Näppäimistön käyttäminen

Koskee seuraavia: Windows 8.1

Kun kirjoitat tekstiä tai lasket numerotietoja, syötät tiedot tietokoneeseen pääasiassa näppäimistön avulla. Näppäimistön avulla voit myös ohjata tietokonetta. Opettelemalla muutaman yksinkertaisen näppäimistökomennon (tietokoneen ohjeet) voit työskennellä aiempaa tehokkaammin.

Näppäimien järjestys

Näppäimistön näppäimet voidaan jakaa useisiin ryhmiin näppäimien toimintojen mukaan:

 • Kirjoitusnäppäimet (aakkosnumeeriset näppäimet). Näihin näppäimiin kuuluvat samat kirjain-, numero-, välimerkki- ja merkkinäppäimet kuin perinteiseen kirjoituskoneeseen.
 • Ohjausnäppäimet. Näillä näppäimillä tai niistä muodostuvien näppäinyhdistelmien avulla suoritetaan tiettyjä toimintoja. Yleisimmin käytetyt ohjausnäppäimet ovat Ctrl, Alt, Windows-näppäin
  Picture of the Windows logo key
  ja Esc.
 • Toimintonäppäimet. Toimintonäppäimillä suoritetaan tiettyjä toimintoja. Toimintonäppäimiä ovat F1, F2, F3 ja niin edelleen F12-näppäimeen asti. Näppäimien toiminnot vaihtelevat ohjelmien mukaan.
 • Siirtymisnäppäimet. Näillä näppäimillä siirrytään tiedostoissa tai verkkosivuilla ja muokataan tekstiä. Näppäimiin kuuluvat nuolinäppäimet ja Home-, End-, Page Up-, Page Down-, Delete- ja Insert-näppäimet.
 • Numeronäppäimistö. Numeronäppäimistön avulla on helppo syöttää numeroita nopeasti. Näppäimet on järjestetty yhdeksi ryhmäksi niin kuin perinteisessä laskimessa.
Seuraavassa kuvassa näkyy, missä järjestyksessä nämä näppäimet ovat tavallisesti näppäimistössä. Näppäimistöasettelu voi vaihdella.

Picture of keyboard showing types of keys
 


Tekstin kirjoittaminen

Kun kirjoitat mihin tahansa ohjelmaan, sähköpostiviestiin tai tekstiruutuun, näkyviin tulee vilkkuva pystyviiva (
Picture of the cursor
 ). Tätä viivaa kutsutaan kohdistimeksi tai lisäyskohdaksi. Se osoittaa kirjoitettavan tekstin aloituskohdan. Voit siirtää kohdistimen haluamaasi kohtaan napsauttamalla kohtaa hiirellä tai käyttämällä nuolinäppäimiä (lisätietoja on tämän ohjeaiheen kohdassa Siirtymisnäppäimien käyttäminen).

Kirjoitusnäppäimiin kuuluvat kirjain-, numero-, välimerkki- ja merkkinäppäimien lisäksi myös Shift-, Caps Lock-, Sarkain-, Enter-, välilyönti- ja askelpalautinnäppäimet.


Näppäin Käyttö

Vaihto

Painamalla vaihtonäppäintä ja kirjainnäppäintä voit kirjoittaa ison kirjaimen. Painamalla vaihtonäppäintä ja jotakin toista näppäintä voit kirjoittaa näppäimen yläosassa näkyvän merkin.

Caps Lock

Painamalla Caps Lock -näppäintä kerran voit kirjoittaa kaikki kirjaimet isolla. Kun painat Caps Lock -näppäintä uudelleen, tämä toiminto poistuu käytöstä. Näppäimistössä saattaa olla valo, joka osoittaa, onko Caps Lock käytössä.

Sarkain

Painamalla sarkainnäppäintä voit siirtää kohdistinta hyppäyksittäin eteenpäin. Sarkaimella voit myös siirtyä lomakkeen seuraavaan ruutuun.

Enter

Painamalla Enter-näppäintä voit siirtää kohdistimen seuraavan rivin alkuun. Kun painat Enter-näppäintä valintaikkunassa, voit valita korostettuna näkyvän painikkeen.

Välilyönti

Painamalla välilyöntiä voit siirtää kohdistimen yhden välin eteenpäin.

Askelpalautin

Painamalla askelpalautinta voit poistaa kohdistimen edessä olevan merkin tai valitun tekstin.


Pikanäppäimien käyttäminen

Pikanäppäimien avulla näppäimistöä voi käyttää toimintojen suorittamiseen. Näppäimiä kutsutaan pikanäppäimiksi, koska niiden käyttö nopeuttaa työskentelyä. Itse asiassa lähes minkä tahansa toiminnon tai komennon voi suorittaa nopeammin näppäimien tai näppäinyhdistelmien avulla kuin hiirellä.

