Microsofti teenuste leping

Kirjete jaoks tuleks see tervikuna lugeda ja printida.

TEENUSTE OSTMISEL VÕI KASUTAMISEL NÕUSTUTE SELLEGA, ET NÕUSTUTE KÄESOLEVA LEPINGU, VEEBISAIDI KASUTUSTINGIMUSTE JA PRIVAATSUSAVALDUSE NING SELLE VEEBISAIDI POLIITIKATEGA, MIS KÕIK ON LISATUD JA MOODUSTAVAD KÄESOLEVA LEPINGU OSA.

SAMUTI KINNITAD, ET OLED LUGENUD JA MÕISTNUD KÕIKI KÄESOLEVA LEPINGU SÄTTEID. KUI TEIL ON KÄESOLEVA LEPINGU JA TEIE PRAEGUSE MICROSOFTI TEENUSTE LEPINGU VAHELINE VASTUOLU MICROSOFTIGA (KUI SEE ON OLEMAS), KEHTIVAD TEIE PRAEGUSE HOOLDUSLEPPE TINGIMUSED MICROSOFTI JUHTELEMENTIDEGA. KUI TE EI NÕUSTU KÄESOLEVATE TINGIMUSTEGA, VÕTKE MEIEGA ÜHENDUST 72 TUNNI JOOKSUL PÄRAST OSTU JA ÄRGE KASUTAGE TEENUSEID.

See leping Microsofti teenuste ("leping") vahel on sõlmitud ("teie", "teie" või "Kliendi") ja teie riigis või piirkonnas asuvale lähimale Microsofti sidusettevõttele("meie,""meie" või "meie"). "Partner" tähendab mis tahes juriidilist isikut, kelle teie või meie omanik te olete, või mis on teie või meiega ühine omand. "Omamine" tähendab rohkem kui 50% osalust.

Tingimused

1. TEENUSED.

Oleme nõus kasutama äriliselt mõistlikke jõupingutusi, et pakkuda teenuseid, mida te teenuste veebisaidil kirjeldate (muidu tuntakse "klienditeeninduse juhend"). Klienditeeninduse jaoks mõeldud veebisaidi URL on: http://support.microsoft.com. Kui URL on mingil põhjusel muutunud, anname teile taotluse korral uue URL-i.

Teenuste kasutamist reguleerib Käesolev leping ja klienditeeninduse teatmik, mis käesolevaga lisatakse käesoleva lepingu viidetele. Käesoleva lepingu ja klienditeeninduse lepingu vahelise vastuolu korral kohaldatakse käesolevat lepingut.

Meie võime pakkuda teenuseid sõltub teie täielikust ja õigeaegsest koostööst ning teie esitatud teabe täpsusest ja täielikkusest.

2. OMANDIÕIGUS JA LITSENTS.

a. parandused. Me anname sulle mitte-eksklusiivne, tähtajatu, täielikult tasustatud litsentsi kasutada ja reprodutseerida Fix meie või meie poolt määratule toimetada teile ainult teie süsteemisiseseks kasutamiseks. Parandused ei ole mõeldud edasimüügiks või levitamiseks mitteseotud kolmandatele isikutele. Kui siin pole sätestatud teisiti, reguleeritakse määratud litsentsi õigusi mõjutatud toote litsentsilepinguga või juhul, kui parandus pole ette nähtud konkreetse toote jaoks, siis kõik muud meie poolt pakutavad kasutustingimused. Toote kasutamist reguleerib toote litsentsileping. Te vastutate selle eest, et maksate toote litsentsitasud. Toode (tooted)– mis tahes arvuti kood, veebipõhised teenused või materjalid, mis sisaldavad kaubanduslikul eesmärgil vabanenud tooteid, väljalaske-või beeta-tooteid (kas litsentsitud tasu eest või tasuta) ning kõik eespool toodud võimalikud derivaadid meie või meie poolt määratule teevad teile kättesaadavaks litsentsi, mis on avaldatud meie, meie sidusettevõtete või kolmanda osapoole poolt. Parandused– tooted, mida me üldiselt vabastame (nt kaubandusliku toote hoolduspaketid) või et meie või meie poolt määratule annavad teile teenuseid (nt lahendused, plaastrid, kuumad parandused, värskendused, veaparandused, beeta-parandused ja beeta-järgud) ning kõik eespool toodud derivaadid. Te ei tohi muuta, pöördprojekteerida, dekompileerida, lahti võtta, muuta või kombineerida mis tahes mitte-Microsofti arvuti koodiga antud parandusi.

