Tootja piiratud garantii

NB! Käesolevat piiratud garantiid kohaldatakse ainult kaubamärki Nokia, Lumia või Asha kandvatele toodetele ja nende tarvikutele. Kui siin kuvatud tingimused erinevad toote müügipakendisse lisatud dokumentides esitatud teabest, kehtivad müügipakendis oleva dokumentatsiooni tingimused.

See piiratud garantii on lisanduseks teie seaduslikele õigustele, mis tulenevad kohaldatavatest riiklikest tarbekaupade müüki reguleerivatest õigusaktidest, ega mõjuta neid.

Tootja piiratud garantii

1. Üldine

Microsoft Mobile Oy, Keilalahdentie 2-4 FIN-02150 Espoo, Soome (edaspidi „tootja”) pakub seda tootja piiratud garantiid („garantii”) ehtsale tootele („toode”), mille tootja on väljastanud müügiks Euroopa Liidus, Islandil, Norras, Šveitsis ja Türgis („kaetud riigid”) alates 1. novembrist 2013.

See garantii ei mõjuta teie riigis teile kohalduvatest tarbijakaitseseadustest tulenevaid õigusi. Selle eesmärk on anda teile konkreetsed ja olenevalt olukorrast ka täiendavad õigused nimetatud seaduse piires lubatud määral ning see ei piira õigusi, mis teil võivad olla seadusega kehtestatud tootegarantii sätete alusel. Garantiiaja kestel või pärast seda võivad teile kehtida muud kohalikest õigusaktidest tulenevad õigused. See garantii ei välista neid õigusi.

2. Garantii

Päevast, mil ostu tõendava originaaldokumendi kohaselt müüdi toode lõppkasutajale esimest korda, annab tootja järgmise pikkusega garantii, et tootes pole materjali- ega tootmisdefekte (edaspidi „defektid”):

(i) kakskümmend neli (24) kuud põhiseadmele;

(ii)kaksteist (12) kuud eraldi müüdavatele või põhiseadme müügikomplekti kuuluvatele tarvikutele, v.a akudele, katetele, kaablitele ja laadijatele; ning

(iii)kuus (6) kuud kõigile akudele, katetele, kaablitele ja laadijatele,

kui toote kasutusjuhendis pole määratletud teisiti.

Tootja parandab defektid garantiiaja vältel mõistliku aja jooksul tasuta, remontides või asendades defektse toote või osa oma äranägemise järgi, kui olete teavitanud tootjat defektist enne garantiiaja lõppemist. Teie toote parandamiseks või asendamiseks võib tootja kasutada uusi või parandatud osi või tooteid.

Ükski remont ega osade asendamine ei uuenda ega pikenda suurimal kohaldatavate õigusaktidega lubatud määral garantiiperioodi. Käesoleva garantii raames antakse originaal- või asendusosadele või asendustoodetele garantii, mis kehtib esialgse garantiiaja lõpuni või kuuskümmend (60) päeva alates toote parandamisest või asendamisest olenevalt sellest, kumb periood on pikem.

Toode või kõik toote osad, mille tootja välja vahetab, kuuluvad edaspidi tootjale.

Tootja ei garanteeri, et tarkvara (või järgnevad uuendused ja täiendused), mille ta on tootesse eelinstallinud või mis on tootesse eelinstallitud tema nimel (edaspidi üldiselt „tootja tarkvara”), vastab teie nõudmistele, töötab koos riist- või tarkvaraga, mida ei paku tootja, toimib katkematult või tõrgeteta või selle puhul esinevad tõrked on kõrvaldatavad või kõrvaldatakse. Tootja tarkvaraga seotud tõrgete korral teeb tootja kättesaadavaks tootja tarkvara uusima versiooni, et see teie tootesse uuesti installida, või kui see pole võimalik, rakendab tootja omal äranägemisel tõrke heastamiseks muid meetmeid. Mõnele tootja tarkvarale võivad kehtida eraldi litsentsitingimused, mis on saadaval koos tarkvaraga või aadressil http://www.microsoft.com/mobile kohalikke tingimusi käsitlevas jaotises.

Enne toote teeninduskeskusse viimist varundage alati kõik tootesse salvestatud andmed ja sisu, kuna teenindustööde käigus kustutatakse tootest kõik andmed.