Ohjeaiheissa plusmerkki (+) kahden tai usean näppäimen välissä tarkoittaa sitä, että näppäimiä on painettava yhtä aikaa. Ctrl+A tarkoittaa esimerkiksi sitä, että Ctrl-näppäintä on pidettävä painettuna, kun A-näppäintä painetaan. Ctrl+Shift+A tarkoittaa puolestaan sitä, että Ctrl-näppäintä ja vaihtonäppäintä on pidettävä painettuna, kun A-näppäintä painetaan.


Ohjelman pikanäppäimien etsiminen

Voit suorittaa toimintoja useimmissa ohjelmissa näppäimistön avulla. Voit tarkastella komentoja, joita voi suorittaa pikanäppäimillä, avaamalla valikon. Pikanäppäimet (jos käytettävissä) näkyvät valikkokohteiden vieressä.

Picture of the Edit menu in Notepad showing keyboard shortcuts next to menu commands
 
Pikanäppäimet näkyvät valikkokohteiden vieressä.


Valikkojen, komentojen ja vaihtoehtojen valitseminen

Voit avata valikkoja ja valita komentoja ja muita vaihtoehtoja näppäimistön avulla. Jos ohjelman valikoissa on alleviivattuja kirjaimia, voit avata kirjainta vastaavan valikon painamalla Alt-näppäintä ja alleviivattua kirjainta. Painamalla valikkokohteen alleviivattua kirjainta voit valita kyseisen komennon. Valintanauhaa käyttävissä ohjelmissa, kuten Paintissa ja WordPadissa, Alt-näppäimen painallus tuo painettavan kirjaimen näkyviin vaihtoehdon päälle (kirjaimen alleviivauksen sijasta).

Picture of the Paint menu showing underlined letters in menu commands
 
Avaa Tiedosto-valikko painamalla näppäinyhdistelmää Alt+F ja valitse sitten Tulosta-komento painamalla P-näppäintä.

Tämä toimii myös valintaikkunoissa. Kun valintaikkunan vaihtoehdossa näkyy kirjain alleviivattuna, voit valita kyseisen vaihtoehdon painamalla Alt-näppäintä ja kyseistä kirjainta.

Hyödylliset pikanäppäimet

Seuraavassa taulukossa on luettelo joistakin hyödyllistä pikanäppäimistä. Tarkempi luettelo on ohjeaiheessa Pikanäppäimet
.
Pikanäppäin Toiminto

Windows-näppäin

Picture of the Windows logo key
 

Aloitusvalikon avaaminen

Alt+Sarkain

Siirtyminen avoimien ohjelmien ja ikkunoiden välillä

Alt+F4

Aktiivisen kohteen tai ohjelman sulkeminen

Ctrl+S

Nykyisen tiedoston tai asiakirjan tallentaminen (toimii useimmissa ohjelmissa)

Ctrl+C

Valitun kohteen kopioiminen

Ctrl+X

Valitun kohteen leikkaaminen

Ctrl+V

Valitun kohteen liittäminen

Ctrl+Z

Toiminnon kumoaminen

Ctrl+A

Asiakirjan tai ikkunan koko sisällön valitseminen

F1

Ohjelman tai Windowsin ohjeen avaaminen

Windows-näppäin

Picture of the Windows logo key
+F1

Windowsin ohjeen ja tuen avaaminen

Esc

Nykyisen tehtävän peruuttaminen
Sovellusnäppäin Ohjelman valintaan liittyvän komentovalikon avaaminen (vastaa valinnan napsauttamista hiiren kakkospainikkeella)

Siirtymisnäppäimien käyttäminen

Siirtymisnäppäimien avulla voit siirtää kohdistinta, siirtyä asiakirjoissa ja verkkosivuilla ja muokata tekstiä. Seuraavassa taulukossa on luettelo näiden näppäimien yleisistä toiminnoista.


Pikanäppäin Toiminto

Vasen ja oikea nuoli sekä ylä- ja alanuoli

Kohdistimen tai valinnan siirtäminen yhden välilyönnin tai rivin verran nuolen osoittamaan suuntaan tai verkkosivun vierittäminen nuolen osoittamaan suuntaan

Home

Kohdistimen siirtäminen rivin alkuun tai verkkosivun yläreunaan

End

Kohdistimen siirtäminen rivin alkuun tai verkkosivun alareunaan

Ctrl+Home

Asiakirjan alkuun siirtyminen

Ctrl+End

Asiakirjan loppuun siirtyminen

Page Up

Kohdistimen tai sivun siirtäminen ylöspäin yhden näytön verran

Page Down

Kohdistimen tai sivun siirtäminen alaspäin yhden näytön verran

Delete

Kohdistimen jälkeisen merkin tai valitun tekstin poistaminen ja Windowsissa valitun kohteen poistaminen ja siirtäminen roskakoriin

Insert

Lisäystilan ottaminen käyttöön tai poistaminen käytöstä. Kun lisäystila on käytössä, kirjoitettu teksti lisätään kohdistimen kohtaan. Kun lisäystila ei ole käytössä, kirjoitettu teksti korvaa aiemmin kirjoitetut merkit.


