Redaktori suvandid (täpsemad)

Redaktori suvandid võimaldavad teil Outlookis sisu jaoks suvandeid valida. Näiteks saate valida, kas automaatne tippimine asendab valitud teksti ning kas kopeeritud ja kleebitud teksti allikavorming säilitatakse.

Redigeerimissuvandid

Lõikamine, kopeerimine ja kleepimine

Meilisõnumi sisu kuvamine

Kuvamine

Redigeerimisvalikud

Märkige ühe või enama suvandi ruudud. Kui olete suvandite valimise lõpetanud, klõpsake nuppu OK.

 • Tippimine asendab valiku – valitud teksti kustutamiseks tippimise alustamisel märkige see suvand. Selle ruudu tühjendamisel lisab Microsoft Office Outlook uue teksti valitud teksti ette ja ei kustuta valitud teksti.

 • Vali automaatselt terve sõna – tervete sõnade valimiseks juhul, kui valitakse ühe sõna osa ja siis teise sõna osa, märkige see suvand. Selle suvandi sisselülitamisel valib Outlook sõna ja sellele järgneva tühiku sõna topeltklõpsamisel.

 • Luba teksti pukseerimine – valitud teksti kopeerimiseks või teisaldamiseks selle lohistamisel märkige see suvand. Teksti teisaldamiseks valige tekst ja lohistage see uude asukohta. Teksti kopeerimiseks valige tekst ja lohistage see juhtklahvi (CTRL) all hoides uude asukohta.

 • Kasuta hüperlingi järgimiseks kombinatsiooni CTRL + hiireklõps – hüperlinkide teksti redigeerimise hõlbustamiseks märkige see suvand. Selle suvandi aktiveerimisel tuleb hüperlingi järgimiseks vajutada lingile klõpsamisel juhtklahvi (CTRL). Kui see suvand on välja lülitatud, siis linki klõpsates avab Outlook selle lingi, mis teeb omakorda lingi teksti redigeerimise keerulisemaks.

 • Loo automaatkujundite lisamisel automaatselt joonistuslõuend – märkige see suvand joonistuslõuendi paigutamiseks joonistusobjektide või tindijoonistuste ja kirjutiste ümber, kui lisate need meilisõnumisse. Joonistuslõuend hõlbustab joonistusobjektide ja piltide korraldamist ning ühiselt teisaldamist.

 • Kasuta nutikat lõiguvalikut – lõigumärgi valimiseks kogu paragrahvi valimisel märkige see suvand. Kui kaasate lõigu lõikamisel ja kleepimisel lõigumärgi, ei jää lõik tühjaks ning vorming püsib koos lõiguga.

 • Kasuta nutikat kursoripaigutust – kursori teisaldamiseks koos lehe kerimisega üles või alla märkige see suvand. Kui pärast kerimist vajutate vasak-, parem-, üles- või allanoolt, liigub kursor praegu kuvatavas vaates, mitte kerimiseelses asukohas.

 • Kasuta ülekirjutusrežiimi juhtimiseks lisamisklahvi (Insert) – ülekirjutusrežiimi sisse- ja väljalülitamiseks lisamisklahviga (INSERT) märkige see suvand.

 • Kasuta ülekirjutusrežiimi – olemasoleva teksti märkhaaval asendamiseks teksti tippimisel märkige see suvand. Kui režiim Kasuta ülekirjutusrežiimi juhtimiseks lisamisklahvi (Insert) on valitud, saate selle suvandi lisamisklahviga (INSERT) sisse või välja lülitada.

 • Lisa heebrea tähestiku nummerduse jaoks jutumärgid – valige see suvand kahekordsete jutumärkide („) nummerdustele lisamiseks.

 • Küsi laadi värskendamise kohta – kui soovite, et teilt küsitaks kinnitust, kui muudate otse laadiga teksti ja seejärel rakendate muudetud tekstile uuesti laadi, siis märkige see suvand. Kinnituse küsimisel saate laadi värskendada viimaste muudatuste kohaselt või rakendada endise laadi uuesti.

