Μετάβαση στο κύριο περιεχόμενο
Support
Είσοδος με Microsoft
Είσοδος ή δημιουργία λογαριασμού.
Γεια σας,
Επιλέξτε διαφορετικό λογαριασμό.
Έχετε πολλούς λογαριασμούς
Επιλέξτε τον λογαριασμό με τον οποίο θέλετε να εισέλθετε.

Αυτό το άρθρο περιγράφει την αθροιστική ενημερωμένη έκδοση πακέτου 8 (αριθμός δομής: 11.0.3401.0) για τον Microsoft SQL Server 2012 Service Pack 1 (SP1). Αυτή η ενημέρωση περιέχει επείγουσες επιδιορθώσεις για ζητήματα που διορθώθηκαν μετά την ΚΥΚΛΟΦΟΡΊΑ του SQL Server 2012 SP1.

Πώς μπορείτε να αποκτήσετε αυτό το πακέτο αθροιστικής ενημερωμένης έκδοσης

Κάντε κλικ στην επιλογή "διαθέσιμη λήψη επείγουσας επιδιόρθωσης" στο επάνω μέρος αυτού του άρθρου της Γνωσιακής βάσης. Εάν η σελίδα "αίτηση επείγουσας επιδιόρθωσης" δεν εμφανίζεται, επικοινωνήστε με την υπηρεσία εξυπηρέτησης πελατών της Microsoft και την υποστήριξη για να αποκτήσετε το πακέτο αθροιστικής ενημερωμένης έκδοσης.

Επείγουσες επιδιορθώσεις που περιλαμβάνονται σε αυτό το πακέτο αθροιστικής ενημέρωσης

Αριθμός σφάλματος VSTS

Αριθμός άρθρου Γνωσιακής βάσης

Περιγραφή

1852083

2297709

ΕΠΙΔΙΌΡΘΩΣΗ: ένα μήνυμα σφάλματος ενδέχεται να προκύψει όταν εκτελείτε ένα ερώτημα "μαζική εισαγωγή" σε μια βάση δεδομένων που χρησιμοποιεί το μοντέλο αποκατάστασης "BULK_LOGGED" ή "SIMPLE" στον SQL Server 2008, SQL Server 2008 R2 ή SQL Server 2012

1664715

2864930

ΕΠΙΔΙΌΡΘΩΣΗ: δεν μπορείτε να συντάξετε κείμενο που έχει περισσότερους από 32.767 χαρακτήρες στη σχεδίαση ερωτήματος αναφοράς στις ΠΡΟΣΦΟΡΈς του SQL Server 2008 R2 ή στον SQL Server 2012 SSDT

1664721

2875949

ΕΠΙΔΙΌΡΘΩΣΗ: οι λειτουργίες δημιουργίας αντιγράφων ασφαλείας VSS δεν είναι επιτυχείς όταν είναι ενεργοποιημένη η επιλογή "Αυτόματη ανάκτηση" στον SQL Server 2008 R2 ή στον SQL Server 2012

1664729

2878377

ΕΠΙΔΙΌΡΘΩΣΗ: DecryptByKeyAutoAsymKey () η συνάρτηση επιστρέφει την τιμή "NULL" όταν αποκρυπτογραφείτε δεδομένα που κρυπτογραφούνται με ένα ασύμμετρο κλειδί στον SQL Server 2008 R2 ή στον SQL Server 2012

1664727

2878807

ΕΠΙΔΙΌΡΘΩΣΗ: το System. NullReferenceException απορρίπτεται όταν ανοίγει μια αναφορά ή συνδρομή SSRS 2008 R2 ή SSRS 2012 σε ενοποιημένη λειτουργία του SharePoint

1664733

2885565

ΕΠΙΔΙΌΡΘΩΣΗ: Δόμηση αναφοράς 3,0 ενδέχεται να τερματιστεί απροσδόκητα κατά την αναζήτηση ενός χαρακτηριστικού στη σχεδίαση ερωτήματος στον SQL Server 2008 R2 ή στον SQL Server 2012

1852085

2888996

ΕΠΙΔΙΌΡΘΩΣΗ: καταστροφή καθαρότητας δεδομένων στον πίνακα sys. sysbinobjs στην κύρια βάση δεδομένων όταν συνδέεστε στον SQL Server 2008 R2 ή στον SQL Server 2012 χρησιμοποιώντας το λογαριασμό SA και, στη συνέχεια, εκτελέστε την εντολή DBCC CHECKDB

1664739

2890095

ΕΠΙΔΙΌΡΘΩΣΗ: το κατανεμημένο κατανεμημένο ερώτημα μπορεί να επιστρέψει μερικό αποτέλεσμα χωρίς κανένα σφάλμα στον SQL Server 2008 R2 ή στον SQL Server 2012

1664719

2890818

ΕΠΙΔΙΌΡΘΩΣΗ: επιστρέφεται εσφαλμένη τιμή όταν εκτελείτε μια πρόταση UPDATE CUBE που χρησιμοποιεί τη μέθοδο εκχώρησης USE_WEIGHTED_INCREMENT σε ΑΑΠ 2008 R2 ή σε ΑΑΠ 2012

1852087

2891115

ΕΠΙΔΙΌΡΘΩΣΗ: εμφανίζεται το μήνυμα σφάλματος "το κείμενο αναζήτησης δεν βρέθηκε" όταν πραγματοποιείτε αναζήτηση για αριθμητικά δεδομένα που περιέχουν κενά διαστήματα στην SSRS 2008 R2 ή SSRS 2012

1852089

2891489

ΕΠΙΔΙΌΡΘΩΣΗ: ο παράγοντας ανάγνωσης αρχείου καταγραφής αναπαραγωγής αποτυγχάνει όταν ενεργοποιείτε το CDC και την αναπαραγωγή συναλλαγών για ορισμένες στήλες στον SQL Server 2008 R2 ή στον SQL Server 2012

1758070

2892741

ΕΠΙΔΙΌΡΘΩΣΗ: το ερώτημα που εκτελείται σε έναν πίνακα με διαμερίσματα επιστρέφει εσφαλμένα αποτελέσματα στον SQL Server 2008, SQL Server 2008 R2 ή SQL Server 2012

1602236

2896903

ΕΠΙΔΙΌΡΘΩΣΗ: δεν μπορείτε να πραγματοποιήσετε ενέργειες διαχειριστή στις βάσεις δεδομένων όταν παρουσιάζεται καταστροφή ενός μοντέλου δεδομένων σε ΑΑΠ 2012

1629110

2899939

ΕΠΙΔΙΌΡΘΩΣΗ: μηνύματα σφάλματος όταν δημιουργείτε ένα έργο επίπεδο ΠΕΑ Connection Manager μαζί με έναν κωδικό πρόσβασης για ένα έργο SSIS 2012

1769272

2901714

ΕΠΙΔΙΌΡΘΩΣΗ: διακόπτεται η λειτουργία του διακομιστή κατά την εισαγωγή μιας βάσης δεδομένων Microsoft Azure SQL σε μια τοπική βάση δεδομένων του SQL Server 2012

1640232

2901757

ΕΠΙΔΙΌΡΘΩΣΗ: το λεπτό αντικαθίσταται από το δεύτερο σε δεδομένα XML μετά τη μετεγκατάσταση από τον SQL Server 2005 στον SQL Server 2012

1852102

2904010

ΕΠΙΔΙΌΡΘΩΣΗ: δειγματοληψία ενός μικρού αριθμού γραμμών στον SQL Server 2008 R2 ή στον SQL Server 2012 όταν τα στατιστικά στοιχεία πίνακα ενημερώνονται αυτόματα ή μαζί με τον καθορισμένο ρυθμό δειγματοληψίας

1852110

2911026

ΕΠΙΔΙΌΡΘΩΣΗ: παραβίαση πρόσβασης ενδέχεται να προκύψει όταν κάνετε ερώτημα sys.dm_server_memory_dumps στον SQL Server 2008 R2 ή SQL Server 2012

1852106

2911385

ΕΠΙΔΙΌΡΘΩΣΗ: παράγοντα ανάγνωσης ουράς αναπαραγωγής διακόπτεται όταν εκτελείτε την αναπαραγωγή συναλλαγών στον SQL Server 2008 R2 ή SQL Server 2012

1683049

2912928

ΕΠΙΔΙΌΡΘΩΣΗ: SQL Server 2012 PowerPivot για το SharePoint 2010 δεν μπορεί να δημιουργήσει βάσεις δεδομένων όταν το όνομα του SharePoint Server είναι FQDN

1852112

2912949

ΕΠΙΔΙΌΡΘΩΣΗ: το ΑΑΠ παρουσιάζει σφάλμα όταν περισσότερα από ένα νήματα προσπαθούν να αποκτήσουν πρόσβαση σε έναν ΑΑΠ 2008 R2 ή ΑΑΠ 2012 την ίδια στιγμή

1636271

2913102

ΕΠΙΔΙΌΡΘΩΣΗ: η επικύρωση των λογαριασμών υπηρεσίας απαιτεί πολύ χρόνο κατά τη ρύθμιση του SQL Server 2012

1798224

2915611

ΕΠΙΔΙΌΡΘΩΣΗ: πλήκτρο αριστερού βέλους δεν λειτουργεί στο πρόγραμμα επεξεργασίας παράστασης του SSDT για το Visual Studio 2012

1811621

2916827

ΕΠΙΔΙΌΡΘΩΣΗ: "μη έγκυρο URI: η συμβολοσειρά URI είναι πολύ μεγάλη". μήνυμα σφάλματος όταν αποδίδετε μια αναφορά του SSRS 2012

1812447

2916934

ΕΠΙΔΙΌΡΘΩΣΗ: η επιλογή "Χάρτης Κέντρου για την εμφάνιση ενός ενσωματωμένου στοιχείου χάρτη" της καρτέλας "κέντρο και ζουμ" για έναν χάρτη δεν λειτουργεί στην SSRS 2012

1818080

2917636

ΕΠΙΔΙΌΡΘΩΣΗ: ο SQL Server Agent δεν μπορεί να προωθήσει συμβάντα σε διαφορετικό διακομιστή στον SQL Server 2012

1861773

2918791

ΕΠΙΔΙΌΡΘΩΣΗ: η συνάρτηση System sys.fn_hadr_backup_is_preferred_replica δεν λειτουργεί σωστά μετά την εγκατάσταση του CU7 για τον SQL Server 2012 SP1

1853069

2919584

ΕΠΙΔΙΌΡΘΩΣΗ: εσφαλμένο αποτέλεσμα σε ένα αρχείο PDF όταν χρησιμοποιείτε παραστάσεις που περιέχουν συνάρτηση LOOKUP σε μια αναφορά του SSRS 2012

1814392

2923460

ΕΠΙΔΙΌΡΘΩΣΗ: το ερώτημα είναι αδιέξοδο όταν οι ALLOW_SNAPSHOT_ISOLATION και READ_COMMITTED_SNAPSHOT είναι ενεργοποιημένες στον SQL Server 2012

1910328

2923838

ΕΠΙΔΙΌΡΘΩΣΗ: μηνύματα σφάλματος κατά τη χρήση του εργαλείου AMR για τον SQL Server 2014 CTP2 στον SQL Server 2012

1912914

2923839

ΕΠΙΔΙΌΡΘΩΣΗ: η υπηρεσία CDC της Oracle εμφανίζει την κατάσταση που ματαιώθηκε όταν χρησιμοποιείτε το CDC για Oracle με το Attunity στον SQL Server 2012

1788041

957823

ΕΠΙΔΙΌΡΘΩΣΗ: ο πίνακας συγκεντρωτικό ευρετήριο μπορεί να διαρκέσει περισσότερο από ό, τι αναμένεται να ανακατασκευαστεί όταν χρησιμοποιείτε την πρόταση ALTER INDEX αναδόμηση στον SQL Server 2008 ή SQL Server 2012

Σημειώσεις για αυτήν την ενημέρωση

Εγκατάσταση και ανάπτυξη

  • Συνιστάται να ελέγξετε τις επείγουσες επιδιορθώσεις πριν από την ανάπτυξή τους σε περιβάλλον παραγωγής.

  • Αυτό το αθροιστικό πακέτο προορίζεται για τη διόρθωση μόνο των προβλημάτων που περιγράφονται σε αυτό το άρθρο. Εφαρμόστε το μόνο σε συστήματα που αντιμετωπίζουν αυτά τα συγκεκριμένα προβλήματα. Οι ενημερώσεις σε αυτό το πακέτο ενδέχεται να λάβουν πρόσθετο έλεγχο. Επομένως, εάν δεν επηρεάζεστε σε μεγάλο βαθμό από οποιοδήποτε από αυτά τα προβλήματα, συνιστάται να περιμένετε το επόμενο Service Pack του SQL Server 2012 που περιέχει τις επείγουσες επιδιορθώσεις σε αυτό το πακέτο.

Αθροιστική ενημέρωση

Επειδή οι εκδόσεις είναι αθροιστικές, κάθε νέα ενημερωμένη έκδοση περιέχει όλες τις επείγουσες επιδιορθώσεις και όλες τις ενημερώσεις ασφαλείας που συμπεριλήφθηκαν στον προηγούμενο SQL Server 2012 Update Release. Συνιστάται να εξετάσετε την εφαρμογή της πιο πρόσφατης έκδοσης ενημέρωσης.

  • Οι επείγουσες επιδιορθώσεις του SQL Server είναι πλέον πολύγλωσσες. Επομένως, αυτό το πακέτο αθροιστικής ενημέρωσης δεν είναι συγκεκριμένο για μία γλώσσα. Ισχύει για όλες τις υποστηριζόμενες γλώσσες.

  • Η φόρμα "διαθέσιμη λήψη επείγουσας επιδιόρθωσης" εμφανίζει τις γλώσσες για τις οποίες είναι διαθέσιμο το πακέτο ενημέρωσης. Εάν δεν βλέπετε τη γλώσσα σας, αυτό συμβαίνει επειδή ένα πακέτο αθροιστικών ενημερώσεων δεν είναι διαθέσιμο για τη συγκεκριμένη γλώσσα.

Ένα πακέτο αθροιστικών ενημερώσεων περιλαμβάνει όλα τα πακέτα στοιχείων. Ωστόσο, το πακέτο αθροιστικών ενημερώσεων ενημερώνει μόνο τα στοιχεία που είναι εγκατεστημένα στο σύστημα.

Εάν προκύψουν πρόσθετα προβλήματα ή εάν απαιτείται αντιμετώπιση προβλημάτων, ίσως χρειαστεί να δημιουργήσετε μια ξεχωριστή αίτηση υπηρεσίας. Οι συνήθεις χρεώσεις υποστήριξης θα ισχύουν για πρόσθετες ερωτήσεις υποστήριξης και για θέματα που δεν αφορούν το συγκεκριμένο πακέτο αθροιστικών ενημερώσεων. Για μια πλήρη λίστα των τηλεφωνικών αριθμών εξυπηρέτησης πελατών της Microsoft και υποστήριξης ή για να δημιουργήσετε μια ξεχωριστή αίτηση υπηρεσίας, μεταβείτε στην τοποθεσία Web υποστήριξης της Microsoft.

Για να το κάνετε αυτό, ακολουθήστε τα εξής βήματα:

  1. Στον πίνακα ελέγχου, κάντε κλικ στην επιλογή Προσθήκη ή κατάργηση προγραμμάτων. Σημείωση Εάν χρησιμοποιείτε Windows 7 ή νεότερη έκδοση, κάντε κλικ στην επιλογή προγράμματα και δυνατότητες στον πίνακα ελέγχου.

  2. Εντοπίστε την καταχώρηση που αντιστοιχεί σε αυτό το πακέτο αθροιστικής ενημέρωσης.

  3. Κάντε δεξί κλικ στην καταχώρηση και, στη συνέχεια, κάντε κλικ στην επιλογή Κατάργηση εγκατάστασης.

Πληροφορίες πακέτου αθροιστικών ενημερώσεων

ΠροϋποθέσειςΓια να εφαρμόσετε αυτό το πακέτο αθροιστικής ενημερωμένης έκδοσης, πρέπει να εκτελείτε τον SQL Server 2012 SP1.

Πληροφορίες επανεκκίνησης Ίσως χρειαστεί να επανεκκινήσετε τον υπολογιστή μετά την εφαρμογή αυτού του πακέτου αθροιστικής ενημερωμένης έκδοσης.

Πληροφορίες μητρώου Για να χρησιμοποιήσετε μία από τις επείγουσες επιδιορθώσεις σε αυτό το πακέτο, δεν χρειάζεται να κάνετε αλλαγές στο μητρώο.

Αυτό το πακέτο αθροιστικής ενημέρωσης μπορεί να μην περιέχει όλα τα αρχεία που πρέπει να έχετε για να ενημερώσετε πλήρως ένα προϊόν στην πιο πρόσφατη έκδοση. Αυτό το πακέτο περιέχει μόνο τα αρχεία που πρέπει να έχετε για να διορθώσετε τα ζητήματα που παρατίθενται σε αυτό το άρθρο. Η αγγλική έκδοση αυτού του πακέτου έχει τα χαρακτηριστικά αρχείου (ή νεότερα χαρακτηριστικά αρχείου) που παρατίθενται στον παρακάτω πίνακα. Οι ημερομηνίες και οι ώρες για αυτά τα αρχεία παρατίθενται σε συντονισμένη παγκόσμια ώρα (UTC). Όταν προβάλλετε τις πληροφορίες αρχείου, μετατρέπεται σε τοπική ώρα. Για να εντοπίσετε τη διαφορά μεταξύ της ώρας UTC και της τοπικής ώρας, χρησιμοποιήστε την καρτέλα ζώνη ώρας στο στοιχείο ημερομηνία και ώρα στον πίνακα ελέγχου.

εκδόσεις που βασίζονται σε x86

Υπηρεσία προγράμματος περιήγησης SQL Server 2012

Όνομα αρχείου

Έκδοση αρχείου

Μέγεθος αρχείου

Ημερομηνία

Ώρα

Πλατφόρμα

Msmdredir.dll

11.0.3401.0

6772416

10-Jan-2014

06:47

x86

Msmdsrv.rll

11.0.3401.0

952000

10-Jan-2014

06:56

x86

Msmdsrvi.rll

11.0.3401.0

948928

10-Jan-2014

06:56

x86

Sqlbrowser_keyfile.dll

2011.110.3401.0

24256

10-Jan-2014

06:58

x86

Sqldumper.exe

2011.110.3401.0

95936

10-Jan-2014

06:59

x86

Studio ανάπτυξης επιχειρηματικής ευφυΐας του SQL Server 2012

Όνομα αρχείου

Έκδοση αρχείου

Μέγεθος αρχείου

Ημερομηνία

Ώρα

Πλατφόρμα

Microsoft.sqlserver.sqlsqmqueries.dll

11.0.3401.0

85696

10-Jan-2014

06:56

x86

Microsoft.sqlserver.sqm.dll

11.0.3401.0

89792

10-Jan-2014

06:57

x86

Sqlsqm.exe

11.0.3401.0

110272

10-Jan-2014

06:57

x86

Sqlsqm_keyfile.dll

2011.110.3401.0

24256

10-Jan-2014

06:58

x86

Sqmapi.dll

6.0.6000.16386

150208

10-Jan-2014

06:58

x86

SQL Server 2012 Writer

Όνομα αρχείου

Έκδοση αρχείου

Μέγεθος αρχείου

Ημερομηνία

Ώρα

Πλατφόρμα

Sqldumper.exe

2011.110.3401.0

95936

10-Jan-2014

06:59

x86

Sqlvdi.dll

2011.110.3401.0

140992

10-Jan-2014

06:58

x86

Sqlwriter.exe

2011.110.3401.0

105664

10-Jan-2014

07:00

x86

Sqlwriter_keyfile.dll

2011.110.3401.0

24256

10-Jan-2014

06:58

x86

Sqlwvss.dll

2011.110.3401.0

238272

10-Jan-2014

06:58

x86

Υπηρεσίες ανάλυσης του SQL Server 2012

Όνομα αρχείου

Έκδοση αρχείου

Μέγεθος αρχείου

Ημερομηνία

Ώρα

Πλατφόρμα

Microsoft.analysisservices.configurationtool.dll

11.0.3401.0

138944

10-Jan-2014

06:56

x86

Microsoft.analysisservices.configurationtool.resources.dll

11.0.3401.0

69312

10-Jan-2014

06:55

x86

Microsoft.analysisservices.configurationtool.resources.dll

11.0.3401.0

73408

10-Jan-2014

06:58

x86

Microsoft.analysisservices.configurationtool.resources.dll

11.0.3401.0

77504

10-Jan-2014

06:57

x86

Microsoft.analysisservices.configurationtool.resources.dll

11.0.3401.0

73408

10-Jan-2014

06:56

x86

Microsoft.analysisservices.configurationtool.resources.dll

11.0.3401.0

77504

10-Jan-2014

06:57

x86

Microsoft.analysisservices.configurationtool.resources.dll

11.0.3401.0

73408

10-Jan-2014

06:55

x86

Microsoft.analysisservices.configurationtool.resources.dll

11.0.3401.0

73408

10-Jan-2014

06:53

x86

Microsoft.analysisservices.configurationtool.resources.dll

11.0.3401.0

89792

10-Jan-2014

06:57

x86

Microsoft.analysisservices.configurationtool.resources.dll

11.0.3401.0

65216

10-Jan-2014

06:53

x86

Microsoft.analysisservices.configurationtool.resources.dll

11.0.3401.0

73408

10-Jan-2014

06:58

x86

Microsoft.analysisservices.sharepoint.integration.configurationproxy.dll

11.0.3401.0

409280

10-Jan-2014

06:56

x86

Microsoft.analysisservices.sharepoint.integration.configurationproxy.resources.dll

11.0.3401.0

77504

10-Jan-2014

06:55

x86

Microsoft.analysisservices.sharepoint.integration.configurationproxy.resources.dll

11.0.3401.0

81600

10-Jan-2014

06:58

x86

Microsoft.analysisservices.sharepoint.integration.configurationproxy.resources.dll

11.0.3401.0

85696

10-Jan-2014

06:57

x86

Microsoft.analysisservices.sharepoint.integration.configurationproxy.resources.dll

11.0.3401.0

81600

10-Jan-2014

06:56

x86

Microsoft.analysisservices.sharepoint.integration.configurationproxy.resources.dll

11.0.3401.0

81600

10-Jan-2014

06:57

x86

Microsoft.analysisservices.sharepoint.integration.configurationproxy.resources.dll

11.0.3401.0

81600

10-Jan-2014

06:55

x86

Microsoft.analysisservices.sharepoint.integration.configurationproxy.resources.dll

11.0.3401.0

81600

10-Jan-2014

06:53

x86

Microsoft.analysisservices.sharepoint.integration.configurationproxy.resources.dll

11.0.3401.0

89792

10-Jan-2014

06:57

x86

Microsoft.analysisservices.sharepoint.integration.configurationproxy.resources.dll

11.0.3401.0

77504

10-Jan-2014

06:53

x86

Microsoft.analysisservices.sharepoint.integration.configurationproxy.resources.dll

