιστικής.

Συνάρτηση CHITEST

Συμβατότητας:    Επιστρέφει τον έλεγχο για ανεξαρτησία

Σημείωση: Στο Excel 2007, αυτή είναι μια συνάρτηση Στατιστικής.

Συνάρτηση CHISQ.DIST
Excel 2010

Στατιστικές:    Επιστρέφει τη συνάρτηση πυκνότητας αθροιστικής πιθανότητας βήτα

Συνάρτηση CHISQ.DIST.RT
Excel 2010

Στατιστικές:    Επιστρέφει τη μονόπλευρη πιθανότητα της κατανομής Χ-τετράγωνο

Συνάρτηση CHISQ.INV
Excel 2010

Στατιστικές:    Επιστρέφει τη συνάρτηση πυκνότητας αθροιστικής πιθανότητας βήτα

Συνάρτηση CHISQ.INV.RT
Excel 2010

Στατιστικές:    Επιστρέφει το αντίστροφο της μονόπλευρης πιθανότητας της κατανομής Χ-τετράγωνο

Συνάρτηση CHISQ.TEST
Excel 2010

Στατιστικές:    Επιστρέφει τον έλεγχο για ανεξαρτησία

Συνάρτηση CHOOSE

Αναζήτησης και αναφοράς:    Επιλέγει μια τιμή από μια λίστα τιμών

Συνάρτηση CLEAN

Κειμένου:    Καταργεί όλους τους μη εκτυπώσιμους χαρακτήρες από το κείμενο

Συνάρτηση CODE

Κειμένου:    Επιστρέφει έναν αριθμητικό κωδικό για τον πρώτο χαρακτήρα μιας ακολουθίας χαρακτήρων κειμένου

Συνάρτηση COLUMN

Αναζήτησης και αναφοράς:    Επιστρέφει τον αριθμό στήλης μιας αναφοράς

Συνάρτηση COLUMNS

Αναζήτησης και αναφοράς:    Επιστρέφει τον αριθμό στηλών που περιέχονται σε μια αναφορά

Συνάρτηση COMBIN

Μαθηματικών και τριγωνομετρίας:    Επιστρέφει τον αριθμό συνδυασμών για δεδομένο πλήθος αντικειμένων

Συνάρτηση COMBINA
Excel 2013

Μαθηματικών και τριγωνομετρίας:   
Επιστρέφει τον αριθμό των συνδυασμών με επαναλήψεις ενός δεδομένου αριθμού στοιχείων

Συνάρτηση COMPLEX

Μηχανικής:    Μετατρέπει τον πραγματικό και το φανταστικό συντελεστή σε μιγαδικό αριθμό

Συνάρτηση CONCAT

Κειμένου:    Συνδυάζει το κείμενο από πολλές περιοχές ή/και συμβολοσειρές, αλλά δεν παρέχει τον οριοθέτη ή ορίσματα IgnoreEmpty.

Συνάρτηση CONCATENATE

Κειμένου:    Ενοποιεί πολλά στοιχεία κειμένου σε ένα στοιχείο κειμένου

Συνάρτηση CONFIDENCE

Συμβατότητας:    Επιστρέφει το διάστημα εμπιστοσύνης για τον αριθμητικό μέσο ενός πληθυσμού

Στο Excel 2007, αυτή είναι μια συνάρτηση Στατιστικής.

Συνάρτηση CONFIDENCE.NORM
Excel 2010

Στατιστικές:    Επιστρέφει το διάστημα εμπιστοσύνης για τον αριθμητικό μέσο ενός πληθυσμού

Συνάρτηση CONFIDENCE.T
Excel 2010

Στατιστικές:    Επιστρέφει το διάστημα βεβαιότητας για τη μέση τιμή ενός πληθυσμού, χρησιμοποιώντας κατανομή t του Student

Συνάρτηση CONVERT

Μηχανικής:    Μετατρέπει έναν αριθμό από ένα μετρικό σύστημα σε άλλο

Συνάρτηση CORREL

Στατιστικές:    Επιστρέφει το συντελεστή συσχέτισης δύο συνόλων δεδομένων

Συνάρτηση COS

Μαθηματικών και τριγωνομετρίας:    Επιστρέφει το συνημίτονο ενός αριθμού

Συνάρτηση COSH

Μαθηματικών και τριγωνομετρίας:    Επιστρέφει το υπερβολικό συνημίτονο ενός αριθμού

Συνάρτηση COT
Excel 2013

Μαθηματικών και τριγωνομετρίας:    Επιστρέφει το υπερβολικό συνημίτονο ενός αριθμού

Συνάρτηση COTH
Excel 2013

Μαθηματικών και τριγωνομετρίας:    Επιστρέφει τη συνεφαπτομένη μιας γωνίας

Συνάρτηση COUNT

Στατιστικές:    Καταμετρά τους αριθμούς που υπάρχουν στη λίστα ορισμάτων

Συνάρτηση COUNTA

Στατιστικές:    Καταμετρά τις τιμές που υπάρχουν στη λίστα ορισμάτων

Συνάρτηση COUNTBLANK

Στατιστικές:    Καταμετρά τον αριθμό των κενών κελιών σε μια περιοχή

Συνάρτηση COUNTIF

Στατιστικές:    Καταμετρά τον αριθμό των κελιών σε μια περιοχή που ικανοποιούν το δεδομένο κριτήριο

Συνάρτηση COUNTIFS

Στατιστικές:    Καταμετρά τον αριθμό των κελιών εντός μιας περιοχής που ικανοποιούν πολλαπλά κριτήρια

Συνάρτηση COUPDAYBS

Οικονομικές:    Επιστρέφει τον αριθμό ημερών από την έναρξη της περιόδου τοκομεριδίων μέχρι την ημερομηνία διακανονισμού

Συνάρτηση COUPDAYS

Οικονομικές:    Επιστρέφει τον αριθμό των ημερών της περιόδου τοκομεριδίων που περιλαμβάνει την ημερομηνία διακανονισμού

Συνάρτηση COUPDAYSNC

Οικονομικές:    Επιστρέφει τον αριθμό των ημερών από την ημερομηνία διακανονισμού έως την ημερομηνία του επόμενου τοκομεριδίου

Συνάρτηση COUPNCD

Οικονομικές:    Επιστρέφει την επόμενη ημερομηνία τοκομεριδίου μετά την ημερομηνία διακανονισμού

Συνάρτηση COUPNUM

Οικονομικές:    Επιστρέφει τον αριθμό των πληρωτέων τοκομεριδίων μεταξύ της ημερομηνίας διακανονισμού και της ημερομηνίας λήξης

Συνάρτηση COUPPCD

Οικονομικές:    Επιστρέφει την ημερομηνία του προηγούμενου τοκομεριδίου πριν από την ημερομηνία διακανονισμού

Συνάρτηση COVAR

Συμβατότητας:    Επιστρέφει τη διακύμανση, τον μέσο όρο των γινομένων για ζεύγη αποκλίσεων

Στο Excel 2007, αυτή είναι μια συνάρτηση Στατιστικής.

Συνάρτηση COVARIANCE.P
Excel 2010

Στατιστικές:    Επιστρέφει τη διακύμανση, τον μέσο όρο των γινομένων για ζεύγη αποκλίσεων

Συνάρτηση COVARIANCE.S
Excel 2010

Στατιστικές:    Επιστρέφει τη διακύμανση δείγματος, τον μέσο όρο των γινομένων των αποκλίσεων για κάθε ζεύγος σημείων δεδομένων σε δύο σύνολα δεδομένων

Συνάρτηση CRITBINOM

Συμβατότητας:    Επιστρέφει τη μικρότερη τιμή, της οποίας η αθροιστική διωνυμική κατανομή είναι μικρότερη ή ίση της τιμής ενός κριτηρίου

Στο Excel 2007, αυτή είναι μια συνάρτηση Στατιστικής.

Συνάρτηση CSC
Excel 2013

Μαθηματικών και τριγωνομετρίας:    Επιστρέφει την συντέμνουσα μιας γωνίας

Συνάρτηση CSCH
Excel 2013

Μαθηματικών και τριγωνομετρίας:    Επιστρέφει την υπερβολική συντέμνουσα μιας γωνίας

Συνάρτηση CUBEKPIMEMBER

Κύβου:    Επιστρέφει ένα όνομα, μια ιδιότητα και ένα μέγεθος βασικού δείκτη απόδοσης (KPI) και εμφανίζει το όνομα και την ιδιότητα στο κελί. Το KPI είναι μια ποσοτικά προσδιορίσιμη μέτρηση, όπως τα μηνιαία μικτά κέρδη ή ο τριμηνιαίος κύκλος κίνησης προσωπικού, που χρησιμοποιείται για την παρακολούθηση της απόδοσης μιας επιχείρησης.

Συνάρτηση CUBEMEMBER

Κύβου:    Επιστρέφει ένα μέλος ή μια πλειάδα σε μια ιεραρχία κύβων. Χρησιμοποιείται για να επαληθευτεί ότι το μέλος ή η πλειάδα υπάρχουν στον κύβο..

Συνάρτηση CUBEMEMBERPROPERTY

Κύβου:    Επιστρέφει την τιμή μιας ιδιότητας μέλους μέσα στον κύβο. Χρησιμοποιήστε την για να επαληθεύσετε ότι ένα όνομα μέλους υπάρχει μέσα στον κύβο και για να λάβετε τη συγκεκριμένη ιδιότητα για αυτό το μέλος.

Συνάρτηση CUBERANKEDMEMBER

Κύβου:    Επιστρέφει το νιοστό, ή διατεταγμένο, μέλος ενός συνόλου. Χρησιμοποιήστε την για να λάβετε ένα ή περισσότερα στοιχεία ενός συνόλου, όπως είναι ο κορυφαίος πωλητής ή οι 10 κορυφαίοι σπουδαστές.

Συνάρτηση CUBESET

Κύβου:    Καθορίζει ένα υπολογισμένο σύνολο μελών ή πλειάδων, μέσω της αποστολής μιας παράστασης συνόλου στον κύβο στον διακομιστή, ο οποίος δημιουργεί το σύνολο και, στη συνέχεια, η συνάρτηση επιστρέφει αυτό το σύνολο στο Microsoft Office Excel.

Συνάρτηση CUBESETCOUNT

Κύβου:    Επιστρέφει το πλήθος των στοιχείων ενός συνόλου.