 • Kasuta täpp- või numberloendite puhul normaallaadi – loendi laadide põhinemiseks lõiguloendi laadi asemel normaallõigu laadil märkige see suvand.

 • Jälgi vormingut – vormingu jälgimiseks tippimise ajal märkige see suvand. See aitab rakendada sama vormingut ka mujal. Enne kui saate kasutada valitud teksti paremklõpsamisel kuvatava kiirmenüü käsku Vali sarnase vorminguga tekst, peab see suvand olema märgitud. Kasutatud vormingute loendi kuvamiseks klõpsake paani Laadid käsku Suvandid ja märkige ruudud Lõiguvorming, Fondivorming ja Täpp- ja numberloendite vorming.

 • Märgi vormingu ebaühtlusi – meilisõnumi muu vorminguga sarnase, kuid mitte täpselt samasuguse vormingu märkimiseks lainelise sinise allakriipsutusega valige see suvand. Suvandi kasutamiseks tuleb märkida ka ruut Jälgi vormingut.

 • Luba klõpsamine ja tippimine – meilisõnumi tühja ala topeltklõpsamisel sinna teksti, graafika, tabelite või muude üksuste lisamiseks valige see suvand. Klõpsamise ja tippimise funktsiooniga lisatakse automaatselt lõigud ja rakendatakse topeltklõpsatavale üksusele vajalik joondus. See funktsioon on saadaval ainult küljendivaates ja veebivaates.

 • Lõigu vaikelaad – saate valida klõpsamise ja tippimise funktsiooni kasutamisel tekstile rakendatava laadi.

 • Kasuta järjestuse kontrolli – märkige see suvand, et kontrollida, kas äsja tipitud märk on kuvatud õiges järjestuses, kui soovite kasutada seda intonatsioonimärgi, diakriitilise märgi või vokaalina kaasneva konsonandi kohale, alla, ette või taha paigutamiseks.

  See suvand on saadaval ainult juhul, teksti redigeerimiseks on lubatud keeruka kirjasüsteemiga keel. Asenda tippimise ajal – märkige see suvand varem tipitud märgi asendamiseks äsja tipitud märgiga, kui mõlemad märgid ei saa samas tekstiklastris koos olla.

 • Aasia fondid kehtivad ka ladina kirjale – valige see suvand ladina märkide muutmiseks valitud Aasia fondiks, kui rakendate selle fondi valitud tekstile. Kui soovite, et ladina märgid jääksid ladina fonti ka siis, kui rakendate ülejäänud meilisõnumile Aasia fondi, siis tühjendage see ruut. MÄRKUS. See suvand on saadaval ainult juhul, kui teksti redigeerimiseks on lubatud mõni Ida-Aasia keel.

 • Klaviatuuri keele automaatne vahetamine vastavalt ümbritseva teksti keelele – valige see suvand, kui soovite muuta klaviatuuri keelt ja fonti selle teksti keele põhjal, millel kursor asub. Kui tühjendate selle ruudu, siis muudetakse ainult fonti.

  See suvand on saadaval ainult juhul, kui teksti redigeerimiseks on lubatud mõni Ida-Aasia keel ja installitud on Ida-Aasia märkide tippimiseks vajalik sisestusmeetodi redaktor.

 • Kasuta ülekirjutusrežiimi lubamiseks IME-pärandrežiimi – valige see suvand, et sisestatavad tähemärgid asendaksid olemasolevaid tähemärke (ülekirjutus) sisestusmeetodiredaktori (IME) kasutamisel arvutis, mis töötab opsüsteemiga Microsoft Windows XP. Kui Outlook installitakse arvutisse, mis kasutab Windows Vistat, siis seda suvandit ei kuvata, kuna ülekirjutusrežiim on automaatselt toetatud.

  See suvand on saadaval ainult juhul, kui teksti redigeerimiseks on lubatud mõni Ida-Aasia keel ja installitud on Ida-Aasia märkide tippimiseks vajalik sisestusmeetodi redaktor.

 • Aktiveeri IME-juhtelement – valige see suvand sisestusmeetodi redaktori (IME) käivitamiseks. IME peatamiseks tühjendage see ruut.