11.0.3401.0

81600

10-Jan-2014

06:58

x86

Microsoft.analysisservices.sharepoint.integration.dll

11.0.3401.0

921280

10-Jan-2014

06:56

x86

Microsoft.analysisservices.spaddin.configuration.common.dll

11.0.3401.0

129728

10-Jan-2014

06:56

x86

Microsoft.analysisservices.spaddin.configuration.proxy.dll

11.0.3401.0

393408

10-Jan-2014

06:56

x86

Microsoft.analysisservices.spclient.dll

11.0.3401.0

75968

10-Jan-2014

06:56

x86

Microsoft.analysisservices.spclient.interfaces.dll

11.0.3401.0

40640

10-Jan-2014

06:56

x86

Powerpivotconfigtool.exe

2011.110.3401.0

291008

10-Jan-2014

06:57

x86

Powerpivotspaddinconfiguration.exe

2011.110.3401.0

303296

10-Jan-2014

06:57

x86

Microsoft.analysisservices.timedimgenerator.dll

11.0.3401.0

85696

10-Jan-2014

06:56

x86

Msadomdx.dll

11.0.3401.0

596160

10-Jan-2014

06:47

x86

Msmdlocal.dll

11.0.3401.0

64193728

10-Jan-2014

06:47

x86

Msmdpump.dll

11.0.3401.0

6952640

10-Jan-2014

06:47

x86

Msmdredir.dll

11.0.3401.0

6772416

10-Jan-2014

06:47

x86

Msmdsrv.exe

11.0.3401.0

63988928

10-Jan-2014

07:00

x86

Msmdsrv.rll

11.0.3401.0

948928

10-Jan-2014

06:56

x86

Msmdsrv.rll

11.0.3401.0

952000

10-Jan-2014

06:56

x86

Msmdsrv.rll

11.0.3401.0

1065152

10-Jan-2014

06:56

x86

Msmdsrv.rll

11.0.3401.0

1068736

10-Jan-2014

06:56

x86

Msmdsrv.rll

11.0.3401.0

1037504

10-Jan-2014

06:56

x86

Msmdsrv.rll

11.0.3401.0

1040576

10-Jan-2014

06:56

x86

Msmdsrv.rll

11.0.3401.0

644288

10-Jan-2014

06:56

x86

Msmdsrv.rll

11.0.3401.0

642240

10-Jan-2014

06:56

x86

Msmdsrv.rll

11.0.3401.0

521408

10-Jan-2014

06:56

x86

Msmdsrv.rll

11.0.3401.0

522432

10-Jan-2014

06:56

x86

Msmdsrv.rll

11.0.3401.0

1033408

10-Jan-2014

06:57

x86

Msmdsrv.rll

11.0.3401.0

1036992

10-Jan-2014

06:57

x86

Msmdsrv.rll

11.0.3401.0

638656

10-Jan-2014

06:57

x86

Msmdsrv.rll

11.0.3401.0

639680

10-Jan-2014

06:57

x86

Msmdsrv.rll

11.0.3401.0

533184

10-Jan-2014

06:57

x86

Msmdsrv.rll

11.0.3401.0

534208

10-Jan-2014

06:57

x86

Msmdsrv.rll

11.0.3401.0

996032

10-Jan-2014

06:57

x86

Msmdsrv.rll

11.0.3401.0

999104

10-Jan-2014

06:58

x86

Msmdsrv.rll

11.0.3401.0

1059008

10-Jan-2014

06:58

x86

Msmdsrv.rll

11.0.3401.0

1061568

10-Jan-2014

06:58

x86

Msmdsrv.rll

11.0.3401.0

994496

10-Jan-2014

06:58

x86

Msmdsrv.rll

11.0.3401.0

997568

10-Jan-2014

06:58

x86

Msmgdsrv.dll

11.0.3401.0

9676992

10-Jan-2014

06:56

x86

Msolap110.dll

11.0.3401.0

7450304

10-Jan-2014

06:47

x86

Msolui110.dll

11.0.3401.0

303296

10-Jan-2014

06:47

x86

Sql_as_keyfile.dll

2011.110.3401.0

24256

10-Jan-2014

06:58

x86

Sqldumper.exe

2011.110.3401.0

95936

10-Jan-2014

06:59

x86

Xe.dll

2011.110.3401.0

410816

10-Jan-2014

06:58

x86

Xmlrw.dll

2011.110.3401.0

203456

10-Jan-2014

06:58

x86

Xmlrwbin.dll

2011.110.3401.0

148160

10-Jan-2014

06:58

x86

Xmsrv.dll

11.0.3401.0

24506048

10-Jan-2014

06:58

x86

Studio ανάπτυξης επιχειρηματικής ευφυΐας του SQL Server 2012

Όνομα αρχείου

Έκδοση αρχείου

Μέγεθος αρχείου

Ημερομηνία

Ώρα

Πλατφόρμα

Asconnectionhelper.exe

11.0.3401.0

28864

10-Jan-2014

07:00

x64

Asconnectionhelper.resources.dll

11.0.3401.0

20672

10-Jan-2014

06:58

x86

Asconnectionhelper.resources.dll

11.0.3401.0

20672

10-Jan-2014

06:57

x86

Asconnectionhelper.resources.dll

11.0.3401.0

20672

10-Jan-2014

06:56

x86

Asconnectionhelper.resources.dll

11.0.3401.0

20672

10-Jan-2014

06:57

x86

Asconnectionhelper.resources.dll

11.0.3401.0

20672

10-Jan-2014

06:55

x86

Asconnectionhelper.resources.dll

11.0.3401.0

20672

10-Jan-2014

06:57

x86

Asconnectionhelper.resources.dll

11.0.3401.0

20672

10-Jan-2014

06:58

x86

Asconnectionhelper.resources.dll

11.0.3401.0

20672

10-Jan-2014

06:57

x86

Asconnectionhelper.resources.dll

11.0.3401.0

20672

10-Jan-2014

06:57

x86

Asconnectionhelper.resources.dll

11.0.3401.0

20672

10-Jan-2014

06:56

x86

Axscphst.dll

2011.110.3401.0

52416

10-Jan-2014

06:57

x86

Batchparser.dll

2011.110.3401.0

142528

10-Jan-2014

06:57

x86

Bidsmgmt.dll

11.0.3401.0

3649216

10-Jan-2014

06:57

x86

Commanddest.dll

2011.110.3401.0

187072

10-Jan-2014

06:58

x86

Connectiondlg.dll

11.0.3401.0

822976

10-Jan-2014

06:57

x86

Dataprofileviewer.exe

11.0.3401.0

317120

10-Jan-2014

06:58

x86

Ddsshapes.dll

2011.110.3401.0

135872

10-Jan-2014

06:58

x86

Ddsshapeslib.dll

2011.110.3401.0

57024

10-Jan-2014

06:56

x86

Dteparse.dll

2011.110.3401.0

101056

10-Jan-2014

06:58

x86

Dteparsemgd.dll

2011.110.3401.0

125632

10-Jan-2014

06:56

x86

Dtepkg.dll

2011.110.3401.0

104128

10-Jan-2014

06:58

x86

Dtexec.exe

2011.110.3401.0

61632

10-Jan-2014

06:42

x86

Dts.dll

2011.110.3401.0

2285248

10-Jan-2014

06:58

x86

Dtscomexpreval.dll

2011.110.3401.0

369344

10-Jan-2014

06:58

x86

Dtsconn.dll

2011.110.3401.0

348856

10-Jan-2014

06:58

x86

Dtsdebughost.exe

2011.110.3401.0

72384

10-Jan-2014

06:42

x86

Dtshost.exe

2011.110.3401.0

76480

10-Jan-2014

06:42

x86

Dtslog.dll

2011.110.3401.0

99008

10-Jan-2014

06:58

x86

Dtsmsg110.dll

2011.110.3401.0

541376

10-Jan-2014

06:58

x86

Dtspipeline.dll

2011.110.3401.0

942784

10-Jan-2014

06:58

x86

Dtspipelineperf110.dll

2011.110.3401.0

40640

10-Jan-2014

06:58

x86

Dtswizard.exe

2011.110.3401.0

866496

10-Jan-2014

06:58

x86

Dtuparse.dll

2011.110.3401.0

80576

10-Jan-2014

06:58

x86

Dtutil.exe

2011.110.3401.0

111808

10-Jan-2014

06:42

x86

Dundaswebchart.dll

11.0.3401.0

765632

10-Jan-2014

06:57

x86

Exceldest.dll

2011.110.3401.0

197824

10-Jan-2014

06:58

x86

Excelsrc.dll

2011.110.3401.0

212672

10-Jan-2014

06:58

x86

Execpackagetask.dll

2011.110.3401.0

125632

10-Jan-2014

06:58

x86

Flatfiledest.dll

2011.110.3401.0

315584

10-Jan-2014

06:58

x86

Flatfilesrc.dll

2011.110.3401.0

322240

10-Jan-2014

06:58

x86

Foreachfileenumerator.dll

2011.110.3401.0

64192

10-Jan-2014

06:58

x86

Interop.msdasc.dll

1.0.0.0

40640

10-Jan-2014

07:00

x86

Interop.vdt70.dll

8.0.242.0

32448

10-Jan-2014

07:00

x86

Isdeploymentwizard.exe

11.0.3401.0

294080

10-Jan-2014

06:58

x86

Isprojectwizard.exe

11.0.3401.0

549568

10-Jan-2014

06:58

x86

Languagepackage.dll

2011.110.3401.0

4487360

10-Jan-2014

06:58

x86

Mdxquerygenerator.dll

11.0.3401.0

102080

10-Jan-2014

06:56

x86

Microsoft.analysisservices.adomdclient.dll

11.0.3401.0

683712

10-Jan-2014

06:56

x86

Microsoft.analysisservices.adomdclient.resources.dll

11.0.3401.0

57024

10-Jan-2014

06:55

x86

Microsoft.analysisservices.adomdclient.resources.dll

11.0.3401.0

61120

10-Jan-2014

06:58

x86

Microsoft.analysisservices.adomdclient.resources.dll

11.0.3401.0

61120

10-Jan-2014

06:57

x86

Microsoft.analysisservices.adomdclient.resources.dll

11.0.3401.0

61120

10-Jan-2014

06:56

x86

Microsoft.analysisservices.adomdclient.resources.dll

11.0.3401.0

65216

10-Jan-2014

06:57

x86

Microsoft.analysisservices.adomdclient.resources.dll

11.0.3401.0

61120

10-Jan-2014

06:55

x86

Microsoft.analysisservices.adomdclient.resources.dll

11.0.3401.0

61120

10-Jan-2014

06:53

x86

Microsoft.analysisservices.adomdclient.resources.dll

11.0.3401.0

69312

10-Jan-2014

06:57

x86

Microsoft.analysisservices.adomdclient.resources.dll

11.0.3401.0

57024

10-Jan-2014

06:53

x86

Microsoft.analysisservices.adomdclient.resources.dll

11.0.3401.0

61120

10-Jan-2014

06:59

x86

Microsoft.analysisservices.adomdclientui.dll

11.0.3401.0

102080

10-Jan-2014

06:57

x86

Microsoft.analysisservices.backend.dll

2011.110.3401.0

861888

10-Jan-2014

06:56

x86

Microsoft.analysisservices.backend.resources.dll

2011.110.3401.0

71360

10-Jan-2014

06:55

x86

Microsoft.analysisservices.backend.resources.dll

2011.110.3401.0

74944

10-Jan-2014

06:58

x86

Microsoft.analysisservices.backend.resources.dll

2011.110.3401.0

74432

10-Jan-2014

06:57

x86

Microsoft.analysisservices.backend.resources.dll

2011.110.3401.0

73920

10-Jan-2014

06:56

x86

Microsoft.analysisservices.backend.resources.dll

2011.110.3401.0

76992

10-Jan-2014

06:57

x86

Microsoft.analysisservices.backend.resources.dll

2011.110.3401.0

74944

10-Jan-2014

06:55

x86

Microsoft.analysisservices.backend.resources.dll

2011.110.3401.0

73408

10-Jan-2014

06:53

x86

Microsoft.analysisservices.backend.resources.dll

2011.110.3401.0

81600

10-Jan-2014

06:57

x86

Microsoft.analysisservices.backend.resources.dll

2011.110.3401.0

71360

10-Jan-2014

06:53

x86

Microsoft.analysisservices.backend.resources.dll

2011.110.3401.0

73920

10-Jan-2014

06:59

x86

Microsoft.analysisservices.backend.xmlserializers.dll

2011.110.3401.0

169152

10-Jan-2014

06:56

x86

Microsoft.analysisservices.browse.dll

11.0.3401.0

537280

10-Jan-2014

06:56

x86

Microsoft.analysisservices.commands.dll

11.0.3401.0

78016

10-Jan-2014

06:56

x86

Microsoft.analysisservices.common.dll

11.0.3401.0

1556160

10-Jan-2014

06:56

x86

Microsoft.analysisservices.common.frontend.dll

2011.110.3401.0

5149888

10-Jan-2014

06:56

x86

Microsoft.analysisservices.common.frontend.resources.dll

2011.110.3401.0

1923264

10-Jan-2014

06:55

x86

Microsoft.analysisservices.common.frontend.resources.dll

2011.110.3401.0

1940160

10-Jan-2014

06:58

x86

Microsoft.analysisservices.common.frontend.resources.dll

2011.110.3401.0

1942720

10-Jan-2014

06:57

x86

Microsoft.analysisservices.common.frontend.resources.dll

2011.110.3401.0

1934528

10-Jan-2014

06:56

x86

Microsoft.analysisservices.common.frontend.resources.dll

2011.110.3401.0

1951936

10-Jan-2014

06:57

x86

Microsoft.analysisservices.common.frontend.resources.dll

2011.110.3401.0

1938624

10-Jan-2014

06:55

x86

Microsoft.analysisservices.common.frontend.resources.dll

2011.110.3401.0

1934528

10-Jan-2014

06:53

x86

Microsoft.analysisservices.common.frontend.resources.dll

2011.110.3401.0

1985216

10-Jan-2014

06:57

x86

Microsoft.analysisservices.common.frontend.resources.dll

2011.110.3401.0

1919168

10-Jan-2014

06:53

x86

Microsoft.analysisservices.common.frontend.resources.dll

2011.110.3401.0

1937600

10-Jan-2014

06:58

x86

Microsoft.analysisservices.common.frontend.xmlserializers.dll

2011.110.3401.0

212160

10-Jan-2014

06:56

x86

Microsoft.analysisservices.common.resources.dll

11.0.3401.0

69312

10-Jan-2014

06:55

x86

Microsoft.analysisservices.common.resources.dll

11.0.3401.0

73408

10-Jan-2014

06:58

x86

Microsoft.analysisservices.common.resources.dll

11.0.3401.0

73408

10-Jan-2014

06:57

x86

Microsoft.analysisservices.common.resources.dll

11.0.3401.0

73408

10-Jan-2014

06:56

x86

Microsoft.analysisservices.common.resources.dll

11.0.3401.0

73408

10-Jan-2014

06:57

x86

Microsoft.analysisservices.common.resources.dll

11.0.3401.0

73408

10-Jan-2014

06:55

x86

Microsoft.analysisservices.common.resources.dll

11.0.3401.0

73408

10-Jan-2014

06:53

x86

Microsoft.analysisservices.common.resources.dll

11.0.3401.0

73408

10-Jan-2014

06:57

x86

Microsoft.analysisservices.common.resources.dll

11.0.3401.0

69312

10-Jan-2014

06:53

x86

Microsoft.analysisservices.common.resources.dll

11.0.3401.0

73408

10-Jan-2014

06:58

x86

Microsoft.analysisservices.common.resources.dll

11.0.3401.0

69312

10-Jan-2014

06:53

x86

Microsoft.analysisservices.common.resources.dll

11.0.3401.0

69312

10-Jan-2014

06:55

x86

Microsoft.analysisservices.common.wizard.dll

2011.110.3401.0

435392

10-Jan-2014

06:56

x86

Microsoft.analysisservices.common.wizard.resources.dll

2011.110.3401.0

241344

10-Jan-2014

06:53

x86

Microsoft.analysisservices.common.wizard.resources.dll

2011.110.3401.0

241344

10-Jan-2014

06:53

x86

Microsoft.analysisservices.common.wizard.resources.dll

2011.110.3401.0

241344

10-Jan-2014

06:55

x86

Microsoft.analysisservices.common.wizard.resources.dll

2011.110.3401.0

241344

10-Jan-2014

06:55

x86

Microsoft.analysisservices.common.wizard.resources.dll

2011.110.3401.0

241344

10-Jan-2014

06:56

x86

Microsoft.analysisservices.common.wizard.resources.dll

2011.110.3401.0

241344

10-Jan-2014

06:57

x86

Microsoft.analysisservices.common.wizard.resources.dll

2011.110.3401.0

241344

10-Jan-2014

06:57

x86

Microsoft.analysisservices.common.wizard.resources.dll

2011.110.3401.0

241344

10-Jan-2014

06:57

x86

Microsoft.analysisservices.common.wizard.resources.dll

2011.110.3401.0

241344

10-Jan-2014

06:58

x86

Microsoft.analysisservices.common.wizard.resources.dll

2011.110.3401.0

241344

10-Jan-2014

06:59

x86

Microsoft.analysisservices.controls.dll

11.0.3401.0

3057856

10-Jan-2014

06:56

x86

Microsoft.analysisservices.design.datasource.dll

11.0.3401.0

453312

10-Jan-2014

06:56

x86

Microsoft.analysisservices.design.dll

11.0.3401.0

5856448

10-Jan-2014

06:56

x86

Microsoft.analysisservices.dll

11.0.3401.0

1523392

10-Jan-2014

06:56

x86

Microsoft.analysisservices.graphing.dll

11.0.3401.0

146624

10-Jan-2014

06:56

x86

Microsoft.analysisservices.layout.dll

11.0.3401.0

1068736

10-Jan-2014

06:56

x86

Microsoft.analysisservices.layout.resources.dll

11.0.3401.0

20160

10-Jan-2014

06:55

x86

Microsoft.analysisservices.layout.resources.dll

11.0.3401.0

20160

10-Jan-2014

06:58

x86

Microsoft.analysisservices.layout.resources.dll

11.0.3401.0

20160

10-Jan-2014

06:57

x86

Microsoft.analysisservices.layout.resources.dll

11.0.3401.0

20160

10-Jan-2014

06:56

x86

Microsoft.analysisservices.layout.resources.dll

11.0.3401.0

20160

10-Jan-2014

06:57

x86

Microsoft.analysisservices.layout.resources.dll

11.0.3401.0

20160

10-Jan-2014

06:55

x86

Microsoft.analysisservices.layout.resources.dll

11.0.3401.0

20160

10-Jan-2014

06:53

x86

Microsoft.analysisservices.layout.resources.dll

11.0.3401.0

20160

10-Jan-2014

06:57

x86

Microsoft.analysisservices.layout.resources.dll

11.0.3401.0

20160

10-Jan-2014

06:53

x86

Microsoft.analysisservices.layout.resources.dll

11.0.3401.0

20160

10-Jan-2014

06:59

x86

Microsoft.analysisservices.managementdialogs.dll

11.0.3401.0

2049216

10-Jan-2014

06:56

x86

Microsoft.analysisservices.normalizer.dll

11.0.3401.0

43200

10-Jan-2014

06:56

x86

Microsoft.analysisservices.oledbdm.dll

11.0.3401.0

49344

10-Jan-2014

06:56

x86

Microsoft.analysisservices.oneclickcube.dll

11.0.3401.0

145088

10-Jan-2014

06:56

x86

Microsoft.analysisservices.project.dll

2011.110.3401.0

2156224

10-Jan-2014

06:56

x86

Microsoft.analysisservices.projectui.dll

2011.110.3401.0

40640

10-Jan-2014

06:56

x86

Microsoft.analysisservices.resources.dll

11.0.3401.0

179904

10-Jan-2014

06:55

x86

Microsoft.analysisservices.resources.dll

11.0.3401.0

200384

10-Jan-2014

06:58

x86

Microsoft.analysisservices.resources.dll

11.0.3401.0

204480

10-Jan-2014

06:57

x86

Microsoft.analysisservices.resources.dll

11.0.3401.0

200384

10-Jan-2014

06:56

x86

Microsoft.analysisservices.resources.dll

11.0.3401.0

216768

10-Jan-2014

06:57

x86

Microsoft.analysisservices.resources.dll

11.0.3401.0

200384

10-Jan-2014

06:55

x86

Microsoft.analysisservices.resources.dll

11.0.3401.0

196288

10-Jan-2014

06:53

x86

Microsoft.analysisservices.resources.dll

11.0.3401.0

249536

10-Jan-2014

06:57

x86

Microsoft.analysisservices.resources.dll

11.0.3401.0

175808

10-Jan-2014

06:53

x86

Microsoft.analysisservices.resources.dll

11.0.3401.0

200384

10-Jan-2014

06:58

x86

Microsoft.analysisservices.spclient.interfaces.dll

11.0.3401.0

40640

10-Jan-2014

06:56

x86

Microsoft.analysisservices.timedimgenerator.dll

11.0.3401.0

85696

10-Jan-2014

06:56

x86

Microsoft.analysisservices.viewers.dll

11.0.3401.0

1004224

10-Jan-2014

06:56

x86

Microsoft.analysisservices.vshost.dll

11.0.3401.0

867520

10-Jan-2014

06:56

x86

Microsoft.analysisservices.vshostbuilder.dll

11.0.3401.0

46784

10-Jan-2014

06:56

x86

Microsoft.analysisservices.vshostbuilder.resources.dll

11.0.3401.0

21696

10-Jan-2014

06:55

x86

Microsoft.analysisservices.vshostbuilder.resources.dll

11.0.3401.0

22208

10-Jan-2014

06:57

x86

Microsoft.analysisservices.vshostbuilder.resources.dll

11.0.3401.0

22208

10-Jan-2014

06:57

x86

Microsoft.analysisservices.vshostbuilder.resources.dll

11.0.3401.0

22208

10-Jan-2014

06:56

x86

Microsoft.analysisservices.vshostbuilder.resources.dll

11.0.3401.0

22208

10-Jan-2014

06:57

x86

Microsoft.analysisservices.vshostbuilder.resources.dll

11.0.3401.0

22208

10-Jan-2014

06:55

x86

Microsoft.analysisservices.vshostbuilder.resources.dll

11.0.3401.0

22208

10-Jan-2014

06:53

x86

Microsoft.analysisservices.vshostbuilder.resources.dll

11.0.3401.0

22720

10-Jan-2014

06:57

x86

Microsoft.analysisservices.vshostbuilder.resources.dll

11.0.3401.0

21696

10-Jan-2014

06:53

x86

Microsoft.analysisservices.vshostbuilder.resources.dll

11.0.3401.0

22208

10-Jan-2014

06:58

x86

Microsoft.analysisservices.vshostwizard.dll

11.0.3401.0

266944

10-Jan-2014

06:56

x86

Microsoft.analysisservices.vshostwizard.resources.dll

11.0.3401.0

27840

10-Jan-2014

06:55

x86

Microsoft.analysisservices.vshostwizard.resources.dll

11.0.3401.0

28864

10-Jan-2014

06:57

x86

Microsoft.analysisservices.vshostwizard.resources.dll

11.0.3401.0

28864

10-Jan-2014

06:57

x86

Microsoft.analysisservices.vshostwizard.resources.dll

11.0.3401.0

28864

10-Jan-2014

06:56

x86

Microsoft.analysisservices.vshostwizard.resources.dll

11.0.3401.0

29888

10-Jan-2014

06:57

x86

Microsoft.analysisservices.vshostwizard.resources.dll

11.0.3401.0

29376

10-Jan-2014

06:55

x86

Microsoft.analysisservices.vshostwizard.resources.dll

11.0.3401.0

28864

10-Jan-2014

06:53

x86

Microsoft.analysisservices.vshostwizard.resources.dll

11.0.3401.0

31424

10-Jan-2014

06:57

x86

Microsoft.analysisservices.vshostwizard.resources.dll

11.0.3401.0

27328

10-Jan-2014

06:53

x86

Microsoft.analysisservices.vshostwizard.resources.dll

11.0.3401.0

28864

10-Jan-2014

06:58

x86

Microsoft.analysisservices.wizard.v1.dll

11.0.3401.0

601280

10-Jan-2014

06:57

x86

Microsoft.analysisservices.wizard.v1.dll

11.0.3401.0

614080

10-Jan-2014

06:56

x86

Microsoft.analysisservices.wizard.v1.resources.dll

11.0.3401.0

230592

10-Jan-2014

06:57

x86

Microsoft.analysisservices.wizard.v1.resources.dll

11.0.3401.0

230592

10-Jan-2014

06:57

x86

Microsoft.analysisservices.wizard.v1.resources.dll

11.0.3401.0

230592

10-Jan-2014

06:57

x86

Microsoft.analysisservices.wizard.v1.resources.dll

11.0.3401.0

230592

10-Jan-2014

06:57

x86

Microsoft.analysisservices.wizard.v1.resources.dll

11.0.3401.0

231104

10-Jan-2014

06:57

x86

Microsoft.analysisservices.wizard.v1.resources.dll

11.0.3401.0

230592

10-Jan-2014

06:57

x86

Microsoft.analysisservices.wizard.v1.resources.dll

11.0.3401.0

230592

10-Jan-2014

06:57

x86

Microsoft.analysisservices.wizard.v1.resources.dll

11.0.3401.0

231616

10-Jan-2014

06:57

x86

Microsoft.analysisservices.wizard.v1.resources.dll

11.0.3401.0

230592

10-Jan-2014

06:57

x86

Microsoft.analysisservices.wizard.v1.resources.dll

11.0.3401.0

230592

10-Jan-2014

06:57

x86

Microsoft.analysisservices.wizard.v1.resources.dll

11.0.3401.0

241344

10-Jan-2014

06:53

x86

Microsoft.analysisservices.wizard.v1.resources.dll

11.0.3401.0

241344

10-Jan-2014

06:53

x86

Microsoft.analysisservices.wizard.v1.resources.dll

11.0.3401.0

241344

10-Jan-2014

06:55

x86

Microsoft.analysisservices.wizard.v1.resources.dll

11.0.3401.0

241344

10-Jan-2014

06:55

x86

Microsoft.analysisservices.wizard.v1.resources.dll

11.0.3401.0

241344

10-Jan-2014

06:56

x86

Microsoft.analysisservices.wizard.v1.resources.dll

11.0.3401.0

241344

10-Jan-2014

06:57

x86

Microsoft.analysisservices.wizard.v1.resources.dll

11.0.3401.0

241344

10-Jan-2014

06:57

x86

Microsoft.analysisservices.wizard.v1.resources.dll

11.0.3401.0

241344

10-Jan-2014

06:57

x86

Microsoft.analysisservices.wizard.v1.resources.dll

11.0.3401.0

241344

10-Jan-2014

06:57

x86

Microsoft.analysisservices.wizard.v1.resources.dll

11.0.3401.0

241344

10-Jan-2014

06:58

x86

Microsoft.analysisservices.wizards.dll

11.0.3401.0

5935296

10-Jan-2014

06:56

x86

Microsoft.dallas.oauthclient.dll

2011.110.3401.0

33984

10-Jan-2014

06:56

x86

Microsoft.datatransformationservices.controls.dll

11.0.3401.0

915648

10-Jan-2014

06:56

x86

Microsoft.datatransformationservices.dataflowui.dll

11.0.3401.0

1225920

10-Jan-2014

06:56

x86

Microsoft.datatransformationservices.design.dll

11.0.3401.0

4004032

10-Jan-2014

06:56

x86

Microsoft.datatransformationservices.dtsexecui.controls.dll

11.0.3401.0

453312

10-Jan-2014

06:56

x86

Microsoft.datatransformationservices.interfaces.dll

11.0.3401.0

25792

10-Jan-2014

06:56

x86

Microsoft.datatransformationservices.vsintegration.dll

11.0.3401.0

526528

10-Jan-2014

06:56

x86

Microsoft.datatransformationservices.wizards.dll

11.0.3401.0

1017536

10-Jan-2014

06:56

x86

Microsoft.datawarehouse.dll

11.0.3401.0

1343168

10-Jan-2014

06:56

x86