b. olemasolev töö. Kõik õigused mis tahes arvuti koodil või mitte-koodil põhinevate kirjalike materjalide "materjalid"), mis on välja töötatud või muul viisil saadud meie või meie sidusettevõtete või teie või teie või teie poolt käesolevast lepingust sõltumatute ("olemasolev töö"), jäävad olemasolevale tööle osutava poole ainsaks varaks. Teenuste osutamise ajal annab iga lepinguosaline teisele osapoolele (ja meie töövõtjatele vajaduse korral) ajutise, eksklusiivse litsentsi, mida kasutada, reprodutseerida ja muuta mis tahes olemasoleva töö tegemiseks, mis on ette nähtud üksnes teenuste teostamiseks. Me anname teile ilma eksklusiivne, tähtajatu, täielikult tasustatud litsentsi kasutada, reprodutseerida ja muuta (kui see on kohaldatav) meie olemasoleva töö, välja arvatud tooted, mis on esitatud teile, et me lahkume sinuga meie teenuste osutamise eest, mis tahes arenguga (kui see on kohaldatav). Meie olemasolevale tööle antud litsentsisaajate õigused on piiratud ainult teie süsteemisisese kasutusega ning need on mõeldud edasimüügiks või edasimüügiks kolmandatele osapooltele.

c. arengud. Me anname teile eksklusiivse, tähtajatu õiguse kasutada, reprodutseerida ja muuta mis tahes arvuti koodi või materjale (välja arvatud parandused või eel-olemasolev töö), mille me sinuga lahkume ("arengud") teie äritegevuse jaoks. Areng ei ole mõeldud edasimüügiks ega levitamiseks mitteseotud kolmandatele isikutele.

d. proovi kood. Lisaks eespool toodud arengute jaotises sätestatud õigustele on teile antud ka mitte-eksklusiivne, tähtajatu õigus reprodutseerida ja levitada mis tahes arvuti koodi, mida meilt illustreerimiseks kasutatakse ("proovi kood"), kui olete nõus.

(i) mitte kasutada meie nime, logo ega kaubamärke oma arvuti toote turustamiseks, kus proovi kood on manustatud;

(II) lisada oma arvuti tootele kehtiv autoriõiguse teade, milles on manustatud proovi kood;

ja (III) hüvitama, hoidma end kahjutuna ning kaitsma meid ja meie tarnijaid mis tahes nõuete või kohtuasjade eest, sealhulgas advokaaditasu, mis tekivad või tulenevad valimi koodi kasutamisest või jaotamisest.

e. Open Source litsentsi piirangud. Kuna teatavad kolmanda osapoole litsentsitingimused nõuavad, et arvuti kood oleks üldiselt

i) avalikustatakse lähtekoodi kujul kolmandatele isikutele;

(II) litsentseeritud kolmandale isikule tuletatud teoste tegemiseks;

või (III) levitada kolmandatele isikutele tasuta (kollektiivselt, "avatud lähtekoodiga litsentsitingimused"), litsentsi õigused, mille iga osapool on andnud igale arvutile (või sellega seotud intellektuaalsele omandile), ei sisalda ühtegi litsentsi, õigust, õigust ega asutust, et lisada, muuta, kombineerida ja/või levitada selle arvuti koodi mis tahes teise arvuti koodiga viisil, mis allutaks teise arvuti koodi allika litsentsitingimuste avamiseks.