  See suvand on saadaval ainult juhul, kui teksti redigeerimiseks on lubatud mõni Ida-Aasia keel ja installitud on Ida-Aasia märkide tippimiseks vajalik sisestusmeetodi redaktor.

 • IME TrueInline – valige see suvand loomuliku keele liidese kasutamiseks IME-d kasutatavas arvutis.

  See suvand on saadaval ainult juhul, kui teksti redigeerimiseks on lubatud mõni Ida-Aasia keel ja installitud on Ida-Aasia märkide tippimiseks vajalik sisestusmeetodi redaktor.

 • IME sätted – klõpsake seda dialoogiboksi IME nime sätted avamiseks. Selle dialoogiboksi abil saate seada või muuta aktiivse IME teksti-, klaviatuuri-, märgiteisenduse ja muid suvandeid.

  See suvand on saadaval ainult juhul, kui teksti redigeerimiseks on lubatud mõni Ida-Aasia keel ja installitud on Ida-Aasia märkide tippimiseks vajalik sisestusmeetodi redaktor.

Lõikamine, kopeerimine ja kleepimine

Märkige ühe või enama suvandi ruudud. Kui olete suvandite valimise lõpetanud, klõpsake nuppu OK.

 • Samas meilisõnumis – selle suvandiga saate määrata vaikekäitumise, mis ilmneb siis, kui kleebite sisu samasse meilisõnumisse, kust sisu kopeerisite. Valige ripploendis üks järgmistest väärtustest.

  • Säilita allika vorming (vaikeväärtus) –säilitatakse kopeeritud teksti märgilaadid ja otsene vorming. Otsene vorming hõlmab fondi suuruse, kursiivi või muu lõigulaadis mittesisalduva vormingu.

  • Ühenda vorming – selle suvandi puhul hüljatakse enamik kopeeritud tekstile rakendatud vormingust, kuid säilitatakse osale valitud tekstile rakendatud rõhutusvorming (nt vormingud Paks või Kursiiv). Tekstile rakendatakse kleepimiskoha lõigu laadi omadused. Tekstile rakendatakse ka vahetult kleepimiskohale eelneva teksti mis tahes otsene vorming või märgilaadi atribuudid.

  • Säilita ainult tekst – selle suvandiga eemaldatakse kogu vormindus ja mittetekstilised elemendid (nt pildid või tabelid). Tekstile rakenduvad selle lõigu laadiomadused, kuhu tekst kleebitakse ning selle teksti otsevorming või märgilaadiatribuudid, mis vahetult eelnevad kleebitava teksti paigutamise järjekohale. Graafikaelemendid eemaldatakse ning tabelid teisendatakse järjestikusteks lõikudeks.

 • Meilisõnumitevaheline kleepimine – selle suvandiga saate määrata Outlookis muust meilisõnumist sisu kleepimisel ilmneva vaikekäitumise. Valige ripploendis üks järgmistest väärtustest.

  • Säilita allika vorming (vaikeväärtus) – säilitatakse kopeeritud tekstile rakendatud vorming. Iga laadimääratlus, mis on seostatud kopeeritud tekstiga, kopeeritakse sihtkoha meilisõnumisse.

  • Ühenda vorming – selle suvandi puhul hüljatakse enamik kopeeritud tekstile rakendatud vormingust, kuid säilitatakse osale valitud tekstile rakendatud rõhutusvorming (nt vormingud Paks või Kursiiv). Tekstile rakendatakse kleepimiskoha lõigu laadi omadused. Tekstile rakendatakse ka vahetult kleepimiskohale eelneva teksti mis tahes otsene vorming või märgilaadi atribuudid.

  • Säilita ainult tekst – selle suvandiga eemaldatakse kogu vormindus ja mittetekstilised elemendid (nt pildid või tabelid). Tekstile rakenduvad selle lõigu laadiomadused, kuhu tekst kleebitakse ning selle teksti otsevorming või märgilaadiatribuudid, mis vahetult eelnevad kleebitava teksti paigutamise järjekohale. Graafikaelemendid eemaldatakse ning tabelid teisendatakse järjestikusteks lõikudeks.