Numeronäppäimistön käyttäminen

Numeronäppäimistössä ovat numerot 0–9, aritmeettiset operaattorit + (yhteenlasku), – (vähennyslasku), * (kertolasku) ja / (vähennyslasku) sekä desimaalipilkku niin kuin tavallisessa laskimessa. Merkit löytyvät myös muualta näppäimistöstä, mutta numeronäppäimistön ansiosta voit syöttää numeerisia tietoja nopeasti ja tehdä matemaattisia laskutoimituksia yhdellä kädellä.

Picture of numeric keypad
 
Numeronäppäimistö

Jotta voit kirjoittaa numeroita numeronäppäimistön avulla, paina Num Lock -näppäintä. Näppäimistöissä on usein valo, joka ilmaisee, onko Num Lock käytössä. Kun Num Lock ei ole käytössä, numeronäppäimet toimivat siirtymisnäppäiminä (toiminnot näkyvät näppäimissä numeron tai merkin vieressä).

Numeronäppäimistön avulla voit suorittaa yksinkertaisia laskutoimituksia Laskimella.

Print Screen-, Scroll Lock- ja Pause/Break-näppäimet

Ohjeaiheessa on nyt käsitelty lähes kaikki näppäimistön näppäimet. Näppäimistössä on kuitenkin vielä kolme harvoin käytettyä näppäintä: PrtScn, Scroll Lock ja Pause/Break.

PrtScn (tai Print Screen)

Aikoinaan tällä näppäimellä lähetettiin senhetkisen näytön teksti tulostimeen. Nykyisin PrtScn-näppäimen painallus tallentaa näyttökuvan koko näytöstä ja kopioi sen Leikepöydälle tietokoneen muistiin. Leikepöydältä voit halutessasi liittää (Ctrl+V) näyttökuvan Microsoft Paintiin tai johonkin toiseen ohjelmaan ja tulostaa sen sitten kyseisestä ohjelmasta.

PrtScn-näppäintä harvinaisempi näppäin on SYS RQ, jota käytetään eräissä näppäimistöissä samalla näppäimellä kuin PrtScn-toimintoa. Alun perin SYS RQ -näppäin suunniteltiin järjestelmäpyynnön tekemiseen, mutta komento ei ole käytössä Windowsissa.

ScrLk (eli Scroll Lock)

Useimmissa ohjelmissa Scroll Lock-näppäimellä ei voi tehdä mitään. Joissakin ohjelmissa Scroll Lock-näppäimellä voi muuttaa nuolinäppäimien ja Page Up- ja Page Down -näppäimien toiminnot. Scroll Lock-näppäimen painalluksen jälkeen näillä näppäimillä voi vierittää asiakirjaa kohdistimen tai valinnan paikkaa muuttamatta. Näppäimistössä saattaa olla valo, joka osoittaa, onko Scroll Lock käytössä.

Pause/Break

Tätä näppäintä käytetään harvoin. Joissakin vanhoissa ohjelmissa ohjelma keskeytetään tällä näppäimellä tai lopetetaan Pause/Break+Ctrl-näppäinyhdistelmällä.

Muut näppäimet

Joissakin uusissa näppäimistöissä on pikanäppäimiä tai painikkeita, joiden avulla voit nopeasti yhdellä painalluksella käyttää ohjelmia, tiedostoja tai komentoja. Joissakin näppäimistöissä on äänenvoimakkuuden säätimiä, vierityspainikkeita, zoomauspainikkeita ja muita pienoisohjelmia. Lisätietoja näistä ominaisuuksista on näppäimistön tai tietokoneen mukana tulleissa ohjeissa tai valmistajan sivustossa.

Vihjeitä näppäimistön käyttämiseen

Käyttämällä näppäimistöä oikein voit välttää ranteiden ja käsien kipeytymisen ja rasitusvammat, etenkin jos käytät tietokonetta paljon. Seuraavassa on muutamia vinkkejä, joiden avulla voit parantaa näppäimistön käyttöä:

 • Aseta näppäimistö kyynärpäiden korkeudelle. Käsivarsien yläosan tulee levätä kylkiä vasten.
 • Aseta näppäimistö suoraan eteesi. Jos näppäimistössä on numeronäppäimistö, aseta näppäimistö niin, että välilyöntinäppäin on suoraan edessäsi.
 • Kirjoita niin, että kätesi ja ranteesi ovat ilmassa näppäimistön yläpuolella, jotta voit käyttää koko käsivarttasi kauimmaisten näppäimien painamiseen ja sinun ei tarvitse kurkottaa sormillasi.
 • Älä lepuuta kämmeniä tai ranteita esimerkiksi pöydän pinnalla, kun kirjoitat. Jos näppäimistössä on kämmentuki, käytä sitä vain, kun keskeytät kirjoittamisen.
 • Kun kirjoitat, kosketa näppäimiä vain kevyesti ja pidä ranteet suorina.
 • Kun et kirjoita, pidä kädet ja käsivarret rentoina.
 • Pidä lyhyitä taukoja tietokoneen käytössä 15–20 minuutin välein.