Συνάρτηση CUBEVALUE

Κύβου:    Επιστρέφει μια συγκεντρωτική τιμή από έναν κύβο.

Συνάρτηση CUMIPMT

Οικονομικές:    Επιστρέφει τον σωρευτικό τόκο πληρωμής μεταξύ δύο περιόδων

Συνάρτηση CUMPRINC

Οικονομικές:    Επιστρέφει το αθροιστικό κεφάλαιο πληρωμής για ένα δάνειο μεταξύ δύο περιόδων

Συνάρτηση DATE

Ημερομηνίας και ώρας:    Επιστρέφει τον σειριακό αριθμό μιας συγκεκριμένης ημερομηνίας

Συνάρτηση DATEDIF

Ημερομηνίας και ώρας:    Υπολογίζει τον αριθμό των ημερών, των μηνών ή των ετών μεταξύ δύο ημερομηνιών. Αυτή η συνάρτηση είναι χρήσιμη σε τύπους όπου πρέπει να υπολογίσετε μια ηλικία.

Συνάρτηση DATEVALUE

Ημερομηνίας και ώρας:    Μετατρέπει μια ημερομηνία με μορφή κειμένου σε έναν σειριακό αριθμό

Συνάρτηση DAVERAGE

Βάσης δεδομένων:    Επιστρέφει το μέσο όρο των επιλεγμένων καταχωρήσεων βάσης δεδομένων

Συνάρτηση DAY

Ημερομηνίας και ώρας:    Μετατρέπει έναν σειριακό αριθμό σε ημέρα του μήνα

Συνάρτηση DAYS
Excel 2013

Ημερομηνίας και ώρας:    Επιστρέφει τον αριθμό ημερών μεταξύ δύο ημερομηνιών.

Συνάρτηση DAYS360

Ημερομηνίας και ώρας:    Υπολογίζει τον αριθμό των ημερών μεταξύ δύο ημερομηνιών, με βάση ένα έτος 360 ημερών

Συνάρτηση DB

Οικονομικές:    Επιστρέφει την απόσβεση ενός περιουσιακού στοιχείου για καθορισμένη περίοδο, με τη μέθοδο του σταθερά φθίνοντος υπολοίπου

Συνάρτηση DBCS
Excel 2013

Κειμένου:    Αλλάζει τους αγγλικούς χαρακτήρες μισού πλάτους (ενός byte) ή τους χαρακτήρες Κατακάνα μιας συμβολοσειράς χαρακτήρων σε χαρακτήρες πλήρους πλάτους (δύο byte)

Συνάρτηση DCOUNT

Βάσης δεδομένων:    Καταμετρά τα κελιά μιας βάσης δεδομένων που περιέχουν αριθμούς

Συνάρτηση DCOUNTA

Βάσης δεδομένων:    Καταμετρά τα μη κενά κελιά μιας βάσης δεδομένων

Συνάρτηση DDB

Οικονομικές:    Επιστρέφει την απόσβεση ενός περιουσιακού στοιχείου για καθορισμένη περίοδο, με τη μέθοδο του διπλά φθίνοντος υπολοίπου ή με κάποια άλλη μέθοδο που καθορίζετε

Συνάρτηση DEC2BIN

Μηχανικής:    Μετατρέπει ένα δεκαδικό αριθμό σε δυαδικό

Συνάρτηση DEC2HEX

Μηχανικής:    Μετατρέπει ένα δεκαδικό αριθμό σε δεκαεξαδικό

Συνάρτηση DEC2OCT

Μηχανικής:    Μετατρέπει ένα δεκαδικό αριθμό σε οκταδικό

Συνάρτηση DECIMAL
Excel 2013

Μαθηματικών και τριγωνομετρίας:    Μετατρέπει σε δεκαδικό αριθμό έναν αριθμό δεδομένης βάσης που αναπαριστάται με κείμενο

Συνάρτηση DEGREES

Μαθηματικών και τριγωνομετρίας:    Μετατρέπει ακτίνια σε μοίρες

Συνάρτηση DELTA

Μηχανικής:    Ελέγχει εάν δύο τιμές είναι ίσες

Συνάρτηση DEVSQ

Στατιστικές:    Επιστρέφει το άθροισμα των τετραγώνων των αποκλίσεων

Συνάρτηση DGET

Βάσης δεδομένων:    Εξάγει από μια βάση δεδομένων μία μόνο εγγραφή που συμφωνεί με τα καθορισμένα κριτήρια

Συνάρτηση DISC

Οικονομικές:    Επιστρέφει το προεξοφλητικό επιτόκιο ενός χρεογράφου

Συνάρτηση DMAX

Βάσης δεδομένων:    Επιστρέφει τη μέγιστη τιμή από τις επιλεγμένες καταχωρήσεις βάσης δεδομένων.

Συνάρτηση DMIN

Βάσης δεδομένων:    Επιστρέφει την ελάχιστη τιμή από τις επιλεγμένες καταχωρήσεις βάσης δεδομένων

Συνάρτηση DOLLAR

Κειμένου:    Μετατρέπει έναν αριθμό σε κείμενο, χρησιμοποιώντας τη μορφή νομισματικής μονάδας $ (δολάριο)

Συνάρτηση DOLLARDE

Οικονομικές:    Μετατρέπει μια τιμή δολαρίου, εκφρασμένη σε κλάσμα, σε τιμή δολαρίου εκφρασμένη σε δεκαδικό αριθμό

Συνάρτηση DOLLARFR

Οικονομικές:    Μετατρέπει μια τιμή δολαρίου, εκφρασμένη σε δεκαδικό αριθμό, σε τιμή δολαρίου εκφρασμένη σε κλάσμα

Συνάρτηση DPRODUCT

Βάσης δεδομένων:    Πολλαπλασιάζει τις τιμές ενός συγκεκριμένου πεδίου εγγραφών, που ικανοποιεί τα κριτήρια σε μια βάση δεδομένων.

Συνάρτηση DSTDEV

Βάσης δεδομένων:    Υπολογίζει την τυπική απόκλιση με βάση ένα δείγμα επιλεγμένων καταχωρήσεων βάσης δεδομένων.

Συνάρτηση DSTDEVP

Βάσης δεδομένων:    Υπολογίζει την τυπική απόκλιση με βάση ολόκληρο τον πληθυσμό επιλεγμένων καταχωρήσεων βάσης δεδομένων.

Συνάρτηση DSUM

Βάσης δεδομένων:    Προσθέτει τους αριθμούς στο πεδίο στήλης εγγραφών της βάσης δεδομένων που ικανοποιούν τα κριτήρια.

Συνάρτηση DURATION

Οικονομικές:    Επιστρέφει την ετήσια διάρκεια ενός χρεογράφου με πληρωμές περιοδικού τόκου

Συνάρτηση DVAR

Βάσης δεδομένων:    Υπολογίζει τη διακύμανση με βάση ένα δείγμα από επιλεγμένες καταχωρήσεις βάσης δεδομένων

Συνάρτηση DVARP

Βάσης δεδομένων:    Υπολογίζει τη διακύμανση με βάση ολόκληρο τον πληθυσμό επιλεγμένων καταχωρήσεων βάσης δεδομένων

Συνάρτηση EDATE

Ημερομηνίας και ώρας:    Επιστρέφει τον σειριακό αριθμό της ημερομηνίας που είναι ο υποδεικνυόμενος αριθμός μηνών πριν ή μετά την ημερομηνία έναρξης

Συνάρτηση EFFECT

Οικονομικές:    Επιστρέφει το πραγματικό ετήσιο επιτόκιο

Συνάρτηση ENCODEURL
Excel 2013

Web:    Επιστρέφει μια κωδικοποιημένη συμβολοσειρά URL

Αυτή η συνάρτηση δεν είναι διαθέσιμη στο Excel για το Web.

Συνάρτηση EOMONTH

Ημερομηνίας και ώρας:    Επιστρέφει τον σειριακό αριθμό της τελευταίας ημέρας του μήνα πριν ή μετά τον καθορισμένο αριθμό μηνών

Συνάρτηση ERF

Μηχανικής:    Επιστρέφει τη συνάρτηση σφάλματος

Συνάρτηση ERF.PRECISE
Excel 2010

Μηχανικής:    Επιστρέφει τη συνάρτηση σφάλματος

Συνάρτηση ERFC

Μηχανικής:    Επιστρέφει τη συμπληρωματική συνάρτηση σφάλματος

Συνάρτηση ERFC.PRECISE
Excel 2010

Μηχανικής:    Επιστρέφει το ολοκλήρωμα της συμπληρωματικής συνάρτησης ERF από το x έως το άπειρο

Συνάρτηση ERROR.TYPE

Πληροφοριών:    Επιστρέφει έναν αριθμό που αντιστοιχεί σε έναν τύπο σφάλματος

Συνάρτηση EUROCONVERT

Προσθέτων και αυτοματοποίησης:    Μετατρέπει έναν αριθμό σε ευρώ, μετατρέπει έναν αριθμό από ευρώ σε νόμισμα μέλους της ευρωζώνης ή μετατρέπει έναν αριθμό από νόμισμα μέλους της ευρωζώνης σε άλλο νόμισμα χρησιμοποιώντας το ευρώ ως ενδιάμεσο (τριγωνισμός).

Συνάρτηση EVEN

Μαθηματικών και τριγωνομετρίας:    Στρογγυλοποιεί έναν αριθμό προς τα επάνω, στον πλησιέστερο άρτιο ακέραιο

Συνάρτηση EXACT

Κειμένου:    Ελέγχει αν δύο τιμές κειμένου είναι ταυτόσημες

Συνάρτηση EXP

Μαθηματικών και τριγωνομετρίας:    Επιστρέφει το e υψωμένο στη δύναμη του καθορισμένου αριθμού

Συνάρτηση EXPON.DIST
Excel 2010

Στατιστικές:    Επιστρέφει την εκθετική κατανομή

Συνάρτηση EXPONDIST

Συμβατότητας:    Επιστρέφει την εκθετική κατανομή

Στο Excel 2007, αυτή είναι μια συνάρτηση Στατιστικής.