Microsoft.datawarehouse.interfaces.dll

11.0.3401.0

48832

10-Jan-2014

06:56

x86

Microsoft.datawarehouse.interfaces.resources.dll

11.0.3401.0

19648

10-Jan-2014

06:54

x86

Microsoft.datawarehouse.interfaces.resources.dll

11.0.3401.0

19648

10-Jan-2014

06:57

x86

Microsoft.datawarehouse.interfaces.resources.dll

11.0.3401.0

19648

10-Jan-2014

06:57

x86

Microsoft.datawarehouse.interfaces.resources.dll

11.0.3401.0

19648

10-Jan-2014

06:56

x86

Microsoft.datawarehouse.interfaces.resources.dll

11.0.3401.0

19648

10-Jan-2014

06:57

x86

Microsoft.datawarehouse.interfaces.resources.dll

11.0.3401.0

19648

10-Jan-2014

06:55

x86

Microsoft.datawarehouse.interfaces.resources.dll

11.0.3401.0

19648

10-Jan-2014

06:53

x86

Microsoft.datawarehouse.interfaces.resources.dll

11.0.3401.0

20160

10-Jan-2014

06:57

x86

Microsoft.datawarehouse.interfaces.resources.dll

11.0.3401.0

19648

10-Jan-2014

06:53

x86

Microsoft.datawarehouse.interfaces.resources.dll

11.0.3401.0

19648

10-Jan-2014

06:58

x86

Microsoft.datawarehouse.interfaces.resources.dll

11.0.3401.0

19648

10-Jan-2014

06:53

x86

Microsoft.datawarehouse.interfaces.resources.dll

11.0.3401.0

19648

10-Jan-2014

06:54

x86

Microsoft.datawarehouse.resources.dll

11.0.3401.0

319168

10-Jan-2014

06:54

x86

Microsoft.datawarehouse.resources.dll

11.0.3401.0

319168

10-Jan-2014

06:57

x86

Microsoft.datawarehouse.resources.dll

11.0.3401.0

319168

10-Jan-2014

06:57

x86

Microsoft.datawarehouse.resources.dll

11.0.3401.0

319168

10-Jan-2014

06:56

x86

Microsoft.datawarehouse.resources.dll

11.0.3401.0

319168

10-Jan-2014

06:57

x86

Microsoft.datawarehouse.resources.dll

11.0.3401.0

319168

10-Jan-2014

06:55

x86

Microsoft.datawarehouse.resources.dll

11.0.3401.0

319168

10-Jan-2014

06:52

x86

Microsoft.datawarehouse.resources.dll

11.0.3401.0

323264

10-Jan-2014

06:57

x86

Microsoft.datawarehouse.resources.dll

11.0.3401.0

315072

10-Jan-2014

06:53

x86

Microsoft.datawarehouse.resources.dll

11.0.3401.0

319168

10-Jan-2014

06:58

x86

Microsoft.datawarehouse.resources.dll

11.0.3401.0

315072

10-Jan-2014

06:53

x86

Microsoft.datawarehouse.resources.dll

11.0.3401.0

319168

10-Jan-2014

06:54

x86

Microsoft.datawarehouse.sqm.dll

11.0.3401.0

81600

10-Jan-2014

06:56

x86

Microsoft.datawarehouse.vsintegration.dll

11.0.3401.0

760512

10-Jan-2014

06:56

x86

Microsoft.datawarehouse.vsintegration.helpers.dll

2011.110.3401.0

105664

10-Jan-2014

06:58

x86

Microsoft.datawarehouse.vsintegration.resources.dll

11.0.3401.0

129728

10-Jan-2014

06:54

x86

Microsoft.datawarehouse.vsintegration.resources.dll

11.0.3401.0

137920

10-Jan-2014

06:57

x86

Microsoft.datawarehouse.vsintegration.resources.dll

11.0.3401.0

137408

10-Jan-2014

06:57

x86

Microsoft.datawarehouse.vsintegration.resources.dll

11.0.3401.0

136896

10-Jan-2014

06:55

x86

Microsoft.datawarehouse.vsintegration.resources.dll

11.0.3401.0

140480

10-Jan-2014

06:57

x86

Microsoft.datawarehouse.vsintegration.resources.dll

11.0.3401.0

135360

10-Jan-2014

06:55

x86

Microsoft.datawarehouse.vsintegration.resources.dll

11.0.3401.0

135872

10-Jan-2014

06:52

x86

Microsoft.datawarehouse.vsintegration.resources.dll

11.0.3401.0

147136

10-Jan-2014

06:57

x86

Microsoft.datawarehouse.vsintegration.resources.dll

11.0.3401.0

129216

10-Jan-2014

06:53

x86

Microsoft.datawarehouse.vsintegration.resources.dll

11.0.3401.0

136896

10-Jan-2014

06:58

x86

Microsoft.exceptionmessagebox.dll

11.0.3401.0

147136

10-Jan-2014

06:56

x86

Microsoft.netenterpriseservers.exceptionmessagebox.dll

11.0.3401.0

147136

10-Jan-2014

06:56

x86

Microsoft.reportingservices.chartwebcontrol.dll

11.0.3401.0

2477760

10-Jan-2014

06:58

x86

Microsoft.reportingservices.chartwincontrol.dll

11.0.3401.0

3845824

10-Jan-2014

06:58

x86

Microsoft.reportingservices.componentlibrary.controls.dll

11.0.3401.0

741056

10-Jan-2014

06:58

x86

Microsoft.reportingservices.dataextensions.dll

11.0.3401.0

212672

10-Jan-2014

06:58

x86

Microsoft.reportingservices.dataextensions.essbase.dll

11.0.3401.0

48832

10-Jan-2014

06:58

x86

Microsoft.reportingservices.dataextensions.resources.dll

11.0.3401.0

28352

10-Jan-2014

06:54

x86

Microsoft.reportingservices.dataextensions.resources.dll

11.0.3401.0

40640

10-Jan-2014

06:57

x86

Microsoft.reportingservices.dataextensions.resources.dll

11.0.3401.0

40640

10-Jan-2014

06:56

x86

Microsoft.reportingservices.dataextensions.resources.dll

11.0.3401.0

40640

10-Jan-2014

06:56

x86

Microsoft.reportingservices.dataextensions.resources.dll

11.0.3401.0

40640

10-Jan-2014

06:56

x86

Microsoft.reportingservices.dataextensions.resources.dll

11.0.3401.0

40640

10-Jan-2014

06:54

x86

Microsoft.reportingservices.dataextensions.resources.dll

11.0.3401.0

29888

10-Jan-2014

06:52

x86

Microsoft.reportingservices.dataextensions.resources.dll

11.0.3401.0

44736

10-Jan-2014

06:57

x86

Microsoft.reportingservices.dataextensions.resources.dll

11.0.3401.0

28352

10-Jan-2014

06:53

x86

Microsoft.reportingservices.dataextensions.resources.dll

11.0.3401.0

40640

10-Jan-2014

06:58

x86

Microsoft.reportingservices.dataextensions.resources.dll

11.0.3401.0

28352

10-Jan-2014

06:53

x86

Microsoft.reportingservices.dataextensions.resources.dll

11.0.3401.0

28352

10-Jan-2014

06:54

x86

Microsoft.reportingservices.dataextensions.sapbw.dll

11.0.3401.0

52928

10-Jan-2014

06:58

x86

Microsoft.reportingservices.dataextensions.xmlaclient.dll

11.0.3401.0

573120

10-Jan-2014

06:58

x86

Microsoft.reportingservices.datarendering.dll

11.0.3401.0

155328

10-Jan-2014

06:58

x86

Microsoft.reportingservices.design.dll

11.0.3401.0

270016

10-Jan-2014

06:58

x86

Microsoft.reportingservices.designer.controls.dll

11.0.3401.0

11891904

10-Jan-2014

06:58

x86

Microsoft.reportingservices.designer.dll

11.0.3401.0

1013440

10-Jan-2014

06:58

x86

Microsoft.reportingservices.designer.import.dll

11.0.3401.0

92864

10-Jan-2014

06:58

x86

Microsoft.reportingservices.designer.wizards.dll

11.0.3401.0

1901760

10-Jan-2014

06:58

x86

Microsoft.reportingservices.diagnostics.dll

11.0.3401.0

1363648

10-Jan-2014

06:58

x86

Microsoft.reportingservices.diagnostics.resources.dll

11.0.3401.0

69312

10-Jan-2014

06:54

x86

Microsoft.reportingservices.diagnostics.resources.dll

11.0.3401.0

77504

10-Jan-2014

06:57

x86

Microsoft.reportingservices.diagnostics.resources.dll

11.0.3401.0

81600

10-Jan-2014

06:56

x86

Microsoft.reportingservices.diagnostics.resources.dll

11.0.3401.0

77504

10-Jan-2014

06:56

x86

Microsoft.reportingservices.diagnostics.resources.dll

11.0.3401.0

85696

10-Jan-2014

06:56

x86

Microsoft.reportingservices.diagnostics.resources.dll

11.0.3401.0

77504

10-Jan-2014

06:54

x86

Microsoft.reportingservices.diagnostics.resources.dll

11.0.3401.0

77504

10-Jan-2014

06:52

x86

Microsoft.reportingservices.diagnostics.resources.dll

11.0.3401.0

93888

10-Jan-2014

06:57

x86

Microsoft.reportingservices.diagnostics.resources.dll

11.0.3401.0

69312

10-Jan-2014

06:53

x86

Microsoft.reportingservices.diagnostics.resources.dll

11.0.3401.0

77504

10-Jan-2014

06:58

x86

Microsoft.reportingservices.diagnostics.resources.dll

11.0.3401.0

69312

10-Jan-2014

06:53

x86

Microsoft.reportingservices.diagnostics.resources.dll

11.0.3401.0

69312

10-Jan-2014

06:54

x86

Microsoft.reportingservices.essbasemdxquerygenerator.dll

11.0.3401.0

102080

10-Jan-2014

06:58

x86

Microsoft.reportingservices.excelrendering.dll

11.0.3401.0

667328

10-Jan-2014

06:58

x86

Microsoft.reportingservices.gaugewebcontrol.dll

11.0.3401.0

1822400

10-Jan-2014

06:58

x86

Microsoft.reportingservices.gaugewincontrol.dll

11.0.3401.0

1879744

10-Jan-2014

06:58

x86

Microsoft.reportingservices.hpbprocessing.dll

11.0.3401.0

331456

10-Jan-2014

06:58

x86

Microsoft.reportingservices.htmlrendering.dll

11.0.3401.0

315072

10-Jan-2014

06:58

x86

Microsoft.reportingservices.imagerendering.dll

11.0.3401.0

163520

10-Jan-2014

06:58

x86

Microsoft.reportingservices.interfaces.dll

11.0.3401.0

77504

10-Jan-2014

06:57

x86

Microsoft.reportingservices.modeldesigner.dll

11.0.3401.0

765632

10-Jan-2014

06:58

x86

Microsoft.reportingservices.modeling.dll

11.0.3401.0

736960

10-Jan-2014

06:57

x86

Microsoft.reportingservices.processingcore.dll

11.0.3401.0

5574336

10-Jan-2014

06:58

x86

Microsoft.reportingservices.processingobjectmodel.dll

11.0.3401.0

126656

10-Jan-2014

06:57

x86

Microsoft.reportingservices.querydesigners.dll

11.0.3401.0

2584256

10-Jan-2014

06:58

x86

Microsoft.reportingservices.querydesigners.essbase.dll

11.0.3401.0

1029312

10-Jan-2014

06:57

x86

Microsoft.reportingservices.querydesigners.resources.dll

11.0.3401.0

548544

10-Jan-2014

06:54

x86

Microsoft.reportingservices.querydesigners.resources.dll

11.0.3401.0

556736

10-Jan-2014

06:57

x86

Microsoft.reportingservices.querydesigners.resources.dll

11.0.3401.0

556736

10-Jan-2014

06:56

x86

Microsoft.reportingservices.querydesigners.resources.dll

11.0.3401.0

556736

10-Jan-2014

06:56

x86

Microsoft.reportingservices.querydesigners.resources.dll

11.0.3401.0

564928

10-Jan-2014

06:56

x86

Microsoft.reportingservices.querydesigners.resources.dll

11.0.3401.0

556736

10-Jan-2014

06:54

x86

Microsoft.reportingservices.querydesigners.resources.dll

11.0.3401.0

552640

10-Jan-2014

06:52

x86

Microsoft.reportingservices.querydesigners.resources.dll

11.0.3401.0

581312

10-Jan-2014

06:57

x86

Microsoft.reportingservices.querydesigners.resources.dll

11.0.3401.0

548544

10-Jan-2014

06:53

x86

Microsoft.reportingservices.querydesigners.resources.dll

11.0.3401.0

556736

10-Jan-2014

06:58

x86

Microsoft.reportingservices.querydesigners.resources.dll

11.0.3401.0

548544

10-Jan-2014

06:53

x86

Microsoft.reportingservices.querydesigners.resources.dll

11.0.3401.0

548544

10-Jan-2014

06:54

x86

Microsoft.reportingservices.querydesigners.sapbw.dll

11.0.3401.0

1130688

10-Jan-2014

06:57

x86

Microsoft.reportingservices.querydesigners.sharepoint.dll

11.0.3401.0

78528

10-Jan-2014

06:57

x86

Microsoft.reportingservices.rdlobjectmodel.dll

11.0.3401.0

1277632

10-Jan-2014

06:57

x86

Microsoft.reportingservices.reportdesign.common.dll

11.0.3401.0

241344

10-Jan-2014

06:57

x86

Microsoft.reportingservices.reportdesign.common.resources.dll

11.0.3401.0

93888

10-Jan-2014

06:54

x86

Microsoft.reportingservices.reportdesign.common.resources.dll

11.0.3401.0

93888

10-Jan-2014

06:57

x86

Microsoft.reportingservices.reportdesign.common.resources.dll

11.0.3401.0

97984

10-Jan-2014

06:56

x86

Microsoft.reportingservices.reportdesign.common.resources.dll

11.0.3401.0

93888

10-Jan-2014

06:56

x86

Microsoft.reportingservices.reportdesign.common.resources.dll

11.0.3401.0

97984

10-Jan-2014

06:56

x86

Microsoft.reportingservices.reportdesign.common.resources.dll

11.0.3401.0

93888

10-Jan-2014

06:54

x86

Microsoft.reportingservices.reportdesign.common.resources.dll

11.0.3401.0

93888

10-Jan-2014

06:52

x86

Microsoft.reportingservices.reportdesign.common.resources.dll

11.0.3401.0

97984

10-Jan-2014

06:57

x86

Microsoft.reportingservices.reportdesign.common.resources.dll

11.0.3401.0

93888

10-Jan-2014

06:53

x86

Microsoft.reportingservices.reportdesign.common.resources.dll

11.0.3401.0

93888

10-Jan-2014

06:58

x86

Microsoft.reportingservices.reportdesign.common.resources.dll

11.0.3401.0

93888

10-Jan-2014

06:53

x86

Microsoft.reportingservices.reportdesign.common.resources.dll

11.0.3401.0

93888

10-Jan-2014

06:54

x86

Microsoft.reportingservices.reportdesign.forms.dll

11.0.3401.0

106176

10-Jan-2014

06:57

x86

Microsoft.reportingservices.reportdesign.forms.resources.dll

11.0.3401.0

52928

10-Jan-2014

06:54

x86

Microsoft.reportingservices.reportdesign.forms.resources.dll

11.0.3401.0

52928

10-Jan-2014

06:57

x86

Microsoft.reportingservices.reportdesign.forms.resources.dll

11.0.3401.0

52928

10-Jan-2014

06:56

x86

Microsoft.reportingservices.reportdesign.forms.resources.dll

11.0.3401.0

52928

10-Jan-2014

06:56

x86

Microsoft.reportingservices.reportdesign.forms.resources.dll

11.0.3401.0

52928

10-Jan-2014

06:56

x86

Microsoft.reportingservices.reportdesign.forms.resources.dll

11.0.3401.0

52928

10-Jan-2014

06:54

x86

Microsoft.reportingservices.reportdesign.forms.resources.dll

11.0.3401.0

52928

10-Jan-2014

06:52

x86

Microsoft.reportingservices.reportdesign.forms.resources.dll

11.0.3401.0

52928

10-Jan-2014

06:57

x86

Microsoft.reportingservices.reportdesign.forms.resources.dll

11.0.3401.0

52928

10-Jan-2014

06:53

x86

Microsoft.reportingservices.reportdesign.forms.resources.dll

11.0.3401.0

52928

10-Jan-2014

06:57

x86

Microsoft.reportingservices.reportdesign.forms.resources.dll

11.0.3401.0

52928

10-Jan-2014

06:53

x86

Microsoft.reportingservices.reportdesign.forms.resources.dll

11.0.3401.0

52928

10-Jan-2014

06:54

x86

Microsoft.reportingservices.reportpreview.dll

11.0.3401.0

665280

10-Jan-2014

06:57

x86

Microsoft.reportingservices.richtext.dll

11.0.3401.0

118464

10-Jan-2014

06:57

x86

Microsoft.reportingservices.rplobjectmodel.dll

11.0.3401.0

118464

10-Jan-2014

06:57

x86

Microsoft.reportingservices.rplrendering.dll

11.0.3401.0

28864

10-Jan-2014

06:57

x86

Microsoft.reportingservices.rsclient.dll

11.0.3401.0

306880

10-Jan-2014

06:57

x86

Microsoft.reportingservices.rsclient.resources.dll

11.0.3401.0

23744

10-Jan-2014

06:54

x86

Microsoft.reportingservices.rsclient.resources.dll

11.0.3401.0

24256

10-Jan-2014

06:57

x86

Microsoft.reportingservices.rsclient.resources.dll

11.0.3401.0

24256

10-Jan-2014

06:56

x86

Microsoft.reportingservices.rsclient.resources.dll

11.0.3401.0

24256

10-Jan-2014

06:56

x86

Microsoft.reportingservices.rsclient.resources.dll

11.0.3401.0

24768

10-Jan-2014

06:56

x86

Microsoft.reportingservices.rsclient.resources.dll

11.0.3401.0

24256

10-Jan-2014

06:54

x86

Microsoft.reportingservices.rsclient.resources.dll

11.0.3401.0

24256

10-Jan-2014

06:52

x86

Microsoft.reportingservices.rsclient.resources.dll

11.0.3401.0

25792

10-Jan-2014

06:57

x86

Microsoft.reportingservices.rsclient.resources.dll

11.0.3401.0

23744

10-Jan-2014

06:53

x86

Microsoft.reportingservices.rsclient.resources.dll

11.0.3401.0

24256

10-Jan-2014

06:57

x86

Microsoft.reportingservices.rsclient.resources.dll

11.0.3401.0

23744

10-Jan-2014

06:53

x86

Microsoft.reportingservices.rsclient.resources.dll

11.0.3401.0

23744

10-Jan-2014

06:54

x86

Microsoft.reportingservices.sapbwmdxquerygenerator.dll

11.0.3401.0

106176

10-Jan-2014

06:57

x86

Microsoft.reportingservices.semanticquerydesign.dll

11.0.3401.0

857792

10-Jan-2014

06:57

x86

Microsoft.reportingservices.semanticqueryengine.dll

11.0.3401.0

409280

10-Jan-2014

06:57

x86

Microsoft.reportingservices.spbprocessing.dll

11.0.3401.0

306880

10-Jan-2014

06:57

x86

Microsoft.reportingservices.webmap.dll

11.0.3401.0

1363648

10-Jan-2014

06:57

x86

Microsoft.reportingservices.winmap.dll

11.0.3401.0

1355456

10-Jan-2014

06:57

x86

Microsoft.reportingservices.wordrendering.dll

11.0.3401.0

503488

10-Jan-2014

06:57

x86

Microsoft.sqlserver.adonetdest.dll

11.0.3401.0

87232

10-Jan-2014

06:57

x86

Microsoft.sqlserver.adonetsrc.dll

11.0.3401.0

63168

10-Jan-2014

06:57

x86

Microsoft.sqlserver.astasks.dll

11.0.3401.0

69312

10-Jan-2014

06:57

x86

Microsoft.sqlserver.astasksui.dll

11.0.3401.0

156864

10-Jan-2014

06:57

x86

Microsoft.sqlserver.bulkinserttask.dll

11.0.3401.0

71360

10-Jan-2014

06:57

x86

Microsoft.sqlserver.bulkinserttaskconnections.dll

2011.110.3401.0

198336

10-Jan-2014

06:57

x86

Microsoft.sqlserver.bulkinserttaskui.dll

11.0.3401.0

106176

10-Jan-2014

06:57

x86

Microsoft.sqlserver.configuration.sstring.dll

11.0.3401.0

44736

10-Jan-2014

06:57

x86

Microsoft.sqlserver.customcontrols.dll

11.0.3401.0

57024

10-Jan-2014

06:57

x86

Microsoft.sqlserver.dataprofiler.dll

11.0.3401.0

284864

10-Jan-2014

06:57

x86

Microsoft.sqlserver.dataprofilingtask.dll

11.0.3401.0

50368

10-Jan-2014

06:57

x86

Microsoft.sqlserver.dataprofilingtaskui.dll

11.0.3401.0

266424

10-Jan-2014

06:57

x86

Microsoft.sqlserver.datareaderdest.dll

11.0.3401.0

47808

10-Jan-2014

06:57

x86

Microsoft.sqlserver.datastorage.dll

11.0.3401.0

89792

10-Jan-2014

06:55

x86

Microsoft.sqlserver.dlggrid.dll

11.0.3401.0

57024

10-Jan-2014

06:55

x86

Microsoft.sqlserver.dmquerytask.dll

11.0.3401.0

332992

10-Jan-2014

06:57

x86

Microsoft.sqlserver.dmquerytaskui.dll

11.0.3401.0

473280

10-Jan-2014

06:57

x86

Microsoft.sqlserver.dtenum.dll

11.0.3401.0

35008

10-Jan-2014

06:57

x86

Microsoft.sqlserver.dts.design.dll

11.0.3401.0

32960

10-Jan-2014

06:57

x86

Microsoft.sqlserver.dts.dtsclient.dll

11.0.3401.0

38592

10-Jan-2014

06:57

x86

Microsoft.sqlserver.dts.upgradeadvisor.dll

11.0.3401.0

148672

10-Jan-2014

06:57

x86

Microsoft.sqlserver.dtsmsg.dll

11.0.3401.0

155840

10-Jan-2014

06:57

x86

Microsoft.sqlserver.dtspipelinewrap.dll

2011.110.3401.0

74432

10-Jan-2014

06:57

x86

Microsoft.sqlserver.dtsruntimewrap.dll

2011.110.3401.0

191680

10-Jan-2014

06:57

x86

Microsoft.sqlserver.dtsutilities.dll

11.0.3401.0

27840

10-Jan-2014

06:57

x86

Microsoft.sqlserver.execpackagetaskui.dll

11.0.3401.0

109760

10-Jan-2014

06:57

x86

Microsoft.sqlserver.execpackagetaskwrap.dll

2011.110.3401.0

24768

10-Jan-2014

06:57

x86

Microsoft.sqlserver.execproctask.dll

11.0.3401.0

53440

10-Jan-2014

06:57

x86

Microsoft.sqlserver.execproctaskui.dll

11.0.3401.0

73408

10-Jan-2014

06:57

x86

Microsoft.sqlserver.expressiontask.dll

11.0.3401.0

37568

10-Jan-2014

06:57

x86

Microsoft.sqlserver.expressiontaskui.dll

11.0.3401.0

31424

10-Jan-2014

06:57

x86

Microsoft.sqlserver.filesystemtask.dll

11.0.3401.0

62144

10-Jan-2014

06:57

x86

Microsoft.sqlserver.filesystemtaskui.dll

11.0.3401.0

94400

10-Jan-2014

06:57

x86

Microsoft.sqlserver.foreachadoenumerator.dll

11.0.3401.0

52416

10-Jan-2014

06:57

x86

Microsoft.sqlserver.foreachadoenumeratorui.dll

11.0.3401.0

103104

10-Jan-2014

06:57

x86

Microsoft.sqlserver.foreachfileenumeratorui.dll

11.0.3401.0

47808

10-Jan-2014

06:57

x86

Microsoft.sqlserver.foreachfileenumeratorwrap.dll

2011.110.3401.0

22720

10-Jan-2014

06:57

x86

Microsoft.sqlserver.foreachfromvarenumerator.dll

11.0.3401.0

28864

10-Jan-2014

06:57

x86

Microsoft.sqlserver.foreachfromvarenumeratorui.dll

11.0.3401.0

43712

10-Jan-2014

06:57

x86

Microsoft.sqlserver.foreachitemenumeratorui.dll

11.0.3401.0

57024

10-Jan-2014

06:57

x86

Microsoft.sqlserver.foreachnodelistenumerator.dll

11.0.3401.0

36544

10-Jan-2014

06:57

x86

Microsoft.sqlserver.foreachsmoenumerator.dll

11.0.3401.0

39616

10-Jan-2014

06:57

x86

Microsoft.sqlserver.foreachsmoenumeratorui.dll

11.0.3401.0

70336

10-Jan-2014

06:57

x86

Microsoft.sqlserver.ftptask.dll

11.0.3401.0

58560

10-Jan-2014

06:57

x86

Microsoft.sqlserver.ftptaskui.dll

11.0.3401.0

101568

10-Jan-2014

06:57

x86

Microsoft.sqlserver.graph.dll

11.0.3401.0

139968

10-Jan-2014

06:57

x86

Microsoft.sqlserver.gridcontrol.dll

11.0.3401.0

212672

10-Jan-2014

06:55

x86

Microsoft.sqlserver.gridcontrol.dll

11.0.3401.0

212672

10-Jan-2014

06:55

x86

Microsoft.sqlserver.integrationservices.common.objectmodel.dll

11.0.3401.0

48832

10-Jan-2014

06:57

x86

Microsoft.sqlserver.integrationservices.design.dll

11.0.3401.0

343744

10-Jan-2014

06:57

x86

Microsoft.sqlserver.integrationservices.graph.dll

11.0.3401.0

2175168

10-Jan-2014

06:57

x86

Microsoft.sqlserver.integrationservices.vsta.dll

11.0.3401.0

49856

10-Jan-2014

06:57

x86

Microsoft.sqlserver.integrationservices.wizard.common.dll

11.0.3401.0

379072

10-Jan-2014

06:57

x86

Microsoft.sqlserver.maintenanceplantasks.dll

11.0.3401.0

304320

10-Jan-2014

06:55

x86

Microsoft.sqlserver.maintenanceplantasksui.dll

11.0.3401.0

816320

10-Jan-2014

06:55

x86

Microsoft.sqlserver.managedconnections.dll

11.0.3401.0

43712

10-Jan-2014

06:57

x86

Microsoft.sqlserver.manageddts.dll

11.0.3401.0

516800

10-Jan-2014

06:57

x86

Microsoft.sqlserver.management.controls.dll

11.0.3401.0

315072

10-Jan-2014

06:57

x86

Microsoft.sqlserver.management.integrationservices.dll

11.0.3401.0

184000

10-Jan-2014

06:57

x86

Microsoft.sqlserver.management.integrationservicesenum.dll

11.0.3401.0

65216

10-Jan-2014

06:57

x86

Microsoft.sqlserver.management.multiserverconnection.dll

11.0.3401.0

89792

10-Jan-2014

06:57

x86

Microsoft.sqlserver.management.sdk.sqlstudio.dll

11.0.3401.0

143040

10-Jan-2014

06:57

x86

Microsoft.sqlserver.management.sqlwizardframework.dll

11.0.3401.0

347840

10-Jan-2014

06:57

x86

Microsoft.sqlserver.management.usersettings.dll

11.0.3401.0

138944

10-Jan-2014

06:57

x86

