Παραδείγματα εκφράσεων

Αυτό το άρθρο παρέχει πολλά παραδείγματα παραστάσεων στην Access. Μια παράσταση είναι ένας συνδυασμός μαθηματικών ή λογικών τελεστών, σταθερών, συναρτήσεων, πεδίων πίνακα, στοιχείων ελέγχου και ιδιοτήτων που αποδίδει μια μεμονωμένη τιμή. Μπορείτε να χρησιμοποιήσετε παραστάσεις της Access για τον υπολογισμό τιμών, την επικύρωση δεδομένων και τον ορισμό μιας προεπιλεγμένης τιμής.

Σε αυτό το άρθρο

Φόρμες και αναφορές

Στους πίνακες αυτής της ενότητας υπάρχουν παραδείγματα παραστάσεων που υπολογίζουν μια τιμή σε ένα στοιχείο ελέγχου που βρίσκεται σε φόρμα ή έκθεση. Για να δημιουργήσετε ένα στοιχείο ελέγχου υπολογισμού, εισάγετε μια παράσταση στην ιδιότητα ControlSource του στοιχείου ελέγχου, αντί να την εισαγάγετε σε πεδίο πίνακα ή ερώτημα.

Σημείωση    Μπορείτε επίσης να χρησιμοποιήσετε παραστάσεις σε μια φόρμα ή αναφορά όταν κάνετε Επισήμανση δεδομένων με μορφοποίηση υπό όρους.

Λειτουργίες κειμένου

Οι παραστάσεις στον παρακάτω πίνακα χρησιμοποιούν τους τελεστές & και + (συν) για το συνδυασμό συμβολοσειρών κειμένου, την ενσωμάτωση συναρτήσεων για το χειρισμό μιας συμβολοσειράς κειμένου ή, διαφορετικά, για τη λειτουργία σε ένα κείμενο για τη δημιουργία ενός στοιχείου ελέγχου υπολογισμού.

Παράσταση

Αποτέλεσμα

="Δ/Υ"

Εμφανίζει Δ/Υ.

=[Όνομα] & " " & [Επώνυμο]

Εμφανίζει τις τιμές που υπάρχουν σε πεδία πίνακα τα οποία ονομάζονται "Όνομα" και "Επώνυμο". Σε αυτό το παράδειγμα, ο τελεστής & χρησιμοποιείται για να συνδυάσει το πεδίο "Όνομα", ένα χαρακτήρα κενού διαστήματος (που περικλείεται σε εισαγωγικά) και το πεδίο "Επώνυμο".

=Left([Όνομα_προϊόντος], 1)

Χρησιμοποιεί τη συνάρτηση Left για να εμφανίσει τον πρώτο χαρακτήρα της τιμής του πεδίου ή του στοιχείου ελέγχου "Όνομα_προϊόντος".

=Right([Κωδ_Παγίου], 2)

Χρησιμοποιεί τη συνάρτηση Right για να εμφανίσει τους τελευταίους 2 χαρακτήρες της τιμής του πεδίου ή του στοιχείου ελέγχου "Κωδ_Παγίου".

=Trim([Διεύθυνση])

Χρησιμοποιεί τη συνάρτηση Trim για να εμφανίσει την τιμή του στοιχείου ελέγχου "Διεύθυνση", αφαιρώντας τα διαστήματα στην αρχή και στο τέλος.

=IIf(IsNull([Περιοχή]), [Πόλη] & " " & [Ταχ_Κώδικας], [Πόλη] & " " & [Περιοχή] & " " & [Ταχ_Κώδικας])

Χρησιμοποιεί τη συνάρτηση IIf για να εμφανίσει τις τιμές των στοιχείων ελέγχου "Πόλη" και "Ταχ_Κώδικας" εάν η τιμή του στοιχείο ελέγχου "Region" είναι null. Αλλιώς, εμφανίζει τις τιμές των στοιχείων ελέγχου "Πόλη", "Περιοχή" και "Ταχ_Κώδικας", διαχωρισμένες με κενά διαστήματα.

=[Πόλη] & (" " + [Περιοχή]) & " " & [Ταχ_Κώδικας]

Χρησιμοποιεί τον τελεστή + και μετάδοση null για να εμφανίσει τις τιμές των στοιχείων ελέγχου "Πόλη" και "Ταχ_Κώδικας" εάν η τιμή του στοιχείου ελέγχου "Περιοχή" είναι null. Αλλιώς, εμφανίζει τις τιμές των στοιχείων ελέγχου "Πόλη", "Περιοχή" και "Ταχ_Κώδικας", διαχωρισμένες με κενά διαστήματα.

Η μετάδοση null σημαίνει ότι εάν κάποιο στοιχείο μιας παράστασης είναι null, ολόκληρη η παράσταση είναι επίσης null. Ο τελεστής + υποστηρίζει τη μετάδοση null, ενώ ο τελεστής & δεν την υποστηρίζει.

Αρχή της σελίδας

Κεφαλίδες και υποσέλιδα

Χρησιμοποιείτε τις ιδιότητες Σελίδα και Σελίδες για να εμφανίσετε ή να εκτυπώσετε αριθμούς σελίδων σε φόρμες ή εκθέσεις. Οι ιδιότητες Σελίδα και Σελίδες είναι διαθέσιμες μόνο κατά τη διάρκεια της εκτύπωσης ή της προεπισκόπησης εκτύπωσης και επομένως, δεν εμφανίζονται στο φύλλο ιδιοτήτων της φόρμας ή της έκθεσης. Συνήθως, χρησιμοποιείτε αυτές τις ιδιότητες τοποθετώντας ένα πλαίσιο κειμένου στην ενότητα κεφαλίδας ή υποσέλιδου της φόρμας ή της έκθεσης και στη συνέχεια, χρησιμοποιώντας μια παράσταση, όπως αυτές που εμφανίζονται στον πίνακα που ακολουθεί.

Για περισσότερες πληροφορίες σχετικά με τη χρήση κεφαλίδας και υποσέλιδου σε φόρμες και εκθέσεις, ανατρέξτε στο άρθρο Εισαγωγή αριθμών σελίδας σε φόρμα ή έκθεση.

Παράσταση

Αποτέλεσμα

=[Σελίδα]

1

="Σελίδα " & [Σελίδα]

Σελίδα 1

="Σελίδα " & [Σελίδα] & " of " & [Σελίδες]

Σελίδα 1 από 3

=[Σελίδα] & " of " & [Σελίδες] & " Σελίδες"

1 από 3 Σελίδες

=[Σελίδα] & "/" & [Σελίδες] & " Σελίδες"

1/3 Σελίδες

=[Χώρα/περιοχή] & " - " & [Σελίδα]

ΗΒ - 1

=Format([Σελίδα], "000")

001

="Εκτύπωση στις: " & Date()

Εκτύπωση στις: 31/12/17

Αρχή της σελίδας

Αριθμητικές λειτουργίες

Μπορείτε να χρησιμοποιήσετε παραστάσεις για την πρόσθεση, την αφαίρεση, τον πολλαπλασιασμό και τη διαίρεση των τιμών δύο ή περισσότερων πεδίων ή στοιχείων ελέγχου. Μπορείτε επίσης να χρησιμοποιήσετε παραστάσεις για να εκτελέσετε αριθμητικές πράξεις σε ημερομηνίες. Για παράδειγμα, ας υποθέσουμε ότι έχετε ένα πεδίο πίνακα ημερομηνίας/ώρας που ονομάζεται "Ημερομηνία_που_απαιτείται". Στο πεδίο ή σε ένα στοιχείο ελέγχου συνδεδεμένο με το πεδίο, η παράσταση =[RequiredDate] - 2 επιστρέφει μια τιμή ημερομηνίας/ώρας που ισούται με την ημερομηνία δύο ημέρες πριν από την τιμή του πεδίου "Ημερομηνία_που_απαιτείται".

Παράσταση

Αποτέλεσμα

=[Μερικό_άθροισμα]+[Μεταφορικά]

Το άθροισμα των τιμών των πεδίων ή των στοιχείων ελέγχου "Μερικό_άθροισμα" και "Μεταφορικά".

=[Ημερομηνία_που_απαιτείται]-[Ημερομηνία_αποστολής]

Το χρονικό διάστημα μεταξύ των τιμών ημερομηνίας των πεδίων ή των στοιχείων ελέγχου "Ημερομηνία_που_απαιτείται" και "Ημερομηνία_αποστολής".

=[Τιμή]*1,06

Το γινόμενο της τιμής του πεδίου ή του στοιχείου ελέγχου "Τιμή" και του 1,06 (προσθέτει 6 τοις εκατό στην τιμή του πεδίου "Τιμή").

=[Ποσότητα]*[Τιμή]

Το γινόμενο των τιμών των πεδίων ή των στοιχείων ελέγχου "Ποσότητα" και "Τιμή".

=[EmployeeTotal]/[CountryRegionTotal]

Το πηλίκο των τιμών των πεδίων ή των στοιχείων ελέγχου EmployeeTotal και CountryRegionTotal.

