MICROSOFT SKYPE‘I ÄRIRAKENDUSE WINDOWS PHONE‘I VERSIOON

Need litsentsitingimused moodustavad lepingu Microsoft Corporationi (või sõltuvalt teie elukohast mõne selle sidusettevõtte) ja teie vahel. Palun lugege need läbi. Need kehtivad ülalnimetatud tarkvarale. Tingimused kehtivad ka selle tarkvara kõigile Microsofti

 • värskendustele,

 • täiendustele,

 • Interneti-põhistele teenustele ja

 • tugiteenustele,

välja arvatud juhul, kui nendega kaasnevad muud tingimused. Sellisel juhul kohaldatakse muid tingimusi.

Tarkvara allalaadimise või kasutamisega nõustute te nende tingimustega. Kui te nendega ei nõustu, siis ärge tarkvara kasutage.

Kui nõustute nende litsentsitingimustega ja neid täidate, on teil järgmised õigused.

1. INSTALLIMINE JA KASUTUSÕIGUSED.

  1. Installimine ja kasutamine. Saate tarkvara ühe eksemplari installida ja seda kasutada kuni viies (5) Windows Phone‘iga seadmes, mis on seotud Microsofti kontoga, mida kasutate Windowsi poodi/turuplatsile pääsemiseks.

  2. Selle tarkvara jaoks tuleb luua Interneti-põhine raadiovõrguühendus kehtiva litsentsiga rakendusi Microsoft Skype’i ärirakendus või Microsoft Skype’i ärirakenduse veebiväljaanne käitava arvutisüsteemidega. Võimalik, et kõigi funktsioonide kasutamiseks nõutakse Microsoft Skype’i ärirakendus Serveri värskendamist või uuendamist. Mõni funktsioon ei pruugi olla kõigis riikides saadaval.

  3. Muude tootjate programmid. Tarkvara võib sisaldada mõne muu tootja programme, mille Microsoft, mitte kolmandast isikust osapool, teile selle lepingu alusel litsentsib. Võimalikud teated muude tootjate programmide kohta on lisatud ainult teie teavitamiseks.

2. VAJA VÕIB OLLA INTERNETI-ÜHENDUST.

Tarkvara kasutamisega võivad teie jaoks kaasneda kulud, mis on seotud Interneti-juurdepääsu, andmeedastuse ja muude teenustega vastavalt teie andmesideteenuste lepingule ning muudele teie ja teie võrguoperaatori vahel sõlmitud lepingutele. Võrguoperaatori nõutavate tasude maksmine on teie kohus.

3. INTERNETI-PÕHISED TEENUSED.

Microsoft pakub koos tarkvaraga Interneti-põhiseid teenuseid. Microsoft võib neid teenuseid igal ajal muuta või nende osutamise lõpetada.

  1. Interneti-põhiste teenuste või raadiovõrguteenuste kasutamise nõusolek. Tarkvara võib luua ühenduse Interneti-põhiste raadiovõrguteenustega. Tarkvara kasutamine väljendab teie nõusolekut edastada Interneti-põhistele teenustele või raadiovõrguteenustele standardset seadmeteavet (sealhulgas, kuid mitte ainult, tehnilist teavet teie seadme, süsteemi ja rakenduse tarkvara ning välisseadmete kohta). Kui seoses teenuste kasutamisega on esitatud ka muid tingimusi, kehtivad ka need muud tingimused.

  2. Interneti-põhiste teenuste väärkasutus. Ühtegi Interneti-põhist teenust ei tohi kasutada mingil viisil, mis võiks kahjustada seda teenust või takistada kellelgi teisel selle teenuse või raadiovõrgu kasutamist. Teenust ei tohi kasutada mis tahes seadmele, andmetele, kontole või võrgule volitamata juurdepääsu hankimiseks mis tahes viisil.