Microsoft.sqlserver.msagl.dll

11.0.3401.0

605376

10-Jan-2014

06:57

x86

Microsoft.sqlserver.msmqtask.dll

11.0.3401.0

83648

10-Jan-2014

06:57

x86

Microsoft.sqlserver.msmqtaskui.dll

11.0.3401.0

184512

10-Jan-2014

06:57

x86

Microsoft.sqlserver.msxml6_interop.dll

2011.110.3401.0

213184

10-Jan-2014

06:57

x86

Microsoft.sqlserver.nodelistenumeratorui.dll

11.0.3401.0

45760

10-Jan-2014

06:57

x86

Microsoft.sqlserver.packageformatupdate.dll

11.0.3401.0

288448

10-Jan-2014

06:57

x86

Microsoft.sqlserver.pipelinehost.dll

11.0.3401.0

76480

10-Jan-2014

06:57

x86

Microsoft.sqlserver.pipelinexml.dll

11.0.3401.0

89792

10-Jan-2014

06:57

x86

Microsoft.sqlserver.scripttask.dll

11.0.3401.0

124608

10-Jan-2014

06:57

x86

Microsoft.sqlserver.scripttaskui.dll

11.0.3401.0

57536

10-Jan-2014

06:57

x86

Microsoft.sqlserver.sendmailtask.dll

11.0.3401.0

58560

10-Jan-2014

06:57

x86

Microsoft.sqlserver.sendmailtaskui.dll

11.0.3401.0

86208

10-Jan-2014

06:57

x86

Microsoft.sqlserver.sqlcedest.dll

11.0.3401.0

45760

10-Jan-2014

06:57

x86

Microsoft.sqlserver.sqlsqmqueries.dll

11.0.3401.0

85696

10-Jan-2014

06:56

x86

Microsoft.sqlserver.sqltask.dll

11.0.3401.0

77504

10-Jan-2014

06:56

x86

Microsoft.sqlserver.sqltaskconnectionswrap.dll

2011.110.3401.0

29376

10-Jan-2014

06:56

x86

Microsoft.sqlserver.sqltaskui.dll

11.0.3401.0

144576

10-Jan-2014

06:57

x86

Microsoft.sqlserver.sqm.dll

11.0.3401.0

89792

10-Jan-2014

06:57

x86

Microsoft.sqlserver.sstring.dll

11.0.3401.0

44736

10-Jan-2014

06:55

x86

Microsoft.sqlserver.transferdatabasestask.dll

11.0.3401.0

57536

10-Jan-2014

06:56

x86

Microsoft.sqlserver.transferdatabasestaskui.dll

11.0.3401.0

88768

10-Jan-2014

06:56

x86

Microsoft.sqlserver.transfererrormessagestask.dll

11.0.3401.0

59584

10-Jan-2014

06:56

x86

Microsoft.sqlserver.transfererrormessagestaskui.dll

11.0.3401.0

70336

10-Jan-2014

06:56

x86

Microsoft.sqlserver.transferjobstask.dll

11.0.3401.0

59584

10-Jan-2014

06:57

x86

Microsoft.sqlserver.transferjobstaskui.dll

11.0.3401.0

67776

10-Jan-2014

06:56

x86

Microsoft.sqlserver.transferloginstask.dll

11.0.3401.0

62656

10-Jan-2014

06:56

x86

Microsoft.sqlserver.transferloginstaskui.dll

11.0.3401.0

79552

10-Jan-2014

06:56

x86

Microsoft.sqlserver.transferobjectstask.dll

11.0.3401.0

155328

10-Jan-2014

06:55

x86

Microsoft.sqlserver.transfersqlserverobjectstask.dll

11.0.3401.0

93376

10-Jan-2014

06:56

x86

Microsoft.sqlserver.transfersqlserverobjectstaskui.dll

11.0.3401.0

115904

10-Jan-2014

06:56

x86

Microsoft.sqlserver.transferstoredprocedurestask.dll

11.0.3401.0

61120

10-Jan-2014

06:56

x86

Microsoft.sqlserver.transferstoredprocedurestaskui.dll

11.0.3401.0

68288

10-Jan-2014

06:56

x86

Microsoft.sqlserver.txscript.dll

11.0.3401.0

238272

10-Jan-2014

06:56

x86

Microsoft.sqlserver.types.dll

2011.110.3401.0

385216

10-Jan-2014

06:57

x86

Microsoft.sqlserver.upgradeadvisor.reportviewer.dll

11.0.3401.0

170176

10-Jan-2014

06:56

x86

Microsoft.sqlserver.upgradeadvisor.uainterface.dll

11.0.3401.0

50880

10-Jan-2014

06:56

x86

Microsoft.sqlserver.vstascriptinglib.dll

11.0.3401.0

58048

10-Jan-2014

06:56

x86

Microsoft.sqlserver.webservicetask.dll

11.0.3401.0

98496

10-Jan-2014

06:56

x86

Microsoft.sqlserver.webservicetaskui.dll

11.0.3401.0

146624

10-Jan-2014

06:56

x86

Microsoft.sqlserver.wmidrtask.dll

11.0.3401.0

51392

10-Jan-2014

06:56

x86

Microsoft.sqlserver.wmidrtaskui.dll

11.0.3401.0

99008

10-Jan-2014

06:56

x86

Microsoft.sqlserver.wmiewtask.dll

11.0.3401.0

52928

10-Jan-2014

06:56

x86

Microsoft.sqlserver.wmiewtaskui.dll

11.0.3401.0

107200

10-Jan-2014

06:56

x86

Microsoft.sqlserver.xmlsrc.dll

11.0.3401.0

115392

10-Jan-2014

06:56

x86

Microsoft.sqlserver.xmltask.dll

11.0.3401.0

147648

10-Jan-2014

06:56

x86

Microsoft.sqlserver.xmltaskui.dll

11.0.3401.0

117440

10-Jan-2014

06:56

x86

Microsoft.ssdqs.component.common.dll

2011.110.3401.0

214720

10-Jan-2014

06:56

x86

Microsoft.ssdqs.component.datacorrection.dll

2011.110.3401.0

63680

10-Jan-2014

06:56

x86

Microsoft.ssdqs.component.dataqualityconnectionmanager.dll

2011.110.3401.0

31424

10-Jan-2014

06:56

x86

Msadomdx.dll

11.0.3401.0

596160

10-Jan-2014

06:47

x86

Msdtssrvrutil.dll

2011.110.3401.0

79552

10-Jan-2014

06:47

x86

Msmdlocal.dll

11.0.3401.0

64193728

10-Jan-2014

06:47

x86

Msmdpp.dll

11.0.3401.0

6835904

10-Jan-2014

06:47

x86

Msmgdsrv.dll

11.0.3401.0

9676992

10-Jan-2014

06:56

x86

Msolap110.dll

11.0.3401.0

7450304

10-Jan-2014

06:47

x86

Msolui110.dll

11.0.3401.0

303296

10-Jan-2014

06:47

x86

Oledbdest.dll

2011.110.3401.0

198336

10-Jan-2014

06:47

x86

Oledbsrc.dll

2011.110.3401.0

215232

10-Jan-2014

06:47

x86

Previewprocessingservice.exe

11.0.3401.0

55488

10-Jan-2014

06:57

x86

Rawdest.dll

2011.110.3401.0

152256

10-Jan-2014

06:47

x86

Rawsource.dll

2011.110.3401.0

147648

10-Jan-2014

06:47

x86

Recordsetdest.dll

2011.110.3401.0

136896

10-Jan-2014

06:47

x86

Reportingservicescdointerop.dll

10.0.0.0

77504

10-Jan-2014

06:58

x86

Reportingservicescompression.dll

2011.110.3401.0

53952

10-Jan-2014

06:47

x86

Reportingservicesnativeclient.dll

2011.110.3401.0

155840

10-Jan-2014

06:55

x86

Reportingservicesnativeclient.resources.dll

2011.110.3401.0

19648

10-Jan-2014

06:54

x86

Reportingservicesnativeclient.resources.dll

2011.110.3401.0

19648

10-Jan-2014

06:59

x86

Reportingservicesnativeclient.resources.dll

2011.110.3401.0

19648

10-Jan-2014

06:58

x86

Reportingservicesnativeclient.resources.dll

2011.110.3401.0

19648

10-Jan-2014

06:55

x86

Reportingservicesnativeclient.resources.dll

2011.110.3401.0

19648

10-Jan-2014

06:57

x86

Reportingservicesnativeclient.resources.dll

2011.110.3401.0

19648

10-Jan-2014

06:56

x86

Reportingservicesnativeclient.resources.dll

2011.110.3401.0

19648

10-Jan-2014

06:54

x86

Reportingservicesnativeclient.resources.dll

2011.110.3401.0

19648

10-Jan-2014

06:58

x86

Reportingservicesnativeclient.resources.dll

2011.110.3401.0

19648

10-Jan-2014

06:57

x86

Reportingservicesnativeclient.resources.dll

2011.110.3401.0

19648

10-Jan-2014

06:56

x86

Reportingservicesnativeclient.resources.dll

2011.110.3401.0

19648

10-Jan-2014

06:54

x86

Reportingservicesnativeclient.resources.dll

2011.110.3401.0

19648

10-Jan-2014

06:57

x86

Rsreporthost.exe

11.0.3401.0

38080

10-Jan-2014

06:57

x86

Sql_bids_keyfile.dll

2011.110.3401.0

24256

10-Jan-2014

06:58

x86

Sqldest.dll

2011.110.3401.0

198848

10-Jan-2014

06:46

x86

Sqldumper.exe

2011.110.3401.0

95936

10-Jan-2014

06:59

x86

Sqlmanagerui.dll

11.0.3401.0

7812288

10-Jan-2014

06:55

x86

Sqlmgmt.dll

11.0.3401.0

3751104

10-Jan-2014

06:55

x86

Sqlresld.dll

2011.110.3401.0

28352

10-Jan-2014

06:58

x86

Sqlresourceloader.dll

2011.110.3401.0

26816

10-Jan-2014

06:57

x86

Sqlscm.dll

2011.110.3401.0

49856

10-Jan-2014

06:57

x86

Sqlserverspatial110.dll

2011.110.3401.0

521408

10-Jan-2014

06:57

x86

Sqlsqm.exe

11.0.3401.0

110272

10-Jan-2014

06:57

x86

Sqlsvc.dll

2011.110.3401.0

123584

10-Jan-2014

06:57

x86

Sqltaskconnections.dll

2011.110.3401.0

121536

10-Jan-2014

06:58

x86

Sqltdiagn.dll

2011.110.3401.0

48832

10-Jan-2014

06:58

x86

Sqltoolsvsnativehelpers.dll

2011.110.3401.0

45760

10-Jan-2014

06:58

x86

Sqlworkbench.interfaces.dll

11.0.3401.0

65216

10-Jan-2014

06:55

x86

Sqmapi.dll

6.0.6000.16386

150208

10-Jan-2014

06:58

x86

Ssisupgrade.exe

11.0.3401.0

351424

10-Jan-2014

06:57

x86

Txagg.dll

2011.110.3401.0

267456

10-Jan-2014

06:58

x86

Txbestmatch.dll

2011.110.3401.0

454336

10-Jan-2014

06:58

x86

Txcache.dll

2011.110.3401.0

129216

10-Jan-2014

06:58

x86

Txcharmap.dll

2011.110.3401.0

221376

10-Jan-2014

06:58

x86

Txcopymap.dll

2011.110.3401.0

128704

10-Jan-2014

06:58

x86

Txdataconvert.dll

2011.110.3401.0

228544

10-Jan-2014

06:58

x86

Txderived.dll

2011.110.3401.0

467136

10-Jan-2014

06:58

x86

Txfileextractor.dll

2011.110.3401.0

146624

10-Jan-2014

06:58

x86

Txfileinserter.dll

2011.110.3401.0

145088

10-Jan-2014

06:58

x86

Txgroupdups.dll

2011.110.3401.0

272064

10-Jan-2014

06:58

x86

Txlineage.dll

2011.110.3401.0

82112

10-Jan-2014

06:58

x86

Txlookup.dll

2011.110.3401.0

394944

10-Jan-2014

06:58

x86

Txmerge.dll

2011.110.3401.0

143040

10-Jan-2014

06:58

x86

Txmergejoin.dll

2011.110.3401.0

202944

10-Jan-2014

06:58

x86

Txmulticast.dll

2011.110.3401.0

71872

10-Jan-2014

06:58

x86

Txpivot.dll

2011.110.3401.0

162496

10-Jan-2014

06:58

x86

Txrowcount.dll

2011.110.3401.0

70848

10-Jan-2014

06:58

x86

Txsampling.dll

2011.110.3401.0

103616

10-Jan-2014

06:58

x86

Txscd.dll

2011.110.3401.0

138944

10-Jan-2014

06:58

x86

Txsort.dll

2011.110.3401.0

190144

10-Jan-2014

06:58

x86

Txsplit.dll

2011.110.3401.0

461504

10-Jan-2014

06:58

x86

Txtermextraction.dll

2011.110.3401.0

8624832

10-Jan-2014

06:58

x86

Txtermlookup.dll

2011.110.3401.0

4096192

10-Jan-2014

06:58

x86

Txunionall.dll

2011.110.3401.0

108224

10-Jan-2014

06:58

x86

Txunpivot.dll

2011.110.3401.0

146624

10-Jan-2014

06:58

x86

Xmlrw.dll

2011.110.3401.0

203456

10-Jan-2014

06:58

x86

Xmlrwbin.dll

2011.110.3401.0

148160

10-Jan-2014

06:58

x86

Xmsrv.dll

11.0.3401.0

24506048

10-Jan-2014

06:58

x86

Κοινός πυρήνας υπηρεσιών βάσης δεδομένων του SQL Server 2012

Όνομα αρχείου

Έκδοση αρχείου

Μέγεθος αρχείου

Ημερομηνία

Ώρα

Πλατφόρμα

Batchparser.dll

2011.110.3401.0

142528

10-Jan-2014

06:57

x86

Microsoft.analysisservices.adomdclient.dll

11.0.3401.0

683712

10-Jan-2014

06:56

x86

Microsoft.analysisservices.dll

11.0.3401.0

1523392

10-Jan-2014

06:56

x86

Microsoft.analysisservices.spclient.interfaces.dll

11.0.3401.0

40640

10-Jan-2014

06:56

x86

Microsoft.analysisservices.xmla.dll

11.0.3401.0

364224

10-Jan-2014

06:56

x86

Microsoft.datawarehouse.interfaces.dll

11.0.3401.0

38080

10-Jan-2014

06:57

x86

Microsoft.datawarehouse.interfaces.dll

11.0.3401.0

48832

10-Jan-2014

06:56

x86

Microsoft.netenterpriseservers.exceptionmessagebox.dll

11.0.3401.0

147136

10-Jan-2014

06:56

x86

Microsoft.sqlserver.connectioninfo.dll

11.0.3401.0

171712

09-Jan-2014

17:24

x86

Microsoft.sqlserver.datastorage.dll

11.0.3401.0

89792

10-Jan-2014

06:55

x86

Microsoft.sqlserver.dlggrid.dll

11.0.3401.0

57024

10-Jan-2014

06:55

x86

Microsoft.sqlserver.management.multiserverconnection.dll

11.0.3401.0

89792

10-Jan-2014

06:57

x86

Microsoft.sqlserver.mgdsqldumper.dll

2011.110.3401.0

88256

10-Jan-2014

06:57

x86

Microsoft.sqlserver.smo.dll

11.0.3401.0

3645120

09-Jan-2014

17:24

x86

Microsoft.sqlserver.smoextended.dll

11.0.3401.0

233152

10-Jan-2014

06:55

x86

Microsoft.sqlserver.sqm.dll

11.0.3401.0

89792

10-Jan-2014

06:57

x86

Microsoft.sqlserver.sstring.dll

11.0.3401.0

44736

10-Jan-2014

06:55

x86

Sql_common_core_keyfile.dll

2011.110.3401.0

24256

10-Jan-2014

06:58

x86

Sqldumper.exe

2011.110.3401.0

95936

10-Jan-2014

06:59

x86

Sqltdiagn.dll

2011.110.3401.0

48832

10-Jan-2014

06:58

x86

Sqmapi.dll

6.0.6000.16386

150208

10-Jan-2014

06:58

x86

Πρόγραμμα-πελάτης ποιότητας δεδομένων του SQL Server 2012

Όνομα αρχείου

Έκδοση αρχείου

Μέγεθος αρχείου

Ημερομηνία

Ώρα

Πλατφόρμα

Dataqualityservices.exe

2011.110.3401.0

483008

10-Jan-2014

06:58

x86

Microsoft.ssdqs.studio.infra.dll

2011.110.3401.0

299712

10-Jan-2014

06:56

x86

Microsoft.ssdqs.studio.viewmodels.dll

2011.110.3401.0

1041592

10-Jan-2014

06:56

x86

Microsoft.ssdqs.studio.views.dll

2011.110.3401.0

2127040

10-Jan-2014

06:56

x86

Sql_dqc_keyfile.dll

2011.110.3401.0

24256

10-Jan-2014

06:58

x86

Sqmapi.dll

6.0.6000.16386

150208

10-Jan-2014

06:58

x86

Ποιότητα δεδομένων του SQL Server 2012

Όνομα αρχείου

Έκδοση αρχείου

Μέγεθος αρχείου

Ημερομηνία

Ώρα

Πλατφόρμα

Microsoft.ssdqs.association.dll

2011.110.3401.0

130240

10-Jan-2014

06:56

x86

Microsoft.ssdqs.associationrules.dll

2011.110.3401.0

84160

10-Jan-2014

06:56

x86

Microsoft.ssdqs.cleansing.dll

2011.110.3401.0

472256

10-Jan-2014

06:56

x86

Microsoft.ssdqs.core.dll

2011.110.3401.0

609472

10-Jan-2014

06:56

x86

Microsoft.ssdqs.dataservice.dll

2011.110.3401.0

87744

10-Jan-2014

06:56

x86

Microsoft.ssdqs.datavalueservice.dll

2011.110.3401.0

242368

10-Jan-2014

06:56

x86

Microsoft.ssdqs.dll

2011.110.3401.0

175808

10-Jan-2014

06:56

x86

Microsoft.ssdqs.domainrules.dll

2011.110.3401.0

122560

10-Jan-2014

06:56

x86

Microsoft.ssdqs.flow.dll

2011.110.3401.0

36032

10-Jan-2014

06:56

x86

Microsoft.ssdqs.index.dll

2011.110.3401.0

127680

10-Jan-2014

06:56

x86

Microsoft.ssdqs.infra.dll

2011.110.3401.0

1875136

10-Jan-2014

06:56

x86

Microsoft.ssdqs.matching.dll

2011.110.3401.0

374464

10-Jan-2014

06:56

x86

Microsoft.ssdqs.proxy.dll

2011.110.3401.0

371904

10-Jan-2014

06:56

x86

Microsoft.ssdqs.referencedata.dll

2011.110.3401.0

139968

10-Jan-2014

06:56

x86

Ποιότητα δεδομένων του SQL Server 2012

Όνομα αρχείου

Έκδοση αρχείου

Μέγεθος αρχείου

Ημερομηνία

Ώρα

Πλατφόρμα

Sql_dq_keyfile.dll

2011.110.3401.0

24256

10-Jan-2014

06:58

x86

Sqmapi.dll

6.0.6000.16386

150208

10-Jan-2014

06:58

x86

Παρουσία πυρήνα υπηρεσιών βάσης δεδομένων SQL Server 2012

Όνομα αρχείου

Έκδοση αρχείου

Μέγεθος αρχείου

Ημερομηνία

Ώρα

Πλατφόρμα

Backuptourl.exe

2011.110.3401.0

39616

10-Jan-2014

06:42

x86

Batchparser.dll

2011.110.3401.0

142528

10-Jan-2014

06:57

x86

Microsoft.sqlserver.types.dll

2011.110.3401.0

385216

10-Jan-2014

06:57

x86

Microsoft.sqlserver.vdiinterface.dll

2011.110.3401.0

69312

10-Jan-2014

06:56

x86

Microsoft.sqlserver.xevent.linq.dll

2011.110.3401.0

349376

10-Jan-2014

06:56

x86

Microsoft.windowsazure.storage.dll

2.0.0.0

391272

09-Jan-2014

13:32

x86

Sql_engine_core_inst_keyfile.dll

2011.110.3401.0

24256

10-Jan-2014

06:58

x86

Sqlaccess.dll

2011.110.3401.0

442560

10-Jan-2014

06:55

x86

Sqlagent.exe

2011.110.3401.0

448704

10-Jan-2014

07:00

x86

Sqldk.dll

2011.110.3401.0

1667264

10-Jan-2014

06:46

x86

Sqllang.dll

2011.110.3401.0

26422968

10-Jan-2014

06:47

x86

Sqlmin.dll

2011.110.3401.0

26726080

10-Jan-2014

06:46

x86

Sqlos.dll

2011.110.3401.0

25280

10-Jan-2014

06:57

x86

Sqlresld.dll

2011.110.3401.0

28352

10-Jan-2014

06:58

x86

Sqlresourceloader.dll

2011.110.3401.0

26816

10-Jan-2014

06:57

x86

Sqlscm.dll

2011.110.3401.0

49856

10-Jan-2014

06:57

x86

Sqlscriptdowngrade.dll

2011.110.3401.0

24768

10-Jan-2014

06:58

x86

Sqlscriptupgrade.dll

2011.110.3401.0

5498560

10-Jan-2014

06:57

x86

Sqlserverspatial110.dll

2011.110.3401.0

521408

10-Jan-2014

06:57

x86

Sqlservr.exe

2011.110.3401.0

160960

10-Jan-2014

07:00

x86

Sqlsvc.dll

2011.110.3401.0

123584

10-Jan-2014

06:57

x86

Sqltses.dll

2011.110.3401.0

8162496

10-Jan-2014

06:58

x86

Xe.dll

2011.110.3401.0

410816

10-Jan-2014

06:58

x86

Xmlrw.dll

2011.110.3401.0

203456

10-Jan-2014

06:58

x86

Xmlrwbin.dll

2011.110.3401.0

148160

10-Jan-2014

06:58

x86

Κοινόχρηστος πυρήνας υπηρεσιών βάσης δεδομένων SQL Server 2012

Όνομα αρχείου

Έκδοση αρχείου

Μέγεθος αρχείου

Ημερομηνία

Ώρα

Πλατφόρμα

Axscphst.dll

2011.110.3401.0

52416

10-Jan-2014

06:57

x86

Batchparser.dll

2011.110.3401.0

142528

10-Jan-2014

06:57

x86

Commanddest.dll

2011.110.3401.0

187072

10-Jan-2014

06:58

x86

Dteparse.dll

2011.110.3401.0

101056

10-Jan-2014

06:58

x86

Dteparsemgd.dll

2011.110.3401.0

125632

10-Jan-2014

06:56

x86

Dtepkg.dll

2011.110.3401.0

104128

10-Jan-2014

06:58

x86

Dtexec.exe

2011.110.3401.0

61632

10-Jan-2014

06:42

x86

Dts.dll

2011.110.3401.0

2285248

10-Jan-2014

06:58

x86

Dtscomexpreval.dll

2011.110.3401.0

369344

10-Jan-2014

06:58

x86

Dtsconn.dll

2011.110.3401.0

348856

10-Jan-2014

06:58

x86

Dtshost.exe

2011.110.3401.0

76480

10-Jan-2014

06:42

x86

Dtslog.dll

2011.110.3401.0

99008

10-Jan-2014

06:58

x86

Dtsmsg110.dll

2011.110.3401.0

541376

10-Jan-2014

06:58

x86

Dtspipeline.dll

2011.110.3401.0

942784

10-Jan-2014

06:58

x86

Dtspipelineperf110.dll

2011.110.3401.0

40640

10-Jan-2014

06:58

x86

Dtswizard.exe

2011.110.3401.0

866496

10-Jan-2014

06:58

x86

Dtuparse.dll

2011.110.3401.0

80576

10-Jan-2014

06:58

x86

Dtutil.exe

2011.110.3401.0

111808

10-Jan-2014

06:42

x86

Exceldest.dll

2011.110.3401.0

197824

10-Jan-2014

06:58

x86

Excelsrc.dll

2011.110.3401.0

212672

10-Jan-2014

06:58

x86

Execpackagetask.dll

2011.110.3401.0

125632

10-Jan-2014

06:58

x86

Flatfiledest.dll

2011.110.3401.0

315584

10-Jan-2014

06:58

x86

Flatfilesrc.dll

2011.110.3401.0

322240

10-Jan-2014

06:58

x86

Foreachfileenumerator.dll

2011.110.3401.0

64192

10-Jan-2014

06:58

x86

Interop.msdasc.dll

1.0.0.0

40640

10-Jan-2014

07:00

x86

Microsoft.data.tools.schema.sql.dll

11.0.2818.0

7932904

09-Jan-2014

12:54

x86

Microsoft.data.tools.utilities.dll

11.0.2818.0

470016

09-Jan-2014

12:54

x86

Microsoft.datatransformationservices.controls.dll

11.0.3401.0

915648

10-Jan-2014

06:56

x86

Microsoft.exceptionmessagebox.dll

11.0.3401.0

147136

10-Jan-2014

06:56

x86

Microsoft.sqlserver.adonetdest.dll

11.0.3401.0

87232

10-Jan-2014

06:57

x86

Microsoft.sqlserver.adonetsrc.dll

11.0.3401.0

63168

10-Jan-2014

06:57

x86

Microsoft.sqlserver.connectioninfo.dll

11.0.3401.0

171712

09-Jan-2014

17:24

x86

Microsoft.sqlserver.dac.dll

11.0.2818.0

256488

09-Jan-2014

12:54

x86

Microsoft.sqlserver.dtenum.dll

11.0.3401.0

35008

10-Jan-2014

06:57

x86

Microsoft.sqlserver.dts.design.dll

11.0.3401.0

32960

10-Jan-2014

06:57

x86

Microsoft.sqlserver.dtsmsg.dll

11.0.3401.0

155840

10-Jan-2014

06:57

x86

Microsoft.sqlserver.dtspipelinewrap.dll

2011.110.3401.0

74432

10-Jan-2014

06:57

x86

Microsoft.sqlserver.dtsruntimewrap.dll

2011.110.3401.0

191680

10-Jan-2014

06:57

x86

Microsoft.sqlserver.dtsutilities.dll

11.0.3401.0

27840

10-Jan-2014

06:57

x86

Microsoft.sqlserver.execpackagetaskwrap.dll

2011.110.3401.0

24768

10-Jan-2014

06:57

x86

Microsoft.sqlserver.expressiontask.dll

11.0.3401.0

37568

10-Jan-2014

06:57

x86

Microsoft.sqlserver.filesystemtask.dll

11.0.3401.0

62144

10-Jan-2014

06:57

x86

Microsoft.sqlserver.foreachadoenumerator.dll

11.0.3401.0

52416

10-Jan-2014

06:57

x86

Microsoft.sqlserver.foreachfileenumeratorwrap.dll

2011.110.3401.0

22720

10-Jan-2014

06:57

x86

Microsoft.sqlserver.foreachfromvarenumerator.dll

11.0.3401.0

28864

10-Jan-2014

06:57

x86

Microsoft.sqlserver.foreachnodelistenumerator.dll

11.0.3401.0

36544

10-Jan-2014

06:57

x86

Microsoft.sqlserver.foreachsmoenumerator.dll

11.0.3401.0

39616

10-Jan-2014

06:57

x86

Microsoft.sqlserver.integrationservices.vsta.dll

11.0.3401.0

49856

10-Jan-2014

06:57

x86

Microsoft.sqlserver.maintenanceplantasks.dll

11.0.3401.0

304320

10-Jan-2014

06:55

x86

Microsoft.sqlserver.managedconnections.dll

11.0.3401.0

43712

10-Jan-2014

06:57

x86

Microsoft.sqlserver.manageddts.dll

11.0.3401.0

516800

10-Jan-2014

06:57

x86

Microsoft.sqlserver.management.controls.dll

11.0.3401.0

315072

10-Jan-2014

06:57

x86

Microsoft.sqlserver.management.pssnapins.dll

11.0.3401.0

171712

10-Jan-2014

06:57

x86

Microsoft.sqlserver.management.smometadataprovider.dll

11.0.3401.0

151232

10-Jan-2014

06:57

x86

Microsoft.sqlserver.msxml6_interop.dll

2011.110.3401.0

213184

10-Jan-2014

06:57

x86

Microsoft.sqlserver.packageformatupdate.dll

11.0.3401.0

288448

10-Jan-2014

06:57

x86

Microsoft.sqlserver.pipelinehost.dll

11.0.3401.0

76480

10-Jan-2014

06:57

x86

Microsoft.sqlserver.pipelinexml.dll

11.0.3401.0

89792

10-Jan-2014

06:57

x86

Microsoft.sqlserver.smo.dll

11.0.3401.0

3645120

09-Jan-2014

17:24

x86

Microsoft.sqlserver.smoextended.dll

11.0.3401.0

233152

10-Jan-2014

06:55

x86

Microsoft.sqlserver.sqlcedest.dll

11.0.3401.0

45760

10-Jan-2014

06:57

x86

Microsoft.sqlserver.sqltask.dll

11.0.3401.0

77504

10-Jan-2014

06:56

x86

Microsoft.sqlserver.sqltaskconnectionswrap.dll

2011.110.3401.0

29376

10-Jan-2014

06:56

x86

Microsoft.sqlserver.sstring.dll

11.0.3401.0

44736

10-Jan-2014

06:55

x86

Microsoft.sqlserver.transferdatabasestask.dll

11.0.3401.0

57536

10-Jan-2014

06:56

x86

Microsoft.sqlserver.transfererrormessagestask.dll

11.0.3401.0

59584

10-Jan-2014

06:56

x86

Microsoft.sqlserver.transferjobstask.dll

11.0.3401.0

59584

10-Jan-2014

06:57

x86

Microsoft.sqlserver.transferloginstask.dll

11.0.3401.0

62656

10-Jan-2014

06:56

x86

Microsoft.sqlserver.transferobjectstask.dll

11.0.3401.0

155328

10-Jan-2014

06:55

x86

Microsoft.sqlserver.transferstoredprocedurestask.dll

11.0.3401.0

61120

10-Jan-2014

06:56

x86

Microsoft.sqlserver.vstascriptinglib.dll

11.0.3401.0

58048

10-Jan-2014

06:56

x86

Microsoft.sqlserver.webservicetask.dll

11.0.3401.0

98496