3. Mida käesolev garantii ei kata?

Tootja ei anna garantiid järgnevale:

 1. kasutusjuhendid;

 2. (i) teie tootesse mis tahes ajal installitud või alla laaditud kolmanda osapoole tarkvara, seaded, sisu, andmed või lingid või (ii) tootja ja kolmandate osapoolte teenused või teenuseid kasutada võimaldavad klientrakendused, isegi kui need on eelinstallinud tootja (teile kehtivate õiguste ja kohustustega tutvumiseks lugege tingimusi, mis võivad teenustega kaasneda);

 3. (i) tavaline kulumine; (ii) aku mahtuvuse vähenemine, mis tuleneb aku kasutusea loomulikust lõppemisest; või (iii) toote ekraani pikslidefektid, mis mahuvad valdkonna standarditega lubatud piiridesse;

 4. SIM-kaardid ja/või mobiilside- või muud võrgud või süsteem, millega toode töötab; või

 5. defektid ja kahjustused, mis on tingitud (i) toote väärkasutusest või kasutusjuhendi suuniste eiramisest toote kasutamisel, näiteks kui toodet on kahjustanud niiskus, äärmuslikud soojus- või keskkonnatingimused või nende tingimuste kiire muutumine, korrosioon, oksüdeerumine, toidujäätmed ja vedelikud või keemiatooted; (ii) toote kasutamisest või ühendamisest mis tahes toote, tarviku, tarkvara või teenusega, mille tootja ega tarnija pole käesolevas lepingus määratletud tootja; (iii) toote kasutamisest koos muude tootjate toodetega; (iv) häkkimisest, kräkkimisest, viirustest või muust ründevarast ning teenuste, kontode, arvutisüsteemide või võrkude volitamata kasutamisest; (v) muude tootja kontrolli alt väljas olevate tegevuste tagajärgedest.

Garantii ei kehti

 1. väljaspool kaetud riike;

 2. kui teie toodet või tootes kasutatavat tarkvara on (i) avatud, muudetud või parandatud ilma tootja loata või (ii) parandatud selleks mitte ette nähtud varuosadega;

 3. kui teie toote seerianumber, mobiilitarviku kuupäevakood või IMEI-number on eemaldatud, kustutatud, moonutatud, muudetud või kui need on muudel põhjustel loetamatud;

 4. kui te pole installinud oma tootesse avalikult saadaolevaid uusimaid tarkvarauuendusi mõistliku aja jooksul alates nende väljalaskmisest;

 5. kui keeldute andmast toodet parandamiseks või uurimiseks tootja omandusse.

Kui käesolev garantii ei kata teie toodet või probleemi, mille tõttu see teenindust vajab, säilitab tootja õiguse nõuda toote parandamise või väljavahetamise tasu ning ka käsitsemistasu.

4. Tootja vastutuse piiramine

Kohaldatavate õigusaktidega lubatud ulatuses ei vastuta tootja ühelgi juhul ei otseselt ega kaudselt

 1. sisu või andmete kadumisest, kahjustamisest või rikkumisest põhjustatud ükskõik milliste kahjude eest, mis tulenevad toote võimalikust defektist;

 2. saamata jäänud tulu, toodete kasutus- või töökõlbmatuks muutumise, äriliste kahjude, lepingutest tingitud kahjude, saamata jäänud müügitulude ega eeldatavatest säästudest ilmajäämise, suurenenud kulude ega mingisuguste kaudsete, põhjuslike ega eriliste kahjude eest.

Niivõrd, kui kohaldatavad õigusaktid seda võimaldavad, piirdub tootja vastutus teie toote ostuhinnaga.

Käesolevas 4. punktis ära toodud piirangud ei kehti tootja hooletuse või tahtliku rikkumise puhul või tõendatud tootja hooletusest põhjustatud surma ja tervisekahjustuse juhtumite korral.

5. Muu tähtis teave

Lisateavet garantii kohta ja vajalikku teavet garantiiga seotud päringute töötlemiseks leiate veebilehelt http://www.microsoft.com/mobile.

Enne toote parandamisse toomist veenduge, et operaator on eemaldanud SIM-kaardi lukustuse (või mõne muu sellise mehhanismi, mida võidakse kasutada toote lukustamiseks kindlas võrgus või kindla operaatori korral).

Teie toode võib sisaldada konkreetsele riigile omaseid elemente, sealhulgas tarkvara. Kindlas riigis saadavalolevad garantiiteenused võivad piirduda selles riigis saadavalolevate toodete ning riigile omaste elementidega. Kui toode on reeksporditud selle esialgsest sihtkohariigist mõnda muusse riiki, võib teie toode sisaldada riigikohaseid komponente, mida ei loeta selle garantii alusel defektiks, kuigi toode ei pruugi olla töökorras.

Microsoft Mobile Oy, Keilalahdentie 2-4, FIN-02150 Espoo, Finland

Atribuudid

Artikli ID: 10811 – viimati läbi vaadatud: 2. mai 2016 – redaktsioon: 3

Tagasiside
ERROR: at System.Diagnostics.Process.Kill() at Microsoft.Support.SEOInfrastructureService.PhantomJS.PhantomJSRunner.WaitForExit(Process process, Int32 waitTime, StringBuilder dataBuilder, Boolean isTotalProcessTimeout)