Lisaks sellele kinnitab iga osaline, et ta ei paku ega anna teise osapoole arvuti koodi, mida reguleerib avatud lähtekoodiga litsentsitingimused.

f. partnerid õigused. Käesoleva jaotise õigusi saate alllitsentsida oma sidusettevõtetele, kuid teie sidusettevõtted ei tohi neid õigusi all-litsentsida ja teie tütarettevõtete kasutamine peab olema vastavuses nende litsentsitingimustega, mis sisalduvad siin.

g. Õiguste reservatsioon. Kõik õigused, mis pole selles jaotises selgesõnaliselt antud, on reserveeritud.

3. KONFIDENTSIAALSUS.

Käesoleva lepingu tingimused on konfidentsiaalsed ning kogu teave, mille kumbki pool on tuvastanud kui "konfidentsiaalne" ja/või "varaline"; kui kõiki asjaolusid tuleks mõistlikult käsitada konfidentsiaalse ja/või varaliseteabena ("konfidentsiaalset teavet"), ei avalda vastuvõttev pool ühelegi kolmandale isikule ilma teise poole selgesõnalise nõusolekuta, välja arvatud käesoleva lepingu tingimuste kohaselt viis (5) aastat pärast selle teatavakstegemise kuupäeva. Neid konfidentsiaalsuse kohustusi ei kohaldata teabe suhtes, mis

i) sai teatavaks, et vastuvõttev osapool pärineb muust allikast kui see, kes ei ole avaldanud muule isikule kui selle osaliseks oleva saladuse hoidmise kohustuse rikkumine;

II) on või muutub üldsusele kättesaadavaks, välja arvatud vastuvõttev pool,

või (III) töötatakse välja vastuvõtva poole iseseisvate jõupingutuste kaudu.

Me võime avaldada teie konfidentsiaalset teavet meie nõustajatele või alltöövõtjatele ainult selleks, et lepingu eesmärke edasi anda ja selle suhtes kohaldataks selle konfidentsiaalsuse kohustusi. Võime kasutada mis tahes tehnilist teavet, mis on seotud meie toodete teenustega, mis on seotud probleemi lahendamise, tõrkeotsingu, toote funktsionaalsuse täiustuste ja paranduste ning meie teabebaasiga. Oleme nõus, et te ei tuvastaks ega avaldaks teie konfidentsiaalset teavet üheski teabebaasi üksuses.

4. GARANTIID, LAHTIÜTLUS.

a. garantii puudub. KOHALDATAVA SEADUSE MAKSIMAALSE LUBATUD ULATUSEGA; ME LOOBUME JA VÄLISTAME KÕIK ESINDUSED, GARANTIID JA TINGIMUSED, MIS ON OTSESES, KAUDSES VÕI SEADUSJÄRGSED, SEALHULGAS, KUID MITTE AINULT, KINNITUSED, GARANTIID VÕI OMANDIÕIGUSE, RIKKUMISE, RAHULDAVA SEISUKORRA VÕI KVALITEEDI, KAUBANDUSLIKU SOBIVUSE JA SOBIVUSE TINGIMUSED, MIS PUUDUTAVAD MIS TAHES TEENUSEID VÕI MUID MEIE POOLT PAKUTAVAID MATERJALE VÕI TEAVET.

b. Kohalike seaduste rakendamine. Kui kohaldatav seadus annab teile käesoleva lepingu eranditest ja piirangutest hoolimata mingeid kaudseid tingimusi, siis kohaldatava seadusega lubatud ulatuses on teie õiguskaitsevahendid piiratud, nagu on sätestatud meie poolt, teenuste puhul, mis on kas

(i) teenuste uuesti tarnimine

või (II) teenuste uuesti tarnimise kulud (kui need on olemas) ning kauba korral kas

i) kaupade asendamine 

või (II) kaupade defektide korrigeerimine.