10-Jan-2014

06:56

x86

Microsoft.sqlserver.wmidrtask.dll

11.0.3401.0

51392

10-Jan-2014

06:56

x86

Microsoft.sqlserver.wmiewtask.dll

11.0.3401.0

52928

10-Jan-2014

06:56

x86

Microsoft.sqlserver.xmlsrc.dll

11.0.3401.0

115392

10-Jan-2014

06:56

x86

Microsoft.sqlserver.xmltask.dll

11.0.3401.0

147648

10-Jan-2014

06:56

x86

Msdtssrvrutil.dll

2011.110.3401.0

79552

10-Jan-2014

06:47

x86

Oledbdest.dll

2011.110.3401.0

198336

10-Jan-2014

06:47

x86

Oledbsrc.dll

2011.110.3401.0

215232

10-Jan-2014

06:47

x86

Qrdrsvc.exe

2011.110.3401.0

425664

10-Jan-2014

07:00

x86

Rawdest.dll

2011.110.3401.0

152256

10-Jan-2014

06:47

x86

Rawsource.dll

2011.110.3401.0

147648

10-Jan-2014

06:47

x86

Recordsetdest.dll

2011.110.3401.0

136896

10-Jan-2014

06:47

x86

Replmerg.exe

2011.110.3401.0

422080

10-Jan-2014

07:00

x86

Replprov.dll

2011.110.3401.0

650432

10-Jan-2014

06:47

x86

Replrec.dll

2011.110.3401.0

855744

10-Jan-2014

06:55

x86

Replsub.dll

2011.110.3401.0

432320

10-Jan-2014

06:47

x86

Sql_engine_core_shared_keyfile.dll

2011.110.3401.0

24256

10-Jan-2014

06:58

x86

Sqllogship.exe

11.0.3401.0

110272

10-Jan-2014

06:57

x86

Sqlresld.dll

2011.110.3401.0

28352

10-Jan-2014

06:58

x86

Sqlresourceloader.dll

2011.110.3401.0

26816

10-Jan-2014

06:57

x86

Sqlscm.dll

2011.110.3401.0

49856

10-Jan-2014

06:57

x86

Sqlsvc.dll

2011.110.3401.0

123584

10-Jan-2014

06:57

x86

Sqltaskconnections.dll

2011.110.3401.0

121536

10-Jan-2014

06:58

x86

Tablediff.exe

11.0.3401.0

97984

10-Jan-2014

06:57

x86

Txagg.dll

2011.110.3401.0

267456

10-Jan-2014

06:58

x86

Txdataconvert.dll

2011.110.3401.0

228544

10-Jan-2014

06:58

x86

Txderived.dll

2011.110.3401.0

467136

10-Jan-2014

06:58

x86

Txlookup.dll

2011.110.3401.0

394944

10-Jan-2014

06:58

x86

Txmerge.dll

2011.110.3401.0

143040

10-Jan-2014

06:58

x86

Txmergejoin.dll

2011.110.3401.0

202944

10-Jan-2014

06:58

x86

Txmulticast.dll

2011.110.3401.0

71872

10-Jan-2014

06:58

x86

Txrowcount.dll

2011.110.3401.0

70848

10-Jan-2014

06:58

x86

Txsort.dll

2011.110.3401.0

190144

10-Jan-2014

06:58

x86

Txsplit.dll

2011.110.3401.0

461504

10-Jan-2014

06:58

x86

Txunionall.dll

2011.110.3401.0

108224

10-Jan-2014

06:58

x86

Xmlrw.dll

2011.110.3401.0

203456

10-Jan-2014

06:58

x86

Xmlsub.dll

2011.110.3401.0

198848

10-Jan-2014

06:58

x86

Μηχανισμός πλήρους κειμένου του SQL Server 2012

Όνομα αρχείου

Έκδοση αρχείου

Μέγεθος αρχείου

Ημερομηνία

Ώρα

Πλατφόρμα

Chsbrkr.dll

12.0.9745.0

1682200

09-Jan-2014

12:54

x86

Sql_fulltext_keyfile.dll

2011.110.3401.0

24256

10-Jan-2014

06:58

x86

Υπηρεσίες ενοποίησης του SQL Server 2012

Όνομα αρχείου

Έκδοση αρχείου

Μέγεθος αρχείου

Ημερομηνία

Ώρα

Πλατφόρμα

Axscphst.dll

2011.110.3401.0

52416

10-Jan-2014

06:57

x86

Commanddest.dll

2011.110.3401.0

187072

10-Jan-2014

06:58

x86

Dteparse.dll

2011.110.3401.0

101056

10-Jan-2014

06:58

x86

Dteparsemgd.dll

2011.110.3401.0

125632

10-Jan-2014

06:56

x86

Dtepkg.dll

2011.110.3401.0

104128

10-Jan-2014

06:58

x86

Dtexec.exe

2011.110.3401.0

61632

10-Jan-2014

06:42

x86

Dts.dll

2011.110.3401.0

2285248

10-Jan-2014

06:58

x86

Dtscomexpreval.dll

2011.110.3401.0

369344

10-Jan-2014

06:58

x86

Dtsconn.dll

2011.110.3401.0

348856

10-Jan-2014

06:58

x86

Dtsdebughost.exe

2011.110.3401.0

72384

10-Jan-2014

06:42

x86

Dtshost.exe

2011.110.3401.0

76480

10-Jan-2014

06:42

x86

Dtslog.dll

2011.110.3401.0

99008

10-Jan-2014

06:58

x86

Dtsmsg110.dll

2011.110.3401.0

541376

10-Jan-2014

06:58

x86

Dtspipeline.dll

2011.110.3401.0

942784

10-Jan-2014

06:58

x86

Dtspipelineperf110.dll

2011.110.3401.0

40640

10-Jan-2014

06:58

x86

Dtswizard.exe

2011.110.3401.0

866496

10-Jan-2014

06:58

x86

Dtuparse.dll

2011.110.3401.0

80576

10-Jan-2014

06:58

x86

Dtutil.exe

2011.110.3401.0

111808

10-Jan-2014

06:42

x86

Exceldest.dll

2011.110.3401.0

197824

10-Jan-2014

06:58

x86

Excelsrc.dll

2011.110.3401.0

212672

10-Jan-2014

06:58

x86

Execpackagetask.dll

2011.110.3401.0

125632

10-Jan-2014

06:58

x86

Flatfiledest.dll

2011.110.3401.0

315584

10-Jan-2014

06:58

x86

Flatfilesrc.dll

2011.110.3401.0

322240

10-Jan-2014

06:58

x86

Foreachfileenumerator.dll

2011.110.3401.0

64192

10-Jan-2014

06:58

x86

Interop.msdasc.dll

1.0.0.0

40640

10-Jan-2014

07:00

x86

Isdeploymentwizard.exe

11.0.3401.0

294080

10-Jan-2014

06:58

x86

Isprojectwizard.exe

11.0.3401.0

549568

10-Jan-2014

06:58

x86

Microsoft.datatransformationservices.controls.dll

11.0.3401.0

915648

10-Jan-2014

06:56

x86

Microsoft.netenterpriseservers.exceptionmessagebox.dll

11.0.3401.0

147136

10-Jan-2014

06:56

x86

Microsoft.sqlserver.adonetdest.dll

11.0.3401.0

87232

10-Jan-2014

06:57

x86

Microsoft.sqlserver.adonetsrc.dll

11.0.3401.0

63168

10-Jan-2014

06:57

x86

Microsoft.sqlserver.astasks.dll

11.0.3401.0

69312

10-Jan-2014

06:57

x86

Microsoft.sqlserver.bulkinserttask.dll

11.0.3401.0

71360

10-Jan-2014

06:57

x86

Microsoft.sqlserver.bulkinserttaskconnections.dll

2011.110.3401.0

198336

10-Jan-2014

06:57

x86

Microsoft.sqlserver.customcontrols.dll

11.0.3401.0

57024

10-Jan-2014

06:57

x86

Microsoft.sqlserver.dataprofiler.dll

11.0.3401.0

284864

10-Jan-2014

06:57

x86

Microsoft.sqlserver.dataprofilingtask.dll

11.0.3401.0

50368

10-Jan-2014

06:57

x86

Microsoft.sqlserver.datareaderdest.dll

11.0.3401.0

47808

10-Jan-2014

06:57

x86

Microsoft.sqlserver.dmquerytask.dll

11.0.3401.0

332992

10-Jan-2014

06:57

x86

Microsoft.sqlserver.dtenum.dll

11.0.3401.0

35008

10-Jan-2014

06:57

x86

Microsoft.sqlserver.dts.design.dll

11.0.3401.0

32960

10-Jan-2014

06:57

x86

Microsoft.sqlserver.dts.dtsclient.dll

11.0.3401.0

38592

10-Jan-2014

06:57

x86

Microsoft.sqlserver.dtsmsg.dll

11.0.3401.0

155840

10-Jan-2014

06:57

x86

Microsoft.sqlserver.dtspipelinewrap.dll

2011.110.3401.0

74432

10-Jan-2014

06:57

x86

Microsoft.sqlserver.dtsruntimewrap.dll

2011.110.3401.0

191680

10-Jan-2014

06:57

x86

Microsoft.sqlserver.dtsutilities.dll

11.0.3401.0

27840

10-Jan-2014

06:57

x86

Microsoft.sqlserver.execpackagetaskwrap.dll

2011.110.3401.0

24768

10-Jan-2014

06:57

x86

Microsoft.sqlserver.execproctask.dll

11.0.3401.0

53440

10-Jan-2014

06:57

x86

Microsoft.sqlserver.expressiontask.dll

11.0.3401.0

37568

10-Jan-2014

06:57

x86

Microsoft.sqlserver.filesystemtask.dll

11.0.3401.0

62144

10-Jan-2014

06:57

x86

Microsoft.sqlserver.foreachadoenumerator.dll

11.0.3401.0

52416

10-Jan-2014

06:57

x86

Microsoft.sqlserver.foreachfileenumeratorwrap.dll

2011.110.3401.0

22720

10-Jan-2014

06:57

x86

Microsoft.sqlserver.foreachfromvarenumerator.dll

11.0.3401.0

28864

10-Jan-2014

06:57

x86

Microsoft.sqlserver.foreachnodelistenumerator.dll

11.0.3401.0

36544

10-Jan-2014

06:57

x86

Microsoft.sqlserver.foreachsmoenumerator.dll

11.0.3401.0

39616

10-Jan-2014

06:57

x86

Microsoft.sqlserver.ftptask.dll

11.0.3401.0

58560

10-Jan-2014

06:57

x86

Microsoft.sqlserver.integrationservices.common.objectmodel.dll

11.0.3401.0

48832

10-Jan-2014

06:57

x86

Microsoft.sqlserver.integrationservices.vsta.dll

11.0.3401.0

49856

10-Jan-2014

06:57

x86

Microsoft.sqlserver.integrationservices.wizard.common.dll

11.0.3401.0

379072

10-Jan-2014

06:57

x86

Microsoft.sqlserver.maintenanceplantasks.dll

11.0.3401.0

304320

10-Jan-2014

06:55

x86

Microsoft.sqlserver.managedconnections.dll

11.0.3401.0

43712

10-Jan-2014

06:57

x86

Microsoft.sqlserver.manageddts.dll

11.0.3401.0

516800

10-Jan-2014

06:57

x86

Microsoft.sqlserver.management.integrationservices.dll

11.0.3401.0

184000

10-Jan-2014

06:57

x86

Microsoft.sqlserver.management.integrationservicesenum.dll

11.0.3401.0

65216

10-Jan-2014

06:57

x86

Microsoft.sqlserver.management.sqlwizardframework.dll

11.0.3401.0

347840

10-Jan-2014

06:57

x86

Microsoft.sqlserver.msmqtask.dll

11.0.3401.0

83648

10-Jan-2014

06:57

x86

Microsoft.sqlserver.msxml6_interop.dll

2011.110.3401.0

213184

10-Jan-2014

06:57

x86

Microsoft.sqlserver.packageformatupdate.dll

11.0.3401.0

288448

10-Jan-2014

06:57

x86

Microsoft.sqlserver.pipelinehost.dll

11.0.3401.0

76480

10-Jan-2014

06:57

x86

Microsoft.sqlserver.pipelinexml.dll

11.0.3401.0

89792

10-Jan-2014

06:57

x86

Microsoft.sqlserver.scripttask.dll

11.0.3401.0

124608

10-Jan-2014

06:57

x86

Microsoft.sqlserver.sendmailtask.dll

11.0.3401.0

58560

10-Jan-2014

06:57

x86

Microsoft.sqlserver.sqlcedest.dll

11.0.3401.0

45760

10-Jan-2014

06:57

x86

Microsoft.sqlserver.sqltask.dll

11.0.3401.0

77504

10-Jan-2014

06:56

x86

Microsoft.sqlserver.sqltaskconnectionswrap.dll

2011.110.3401.0

29376

10-Jan-2014

06:56

x86

Microsoft.sqlserver.transferdatabasestask.dll

11.0.3401.0

57536

10-Jan-2014

06:56

x86

Microsoft.sqlserver.transfererrormessagestask.dll

11.0.3401.0

59584

10-Jan-2014

06:56

x86

Microsoft.sqlserver.transferjobstask.dll

11.0.3401.0

59584

10-Jan-2014

06:57

x86

Microsoft.sqlserver.transferloginstask.dll

11.0.3401.0

62656

10-Jan-2014

06:56

x86

Microsoft.sqlserver.transferobjectstask.dll

11.0.3401.0

155328

10-Jan-2014

06:55

x86

Microsoft.sqlserver.transfersqlserverobjectstask.dll

11.0.3401.0

93376

10-Jan-2014

06:56

x86

Microsoft.sqlserver.transferstoredprocedurestask.dll

11.0.3401.0

61120

10-Jan-2014

06:56

x86

Microsoft.sqlserver.txscript.dll

11.0.3401.0

238272

10-Jan-2014

06:56

x86

Microsoft.sqlserver.vstascriptinglib.dll

11.0.3401.0

58048

10-Jan-2014

06:56

x86

Microsoft.sqlserver.webservicetask.dll

11.0.3401.0

98496

10-Jan-2014

06:56

x86

Microsoft.sqlserver.wmidrtask.dll

11.0.3401.0

51392

10-Jan-2014

06:56

x86

Microsoft.sqlserver.wmiewtask.dll

11.0.3401.0

52928

10-Jan-2014

06:56

x86

Microsoft.sqlserver.xmlsrc.dll

11.0.3401.0

115392

10-Jan-2014

06:56

x86

Microsoft.sqlserver.xmltask.dll

11.0.3401.0

147648

10-Jan-2014

06:56

x86

Microsoft.ssdqs.component.common.dll

2011.110.3401.0

214720

10-Jan-2014

06:56

x86

Microsoft.ssdqs.component.datacorrection.dll

2011.110.3401.0

63680

10-Jan-2014

06:56

x86

Microsoft.ssdqs.component.dataqualityconnectionmanager.dll

2011.110.3401.0

31424

10-Jan-2014

06:56

x86

Msdtssrvr.exe

11.0.3401.0

219328

10-Jan-2014

06:58

x86

Msdtssrvrutil.dll

2011.110.3401.0

79552

10-Jan-2014

06:47

x86

Msmdpp.dll

11.0.3401.0

6835904

10-Jan-2014

06:47

x86

Oledbdest.dll

2011.110.3401.0

198336

10-Jan-2014

06:47

x86

Oledbsrc.dll

2011.110.3401.0

215232

10-Jan-2014

06:47

x86

Rawdest.dll

2011.110.3401.0

152256

10-Jan-2014

06:47

x86

Rawsource.dll

2011.110.3401.0

147648

10-Jan-2014

06:47

x86

Recordsetdest.dll

2011.110.3401.0

136896

10-Jan-2014

06:47

x86

Sql_is_keyfile.dll

2011.110.3401.0

24256

10-Jan-2014

06:58

x86

Sqldest.dll

2011.110.3401.0

198848

10-Jan-2014

06:46

x86

Sqltaskconnections.dll

2011.110.3401.0

121536

10-Jan-2014

06:58

x86

Ssisupgrade.exe

11.0.3401.0

351424

10-Jan-2014

06:57

x86

Txagg.dll

2011.110.3401.0

267456

10-Jan-2014

06:58

x86

Txbestmatch.dll

2011.110.3401.0

454336

10-Jan-2014

06:58

x86

Txcache.dll

2011.110.3401.0

129216

10-Jan-2014

06:58

x86

Txcharmap.dll

2011.110.3401.0

221376

10-Jan-2014

06:58

x86

Txcopymap.dll

2011.110.3401.0

128704

10-Jan-2014

06:58

x86

Txdataconvert.dll

2011.110.3401.0

228544

10-Jan-2014

06:58

x86

Txderived.dll

2011.110.3401.0

467136

10-Jan-2014

06:58

x86

Txfileextractor.dll

2011.110.3401.0

146624

10-Jan-2014

06:58

x86

Txfileinserter.dll

2011.110.3401.0

145088

10-Jan-2014

06:58

x86

Txgroupdups.dll

2011.110.3401.0

272064

10-Jan-2014

06:58

x86

Txlineage.dll

2011.110.3401.0

82112

10-Jan-2014

06:58

x86

Txlookup.dll

2011.110.3401.0

394944

10-Jan-2014

06:58

x86

Txmerge.dll

2011.110.3401.0

143040

10-Jan-2014

06:58

x86

Txmergejoin.dll

2011.110.3401.0

202944

10-Jan-2014

06:58

x86

Txmulticast.dll

2011.110.3401.0

71872

10-Jan-2014

06:58

x86

Txpivot.dll

2011.110.3401.0

162496

10-Jan-2014

06:58

x86

Txrowcount.dll

2011.110.3401.0

70848

10-Jan-2014

06:58

x86

Txsampling.dll

2011.110.3401.0

103616

10-Jan-2014

06:58

x86

Txscd.dll

2011.110.3401.0

138944

10-Jan-2014

06:58

x86

Txsort.dll

2011.110.3401.0

190144

10-Jan-2014

06:58

x86

Txsplit.dll

2011.110.3401.0

461504

10-Jan-2014

06:58

x86

Txtermextraction.dll

2011.110.3401.0

8624832

10-Jan-2014

06:58

x86

Txtermlookup.dll

2011.110.3401.0

4096192

10-Jan-2014

06:58

x86

Txunionall.dll

2011.110.3401.0

108224

10-Jan-2014

06:58

x86

Txunpivot.dll

2011.110.3401.0

146624

10-Jan-2014

06:58

x86

Υπηρεσίες αναφοράς του SQL Server 2012

Όνομα αρχείου

Έκδοση αρχείου

Μέγεθος αρχείου

Ημερομηνία

Ώρα

Πλατφόρμα

Dundaswebchart.dll

11.0.3401.0

765632

10-Jan-2014

06:57

x86

Mdxquerygenerator.dll.deploy

11.0.3401.0

102080

10-Jan-2014

06:56

x86

Mdxquerygenerator.dll

11.0.3401.0

102080

10-Jan-2014

06:56

x86

Microsoft.analysisservices.adomdclient.dll.deploy

11.0.3401.0

683712

10-Jan-2014

06:56

x86

Microsoft.analysisservices.adomdclient.resources.dll.deploy

11.0.3401.0

57024

10-Jan-2014

06:55

x86

Microsoft.analysisservices.adomdclient.resources.dll.deploy

11.0.3401.0

61120

10-Jan-2014

06:58

x86

Microsoft.analysisservices.adomdclient.resources.dll.deploy

11.0.3401.0

61120

10-Jan-2014

06:59

x86

Microsoft.analysisservices.adomdclient.resources.dll.deploy

11.0.3401.0

61120

10-Jan-2014

06:58

x86

Microsoft.analysisservices.adomdclient.resources.dll.deploy

11.0.3401.0

73408

10-Jan-2014

06:56

x86

Microsoft.analysisservices.adomdclient.resources.dll.deploy

11.0.3401.0

61120

10-Jan-2014

06:57

x86

Microsoft.analysisservices.adomdclient.resources.dll.deploy

11.0.3401.0

61120

10-Jan-2014

06:57

x86

Microsoft.analysisservices.adomdclient.resources.dll.deploy

11.0.3401.0

61120

10-Jan-2014

06:59

x86

Microsoft.analysisservices.adomdclient.resources.dll.deploy

11.0.3401.0

61120

10-Jan-2014

06:56

x86

Microsoft.analysisservices.adomdclient.resources.dll.deploy

11.0.3401.0

65216

10-Jan-2014

06:57

x86

Microsoft.analysisservices.adomdclient.resources.dll.deploy

11.0.3401.0

61120

10-Jan-2014

06:55

x86

Microsoft.analysisservices.adomdclient.resources.dll.deploy

11.0.3401.0

61120

10-Jan-2014

07:00

x86

Microsoft.analysisservices.adomdclient.resources.dll.deploy

11.0.3401.0

61120

10-Jan-2014

06:53

x86

Microsoft.analysisservices.adomdclient.resources.dll.deploy

11.0.3401.0

61120

10-Jan-2014

06:54

x86

Microsoft.analysisservices.adomdclient.resources.dll.deploy

11.0.3401.0

61120

10-Jan-2014

06:53

x86

Microsoft.analysisservices.adomdclient.resources.dll.deploy

11.0.3401.0

69312

10-Jan-2014

06:57

x86

Microsoft.analysisservices.adomdclient.resources.dll.deploy

11.0.3401.0

61120

10-Jan-2014

06:58

x86

Microsoft.analysisservices.adomdclient.resources.dll.deploy

11.0.3401.0

61120

10-Jan-2014

06:56

x86

Microsoft.analysisservices.adomdclient.resources.dll.deploy

11.0.3401.0

57024

10-Jan-2014

06:53

x86

Microsoft.analysisservices.adomdclient.resources.dll.deploy

11.0.3401.0

61120

10-Jan-2014

06:57

x86

Microsoft.analysisservices.adomdclient.resources.dll.deploy

11.0.3401.0

61120

10-Jan-2014

06:59

x86

Microsoft.analysisservices.adomdclientui.dll.deploy

11.0.3401.0

102080

10-Jan-2014

06:57

x86

Microsoft.analysisservices.controls.dll.deploy

11.0.3401.0

3057856

10-Jan-2014

06:56

x86

Microsoft.analysisservices.dll.deploy

11.0.3401.0

1523392

10-Jan-2014

06:56

x86

Microsoft.analysisservices.resources.dll.deploy

11.0.3401.0

179904

10-Jan-2014

06:55

x86

Microsoft.analysisservices.resources.dll.deploy

11.0.3401.0

192192

10-Jan-2014

06:58

x86

Microsoft.analysisservices.resources.dll.deploy

11.0.3401.0

192192

10-Jan-2014

06:58

x86

Microsoft.analysisservices.resources.dll.deploy

11.0.3401.0

200384

10-Jan-2014

06:58

x86

Microsoft.analysisservices.resources.dll.deploy

11.0.3401.0

265920

10-Jan-2014

06:56

x86

Microsoft.analysisservices.resources.dll.deploy

11.0.3401.0

192192

10-Jan-2014

06:57

x86

Microsoft.analysisservices.resources.dll.deploy

11.0.3401.0

204480

10-Jan-2014

06:57

x86

Microsoft.analysisservices.resources.dll.deploy

11.0.3401.0

204480

10-Jan-2014

06:59

x86

Microsoft.analysisservices.resources.dll.deploy

11.0.3401.0

200384

10-Jan-2014

06:56

x86

Microsoft.analysisservices.resources.dll.deploy

11.0.3401.0

216768

10-Jan-2014

06:57

x86

Microsoft.analysisservices.resources.dll.deploy

11.0.3401.0

200384

10-Jan-2014

06:55

x86

Microsoft.analysisservices.resources.dll.deploy

11.0.3401.0

196288

10-Jan-2014

07:00

x86

Microsoft.analysisservices.resources.dll.deploy

11.0.3401.0

188096

10-Jan-2014

06:53

x86

Microsoft.analysisservices.resources.dll.deploy

11.0.3401.0

200384

10-Jan-2014

06:54

x86

Microsoft.analysisservices.resources.dll.deploy

11.0.3401.0

196288

10-Jan-2014

06:53

x86

Microsoft.analysisservices.resources.dll.deploy

11.0.3401.0

249536

10-Jan-2014

06:57

x86

Microsoft.analysisservices.resources.dll.deploy

11.0.3401.0

188096

10-Jan-2014

06:58

x86

Microsoft.analysisservices.resources.dll.deploy

11.0.3401.0

192192

10-Jan-2014

06:56

x86

Microsoft.analysisservices.resources.dll.deploy

11.0.3401.0

175808

10-Jan-2014

06:53

x86

Microsoft.analysisservices.resources.dll.deploy

11.0.3401.0

196288

10-Jan-2014

06:57

x86

Microsoft.analysisservices.resources.dll.deploy

11.0.3401.0

200384

10-Jan-2014

06:58

x86

Microsoft.datawarehouse.dll.deploy

11.0.3401.0

1343168

10-Jan-2014

06:56

x86

Microsoft.datawarehouse.interfaces.dll.deploy

11.0.3401.0

48832

10-Jan-2014

06:56

x86

Microsoft.datawarehouse.interfaces.resources.dll.deploy

11.0.3401.0

19648

10-Jan-2014

06:54

x86

Microsoft.datawarehouse.interfaces.resources.dll.deploy

11.0.3401.0

19648

10-Jan-2014

06:58

x86

Microsoft.datawarehouse.interfaces.resources.dll.deploy

11.0.3401.0

19648

10-Jan-2014

06:59

x86

Microsoft.datawarehouse.interfaces.resources.dll.deploy

11.0.3401.0

19648

10-Jan-2014

06:57

x86

Microsoft.datawarehouse.interfaces.resources.dll.deploy

11.0.3401.0

20160

10-Jan-2014

06:56

x86

Microsoft.datawarehouse.interfaces.resources.dll.deploy

11.0.3401.0

19648

10-Jan-2014

06:57

x86

Microsoft.datawarehouse.interfaces.resources.dll.deploy

11.0.3401.0

19648

10-Jan-2014

06:57

x86

Microsoft.datawarehouse.interfaces.resources.dll.deploy

11.0.3401.0

19648

10-Jan-2014

06:59

x86

Microsoft.datawarehouse.interfaces.resources.dll.deploy

11.0.3401.0

19648

10-Jan-2014

06:56

x86

Microsoft.datawarehouse.interfaces.resources.dll.deploy

11.0.3401.0

19648

10-Jan-2014

06:57

x86

Microsoft.datawarehouse.interfaces.resources.dll.deploy

11.0.3401.0

19648

10-Jan-2014

06:55

x86

Microsoft.datawarehouse.interfaces.resources.dll.deploy

11.0.3401.0

19648

10-Jan-2014

06:59

x86

Microsoft.datawarehouse.interfaces.resources.dll.deploy

11.0.3401.0

19648

10-Jan-2014

07:00

x86

Microsoft.datawarehouse.interfaces.resources.dll.deploy

11.0.3401.0

19648

10-Jan-2014

06:54

x86

Microsoft.datawarehouse.interfaces.resources.dll.deploy

11.0.3401.0

19648

10-Jan-2014

06:53

x86

Microsoft.datawarehouse.interfaces.resources.dll.deploy

11.0.3401.0

20160

10-Jan-2014

06:57

x86

Microsoft.datawarehouse.interfaces.resources.dll.deploy

11.0.3401.0

19648

10-Jan-2014

06:58

x86

Microsoft.datawarehouse.interfaces.resources.dll.deploy

11.0.3401.0

19648

10-Jan-2014

06:56

x86

Microsoft.datawarehouse.interfaces.resources.dll.deploy

11.0.3401.0

19648

10-Jan-2014

06:53

x86

Microsoft.datawarehouse.interfaces.resources.dll.deploy

11.0.3401.0

19648

10-Jan-2014

06:57

x86

Microsoft.datawarehouse.interfaces.resources.dll.deploy

11.0.3401.0

19648

10-Jan-2014

06:58

x86

Microsoft.datawarehouse.interfaces.resources.dll

11.0.3401.0

19648

10-Jan-2014

06:53

x86

Microsoft.datawarehouse.interfaces.resources.dll

11.0.3401.0

19648

10-Jan-2014

06:54

x86

Microsoft.datawarehouse.resources.dll.deploy

11.0.3401.0

319168

10-Jan-2014

06:54

x86

Microsoft.datawarehouse.resources.dll.deploy

11.0.3401.0

319168

10-Jan-2014

06:58

x86

Microsoft.datawarehouse.resources.dll.deploy

11.0.3401.0

319168

10-Jan-2014

06:58

x86

Microsoft.datawarehouse.resources.dll.deploy

11.0.3401.0

319168

10-Jan-2014

06:57

x86

Microsoft.datawarehouse.resources.dll.deploy

11.0.3401.0

323264

10-Jan-2014

06:56

x86

Microsoft.datawarehouse.resources.dll.deploy

11.0.3401.0

319168

10-Jan-2014

06:57

x86

Microsoft.datawarehouse.resources.dll.deploy

11.0.3401.0

319168

10-Jan-2014

06:57

x86

Microsoft.datawarehouse.resources.dll.deploy

11.0.3401.0

319168

10-Jan-2014

06:59

x86

Microsoft.datawarehouse.resources.dll.deploy

11.0.3401.0

319168

10-Jan-2014

06:56

x86

Microsoft.datawarehouse.resources.dll.deploy

11.0.3401.0

319168

10-Jan-2014

06:57

x86