 • Meilisõnumitevaheline kleepimine laadimääratluste konflikti puhul – selle suvandiga saate määrata vaikekäitumise, mis ilmneb siis, kui kleebite Outlookis teisest meilisõnumist kopeeritud sisu ning kopeeritud tekstile määratud laad on kleebitavas meilisõnumis teistsugune. Valige ripploendis üks järgmistest väärtustest.

  • Säilita allika vorming – see suvand säilitab kopeeritud teksti välimuse, määrates kleebitavale tekstile normaallaadi ja rakendades otsevormingu. Otsevorming hõlmab fondi suurust, kursiivi ja muid kopeeritud teksti laadimääratlust jäljendavaid vorminguid.

  • Kasuta sihtkoha laade (vaikeväärtus) – selle suvandi puhul säilitatakse kopeeritud tekstiga seotud laadinimi, kuid kasutatakse kleepimiskoha meilisõnumi laadimääratlust. Näiteks kopeerite ühest meilisõnumist teise teksti, mille laad on Pealkiri 1. Ühes meilisõnumis on laadi Pealkiri 1 määratluseks Arial, 14 p, Paks ja kleepimiskoha meilisõnumis on selle määratluseks Cambria, 16 p, Paks. Suvandi Kasuta sihtkoha laade puhul on kleebitud teksti laadiks Pealkiri 1, määratlusega Cambria, 16 p, Paks.

 • Muudest programmidest kleepimine – selle suvandiga saate määrata sisu kleepimisel muust programmist rakendatava vaikekäitumise. Valige ripploendis üks väärtus järgmistest.

  • Säilita allika vorming (vaikeväärtus) – säilitatakse kopeeritud tekstile rakendatud vorming.

  • Ühenda vorming – selle suvandi puhul hüljatakse enamik kopeeritud tekstile rakendatud vormingust, kuid säilitatakse osale valitud tekstile rakendatud rõhutusvorming (nt vormingud Paks või Kursiiv). Tekstile rakendatakse kleepimiskoha lõigu laadi omadused. Tekstile rakendatakse ka vahetult kleepimiskohale eelneva teksti mis tahes otsesed vormingutunnused.

  • Säilita ainult tekst – selle suvandiga eemaldatakse kogu vormindus ja mittetekstilised elemendid (nt pildid või tabelid). Tekstile rakenduvad selle lõigu laadiomadused, kuhu tekst kleebitakse ning selle teksti otsevorming või märgilaadiatribuudid, mis vahetult eelnevad kleebitava teksti paigutamise järjekohale. Graafikaelemendid eemaldatakse ning tabelid teisendatakse järjestikusteks lõikudeks.

 • Lisa või kleebi pilte järgmiselt – selle suvandiga määratakse, kuidas lisatakse Outlookis pilte meilisõnumi teksti suhtes. Saate pilte lisada tekstisisesena, võimaldada piltide teisaldamist koos tekstiga või mähkida teksti pildi ümber, selle ette või taha. Valige ripploendis üks järgmistest väärtustest.

  • Tekstireale – selle suvandi puhul lisatakse graafika lõigu sisse sarnaselt tekstiga. See on vaikesuvand. Teksti lisamisel või kustutamisel nihutatakse ka graafikat. Graafikat saab lohistades teisaldada samuti nagu teksti.

  • Nelinurkselt – selle suvandi puhul mähitakse tekst graafikat ümbritseva nelinurga kõigile külgedele. Teksti lisamisel või kustutamisel graafika asukoht ei muutu, kuid selle teisaldamiseks saate seda lohistada.

  • Tihedalt – selle suvandi puhul mähitakse tekst pilti ümbritseva ebakorrapärase graafilise kujundi ümber. Teksti lisamisel või kustutamisel graafika asukoht ei muutu, kuid selle teisaldamiseks saate seda lohistada.