Σημείωση    Όταν χρησιμοποιείτε έναν αριθμητικό τελεστή (+, -, * και /) σε μια παράσταση, και η τιμή ενός από τα στοιχεία ελέγχου της παράστασης είναι null, το αποτέλεσμα ολόκληρης της παράστασης θα είναι null — αυτό είναι γνωστό ως Μετάδοση Null. Εάν κάποια από τις εγγραφές σε ένα από τα στοιχεία ελέγχου που χρησιμοποιείτε στην παράσταση ενδέχεται να έχει τιμή null, μπορείτε να αποφύγετε τη μετάδοση Null μετατρέποντας την τιμή null σε μηδέν, χρησιμοποιώντας τη συνάρτηση Nz — για παράδειγμα, =Nz([Subtotal])+Nz([Freight]).

Αρχή της σελίδας

Τιμές σε άλλα στοιχεία ελέγχου

Ορισμένες φορές, χρειάζεστε μια τιμή που υπάρχει κάπου αλλού, όπως σε ένα πεδίο ή στοιχείο ελέγχου μιας άλλης φόρμας ή έκθεσης. Μπορείτε να χρησιμοποιήσετε μια παράσταση για να επιστρέφει την τιμή από το άλλο πεδίο ή το στοιχείο ελέγχου.

Στον πίνακα που ακολουθεί αναγράφονται παραδείγματα παραστάσεων που μπορείτε να χρησιμοποιήσετε σε στοιχεία ελέγχου υπολογισμού, σε φόρμες.

Παράσταση

Αποτέλεσμα

=Φόρμες![Παραγγελίες]![Κωδ_Παραγγελίας]

Η τιμή του στοιχείου ελέγχου "Κωδ_Παραγγελίας" στη φόρμα "Παραγγελίες".

=Φόρμες![Παραγγελίες]!Δευτερεύουσα φόρμα "Παραγγελίες"].Φόρμα![Μερικό_άθροισμα_παραγγελιών]

Η τιμή του στοιχείου ελέγχου "Μερικό_άθροισμα_παραγγελιών" της δευτερεύουσας φόρμας που ονομάζεται "Δευτερεύουσα φόρμα 'Παραγγελίες'" στη φόρμα "Παραγγελίες".

=Φόρμες![Παραγγελίες]![Δευτερεύουσα φόρμα "Παραγγελίες"]![Κωδ_Προϊόντος].Στήλη(2)

Η τιμή της τρίτης στήλης του "Κωδ_Προϊόντος", ένα πλαίσιο λίστας με πολλές στήλες στη δευτερεύουσα φόρμα που ονομάζεται "Δευτερεύουσα φόρμα "Παραγγελίες"" στη φόρμα "Παραγγελίες". (Παρατηρήστε ότι το 0 αναφέρεται στην πρώτη στήλη, το 1 στη δεύτερη και ούτω καθεξής.)

=Φόρμες![Παραγγελίες]![Δευτερεύουσα φόρμα "Παραγγελίες"]![Τιμή] * 1,06

Το γινόμενο της τιμής του στοιχείου ελέγχου "Τιμή" στη δευτερεύουσα φόρμα που ονομάζεται "Δευτερεύουσα φόρμα "Παραγγελίες"" και του 1,06 (προσθέτει 6 τοις εκατό στην τιμή του στοιχείου ελέγχου "Τιμή").

=Γονική![Κωδ_Παραγγελίας]

Η τιμή του στοιχείου ελέγχου "Κωδ_Παραγγελίας" της κύριας ή γονικής φόρμας της τρέχουσας δευτερεύουσας φόρμας.

Οι παραστάσεις στον παρακάτω πίνακα δείχνουν ορισμένους τρόπους χρήσης των στοιχείων ελέγχου υπολογισμού σε εκθέσεις. Οι παραστάσεις αναφέρονται στην Ιδιότητα Report.

Παράσταση

Αποτέλεσμα

=Αναφορά![Τιμολόγιο]![Κωδ_Παραγγελίας]

Η τιμή ενός στοιχείου ελέγχου που ονομάζεται "Κωδ_Παραγγελίας" σε μια έκθεση που ονομάζεται "Τιμολόγιο".

=Report![Σύνοψη]![Δευτερεύουσα έκθεση "Σύνοψη"]![Συνολικές_πωλήσεις]

Η τιμή του στοιχείου ελέγχου "Συνολικές_πωλήσεις" στη δευτερεύουσα έκθεση που ονομάζεται "Δευτερεύουσα έκθεση "Σύνοψη"" της έκθεσης "Σύνοψη".

=Γονική![Κωδ_Παραγγελίας]

Η τιμή του στοιχείου ελέγχου "Κωδ_Παραγγελίας" της κύριας ή γονικής αναφοράς της τρέχουσας δευτερεύουσας αναφοράς.

Αρχή της σελίδας

Καταμέτρηση, πρόσθεση και εξαγωγή του μέσου όρου τιμών

Μπορείτε να χρησιμοποιήσετε έναν τύπο συνάρτησης που ονομάζεται συνάρτηση συγκεντρωτικών αποτελεσμάτων, για τον υπολογισμό τιμών ενός ή περισσότερων πεδίων ή στοιχείων ελέγχου. Για παράδειγμα, μπορείτε να υπολογίσετε ένα άθροισμα ομάδας για το υποσέλιδο ομάδας μιας έκθεσης ή ένα μερικό άθροισμα παραγγελιών για στοιχεία γραμμής μιας φόρμας. Μπορείτε επίσης να καταμετρήσετε τον αριθμό των στοιχείων σε ένα ή περισσότερα πεδία ή να υπολογίσετε μια μέση τιμή.

Οι παραστάσεις στον παρακάτω πίνακα δείχνουν ορισμένους από τους τρόπους χρήσης συναρτήσεων όπως η συνάρτηση Avg, Count και Sum.

Παράσταση

Περιγραφή

=Avg([Μεταφορικά])

Χρησιμοποιεί τη συνάρτηση Avg για να εμφανίσει το μέσο όρο των τιμών ενός πεδίου πίνακα ή ενός στοιχείου ελέγχου που ονομάζεται "Μεταφορικά".

=Count([Κωδ_Παραγγελίας])

Χρησιμοποιεί τη συνάρτηση Count για να εμφανίσει το πλήθος των εγγραφών του στοιχείου ελέγχου "Κωδ_Παραγγελίας".

=Sum([Πωλήσεις])

Χρησιμοποιεί τη συνάρτηση Sum για να εμφανίσει το άθροισμα των τιμών του στοιχείου ελέγχου Sales.

=Sum([Ποσότητα]*[Τιμή])

Χρησιμοποιεί τη συνάρτηση Sum για να εμφανίσει το άθροισμα του γινομένου των τιμών των στοιχείων ελέγχου "Ποσότητα" και "Τιμή".

=[Πωλήσεις]/Sum([Πωλήσεις])*100

Εμφανίζει το ποσοστό των τιμών, που καθορίζεται από τη διαίρεση της τιμής του στοιχείου ελέγχου "Πωλήσεις" δια του αθροίσματος όλων των τιμών του στοιχείου ελέγχου "Πωλήσεις".

Εάν στην ιδιότητα Format του στοιχείου ελέγχου ορίσετε την τιμή "Ποσοστό", μην περιλάβετε το *100 στην παράσταση.

Για περισσότερες πληροφορίες σχετικά με τη χρήση συναρτήσεων συγκεντρωτικών αποτελεσμάτων και το άθροισμα των τιμών σε πεδία και στήλες, ανατρέξτε στα άρθρα Άθροισμα δεδομένων με χρήση ερωτήματος, Καταμέτρηση δεδομένων με χρήση ερωτήματος, Εμφάνιση των συνόλων στήλης σε ένα φύλλο δεδομένων χρησιμοποιώντας μια γραμμή συνόλων και Εμφάνιση των συνόλων στήλης σε ένα φύλλο δεδομένων.

Αρχή της σελίδας

Συναρτήσεις συγκεντρωτικών αποτελεσμάτων SQL

Χρησιμοποιείτε έναν τύπο συνάρτησης που ονομάζεται SQL ή συνάρτηση συγκεντρωτικών αποτελεσμάτων τομέα, όταν χρειάζεται να αθροίσετε ή να καταμετρήσετε τιμές επιλεκτικά. Ένας "τομέας" αποτελείται από ένα ή περισσότερα πεδία σε έναν ή περισσότερους πίνακες ή ένα ή περισσότερα στοιχεία ελέγχου σε μία ή περισσότερες φόρμες ή εκθέσεις. Για παράδειγμα, μπορείτε να ταιριάξετε τις τιμές ενός πεδίου πίνακα με τις τιμές ενός στοιχείου ελέγχου σε μια φόρμα.

Παράσταση

Περιγραφή

=DLookup("[Όνομα_επαφής]", "[Προμηθευτές]", "[Κωδ_Προμηθευτή] = " & Φόρμες("Προμηθευτές")("[Κωδ_Προμηθευτή]"))

Χρησιμοποιεί τη συνάρτηση DLookup για να επιστρέψει την τιμή του πεδίου "Όνομα_επαφής" του πίνακα "Προμηθευτές", όπου η τιμή του πεδίου "Κωδ_Προμηθευτή" του πίνακα ταιριάζει με την τιμή του στοιχείου ελέγχου "Κωδ_Προμηθευτή" της φόρμας "Προμηθευτές".