Microsoft.datawarehouse.resources.dll.deploy

11.0.3401.0

319168

10-Jan-2014

06:55

x86

Microsoft.datawarehouse.resources.dll.deploy

11.0.3401.0

319168

10-Jan-2014

06:59

x86

Microsoft.datawarehouse.resources.dll.deploy

11.0.3401.0

319168

10-Jan-2014

07:00

x86

Microsoft.datawarehouse.resources.dll.deploy

11.0.3401.0

319168

10-Jan-2014

06:54

x86

Microsoft.datawarehouse.resources.dll.deploy

11.0.3401.0

319168

10-Jan-2014

06:52

x86

Microsoft.datawarehouse.resources.dll.deploy

11.0.3401.0

323264

10-Jan-2014

06:57

x86

Microsoft.datawarehouse.resources.dll.deploy

11.0.3401.0

319160

10-Jan-2014

06:58

x86

Microsoft.datawarehouse.resources.dll.deploy

11.0.3401.0

319168

10-Jan-2014

06:56

x86

Microsoft.datawarehouse.resources.dll.deploy

11.0.3401.0

315072

10-Jan-2014

06:53

x86

Microsoft.datawarehouse.resources.dll.deploy

11.0.3401.0

319168

10-Jan-2014

06:57

x86

Microsoft.datawarehouse.resources.dll.deploy

11.0.3401.0

319168

10-Jan-2014

06:58

x86

Microsoft.datawarehouse.resources.dll

11.0.3401.0

315072

10-Jan-2014

06:53

x86

Microsoft.datawarehouse.resources.dll

11.0.3401.0

319168

10-Jan-2014

06:54

x86

Microsoft.netenterpriseservers.exceptionmessagebox.dll.deploy

11.0.3401.0

147136

10-Jan-2014

06:56

x86

Microsoft.reportingservices.authorization.dll

11.0.3401.0

85696

10-Jan-2014

06:58

x86

Microsoft.reportingservices.chartwebcontrol.dll.deploy

11.0.3401.0

2477760

10-Jan-2014

06:58

x86

Microsoft.reportingservices.chartwebcontrol.dll

11.0.3401.0

2477760

10-Jan-2014

06:58

x86

Microsoft.reportingservices.chartwincontrol.dll.deploy

11.0.3401.0

3845824

10-Jan-2014

06:58

x86

Microsoft.reportingservices.componentlibrary.controls.dll.deploy

11.0.3401.0

741056

10-Jan-2014

06:58

x86

Microsoft.reportingservices.dataextensions.dll.deploy

11.0.3401.0

212672

10-Jan-2014

06:58

x86

Microsoft.reportingservices.dataextensions.dll

11.0.3401.0

212672

10-Jan-2014

06:58

x86

Microsoft.reportingservices.dataextensions.essbase.dll.deploy

11.0.3401.0

48832

10-Jan-2014

06:58

x86

Microsoft.reportingservices.dataextensions.essbase.dll

11.0.3401.0

48832

10-Jan-2014

06:58

x86

Microsoft.reportingservices.dataextensions.resources.dll.deploy

11.0.3401.0

28352

10-Jan-2014

06:54

x86

Microsoft.reportingservices.dataextensions.resources.dll.deploy

11.0.3401.0

40640

10-Jan-2014

06:57

x86

Microsoft.reportingservices.dataextensions.resources.dll.deploy

11.0.3401.0

29376

10-Jan-2014

06:58

x86

Microsoft.reportingservices.dataextensions.resources.dll.deploy

11.0.3401.0

40640

10-Jan-2014

06:57

x86

Microsoft.reportingservices.dataextensions.resources.dll.deploy

11.0.3401.0

44736

10-Jan-2014

06:55

x86

Microsoft.reportingservices.dataextensions.resources.dll.deploy

11.0.3401.0

29888

10-Jan-2014

06:57

x86

Microsoft.reportingservices.dataextensions.resources.dll.deploy

11.0.3401.0

40640

10-Jan-2014

06:56

x86

Microsoft.reportingservices.dataextensions.resources.dll.deploy

11.0.3401.0

40640

10-Jan-2014

06:59

x86

Microsoft.reportingservices.dataextensions.resources.dll.deploy

11.0.3401.0

40640

10-Jan-2014

06:56

x86

Microsoft.reportingservices.dataextensions.resources.dll.deploy

11.0.3401.0

40640

10-Jan-2014

06:56

x86

Microsoft.reportingservices.dataextensions.resources.dll.deploy

11.0.3401.0

40640

10-Jan-2014

06:54

x86

Microsoft.reportingservices.dataextensions.resources.dll.deploy

11.0.3401.0

40640

10-Jan-2014

06:59

x86

Microsoft.reportingservices.dataextensions.resources.dll.deploy

11.0.3401.0

28864

10-Jan-2014

07:00

x86

Microsoft.reportingservices.dataextensions.resources.dll.deploy

11.0.3401.0

40640

10-Jan-2014

06:54

x86

Microsoft.reportingservices.dataextensions.resources.dll.deploy

11.0.3401.0

29888

10-Jan-2014

06:52

x86

Microsoft.reportingservices.dataextensions.resources.dll.deploy

11.0.3401.0

44736

10-Jan-2014

06:57

x86

Microsoft.reportingservices.dataextensions.resources.dll.deploy

11.0.3401.0

29376

10-Jan-2014

06:58

x86

Microsoft.reportingservices.dataextensions.resources.dll.deploy

11.0.3401.0

29376

10-Jan-2014

06:56

x86

Microsoft.reportingservices.dataextensions.resources.dll.deploy

11.0.3401.0

28352

10-Jan-2014

06:53

x86

Microsoft.reportingservices.dataextensions.resources.dll.deploy

11.0.3401.0

29376

10-Jan-2014

06:57

x86

Microsoft.reportingservices.dataextensions.resources.dll.deploy

11.0.3401.0

40640

10-Jan-2014

06:58

x86

Microsoft.reportingservices.dataextensions.resources.dll

11.0.3401.0

28352

10-Jan-2014

06:54

x86

Microsoft.reportingservices.dataextensions.resources.dll

11.0.3401.0

40640

10-Jan-2014

06:57

x86

Microsoft.reportingservices.dataextensions.resources.dll

11.0.3401.0

40640

10-Jan-2014

06:56

x86

Microsoft.reportingservices.dataextensions.resources.dll

11.0.3401.0

40640

10-Jan-2014

06:56

x86

Microsoft.reportingservices.dataextensions.resources.dll

11.0.3401.0

40640

10-Jan-2014

06:56

x86

Microsoft.reportingservices.dataextensions.resources.dll

11.0.3401.0

40640

10-Jan-2014

06:54

x86

Microsoft.reportingservices.dataextensions.resources.dll

11.0.3401.0

29888

10-Jan-2014

06:52

x86

Microsoft.reportingservices.dataextensions.resources.dll

11.0.3401.0

44736

10-Jan-2014

06:57

x86

Microsoft.reportingservices.dataextensions.resources.dll

11.0.3401.0

28352

10-Jan-2014

06:53

x86

Microsoft.reportingservices.dataextensions.resources.dll

11.0.3401.0

40640

10-Jan-2014

06:58

x86

Microsoft.reportingservices.dataextensions.sapbw.dll.deploy

11.0.3401.0

52928

10-Jan-2014

06:58

x86

Microsoft.reportingservices.dataextensions.sapbw.dll

11.0.3401.0

52928

10-Jan-2014

06:58

x86

Microsoft.reportingservices.dataextensions.xmlaclient.dll.deploy

11.0.3401.0

573120

10-Jan-2014

06:58

x86

Microsoft.reportingservices.dataextensions.xmlaclient.dll

11.0.3401.0

573120

10-Jan-2014

06:58

x86

Microsoft.reportingservices.datarendering.dll.deploy

11.0.3401.0

155328

10-Jan-2014

06:58

x86

Microsoft.reportingservices.datarendering.dll

11.0.3401.0

155328

10-Jan-2014

06:58

x86

Microsoft.reportingservices.design.dll.deploy

11.0.3401.0

270016

10-Jan-2014

06:58

x86

Microsoft.reportingservices.designer.controls.dll.deploy

11.0.3401.0

11891904

10-Jan-2014

06:58

x86

Microsoft.reportingservices.diagnostics.dll.deploy

11.0.3401.0

1363648

10-Jan-2014

06:58

x86

Microsoft.reportingservices.diagnostics.dll

11.0.3401.0

1363648

10-Jan-2014

06:58

x86

Microsoft.reportingservices.diagnostics.resources.dll.deploy

11.0.3401.0

69312

10-Jan-2014

06:54

x86

Microsoft.reportingservices.diagnostics.resources.dll.deploy

11.0.3401.0

73408

10-Jan-2014

06:57

x86

Microsoft.reportingservices.diagnostics.resources.dll.deploy

11.0.3401.0

73408

10-Jan-2014

06:58

x86

Microsoft.reportingservices.diagnostics.resources.dll.deploy

11.0.3401.0

77504

10-Jan-2014

06:57

x86

Microsoft.reportingservices.diagnostics.resources.dll.deploy

11.0.3401.0

106176

10-Jan-2014

06:55

x86

Microsoft.reportingservices.diagnostics.resources.dll.deploy

11.0.3401.0

73408

10-Jan-2014

06:57

x86

Microsoft.reportingservices.diagnostics.resources.dll.deploy

11.0.3401.0

81600

10-Jan-2014

06:56

x86

Microsoft.reportingservices.diagnostics.resources.dll.deploy

11.0.3401.0

81600

10-Jan-2014

06:59

x86

Microsoft.reportingservices.diagnostics.resources.dll.deploy

11.0.3401.0

77504

10-Jan-2014

06:56

x86

Microsoft.reportingservices.diagnostics.resources.dll.deploy

11.0.3401.0

85696

10-Jan-2014

06:56

x86

Microsoft.reportingservices.diagnostics.resources.dll.deploy

11.0.3401.0

77504

10-Jan-2014

06:54

x86

Microsoft.reportingservices.diagnostics.resources.dll.deploy

11.0.3401.0

77504

10-Jan-2014

06:59

x86

Microsoft.reportingservices.diagnostics.resources.dll.deploy

11.0.3401.0

73408

10-Jan-2014

07:00

x86

Microsoft.reportingservices.diagnostics.resources.dll.deploy

11.0.3401.0

77504

10-Jan-2014

06:54

x86

Microsoft.reportingservices.diagnostics.resources.dll.deploy

11.0.3401.0

77504

10-Jan-2014

06:52

x86

Microsoft.reportingservices.diagnostics.resources.dll.deploy

11.0.3401.0

93888

10-Jan-2014

06:57

x86

Microsoft.reportingservices.diagnostics.resources.dll.deploy

11.0.3401.0

73408

10-Jan-2014

06:58

x86

Microsoft.reportingservices.diagnostics.resources.dll.deploy

11.0.3401.0

73408

10-Jan-2014

06:56

x86

Microsoft.reportingservices.diagnostics.resources.dll.deploy

11.0.3401.0

69312

10-Jan-2014

06:53

x86

Microsoft.reportingservices.diagnostics.resources.dll.deploy

11.0.3401.0

77504

10-Jan-2014

06:57

x86

Microsoft.reportingservices.diagnostics.resources.dll.deploy

11.0.3401.0

77504

10-Jan-2014

06:58

x86

Microsoft.reportingservices.diagnostics.resources.dll

11.0.3401.0

69312

10-Jan-2014

06:54

x86

Microsoft.reportingservices.diagnostics.resources.dll

11.0.3401.0

77504

10-Jan-2014

06:57

x86

Microsoft.reportingservices.diagnostics.resources.dll

11.0.3401.0

81600

10-Jan-2014

06:56

x86

Microsoft.reportingservices.diagnostics.resources.dll

11.0.3401.0

77504

10-Jan-2014

06:56

x86

Microsoft.reportingservices.diagnostics.resources.dll

11.0.3401.0

85696

10-Jan-2014

06:56

x86

Microsoft.reportingservices.diagnostics.resources.dll

11.0.3401.0

77504

10-Jan-2014

06:54

x86

Microsoft.reportingservices.diagnostics.resources.dll

11.0.3401.0

77504

10-Jan-2014

06:52

x86

Microsoft.reportingservices.diagnostics.resources.dll

11.0.3401.0

93888

10-Jan-2014

06:57

x86

Microsoft.reportingservices.diagnostics.resources.dll

11.0.3401.0

69312

10-Jan-2014

06:53

x86

Microsoft.reportingservices.diagnostics.resources.dll

11.0.3401.0

77504

10-Jan-2014

06:58

x86

Microsoft.reportingservices.essbasemdxquerygenerator.dll.deploy

11.0.3401.0

102080

10-Jan-2014

06:58

x86

Microsoft.reportingservices.essbasemdxquerygenerator.dll

11.0.3401.0

102080

10-Jan-2014

06:58

x86

Microsoft.reportingservices.excelrendering.dll.deploy

11.0.3401.0

667328

10-Jan-2014

06:58

x86

Microsoft.reportingservices.excelrendering.dll

11.0.3401.0

667328

10-Jan-2014

06:58

x86

Microsoft.reportingservices.gaugewebcontrol.dll.deploy

11.0.3401.0

1822400

10-Jan-2014

06:58

x86

Microsoft.reportingservices.gaugewebcontrol.dll

11.0.3401.0

1822400

10-Jan-2014

06:58

x86

Microsoft.reportingservices.gaugewincontrol.dll.deploy

11.0.3401.0

1879744

10-Jan-2014

06:58

x86

Microsoft.reportingservices.hpbprocessing.dll.deploy

11.0.3401.0

331456

10-Jan-2014

06:58

x86

Microsoft.reportingservices.hpbprocessing.dll

11.0.3401.0

331456

10-Jan-2014

06:58

x86

Microsoft.reportingservices.htmlrendering.dll.deploy

11.0.3401.0

315072

10-Jan-2014

06:58

x86

Microsoft.reportingservices.htmlrendering.dll

11.0.3401.0

315072

10-Jan-2014

06:58

x86

Microsoft.reportingservices.imagerendering.dll.deploy

11.0.3401.0

163520

10-Jan-2014

06:58

x86

Microsoft.reportingservices.imagerendering.dll

11.0.3401.0

163520

10-Jan-2014

06:58

x86

Microsoft.reportingservices.interfaces.dll.deploy

11.0.3401.0

77504

10-Jan-2014

06:57

x86

Microsoft.reportingservices.interfaces.dll

11.0.3401.0

77504

10-Jan-2014

06:57

x86

Microsoft.reportingservices.modeling.dll.deploy

11.0.3401.0

736960

10-Jan-2014

06:57

x86

Microsoft.reportingservices.modeling.dll

11.0.3401.0

736960

10-Jan-2014

06:57

x86

Microsoft.reportingservices.processingcore.dll.deploy

11.0.3401.0

5574336

10-Jan-2014

06:58

x86

Microsoft.reportingservices.processingcore.dll

11.0.3401.0

5574336

10-Jan-2014

06:58

x86

Microsoft.reportingservices.processingobjectmodel.dll.deploy

11.0.3401.0

126656

10-Jan-2014

06:57

x86

Microsoft.reportingservices.processingobjectmodel.dll

11.0.3401.0

126656

10-Jan-2014

06:57

x86

Microsoft.reportingservices.querydesigners.dll.deploy

11.0.3401.0

2584256

10-Jan-2014

06:58

x86

Microsoft.reportingservices.querydesigners.essbase.dll.deploy

11.0.3401.0

1029312

10-Jan-2014

06:57

x86

Microsoft.reportingservices.querydesigners.resources.dll.deploy

11.0.3401.0

548544

10-Jan-2014

06:54

x86

Microsoft.reportingservices.querydesigners.resources.dll.deploy

11.0.3401.0

552640

10-Jan-2014

06:57

x86

Microsoft.reportingservices.querydesigners.resources.dll.deploy

11.0.3401.0

552640

10-Jan-2014

06:58

x86

Microsoft.reportingservices.querydesigners.resources.dll.deploy

11.0.3401.0

556736

10-Jan-2014

06:57

x86

Microsoft.reportingservices.querydesigners.resources.dll.deploy

11.0.3401.0

585408

10-Jan-2014

06:55

x86

Microsoft.reportingservices.querydesigners.resources.dll.deploy

11.0.3401.0

552640

10-Jan-2014

06:57

x86

Microsoft.reportingservices.querydesigners.resources.dll.deploy

11.0.3401.0

556736

10-Jan-2014

06:56

x86

Microsoft.reportingservices.querydesigners.resources.dll.deploy

11.0.3401.0

556736

10-Jan-2014

06:59

x86

Microsoft.reportingservices.querydesigners.resources.dll.deploy

11.0.3401.0

556736

10-Jan-2014

06:56

x86

Microsoft.reportingservices.querydesigners.resources.dll.deploy

11.0.3401.0

564928

10-Jan-2014

06:56

x86

Microsoft.reportingservices.querydesigners.resources.dll.deploy

11.0.3401.0

556736

10-Jan-2014

06:54

x86

Microsoft.reportingservices.querydesigners.resources.dll.deploy

11.0.3401.0

552640

10-Jan-2014

06:59

x86

Microsoft.reportingservices.querydesigners.resources.dll.deploy

11.0.3401.0

552640

10-Jan-2014

07:00

x86

Microsoft.reportingservices.querydesigners.resources.dll.deploy

11.0.3401.0

556736

10-Jan-2014

06:54

x86

Microsoft.reportingservices.querydesigners.resources.dll.deploy

11.0.3401.0

552640

10-Jan-2014

06:52

x86

Microsoft.reportingservices.querydesigners.resources.dll.deploy

11.0.3401.0

581312

10-Jan-2014

06:57

x86

Microsoft.reportingservices.querydesigners.resources.dll.deploy

11.0.3401.0

552640

10-Jan-2014

06:58

x86

Microsoft.reportingservices.querydesigners.resources.dll.deploy

11.0.3401.0

552640

10-Jan-2014

06:56

x86

Microsoft.reportingservices.querydesigners.resources.dll.deploy

11.0.3401.0

548544

10-Jan-2014

06:53

x86

Microsoft.reportingservices.querydesigners.resources.dll.deploy

11.0.3401.0

556736

10-Jan-2014

06:57

x86

Microsoft.reportingservices.querydesigners.resources.dll.deploy

11.0.3401.0

556736

10-Jan-2014

06:58

x86

Microsoft.reportingservices.querydesigners.resources.dll

11.0.3401.0

548544

10-Jan-2014

06:53

x86

Microsoft.reportingservices.querydesigners.resources.dll

11.0.3401.0

548544

10-Jan-2014

06:54

x86

Microsoft.reportingservices.querydesigners.sapbw.dll.deploy

11.0.3401.0

1130688

10-Jan-2014

06:57

x86

Microsoft.reportingservices.querydesigners.sharepoint.dll.deploy

11.0.3401.0

78528

10-Jan-2014

06:57

x86

Microsoft.reportingservices.rdlobjectmodel.dll.deploy

11.0.3401.0

1277632

10-Jan-2014

06:57

x86

Microsoft.reportingservices.rdlobjectmodel.dll

11.0.3401.0

1277632

10-Jan-2014

06:57

x86

Microsoft.reportingservices.reportdesign.common.dll.deploy

11.0.3401.0

241344

10-Jan-2014

06:57

x86

Microsoft.reportingservices.reportdesign.common.resources.dll.deploy

11.0.3401.0

93888

10-Jan-2014

06:54

x86

Microsoft.reportingservices.reportdesign.common.resources.dll.deploy

11.0.3401.0

93888

10-Jan-2014

06:57

x86

Microsoft.reportingservices.reportdesign.common.resources.dll.deploy

11.0.3401.0

93888

10-Jan-2014

06:58

x86

Microsoft.reportingservices.reportdesign.common.resources.dll.deploy

11.0.3401.0

93888

10-Jan-2014

06:57

x86

Microsoft.reportingservices.reportdesign.common.resources.dll.deploy

11.0.3401.0

97984

10-Jan-2014

06:55

x86

Microsoft.reportingservices.reportdesign.common.resources.dll.deploy

11.0.3401.0

93888

10-Jan-2014

06:57

x86

Microsoft.reportingservices.reportdesign.common.resources.dll.deploy

11.0.3401.0

97984

10-Jan-2014

06:56

x86

Microsoft.reportingservices.reportdesign.common.resources.dll.deploy

11.0.3401.0

97984

10-Jan-2014

06:59

x86

Microsoft.reportingservices.reportdesign.common.resources.dll.deploy

11.0.3401.0

93888

10-Jan-2014

06:56

x86

Microsoft.reportingservices.reportdesign.common.resources.dll.deploy

11.0.3401.0

97984

10-Jan-2014

06:56

x86

Microsoft.reportingservices.reportdesign.common.resources.dll.deploy

11.0.3401.0

93888

10-Jan-2014

06:54

x86

Microsoft.reportingservices.reportdesign.common.resources.dll.deploy

11.0.3401.0

93888

10-Jan-2014

06:59

x86

Microsoft.reportingservices.reportdesign.common.resources.dll.deploy

11.0.3401.0

93888

10-Jan-2014

07:00

x86

Microsoft.reportingservices.reportdesign.common.resources.dll.deploy

11.0.3401.0

93888

10-Jan-2014

06:54

x86

Microsoft.reportingservices.reportdesign.common.resources.dll.deploy

11.0.3401.0

93888

10-Jan-2014

06:52

x86

Microsoft.reportingservices.reportdesign.common.resources.dll.deploy

11.0.3401.0

97984

10-Jan-2014

06:57

x86

Microsoft.reportingservices.reportdesign.common.resources.dll.deploy

11.0.3401.0

93888

10-Jan-2014

06:58

x86

Microsoft.reportingservices.reportdesign.common.resources.dll.deploy

11.0.3401.0

93888

10-Jan-2014

06:56

x86

Microsoft.reportingservices.reportdesign.common.resources.dll.deploy

11.0.3401.0

93888

10-Jan-2014

06:53

x86

Microsoft.reportingservices.reportdesign.common.resources.dll.deploy

11.0.3401.0

93888

10-Jan-2014

06:57

x86

Microsoft.reportingservices.reportdesign.common.resources.dll.deploy

11.0.3401.0

93888

10-Jan-2014

06:58

x86

Microsoft.reportingservices.reportdesign.common.resources.dll

11.0.3401.0

93888

10-Jan-2014

06:53

x86

Microsoft.reportingservices.reportdesign.common.resources.dll

11.0.3401.0

93888

10-Jan-2014

06:54

x86

Microsoft.reportingservices.reportdesign.forms.dll.deploy

11.0.3401.0

106176

10-Jan-2014

06:57

x86

Microsoft.reportingservices.reportdesign.forms.resources.dll.deploy

11.0.3401.0

52928

10-Jan-2014

06:54

x86

Microsoft.reportingservices.reportdesign.forms.resources.dll.deploy

11.0.3401.0

52928

10-Jan-2014

06:57

x86

Microsoft.reportingservices.reportdesign.forms.resources.dll.deploy

11.0.3401.0

52928

10-Jan-2014

06:58

x86

Microsoft.reportingservices.reportdesign.forms.resources.dll.deploy

11.0.3401.0

52928

10-Jan-2014

06:57

x86

Microsoft.reportingservices.reportdesign.forms.resources.dll.deploy

11.0.3401.0

52928

10-Jan-2014

06:55

x86

Microsoft.reportingservices.reportdesign.forms.resources.dll.deploy

11.0.3401.0

52928

10-Jan-2014

06:57

x86

Microsoft.reportingservices.reportdesign.forms.resources.dll.deploy

11.0.3401.0

52928

10-Jan-2014

06:56

x86

Microsoft.reportingservices.reportdesign.forms.resources.dll.deploy

11.0.3401.0

52928

10-Jan-2014

06:59

x86

Microsoft.reportingservices.reportdesign.forms.resources.dll.deploy

11.0.3401.0

52928

10-Jan-2014

06:56

x86

Microsoft.reportingservices.reportdesign.forms.resources.dll.deploy

11.0.3401.0

52928

10-Jan-2014

06:56

x86

Microsoft.reportingservices.reportdesign.forms.resources.dll.deploy

11.0.3401.0

52928

10-Jan-2014

06:54

x86

Microsoft.reportingservices.reportdesign.forms.resources.dll.deploy

11.0.3401.0

52928

10-Jan-2014

06:59

x86

Microsoft.reportingservices.reportdesign.forms.resources.dll.deploy

11.0.3401.0

52928

10-Jan-2014

07:00

x86

Microsoft.reportingservices.reportdesign.forms.resources.dll.deploy

11.0.3401.0

52928

10-Jan-2014

06:54

x86

Microsoft.reportingservices.reportdesign.forms.resources.dll.deploy

11.0.3401.0

52928

10-Jan-2014

06:52

x86

Microsoft.reportingservices.reportdesign.forms.resources.dll.deploy

11.0.3401.0

52928

10-Jan-2014

06:57

x86

Microsoft.reportingservices.reportdesign.forms.resources.dll.deploy

11.0.3401.0

52928

10-Jan-2014

06:58

x86

Microsoft.reportingservices.reportdesign.forms.resources.dll.deploy

11.0.3401.0

52928

10-Jan-2014

06:56

x86

Microsoft.reportingservices.reportdesign.forms.resources.dll.deploy

11.0.3401.0

52928

10-Jan-2014

06:53

x86

Microsoft.reportingservices.reportdesign.forms.resources.dll.deploy

11.0.3401.0

52928

10-Jan-2014

06:57

x86

Microsoft.reportingservices.reportdesign.forms.resources.dll.deploy

11.0.3401.0

52928

10-Jan-2014

06:57

x86

Microsoft.reportingservices.reportdesign.forms.resources.dll

11.0.3401.0

52928

10-Jan-2014

06:53

x86

Microsoft.reportingservices.reportdesign.forms.resources.dll

11.0.3401.0

52928

10-Jan-2014

06:54

x86

Microsoft.reportingservices.reportpreview.dll.deploy

11.0.3401.0

665280

10-Jan-2014

06:57

x86

Microsoft.reportingservices.richtext.dll.deploy

11.0.3401.0

118464

10-Jan-2014

06:57

x86

Microsoft.reportingservices.richtext.dll

11.0.3401.0

118464

10-Jan-2014

06:57

x86

Microsoft.reportingservices.rplobjectmodel.dll.deploy

11.0.3401.0

118464

10-Jan-2014

06:57

x86

Microsoft.reportingservices.rplobjectmodel.dll

11.0.3401.0

118464

10-Jan-2014

06:57

x86

Microsoft.reportingservices.rplrendering.dll.deploy

11.0.3401.0

28864

10-Jan-2014

06:57

x86

Microsoft.reportingservices.rplrendering.dll

11.0.3401.0

28864

10-Jan-2014

06:57