  • Teksti taha – selle suvandi puhul lisatakse graafika nii, et see asub omaette kihil teksti taga. Graafika ümber pole äärist. Teksti lisamisel või kustutamisel graafika asukoht ei muutu, kuid selle teisaldamiseks saate seda lohistada.

  • Teksti ette – selle suvandi puhul lisatakse graafika nii, et see asub omaette kihil teksti ees. Graafika ümber pole äärist. Teksti lisamisel või kustutamisel graafika asukoht ei muutu, kuid selle teisaldamiseks saate seda lohistada.

  • Läbivalt – selle suvandi puhul mähitakse tekst ümber graafika, täites seejuures nõgusa kujundi tühimiku (nt noorkuu). Teksti lisamisel või kustutamisel graafika asukoht ei muutu, kuid selle teisaldamiseks saate seda lohistada.

  • Üles- ja allserva – selle suvandi puhul on teksti mähkimine graafika külgedele keelatud. Teksti lisamisel või kustutamisel graafika asukoht ei muutu, kuid selle teisaldamiseks saate seda lohistada.

  Säilita täpp- ja numberloendid teksti kleepimisel käsuga Säilita ainult tekst – loendinumbrite ja -täppide teisendamiseks tekstiks märkige see suvand.

 • Kasuta kleepimiseks lisamisklahvi (Insert) – Office'i lõikelaua sisu lisamiseks meilisõnumisse lisamisklahviga (INSERT) märkige see suvand.

 • Kuva kleepesuvandite nupud – sisu kleepimisel nupu Kleepesuvandid kuvamiseks märkige see suvand. Nupuga Kleepesuvandid saate alistada või muuta dialoogiboksi Redaktori suvandid praeguses jaotises tehtud sätted.

 • Kasuta nutikat lõikamist ja kleepimist – teksti kleepimisel automaatseks vormingu kohandamiseks märkige see suvand. Pärast selle märkeruudi klõpsamist saate klõpsata nuppu Sätted kleepimise jaoks täiendavate suvandite saamiseks.

  • Sätted – klõpsake seda dialoogiboksi Sätted avamiseks. Selles dialoogiboksis saate määrata teksti ühendamisel, lõikamisel ja kleepimisel ilmneva vaikekäitumise. Vaikekäitumise alistamiseks klõpsake nuppu Kleepesuvandid, mis kuvatakse sisu kleepimisel lõikelaualt meilisõnumisse. See nupp on saadaval ainult siis, kui suvand „Kasuta nutikat lõikamist ja kleepimist“ on sisse lülitatud.

  • Reguleeri lause- ja sõnavahesid automaatselt – see suvand eemaldab teksti kustutamisel üleliigsed tühikud või lisab teksti lõikelaualt kleepimisel vajalikud tühikud.

  • Reguleeri lõiguvahesid kleepimisel –see suvand ennetab tühjade lõikude loomist ja ebaühtlaseid lõiguvahesid. 

  • Reguleeri kleepimisel tabelivormindust ja -joondust – see suvand juhib tabelite vormingut ja joondust. Kui see suvand on sisse lülitatud, siis kleebitakse üksikud lahtrid tekstina, tabeli osad kleebitakse olemasolevasse tabelissa ridadena (pesastatud tabeli asemel) ja kui lisate tabeli olemasolevale tabelile, korrigeeritakse kleebitud tabel olemasoleva tabeliga sobimiseks.

  • Nutikad laadid – selle suvandi valimisel pole mingit mõju. Sisu kleepimisel laadide käitumise viimistlemiseks kasutage suvandite Täpsemalt jaotise Lõikamine, kopeerimine ja kleepimine sätteid Kleepimine.

  • Ühenda vorming Microsoft Office PowerPointist kleepimisel – tulemuste kontrollimiseks sisu kleepimisel PowerPointi esitlusest valige see suvand. Kui see suvand on sisse lülitatud, rakendatakse kleebitud tekstile ümbritseva teksti või tabeli vorming, kleebitud loendile viimati kasutatud täpi-, numbri- või loendilaad ja PowerPointi allika üksuste (nt tabelite, hüperlinkide, piltide, OLE-objektide ja kujundite) ilme säilitatakse.

