Valmistajan rajoitettu takuu

HUOMAA! Tämä rajoitettu takuu koskee tuotteita, joita myydään tuotemerkeillä "Nokia", "Lumia" ja "Asha", sekä niihin liittyviä lisälaitteita. Jos näiden ehtojen ja tuotteen myyntipakkauksessa olevien asiakirjojen ehdoissa on ristiriitoja, myyntipakkauksessa olevat tiedot ovat aina etusijalla.

Rajoitettu takuu ei vaikuta paikallisiin lainmukaisiin kuluttajansuojaoikeuksiisi, vaan sitä sovelletaan niiden lisäksi.

Valmistajan rajoitettu takuu

1. Yleistä

Microsoft Mobile Oy, Keilalahdentie 2-4, FIN-02150 Espoo (jäljempänä "Valmistaja") tarjoaa tämän Valmistajan rajoitetun takuun ("Takuu") aidolle tuotteelle ("Tuote"), jonka Valmistaja on tarkoittanut myyntiin Euroopan unionissa, Islannissa, Norjassa, Sveitsissä ja Turkissa ("Takuun piiriin kuuluvat maat") päivämäärän 1.11.2013 jälkeen.

Tämä Takuu ei rajoita maasi voimassa olevia velvoittavan kuluttajansuojalainsäädännön mukaisia lakisääteisiä kuluttajan oikeuksia. Se on tarkoitettu antamaan käyttäjälle voimassa olevan lainsäädännön puitteissa tiettyjä oikeuksia, joita käyttäjällä mahdollisesti ei muuten olisi, eikä se rajoita mitään voimassa olevia lakisääteisiä takuunsaajan oikeuksia. Paikallinen lainsäädäntö saattaa tarjota kuluttajalle lisäoikeuksia takuuaikana tai sen jälkeen. Tämä Takuu ei sulje pois näitä oikeuksia.

2. Takuu

Alkaen päivämäärästä, jolloin Tuote ensimmäisen kerran myydään loppukäyttäjälle ja josta on osoituksena alkuperäinen ostotodistus, Valmistajan Tuotteessa olevia materiaali- ja valmistusvirheitä (”Virhe”) koskeva takuu on voimassa seuraavasti:

(i) kaksikymmentäneljä (24) kuukautta päälaitteelle

(ii)kaksitoista (12) kuukautta erikseen myytäville tai päälaitteen myyntipakkaukseen sisältyville lisälaitteille lukuun ottamatta akkuja, kuoria, johtoja ja latureita

(iii)kuusi (6) kuukautta kaikille akuille, kuorille, johdoille ja latureille

ellei tuotteen käyttöoppaassa ole muuta ilmoitettu.

Takuuajan kuluessa Valmistaja valintansa mukaan korjaa kohtuullisessa ajassa veloituksetta Virheen tai korvaa virheellisen Tuotteen tai osan edellyttäen, että Virheestä on ilmoitettu Valmistajalle ennen takuuajan päättymistä. Korjatessaan tai vaihtaessaan Tuotetta Valmistaja on oikeutettu käyttämään uusia tai korjattuja osia tai tuotteita.

Korjaus tai vaihtaminen ei aloita takuuaikaa uudelleen tai jatka sitä, ellei pakottavasta lainsäädännöstä muuta johdu. Takuun puitteissa korjatut tai vaihdetut osat tai vaihdetut Tuotteet ovat takuun piirissä alkuperäisen takuuajan loppuun asti tai kuusikymmentä (60) päivää korjaus- tai vaihtoajankohdasta sen mukaan, kumpi on pidempi.

Tuote tai kaikki Tuotteen osat, jotka Valmistaja on vaihtanut uusiin, siirtyvät Valmistajan omistukseen.

Valmistaja ei takaa, että Valmistajan tai kolmannen osapuolen Valmistajan puolesta Tuotteeseen etukäteen asentamat ohjelmistot (tai myöhemmät päivitykset) (yhdessä “Valmistajan ohjelmisto”) täyttävät kaikki vaatimuksenne, toimivat tai ovat yhteensopivat muiden kuin Valmistajan toimittamien laitteiden tai ohjelmistojen kanssa, toimivat keskeytyksettä tai virheettömästi, tai että virheet ovat korjattavissa tai tullaan korjaamaan. Valmistajan ohjelmistoon liittyvien virheiden osalta Valmistaja tarjoaa Valmistajan ohjelmiston uusimman version Tuotteeseen uudelleen asennettavaksi tai, jos se ei ole mahdollista, muun kohtuullisesti hyväksyttävän ratkaisun. Päätöksen asiassa tekee Valmistaja. Joitakin Valmistajan ohjelmistoja saattavat koskea erillisen käyttöoikeussopimuksen ehdot. Ehdot toimitetaan ohjelmiston mukana tai ne ovat luettavissa http://www.microsoft.com/mobile-sivuston paikallisessa osiossa.

Kaikki Tuotteeseen tallennetut tiedot ja sisältö tulee varmuuskopioida ennen Tuotteen toimittamista huoltoon, koska huoltotoimet poistavat kaikki Tuotteen sisältämät tiedot.