x86

Microsoft.reportingservices.rsclient.dll.deploy

11.0.3401.0

306880

10-Jan-2014

06:57

x86

Microsoft.reportingservices.rsclient.dll

11.0.3401.0

306880

10-Jan-2014

06:57

x86

Microsoft.reportingservices.rsclient.resources.dll.deploy

11.0.3401.0

23744

10-Jan-2014

06:54

x86

Microsoft.reportingservices.rsclient.resources.dll.deploy

11.0.3401.0

23744

10-Jan-2014

06:57

x86

Microsoft.reportingservices.rsclient.resources.dll.deploy

11.0.3401.0

24256

10-Jan-2014

06:58

x86

Microsoft.reportingservices.rsclient.resources.dll.deploy

11.0.3401.0

24256

10-Jan-2014

06:57

x86

Microsoft.reportingservices.rsclient.resources.dll.deploy

11.0.3401.0

26816

10-Jan-2014

06:55

x86

Microsoft.reportingservices.rsclient.resources.dll.deploy

11.0.3401.0

23744

10-Jan-2014

06:57

x86

Microsoft.reportingservices.rsclient.resources.dll.deploy

11.0.3401.0

24256

10-Jan-2014

06:56

x86

Microsoft.reportingservices.rsclient.resources.dll.deploy

11.0.3401.0

24256

10-Jan-2014

06:59

x86

Microsoft.reportingservices.rsclient.resources.dll.deploy

11.0.3401.0

24256

10-Jan-2014

06:56

x86

Microsoft.reportingservices.rsclient.resources.dll.deploy

11.0.3401.0

24768

10-Jan-2014

06:56

x86

Microsoft.reportingservices.rsclient.resources.dll.deploy

11.0.3401.0

24256

10-Jan-2014

06:54

x86

Microsoft.reportingservices.rsclient.resources.dll.deploy

11.0.3401.0

24256

10-Jan-2014

06:59

x86

Microsoft.reportingservices.rsclient.resources.dll.deploy

11.0.3401.0

23744

10-Jan-2014

07:00

x86

Microsoft.reportingservices.rsclient.resources.dll.deploy

11.0.3401.0

24256

10-Jan-2014

06:53

x86

Microsoft.reportingservices.rsclient.resources.dll.deploy

11.0.3401.0

24256

10-Jan-2014

06:52

x86

Microsoft.reportingservices.rsclient.resources.dll.deploy

11.0.3401.0

25792

10-Jan-2014

06:57

x86

Microsoft.reportingservices.rsclient.resources.dll.deploy

11.0.3401.0

23744

10-Jan-2014

06:58

x86

Microsoft.reportingservices.rsclient.resources.dll.deploy

11.0.3401.0

23744

10-Jan-2014

06:56

x86

Microsoft.reportingservices.rsclient.resources.dll.deploy

11.0.3401.0

23744

10-Jan-2014

06:53

x86

Microsoft.reportingservices.rsclient.resources.dll.deploy

11.0.3401.0

24256

10-Jan-2014

06:57

x86

Microsoft.reportingservices.rsclient.resources.dll.deploy

11.0.3401.0

24256

10-Jan-2014

06:57

x86

Microsoft.reportingservices.rsclient.resources.dll

11.0.3401.0

23744

10-Jan-2014

06:54

x86

Microsoft.reportingservices.rsclient.resources.dll

11.0.3401.0

24256

10-Jan-2014

06:57

x86

Microsoft.reportingservices.rsclient.resources.dll

11.0.3401.0

24256

10-Jan-2014

06:56

x86

Microsoft.reportingservices.rsclient.resources.dll

11.0.3401.0

24256

10-Jan-2014

06:56

x86

Microsoft.reportingservices.rsclient.resources.dll

11.0.3401.0

24768

10-Jan-2014

06:56

x86

Microsoft.reportingservices.rsclient.resources.dll

11.0.3401.0

24256

10-Jan-2014

06:54

x86

Microsoft.reportingservices.rsclient.resources.dll

11.0.3401.0

24256

10-Jan-2014

06:52

x86

Microsoft.reportingservices.rsclient.resources.dll

11.0.3401.0

25792

10-Jan-2014

06:57

x86

Microsoft.reportingservices.rsclient.resources.dll

11.0.3401.0

23744

10-Jan-2014

06:53

x86

Microsoft.reportingservices.rsclient.resources.dll

11.0.3401.0

24256

10-Jan-2014

06:57

x86

Microsoft.reportingservices.sapbwmdxquerygenerator.dll.deploy

11.0.3401.0

106176

10-Jan-2014

06:57

x86

Microsoft.reportingservices.sapbwmdxquerygenerator.dll

11.0.3401.0

106176

10-Jan-2014

06:57

x86

Microsoft.reportingservices.semanticquerydesign.dll.deploy

11.0.3401.0

857792

10-Jan-2014

06:57

x86

Microsoft.reportingservices.semanticqueryengine.dll.deploy

11.0.3401.0

409280

10-Jan-2014

06:57

x86

Microsoft.reportingservices.semanticqueryengine.dll

11.0.3401.0

409280

10-Jan-2014

06:57

x86

Microsoft.reportingservices.sharepoint.objectmodel.dll

11.0.3401.0

65216

10-Jan-2014

06:57

x86

Microsoft.reportingservices.sharepoint.server.dll

11.0.3401.0

241344

10-Jan-2014

06:57

x86

Microsoft.reportingservices.sharepoint12.server.dll

11.0.3401.0

69312

10-Jan-2014

06:57

x86

Microsoft.reportingservices.sharepoint14.server.dll

11.0.3401.0

69312

10-Jan-2014

06:57

x86

Microsoft.reportingservices.spbprocessing.dll.deploy

11.0.3401.0

306880

10-Jan-2014

06:57

x86

Microsoft.reportingservices.spbprocessing.dll

11.0.3401.0

306880

10-Jan-2014

06:57

x86

Microsoft.reportingservices.webmap.dll.deploy

11.0.3401.0

1363648

10-Jan-2014

06:57

x86

Microsoft.reportingservices.webmap.dll

11.0.3401.0

1363648

10-Jan-2014

06:57

x86

Microsoft.reportingservices.webmap.resources.dll.deploy

11.0.3401.0

167616

10-Jan-2014

06:54

x86

Microsoft.reportingservices.webmap.resources.dll.deploy

11.0.3401.0

179904

10-Jan-2014

06:57

x86

Microsoft.reportingservices.webmap.resources.dll.deploy

11.0.3401.0

179904

10-Jan-2014

06:58

x86

Microsoft.reportingservices.webmap.resources.dll.deploy

11.0.3401.0

184000

10-Jan-2014

06:57

x86

Microsoft.reportingservices.webmap.resources.dll.deploy

11.0.3401.0

237248

10-Jan-2014

06:55

x86

Microsoft.reportingservices.webmap.resources.dll.deploy

11.0.3401.0

179904

10-Jan-2014

06:57

x86

Microsoft.reportingservices.webmap.resources.dll.deploy

11.0.3401.0

188096

10-Jan-2014

06:56

x86

Microsoft.reportingservices.webmap.resources.dll.deploy

11.0.3401.0

188096

10-Jan-2014

06:59

x86

Microsoft.reportingservices.webmap.resources.dll.deploy

11.0.3401.0

184000

10-Jan-2014

06:56

x86

Microsoft.reportingservices.webmap.resources.dll.deploy

11.0.3401.0

192192

10-Jan-2014

06:56

x86

Microsoft.reportingservices.webmap.resources.dll.deploy

11.0.3401.0

184000

10-Jan-2014

06:54

x86

Microsoft.reportingservices.webmap.resources.dll.deploy

11.0.3401.0

188096

10-Jan-2014

06:59

x86

Microsoft.reportingservices.webmap.resources.dll.deploy

11.0.3401.0

175808

10-Jan-2014

07:00

x86

Microsoft.reportingservices.webmap.resources.dll.deploy

11.0.3401.0

184000

10-Jan-2014

06:53

x86

Microsoft.reportingservices.webmap.resources.dll.deploy

11.0.3401.0

179904

10-Jan-2014

06:52

x86

Microsoft.reportingservices.webmap.resources.dll.deploy

11.0.3401.0

224960

10-Jan-2014

06:56

x86

Microsoft.reportingservices.webmap.resources.dll.deploy

11.0.3401.0

175808

10-Jan-2014

06:58

x86

Microsoft.reportingservices.webmap.resources.dll.deploy

11.0.3401.0

179904

10-Jan-2014

06:55

x86

Microsoft.reportingservices.webmap.resources.dll.deploy

11.0.3401.0

167616

10-Jan-2014

06:53

x86

Microsoft.reportingservices.webmap.resources.dll.deploy

11.0.3401.0

184000

10-Jan-2014

06:57

x86

Microsoft.reportingservices.webmap.resources.dll.deploy

11.0.3401.0

184000

10-Jan-2014

06:57

x86

Microsoft.reportingservices.webmap.resources.dll

11.0.3401.0

167616

10-Jan-2014

06:54

x86

Microsoft.reportingservices.webmap.resources.dll

11.0.3401.0

184000

10-Jan-2014

06:57

x86

Microsoft.reportingservices.webmap.resources.dll

11.0.3401.0

188096

10-Jan-2014

06:56

x86

Microsoft.reportingservices.webmap.resources.dll

11.0.3401.0

184000

10-Jan-2014

06:56

x86

Microsoft.reportingservices.webmap.resources.dll

11.0.3401.0

192192

10-Jan-2014

06:56

x86

Microsoft.reportingservices.webmap.resources.dll

11.0.3401.0

184000

10-Jan-2014

06:54

x86

Microsoft.reportingservices.webmap.resources.dll

11.0.3401.0

179904

10-Jan-2014

06:52

x86

Microsoft.reportingservices.webmap.resources.dll

11.0.3401.0

224960

10-Jan-2014

06:56

x86

Microsoft.reportingservices.webmap.resources.dll

11.0.3401.0

167616

10-Jan-2014

06:53

x86

Microsoft.reportingservices.webmap.resources.dll

11.0.3401.0

184000

10-Jan-2014

06:57

x86

Microsoft.reportingservices.winmap.dll.deploy

11.0.3401.0

1355456

10-Jan-2014

06:57

x86

Microsoft.reportingservices.winmap.resources.dll.deploy

11.0.3401.0

167616

10-Jan-2014

06:54

x86

Microsoft.reportingservices.winmap.resources.dll.deploy

11.0.3401.0

179904

10-Jan-2014

06:57

x86

Microsoft.reportingservices.winmap.resources.dll.deploy

11.0.3401.0

179904

10-Jan-2014

06:58

x86

Microsoft.reportingservices.winmap.resources.dll.deploy

11.0.3401.0

184000

10-Jan-2014

06:57

x86

Microsoft.reportingservices.winmap.resources.dll.deploy

11.0.3401.0

237248

10-Jan-2014

06:55

x86

Microsoft.reportingservices.winmap.resources.dll.deploy

11.0.3401.0

179904

10-Jan-2014

06:57

x86

Microsoft.reportingservices.winmap.resources.dll.deploy

11.0.3401.0

188096

10-Jan-2014

06:56

x86

Microsoft.reportingservices.winmap.resources.dll.deploy

11.0.3401.0

188096

10-Jan-2014

06:59

x86

Microsoft.reportingservices.winmap.resources.dll.deploy

11.0.3401.0

184000

10-Jan-2014

06:56

x86

Microsoft.reportingservices.winmap.resources.dll.deploy

11.0.3401.0

192192

10-Jan-2014

06:56

x86

Microsoft.reportingservices.winmap.resources.dll.deploy

11.0.3401.0

184000

10-Jan-2014

06:54

x86

Microsoft.reportingservices.winmap.resources.dll.deploy

11.0.3401.0

188096

10-Jan-2014

06:59

x86

Microsoft.reportingservices.winmap.resources.dll.deploy

11.0.3401.0

175808

10-Jan-2014

07:00

x86

Microsoft.reportingservices.winmap.resources.dll.deploy

11.0.3401.0

184000

10-Jan-2014

06:53

x86

Microsoft.reportingservices.winmap.resources.dll.deploy

11.0.3401.0

179904

10-Jan-2014

06:52

x86

Microsoft.reportingservices.winmap.resources.dll.deploy

11.0.3401.0

224960

10-Jan-2014

06:57

x86

Microsoft.reportingservices.winmap.resources.dll.deploy

11.0.3401.0

175808

10-Jan-2014

06:58

x86

Microsoft.reportingservices.winmap.resources.dll.deploy

11.0.3401.0

179904

10-Jan-2014

06:55

x86

Microsoft.reportingservices.winmap.resources.dll.deploy

11.0.3401.0

167616

10-Jan-2014

06:53

x86

Microsoft.reportingservices.winmap.resources.dll.deploy

11.0.3401.0

184000

10-Jan-2014

06:57

x86

Microsoft.reportingservices.winmap.resources.dll.deploy

11.0.3401.0

184000

10-Jan-2014

06:57

x86

Microsoft.reportingservices.wordrendering.dll.deploy

11.0.3401.0

503488

10-Jan-2014

06:57

x86

Microsoft.reportingservices.wordrendering.dll

11.0.3401.0

503488

10-Jan-2014

06:57

x86

Microsoft.sqlserver.customcontrols.dll.deploy

11.0.3401.0

57024

10-Jan-2014

06:57

x86

Microsoft.sqlserver.gridcontrol.dll.deploy

11.0.3401.0

212672

10-Jan-2014

06:55

x86

Microsoft.sqlserver.mgdsqldumper.dll.deploy

2011.110.3401.0

88256

10-Jan-2014

06:57

x86

Microsoft.sqlserver.types.dll.deploy

2011.110.3401.0

385216

10-Jan-2014

06:57

x86

Microsoft.sqlserver.types.dll

2011.110.3401.0

385216

10-Jan-2014

06:57

x86

Microsoft.sqlserver.types.resources.dll.deploy

2011.110.3401.0

36032

10-Jan-2014

06:55

x86

Microsoft.sqlserver.types.resources.dll.deploy

2011.110.3401.0

48832

10-Jan-2014

06:57

x86

Microsoft.sqlserver.types.resources.dll.deploy

2011.110.3401.0

48832

10-Jan-2014

06:58

x86

Microsoft.sqlserver.types.resources.dll.deploy

2011.110.3401.0

48832

10-Jan-2014

06:59

x86

Microsoft.sqlserver.types.resources.dll.deploy

2011.110.3401.0

57024

10-Jan-2014

06:55

x86

Microsoft.sqlserver.types.resources.dll.deploy

2011.110.3401.0

48832

10-Jan-2014

06:57

x86

Microsoft.sqlserver.types.resources.dll.deploy

2011.110.3401.0

48832

10-Jan-2014

06:58

x86

Microsoft.sqlserver.types.resources.dll.deploy

2011.110.3401.0

52928

10-Jan-2014

06:58

x86

Microsoft.sqlserver.types.resources.dll.deploy

2011.110.3401.0

48832

10-Jan-2014

06:55

x86

Microsoft.sqlserver.types.resources.dll.deploy

2011.110.3401.0

52928

10-Jan-2014

06:57

x86

Microsoft.sqlserver.types.resources.dll.deploy

2011.110.3401.0

48832

10-Jan-2014

06:56

x86

Microsoft.sqlserver.types.resources.dll.deploy

2011.110.3401.0

48832

10-Jan-2014

06:59

x86

Microsoft.sqlserver.types.resources.dll.deploy

2011.110.3401.0

48832

10-Jan-2014

07:00

x86

Microsoft.sqlserver.types.resources.dll.deploy

2011.110.3401.0

52928

10-Jan-2014

06:53

x86

Microsoft.sqlserver.types.resources.dll.deploy

2011.110.3401.0

48832

10-Jan-2014

06:54

x86

Microsoft.sqlserver.types.resources.dll.deploy

2011.110.3401.0

57024

10-Jan-2014

06:58

x86

Microsoft.sqlserver.types.resources.dll.deploy

2011.110.3401.0

48832

10-Jan-2014

06:58

x86

Microsoft.sqlserver.types.resources.dll.deploy

2011.110.3401.0

48832

10-Jan-2014

06:55

x86

Microsoft.sqlserver.types.resources.dll.deploy

2011.110.3401.0

36032

10-Jan-2014

06:57

x86

Microsoft.sqlserver.types.resources.dll.deploy

2011.110.3401.0

48832

10-Jan-2014

06:53

x86

Microsoft.sqlserver.types.resources.dll.deploy

2011.110.3401.0

48832

10-Jan-2014

06:56

x86

Microsoft.sqlserver.types.resources.dll

2011.110.3401.0

36032

10-Jan-2014

06:55

x86

Microsoft.sqlserver.types.resources.dll

2011.110.3401.0

48832

10-Jan-2014

06:59

x86

Microsoft.sqlserver.types.resources.dll

2011.110.3401.0

48832

10-Jan-2014

06:58

x86

Microsoft.sqlserver.types.resources.dll

2011.110.3401.0

48832

10-Jan-2014

06:55

x86

Microsoft.sqlserver.types.resources.dll

2011.110.3401.0

52928

10-Jan-2014

06:57

x86

Microsoft.sqlserver.types.resources.dll

2011.110.3401.0

48832

10-Jan-2014

06:56

x86

Microsoft.sqlserver.types.resources.dll

2011.110.3401.0

48832

10-Jan-2014

06:54

x86

Microsoft.sqlserver.types.resources.dll

2011.110.3401.0

57024

10-Jan-2014

06:58

x86

Microsoft.sqlserver.types.resources.dll

2011.110.3401.0

36032

10-Jan-2014

06:57

x86

Microsoft.sqlserver.types.resources.dll

2011.110.3401.0

48832

10-Jan-2014

06:56

x86

Msadomdx.dll

11.0.3401.0

596160

10-Jan-2014

06:47

x86

Msmdlocal.dll

11.0.3401.0

64193728

10-Jan-2014

06:47

x86

Msmgdsrv.dll

11.0.3401.0

9676992

10-Jan-2014

06:56

x86

Msolap110.dll

11.0.3401.0

7450304

10-Jan-2014

06:47

x86

Msolui110.dll

11.0.3401.0

303296

10-Jan-2014

06:47

x86

Msreportbuilder.exe.deploy

11.0.3401.0

1541312

10-Jan-2014

06:58

x86

Reportingservicescdointerop.dll

10.0.0.0

77504

10-Jan-2014

06:58

x86

Reportingservicescompression.dll.deploy

2011.110.3401.0

53952

10-Jan-2014

06:47

x86

Reportingservicescompression.dll

2011.110.3401.0

53952

10-Jan-2014

06:47

x86

Reportingserviceslibrary.dll

11.0.3401.0

2150080

10-Jan-2014

06:55

x86

Reportingservicesnativeclient.dll

2011.110.3401.0

155840

10-Jan-2014

06:55

x86

Reportingservicesnativeclient.resources.dll

2011.110.3401.0

19648

10-Jan-2014

06:54

x86

Reportingservicesnativeclient.resources.dll

2011.110.3401.0

19648

10-Jan-2014

06:59

x86

Reportingservicesnativeclient.resources.dll

2011.110.3401.0

19648

10-Jan-2014

06:58

x86

Reportingservicesnativeclient.resources.dll

2011.110.3401.0

19648

10-Jan-2014

06:55

x86

Reportingservicesnativeclient.resources.dll

2011.110.3401.0

19648

10-Jan-2014

06:57

x86

Reportingservicesnativeclient.resources.dll

2011.110.3401.0

19648

10-Jan-2014

06:56

x86

Reportingservicesnativeclient.resources.dll

2011.110.3401.0

19648

10-Jan-2014

06:54

x86

Reportingservicesnativeclient.resources.dll

2011.110.3401.0

19648

10-Jan-2014

06:58

x86

Reportingservicesnativeclient.resources.dll

2011.110.3401.0

19648

10-Jan-2014

06:57

x86

Reportingservicesnativeclient.resources.dll

2011.110.3401.0

19648

10-Jan-2014

06:56

x86

Reportingservicesnativeserver.dll

2011.110.3401.0

124608

10-Jan-2014

06:55

x86

Reportingservicesservice.exe

2011.110.3401.0

1628864

10-Jan-2014

07:00

x86

Reportingservicessharepointdeliveryextension.dll

11.0.3401.0

65216

10-Jan-2014

06:55

x86

Reportingserviceswebserver.dll

11.0.3401.0

1547968

10-Jan-2014

06:55

x86

Reportingserviceswebuserinterface.dll

11.0.3401.0

2240192

10-Jan-2014

06:55

x86

Rsctr110.dll

2011.110.3401.0

46784

10-Jan-2014

06:47

x86

Sql_rs_keyfile.dll

2011.110.3401.0

24256

10-Jan-2014

06:58

x86

Sqldumper.exe

2011.110.3401.0

95936

10-Jan-2014

06:59

x86

Sqlserverspatial110.dll.deploy

2011.110.3401.0

521408

10-Jan-2014

06:57

x86

Sqlserverspatial110.dll

2011.110.3401.0

521408

10-Jan-2014

06:57

x86

Xmlrw.dll

2011.110.3401.0

203456

10-Jan-2014

06:58

x86

Xmlrwbin.dll

2011.110.3401.0

148160

10-Jan-2014

06:58

x86

Xmsrv.dll

11.0.3401.0

24506048

10-Jan-2014

06:58

x86

Studio διαχείρισης SQL Server 2012

Όνομα αρχείου

Έκδοση αρχείου

Μέγεθος αρχείου

Ημερομηνία

Ώρα

Πλατφόρμα

Axscphst.dll

2011.110.3401.0

52416

10-Jan-2014

06:57

x86

Batchparser.dll

2011.110.3401.0

142528

10-Jan-2014

06:57

x86

Bidsmgmt.dll

11.0.3401.0

3649216

10-Jan-2014

06:57

x86

Commanddest.dll

2011.110.3401.0

187072

10-Jan-2014

06:58

x86

Connectiondlg.dll

11.0.3401.0

822976

10-Jan-2014

06:57

x86

Dacunpack.exe

11.0.2818.0

169448

09-Jan-2014

12:54

x86

Dataprofileviewer.exe

11.0.3401.0

317120

10-Jan-2014

06:58

x86

Dteparse.dll

2011.110.3401.0

101056

10-Jan-2014

06:58

x86

Dteparsemgd.dll

2011.110.3401.0

125632

10-Jan-2014

06:56

x86

Dtepkg.dll

2011.110.3401.0

104128

10-Jan-2014

06:58

x86

Dtexec.exe

2011.110.3401.0

61632

10-Jan-2014

06:42

x86

Dtexecui.exe

11.0.3401.0

76480

10-Jan-2014

06:58

x86

Dts.dll

2011.110.3401.0

2285248

10-Jan-2014

06:58

x86

Dtscomexpreval.dll

2011.110.3401.0

369344

10-Jan-2014

06:58

x86

Dtsconn.dll

2011.110.3401.0

348856

10-Jan-2014

06:58

x86

Dtsdebughost.exe

2011.110.3401.0

72384

10-Jan-2014

06:42

x86

Dtshost.exe

2011.110.3401.0

76480

10-Jan-2014

06:42

x86

Dtslog.dll

2011.110.3401.0

99008

10-Jan-2014

06:58

x86

Dtsmsg110.dll

2011.110.3401.0

541376

10-Jan-2014

06:58

x86

Dtspipeline.dll

2011.110.3401.0

942784

10-Jan-2014

06:58

x86

Dtspipelineperf110.dll

2011.110.3401.0

40640

10-Jan-2014

06:58

x86

Dtswizard.exe

2011.110.3401.0

866496

10-Jan-2014

06:58

x86

Dtuparse.dll

2011.110.3401.0

80576

10-Jan-2014

06:58

x86

Dtutil.exe

2011.110.3401.0

111808

10-Jan-2014

06:42

x86

Exceldest.dll

2011.110.3401.0

197824

10-Jan-2014

06:58

x86

Excelsrc.dll

2011.110.3401.0

212672

10-Jan-2014

06:58

x86

Execpackagetask.dll

2011.110.3401.0

125632

10-Jan-2014

06:58

x86

Flatfiledest.dll

2011.110.3401.0

315584

10-Jan-2014

06:58

x86

Flatfilesrc.dll

2011.110.3401.0

322240

10-Jan-2014

06:58

x86

Foreachfileenumerator.dll

2011.110.3401.0

64192

10-Jan-2014

06:58

x86

Interop.msdasc.dll

1.0.0.0

40640

10-Jan-2014

07:00

x86

Isdeploymentwizard.exe

11.0.3401.0

294080

10-Jan-2014

06:58

x86

Isprojectwizard.exe

11.0.3401.0

549568

10-Jan-2014

06:58

x86

Languagepackage.dll

2011.110.3401.0

4487360

10-Jan-2014

06:58

x86

Microsoft.analysisservices.backend.dll

2011.110.3401.0

861888

10-Jan-2014

06:56

x86

Microsoft.analysisservices.backend.xmlserializers.dll

2011.110.3401.0

169152

10-Jan-2014

06:56

x86

Microsoft.analysisservices.common.dll

11.0.3401.0

1556160

10-Jan-2014

06:56

x86

Microsoft.analysisservices.common.frontend.dll

2011.110.3401.0

5149888

10-Jan-2014

06:56

x86

Microsoft.analysisservices.common.frontend.xmlserializers.dll

2011.110.3401.0

212160

10-Jan-2014

06:56

x86

Microsoft.analysisservices.common.wizard.dll

2011.110.3401.0

435392

10-Jan-2014

06:56

x86

Microsoft.analysisservices.graphing.dll

11.0.3401.0

146624

10-Jan-2014

06:56

x86

Microsoft.analysisservices.ssmsmanagementdialogs.dll

11.0.3401.0

2264768

10-Jan-2014

06:56

x86

Microsoft.analysisservices.timedimgenerator.dll

11.0.3401.0

85696

10-Jan-2014

06:56

x86

Microsoft.analysisservices.wizard.v1.dll

11.0.3401.0

601280

10-Jan-2014

06:57

x86

Microsoft.analysisservices.wizard.v1.dll

11.0.3401.0

614080

10-Jan-2014

06:56

x86

Microsoft.analysisservices.wizard.v1.resources.dll

11.0.3401.0

241344

10-Jan-2014

06:53

x86

Microsoft.analysisservices.wizard.v1.resources.dll

11.0.3401.0

241344

10-Jan-2014

06:53

x86

Microsoft.analysisservices.wizard.v1.resources.dll

11.0.3401.0

241344

10-Jan-2014

06:55

x86

Microsoft.analysisservices.wizard.v1.resources.dll

11.0.3401.0

241344

10-Jan-2014

06:55

x86

Microsoft.analysisservices.wizard.v1.resources.dll

11.0.3401.0

241344

10-Jan-2014

06:56

x86

Microsoft.analysisservices.wizard.v1.resources.dll

11.0.3401.0

241344

10-Jan-2014

06:57

x86

Microsoft.analysisservices.wizard.v1.resources.dll

11.0.3401.0

241344

10-Jan-2014

06:57

x86

Microsoft.analysisservices.wizard.v1.resources.dll

11.0.3401.0

230592

10-Jan-2014

06:57

x86

Microsoft.analysisservices.wizard.v1.resources.dll

11.0.3401.0

230592

10-Jan-2014

06:57

x86

Microsoft.analysisservices.wizard.v1.resources.dll

11.0.3401.0

241344

10-Jan-2014

06:57

x86

Microsoft.analysisservices.wizard.v1.resources.dll

11.0.3401.0

230592

10-Jan-2014

06:57

x86

Microsoft.analysisservices.wizard.v1.resources.dll

11.0.3401.0

231104

10-Jan-2014

06:57

x86

Microsoft.analysisservices.wizard.v1.resources.dll

11.0.3401.0

231616

10-Jan-2014

06:57

x86

Microsoft.analysisservices.wizard.v1.resources.dll

11.0.3401.0

230592

10-Jan-2014

06:57

x86

Microsoft.analysisservices.wizard.v1.resources.dll

11.0.3401.0

230592

10-Jan-2014