4. LITSENTSI REGULEERIMISALA.

Tarkvara ei müüda, vaid sellele väljastatakse kasutuslitsents. Käesoleva lepinguga antakse teile vaid mõned õigused tarkvara kasutamiseks. Microsoft reserveerib kõik muud õigused. Välja arvatud juhul, kui kohaldatavad seadused annavad teile rohkem õigusi kui käesolev piirang, tohite seda tarkvara kasutada ainult sel viisil, nagu on selgesõnaliselt lubatud käesolevas lepingus. Seda tehes peate järgima tarkvara kõiki tehnilisi piiranguid, mis võimaldavad tarkvara kasutada ainult kindlal viisil. Te ei tohi teha järgmist:

 • ignoreerida mingeid tarkvara tehnilisi piiranguid;

 • tarkvara pöördprojekteerida, dekompileerida ega osadeks võtta, välja arvatud ulatuses, mida kohaldatavad seadused selgesõnaliselt lubavad, vaatamata sellele piirangule;

 • teha tarkvarast rohkem koopiaid kui selles lepingus määratud või kohaldatavates seadustes lubatud, vaatamata sellele piirangule;

 • levitada tarkvara teistele kopeerimiseks;

 • tarkvara rentida, liisida või laenata; või

 • anda tarkvara või käesoleva lepingu edasi mõnele teisele kasutajale.

5. DOKUMENTATSIOON.

Kui tarkvaraga kaasneb dokumentatsioon, on teil õigus seda dokumentatsiooni kopeerida ja kasutada oma asutuse siseseks teatmematerjalina kasutamiseks.

6. TEISE SEADMESSE ÜLEVIIMINE.

Te võite tarkvara desinstallida ja enda tarbeks mõnda muusse seadmesse installida. Te ei tohi seda teha käesoleva litsentsi jagamiseks seadmete vahel sellisel viisil, mida käesolev leping ei luba.

7. EKSPORDIPIIRANGUD.

Tarkvara reguleerivad Ameerika Ühendriikide eksporti käsitlevad seadused ja määrused. Te peate järgima kõiki riigisiseseid ja rahvusvahelisi eksporti käsitlevaid seadusi ja määrusi, mida tarkvarale kohaldatakse. Nende seaduste hulgas on kitsendused otstarbele, lõppkasutajatele ja lõppkasutusele. Lisateavet leiate veebisaidilt www.microsoft.com/exporting.

8. TUGITEENUSED.

Kuna see tarkvara on olemasoleval kujul, siis võime sellele tugiteenuseid mitte pakkuda. Teie telefoni tootja ja teie raadiosideoperaator ei vastuta tarkvara jaoks tugiteenuste pakkumise eest.

9. TERVIKLIK LEPING.

Tarkvara ja tugiteenuste tervikliku lepingu moodustavad käesolev leping ja teie kasutatavate täienduste, värskenduste, Interneti-põhiste teenuste ja tugiteenuste tingimused.

10. KOHALDATAVAD ÕIGUSAKTID.

  1. Ameerika Ühendriikides. Kui hankisite tarkvara Ameerika Ühendriikidest, reguleerivad lepingu tõlgendamist Washingtoni osariigi seadused ja neid kohaldatakse ka lepingu rikkumisest tulenevate nõuete puhul, sõltumata seadustes sisalduvate põhimõtete vastuolust. Teie elukoha osariigi seadused reguleerivad kõiki muid nõudeid, sealhulgas tarbijakaitseseadusest ja kõlvatu konkurentsi seadustest tulenevaid ning lepinguvälise kahju nõudeid.

  2. Kanadas. Kui hankisite tarkvara Kanadas, reguleerivad lepingu tõlgendamist selle provintsi õigusaktid, kus te elate, ja neid kohaldatakse ka lepingu rikkumisest tulenevate ning kõigi muude nõuete korral (sh tarbijakaitse, kõlvatu konkurentsi ja lepinguväliste kahjudega seotud nõuete korral), sõltumata kollisiooninormidest.

  3. Väljaspool Ameerika Ühendriike. Kui hankisite tarkvara mõnes muus riigis, kohaldatakse selle riigi seadusi.

11. ÕIGUSLIK TÄHENDUS.

Käesolev leping kirjeldab kindlaid seaduslikke õigusi. Teil võivad olla teistsugused õigused vastavalt oma riigi seadustele. Teil võivad olla ka õigused lähtuvalt sellest, kelle käest te tarkvara hankisite. Käesolev leping ei muuda teie õigusi, mis tulenevad teie riigi seadustest, juhul kui teie riigi seadused ei sätesta vastupidi.