Nende piiratud õiguskaitsevahendite esitamise järjekord määratakse meie poolt.

5. VASTUTUSE PIIRAMINE, VÄLISTUSED.

KOHALDATAVA SEADUSE MAKSIMAALSE LUBATUD ULATUSEGA:

1) MEIE TÄIELIK VASTUTUS ON PIIRATUD SUMMAGA, MILLE OLETE TEENUSTE EEST MAKSNUD, OLENEMATA TEIE NÕUDE PÕHJUSEST;

2) KUMBKI POOL EI VASTUTA TEISE OSAPOOLE EES, ERILISTE, KAUDSETE VÕI JUHUSLIKE KAHJUDE EEST, MIS TULENEVAD KÄESOLEVA LEPINGUGA SEOTUD ASJADEST, MIS TAHES TEENUSTEST VÕI MUUST MEIE PAKUTAVAST MATERJALIST VÕI TEABEST, ISEGI KUI NEID ON SOOVITATAV KASUTADA SELLISE KAHJU TEKKIMISE VÕIMALUSEST VÕI KUI SELLINE VÕIMALUS OLI MÕISTLIKULT PROGNOOSITAV;

JA 3) KUI TEILE PAKUTAKSE TEENUSEID VÕI TEENUSEID TEILE TASUTA, EI ÜLETA MEIE KOGU VASTUTUS TEIE EEST TASUTA 5 € VÕI SELLE EKVIVALENTI KOHALIKUS VALUUTAS. SELLINE VASTUTUSE VÄLISTAMINE EI KEHTI KUMMAGI LEPINGUOSALISE VASTUTUSE SUHTES, MIS ON SEOTUD TEMA KONFIDENTSIAALSUSE KOHUSTUSE RIKKUMISEGA, TEISE LEPINGUOSALISE INTELLEKTUAALSE OMANDI ÕIGUSTEGA VÕI PETTUSE, RASKE HOOLETUSE VÕI TAHTLIKU ÜLEASTUMISE VÕI TEMA HOOLETUSE TÕTTU TEKKINUD SURMA VÕI ISIKUKAHJU KORRAL. KUNA MÕNED OSARIIGID JA PÄDEVUSED EI VÕIMALDA VASTUTUSE VÄLISTAMIST VÕI PIIRAMIST OTSESTE VÕI ETTENÄGEMATUTE KAHJUDE EEST, EI PRUUGI EESPOOL NIMETATUD PIIRANG KEHTIDA.

6. MAKSUD.

Käesoleva lepingu alusel meile makstavad summad ei hõlma välisriigi, USA föderaal-, osariigi-, maakonna-, kohaliku, kohaliku omavalitsuse või muude valitsusasutuste makse (sh ilma piiranguteta kohaldatavat lisandväärtust või müügi-või käibemaksu), mida võlgnete ainult käesoleva lepingu sõlmimise tulemusena. Me ei vastuta selliste maksude eest, mida olete õiguslikult kohustatud maksma. Kõik sellised maksud (sealhulgas, kuid mitte ainult, neto-või brutotulu maksud, frantsiis maksud ja/või kinnisvara maksud) on sinu rahaline vastutus.

7. LÕPETAMINE.

Mõlemad lepinguosalised võivad käesoleva lepingu lõpetada, kui teine pool

i) olulistes rikkumistes või kohustuste täitmatajätmise korral 30 kalendripäeva jooksul sellisest rikkumisest teatamine

või (II) ei maksa ühtegi arvet, mis on pikem kui 60 kalendripäeva.

Te nõustute tasuma kõik osutatavate teenuste tasud ja tehtud kulutused.