Συνάρτηση FACT

Μαθηματικών και τριγωνομετρίας:    Επιστρέφει το παραγοντικό ενός αριθμού

Συνάρτηση FACTDOUBLE

Μαθηματικών και τριγωνομετρίας:    Επιστρέφει το διπλό παραγοντικό ενός αριθμού

Συνάρτηση FALSE

Λογική:    Επιστρέφει τη λογική τιμή FALSE

Συνάρτηση F.DIST
Excel 2010

Στατιστικές:    Επιστρέφει την κατανομή πιθανοτήτων F

Συνάρτηση FDIST

Συμβατότητας:    Επιστρέφει την κατανομή πιθανοτήτων F

Στο Excel 2007, αυτή είναι μια συνάρτηση Στατιστικής.

Συνάρτηση F.DIST.RT
Excel 2010

Στατιστικές:    Επιστρέφει την κατανομή πιθανοτήτων F

Συνάρτηση FILTER

Κουμπί του Office 365

Αναζήτησης και αναφοράς:    Φιλτράρει μια περιοχή δεδομένων με βάση τα κριτήρια που καθορίζετε

Συνάρτηση FILTERXML
Excel 2013

Web:    Επιστρέφει συγκεκριμένα δεδομένα από το περιεχόμενο XML χρησιμοποιώντας το καθορισμένο XPath

Αυτή η συνάρτηση δεν είναι διαθέσιμη στο Excel για το Web.

Συναρτήσεις FIND, FINDB

Κείμενο    Εντοπίζει μια τιμή κειμένου μέσα σε άλλη (με διάκριση πεζών-κεφαλαίων)

Συνάρτηση F.INV
Excel 2010

Στατιστικών    Επιστρέφει το αντίστροφο της κατανομής πιθανοτήτων F

Συνάρτηση F.INV.RT
Excel 2010

Στατιστικών    Επιστρέφει το αντίστροφο της κατανομής πιθανοτήτων F

Συνάρτηση FINV

Στατιστικών    Επιστρέφει το αντίστροφο της κατανομής πιθανοτήτων F

Συνάρτηση FISHER

Στατιστικών    Επιστρέφει το μετασχηματισμό Fisher

Συνάρτηση FISHERINV

Στατιστικών    Επιστρέφει το αντίστροφο του μετασχηματισμού Fisher

Συνάρτηση FIXED

Κειμένου:    Μορφοποιεί έναν αριθμό ως κείμενο με σταθερό αριθμό δεκαδικών ψηφίων

Συνάρτηση FLOOR

Συμβατότητας:    Στρογγυλοποιεί προς τα κάτω έναν αριθμό, προς το μηδέν

Στο Excel 2007 και στο Excel 2010, αυτή είναι μια συνάρτηση Μαθηματικών και τριγωνομετρίας.

Συνάρτηση FLOOR.MATH
Excel 2013

Μαθηματικών και τριγωνομετρίας:    Στρογγυλοποιεί έναν αριθμό προς τα κάτω, στον πλησιέστερο ακέραιο ή στο πλησιέστερο σημαντικό πολλαπλάσιο

Συνάρτηση FLOOR.PRECISE

Μαθηματικών και τριγωνομετρίας:    Στρογγυλοποιεί έναν αριθμό στον πλησιέστερο ακέραιο ή στο πλησιέστερο σημαντικό πολλαπλάσιο. Ανεξάρτητα από το πρόσημο του αριθμού, ο αριθμός στρογγυλοποιείται προς τα επάνω.

Συνάρτηση FORECAST

Στατιστικές:    Επιστρέφει μια τιμή γραμμικής τάσης

Στο Excel 2016, αυτή η συνάρτηση έχει αντικατασταθεί από τη συνάρτηση FORECAST.LINEAR στο πλαίσιο των νέων συναρτήσεων πρόβλεψης, αλλά παραμένει διαθέσιμη για λόγους συμβατότητας με προηγούμενες εκδόσεις.

Συνάρτηση FORECAST.ETS
Excel 2016

Στατιστικών    Επιστρέφει μια μελλοντική τιμή με βάση υπάρχουσες τιμές (ιστορικού), χρησιμοποιώντας την έκδοση AAA του αλγορίθμου εκθετικής εξομάλυνσης (ETS)

Συνάρτηση FORECAST.ETS.CONFINT
Excel 2016

Στατιστικών    Επιστρέφει ένα διάστημα εμπιστοσύνης για την τιμή πρόβλεψης στην καθορισμένη ημερομηνία-στόχο

Συνάρτηση FORECAST.ETS.SEASONALITY
Excel 2016

Στατιστικών    Επιστρέφει τη διάρκεια του επαναλαμβανόμενου μοτίβου που εντοπίζει το Excel για την καθορισμένη χρονολογική σειρά

Συνάρτηση FORECAST.ETS.STAT
Excel 2016

Στατιστικών    Επιστρέφει μια στατιστική τιμή ως αποτέλεσμα της πρόβλεψης χρονολογικής σειράς

Συνάρτηση FORECAST.LINEAR
Excel 2016

Στατιστικών    Επιστρέφει μια μελλοντική τιμή με βάση υπάρχουσες τιμές

Συνάρτηση FORMULATEXT
Excel 2013

Αναζήτησης και αναφοράς:    Επιστρέφει τον τύπο στη δεδομένη αναφορά, ως κείμενο

Συνάρτηση FREQUENCY

Στατιστικών    Επιστρέφει μια κατανομή συχνότητας ως κατακόρυφο πίνακα

Συνάρτηση F.TEST
Excel 2010

Στατιστικών    Επιστρέφει το αποτέλεσμα ενός ελέγχου F

Συνάρτηση FTEST

Συμβατότητας:    Επιστρέφει το αποτέλεσμα ενός ελέγχου F

Στο Excel 2007, αυτή είναι μια συνάρτηση Στατιστικής.

Συνάρτηση FV

Οικονομικές:    Επιστρέφει τη μελλοντική αξία μιας επένδυσης

Συνάρτηση FVSCHEDULE

Οικονομικές:    Επιστρέφει τη μελλοντική αξία του αρχικού κεφαλαίου μετά την εφαρμογή μιας σειράς ανατοκισμών

Συνάρτηση GAMMA
Excel 2013

Στατιστικών    Επιστρέφει την τιμή συνάρτησης Γάμμα

Συνάρτηση GAMMA.DIST
Excel 2010

Στατιστικών    Επιστρέφει την κατανομή γάμμα

Συνάρτηση GAMMADIST

Συμβατότητας:    Επιστρέφει την κατανομή γάμμα

Στο Excel 2007, αυτή είναι μια συνάρτηση Στατιστικής.

Συνάρτηση GAMMA.INV
Excel 2010

Στατιστικές:    Επιστρέφει το αντίστροφο της αθροιστικής κατανομής γάμμα

Συνάρτηση GAMMAINV

Συμβατότητας:    Επιστρέφει το αντίστροφο της αθροιστικής κατανομής γάμμα

Στο Excel 2007, αυτή είναι μια συνάρτηση Στατιστικής.

Συνάρτηση GAMMALN

Στατιστικών    Επιστρέφει το φυσικό λογάριθμο της συνάρτησης γάμμα, Γ(x)

Συνάρτηση GAMMALN.PRECISE
Excel 2010

Στατιστικών    Επιστρέφει το φυσικό λογάριθμο της συνάρτησης γάμμα, Γ(x)

Συνάρτηση GAUSS
Excel 2013

Στατιστικών    Επιστρέφει κατά 0,5 λιγότερο από την τυπική κανονική αθροιστική κατανομή

Συνάρτηση GCD

Μαθηματικών και τριγωνομετρίας:    Επιστρέφει τον μέγιστο κοινό διαιρέτη

Συνάρτηση GEOMEAN

Στατιστικών    Επιστρέφει τον γεωμετρικό μέσο

Συνάρτηση GESTEP

Μηχανικής    Ελέγχει εάν ένας αριθμός είναι μεγαλύτερος από μια οριακή τιμή

Συνάρτηση GETPIVOTDATA

Αναζήτησης και αναφοράς:    Επιστρέφει δεδομένα που είναι αποθηκευμένα σε μια αναφορά Συγκεντρωτικού Πίνακα

Συνάρτηση GROWTH

Στατιστικών    Επιστρέφει τις τιμές εκθετικής τάσης

Συνάρτηση HARMEAN

Στατιστικών    Επιστρέφει τον αρμονικό μέσο

Συνάρτηση HEX2BIN

Μηχανικής    Μετατρέπει έναν δεκαεξαδικό αριθμό σε δυαδικό

Συνάρτηση HEX2DEC

Μηχανικής    Μετατρέπει έναν δεκαεξαδικό αριθμό σε δεκαδικό

Συνάρτηση HEX2OCT

Μηχανικής    Μετατρέπει ένα δεκαεξαδικό αριθμό σε οκταδικό

Συνάρτηση HLOOKUP

Αναζήτησης και αναφοράς:    Εκτελεί αναζήτηση στην πρώτη γραμμή ενός πίνακα και επιστρέφει την τιμή του καθορισμένου κελιού

Συνάρτηση HOUR

Ημερομηνίας και ώρας:    Μετατρέπει έναν σειριακό αριθμό σε ώρα

Συνάρτηση HYPERLINK

Αναζήτησης και αναφοράς:    Δημιουργεί μια συντόμευση ή μεταπήδηση, η οποία ανοίγει ένα έγγραφο που βρίσκεται αποθηκευμένο σε ένα διακομιστή δικτύου, σε ένα intranet ή στο Internet.

Συνάρτηση HYPGEOM.DIST

Στατιστικές:    Επιστρέφει την υπεργεωμετρική κατανομή

Συνάρτηση HYPGEOMDIST

Συμβατότητας:    Επιστρέφει την υπεργεωμετρική κατανομή

Στο Excel 2007, αυτή είναι μια συνάρτηση Στατιστικής.

Συνάρτηση IF

Λογική    Καθορίζει τον λογικό έλεγχο που θα πραγματοποιηθεί

Συνάρτηση IFERROR

Λογική:    Επιστρέφει μια τιμή την οποία καθορίζετε στην περίπτωση που ένας τύπος καταλήξει σε σφάλμα, διαφορετικά, αποδίδει το αποτέλεσμα του τύπου

Συνάρτηση IFNA
Excel 2013

Λογική    Επιστρέφει την τιμή που καθορίζετε εάν το αποτέλεσμα της παράστασης είναι #Δ/Υ, διαφορετικά επιστρέφει το αποτέλεσμα της παράστασης

Συνάρτηση IFS

Λογικές:    Ελέγχει εάν πληρούνται μία ή περισσότερες συνθήκες και επιστρέφει μια τιμή που αντιστοιχεί στην πρώτη συνθήκη TRUE.