12. GARANTIIST LAHTIÜTLEMINE. TARKVARA ON LITSENTSITUD „OLEMASOLEVAL KUJUL“, „KOOS KÕIGI PUUDUSTEGA“ JA „VASTAVALT KÄTTESAADAVUSELE“. KÕIK SELLE KASUTAMISEGA SEOTUD RISKID ON TEIE KANDA. MICROSOFT JA RAADIOSIDEOPERAATORID, KELLE VÕRGU KAUDU TARKVARA LEVITATAKSE, NING MITTE ÜKSKI MEIE VASTAV SIDUSETTEVÕTE EGA TARNIJA (LEPINGUGA SEOTUD POOL) EI ANNA TARKVARA RAAMES EGA SELLEGA SEOSES MITTE MINGISUGUST SELGESÕNALIST GARANTIID, TAGATIST EGA LUBADUST. KOGU RISK, MIS ON SEOTUD TARKVARA KVALITEEDI JA TÖÖGA, ON TEIE KANDA. KUI TARKVARA OSUTUB DEFEKTSEKS, JÄÄVAD KÕIK VAJALIKE HOOLDUS- VÕI REMONDITÖÖDEGA SEOTUD KULUD TEIE KANDA. TEIL VÕIB OMA KOHALIKE ÕIGUSAKTIDE JÄRGI OLLA TÄIENDAVAID TARBIJAÕIGUSI, MIDA KÄESOLEV LEPING EI SAA MUUTA. TEIE KOHALIKE ÕIGUSAKTIDEGA MAKSIMAALSELT LUBATUD MÄÄRAL VÄLISTAVAD LEPINGUGA SEOTUD POOLED MIS TAHES VÕIMALIKUD KAUBASTATAVUSE, KINDLAKS OTSTARBEKS SOBIVUSE JA TINGIMUSTE MITTERIKKUMISEGA SEOTUD GARANTIID.

AUSTRAALIA JAOKS. TEILE KEHTIVAD AUSTRAALIA TARBIJASEADUSEST TULENEVAD RIIKLIKUD TAGATISED NING MITTE ÜHEGI KÄESOLEVA TINGIMUSEGA EI KAVATSETA RIIVATA NEID ÕIGUSI.

13. HÜVITISTE JA KAHJUTASUDE MAKSMISE PIIRANGUD NING VÄLISTAMINE. ÕIGUSAKTIDEGA LUBATUD MÄÄRAL VÕITE MICROSOFTILT KAHJUTASU VÕI HÜVITISI SAADA ÜKSNES OTSESTE KAHJUDE EEST JA KUNI ÜHE USA DOLLARI (1.00 $) ULATUSES. NÕUSTUTE, ET TE EI NÕUA MITTE ÜHELTKI LEPINGUGA SEOTUD POOLELT MITTE MINGITE MUUDE KAHJUDE, KAASA ARVATUD PÕHJUSLIKU, SAAMATA JÄÄNUD TULUGA SEOTUD, ERILISE, KAUDSE VÕI JUHUSLIKU KAHJU HÜVITAMIST.

Seda piirangut kohaldatakse

 • kõigele, mis on seotud tarkvaraga, teenustega, sisuga (sealhulgas kood) muude tootjate Interneti-saitidel või muude tootjate programmidega ja

 • kahjunõuetele, mis on seotud lepingu, garantii, tagatise või tingimuste rikkumisega; tarbijakaitsega; pettusega; kõlvatu konkurentsiga; mittesüülise vastutuse, hooletuse, vääriti tõlgendamise, tegevusetuse, omandipuutumatuse rikkumise või muu lepinguvälise kahjuga; õigusaktide või määruste rikkumisega; või ebaausa rikastumisega.

Piirang kehtib ka juhul, kui

 • tarkvara parandamine, väljavahetamine või ostusumma tagastamine ei kompenseeri teie kahjusid täielikult või

 • lepinguga seotud pooled teadsid või pidanuksid teadma kahjude võimalikkusest.

Ülaltoodud piirang või välistamine ei pruugi teile kehtida, sest teie riik ei pruugi lubada juhuslike, põhjustatud või muude kahjude hüvitamise välistamist või piiramist.

Kas vajate veel abi?

Täiendage oma oskusi
Tutvuge koolitusmaterjalidega

Kas sellest teabest oli abi?

Kui rahul te keelekvaliteediga olete?
Mis mõjutas teie hinnangut?

Täname tagasiside eest!

×