8. MISCELLANEOUS.

Käesolev leping kujutab endast lepinguosaliste kogu lepingut seoses käesoleva teemaga ning asendab mis tahes muu varasema ja samaaegse teabevahetuse. Kõik käesoleva lepinguga seoses antud või tehtud teated, load ja taotlused tuleb saata posti, otsese kulleri või faksiga mõlema poole märgitud aadressidele. Teatised loetakse kättetoimetatuks posti teel saadud kviitungil või kulleri või faksi kinnitusel. Te ei tohi käesolevat lepingut anda ilma meie kirjaliku nõusolekuta, mille nõusolekut ei saa põhjendamatult kinni pidada. Oleme nõus järgima kõiki käesoleva lepingu suhtes kohaldatavaid rahvusvahelisi ja siseriiklikke õigusakte. Käesolevat lepingut reguleerivad Washingtoni osariigi seadused, kui teenused osteti Ameerika Ühendriikides, Iirimaa seaduste alusel, kui need on ostetud mis tahes riigis või piirkonnas Euroopas, Lähis-Idas või Aafrikas ("EMEA"), või kohtualluvuse seadustes, kus teenuseid osutav partner asub väljaspool Ameerika Ühendriike või emeat. Kõik käesoleva lepingu alusel algatatud hagid algatatakse Washingtoni osariigi föderaalsel või riigi kohtus, kui teenuseid osteti Ameerika Ühendriikides, Iirimaa kohtutes, kui teenuseid osteti mõnes EMEA riigis või piirkonnas, või kohtus, kus teenuseid osutav partner asub, kui see on ostetud väljaspool Ameerika Ühendriike või EMEAt. Sellest hoolimata ei takista see kumbagi lepinguosalist taotlema kohtulikku õiguskaitset seoses intellektuaalse omandi õiguste või konfidentsiaalsusega seotud kohustuste rikkumisega mis tahes asjakohasel kohtualluvusel. Käesoleva lepingu lõpetamise või aegumisega seotud jaotised, mis puudutavad kasutuse, tasude, konfidentsiaalsuse, omandiõiguse ja litsentsi, muid garantiisid, vastutuse, lõpetamise ja mitmesuguste piiranguid. Kui kohus leiab, et käesoleva lepingu sätted on ebaseaduslikud, kehtetud või täitmisele pööratavad, jäävad ülejäänud sätted täies ulatuses jõusse ning lepinguosalised muudavad lepingut, et jõustada kannatanud klausel võimalikult suures ulatuses. Loobumine käesoleva lepingu mis tahes rikkumisest on loobumine muudest rikkumistest ning loobumine ei kehti, kui seda ei esitata kirjalikult ja kui loobub loobunud poole volitatud esindaja. Lisaks tasumisele kuuluvate summade tasumisele ei vastuta kumbki pool jõudlusega seotud viivituste või jõudluse eest, mille põhjuseks on tema mõistlik järelevalve. Poolte selgesõnaline soov on, et käesolev leping koostatakse inglise keeles. C ' EST La volonté exprèsse des lepinguosalised que La présente konventsiooni ainsi que Les Documents Qui s'y rattachent soient rédigés EN Anglais.

9. MICROSOFT TELLIJA.

Selle lepingu Microsoft lepinguosaline ettevõte on Microsoft Regional Sales Corporation, kui asute järgmistes riikides/piirkondades: Austraalia, Bangladesh, Hongkong, India, Indoneesia, Korea, Malaisia, Uus-Meremaa, Filipiinid, Singapur, Sri Lanka, Taiwan, Tai ja Vietnam. Käesoleva lepingu Microsoft hooldusleping on Microsoft Ireland Operations Limited, kui asute mõnes Euroopa, Lähis-Ida või Aafrika riigis.

Viimati värskendatud: juuni 2007

Kas vajate veel abi?

Täiendage oma oskusi
Tutvuge koolitusmaterjalidega
Kasutage uusi funktsioone enne teisi
Liitu Microsofti Insideri programmis osalejad

Kas sellest teabest oli abi?

Täname tagasiside eest!

Täname tagasiside eest! Tundub, et võiksime teid kokku viia ühega meie Office'i tugiagentidest, kes aitab teil probleemi lahendada.

×