Συνάρτηση IMABS

Μηχανικής    Επιστρέφει την απόλυτη τιμή (μέτρο) ενός μιγαδικού αριθμού

Συνάρτηση IMAGINARY

Μηχανικής    Επιστρέφει το φανταστικό συντελεστή ενός μιγαδικού αριθμού

Συνάρτηση IMARGUMENT

Μηχανικής    Επιστρέφει το όρισμα θήτα, μια γωνία εκφρασμένη σε ακτίνια

Συνάρτηση IMCONJUGATE

Μηχανικής    Επιστρέφει τον συζυγή μιγαδικό ενός μιγαδικού αριθμού

Συνάρτηση IMCOS

Μηχανικής    Επιστρέφει το συνημίτονο ενός μιγαδικού αριθμού

Συνάρτηση IMCOSH
Excel 2013

Μηχανικής    Επιστρέφει το υπερβολικό συνημίτονο ενός μιγαδικού αριθμού

Συνάρτηση IMCOT
Excel 2013

Μηχανικής    Επιστρέφει τη συνεφαπτομένη ενός μιγαδικού αριθμού

Συνάρτηση IMCSC
Excel 2013

Μηχανικής    Επιστρέφει τη συντέμνουσα ενός μιγαδικού αριθμού

Συνάρτηση IMCSCH
Excel 2013

Μηχανικής    Επιστρέφει την υπερβολική συντέμνουσα ενός μιγαδικού αριθμού

Συνάρτηση IMDIV

Μηχανικής    Επιστρέφει το πηλίκο δύο μιγαδικών αριθμών

Συνάρτηση IMEXP

Μηχανικής    Επιστρέφει την εκθετική δύναμη ενός μιγαδικού αριθμού

Συνάρτηση IMLN

Μηχανικής:    Επιστρέφει τον φυσικό λογάριθμο ενός μιγαδικού αριθμού

Συνάρτηση IMLOG10

Μηχανικής    Επιστρέφει τον δεκαδικό λογάριθμο ενός μιγαδικού αριθμού

Συνάρτηση IMLOG2

Μηχανικής    Επιστρέφει το λογάριθμο με βάση 2 ενός μιγαδικού αριθμού

Συνάρτηση IMPOWER

Μηχανικής    Επιστρέφει έναν μιγαδικό αριθμό υψωμένο σε ακέραια δύναμη

Συνάρτηση IMPRODUCT

Μηχανικής    Επιστρέφει το γινόμενο μιγαδικών αριθμών

Συνάρτηση IMREAL

Μηχανικής    Επιστρέφει τον πραγματικό συντελεστή ενός μιγαδικού αριθμού

Συνάρτηση IMSEC
Excel 2013

Μηχανικής    Επιστρέφει την τέμνουσα ενός μιγαδικού αριθμού

Συνάρτηση IMSECH
Excel 2013

Μηχανικής    Επιστρέφει την υπερβολική τέμνουσα ενός μιγαδικού αριθμού

Συνάρτηση IMSIN

Μηχανικής    Επιστρέφει το ημίτονο ενός μιγαδικού αριθμού

Συνάρτηση IMSINH
Excel 2013

Μηχανικής    Επιστρέφει το υπερβολικό ημίτονο ενός μιγαδικού αριθμού

Συνάρτηση IMSQRT

Μηχανικής    Επιστρέφει την τετραγωνική ρίζα ενός μιγαδικού αριθμού

Συνάρτηση IMSUB

Μηχανικής    Επιστρέφει τη διαφορά μεταξύ δύο μιγαδικών αριθμών

Συνάρτηση IMSUM

Μηχανικής:    Επιστρέφει το άθροισμα μιγαδικών αριθμών

Συνάρτηση IMTAN
Excel 2013

Μηχανικής    Επιστρέφει την εφαπτομένη ενός μιγαδικού αριθμού

Συνάρτηση INDEX

Αναζήτησης και αναφοράς:    Χρησιμοποιεί ένα ευρετήριο για να επιλέξει μια τιμή από μια αναφορά ή έναν πίνακα

Συνάρτηση INDIRECT

Αναζήτησης και αναφοράς:    Επιστρέφει μια αναφορά που δηλώνεται με μια τιμή κειμένου

Συνάρτηση INFO

Πληροφορίες    Επιστρέφει πληροφορίες για το τρέχον περιβάλλον λειτουργίας

Αυτή η συνάρτηση δεν είναι διαθέσιμη στο Excel για το Web.

INT (Συνάρτηση INT)

Μαθηματικών και τριγωνομετρίας:    Στρογγυλοποιεί έναν αριθμό προς τα κάτω, στον πλησιέστερο ακέραιο

Συνάρτηση INTERCEPT

Στατιστικές:    Επιστρέφει το σημείο τομής της γραμμής γραμμικής παλινδρόμησης

Συνάρτηση INTRATE

Οικονομικές:    Επιστρέφει το επιτόκιο για ένα πλήρως επενδυμένο χρεόγραφο

Συνάρτηση IPMT

Οικονομικές:    Επιστρέφει την καταβολή τόκου μιας επένδυσης για δεδομένη περίοδο

Συνάρτηση IRR

Οικονομικές:    Επιστρέφει την εσωτερική απόδοση μιας σειράς ταμειακών ροών

Συνάρτηση ISBLANK

Πληροφορίες    Επιστρέφει TRUE εάν η τιμή είναι κενή

Συνάρτηση ISERR

Πληροφορίες    Επιστρέφει TRUE εάν η τιμή είναι οποιαδήποτε τιμή σφάλματος εκτός από την #Δ/Υ

Συνάρτηση ISERROR

Πληροφορίες    Επιστρέφει TRUE εάν η τιμή είναι οποιαδήποτε τιμή σφάλματος

Συνάρτηση ISEVEN

Πληροφορίες    Επιστρέφει TRUE εάν ο αριθμός είναι άρτιος

Συνάρτηση ISFORMULA
Excel 2013

Πληροφορίες    Επιστρέφει TRUE εάν υπάρχει μια αναφορά σε ένα κελί που περιέχει τύπο

Συνάρτηση ISLOGICAL

Πληροφορίες    Επιστρέφει TRUE εάν η τιμή είναι μια λογική τιμή

Συνάρτηση ISNA

Πληροφορίες    Επιστρέφει TRUE εάν η τιμή είναι η τιμή σφάλματος #Δ/Υ

Συνάρτηση ISNONTEXT

Πληροφορίες    Επιστρέφει TRUE εάν η τιμή δεν είναι κείμενο

Συνάρτηση ISNUMBER

Πληροφορίες    Επιστρέφει TRUE εάν η τιμή είναι αριθμός

Συνάρτηση ISODD

Πληροφορίες    Επιστρέφει TRUE εάν ο αριθμός είναι περιττός

Συνάρτηση ISREF

Πληροφορίες    Επιστρέφει TRUE εάν η τιμή είναι αναφορά

Συνάρτηση ISTEXT

Πληροφοριών:    Επιστρέφει TRUE εάν η τιμή είναι κείμενο

Συνάρτηση ISO.CEILING
Excel 2013

Μαθηματικών και τριγωνομετρίας:    Επιστρέφει έναν αριθμό που είναι στρογγυλοποιημένος προς τα επάνω στον πλησιέστερο ακέραιο ή στο πλησιέστερο σημαντικό πολλαπλάσιο

Συνάρτηση ISOWEEKNUM
Excel 2013

Ημερομηνία και ώρα:    Επιστρέφει τον αριθμό εβδομάδας ISO του έτους για μια δεδομένη ημερομηνία

Συνάρτηση ISPMT

Οικονομικές:    Υπολογίζει τον τόκο που καταβλήθηκε κατά τη διάρκεια μιας συγκεκριμένης περιόδου επένδυσης

Συνάρτηση JIS

Κείμενο:   Μετατρέπει τους χαρακτήρες μισού πλάτους (του ενός byte) μιας συμβολοσειράς σε χαρακτήρες πλήρους πλάτους (των δύο byte)

Συνάρτηση KURT

Στατιστικών    Επιστρέφει την κύρτωση ενός συνόλου δεδομένων

Συνάρτηση LARGE

Στατιστικών    Επιστρέφει την k μεγαλύτερη τιμή σε ένα σύνολο δεδομένων

Συνάρτηση LCM

Μαθηματικών και τριγωνομετρίας:    Επιστρέφει το ελάχιστο κοινό πολλαπλάσιο

Συναρτήσεις LEFT, LEFTB

Κείμενο    Επιστρέφει τους χαρακτήρες μιας τιμής κειμένου που βρίσκονται στις πρώτες αριστερά θέσεις

Συναρτήσεις LEN, LENB

Κείμενο    Επιστρέφει το πλήθος των χαρακτήρων που υπάρχουν σε μια συμβολοσειρά κειμένου

Συνάρτηση LINEST

Στατιστικών    Επιστρέφει τις παραμέτρους μιας γραμμικής τάσης

Συνάρτηση LN

Μαθηματικών και τριγωνομετρίας:    Επιστρέφει τον φυσικό λογάριθμο ενός αριθμού

Συνάρτηση LOG

Μαθηματικών και τριγωνομετρίας:    Επιστρέφει τον λογάριθμο ενός αριθμού σε μια καθορισμένη βάση

Συνάρτηση LOG10

Μαθηματικών και τριγωνομετρίας:    Επιστρέφει τον δεκαδικό λογάριθμο ενός αριθμού

Συνάρτηση LOGEST

Στατιστικών    Επιστρέφει τις παραμέτρους μιας εκθετικής τάσης

Συνάρτηση LOGINV

Συμβατότητας:    Επιστρέφει το αντίστροφο της κανονικής λογαριθμικής αθροιστικής κατανομής

Συνάρτηση LOGNORM.DIST
Excel 2010

Στατιστικών    Επιστρέφει την αθροιστική κανονική λογαριθμική κατανομή

Συνάρτηση LOGNORMDIST

Συμβατότητας:    Επιστρέφει την αθροιστική κανονική λογαριθμική κατανομή

Συνάρτηση LOGNORM.INV
Excel 2010

Στατιστικών    Επιστρέφει το αντίστροφο της κανονικής λογαριθμικής αθροιστικής κατανομής