  • Kohanda vorming Microsoft Office Excelist kleepimisel – see suvand juhib tulemusi andmete kleepimisel Excelist. Kui see suvand on sisse lülitatud, paigutatakse kleebitud andmed tabelisse ja diagrammid kleebitakse piltide, mitte OLE-objektidena.

  • Ühenda kleebitud loendid ümbritsevate loenditega – see suvand sobitab loendi kirjed ümbritseva loendiga, kui loendisse kirjeid kleebite.

Meilisõnumi sisu kuvamine

Märkige ühe või enama suvandi ruudud. Kui olete suvandite valimise lõpetanud, klõpsake nuppu OK.

 • Kuva dokumendiaknas mähitud tekst – valige see suvand, et mähkida tekst meilisõnumi aknas, nii et see oleks paremini loetav.

 • Kuva pildi kohatäited – valige see suvand, kui soovite, et meilisõnumites kuvatakse iga pildi asemel tühi ruut. See kiirendab palju pilte sisaldava meilisõnumi kerimist.

 • Kuva ekraanil joonistused ja tekstiväljad – Outlooki joonistusriistadega loodud objektide kuvamiseks küljendivaates või veebivaates valige see suvand. Tühjendage see ruut joonistuste peitmiseks ja palju joonistusi sisaldavate meilisõnumite eeldatavalt kiiremaks kuvamiseks. Joonistused prinditakse ka siis, kui see ruut on tühi.

 • Kuva tekstianimatsioonid – animeeritud teksti kuvamiseks ekraanil märkige see ruut. Teksti kuvamiseks prinditaval kujul tühjendage see ruut.

  Kasutage seda suvandit siis, kui soovite vaadata animeeritud teksti meilisõnumites, mis on loodud versioonist Outlook 2007 varasemas Outlooki versioonis. Outlooki praegune versioon ei paku enam animeeritud teksti loomise võimalust.

 • Kuva juhtmärgid – valige see suvand paremalt vasakule juhtmärkide kuvamiseks.

  See suvand on saadaval ainult juhul, teksti redigeerimiseks on lubatud paremalt vasakule suunaga keel.

 • Kuva järjehoidjad – valige see suvand ekraanil järjehoidjate kuvamiseks. Üksusele järjehoidja määramisel kuvatakse järjehoidjaga üksus nurksulgudes ([...]). Asukohale järjehoidja määramisel kuvatakse järjehoidja I-kujulisena. Nurksulge ega I-kujulisi järjehoidjaid ei prindita.

 • Nutikate siltide kuvamine – nutika sildina tuvastatud teksti all lilla punktiirjoonega allakriipsutuse kuvamiseks märkige see suvand.

 • Kuva väljaväärtuste asemel väljakoodid – meilisõnumis väljatulemite asemel väljakoodide kuvamiseks valige see suvand. Näiteks võidakse kuupäeva 4. veebruar 2008 asemel kuvada kood { TIME @\"d, MMMM, YYYY" }. Väljatulemite kuvamiseks tühjendage see ruut.

  Sõltumata sellest sättest saate väljakoodide või väljatulemite kuvamiseks alati vajutada klahvikombinatsiooni ALT+F9.

 • Numeraalid – see suvand määratleb numeraalide kuvamise viisi sõnumites. See suvand on saadaval ainult juhul, kui teksti redigeerimiseks on lubatud mõni Araabia keel.

  Valige loendist üksus.

  • Araabia – valige see suvand numeraalide kuvamiseks vormingus, mis on tuttav inglise ja muude Euroopa keelte kõnelejatele.

  • Hindi – valige see suvand numeraalide kuvamiseks vormingus, mis on tuttav araabia ja hindi keelte kõnelejatele.

  • Kontekst – valige see suvand numeraalide kuvamiseks vastavalt ümbritseva teksti keelele.

  • Süsteem – valige see suvand numeraalide kuvamiseks vastavalt juhtpaneeli piirkonnasätetele.