=DLookup("[Όνομα_επαφής]", "[Προμηθευτές]", "[Κωδ_Προμηθευτή] = " & Φόρμες![Νέοι προμηθευτές]![Κωδ_Προμηθευτή])

Χρησιμοποιεί τη συνάρτηση DLookup για να επιστρέψει την τιμή του πεδίου "Όνομα_επαφής" του πίνακα "Προμηθευτές", όπου η τιμή του πεδίου "Κωδ_Προμηθευτή" του πίνακα ταιριάζει με την τιμή του στοιχείου ελέγχου "Κωδ_Προμηθευτή" της φόρμας "Νέοι προμηθευτές".

=DSum("[Ποσότητα_παραγγελίας]", "[Παραγγελίες]", "[Κωδ_Πελάτη] = 'RATTC'")

Χρησιμοποιεί τη συνάρτηση DSum για να επιστρέψει το συνολικό άθροισμα των τιμών του πεδίου "Ποσότητα_παραγγελίας" στον πίνακα "Παραγγελίες", όπου ο Κωδικός του πελάτη είναι RATTC.

=DCount("[Εξόφληση]","[Πάγια]","[Απόσυρση]=Ναι")

Χρησιμοποιεί τη συνάρτηση DCount για να επιστρέψει το πλήθος των τιμών "Ναι" του πεδίου "Απόσυρση" (ενός πεδίου Yes/No) στον πίνακα "Πάγια".

Αρχή της σελίδας

Λειτουργίες ημερομηνίας

Η παρακολούθηση ημερομηνιών και ωρών είναι μια θεμελιώδης δραστηριότητα μιας βάσης δεδομένων. Για παράδειγμα, μπορείτε να υπολογίσετε πόσες ημέρες έχουν περάσει από την ημερομηνία τιμολογίου για την παλαιότητα των εισπρακτέων λογαριασμών. Μπορείτε να μορφοποιήσετε τις ημερομηνίες και τις ώρες με πολλούς τρόπους, όπως φαίνεται στον παρακάτω πίνακα.

Παράσταση

Περιγραφή

=Date()

Χρησιμοποιεί τη συνάρτηση Date για να εμφανίσει την τρέχουσα ημερομηνία στη μορφή mm-dd-yy, όπου mm είναι ο μήνας (από 1 έως 12), dd είναι η ημέρα (από 1 έως 31) και yy είναι τα δύο τελευταία ψηφία του έτους (από 1980 έως 2099).

=Format(Now(), "εε")

Χρησιμοποιεί τη συνάρτηση Format για να εμφανίσει τον αριθμό της εβδομάδας του έτους για την τρέχουσα ημερομηνία, όπου το ww αντιπροσωπεύει τις εβδομάδες από 1 έως 53.

=DatePart("εεεε", [Ημερομηνία_παραγγελίας])

Χρησιμοποιεί τη συνάρτηση DatePart για να εμφανίσει τον τετραψήφιο αριθμό του έτους για την τιμή του στοιχείου ελέγχου "Ημερομηνία_παραγγελίας".

=DateAdd("ε", -10, [Ημερομηνία_συμφωνίας])

Χρησιμοποιεί τη συνάρτηση DateAdd για να εμφανίσει μια ημερομηνία που είναι 10 ημέρες μικρότερη από την τιμή του στοιχείου ελέγχου "Ημερομηνία_συμφωνίας".

=DateDiff("η", [Ημερομηνία_παραγγελίας], [Ημερομηνία_αποστολής])

Χρησιμοποιεί τη συνάρτηση DateDiff για να εμφανίσει τη διαφορά των ημερών μεταξύ των τιμών των στοιχείων ελέγχου "Ημερομηνία_παραγγελίας" και "Ημερομηνία_αποστολής".

=[Ημερομηνία_τιμολογίου] + 30

Χρησιμοποιεί αριθμητικές πράξεις σε ημερομηνίες για τον υπολογισμό της ημερομηνίας που είναι 30 ημέρες μετά την ημερομηνία στο πεδίο ή το στοιχείο ελέγχου "Ημερομηνία_τιμολογίου".

Αρχή της σελίδας

Συνθήκες για δύο μόνο τιμές

Στα παραδείγματα παραστάσεων στον παρακάτω πίνακα χρησιμοποιείται η συνάρτηση IIf για να επιστρέψει μία από τις δύο πιθανές τιμές. Δίνετε στη συνάρτηση IIf τρία ορίσματα: Το πρώτο όρισμα είναι μια παράσταση που πρέπει να επιστρέφει μια τιμή True ή False. Το δεύτερο όρισμα είναι η τιμή που θα επιστραφεί εάν η παράσταση είναι αληθής, και το τρίτο είναι η τιμή που θα επιστραφεί εάν η παράσταση είναι ψευδής.

Παράσταση

Περιγραφή

=IIf([Επιβεβαίωση] = "Ναι", "Η παραγγελία επιβεβαιώθηκε", "Η παραγγελία δεν επιβεβαιώθηκε")

Χρησιμοποιεί τη συνάρτηση IIf (Άμεσο If) για να εμφανίσει το μήνυμα "Η παραγγελία επιβεβαιώθηκε" εάν η τιμή του στοιχείου ελέγχου "Επιβεβαίωση" είναι Yes. Διαφορετικά, εμφανίζει το μήνυμα "Order Not Confirmed.".

=IIf(IsNull([Χώρα_Περιοχή]), " ", [Χώρα])

Χρησιμοποιεί τις συναρτήσεις IIf και IsNull για να εμφανίσει μια κενή συμβολοσειρά εάν η τιμή στο στοιχείο ελέγχου "Χώρα_Περιοχή" είναι null. Διαφορετικά, εμφανίζει την τιμή του στοιχείου ελέγχου "Χώρα_Περιοχή".

=IIf(IsNull([Περιοχή]), [Πόλη] & " " & [Ταχ_Κώδικας], [Πόλη] & " " & [Περιοχή] & " " & [Ταχ_Κώδικας])

Χρησιμοποιεί τις συναρτήσεις IIf και IsNull για να εμφανίσει τις τιμές των στοιχείων ελέγχου "Πόλη" και "Ταχ_Κώδικας" εάν η τιμή του στοιχείο ελέγχου "Περιοχή" είναι null. Διαφορετικά, εμφανίζει τις τιμές των πεδίων ή των στοιχείων ελέγχου "Πόλη", "Περιοχή" και "Ταχ_Κώδικας".

=IIf(IsNull([Ημερομηνία_που_απαιτείται]) Or IsNull([Ημερομηνία_αποστολής]), "Έλεγχος για ημερομηνία που λείπει", [Ημερομηνία_που_απαιτείται] - [Ημερομηνία_αποστολής])

Χρησιμοποιεί τις συναρτήσεις IIf και IsNull για να εμφανίσει το μήνυμα "Έλεγχος για ημερομηνία που λείπει" εάν το αποτέλεσμα της αφαίρεσης της ημερομηνίας αποστολής από την ημερομηνία που απαιτείται είναι null. Διαφορετικά, εμφανίζει το χρονικό διάστημα μεταξύ των τιμών ημερομηνίας των στοιχείων ελέγχου "Ημερομηνία_που_απαιτείται" και "Ημερομηνία_αποστολής".

Αρχή της σελίδας

Ερωτήματα και φίλτρα

Σε αυτή την ενότητα περιλαμβάνονται παραδείγματα παραστάσεων που μπορείτε να χρησιμοποιείτε για να δημιουργήσετε ένα πεδίο υπολογισμού σε ένα ερώτημα ή για να παρέχετε κριτήρια σε ένα ερώτημα. Το πεδίο υπολογισμού είναι μια στήλη σε ένα ερώτημα που προκύπτει από μια παράσταση. Για παράδειγμα, μπορείτε να υπολογίσετε μια τιμή, να συνδυάσετε τιμές κειμένου όπως ονόματα και επώνυμα ή να μορφοποιήσετε ένα τμήμα μιας ημερομηνίας.

Μπορείτε να χρησιμοποιήσετε κριτήρια σε ένα ερώτημα για να περιορίσετε τις εγγραφές με τις οποίες εργάζεστε. Για παράδειγμα, μπορείτε να χρησιμοποιήσετε τον τελεστή Between για να παρέχετε μια ημερομηνία έναρξης και λήξης και να περιορίσετε τα αποτελέσματα του ερωτήματος στις παραγγελίες που έχουν αποσταλεί μεταξύ αυτών των ημερομηνιών.

Παρακάτω παρέχονται παραδείγματα παραστάσεων για χρήση σε ερωτήματα.

Λειτουργίες κειμένου

Οι παραστάσεις στον παρακάτω πίνακα χρησιμοποιούν τους τελεστές & και + για το συνδυασμό συμβολοσειρών κειμένου, τη χρήση ενσωματωμένων συναρτήσεων που θα λειτουργήσουν σε μια συμβολοσειρά κειμένου ή, διαφορετικά, για τη λειτουργία σε κείμενο για τη δημιουργία ενός πεδίου υπολογισμού.

Παράσταση

Περιγραφή

Πλήρες_όνομα: [Όνομα] & " " & [Επώνυμο]

Δημιουργεί ένα πεδίο που ονομάζεται "Πλήρες_όνομα", το οποίο εμφανίζει τις τιμές στα πεδία "Όνομα" και "Επώνυμο", διαχωρισμένες με κενό διάστημα.

Διεύθυνση2: [Πόλη] & " " & [Περιοχή] & " " & [Ταχ_Κώδικας]

Δημιουργεί ένα πεδίο που ονομάζεται "Διεύθυνση2", το οποίο εμφανίζει τις τιμές των πεδίων "Πόλη", "Περιοχή" και "Ταχ_Κώδικας", διαχωρισμένες με κενά διαστήματα.