Συνάρτηση LOOKUP

Αναζήτησης και αναφοράς:    Αναζητά τιμές σε ένα άνυσμα ή έναν πίνακα

Συνάρτηση LOWER

Κείμενο    Μετατρέπει το κείμενο σε πεζά γράμματα

Συνάρτηση MATCH

Αναζήτησης και αναφοράς:    Αναζητά τιμές σε μια αναφορά ή έναν πίνακα

Συνάρτηση MAX

Στατιστικών    Επιστρέφει τη μέγιστη τιμή μιας λίστας ορισμάτων

Συνάρτηση MAXA

Στατιστικών    Επιστρέφει τη μέγιστη τιμή μιας λίστας ορισμάτων, συμπεριλαμβάνοντας τους αριθμούς, το κείμενο και τις λογικές τιμές

Συνάρτηση MAXIFS

Στατιστικών    Επιστρέφει τη μέγιστη τιμή μεταξύ κελιών που καθορίζονται από ένα δεδομένο σύνολο συνθηκών ή κριτηρίων

Συνάρτηση MDETERM

Μαθηματικών και τριγωνομετρίας:    Επιστρέφει την ορίζουσα ενός πίνακα

Συνάρτηση MDURATION

Οικονομικές:    Επιστρέφει την τροποποιημένη διάρκεια Macauley για ένα χρεόγραφο με θεωρούμενη ονομαστική αξία 100 €

Συνάρτηση MEDIAN

Στατιστικών    Επιστρέφει το διάμεσο των καθορισμένων αριθμών

Συναρτήσεις MID, MIDB

Κειμένου:    Επιστρέφει ένα συγκεκριμένο πλήθος χαρακτήρων από μια συμβολοσειρά κειμένου, ξεκινώντας από τη θέση που καθορίζετε

Συνάρτηση MIN

Στατιστικών    Επιστρέφει την ελάχιστη τιμή μιας λίστας ορισμάτων

Συνάρτηση MINIFS

Στατιστικών    Επιστρέφει την ελάχιστη τιμή ανάμεσα σε κελιά που καθορίζονται από ένα δεδομένο σύνολο συνθηκών ή κριτηρίων.

Συνάρτηση MINA

Στατιστικές:    Επιστρέφει την ελάχιστη τιμή μιας λίστας ορισμάτων, συμπεριλαμβάνοντας τους αριθμούς, το κείμενο και τις λογικές τιμές

Συνάρτηση MINUTE

Ημερομηνίας και ώρας:    Μετατρέπει έναν σειριακό αριθμό σε λεπτό

Συνάρτηση MINVERSE

Μαθηματικών και τριγωνομετρίας:    Επιστρέφει το αντίστροφο ενός πίνακα

Συνάρτηση MIRR

Οικονομικές:    Επιστρέφει τον εσωτερικό ρυθμό απόδοσης όταν υπάρχουν διαφορετικά επιτόκια για τις ταμειακές εισροές και εκροές

Συνάρτηση MMULT

Μαθηματικών και τριγωνομετρίας:    Επιστρέφει το γινόμενο δύο μητρών

Συνάρτηση MOD

Μαθηματικών και τριγωνομετρίας:    Επιστρέφει το υπόλοιπο μιας διαίρεσης

Συνάρτηση MODE

Συμβατότητας:    Επιστρέφει την πιο κοινή τιμή σε ένα σύνολο δεδομένων

Στο Excel 2007, αυτή είναι μια συνάρτηση Στατιστικής.

Συνάρτηση MODE.MULT
Excel 2010

Στατιστικών    Επιστρέφει έναν κατακόρυφο πίνακα με τις συνηθέστερες ή συχνότερα επαναλαμβανόμενες τιμές σε έναν πίνακα ή περιοχή δεδομένων

Συνάρτηση MODE.SNGL
Excel 2010

Στατιστικών    Επιστρέφει την πιο κοινή τιμή σε ένα σύνολο δεδομένων

Συνάρτηση MONTH

Ημερομηνία και ώρα:    Μετατρέπει έναν σειριακό αριθμό σε μήνα

Συνάρτηση MROUND

Μαθηματικών και τριγωνομετρίας:    Επιστρέφει έναν αριθμό στρογγυλοποιημένο στο επιθυμητό πολλαπλάσιο

Συνάρτηση MULTINOMIAL

Μαθηματικών και τριγωνομετρίας:    Επιστρέφει το πολυώνυμο ενός συνόλου αριθμών

Συνάρτηση MUNIT
Excel 2013

Μαθηματικών και τριγωνομετρίας:    Επιστρέφει τον μοναδιαίο πίνακα για την καθορισμένη διάσταση

Συνάρτηση N

Πληροφορίες    Επιστρέφει μια τιμή που έχει μετατραπεί σε αριθμό

Συνάρτηση NA

Πληροφοριών:    Επιστρέφει την τιμή σφάλματος #Δ/Υ

Συνάρτηση NEGBINOM.DIST
Excel 2010

Στατιστικών    Επιστρέφει την αρνητική διωνυμική κατανομή

Συνάρτηση NEGBINOMDIST

Συμβατότητας:    Επιστρέφει την αρνητική διωνυμική κατανομή

Στο Excel 2007, αυτή είναι μια συνάρτηση Στατιστικής.

Συνάρτηση NETWORKDAYS

Ημερομηνία και ώρα:    Επιστρέφει τον αριθμό ημερών μεταξύ δύο ημερομηνιών.

Συνάρτηση NETWORKDAYS.INTL
Excel 2010

Ημερομηνία και ώρα:    Επιστρέφει τον αριθμό των ολόκληρων εργάσιμων ημερών μεταξύ δύο ημερομηνιών, χρησιμοποιώντας παραμέτρους για να υποδειχθεί ποιες και πόσες από τις ημέρες αντιστοιχούν σε Σαββατοκύριακα

Συνάρτηση NOMINAL

Οικονομικές:    Επιστρέφει το ετήσιο ονομαστικό επιτόκιο

Συνάρτηση NORM.DIST
Excel 2010

Στατιστικών    Επιστρέφει την κανονική αθροιστική κατανομή

Συνάρτηση NORMDIST

Συμβατότητας:    Επιστρέφει την κανονική αθροιστική κατανομή

Στο Excel 2007, αυτή είναι μια συνάρτηση Στατιστικής.

Συνάρτηση NORMINV

Στατιστικών    Επιστρέφει το αντίστροφο της κανονικής αθροιστικής κατανομής

Συνάρτηση NORM.INV
Excel 2010

Συμβατότητας:    Επιστρέφει το αντίστροφο της κανονικής αθροιστικής κατανομής

Σημείωση: Στο Excel 2007, αυτή είναι μια συνάρτηση Στατιστικής.

Συνάρτηση NORM.S.DIST
Excel 2010

Στατιστικών    Επιστρέφει την τυπική κανονική αθροιστική κατανομή

Συνάρτηση NORMSDIST

Συμβατότητας:    Επιστρέφει την τυπική κανονική αθροιστική κατανομή

Στο Excel 2007, αυτή είναι μια συνάρτηση Στατιστικής.

Συνάρτηση NORM.S.INV
Excel 2010

Στατιστικές:    Επιστρέφει το αντίστροφο της τυπικής κανονικής αθροιστικής κατανομής

Συνάρτηση NORMSINV

Συμβατότητας:    Επιστρέφει το αντίστροφο της τυπικής κανονικής αθροιστικής κατανομής

Στο Excel 2007, αυτή είναι μια συνάρτηση Στατιστικής.

Συνάρτηση NOT

Λογική:    Αντιστρέφει τη λογική του ορίσματός της.

Συνάρτηση NOW

Ημερομηνίας και ώρας:    Επιστρέφει τον σειριακό αριθμό της τρέχουσας ημερομηνίας και ώρας

Συνάρτηση NPER

Οικονομικές:    Επιστρέφει τον αριθμό των περιόδων για μια επένδυση

Συνάρτηση NPV

Οικονομικές:    Επιστρέφει την καθαρή παρούσα αξία μιας επένδυσης βάσει μιας σειράς περιοδικών ταμειακών ροών και ενός προεξοφλητικού επιτοκίου

Συνάρτηση NUMBERVALUE
Excel 2013

Κειμένου:    Μετατρέπει κείμενο σε αριθμό με τρόπο ανεξάρτητο από τοπικές ρυθμίσεις

Συνάρτηση OCT2BIN

Μηχανικής:    Μετατρέπει έναν οκταδικό αριθμό σε δυαδικό

Συνάρτηση OCT2DEC

Μηχανικής    Μετατρέπει έναν οκταδικό αριθμό σε δεκαδικό

Συνάρτηση OCT2HEX

Μηχανικής:    Μετατρέπει έναν οκταδικό αριθμό σε δεκαεξαδικό

Συνάρτηση ODD

Μαθηματικών και τριγωνομετρίας:    Στρογγυλοποιεί προς τα επάνω έναν αριθμό, στον πλησιέστερο περιττό ακέραιο

Συνάρτηση ODDFPRICE

Οικονομικές:    Επιστρέφει την τιμή ανά 100 € ονομαστικής αξίας ενός χρεογράφου με περιττή πρώτη περίοδο

Συνάρτηση ODDFYIELD

Οικονομικές:    Επιστρέφει την απόδοση ενός χρεογράφου με περιττή πρώτη περίοδο

Συνάρτηση ODDLPRICE

Οικονομικές:    Επιστρέφει την τιμή ανά 100 € ονομαστικής αξίας ενός χρεογράφου με περιττή τελευταία περίοδο

Συνάρτηση ODDLYIELD

Οικονομικές:    Επιστρέφει την απόδοση ενός χρεογράφου με περιττή τελευταία περίοδο

Συνάρτηση OFFSET

Αναζήτησης και αναφοράς:    Επιστρέφει μια απόκλιση αναφοράς από μια δεδομένη αναφορά

Συνάρτηση OR

Λογική:    Επιστρέφει TRUE εάν κάποιο όρισμα είναι TRUE

Συνάρτηση PDURATION
Excel 2013

Οικονομικές:    Επιστρέφει τον αριθμό των περιόδων που απαιτούνται από μια επένδυση για την επίτευξη μιας καθορισμένης τιμής

Συνάρτηση PEARSON

Στατιστικών    Επιστρέφει το συντελεστή συσχέτισης Pearson του γινομένου των ροπών

Συνάρτηση PERCENTILE.EXC
Excel 2010

Στατιστικών    Επιστρέφει το k εκατοστημόριο τιμών μιας περιοχής, όπου k είναι στο ανοιχτό διάστημα 0..1

Συνάρτηση PERCENTILE.INC
Excel 2010

Στατιστικών    Επιστρέφει το k εκατοστημόριο των τιμών μιας περιοχής

Συνάρτηση PERCENTILE

Συμβατότητας:    Επιστρέφει το k εκατοστημόριο τιμών μιας περιοχής

Στο Excel 2007, αυτή είναι μια συνάρτηση Στατιστικής.