3. Takuun ulkopuoliset asiat

Valmistajan Takuu ei kata seuraavia asioita:

 1. käyttöoppaat

 2. (i) kolmansien osapuolten ohjelmistot, asetukset, sisältö, tiedot tai linkit, jotka on asennettu tai ladattu Tuotteeseen minä tahansa ajankohtana, tai (ii) Valmistajan ja kolmansien osapuolten palvelut sekä käytön mahdollistavat asiakasohjelmat, vaikka ne olisivat Valmistajan asentamia (palveluiden mukana mahdollisesti toimitetuissa ehdoissa on määritetty soveltuvat oikeudet ja velvollisuudet)

 3. (i) normaali kuluminen, (ii) akun latauskapasiteetin heikentyminen, joka aiheutuu akkujen normaalista elinkaaresta, tai (iii) tuotteen näytön kuvapisteiden viat, jotka voidaan katsoa teollisuudenalan standardien mukaisiksi

 4. SIM-kortti ja/tai matkapuhelinverkko tai muu verkko tai järjestelmä, jota Tuote käyttää toiminnassaan

 5. Seuraavista syistä johtuvat virheet ja vauriot: (i) Tuotteen virheellinen käyttö tai tuotteen käyttö muutoin kuin käyttöoppaan mukaisesti, esimerkiksi jos Tuote on altistunut kosteudelle, äärimmäisille lämpötiloille tai ympäristöolosuhteille tai niiden äkilliselle vaihtelulle, korroosiolle tai hapettumiselle tai jos sen päälle on kaatunut ruokaa tai nestettä tai se on joutunut kosketuksiin kemiallisten valmisteiden kanssa, (ii) Tuotteen käyttäminen muun kuin Valmistajan valmistaman toisen tuotteen, lisälaitteen, ohjelmiston tai palvelun kanssa tai Tuotteen kytkeminen sellaiseen, (iii) kolmannen osapuolen Tuotteeseen yhdistämät tuotteet, (iv) vauriot tai viat, jotka ovat aiheutuneet hakkeroinnista, kräkkäyksestä, viruksista, muista haittaohjelmista tai luvattomasta palvelujen, tietokonejärjestelmien tai verkkojen käytöstä, tai (v) muut toimet, joihin Valmistaja ei kohtuuden rajoissa voi vaikuttaa.

Tämä Takuu ei ole voimassa:

 1. Takuun kattamien maiden ulkopuolella

 2. jos (i) Tuotetta tai sen käyttämää ohjelmistoa on ilman Valmistajan valtuutusta avattu, muunneltu tai korjattu tai (ii) sen korjauksessa on käytetty muita kuin hyväksyttyjä varaosia

 3. jos Tuotteen sarjanumero, lisälaitteen päivämääräkoodi tai IMEI-koodi on poistettu tai peitetty, sitä on muutettu tai se on muusta syystä lukukelvoton

 4. jos Tuotteeseen ei ole asennettu uusimpia siihen julkisesti saatavilla olevia ohjelmistopäivityksiä kohtuullisessa ajassa niiden julkaisusta

 5. jos käyttäjä kieltäytyy antamasta Tuotetta Valmistajan hallintaan korjausta ja tutkintaa varten.

Jos tämä Takuu ei kata Tuotetta tai ongelmaa, joka edellyttää huoltoa, Valmistaja pidättää oikeuden periä maksun Tuotteen korjauksesta tai vaihtamisesta sekä erillisen käsittelymaksun.

4. Valmistajan vastuunrajoitus

Ellei pakottavasta lainsäädännöstä muuta johdu, Valmistajan ei voida missään olosuhteissa katsoa olevan suorassa tai epäsuorassa korvausvastuussa mistään

 1. vahingoista tai tappioista, jotka aiheutuvat sisällön tai tietojen katoamisesta, tuhoutumisesta tai turmeltumisesta tai niiden uudelleenluomisesta tai siirtämisestä tai liittyvät tällaiseen tilanteeseen, vaikka kyseisen katoamisen, tuhoutumisen tai turmeltumisen olisi aiheuttanut Tuotteessa oleva vika, eikä

 2. tulojen, tuotteiden tai toiminnallisuuden, liiketoiminnan, sopimusten, liikevaihdon tai ennakoitujen säästöjen menetyksestä, lisääntyneistä kustannuksista tai kuluista eikä mistään välillisestä, epäsuorasta tai erityisestä menetyksestä tai vahingosta.

Ellei pakottavasta lainsäädännöstä muuta johdu, Valmistajan korvausvastuu rajoittuu Tuotteen ostohintaan.

Tämän lausekkeen 4 rajoitukset eivät koske Valmistajan tahallisuudesta tai huolimattomuudesta aiheutunutta vahinkoa, eivätkä Valmistajan todistetusta huolimattomuudesta aiheutuneita kuolemantapauksia tai henkilövahinkoja.

5. Muita tärkeitä huomioita

Lisätietoja Takuusta ja takuupyyntöjen käsittelyyn tarvittavista tiedoista on osoitteessa http://www.microsoft.com/mobile.

Varmista, että operaattorisi on avannut mahdolliset SIM-kortin lukitukset (tai muut vastaavat mekanismit, jotka voivat estää Tuotteen käytön muussa kuin tietyssä verkossa tai operaattorin järjestelmässä) ennen Tuotteen toimittamista huoltoon.

Tuote saattaa sisältää maakohtaisia elementtejä, kuten ohjelmistoja. Tietyssä maassa saatavana olevat takuupalvelut voivat rajoittua kyseisessä maassa saatavana oleviin Tuotteisiin ja maakohtaisiin elementteihin. Jos Tuote on kuljetettu alkuperäisestä kohdemaasta toiseen maahan, se voi sisältää maakohtaisia elementtejä, joita ei tämän Takuun ehtojen mukaan pidetä virheinä, vaikka ne eivät olisi toimintakunnossa.

Microsoft Mobile Oy, Keilalahdentie 2-4, FIN-02150 Espoo, Finland

Ominaisuudet

Artikkelin tunnus: 10811 – Viimeisin tarkistus: 2.5.2016 – Versio: 3

Palaute