Αρχικό_προϊόντος: Αριστερά([Όνομα_προϊόντος], 1)

Δημιουργεί ένα πεδίο που ονομάζεται "Αρχικό_προϊόντος" και στη συνέχεια, χρησιμοποιεί τη συνάρτηση Left για να εμφανίσει, στο πεδίο "Όνομα_προϊόντος", τον πρώτο χαρακτήρα της τιμής στο πεδίο "Όνομα_προϊόντος".

Κωδ_Τύπου: Right([Κωδ_Παγίου], 2)

Δημιουργεί ένα πεδίο που ονομάζεται "Κωδ_Τύπου" και, στη συνέχεια, χρησιμοποιεί τη συνάρτηση Right για να εμφανίσει τους δύο τελευταίους χαρακτήρες των τιμών του πεδίου "Κωδ_Παγίου".

Κωδικός_περιοχής: Mid([Τηλέφωνο],2,3)

Δημιουργεί ένα πεδίο που ονομάζεται "Κωδικός_περιοχής" και στη συνέχεια, χρησιμοποιεί τη συνάρτηση Mid για να εμφανίσει τους τρεις χαρακτήρες ξεκινώντας με τον δεύτερο χαρακτήρα της τιμής του πεδίου "Τηλέφωνο".

Εκτεταμένη_Τιμή: CCu ([Λεπτομέρειες παραγγελίας].[Τιμή μονάδας]*[Ποσότητα]*(1-[Έκπτωση])/100)*100

Ονομάζει το υπολογιζόμενο πεδίο "Εκτεταμένη_Τιμή" και χρησιμοποιεί τη συνάρτηση CCur για να υπολογίσει τα σύνολα στοιχείων γραμμής με μια εφαρμοζόμενη έκπτωση.

Αρχή της σελίδας

Αριθμητικές λειτουργίες

Μπορείτε να χρησιμοποιήσετε παραστάσεις για την πρόσθεση, την αφαίρεση, τον πολλαπλασιασμό και τη διαίρεση των τιμών δύο ή περισσότερων πεδίων ή στοιχείων ελέγχου. Μπορείτε επίσης να εκτελέσετε αριθμητικές πράξεις σε ημερομηνίες. Για παράδειγμα, ας υποθέσουμε ότι έχετε ένα πεδίο ημερομηνίας/ώρας που ονομάζεται "Ημερομηνία_που_απαιτείται". Η παράσταση =[RequiredDate] - 2 επιστρέφει μια τιμή ημερομηνίας/ώρας που ισούται με την ημερομηνία δύο ημέρες πριν από την τιμή του πεδίου "Ημερομηνία_που_απαιτείται".

Παράσταση

Περιγραφή

Βασικά_μεταφορικά: [Μεταφορικά] * 1,1

Δημιουργεί ένα πεδίο που ονομάζεται "Βασικά_μεταφορικά" και στη συνέχεια, εμφανίζει στο πεδίο τα έξοδα μεταφοράς συν 10 τοις εκατό.

Ποσό_παραγγελίας: [Ποσότητα] * [Τιμή_μονάδας]

Δημιουργεί ένα πεδίο που ονομάζεται "Ποσό_παραγγελίας" και, κατόπιν, εμφανίζει το γινόμενο των τιμών των πεδίων "Ποσότητα" και "Τιμή_μονάδας".

Χρόνος_παράδοσης: [Ημερομηνία_που_απαιτείται] - [Ημερομηνία_αποστολής]

Δημιουργεί ένα πεδίο που ονομάζεται "Χρόνος_παράδοσης" και στη συνέχεια, εμφανίζει τη διαφορά μεταξύ των τιμών των πεδίων "Ημερομηνία_που_απαιτείται" και "Ημερομηνία_αποστολής".

Συνολικό_απόθεμα: [Μονάδες_σε_απόθεμα]+[Μονάδες_σε_παραγγελία]

Δημιουργεί ένα πεδίο που ονομάζεται "Συνολικό_απόθεμα" και στη συνέχεια, εμφανίζει το άθροισμα των τιμών των πεδίων "Μονάδες_σε_απόθεμα" και "Μονάδες_σε_παραγγελία".

Ποσοστό_μεταφορικών: Sum([Μεταφορικά])/Sum([Μερικό άθροισμα]) *100

Δημιουργεί ένα πεδίο που ονομάζεται "Ποσοστό_μεταφορικών" και στη συνέχεια, εμφανίζει το ποσοστό των εξόδων μεταφοράς σε κάθε μερικό άθροισμα. Αυτή η παράσταση χρησιμοποιεί τη συνάρτηση Sum για την πρόσθεση των τιμών του πεδίου "Μεταφορικά" και στη συνέχεια, διαιρεί αυτά τα αθροίσματα με το άθροισμα των τιμών του πεδίου "Μερικό_άθροισμα".

Για να χρησιμοποιήσετε αυτή την παράσταση, πρέπει να μετατρέψετε το ερώτημα επιλογής σε ερώτημα "Σύνολα", επειδή χρειάζεται να χρησιμοποιήσετε τη γραμμή Σύνολο του πλέγματος σχεδίασης και πρέπει να δώσετε στο κελί Σύνολο αυτού του πεδίου την τιμή Παράσταση.

Για περισσότερες πληροφορίες σχετικά με τη δημιουργία ενός ερωτήματος "Σύνολα", ανατρέξτε στο άρθρο Άθροισμα δεδομένων με χρήση ερωτήματος.

Εάν στην ιδιότητα Format του πεδίου ορίσετε την τιμή Ποσοστό, μην συμπεριλάβετε το *100.

Για περισσότερες πληροφορίες σχετικά με τη χρήση συναρτήσεων συγκεντρωτικών αποτελεσμάτων και το άθροισμα των τιμών σε πεδία και στήλες, ανατρέξτε στα άρθρα Άθροισμα δεδομένων με χρήση ερωτήματος, Καταμέτρηση δεδομένων με χρήση ερωτήματος, Εμφάνιση των συνόλων στήλης σε ένα φύλλο δεδομένων χρησιμοποιώντας μια γραμμή συνόλων και Εμφάνιση των συνόλων στήλης σε ένα φύλλο δεδομένων.

Αρχή της σελίδας

Λειτουργίες ημερομηνίας

Σχεδόν όλες οι βάσεις δεδομένων αποθηκεύουν και παρακολουθούν ημερομηνίες και ώρες. Εργάζεστε με ημερομηνίες και ώρες στην Access ορίζοντας για τα πεδία ημερομηνίας και ώρας των πινάκων τον τύπο δεδομένων "Ημερομηνία/ώρα". Η Access μπορεί να εκτελέσει αριθμητικούς υπολογισμούς σε ημερομηνίες. Για παράδειγμα, μπορείτε να υπολογίσετε πόσες ημέρες έχουν περάσει από την ημερομηνία τιμολογίου για την παλαιότητα των εισπρακτέων λογαριασμών.

Παράσταση

Περιγραφή

Χρονική_υστέρηση: DateDiff("η", [Ημερομηνία_παραγγελίας], [Ημερομηνία_αποστολής])

Δημιουργεί ένα πεδίο που ονομάζεται "Χρονική_υστέρηση" και στη συνέχεια, χρησιμοποιεί τη συνάρτηση DateDiff για να εμφανίσει τον αριθμό των ημερών μεταξύ της ημερομηνίας παραγγελίας και της ημερομηνίας αποστολής.

Έτος_πρόσληψης: DatePart("εεεε",[Ημερομηνία_πρόσληψης])

Δημιουργεί ένα πεδίο που ονομάζεται "Έτος_πρόσληψης" και, στη συνέχεια, χρησιμοποιεί τη συνάρτηση DatePart για να εμφανίσει το έτος πρόσληψης κάθε υπαλλήλου.

Μείον_τριάντα: Date( )- 30

Δημιουργεί ένα πεδίο που ονομάζεται "Μείον_τριάντα" και, στη συνέχεια, χρησιμοποιεί τη συνάρτηση Date για να εμφανίσει την ημερομηνία που είναι κατά 30 ημέρες προγενέστερη της τρέχουσας.

Αρχή της σελίδας

Συναρτήσεις συγκεντρωτικών αποτελεσμάτων SQL

Οι παραστάσεις στον παρακάτω πίνακα χρησιμοποιούν συναρτήσεις SQL (Structured Query Language) που συγκεντρώνουν ή συναθροίζουν δεδομένα. Συχνά, αυτές οι συναρτήσεις (για παράδειγμα, η συνάρτηση Sum, Count και Avg) αναφέρονται ως συναρτήσεις συγκεντρωτικών αποτελεσμάτων.

Εκτός από τις συναρτήσεις συγκεντρωτικών αποτελεσμάτων, η Access παρέχει επίσης συναρτήσεις συγκεντρωτικών αποτελεσμάτων "τομέα", οι οποίες χρησιμοποιούνται για την επιλεκτική πρόσθεση ή καταμέτρηση τιμών. Για παράδειγμα, μπορείτε να καταμετρήσετε μόνο τις τιμές μέσα σε μια ορισμένη περιοχή ή να αναζητήσετε μια τιμή σε έναν άλλον πίνακα. Το σύνολο των συναρτήσεων συγκεντρωτικών αποτελεσμάτων περιλαμβάνει τη συνάρτηση DSum, τη συνάρτηση DCount και τη συνάρτηση DAvg.