Συνάρτηση PERCENTRANK.EXC
Excel 2010

Στατιστικών    Επιστρέφει την κατάταξη μιας τιμής σε ένα σύνολο δεδομένων, ως ποσοστό (ανοιχτό διάστημα 0..1) του συνόλου δεδομένων

Συνάρτηση PERCENTRANK.INC
Excel 2010

Στατιστικών    Επιστρέφει την ποσοστιαία κατάταξη μιας τιμής σε ένα σύνολο δεδομένων

Συνάρτηση PERCENTRANK

Συμβατότητας:    Επιστρέφει την ποσοστιαία σειρά κατάταξης μιας τιμής σε ένα σύνολο δεδομένων

Στο Excel 2007, αυτή είναι μια συνάρτηση Στατιστικής.

Συνάρτηση PERMUT

Στατιστικών    Επιστρέφει τον αριθμό των διατάξεων για δεδομένο αριθμό αντικειμένων

Συνάρτηση PERMUTATIONA
Excel 2013

Στατιστικών    Επιστρέφει τον αριθμό των διατάξεων για ένα δεδομένο αριθμό αντικειμένων (με επαναλήψεις) που επιλέγονται από ένα σύνολο αντικειμένων

Συνάρτηση PHI
Excel 2013

Στατιστικών    Επιστρέφει την τιμή της συνάρτησης πυκνότητας για μια τυπική κανονική κατανομή

Συνάρτηση PHONETIC

Κείμενο    Εξαγάγει τους φωνητικούς χαρακτήρες (φουρίγγανα) από μια ακολουθία χαρακτήρων κειμένου.

Συνάρτηση PI

Μαθηματικών και τριγωνομετρίας:    Επιστρέφει την τιμή του π

Συνάρτηση PMT

Οικονομικές:    Επιστρέφει την περιοδική πληρωμή μιας ετήσιας προσόδου

Συνάρτηση POISSON.DIST
Excel 2010

Στατιστικών    Επιστρέφει την κατανομή Poisson

Συνάρτηση POISSON

Συμβατότητας:    Επιστρέφει την κατανομή Poisson

Στο Excel 2007, αυτή είναι μια συνάρτηση Στατιστικής.

Συνάρτηση POWER

Μαθηματικών και τριγωνομετρίας:    Επιστρέφει το αποτέλεσμα ενός αριθμού υψωμένου σε δύναμη

Συνάρτηση PPMT

Οικονομικές:    Επιστρέφει την πληρωμή επί του αρχικού κεφαλαίου μιας επένδυσης για δεδομένη περίοδο

Συνάρτηση PRICE

Οικονομικές:    Επιστρέφει την τιμή ανά 100 € ονομαστικής αξίας ενός χρεογράφου που αποφέρει περιοδικό τόκο

Συνάρτηση PRICEDISC

Οικονομικές:    Επιστρέφει την τιμή ανά 100 € ονομαστικής αξίας ενός προεξοφλημένου χρεογράφου

Συνάρτηση PRICEMAT

Οικονομικές:    Επιστρέφει την τιμή ανά 100 € ονομαστικής αξίας ενός χρεογράφου που αποφέρει τόκο κατά τη λήξη του

Συνάρτηση PROB

Στατιστικές:    Επιστρέφει την πιθανότητα να βρίσκονται οι τιμές μιας περιοχής μεταξύ δύο ορίων

Συνάρτηση PRODUCT

Μαθηματικών και τριγωνομετρίας:    Πολλαπλασιάζει τα ορίσματά της

Συνάρτηση PROPER

Κειμένου:    Μετατρέπει σε κεφαλαίο το πρώτο γράμμα των λέξεων μιας τιμής κειμένου

Συνάρτηση PV

Οικονομικές:    Επιστρέφει την παρούσα αξία μιας επένδυσης

Συνάρτηση QUARTILE

Συμβατότητας:    Επιστρέφει το τεταρτημόριο ενός συνόλου δεδομένων

Στο Excel 2007, αυτή είναι μια συνάρτηση Στατιστικής.

Συνάρτηση QUARTILE.EXC
Excel 2010

Στατιστικών    Επιστρέφει το τεταρτημόριο ενός συνόλου δεδομένων, βάσει τιμών εκατοστημορίου στο ανοιχτό διάστημα 0..1

Συνάρτηση QUARTILE.INC
Excel 2010

Στατιστικών    Επιστρέφει το τεταρτημόριο ενός συνόλου δεδομένων

Συνάρτηση QUOTIENT

Μαθηματικών και τριγωνομετρίας:    Επιστρέφει το ακέραιο τμήμα μιας διαίρεσης

Συνάρτηση RADIANS

Μαθηματικών και τριγωνομετρίας:    Μετατρέπει μοίρες σε ακτίνια

Συνάρτηση RAND

Μαθηματικών και τριγωνομετρίας:    Επιστρέφει έναν τυχαίο αριθμό μεταξύ 0 και 1

Συνάρτηση RANDARRAY

Κουμπί του Office 365

Μαθηματικών και τριγωνομετρίας:    Επιστρέφει έναν πίνακα τυχαίων αριθμών μεταξύ 0 και 1. Ωστόσο, μπορείτε να καθορίσετε τον αριθμό των γραμμών και των στηλών που θα συμπληρώσετε, τις ελάχιστες και μέγιστες τιμές και εάν θα επιστραφούν ακέραιοι αριθμοί ή δεκαδικές τιμές.

Συνάρτηση RANDBETWEEN

Μαθηματικών και τριγωνομετρίας:    Επιστρέφει έναν τυχαίο αριθμό μεταξύ των αριθμών που καθορίζετε

Συνάρτηση RANK.AVG
Excel 2010

Στατιστικών    Επιστρέφει την κατάταξη ενός αριθμού σε μια λίστα αριθμών

Συνάρτηση RANK.EQ
Excel 2010

Στατιστικών    Επιστρέφει την κατάταξη ενός αριθμού σε μια λίστα αριθμών

Συνάρτηση RANK

Συμβατότητας:    Επιστρέφει την κατάταξη ενός αριθμού μέσα σε μια λίστα αριθμών

Στο Excel 2007, αυτή είναι μια συνάρτηση Στατιστικής.

Συνάρτηση RATE

Οικονομικές:    Επιστρέφει το επιτόκιο ανά περίοδο μιας ετήσιας προσόδου

Συνάρτηση RECEIVED

Οικονομικές:    Επιστρέφει το ποσό που λαμβάνεται κατά τη λήξη για ένα πλήρως επενδυμένο χρεόγραφο

Συνάρτηση REGISTER.ID

Προσθέτων και αυτοματοποίησης:    Επιστρέφει το αναγνωριστικό καταχώρησης της καθορισμένης βιβλιοθήκης δυναμικής σύνδεσης (DLL) ή του πόρου κώδικα που έχει ήδη καταχωρηθεί

Συναρτήσεις REPLACE, REPLACEB

Κείμενο    Αντικαθιστά χαρακτήρες μέσα σε κείμενο

Συνάρτηση REPT

Κείμενο    Επαναλαμβάνει ένα κείμενο όσες φορές ορίσετε

Συναρτήσεις RIGHT, RIGHTB

Κείμενο    Επιστρέφει τους χαρακτήρες μιας τιμής κειμένου που βρίσκονται στις πρώτες δεξιά θέσεις

Συνάρτηση ROMAN

Μαθηματικών και τριγωνομετρίας:    Μετατρέπει έναν αραβικό αριθμό σε λατινικό, με μορφή κειμένου

Συνάρτηση ROUND

Μαθηματικών και τριγωνομετρίας:    Στρογγυλοποιεί έναν αριθμό σε καθορισμένο αριθμό ψηφίων

Συνάρτηση ROUNDDOWN

Μαθηματικών και τριγωνομετρίας:    Στρογγυλοποιεί προς τα κάτω έναν αριθμό, προς το μηδέν

Συνάρτηση ROUNDUP

Μαθηματικών και τριγωνομετρίας:    Στρογγυλοποιεί έναν αριθμό προς τα επάνω, μακριά από το μηδέν

Συνάρτηση ROW

Αναζήτησης και αναφοράς:    Επιστρέφει τον αριθμό γραμμής μιας αναφοράς

Συνάρτηση ROWS

Αναζήτησης και αναφοράς:    Επιστρέφει τον αριθμό των γραμμών που περιέχονται σε μια αναφορά

Συνάρτηση RRI
Excel 2013

Οικονομικές:    Επιστρέφει ένα ισοδύναμο επιτόκιο για την ανάπτυξη μιας επένδυσης

Συνάρτηση RSQ

Στατιστικές:    Επιστρέφει το τετράγωνο του συντελεστή συσχέτισης Pearson του γινομένου ροπών

Συνάρτηση RTD

Αναζήτησης και αναφοράς:    Ανακτά δεδομένα σε πραγματικό χρόνο από ένα πρόγραμμα που υποστηρίζει αυτοματοποίηση COM

Συναρτήσεις SEARCH, SEARCHB

Κειμένου:    Εντοπίζει μια τιμή κειμένου μέσα σε άλλη (χωρίς διάκριση πεζών-κεφαλαίων)

Συνάρτηση SEC
Excel 2013

Μαθηματικών και τριγωνομετρίας:    Επιστρέφει την τέμνουσα μιας γωνίας

Συνάρτηση SECH
Excel 2013

Μαθηματικών και τριγωνομετρίας:    Επιστρέφει την υπερβολική τέμνουσα μιας γωνίας