 • Kuude nimed – see suvand määratleb, kuidas Lääne (Gregoriuse) kuunimed araabiakeelses tekstis kuvatakse. Valige loendist üksus.

  • Araabia – valige see suvand araabiakeelsete omakuunimede kasutamiseks.

  • Inglise translitereering – valige see suvand araabia tekstis esinevate Lääne (Gregoriuse) kuunimede hääldamiseks inglise hääldusega.

  • Prantsuse translitereering – valige see suvand araabia tekstis esinevate Lääne (Gregoriuse) kuunimede hääldamiseks prantsuse hääldusega.

 • Diakriitikud – see suvand kuvab meilisõnumis diakriitikud. See suvand on saadaval ainult juhul, kui teksti redigeerimiseks on lubatud diakriitilisi märke kasutav keel.

 • Kasuta diakriitikute puhul seda värvi – valige see suvand kõigi diakriitiliste märkide kuvamise värvi määramiseks, olenemata originaalmeilisõnumite diakriitiliste märkide värvist. Valige loendist soovitud värv.

 • Dokumendivaade – see suvand määrab uute meilisõnumite teksti suuna.

  • Paremalt vasakule – valige see suvand meilisõnumite küljendamiseks paremalt vasakule. Näiteks lõigud algavad meilisõnumi paremast servast teksti suunaga vasakule.

  • Vasakult paremale – valige see suvand meilisõnumite küljendamiseks vasakult paremale. Näiteks lõigud algavad meilisõnumi vasakust servast teksti suunaga paremale.

 • Fondiasendus – klõpsake seda dialoogiboksi Fondiasendus avamiseks. Selle suvandi abil saate teha kindlaks, kas aktiivne meilisõnum kasutab fonte, mis pole teie arvutis saadaval. Kui meilisõnum kasutab fonte, mida teie arvutis pole, saate dialoogiboksis määrata asendusfondi.

Kuvamine

Märkige ühe või enama suvandi ruudud. Kui olete suvandite valimise lõpetanud, klõpsake nuppu OK.

 • Kuva järgmistes mõõtühikutes – valige horisontaaljoonlaua ja dialoogiboksides tipitavate arvandmete mõõtühik.

 • Kuva mõõtühikud laiuse järgi – valige see suvand märgilaiuse kasutamiseks teksti joondamise alusena (nt vertikaal- ja horisontaaljoonlaudades). MÄRKUS See suvand on saadaval ainult juhul, teksti redigeerimiseks on lubatud mõni Ida-Aasia keel.

 • Kuva HTML-funktsioonides piksleid – HTML-funktsioonidega seotud dialoogiboksides pikslite kasutamiseks mõõtühikute vaikeväärtusena märkige see suvand.

 • Kuva kohtspikrites kiirklahve – valige see suvand klaviatuuri kiirklahvide kuvamiseks kohtspikrites.

 • Kuva küljendivaates vertikaaljoonlaud – vertikaaljoonlaua kuvamiseks meilisõnumiakna servas valige see suvand. Veenduge, et märgitud oleks ka lindi menüü Vaade jaotise Kuvamine/peitmine ruut Joonlaud.

 • Kuva küljendivaates parempoolne joonlaud – valige see suvand vertikaaljoonlaua kuvamiseks meilisõnumiakna paremas servas.

  See suvand on saadaval ainult juhul, kui teksti redigeerimiseks on lubatud paremalt vasakule suunaga keel.

 • Optimeeri märkide paigutust pigem küljenduse kui loetavuse huvides – märkide paigutuse kuvamiseks tekstiplokkide suhtes täpselt sellisena, nagu need prinditakse meilisõnumile, märkige see ruut.

Kas vajate veel abi?

Täiendage Office'i kasutamise oskusi
Tutvuge koolitusmaterjalidega
Kasutage uusi funktsioone enne teisi
Liituge Office Insideri programmiga

Kas sellest teabest oli abi?

Täname tagasiside eest!

Täname tagasiside eest! Tundub, et võiksime teid kokku viia ühega meie Office'i tugiagentidest, kes aitab teil probleemi lahendada.

×