Για να υπολογίσετε σύνολα, θα χρειαστεί πολλές φορές να δημιουργήσετε ένα ερώτημα συνόλων. Για παράδειγμα, για να συνοψίσετε κατά ομάδα, πρέπει να χρησιμοποιήσετε ένα ερώτημα "Σύνολα". Για να ενεργοποιήσετε ένα ερώτημα "Σύνολα" από το πλέγμα σχεδίασης ερωτήματος, κάντε κλικ στην εντολή Σύνολα από το μενού Προβολή.

Παράσταση

Περιγραφή

Πλήθος_γραμμών: Count(*)

Δημιουργεί ένα πεδίο που ονομάζεται "Πλήθος_γραμμών" και στη συνέχεια, χρησιμοποιεί τη συνάρτηση Count για την καταμέτρηση του πλήθους των εγγραφών του ερωτήματος, συμπεριλαμβανομένων των εγγραφών με πεδία null (κενά).

Ποσοστό_μεταφορικών: Sum([Μεταφορικά])/Sum([Μερικό άθροισμα]) *100

Δημιουργεί ένα πεδίο που ονομάζεται "Ποσοστό_μεταφορικών" και στη συνέχεια, υπολογίζει το ποσοστό των εξόδων μεταφοράς σε κάθε μερικό άθροισμα, διαιρώντας το άθροισμα των τιμών του πεδίου "Μεταφορικά" με το άθροισμα των τιμών του πεδίου "Μερικό_άθροισμα". (Σε αυτό το παράδειγμα χρησιμοποιείται η συνάρτηση Sum).

Πρέπει να χρησιμοποιήσετε αυτή την παράσταση με ένα ερώτημα συνόλων. Εάν στην ιδιότητα Format του πεδίου ορίσετε την τιμή Ποσοστό, μην συμπεριλάβετε το *100.

Για περισσότερες πληροφορίες σχετικά με τη δημιουργία ενός ερωτήματος "Σύνολα", ανατρέξτε στο άρθρο Άθροισμα δεδομένων με χρήση ερωτήματος.

Μέσος_όρος_μεταφορικών: DAvg("[Μεταφορικά]", "[Παραγγελίες]")

Δημιουργεί ένα πεδίο που ονομάζεται "Μέσος_όρος_μεταφορικών" και, στη συνέχεια, χρησιμοποιεί τη συνάρτηση DAvg για τον υπολογισμό του μέσου όρου των μεταφορικών για όλες τις παραγγελίες σε ένα ερώτημα συνόλων.

Αρχή της σελίδας

Πεδία με δεδομένα που λείπουν

Οι παραστάσεις που εμφανίζονται εδώ εργάζονται με πεδία με πληροφορίες που πιθανώς λείπουν, όπως τα πεδία που περιέχουν τιμές null (άγνωστες ή απροσδιόριστες τιμές). Συναντάτε συχνά τιμές null, όπως μια άγνωστη τιμή για ένα νέο προϊόν ή μια τιμή που κάποιος συνάδελφος ξέχασε να την προσθέσει σε μια παραγγελία. Η ικανότητα εντοπισμού και επεξεργασίας τιμών null είναι ζωτικής σημασίας για τις λειτουργίες μιας βάσης δεδομένων και οι παραστάσεις στον παρακάτω πίνακα παρουσιάζουν ορισμένους κοινούς τρόπους αντιμετώπισης των τιμών null.

Παράσταση

Περιγραφή

Τρέχουσα_Χώρα_Περιοχή: IIf(IsNull([Χώρα_Περιοχή]), " ", [Χώρα_Περιοχή])

Δημιουργεί ένα πεδίο που ονομάζεται "Τρέχουσα_Χώρα_Περιοχή" και, στη συνέχεια, χρησιμοποιεί τις συναρτήσεις IIf και IsNull για να εμφανίσει μια κενή συμβολοσειρά σε αυτό το πεδίο, όταν το πεδίο "Χώρα_Περιοχή" περιέχει μια τιμή null. Διαφορετικά, εμφανίζει τα περιεχόμενα του πεδίου "Χώρα_Περιοχή".

Χρόνος_καθυστέρησης: IIf(IsNull([Ημερομηνία_που_απαιτείται] - [Ημερομηνία_αποστολής]), "Έλεγχος για ημερομηνία που λείπει", [Ημερομηνία_που_απαιτείται] - [Ημερομηνία_αποστολής])

Δημιουργεί ένα πεδίο που ονομάζεται "Χρόνος_καθυστέρησης" και στη συνέχεια, χρησιμοποιεί τις συναρτήσεις IIf και IsNull για να εμφανίσει το μήνυμα "Έλεγχος για ημερομηνία που λείπει" εάν η τιμή είτε του πεδίου "Ημερομηνία_που_απαιτείται" είτε του πεδίου "Ημερομηνία_αποστολής" είναι null. Διαφορετικά, εμφανίζει τη διαφορά των ημερομηνιών.

Πωλήσεις_εξαμήνου: Nz([Πωλήσεις_Τριμ1]) + Nz([Πωλήσεις_Τριμ2])

Δημιουργεί ένα πεδίο που ονομάζεται "Πωλήσεις_εξαμήνου" και στη συνέχεια, εμφανίζει το άθροισμα των τιμών των πεδίων "Πωλήσεις_Τριμ1" και "Πωλήσεις_Τριμ2" χρησιμοποιώντας πρώτα τη συνάρτηση Nz για τη μετατροπή τιμών null που τυχόν υπάρχουν, σε μηδέν.

Αρχή της σελίδας

Υπολογιζόμενα πεδία με δευτερεύοντα ερωτήματα

Μπορείτε να χρησιμοποιήσετε ένα ένθετο ερώτημα, που ονομάζεται επίσης δευτερεύον ερώτημα, για τη δημιουργία ενός πεδίου υπολογισμού. Η παράσταση στον πίνακα που ακολουθεί είναι ένα παράδειγμα πεδίου υπολογισμού που προκύπτει από ένα δευτερεύον ερώτημα.

Παράσταση

Περιγραφή

Κατηγορία: (SELECT [Όνομα_κατηγορίας] FROM [Κατηγορίες] WHERE [Προϊόντα].[Κωδ_Κατηγορίας]=[Κατηγορίες].[Κωδ_Κατηγορίας])

Δημιουργεί ένα πεδίο που ονομάζεται "Κατηγορία" και στη συνέχεια, εμφανίζει το πεδίο "Όνομα_κατηγορίας", εάν ο κωδικός κατηγορίας από τον πίνακα "Κατηγορίες" είναι ο ίδιος με τον κωδικό κατηγορίας από τον πίνακα "Προϊόντα".

Αρχή της σελίδας

Ταίριασμα τιμών κειμένου

Τα δείγματα των παραστάσεων που υπάρχουν σε αυτόν τον πίνακα απεικονίζουν κριτήρια που ταιριάζουν τιμές μέρους ή όλου του κειμένου.

Πεδίο

Παράσταση

Περιγραφή

ΠόληΑποστολής

"Αθήνα"

Εμφανίζει τις παραγγελίες που αποστέλλονται στην Αθήνα.

Πόλη_αποστολής

"Αθήνα" Or "Πάτρα"

Χρησιμοποιεί τον τελεστή Or για να εμφανίσει τις παραγγελίες που αποστέλλονται στις πόλεις "Αθήνα" ή "Πάτρα".

Χώρα_Περιοχή_αποστολής

In("Καναδάς", "Ηνωμένο Βασίλειο")

Χρησιμοποιεί τον τελεστή In για να εμφανίσει τις παραγγελίες που αποστέλλονται στον Καναδά ή στο Ηνωμένο Βασίλειο.

Χώρα_Περιοχή_αποστολής

Not "ΗΠΑ"

Χρησιμοποιεί τον τελεστή Not για να εμφανίσει τις παραγγελίες που αποστέλλονται σε χώρες/περιοχές εκτός Η.Π.Α.

Όνομα_προϊόντος

Not Like "Κ*"

Χρησιμοποιεί τον τελεστή Not και το χαρακτήρα μπαλαντέρ * για να εμφανίσει προϊόντα που το όνομά τους δεν αρχίζει από Κ.

Επωνυμία_Εταιρείας

>="N"

Εμφανίζει τις παραγγελίες που έχουν αποσταλεί σε εταιρείες που η επωνυμία τους αρχίζει από το γράμμα N έως το γράμμα Z.

Κωδ_Προϊόντος

Right([Κωδ_προϊόντος], 2)="99"

Χρησιμοποιεί τη συνάρτηση Right για να εμφανίσει τις παραγγελίες που έχουν κωδικό προϊόντος που τελειώνει σε 99.

Όνομα_αποστολής

Like "Σ*"

Εμφανίζει τις παραγγελίες που αποστέλλονται σε πελάτες των οποίων τα ονόματα αρχίζουν από S.

Αρχή της σελίδας

Ταίριασμα κριτηρίων ημερομηνίας

Οι παραστάσεις στον παρακάτω πίνακα απεικονίζουν τη χρήση των ημερομηνιών και των σχετικών συναρτήσεων σε παραστάσεις κριτηρίων. Για περισσότερες πληροφορίες σχετικά με την εισαγωγή και τη χρήση τιμών ημερομηνίας, ανατρέξτε στο άρθρο Εισαγωγή ενός πεδίου ημερομηνίας και ώρας.