Συνάρτηση SECOND

Ημερομηνίας και ώρας:    Μετατρέπει έναν σειριακό αριθμό σε δευτερόλεπτα

Συνάρτηση SEQUENCE

Κουμπί του Office 365

Μαθηματικών και τριγωνομετρίας:    Δημιουργεί μια λίστα διαδοχικών αριθμών σε έναν πίνακα, όπως 1, 2, 3, 4

Συνάρτηση SERIESSUM

Μαθηματικών και τριγωνομετρίας:    Επιστρέφει το άθροισμα μιας δυναμοσειράς με βάση τον τύπο

Συνάρτηση SHEET
Excel 2013

Πληροφορίες    Επιστρέφει τον αριθμό φύλλου του φύλλου αναφοράς

Συνάρτηση SHEETS
Excel 2013

Πληροφοριών:    Επιστρέφει τον αριθμό των φύλλων που περιέχονται σε μια αναφορά

Συνάρτηση SIGN

Μαθηματικών και τριγωνομετρίας:    Επιστρέφει το πρόσημο ενός αριθμού

Συνάρτηση SIN

Μαθηματικών και τριγωνομετρίας:    Επιστρέφει το ημίτονο της καθορισμένης γωνίας

Συνάρτηση SINH

Μαθηματικών και τριγωνομετρίας:    Επιστρέφει το υπερβολικό ημίτονο ενός αριθμού

Συνάρτηση SKEW

Στατιστικών    Επιστρέφει την ασυμμετρία μιας κατανομής

Συνάρτηση SKEW.P
Excel 2013

Στατιστικών    Επιστρέφει την ασυμμετρία μιας κατανομής που βασίζεται σε έναν πληθυσμό: ένας χαρακτηρισμός του βαθμού ασυμμετρίας μιας κατανομής, γύρω από τη μέση τιμή

Συνάρτηση SLN

Οικονομικές:    Επιστρέφει τη σταθερή απόσβεση ενός περιουσιακού στοιχείου για μία περίοδο

Συνάρτηση SLOPE

Στατιστικών    Επιστρέφει την κλίση της γραμμής γραμμικής παλινδρόμησης

Συνάρτηση SMALL

Στατιστικών    Επιστρέφει την k μικρότερη τιμή ενός συνόλου δεδομένων

Συνάρτηση SORT

Κουμπί του Office 365

Αναζήτησης και αναφοράς:    Ταξινομήστε τα περιεχόμενα μιας περιοχής ή ενός πίνακα

Συνάρτηση SORTBY

Κουμπί του Office 365

Αναζήτησης και αναφοράς:    Ταξινομήστε τα περιεχόμενα μιας περιοχής ή ενός πίνακα με βάση τις τιμές μιας αντίστοιχης περιοχής ή πίνακα

Συνάρτηση SQRT

Μαθηματικών και τριγωνομετρίας:    Επιστρέφει μια θετική τετραγωνική ρίζα

Συνάρτηση SQRTPI

Μαθηματικών και τριγωνομετρίας:    Επιστρέφει την τετραγωνική ρίζα της παράστασης (αριθμός * π)

Συνάρτηση STANDARDIZE

Στατιστικές:    Επιστρέφει μια κανονικοποιημένη τιμή

Συνάρτηση STDEV

Συμβατότητας:    Υπολογίζει την τυπική απόκλιση βάσει ενός δείγματος

Συνάρτηση STDEV.P
Excel 2010

Στατιστικών    Υπολογίζει την τυπική απόκλιση βάσει ολόκληρου του πληθυσμού

Συνάρτηση STDEV.S
Excel 2010

Στατιστικών    Υπολογίζει την τυπική απόκλιση βάσει ενός δείγματος

Συνάρτηση STDEVA

Στατιστικών    Υπολογίζει την τυπική απόκλιση βάσει ενός δείγματος, συμπεριλαμβάνοντας τους αριθμούς, το κείμενο και τις λογικές τιμές

Συνάρτηση STDEVP

Συμβατότητας:    Υπολογίζει την τυπική απόκλιση βάσει ολόκληρου του πληθυσμού

Στο Excel 2007, αυτή είναι μια συνάρτηση Στατιστικής.

Συνάρτηση STDEVPA

Στατιστικών    Υπολογίζει την τυπική απόκλιση βάσει ολόκληρου του πληθυσμού, συμπεριλαμβάνοντας τους αριθμούς, το κείμενο και τις λογικές τιμές

Συνάρτηση STEYX

Στατιστικές:    Επιστρέφει το τυπικό σφάλμα της προβλεπόμενης τιμής y για κάθε τιμή x της παλινδρόμησης

Συνάρτηση SUBSTITUTE

Κειμένου:    Αντικαθιστά παλιό κείμενο με νέο κείμενο σε συμβολοσειρά κειμένου

Συνάρτηση SUBTOTAL

Μαθηματικών και τριγωνομετρίας:    Επιστρέφει το μερικό άθροισμα σε μια λίστα ή βάση δεδομένων

Συνάρτηση SUM

Μαθηματικών και τριγωνομετρίας:    Προσθέτει τα ορίσματά της

Συνάρτηση SUMIF

Μαθηματικών και τριγωνομετρίας:    Προσθέτει τα κελιά που καθορίζονται από δεδομένο κριτήριο

Συνάρτηση SUMIFS

Μαθηματικών και τριγωνομετρίας:    Προσθέτει τα κελιά σε μια περιοχή, τα οποία ικανοποιούν πολλαπλά κριτήρια

Συνάρτηση SUMPRODUCT

Μαθηματικών και τριγωνομετρίας:    Επιστρέφει το άθροισμα των γινομένων των αντίστοιχων στοιχείων του πίνακα

Συνάρτηση SUMSQ

Μαθηματικών και τριγωνομετρίας:    Επιστρέφει το άθροισμα των τετραγώνων των ορισμάτων

Συνάρτηση SUMX2MY2

Μαθηματικών και τριγωνομετρίας:    Επιστρέφει το άθροισμα της διαφοράς των τετραγώνων για τις αντίστοιχες τιμές δύο πινάκων

Συνάρτηση SUMX2PY2

Μαθηματικών και τριγωνομετρίας:    Επιστρέφει το άθροισμα του αθροίσματος των τετραγώνων για τις αντίστοιχες τιμές δύο πινάκων

Συνάρτηση SUMXMY2

Μαθηματικών και τριγωνομετρίας:    Επιστρέφει το άθροισμα των τετραγώνων των διαφορών για τις αντίστοιχες τιμές δύο πινάκων

Συνάρτηση SWITCH
Excel 2016

Λογικές:    Αξιολογεί μια παράσταση σε σχέση με μια λίστα τιμών και επιστρέφει το αποτέλεσμα που αντιστοιχεί στην πρώτη τιμή που συμφωνεί. Εάν δεν υπάρχει τιμή συμφωνίας, μπορεί να επιστραφεί μια προαιρετική προεπιλεγμένη τιμή.

Συνάρτηση SYD

Οικονομικές:    Επιστρέφει την απόσβεση ενός περιουσιακού στοιχείου για μια καθορισμένη περίοδο με τη μέθοδο του αθροίσματος των ετών της ζωής του

Συνάρτηση T

Κείμενο    Μετατρέπει τα ορίσματά της σε κείμενο

Συνάρτηση TAN

Μαθηματικών και τριγωνομετρίας:    Επιστρέφει την εφαπτομένη ενός αριθμού

Συνάρτηση TANH

Μαθηματικών και τριγωνομετρίας:    Επιστρέφει την υπερβολική εφαπτομένη ενός αριθμού

Συνάρτηση TBILLEQ

Οικονομικές:    Επιστρέφει την απόδοση που είναι ισοδύναμη με τις ομολογίες ενός εντόκου γραμματίου

Συνάρτηση TBILLPRICE

Οικονομικές:    Επιστρέφει την τιμή ανά 100 € ονομαστικής αξίας ενός εντόκου γραμματίου

Συνάρτηση TBILLYIELD

Οικονομικές:    >Επιστρέφει την απόδοση ενός εντόκου γραμματίου

Συνάρτηση T.DIST
Excel 2010

Στατιστικών    Επιστρέφει τις ποσοστιαίες μονάδες (πιθανότητα) για την κατανομή t του Student

Συνάρτηση T.DIST.2T
Excel 2010

Στατιστικών    Επιστρέφει τις ποσοστιαίες μονάδες (πιθανότητα) για την κατανομή t του Student

Συνάρτηση T.DIST.RT
Excel 2010

Στατιστικών    Επιστρέφει την κατανομή t του Student

Συνάρτηση TDIST

Συμβατότητας:    Επιστρέφει την κατανομή t του Student

Συνάρτηση TEXT

Κείμενο    Μορφοποιεί έναν αριθμό και τον μετατρέπει σε κείμενο

Συνάρτηση TEXTJOIN

Κείμενο    Συνδυάζει το κείμενο από πολλές περιοχές ή/και συμβολοσειρές και περιλαμβάνει έναν οριοθέτη που μπορείτε να καθορίσετε μεταξύ κάθε τιμής κειμένου που θα συνδυαστεί. Εάν ο οριοθέτης είναι μια κενή συμβολοσειρά κειμένου, η συνάρτηση πρακτικά θα συνενώσει τις περιοχές.