06:57

x86

Microsoft.analysisservices.wizard.v1.resources.dll

11.0.3401.0

241344

10-Jan-2014

06:57

x86

Microsoft.analysisservices.wizard.v1.resources.dll

11.0.3401.0

241344

10-Jan-2014

06:58

x86

Microsoft.data.tools.schema.sql.dll

11.0.2818.0

7932904

09-Jan-2014

12:54

x86

Microsoft.data.tools.utilities.dll

11.0.2818.0

470016

09-Jan-2014

12:54

x86

Microsoft.datatransformationservices.controls.dll

11.0.3401.0

915648

10-Jan-2014

06:56

x86

Microsoft.datatransformationservices.dataflowui.dll

11.0.3401.0

1225920

10-Jan-2014

06:56

x86

Microsoft.datatransformationservices.design.dll

11.0.3401.0

4004032

10-Jan-2014

06:56

x86

Microsoft.datatransformationservices.dtsexecui.controls.dll

11.0.3401.0

453312

10-Jan-2014

06:56

x86

Microsoft.datatransformationservices.interfaces.dll

11.0.3401.0

25792

10-Jan-2014

06:56

x86

Microsoft.datatransformationservices.vsintegration.dll

11.0.3401.0

526528

10-Jan-2014

06:56

x86

Microsoft.datatransformationservices.wizards.dll

11.0.3401.0

1017536

10-Jan-2014

06:56

x86

Microsoft.datawarehouse.dll

11.0.3401.0

1343168

10-Jan-2014

06:56

x86

Microsoft.datawarehouse.sqm.dll

11.0.3401.0

81600

10-Jan-2014

06:56

x86

Microsoft.exceptionmessagebox.dll

11.0.3401.0

147136

10-Jan-2014

06:56

x86

Microsoft.netenterpriseservers.exceptionmessagebox.dll

11.0.3401.0

147136

10-Jan-2014

06:56

x86

Microsoft.reportingservices.dataextensions.dll

11.0.3401.0

212672

10-Jan-2014

06:58

x86

Microsoft.reportingservices.diagnostics.dll

11.0.3401.0

1363648

10-Jan-2014

06:58

x86

Microsoft.reportingservices.interfaces.dll

11.0.3401.0

77504

10-Jan-2014

06:57

x86

Microsoft.reportingservices.querydesigners.dll

11.0.3401.0

2584256

10-Jan-2014

06:58

x86

Microsoft.reportingservices.reportdesign.common.dll

11.0.3401.0

241344

10-Jan-2014

06:57

x86

Microsoft.reportingservices.rsclient.dll

11.0.3401.0

306880

10-Jan-2014

06:57

x86

Microsoft.sqlserver.adonetdest.dll

11.0.3401.0

87232

10-Jan-2014

06:57

x86

Microsoft.sqlserver.adonetsrc.dll

11.0.3401.0

63168

10-Jan-2014

06:57

x86

Microsoft.sqlserver.bulkinserttask.dll

11.0.3401.0

71360

10-Jan-2014

06:57

x86

Microsoft.sqlserver.bulkinserttaskconnections.dll

2011.110.3401.0

198336

10-Jan-2014

06:57

x86

Microsoft.sqlserver.bulkinserttaskui.dll

11.0.3401.0

106176

10-Jan-2014

06:57

x86

Microsoft.sqlserver.configuration.sstring.dll

11.0.3401.0

44736

10-Jan-2014

06:57

x86

Microsoft.sqlserver.customcontrols.dll

11.0.3401.0

57024

10-Jan-2014

06:57

x86

Microsoft.sqlserver.dac.dll

11.0.2818.0

256488

09-Jan-2014

12:54

x86

Microsoft.sqlserver.dataprofiler.dll

11.0.3401.0

284864

10-Jan-2014

06:57

x86

Microsoft.sqlserver.dataprofilingtask.dll

11.0.3401.0

50368

10-Jan-2014

06:57

x86

Microsoft.sqlserver.dataprofilingtaskui.dll

11.0.3401.0

266424

10-Jan-2014

06:57

x86

Microsoft.sqlserver.datareaderdest.dll

11.0.3401.0

47808

10-Jan-2014

06:57

x86

Microsoft.sqlserver.dtenum.dll

11.0.3401.0

35008

10-Jan-2014

06:57

x86

Microsoft.sqlserver.dts.design.dll

11.0.3401.0

32960

10-Jan-2014

06:57

x86

Microsoft.sqlserver.dts.dtsclient.dll

11.0.3401.0

38592

10-Jan-2014

06:57

x86

Microsoft.sqlserver.dts.upgradeadvisor.dll

11.0.3401.0

148672

10-Jan-2014

06:57

x86

Microsoft.sqlserver.dtsmsg.dll

11.0.3401.0

155840

10-Jan-2014

06:57

x86

Microsoft.sqlserver.dtspipelinewrap.dll

2011.110.3401.0

74432

10-Jan-2014

06:57

x86

Microsoft.sqlserver.dtsruntimewrap.dll

2011.110.3401.0

191680

10-Jan-2014

06:57

x86

Microsoft.sqlserver.dtsutilities.dll

11.0.3401.0

27840

10-Jan-2014

06:57

x86

Microsoft.sqlserver.execpackagetaskui.dll

11.0.3401.0

109760

10-Jan-2014

06:57

x86

Microsoft.sqlserver.execpackagetaskwrap.dll

2011.110.3401.0

24768

10-Jan-2014

06:57

x86

Microsoft.sqlserver.execproctask.dll

11.0.3401.0

53440

10-Jan-2014

06:57

x86

Microsoft.sqlserver.execproctaskui.dll

11.0.3401.0

73408

10-Jan-2014

06:57

x86

Microsoft.sqlserver.expressiontask.dll

11.0.3401.0

37568

10-Jan-2014

06:57

x86

Microsoft.sqlserver.expressiontaskui.dll

11.0.3401.0

31424

10-Jan-2014

06:57

x86

Microsoft.sqlserver.filesystemtask.dll

11.0.3401.0

62144

10-Jan-2014

06:57

x86

Microsoft.sqlserver.filesystemtaskui.dll

11.0.3401.0

94400

10-Jan-2014

06:57

x86

Microsoft.sqlserver.foreachadoenumerator.dll

11.0.3401.0

52416

10-Jan-2014

06:57

x86

Microsoft.sqlserver.foreachadoenumeratorui.dll

11.0.3401.0

103104

10-Jan-2014

06:57

x86

Microsoft.sqlserver.foreachfileenumeratorui.dll

11.0.3401.0

47808

10-Jan-2014

06:57

x86

Microsoft.sqlserver.foreachfileenumeratorwrap.dll

2011.110.3401.0

22720

10-Jan-2014

06:57

x86

Microsoft.sqlserver.foreachfromvarenumerator.dll

11.0.3401.0

28864

10-Jan-2014

06:57

x86

Microsoft.sqlserver.foreachfromvarenumeratorui.dll

11.0.3401.0

43712

10-Jan-2014

06:57

x86

Microsoft.sqlserver.foreachitemenumeratorui.dll

11.0.3401.0

57024

10-Jan-2014

06:57

x86

Microsoft.sqlserver.foreachnodelistenumerator.dll

11.0.3401.0

36544

10-Jan-2014

06:57

x86

Microsoft.sqlserver.foreachsmoenumerator.dll

11.0.3401.0

39616

10-Jan-2014

06:57

x86

Microsoft.sqlserver.foreachsmoenumeratorui.dll

11.0.3401.0

70336

10-Jan-2014

06:57

x86

Microsoft.sqlserver.ftptask.dll

11.0.3401.0

58560

10-Jan-2014

06:57

x86

Microsoft.sqlserver.ftptaskui.dll

11.0.3401.0

101568

10-Jan-2014

06:57

x86

Microsoft.sqlserver.graph.dll

11.0.3401.0

139968

10-Jan-2014

06:57

x86

Microsoft.sqlserver.gridcontrol.dll

11.0.3401.0

212672

10-Jan-2014

06:55

x86

Microsoft.sqlserver.integrationservices.common.objectmodel.dll

11.0.3401.0

48832

10-Jan-2014

06:57

x86

Microsoft.sqlserver.integrationservices.design.dll

11.0.3401.0

343744

10-Jan-2014

06:57

x86

Microsoft.sqlserver.integrationservices.graph.dll

11.0.3401.0

2175168

10-Jan-2014

06:57

x86

Microsoft.sqlserver.integrationservices.uitasks.dll

11.0.3401.0

811200

10-Jan-2014

06:57

x86

Microsoft.sqlserver.integrationservices.vsta.dll

11.0.3401.0

49856

10-Jan-2014

06:57

x86

Microsoft.sqlserver.integrationservices.wizard.common.dll

11.0.3401.0

379072

10-Jan-2014

06:57

x86

Microsoft.sqlserver.maintenanceplantasks.dll

11.0.3401.0

304320

10-Jan-2014

06:55

x86

Microsoft.sqlserver.maintenanceplantasksui.dll

11.0.3401.0

816320

10-Jan-2014

06:55

x86

Microsoft.sqlserver.managedconnections.dll

11.0.3401.0

43712

10-Jan-2014

06:57

x86

Microsoft.sqlserver.manageddts.dll

11.0.3401.0

516800

10-Jan-2014

06:57

x86

Microsoft.sqlserver.management.controls.dll

11.0.3401.0

315072

10-Jan-2014

06:57

x86

Microsoft.sqlserver.management.integrationservices.dll

11.0.3401.0

184000

10-Jan-2014

06:57

x86

Microsoft.sqlserver.management.integrationservicesenum.dll

11.0.3401.0

65216

10-Jan-2014

06:57

x86

Microsoft.sqlserver.management.pssnapins.dll

11.0.3401.0

171712

10-Jan-2014

06:57

x86

Microsoft.sqlserver.management.sdk.sqlstudio.dll

11.0.3401.0

143040

10-Jan-2014

06:57

x86

Microsoft.sqlserver.management.smometadataprovider.dll

11.0.3401.0

151232

10-Jan-2014

06:57

x86

Microsoft.sqlserver.management.sqlstudio.dll

11.0.3401.0

316608

10-Jan-2014

06:57

x86

Microsoft.sqlserver.management.sqlwizardframework.dll

11.0.3401.0

347840

10-Jan-2014

06:57

x86

Microsoft.sqlserver.management.usersettings.dll

11.0.3401.0

138944

10-Jan-2014

06:57

x86

Microsoft.sqlserver.msagl.dll

11.0.3401.0

605376

10-Jan-2014

06:57

x86

Microsoft.sqlserver.msmqtask.dll

11.0.3401.0

83648

10-Jan-2014

06:57

x86

Microsoft.sqlserver.msmqtaskui.dll

11.0.3401.0

184512

10-Jan-2014

06:57

x86

Microsoft.sqlserver.msxml6_interop.dll

2011.110.3401.0

213184

10-Jan-2014

06:57

x86

Microsoft.sqlserver.nodelistenumeratorui.dll

11.0.3401.0

45760

10-Jan-2014

06:57

x86

Microsoft.sqlserver.packageformatupdate.dll

11.0.3401.0

288448

10-Jan-2014

06:57

x86

Microsoft.sqlserver.pipelinehost.dll

11.0.3401.0

76480

10-Jan-2014

06:57

x86

Microsoft.sqlserver.pipelinexml.dll

11.0.3401.0

89792

10-Jan-2014

06:57

x86

Microsoft.sqlserver.scripttask.dll

11.0.3401.0

124608

10-Jan-2014

06:57

x86

Microsoft.sqlserver.scripttaskui.dll

11.0.3401.0

57536

10-Jan-2014

06:57

x86

Microsoft.sqlserver.sendmailtask.dll

11.0.3401.0

58560

10-Jan-2014

06:57

x86

Microsoft.sqlserver.sendmailtaskui.dll

11.0.3401.0

86208

10-Jan-2014

06:57

x86

Microsoft.sqlserver.sqlcedest.dll

11.0.3401.0

45760

10-Jan-2014

06:57

x86

Microsoft.sqlserver.sqlsqmqueries.dll

11.0.3401.0

85696

10-Jan-2014

06:56

x86

Microsoft.sqlserver.sqltask.dll

11.0.3401.0

77504

10-Jan-2014

06:56

x86

Microsoft.sqlserver.sqltaskconnectionswrap.dll

2011.110.3401.0

29376

10-Jan-2014

06:56

x86

Microsoft.sqlserver.sqltaskui.dll

11.0.3401.0

144576

10-Jan-2014

06:57

x86

Microsoft.sqlserver.sqm.dll

11.0.3401.0

89792

10-Jan-2014

06:57

x86

Microsoft.sqlserver.transferdatabasestask.dll

11.0.3401.0

57536

10-Jan-2014

06:56

x86

Microsoft.sqlserver.transferdatabasestaskui.dll

11.0.3401.0

88768

10-Jan-2014

06:56

x86

Microsoft.sqlserver.transfererrormessagestask.dll

11.0.3401.0

59584

10-Jan-2014

06:56

x86

Microsoft.sqlserver.transfererrormessagestaskui.dll

11.0.3401.0

70336

10-Jan-2014

06:56

x86

Microsoft.sqlserver.transferjobstask.dll

11.0.3401.0

59584

10-Jan-2014

06:57

x86

Microsoft.sqlserver.transferjobstaskui.dll

11.0.3401.0

67776

10-Jan-2014

06:56

x86

Microsoft.sqlserver.transferloginstask.dll

11.0.3401.0

62656

10-Jan-2014

06:56

x86

Microsoft.sqlserver.transferloginstaskui.dll

11.0.3401.0

79552

10-Jan-2014

06:56

x86

Microsoft.sqlserver.transferobjectstask.dll

11.0.3401.0

155328

10-Jan-2014

06:55

x86

Microsoft.sqlserver.transfersqlserverobjectstask.dll

11.0.3401.0

93376

10-Jan-2014

06:56

x86

Microsoft.sqlserver.transfersqlserverobjectstaskui.dll

11.0.3401.0

115904

10-Jan-2014

06:56

x86

Microsoft.sqlserver.transferstoredprocedurestask.dll

11.0.3401.0

61120

10-Jan-2014

06:56

x86

Microsoft.sqlserver.transferstoredprocedurestaskui.dll

11.0.3401.0

68288

10-Jan-2014

06:56

x86

Microsoft.sqlserver.txscript.dll

11.0.3401.0

238272

10-Jan-2014

06:56

x86

Microsoft.sqlserver.types.dll

2011.110.3401.0

385216

10-Jan-2014

06:57

x86

Microsoft.sqlserver.upgradeadvisor.reportviewer.dll

11.0.3401.0

170176

10-Jan-2014

06:56

x86

Microsoft.sqlserver.upgradeadvisor.uainterface.dll

11.0.3401.0

50880

10-Jan-2014

06:56

x86

Microsoft.sqlserver.vstascriptinglib.dll

11.0.3401.0

58048

10-Jan-2014

06:56

x86

Microsoft.sqlserver.webservicetask.dll

11.0.3401.0

98496

10-Jan-2014

06:56

x86

Microsoft.sqlserver.webservicetaskui.dll

11.0.3401.0

146624

10-Jan-2014

06:56

x86

Microsoft.sqlserver.wmidrtask.dll

11.0.3401.0

51392

10-Jan-2014

06:56

x86

Microsoft.sqlserver.wmidrtaskui.dll

11.0.3401.0

99008

10-Jan-2014

06:56

x86

Microsoft.sqlserver.wmiewtask.dll

11.0.3401.0

52928

10-Jan-2014

06:56

x86

Microsoft.sqlserver.wmiewtaskui.dll

11.0.3401.0

107200

10-Jan-2014

06:56

x86

Microsoft.sqlserver.xevent.linq.dll

2011.110.3401.0

349376

10-Jan-2014

06:56

x86

Microsoft.sqlserver.xmlsrc.dll

11.0.3401.0

115392

10-Jan-2014

06:56

x86

Microsoft.sqlserver.xmltask.dll

11.0.3401.0

147648

10-Jan-2014

06:56

x86

Microsoft.sqlserver.xmltaskui.dll

11.0.3401.0

117440

10-Jan-2014

06:56

x86

Msdtssrvrutil.dll

2011.110.3401.0

79552

10-Jan-2014

06:47

x86

Msmgdsrv.dll

11.0.3401.0

9676992

10-Jan-2014

06:56

x86

Oledbdest.dll

2011.110.3401.0

198336

10-Jan-2014

06:47

x86

Oledbsrc.dll

2011.110.3401.0

215232

10-Jan-2014

06:47

x86

Rawdest.dll

2011.110.3401.0

152256

10-Jan-2014

06:47

x86

Rawsource.dll

2011.110.3401.0

147648

10-Jan-2014

06:47

x86

Recordsetdest.dll

2011.110.3401.0

136896

10-Jan-2014

06:47

x86

Reportingservicesnativeclient.dll

2011.110.3401.0

155840

10-Jan-2014

06:55

x86

Sql_ssms_keyfile.dll

2011.110.3401.0

24256

10-Jan-2014

06:58

x86

Sqldest.dll

2011.110.3401.0

198848

10-Jan-2014

06:46

x86

Sqlmanagerui.dll

11.0.3401.0

7812288

10-Jan-2014

06:55

x86

Sqlmgmt.dll

11.0.3401.0

3751104

10-Jan-2014

06:55

x86

Sqlpackage.exe

11.0.2818.0

109048

09-Jan-2014

12:54

x86

Sqlresld.dll

2011.110.3401.0

28352

10-Jan-2014

06:58

x86

Sqlresourceloader.dll

2011.110.3401.0

26816

10-Jan-2014

06:57

x86

Sqlscm.dll

2011.110.3401.0

49856

10-Jan-2014

06:57

x86

Sqlserverspatial110.dll

2011.110.3401.0

521408

10-Jan-2014

06:57

x86

Sqlsqm.exe

11.0.3401.0

110272

10-Jan-2014

06:57

x86

Sqlsvc.dll

2011.110.3401.0

123584

10-Jan-2014

06:57

x86

Sqltaskconnections.dll

2011.110.3401.0

121536

10-Jan-2014

06:58

x86

Sqltdiagn.dll

2011.110.3401.0

48832

10-Jan-2014

06:58

x86

Sqltoolsvsnativehelpers.dll

2011.110.3401.0

45760

10-Jan-2014

06:58

x86

Sqlworkbench.interfaces.dll

11.0.3401.0

65216

10-Jan-2014

06:55

x86

Ssisupgrade.exe

11.0.3401.0

351424

10-Jan-2014

06:57

x86

Txagg.dll

2011.110.3401.0

267456

10-Jan-2014

06:58

x86

Txbestmatch.dll

2011.110.3401.0

454336

10-Jan-2014

06:58

x86

Txcache.dll

2011.110.3401.0

129216

10-Jan-2014

06:58

x86

Txcharmap.dll

2011.110.3401.0

221376

10-Jan-2014

06:58

x86

Txcopymap.dll

2011.110.3401.0

128704

10-Jan-2014

06:58

x86

Txdataconvert.dll

2011.110.3401.0

228544

10-Jan-2014

06:58

x86

Txderived.dll

2011.110.3401.0

467136

10-Jan-2014

06:58

x86

Txfileextractor.dll

2011.110.3401.0

146624

10-Jan-2014

06:58

x86

Txfileinserter.dll

2011.110.3401.0

145088

10-Jan-2014

06:58

x86

Txgroupdups.dll

2011.110.3401.0

272064

10-Jan-2014

06:58

x86

Txlineage.dll

2011.110.3401.0

82112

10-Jan-2014

06:58

x86

Txlookup.dll

2011.110.3401.0

394944

10-Jan-2014

06:58

x86

Txmerge.dll

2011.110.3401.0

143040

10-Jan-2014

06:58

x86

Txmergejoin.dll

2011.110.3401.0

202944

10-Jan-2014

06:58

x86

Txmulticast.dll

2011.110.3401.0

71872

10-Jan-2014

06:58

x86

Txpivot.dll

2011.110.3401.0

162496

10-Jan-2014

06:58

x86

Txrowcount.dll

2011.110.3401.0

70848

10-Jan-2014

06:58

x86

Txsampling.dll

2011.110.3401.0

103616

10-Jan-2014

06:58

x86

Txscd.dll

2011.110.3401.0

138944

10-Jan-2014

06:58

x86

Txsort.dll

2011.110.3401.0

190144

10-Jan-2014

06:58

x86

Txsplit.dll

2011.110.3401.0

461504

10-Jan-2014

06:58

x86

Txtermextraction.dll

2011.110.3401.0

8624832

10-Jan-2014

06:58

x86

Txtermlookup.dll

2011.110.3401.0

4096192

10-Jan-2014

06:58

x86

Txunionall.dll

2011.110.3401.0

108224

10-Jan-2014

06:58

x86

Txunpivot.dll

2011.110.3401.0

146624

10-Jan-2014

06:58

x86

Xmlrw.dll

2011.110.3401.0

203456

10-Jan-2014

06:58

x86

Xmlrwbin.dll

2011.110.3401.0

148160

10-Jan-2014

06:58

x86

Εργαλεία και στοιχεία σταθμού εργασίας του SQL Server 2012

Όνομα αρχείου

Έκδοση αρχείου

Μέγεθος αρχείου

Ημερομηνία

Ώρα

Πλατφόρμα

Autoadmin.dll

2011.110.3401.0

1086144

10-Jan-2014

06:58

x86

Axscphst.dll

2011.110.3401.0

52416

10-Jan-2014

06:57

x86

Ddsshapes.dll

2011.110.3401.0

135872

10-Jan-2014

06:58

x86

Ddsshapeslib.dll

2011.110.3401.0

57024

10-Jan-2014

06:56

x86

Dtaclient.dll

11.0.3401.0

358592

10-Jan-2014

06:56

x86

Dtaengine.exe

2011.110.3401.0

155328

10-Jan-2014

06:42

x86

Dteparse.dll

2011.110.3401.0

101056

10-Jan-2014

06:58

x86

Dteparsemgd.dll

2011.110.3401.0

125632

10-Jan-2014

06:56

x86

Dtepkg.dll

2011.110.3401.0

104128

10-Jan-2014

06:58

x86

Dtexec.exe

2011.110.3401.0

61632

10-Jan-2014

06:42

x86

Dts.dll

2011.110.3401.0

2285248

10-Jan-2014

06:58

x86

Dtscomexpreval.dll

2011.110.3401.0

369344

10-Jan-2014

06:58

x86

Dtsconn.dll

2011.110.3401.0

348856

10-Jan-2014

06:58

x86

Dtshost.exe

2011.110.3401.0

76480

10-Jan-2014

06:42

x86

Dtslog.dll

2011.110.3401.0

99008

10-Jan-2014

06:58

x86

Dtsmsg110.dll

2011.110.3401.0

541376

10-Jan-2014

06:58

x86

Dtspipeline.dll

2011.110.3401.0

942784

10-Jan-2014

06:58

x86

Dtspipelineperf110.dll

2011.110.3401.0

40640

10-Jan-2014

06:58

x86

Dtswizard.exe

2011.110.3401.0

866496

10-Jan-2014

06:58

x86

Dtuparse.dll

2011.110.3401.0

80576

10-Jan-2014

06:58

x86

Dtutil.exe

2011.110.3401.0

111808

10-Jan-2014

06:42

x86

Exceldest.dll

2011.110.3401.0

197824

10-Jan-2014

06:58

x86

Excelsrc.dll

2011.110.3401.0

212672

10-Jan-2014

06:58

x86

Flatfiledest.dll

2011.110.3401.0

315584

10-Jan-2014

06:58

x86

Flatfilesrc.dll

2011.110.3401.0

322240

10-Jan-2014

06:58

x86

Foreachfileenumerator.dll

2011.110.3401.0

64192

10-Jan-2014

06:58

x86

Interop.msdasc.dll

1.0.0.0

40640

10-Jan-2014

07:00

x86

Interop.vdt70.dll

8.0.242.0

32448

10-Jan-2014

07:00

x86

Mdxquerygenerator.dll

11.0.3401.0

102080

10-Jan-2014

06:56

x86

Microsoft.analysisservices.adomdclientui.dll

11.0.3401.0

102080

10-Jan-2014

06:57

x86

Microsoft.analysisservices.browse.dll

11.0.3401.0

537280

10-Jan-2014

06:56

x86

Microsoft.analysisservices.commands.dll

11.0.3401.0

78016

10-Jan-2014

06:56

x86

Microsoft.analysisservices.controls.dll

11.0.3401.0

3057856

10-Jan-2014

06:56

x86

Microsoft.analysisservices.deployment.exe

11.0.3401.0

505024

10-Jan-2014

06:58

x86

Microsoft.analysisservices.design.datasource.dll

11.0.3401.0

453312

10-Jan-2014

06:56

x86

Microsoft.analysisservices.design.dll

11.0.3401.0

5856448

10-Jan-2014

06:56

x86

Microsoft.analysisservices.dll

11.0.3401.0

1523392

10-Jan-2014

06:56

x86

Microsoft.analysisservices.managementdialogs.dll

11.0.3401.0

2049216

10-Jan-2014

06:56

x86

Microsoft.analysisservices.normalizer.dll

11.0.3401.0

43200

10-Jan-2014

06:56

x86

Microsoft.analysisservices.oledbdm.dll

11.0.3401.0

49344

10-Jan-2014

06:56

x86

Microsoft.analysisservices.oneclickcube.dll

11.0.3401.0

145088

10-Jan-2014

06:56

x86

Microsoft.analysisservices.project.dll

2011.110.3401.0

2156224

10-Jan-2014

06:56

x86

Microsoft.analysisservices.projectui.dll

2011.110.3401.0

40640

10-Jan-2014

06:56

x86

Microsoft.analysisservices.spclient.interfaces.dll

11.0.3401.0

40640

10-Jan-2014

06:56

x86

Microsoft.analysisservices.timedimgenerator.dll

11.0.3401.0

85696

10-Jan-2014

06:56

x86

Microsoft.analysisservices.viewers.dll

11.0.3401.0

1004224

10-Jan-2014

06:56

x86

Microsoft.analysisservices.wizards.dll

11.0.3401.0

5935296

10-Jan-2014

06:56

x86

Microsoft.datatransformationservices.controls.dll

11.0.3401.0

915648

10-Jan-2014

06:56

x86

Microsoft.datawarehouse.interfaces.dll

11.0.3401.0

48832

10-Jan-2014

06:56

x86

Microsoft.datawarehouse.vsintegration.dll

11.0.3401.0

760512

10-Jan-2014

06:56

x86

Microsoft.datawarehouse.vsintegration.helpers.dll

2011.110.3401.0

105664

10-Jan-2014

06:58

x86

Microsoft.sqlserver.adonetdest.dll

11.0.3401.0

87232

10-Jan-2014

06:57

x86

Microsoft.sqlserver.adonetsrc.dll

11.0.3401.0

63168

10-Jan-2014

06:57

x86

Microsoft.sqlserver.astasks.dll

11.0.3401.0

69312

10-Jan-2014

06:57

x86

Microsoft.sqlserver.astasksui.dll

11.0.3401.0

156864

10-Jan-2014

06:57

x86

Microsoft.sqlserver.chainer.infrastructure.dll

11.0.3401.0

409280

10-Jan-2014

06:57

x86

Microsoft.sqlserver.configuration.sco.dll

11.0.3401.0

2051776

10-Jan-2014

06:57

x86

Microsoft.sqlserver.configuration.sstring.dll

11.0.3401.0

44736

10-Jan-2014

06:57

x86

Microsoft.sqlserver.deployment.dll

11.0.3401.0

216768

10-Jan-2014

06:57

x86

Microsoft.sqlserver.dmquerytask.dll

11.0.3401.0

332992

10-Jan-2014

06:57

x86

Microsoft.sqlserver.dmquerytaskui.dll

11.0.3401.0

473280

10-Jan-2014

06:57

x86

Microsoft.sqlserver.dtenum.dll

11.0.3401.0

35008

10-Jan-2014

06:57

x86

Microsoft.sqlserver.dts.design.dll

11.0.3401.0

32960

10-Jan-2014

06:57

x86

Microsoft.sqlserver.dtsmsg.dll

11.0.3401.0

155840

10-Jan-2014

06:57

x86

Microsoft.sqlserver.dtspipelinewrap.dll

2011.110.3401.0

74432

10-Jan-2014

06:57

x86

Microsoft.sqlserver.dtsruntimewrap.dll

2011.110.3401.0

191680

10-Jan-2014

06:57

x86

Microsoft.sqlserver.dtsutilities.dll

11.0.3401.0

27840

10-Jan-2014

06:57

x86

Microsoft.sqlserver.foreachadoenumerator.dll

11.0.3401.0

52416

10-Jan-2014

06:57

x86

Microsoft.sqlserver.foreachfileenumeratorwrap.dll

2011.110.3401.0

22720

10-Jan-2014

06:57

x86

Microsoft.sqlserver.foreachfromvarenumerator.dll

11.0.3401.0

28864

10-Jan-2014

06:57

x86

Microsoft.sqlserver.foreachnodelistenumerator.dll

11.0.3401.0

36544

10-Jan-2014

06:57

x86

Microsoft.sqlserver.foreachsmoenumerator.dll

11.0.3401.0

39616

10-Jan-2014

06:57

x86

Microsoft.sqlserver.integrationservices.common.objectmodel.dll

11.0.3401.0

48832

10-Jan-2014

06:57

x86

Microsoft.sqlserver.integrationservices.vsta.dll

11.0.3401.0

49856

10-Jan-2014

06:57

x86

Microsoft.sqlserver.managedconnections.dll

11.0.3401.0

43712

10-Jan-2014

06:57

x86

Microsoft.sqlserver.manageddts.dll

11.0.3401.0

516800

10-Jan-2014

06:57

x86

Microsoft.sqlserver.management.integrationservices.dll

11.0.3401.0

184000

10-Jan-2014

06:57

x86