Πεδίο

Παράσταση

Περιγραφή

Ημερομηνία_αποστολής

#2/2/2017#

Εμφανίζει τις παραγγελίες που στάλθηκαν στις 2 Φεβρουαρίου 2017.

Ημερομηνία_αποστολής

Date()

Εμφανίζει τις παραγγελίες που αποστέλλονται σήμερα.

Ημερομηνία_που_απαιτείται

Between Date( ) And DateAdd("μ"; 3; Date( ))

Χρησιμοποιεί τον τελεστή Between...And και τις συναρτήσεις DateAdd και Date για να εμφανίσει τις παραγγελίες που απαιτούνται μεταξύ της σημερινής ημερομηνίας και της αντίστοιχης ημερομηνίας σε τρεις μήνες από σήμερα.

Ημερομηνία_Παραγγελίας

< Date( ) - 30

Χρησιμοποιεί τη συνάρτηση Date για να εμφανίσει τις παραγγελίες που είναι παλαιότερες των 30 ημερών.

Ημερομηνία_Παραγγελίας

Year([Ημερομηνία_παραγγελίας])=2017

Χρησιμοποιεί τη συνάρτηση Year για να εμφανίσει τις παραγγελίες με ημερομηνίες παραγγελίας μέσα στο 2017.

Ημερομηνία_Παραγγελίας

DatePart("τ", [Ημερομηνία_Παραγγελίας])=4

Χρησιμοποιεί τη συνάρτηση DatePart για να εμφανίσει τις παραγγελίες για το τέταρτο τρίμηνο του έτους.

Ημερομηνία_Παραγγελίας

DateSerial(Year ([Ημερομηνία_Παραγγελίας]), Month([Ημερομηνία_Παραγγελίας])+1, 1)-1

Χρησιμοποιεί τις συναρτήσεις DateSerial, Year και Month για να εμφανίσει τις παραγγελίες της τελευταίας ημέρας κάθε μήνα.

Ημερομηνία_Παραγγελίας

Year([Ημερομηνία_Παραγγελίας])= Year(Now()) And Month([Ημερομηνία_Παραγγελίας])= Month(Now())

Χρησιμοποιεί τις συναρτήσεις Year και Month και τον τελεστή And για να εμφανίσει τις παραγγελίες του τρέχοντος έτους και μήνα.

Ημερομηνία_αποστολής

Between #5/1/2017 # And #10/1/2017#

Χρησιμοποιεί τον τελεστή Between...And για να εμφανίσει τις παραγγελίες που έχουν αποσταλεί όχι νωρίτερα από τις 5-Ιαν-2017 και όχι αργότερα από τις 10-Ιαν-2017.

Ημερομηνία_που_απαιτείται

Between Date( ) And DateAdd("μ", 3, Date( ))

Χρησιμοποιεί τον τελεστή Between...And για να εμφανίσει τις παραγγελίες που απαιτούνται μεταξύ της σημερινής ημερομηνίας και της αντίστοιχης ημερομηνίας σε τρεις μήνες από τη σημερινή.

Ημερομηνία_γέννησης

Month([Ημερομηνία_γέννησης])=Month(Date())

Χρησιμοποιεί τις συναρτήσεις Month και Date για να εμφανίσει τους υπαλλήλους που έχουν τα γενέθλιά τους αυτό το μήνα.

Αρχή της σελίδας

Εύρεση δεδομένων που λείπουν

Οι παραστάσεις στον παρακάτω πίνακα λειτουργουν με πεδία που πιθανώς έχουν πληροφορίες που λείπουν — πεδία που ενδέχεται να περιέχουν μια τιμή null ή μια συμβολοσειρά μηδενικού μήκους. Η τιμή null αντιπροσωπεύει την απουσία πληροφοριών. Δεν αντιπροσωπεύει το μηδέν ή κάποια τιμή. Η Access υποστηρίζει αυτή την ιδέα των πληροφοριών που λείπουν, επειδή είναι ζωτικής σημασίας για την ακεραιότητα μιας βάσης δεδομένων. Στον πραγματικό κόσμο, συχνά λείπουν πληροφορίες, έστω και προσωρινά (για παράδειγμα, η τιμή για ένα νέο προϊόν, η οποία δεν έχει καθοριστεί ακόμα). Επομένως, μια βάση δεδομένων που προσομοιάζει σε μια οντότητα του πραγματικού κόσμου, όπως είναι μια επιχείρηση, πρέπει να έχει την ικανότητα να καταγράφει ότι οι πληροφορίες λείπουν. Μπορείτε να χρησιμοποιήσετε τη συνάρτηση IsNull για να καθορίσετε εάν ένα πεδίο περιέχει ή όχι μια τιμή null, και μπορείτε να χρησιμοποιήσετε τη συνάρτηση Nz για να μετατρέψετε μια τιμή null σε μηδέν.

Πεδίο

Παράσταση

Περιγραφή

Περιοχή_αποστολής

Is Null

Εμφανίζει τις παραγγελίες των πελατών των οποίων το πεδίο "Περιοχή_αποστολής" έχει τιμή null (λείπει).

Περιοχή_αποστολής

Is Not Null

Εμφανίζει τις παραγγελίες των πελατών των οποίων το πεδίο "Περιοχή_αποστολής" περιέχει μια τιμή.

Φαξ

""

Εμφανίζει τις παραγγελίες των πελατών που δεν έχουν φαξ, πράγμα το οποίο υποδηλώνεται με μια τιμή συμβολοσειράς μηδενικού μήκους στο πεδίο "Φαξ", αντί με μια τιμή null (τιμή που λείπει).

Αρχή της σελίδας

Ταίριασμα υποδειγμάτων εγγραφών, όπως το Like

Ο τελεστής Like παρέχει μεγάλη ευελιξία κατά την προσπάθεια ταιριάσματος των γραμμών που ακολουθούν ένα υπόδειγμα, επειδή μπορείτε να χρησιμοποιήσετε τον τελεστή Like με χαρακτήρες μπαλαντέρ και να ορίσετε υποδείγματα τα οποία θα ταιριάξει η Access. Για παράδειγμα, ο χαρακτήρας μπαλαντέρ * (αστερίσκος) ταιριάζει σε μια ακολουθία χαρακτήρων οποιουδήποτε τύπου και διευκολύνει τον εντοπισμό όλων των ονομάτων που αρχίζουν από ένα συγκεκριμένο γράμμα. Για παράδειγμα, χρησιμοποιείτε την παράσταση Like "S*" για να εντοπίσετε όλα τα ονόματα που αρχίζουν από Σ. Για περισσότερες πληροφορίες, ανατρέξτε στο άρθρο Τελεστής Like.

Πεδίο

Παράσταση

Περιγραφή

Όνομα_αποστολής

Like "Σ*"

Εντοπίζει όλες τις εγγραφές του πεδίου "Όνομα_αποστολής" που αρχίζουν από Σ.

Όνομα_αποστολής

Like "*Εισαγωγές"

Εντοπίζει όλες τις εγγραφές του πεδίου "Όνομα_αποστολής" που τελειώνουν με τη λέξη "Εισαγωγές".

Όνομα_αποστολής

Like "[A-Δ]*"

Εντοπίζει όλες τις εγγραφές του πεδίου "Περιοχή_αποστολής" που αρχίζουν από A, B, Γ ή Δ.

Όνομα_αποστολής

Like "*σα*"

Εντοπίζει όλες τις εγγραφές του πεδίου "Περιοχή_αποστολής" που περιλαμβάνουν την ακολουθία των γραμμάτων "σα".

ShipName

Like "Φροντιστήρια Βάντο?"

Εντοπίζει όλες τις εγγραφές του πεδίου "Όνομα_αποστολής" που περιλαμβάνουν τη λέξη "Φροντιστήρια" στο πρώτο μέρος της τιμής, καθώς και μια συμβολοσειρά πέντε γραμμάτων, στην οποία τα πρώτα τέσσερα γράμματα είναι "Βάντο" και το τελευταίο γράμμα είναι άγνωστο.

Όνομα_αποστολής

Not Like "Α*"

Εντοπίζει όλες τις εγγραφές του πεδίου "Περιοχή_αποστολής" που δεν αρχίζουν από Α.

Αρχή της σελίδας

Ταίριασμα γραμμών με συναθροίσεις SQL

Χρησιμοποιείτε μια συνάρτηση SQL ή μια συνάρτηση συγκεντρωτικών αποτελεσμάτων τομέα, όταν χρειάζεται να αθροίσετε, να καταμετρήσετε ή να υπολογίσετε το μέσο όρο τιμών επιλεκτικά. Για παράδειγμα, ίσως θέλετε να καταμετρήσετε μόνο τις τιμές που εμπίπτουν σε μια συγκεκριμένη περιοχή ή που αποδίδουν "Ναι". Άλλες φορές, ίσως χρειάζεται να αναζητήσετε μια τιμή από άλλον πίνακα, για να την εμφανίσετε. Στα δείγματα των παραστάσεων στον παρακάτω πίνακα χρησιμοποιούνται συναρτήσεις συγκεντρωτικών αποτελεσμάτων τομέα για την εκτέλεση του υπολογισμού ενός συνόλου τιμών και τη χρήση του αποτελέσματος ως κριτήριο ερωτήματος.