Συνάρτηση TIME

Ημερομηνία και ώρα:    Επιστρέφει τον σειριακό αριθμό μιας συγκεκριμένης ώρας

Συνάρτηση TIMEVALUE

Ημερομηνίας και ώρας:    Μετατρέπει μια ώρα με μορφή κειμένου σε σειριακό αριθμό

Συνάρτηση T.INV
Excel 2010

Στατιστικών    Επιστρέφει την τιμή t της κατανομής t του Student, ως μια συνάρτηση της πιθανότητας και των βαθμών ελευθερίας

Συνάρτηση T.INV.2T
Excel 2010

Στατιστικές:    Επιστρέφει το αντίστροφο της κατανομής t του Student

Συνάρτηση TINV

Συμβατότητας:    Επιστρέφει το αντίστροφο της κατανομής t του Student

Συνάρτηση TODAY

Ημερομηνίας και ώρας:    Επιστρέφει τον σειριακό αριθμό της σημερινής ημερομηνίας

Συνάρτηση TRANSPOSE

Αναζήτησης και αναφοράς:    Επιστρέφει την αντιμετάθεση ενός πίνακα

Συνάρτηση TREND

Στατιστικών    Επιστρέφει τις τιμές γραμμικής τάσης

Συνάρτηση TRIM

Κείμενο    Καταργεί τα διαστήματα από το κείμενο

TRIMMEAN (Συνάρτηση TRIMMEAN)

Στατιστικών    Επιστρέφει τον αριθμητικό μέσο στο εσωτερικό ενός συνόλου δεδομένων

TRUE (Συνάρτηση TRUE)

Λογική    Επιστρέφει τη λογική τιμή TRUE

TRUNC (Συνάρτηση TRUNC)

Μαθηματικών και τριγωνομετρίας:    Περικόπτει έναν αριθμό σε ακέραιο

Συνάρτηση T.TEST
Excel 2010

Στατιστικών    Επιστρέφει την πιθανότητα που σχετίζεται με έναν έλεγχο t του Student

Συνάρτηση TTEST

Συμβατότητας:    Επιστρέφει την πιθανότητα που σχετίζεται με έναν έλεγχο t του Student

Στο Excel 2007, αυτή είναι μια συνάρτηση Στατιστικής.

Συνάρτηση TYPE

Πληροφορίες    Επιστρέφει έναν αριθμό που υποδηλώνει το είδος δεδομένων μιας τιμής

Συνάρτηση UNICHAR
Excel 2013

Κείμενο    Επιστρέφει το χαρακτήρα Unicode στον οποίο γίνεται αναφορά από τη δεδομένη αριθμητική τιμή

Συνάρτηση UNICODE
Excel 2013

Κείμενο    Επιστρέφει τον αριθμό (σημείο κώδικα) που αντιστοιχεί στον πρώτο χαρακτήρα του κειμένου

Συνάρτηση UNIQUE

Κουμπί του Office 365

Αναζήτησης και αναφοράς:    Επιστρέφει μια λίστα μοναδικών τιμών σε μια λίστα ή περιοχή

Συνάρτηση UPPER

Κείμενο    Μετατρέπει το κείμενο σε κεφαλαία γράμματα

Συνάρτηση VALUE

Κειμένου:    Μετατρέπει ένα όρισμα κειμένου σε αριθμό

VAR (Συνάρτηση VAR)

Συμβατότητας:    Υπολογίζει τη διακύμανση βάσει ενός δείγματος

Στο Excel 2007, αυτή είναι μια συνάρτηση Στατιστικής.

Συνάρτηση VAR.P
Excel 2010

Στατιστικών    Υπολογίζει τη διακύμανση βάσει ολόκληρου του πληθυσμού

Συνάρτηση VAR.S
Excel 2010

Στατιστικών    Υπολογίζει τη διακύμανση βάσει ενός δείγματος

Συνάρτηση VARA

Στατιστικών    Υπολογίζει τη διακύμανση βάσει ενός δείγματος, συμπεριλαμβάνοντας τους αριθμούς, το κείμενο και τις λογικές τιμές

VARP (Συνάρτηση VARP)

Συμβατότητας:    Υπολογίζει τη διακύμανση βάσει ολόκληρου του πληθυσμού

Στο Excel 2007, αυτή είναι μια συνάρτηση Στατιστικής.

VARPA (Συνάρτηση VARPA)

Στατιστικές:    Υπολογίζει τη διακύμανση βάσει ολόκληρου του πληθυσμού, συμπεριλαμβάνοντας τους αριθμούς, το κείμενο και τις λογικές τιμές

VDB (Συνάρτηση VDB)

Οικονομικές:    Επιστρέφει την απόσβεση ενός περιουσιακού στοιχείου για καθορισμένη περίοδο ή τμήμα περιόδου με τη μέθοδο του φθίνοντος υπολοίπου

Συνάρτηση VLOOKUP

Αναζήτησης και αναφοράς:    Εκτελεί αναζήτηση στην πρώτη στήλη ενός πίνακα και μετακινείται κατά μήκος της γραμμής για να επιστρέψει την τιμή ενός κελιού

Συνάρτηση WEBSERVICE
Excel 2013

Web:    Επιστρέφει δεδομένα από μια υπηρεσία Web.

Αυτή η συνάρτηση δεν είναι διαθέσιμη στο Excel για το Web.

Συνάρτηση WEEKDAY

Ημερομηνία και ώρα:    Μετατρέπει έναν σειριακό αριθμό σε ημέρα της εβδομάδας

Συνάρτηση WEEKNUM

Ημερομηνία και ώρα:    Μετατρέπει έναν σειριακό αριθμό σε αριθμό που αντιπροσωπεύει την αριθμητική κατάταξη της εβδομάδας μέσα στο έτος

Συνάρτηση WEIBULL

Συμβατότητας:    Υπολογίζει τη διακύμανση βάσει ολόκληρου του πληθυσμού, συμπεριλαμβάνοντας τους αριθμούς, το κείμενο και τις λογικές τιμές

Στο Excel 2007, αυτή είναι μια συνάρτηση Στατιστικής.

Συνάρτηση WEIBULL.DIST
Excel 2010

Στατιστικών    Επιστρέφει την κατανομή Weibull

Συνάρτηση WORKDAY

Ημερομηνία και ώρα:    Επιστρέφει τον σειριακό αριθμό της ημερομηνίας πριν ή μετά έναν καθορισμένο αριθμό εργάσιμων ημερών

Συνάρτηση WORKDAY.INTL
Excel 2010

Ημερομηνία και ώρα:    Επιστρέφει τον αριθμό σειράς της ημερομηνίας πριν ή μετά από ένα καθορισμένο αριθμό ημερών εργασίας χρησιμοποιώντας παραμέτρους για να υποδείξει ποιες και πόσες από τις ημέρες αντιστοιχούν σε σαββατοκύριακα

XIRR (Συνάρτηση XIRR)

Οικονομικές:    Επιστρέφει τον εσωτερικό ρυθμό απόδοσης για ένα χρονοδιάγραμμα ταμειακών ροών που δεν είναι απαραίτητα περιοδικό

Συνάρτηση XLOOKUP

Κουμπί του Office 365

Αναζήτησης και αναφοράς:    Αναζητά μια περιοχή ή έναν πίνακα και επιστρέφει ένα στοιχείο που αντιστοιχεί στο πρώτο ταίριασμα που εντοπίζει. Εάν ένας αγώνας δεν υπάρχει, τότε το XLOOKUP μπορεί να επιστρέψει τον πλησιέστερο (κατά προσέγγιση) αγώνα. 

Συνάρτηση XMATCH

Κουμπί του Office 365

Αναζήτησης και αναφοράς:    Επιστρέφει τη σχετική θέση ενός στοιχείου σε έναν πίνακα ή μια περιοχή κελιών. 

Συνάρτηση XNPV

Οικονομικές:    Επιστρέφει την καθαρή παρούσα αξία για ένα χρονοδιάγραμμα ταμειακών ροών που δεν είναι απαραίτητα περιοδικό

Συνάρτηση XOR
Excel 2013

Λογική:    Επιστρέφει το αποτέλεσμα του λογικού αποκλειστικού OR όλων των ορισμάτων

YEAR (Συνάρτηση YEAR)

Ημερομηνία και ώρα:    Μετατρέπει έναν σειριακό αριθμό σε έτος

Συνάρτηση YEARFRAC

Ημερομηνία και ώρα:    Επιστρέφει το κλάσμα του έτους που αντιπροσωπεύει τον αριθμό ολόκληρων ημερών μεταξύ μιας αρχικής και μιας τελικής ημερομηνίας

Συνάρτηση YIELD

Οικονομικές:    Επιστρέφει την απόδοση ενός χρεογράφου που αποφέρει περιοδικό τόκο

Συνάρτηση YIELDDISC

Οικονομικές:    Επιστρέφει την ετήσια απόδοση ενός προεξοφλημένου χρεογράφου, για παράδειγμα, ενός εντόκου γραμματίου

Συνάρτηση YIELDMAT

Οικονομικές:    Επιστρέφει την ετήσια απόδοση ενός χρεογράφου που αποφέρει τόκο κατά τη λήξη του

Συνάρτηση Z.TEST
Excel 2010

Στατιστικών    Επιστρέφει τη μονόπλευρη τιμή πιθανότητας ενός ελέγχου z

Συνάρτηση ZTEST

Συμβατότητας:    Επιστρέφει τη μονόπλευρη τιμή πιθανότητας ενός ελέγχου z

Στο Excel 2007, αυτή είναι μια συνάρτηση Στατιστικής.

Αρχή της σελίδας

Χρειάζεστε περισσότερη βοήθεια;

Μπορείτε ανά πάσα στιγμή να ρωτήσετε έναν ειδικό στην Κοινότητα τεχνικής υποστήριξης του Excel, να λάβετε υποστήριξη από την κοινότητα Answers ή να προτείνετε μια νέα δυνατότητα ή βελτίωση στο Excel User Voice.

Σχετικά θέματα

Συναρτήσεις του Excel (ανά κατηγορία)

Επισκόπηση των τύπων στο Excel
Πώς να αποφύγετε τους κατεστραμμένους τύπους
Εντοπισμός σφαλμάτων σε τύπους

Σημείωση:  Αυτή η σελίδα έχει μεταφραστεί μέσω αυτοματοποιημένης διαδικασίας και ενδεχομένως να περιέχει γραμματικά λάθη και ανακρίβειες. Ο σκοπός μας είναι αυτό το περιεχόμενο να σας φανεί χρήσιμο. Μπορείτε να μας πείτε εάν σας βοήθησαν αυτές οι πληροφορίες; Εδώ θα βρείτε το άρθρο στα Αγγλικά για να το συμβουλεύεστε.

Αναπτύξτε τις δεξιότητές σας στο Office
Εξερευνήστε το περιεχόμενο της εκπαίδευσης
Αποκτήστε πρώτοι τις νέες δυνατότητες
Γίνετε μέλος του Office Insider

Σας βοήθησαν αυτές οι πληροφορίες;

Σας ευχαριστούμε για τα σχόλιά σας!

Σας ευχαριστούμε για τα σχόλιά σας! Φαίνεται ότι μπορεί να είναι χρήσιμο να συνδεθείτε με έναν από τους συνεργάτες υποστήριξης του Office.

×