Microsoft Lync 2010 for iPhone Microsoft Lync 2010 for iPad

Need litsentsitingimused moodustavad lepingu Microsoft Corporationi (või sõltuvalt teie elukohast mõne selle sidusettevõtte) ja teie vahel. Palun lugege need läbi. Need kehtivad ülalnimetatud väljalaske-eelsele tarkvarale, mis sisaldab ka kandjat, millel tarkvara saite, sellise kandja olemasolu korral. Tingimused kehtivad ka selle tarkvara kõigile Microsofti

 • värskendustele,

 • täiendustele,

 • Interneti-põhistele teenustele ja

 • tugiteenustele,

välja arvatud juhul, kui nendega kaasnevad muud tingimused. Sellisel juhul kohaldatakse muid tingimusi.

TARKVARA KASUTAMISE KORRAL NÕUSTUTE NENDE TINGIMUSTEGA. KUI TE NENDE TINGIMUSTEGA EI NÕUSTU, ÄRGE KASUTAGE SEDA TARKVARA. SELLE ASEMEL TAGASTAGE SEE APPLE, INC. ("ÕUN") TAGASIMAKSE VÕI KREDIIDI SAAMISEKS.

Kui täidate käesolevaid litsentsitingimusi, on teil järgmised õigused.

1.INSTALLIMINE JA KASUTUSÕIGUSED.

 1. Installimine ja kasutamine.    Saate installida ja kasutada kuni viis tarkvara eksemplari oma iOS-i põhistes seadmetes, mis kuuluvad teile või mida juhite.

 2. See tarkvara nõuab ühendust arvutisüsteemidega, kus töötab kehtiva litsentsiga Microsoft Lync Server 2010 eksemplar või Microsoft Lync Online Interneti-põhise raadiovõrgu kaudu. Kõigi funktsioonide kasutamiseks võib olla vajalik Microsoft Lync Server 2010 värskendus. Mõni funktsioon ei pruugi olla kõigis riikides saadaval.

 3. Muude tootjate programmid.    Tarkvara võib sisaldada kolmanda osapoole koodi, mille Microsoft, mitte kolmas osapool, teile selle lepingu alusel litsentsib. Võimalikud teated kolmanda osapoole koodi kohta on lisatud ainult teie teavitamiseks.

2.INTERNETI-PÕHISED TEENUSED.    Microsoft pakub koos tarkvaraga Interneti-põhiseid teenuseid. Microsoft võib neid teenuseid igal ajal muuta või nende osutamise lõpetada. Lisaks järgmistele teenustele kehtivad selliste teenuste kasutamisele ka Microsofti ja/või raadiovõrguoperaatori esitatud tingimused.

 1. Interneti-põhiste teenuste või raadiovõrguteenuste kasutamise nõusolek.    Tarkvara jaoks on vaja ühendust microsoft Lync Server 2010 kasutavate arvutisüsteemidega või Microsoft Lync Online Interneti-põhise raadiovõrgu kaudu. Mõnel juhul ei kuvata teile sellise ühenduse loomise korral eraldi teadet. Tarkvara kasutamine toimib teie nõusolekuna edastada Interneti-põhistele või raadiovõrguteenustele standardset seadmeteavet (sealhulgas, kuid mitte ainult, tehnilist teavet teie seadme, süsteemi ja rakendustarkvara ning välisseadmete kohta).

 2. Interneti-põhiste teenuste väärkasutus.    Ühtegi Interneti-põhist teenust ei tohi kasutada mingil viisil, mis võiks kahjustada seda teenust või takistada kellelgi teisel selle teenuse või raadiovõrgu kasutamist. Teenust ei tohi kasutada mis tahes seadmele, andmetele, kontole või võrgule volitamata juurdepääsu hankimiseks mis tahes viisil.

3.LITSENTSI ULATUS.    Tarkvara ei müüda, vaid sellele väljastatakse kasutuslitsents. Käesoleva lepinguga antakse teile vaid mõned õigused tarkvara kasutamiseks. Microsoft reserveerib kõik muud õigused. Välja arvatud juhul, kui kohaldatavad seadused annavad teile rohkem õigusi kui käesolev piirang, tohite seda tarkvara kasutada ainult sel viisil, nagu on selgesõnaliselt lubatud käesolevas lepingus. Seda tehes peate järgima tarkvara kõiki tehnilisi piiranguid, mis võimaldavad tarkvara kasutada ainult kindlal viisil. Te ei tohi teha järgmist:

 • ignoreerida mingeid tarkvara tehnilisi piiranguid;

 • tarkvara pöördprojekteerida, dekompileerida ega osadeks võtta, välja arvatud ulatuses, mida kohaldatavad seadused selgesõnaliselt lubavad, vaatamata sellele piirangule;

 • teha tarkvarast rohkem koopiaid kui selles lepingus määratud või kohaldatavates seadustes lubatud, vaatamata sellele piirangule;

 • levitada tarkvara teistele kopeerimiseks;

 • tarkvara rentida, liisida või laenata;

 • anda tarkvara või käesoleva lepingu edasi mõnele teisele kasutajale, või

4.DOKUMENTATSIOON.    Dokumentatsiooni saate kopeerida ja kasutada ettevõttesiseste ja teatmematerjalina kasutamiseks.

5.EKSPORDIPIIRANGUD.    Tarkvara reguleerivad Ameerika Ühendriikide eksporti käsitlevad seadused ja määrused. Te peate järgima kõiki riigisiseseid ja rahvusvahelisi eksporti käsitlevaid seadusi ja määrusi, mida tarkvarale kohaldatakse. Nende seaduste hulgas on kitsendused otstarbele, lõppkasutajatele ja lõppkasutusele. Lisateavet leiate veebisaidilt www.microsoft.com/exporting.