Πεδίο

Παράσταση

Περιγραφή

Μεταφορικά

> (DStDev("[Μεταφορικά]", "Παραγγελίες") + DAvg("[Μεταφορικά]", "Παραγγελίες"))

Χρησιμοποιεί τις συναρτήσεις DStDev και DAvg για να εμφανίσει όλες τις παραγγελίες για τις οποίες τα έξοδα μεταφοράς είναι μεγαλύτερα από το μέσο όρο συν την τυπική απόκλιση των εξόδων μεταφοράς.

Ποσότητα

> DAvg("[Ποσότητα]", "[Στοιχεία_παραγγελίας]")

Χρησιμοποιεί τη συνάρτηση DAvg για να εμφανίσει τα προϊόντα που έχουν παραγγελθεί σε ποσότητες μεγαλύτερες από τη μέση ποσότητα παραγγελίας.

Αρχή της σελίδας

Ταίριασμα πεδίων με δευτερεύοντα ερωτήματα

Χρησιμοποιείτε ένα δευτερεύον ερώτημα, που ονομάζεται επίσης ένθετο ερώτημα, για τον υπολογισμό μιας τιμής που θα τη χρησιμοποιήσετε ως κριτήριο. Στα δείγματα των παραστάσεων στον παρακάτω πίνακα, γίνεται ταίριασμα γραμμών με βάση τα αποτελέσματα που επιστρέφονται από ένα δευτερεύον ερώτημα.

Πεδίο

Παράσταση

Εμφανίζει

Τιμή_μονάδας

(SELECT [Τιμή_μονάδας] FROM [Προϊόντα] WHERE [Όνομα_προϊόντος] = "Σιρόπι γλυκάνισου")

Προϊόντα των οποίων η τιμή είναι ίδια με την τιμή του προϊόντος με το όνομα "Σιρόπι γλυκάνισου".

Τιμή_μονάδας

>(SELECT AVG([Τιμή_μονάδας]) FROM [Προϊόντα])

Προϊόντα με τιμή μονάδας μεγαλύτερη από το μέσο όρο.

Μισθός

> ALL (SELECT [Μισθός] FROM [Υπάλληλοι] WHERE ([Τίτλος] LIKE "*Διευθυντής*") OR ([Τίτλος] LIKE "*Αντιπρόεδρος*"))

Ο μισθός κάθε αντιπροσώπου πωλήσεων που είναι μεγαλύτερος από το μισθό όλων των υπαλλήλων που έχουν τίτλο "Διευθυντής" ή "Αντιπρόεδρος".

Σύνολο_παραγγελιών: [Τιμή_μονάδας] * [Ποσότητα]

> (SELECT AVG([Τιμή_μονάδας] * [Ποσότητα]) FROM [Στοιχεία παραγγελίας])

Παραγγελίες με σύνολα που είναι μεγαλύτερα από τη μέση τιμή παραγγελιών.

Αρχή της σελίδας

Ερωτήματα ενημέρωσης

Μπορείτε να χρησιμοποιήσετε ένα ερώτημα ενημέρωσης για να τροποποιήσετε τα δεδομένα σε ένα ή περισσότερα υπάρχοντα πεδία σε μια βάση δεδομένων. Για παράδειγμα, μπορείτε να αντικαταστήσετε τιμές ή να τις διαγράψετε εντελώς. Σε αυτό τον πίνακα απεικονίζονται ορισμένοι τρόποι χρήσης παραστάσεων σε ερωτήματα ενημέρωσης. Χρησιμοποιείτε αυτές τις παραστάσεις στη γραμμή Ενημέρωση σε του πλέγματος σχεδίασης ερωτήματος για το πεδίο που θέλετε να ενημερώσετε.

Για περισσότερες πληροφορίες σχετικά με τη δημιουργία ερωτημάτων ενημέρωσης, ανατρέξτε στο άρθρο Δημιουργία και εκτέλεση ερωτήματος ενημέρωσης.

Πεδίο

Παράσταση

Αποτέλεσμα

Τίτλος

"Πωλητής"

Μετατρέπει μια τιμή κειμένου σε "Πωλητής".

Έναρξη_έργου

#10/8/17#

Μετατρέπει μια τιμή ημερομηνίας σε 10-Αυγ-17.

Αποσύρθηκε

Ναι

Μετατρέπει την τιμή "Όχι" ενός πεδίο "Ναι/Όχι" σε "Ναι".

Κωδικός_ανταλλακτικού

"Κωδ" & [Κωδικός_Ανταλλακτικού]

Προσθέτει τη λέξη "Κωδ" στην αρχή κάθε καθορισμένου κωδικού ανταλλακτικού.

Σύνολο_στοιχείων_γραμμής

[Τιμή_μονάδας] * [Ποσότητα]

Υπολογίζει το γινόμενο της τιμής μονάδας επί την ποσότητα.

Μεταφορικά

[Μεταφορικά] * 1,5

Αυξάνει τα έξοδα μεταφοράς κατά 50 τοις εκατό.

Πωλήσεις

DSum("[Ποσότητα] * [Τιμή_μονάδας]","Στοιχεία παραγγελίας", "[Κωδ_Προϊόντος]=" & [Κωδ_Προϊόντος])

Όπου οι τιμές του κωδικού προϊόντος στον τρέχοντα πίνακα ταιριάζουν με τις τιμές του κωδικού προϊόντος στον πίνακα "Στοιχεία παραγγελίας", ενημερώνει τις συνολικές πωλήσεις με βάση το γινόμενο της ποσότητας επί την τιμή μονάδας.

Ταχυδρομικός_κώδικας_αποστολής

Right([Ταχυδρομικός_κώδικας_αποστολής], 5)

Περικόπτει τους πέντε πρώτους χαρακτήρες από αριστερά, αφήνοντας τους πέντε χαρακτήρες στα δεξιά.

Τιμή_μονάδας

Nz([Τιμή_μονάδας])

Αλλάζει μια μη καθορισμένη ή άγνωστη τιμή (null) σε μηδέν (0) στο πεδίο UnitPrice.

Αρχή της σελίδας

Προτάσεις SQL

Η γλώσσα SQL (Structured Query Language) είναι η γλώσσα ερωτήματος που χρησιμοποιεί η Access. Κάθε ερώτημα που δημιουργείτε σε προβολή σχεδίασης ερωτήματος μπορεί επίσης να εκφραστεί με χρήση της γλώσσας SQL. Για να δείτε την πρόταση SQL για οποιοδήποτε ερώτημα, κάντε κλικ στην εντολή Προβολή SQL από το μενού Προβολή. Στον παρακάτω πίνακα εμφανίζονται δείγματα προτάσεων SQL που χρησιμοποιούν μια παράσταση.

Πρόταση SQL που χρησιμοποιεί μια παράσταση

Αποτέλεσμα

SELECT [Όνομα],[Επώνυμο] FROM [Υπάλληλοι] WHERE [Επώνυμο]="Γρηγορίου",

Εμφανίζει τις τιμές των πεδίων "Όνομα" και "Επώνυμο" για υπαλλήλους που το επώνυμό τους είναι "Γρηγορίου".

SELECT [Κωδ_Προϊόντος],[Όνομα_προϊόντος] FROM [Προϊόντα] WHERE [Κωδ_Κατηγορίας]=Φόρμες![Νέα προϊόντα]![Κωδ_Κατηγορίας];

Εμφανίζει τις τιμές των πεδίων "Κωδ_Προϊόντος" και "Όνομα_προϊόντος" στον πίνακα "Προϊόντα" για τις εγγραφές στις οποίες η τιμή του κωδικού κατηγορίας ταιριάζει με την τιμή του κωδικού κατηγορίας που καθορίζεται σε μια ανοιχτή φόρμα "Νέα προϊόντα".

SELECT Avg([Διευρυμένη_τιμή]) AS [Μέση διευρυμένη τιμή] FROM [Διευρυμένα στοιχεία παραγγελίας] WHERE [Διευρυμένη_τιμή]>1000;

Υπολογίζει τη μέση διευρυμένη τιμή για τις παραγγελίες για τις οποίες η τιμή του πεδίου "Διευρυμένη_τιμή" είναι μεγαλύτερη από 1000 και την εμφανίζει σε ένα πεδίο που ονομάζεται "Μέση διευρυμένη τιμή".

SELECT [Κωδ_Κατηγορίας], Count([Κωδ_Προϊόντος]) AS [Καταμέτρηση_Κωδ_Προϊόντος] FROM [Προϊόντα] GROUP BY [Κωδ_Κατηγορίας] HAVING Count([Κωδ_Προϊόντος])>10;

Σε ένα πεδίο που ονομάζεται "Καταμέτρηση_Κωδ_Προϊόντος" εμφανίζει το συνολικό αριθμό προϊόντων για τις κατηγορίες με περισσότερα από 10 προϊόντα.

Αρχή της σελίδας

Παραστάσεις πίνακα

Οι δύο πιο συνηθισμένοι τρόποι χρήσης των παραστάσεων σε πίνακες είναι η αντιστοίχιση μιας προεπιλεγμένης τιμής και η δημιουργία ενός κανόνα επικύρωσης.

Προεπιλεγμένες τιμές πεδίου

Κατά τη σχεδίαση μιας βάσης δεδομένων, ίσως θέλετε να αντιστοιχήσετε μια προεπιλεγμένη τιμή σε ένα πεδίο ή στοιχείο ελέγχου. Η Access παρέχει την προεπιλεγμένη τιμή κατά τη δημιουργία μιας νέας εγγραφής που περιέχει το πεδίο ή κατά τη δημιουργία ενός αντικειμένου που περιέχει το στοιχείο ελέγχου. Οι παραστάσεις στον παρακάτω πίνακα αντιπροσωπεύουν δείγματα προεπιλεγμένων τιμών για ένα πεδίο ή στοιχείο ελέγχου. Εάν ένα στοιχείο ελέγχου είναι δεσμευμένο σε ένα πεδίο ενός πίνακα, και το πεδίο διαθέτει μια προεπιλεγμένη τιμή, η προεπιλεγμένη τιμή για το στοιχείο ελέγχου προηγείται.

Πεδίο

Παράσταση

Προεπιλεγμένη τιμή πεδίου

Ποσότητα

1

1

Περιοχή

"MT"

MT

Περιοχή

"Νέα Υόρκη, N.Y."

Νέα Υόρκη, N.Y. (Σημειώστε ότι πρέπει να περικλείσετε την τιμή σε εισαγωγικά στην περίπτωση που περιλαμβάνει σημεία στίξης.)

Φαξ

""

Μια συμβολοσειρά μηδενικού μήκους που υποδηλώνει ότι, από προεπιλογή, αυτό το πεδίο πρέπει να είναι κενό, αντί να περιέχει μια τιμή null

Ημερομηνία παραγγελίας

Date( )

Η σημερινή ημερομηνία

Ημερομηνία_παράδοσης

Date() + 60

Η ημερομηνία 60 ημέρες μετά τη σημερινή.

Αρχή της σελίδας

Κανόνες επικύρωσης πεδίου

Μπορείτε να δημιουργήσετε έναν κανόνα επικύρωσης για ένα πεδίο ή στοιχείο ελέγχου, χρησιμοποιώντας μια παράσταση. Σε αυτή την περίπτωση, η Access επιβάλλει τον κανόνα κατά την εισαγωγή δεδομένων στο πεδίο ή στο στοιχείο ελέγχου. Για να δημιουργήσετε έναν κανόνα επικύρωσης, τροποποιείτε την ιδιότητα ValidationRule του πεδίου ή του στοιχείου ελέγχου. Επίσης, θα πρέπει να ρυθμίσετε την ιδιότητα ValidationText, η οποία διατηρεί το κείμενο που εμφανίζει η Access όταν παραβιάζεται ο κανόνας επικύρωσης. Εάν δεν ρυθμίσετε την ιδιότητα ValidationText, η Access εμφανίζει ένα προεπιλεγμένο μήνυμα σφάλματος.

Τα παραδείγματα στον παρακάτω πίνακα απεικονίζουν τις παραστάσεις κανόνων επικύρωσης για την ιδιότητα ValidationRule και το συσχετισμένο κείμενο για την ιδιότητα ValidationText.

Ιδιότητα ValidationRule

Ιδιότητα ValidationText

<> 0

Εισαγάγετε μια μη μηδενική αριθμητική τιμή.

0 Ή > 100

Η τιμή πρέπει να είναι είτε 0 είτε μεγαλύτερη από 100.

Like "K???"

Η τιμή πρέπει να έχει τέσσερις χαρακτήρες, αρχίζοντας με το γράμμα K.

< #1/1/2017#

Εισαγάγετε μια ημερομηνία προγενέστερη της 1/1/2017.

> = #1/1/2017 # And < # #1/1/2008

Η ημερομηνία πρέπει να είναι του 2017.

Για περισσότερες πληροφορίες σχετικά με την επικύρωση δεδομένων, ανατρέξτε στο άρθρο Δημιουργία κανόνα επικύρωσης για την επικύρωση δεδομένων σε ένα πεδίο.

Αρχή της σελίδας

Παραστάσεις μακροεντολών

Σε ορισμένες περιπτώσεις, ίσως θέλετε να εκτελέσετε μια ενέργεια ή μια σειρά ενεργειών σε μια μακροεντολή, μόνο εάν είναι αληθής μια συγκεκριμένη συνθήκη. Για παράδειγμα, ας υποθέσουμε ότι θέλετε μια ενέργεια να εκτελείται μόνο όταν η τιμή του πλαισίου κειμένου "Μετρητής" είναι 10. Μπορείτε να χρησιμοποιήσετε μια παράσταση για να ορίσετε τη συνθήκη στη στήλη Συνθήκη της μακροεντολής:

[Counter]=10

Όπως και με την ιδιότητα ValidationRule, η παράσταση της στήλης Συνθήκη είναι μια παράσταση υπό συνθήκη. Πρέπει να λαμβάνει μια τιμή True ή False. Η ενέργεια εκτελείται μόνο όταν η συνθήκη είναι αληθής.

Συμβουλή    Προκειμένου η Access να αγνοήσει προσωρινά μια ενέργεια, πληκτρολογήστε False ως συνθήκη. Αυτό μπορεί να φανεί χρήσιμο όταν προσπαθείτε να εντοπίσετε προβλήματα σε μια μακροεντολή.

Χρησιμοποιήστε αυτή την παράσταση για να εκτελέσετε την ενέργεια

Εάν

[Πόλη]="Παρίσι"

"Παρίσι" είναι η τιμή "Πόλη" στο πεδίο της φόρμας από την οποία εκτελέστηκε η μακροεντολή.

DCount("[Κωδ_Παραγγελίας]", "Παραγγελίες") > 35

Υπάρχουν περισσότερες από 35 καταχωρήσεις στο πεδίο "Κωδ_Παραγγελίας" του πίνακα "Παραγγελίες".

DCount("*", "[Στοιχεία παραγγελίας]", "[Κωδ_Παραγγελίας]=" & Φόρμες![Παραγγελίες]![Κωδ_Παραγγελίας]) > 3

Το πεδίο "Κωδ_Παραγγελίας" του πίνακα "Στοιχεία παραγγελίας" ταιριάζει με το πεδίο "Κωδ_Παραγγελίας" της φόρμας "Παραγγελίες" σε περισσότερες από τρεις καταχωρήσεις του πίνακα.

[Ημ_Αποστολής] Between #2-Φεβ-2017# And #2-Μαρ-2017#

Η τιμή του πεδίου "Ημ_Αποστολής" της φόρμας από την οποία εκτελείται η μακροεντολή δεν είναι πριν από τις 2-Φεβ-2017 ούτε μετά τις 2-Μαρ-2017.

Φόρμες![Προϊόντα]![Μονάδες_σε_απόθεμα]<5

Η τιμή του πεδίου UnitsInStock της φόρμας "Προϊόντα" είναι μικρότερη του 5.

IsNull([Όνομα])

Η τιμή "Όνομα" της φόρμας από την οποία εκτελείται η μακροεντολή είναι null (δεν έχει τιμή). Αυτή η παράσταση είναι ισοδύναμη με την παράσταση [Όνομα] Is Null.

[Χώρα_Περιοχή]="Ηνωμένο Βασίλειο" And Φόρμες![Σύνολο_Πωλήσεων]![Σύνολο_Παραγγελιών]>100

Η τιμή του πεδίου "Χώρα_Περιοχή" της φόρμας από την οποία εκτελείται η μακροεντολή είναι "Ηνωμένο Βασίλειο" και η τιμή του πεδίου "Σύνολο_Παραγγελιών" της φόρμας "Σύνολο_Πωλήσεων" είναι μεγαλύτερη του 100.

[Χώρα_Περιοχή] In ("Γαλλία", "Ιταλία", "Ισπανία") And Len([Ταχ_Κώδικας])<>5

Η τιμή του πεδίου "Χώρα_Περιοχή" της φόρμας από την οποία εκτελείται η μακροεντολή είναι "Γαλλία", "Ιταλία" ή "Ισπανία" και ο ταχυδρομικός κώδικας δεν έχει μήκος 5 χαρακτήρων.

MsgBox("Επιβεβαίωση αλλαγών;",1)=1

Κάνετε κλικ στο κουμπί ΟΚ σε ένα παράθυρο διαλόγου που εμφανίζει η συνάρτηση MsgBox. Αν κάνετε κλικ στο κουμπί Άκυρο του παραθύρου διαλόγου, η Access αγνοεί την ενέργεια.

Αρχή της σελίδας

Δείτε επίσης

Χρήση της δόμησης παραστάσεων

Εισαγωγή στις παραστάσεις

Δόμηση μιας παράστασης

Οδηγίες για τη σύνταξη παραστάσεων

Παραμείνετε ένα βήμα μπροστά με το Microsoft 365

Χρειάζεστε περισσότερη βοήθεια;

Αναπτύξτε τις δεξιότητές σας στο Office
Εξερευνήστε το περιεχόμενο της εκπαίδευσης
Αποκτήστε πρώτοι τις νέες δυνατότητες
Γίνετε μέλος του Office Insider

Σας βοήθησαν αυτές οι πληροφορίες;

Σας ευχαριστούμε για τα σχόλιά σας!

Σας ευχαριστούμε για τα σχόλιά σας! Φαίνεται ότι μπορεί να είναι χρήσιμο να συνδεθείτε με έναν από τους συνεργάτες υποστήριξης του Office.

×