6.TUGITEENUSED.    Kuna see tarkvara on olemasoleval kujul, siis võime sellele tugiteenuseid mitte pakkuda. Teie telefon, tootja ja raadiovõrguoperaator ei vastuta tarkvara jaoks tugiteenuste pakkumise eest.

7.AUTORIÕIGUSE TEATISED.    Microsoft ja Lync on Microsoft Corporationi registreeritud kaubamärgid või kaubamärgid Ameerika Ühendriikides ja/või teistes riikides. iPhone, iPad ja iOS on Ameerika Ühendriikide ja muudes riikides registreeritud Apple Inci kaubamärgid.

8.TERVIKLIK LEPING.    Tarkvara ja tugiteenuste tervikliku lepingu moodustavad käesolev leping ja teie kasutatavate täienduste, värskenduste, Interneti-põhiste teenuste ja tugiteenuste tingimused.

9.KOHALDATAVAD SEADUSED.

 1. Ameerika Ühendriigid.    Kui hankisite tarkvara Ameerika Ühendriikidest, reguleerivad lepingu tõlgendamist Washingtoni osariigi seadused ja neid kohaldatakse ka lepingu rikkumisest tulenevate nõuete puhul, sõltumata seadustes sisalduvate põhimõtete vastuolust. Teie elukoha osariigi seadused reguleerivad kõiki muid nõudeid, sealhulgas tarbijakaitseseadusest ja kõlvatu konkurentsi seadustest tulenevaid ning lepinguvälise kahju nõudeid.

 2. Väljaspool Ameerika Ühendriike.    Kui hankisite tarkvara mõnes muus riigis, kohaldatakse selle riigi seadusi.

10.ÕIGUSLIK TOIME.    Käesolev leping kirjeldab kindlaid seaduslikke õigusi. Teil võivad olla teistsugused õigused vastavalt oma riigi seadustele. Teil võivad olla ka õigused lähtuvalt sellest, kelle käest te tarkvara hankisite. Käesolev leping ei muuda teie õigusi, mis tulenevad teie riigi seadustest, juhul kui teie riigi seadused ei sätesta vastupidi.

11.TOETUSESAAJA KOLMAS ISIK.    Nõustute, et Apple ja selle tütarettevõtted on selle lepingu kolmandast osapoolest kasusaajad ning Apple'il on õigus seda lepingut jõustada.

12.GARANTIIST LAHTIÜTLEMINE.    TARKVARA LITSENTSITAKSE OLEMASOLEVAL KUJUL, "KOOS KÕIGI PUUDUSTEGA" JA "SAADAVAL". SELLE KASUTAMISEGA KAASNEVAD RISKID. SOOVI KORRAL VÕITE APPLE'IST OSTUHINNA TAGASIMAKSET TAOTLEDA. KOHALDATAVATE ÕIGUSAKTIDEGA LUBATUD MAKSIMAALSES ULATUSES EI OLE APPLE'IL MINGIT MUUD GARANTIIKOHUSTUST. MICROSOFT JA RAADIOVÕRGU OPERAATORID, KELLE VÕRGU KAUDU TARKVARA LEVITATAKSE, NING IGA MEIE SIDUSETTEVÕTE JA TARNIJA ("LEVITAJA"), EI ANNA SOFWARE'IS EGA SELLEGA SEOSES MITTE MINGISUGUSEID OTSESEID GARANTIISID, TAGATISI EGA TINGIMUSI. TEIL VÕIB KOHALIKE SEADUSTE ALUSEL OLLA TÄIENDAVAID TARBIJAÕIGUSI, MIDA KÄESOLEV LEPING MUUTA EI SAA. ULATUSES, MIS ON LUBATUD TEIE KOHALIKUD SEADUSED VÄLISTAVAD MICROSOFT KAUBASTATAVUSE, KINDLAKS OTSTARBEKS SOBIVUSE JA MITTERIKKUMISE KAUDSED GARANTIID.

13.HÜVITISTE JA KAHJUTASUDE PIIRAMINE JA VÄLISTAMINE.    APPLE'ILT, MICROSOFTILT JA TEMA TARNIJATELT SAATE NÕUDA AINULT OTSESTE KAHJUDE HÜVITAMIST KUNI MAKSTUD SUMMA ULATUSES. TE EI SAA NÕUDA MITTE MINGITE MUUDE KAHJUDE HÜVITAMIST, SEALHULGAS KAUDSEID, SAAMATA JÄÄNUD TULUSID, ERILISI, KAUDSEID VÕI JUHUSLIKKE KAHJUSID.

Seda piirangut kohaldatakse

 • kõigele, mis on seotud tarkvaraga, teenustega, sisuga (sealhulgas kood) muude tootjate Interneti-saitidel või muude tootjate programmidega ja

 • lepingu, garantii, tingimuste ja kohustuste täitmise rikkumisest või hooletusest tulenevatele nõuetele või muule lepinguvälisele kahjule kohaldatavates seadustes lubatud ulatuses.

Samuti on see säte kohaldatav ka juhul, kui Microsoft oli või oleks pidanud olema teadlik võimalikest kahjudest. Ülaltoodud piirang või välistamine ei pruugi teile kehtida, sest teie riik ei pruugi lubada juhuslike, põhjustatud või muude kahjude hüvitamise välistamist või piiramist.

Lehe algusse

Kas vajate rohkem abi?

Täiendage oma oskusi

Tutvuge koolitusmaterjalidega >

Kasutage uusi funktsioone enne teisi

Liitu Microsofti Insideri programmis osalejad >

Kas sellest teabest oli abi?

Kui rahul te keelekvaliteediga olete?
Mis mõjutas teie hinnangut?

Täname tagasiside eest!

×