Korlátozott gyártói jótállás

FIGYELEM! Ez a Korlátozott garancia a „Nokia”, a „Lumia” és az „Asha” márkanéven értékesített termékekre, valamint az azokhoz kapcsolódó tartozékokra vonatkozik. Ha bármilyen ellentmondás mutatkozik az itt feltüntetett használati feltételek és a termék értékesítési csomagjában található dokumentáció között, akkor az értékesítési csomagban található használati feltételek élveznek elsőbbséget.

Ez a Korlátozott garancia kiegészíti és nem befolyásolja azokat a jogokat, amelyeket Önnek a fogyasztási termékek értékesítésére vonatkozó nemzeti jogszabályok biztosítanak.


Korlátozott gyártói jótállás

1. Általános rész

A Microsoft Mobile Oy, Keilalahdentie 2-4 FIN-02150 Espoo, Finland (a továbbiakban a „Gyártó”) ezt a Korlátozott gyártói jótállást („Jótállás”) csak arra az eredeti termékre (a „Termék”) biztosítja, amelyet a Gyártó az Európai Unióban, Izlandon, Norvégiában, Svájcban és Törökországban („Hatókörbe tartozó országok”) 2013. november 1. óta bocsátott értékesítésre.

A jelen Jótállás megkülönböztethető az Ön országának az Ön esetében alkalmazható bármely kötelező fogyasztóvédelmi törvényeiben foglalt bármely törvényes jogoktól. Célja, hogy egyértelmű és, az adott esettől függően, további kiegészítő jogokat biztosítson Önnek az adott törvény hatálya által megengedett korlátokon belül, és nem korlátozza azokat a jogokat, amelyeket a vonatkozó törvényes termékgarancia-rendelkezések Önnek már biztosítanak. A helyi törvények alapján a Jótállás időszaka alatt és annak lejárta után Önnek egyéb jogai is lehetnek. Ezen jogok érvényesítését ez a Jótállás nem zárja ki.

2. Jótállás

Attól a dátumtól kezdve, amikor a Terméket az első alkalommal értékesítik egy végfelhasználónak, amelyet vásárlást bizonyító eredeti okirat igazol, a Gyártó az alábbiak szerint vállal jótállást arra, hogy a Termék tervezésbeli- vagy kivitelezési hibáktól („Hibák”) mentes:

(i) huszonnégy (24) hónap a főkészülékre;

(ii)tizenkét (12) hónap a külön megvásárolható vagy a főkészülék értékesítési csomagjában található tartozékokra, kivéve az akkumulátorokat, a fedőlapokat, a kábeleket és a töltőket; és

(iii)hat (6) hónap az összes akkumulátorra, fedőlapra, kábelre és töltőre;

hacsak nincs másképp megadva a Termék felhasználói útmutatójában.

A jótállás időtartama alatt a Gyártó ésszerű határidőn belül belül ingyenesen orvosolja a Hibát, saját döntése szerint az elromlott Termék vagy annak elromlott alkatrésze kijavításával vagy kicserélésével, feltéve, hogy Ön a jótállási időtartam lejárata előtt értesítette a Gyártót a Hibáról. A Termék javítása vagy cseréje során a Gyártó új vagy javított alkatrészeket vagy termékeket használhat.

A hatályos törvények által megengedett maximális mértékben a javítás vagy a csere nem újítja meg, illetve nem hosszabbítja meg az adott jótállási időtartamot. A jelen Jótállás hatálya alá tartozó eredeti vagy cserealkatrészek, illetve cserekészülék Termékek jótállási időszaka az eredeti Jótállásból még hátralévő időtartamra, vagy a javítástól, illetve a cserétől számított hatvan (60) napra, illetve a kettő közül a hosszabb időszakra terjed ki.

A Termék, illetve a Terméknek minden olyan alkatrésze, amelyet a Gyártó kicserélt, a Gyártó tulajdonába kerül.

A Gyártó nem vállal garanciát arra, hogy a Gyártó által vagy a Gyártó megbízásából a Termékre előre feltelepített szoftver (vagy annak későbbi frissítései, illetve újabb verziói) (együttesen: „Gyártó szoftvere”) megfelel az Ön igényeinek, hogy működni fog bármely, nem a Gyártó által biztosított hardverrel vagy szoftverrel, hogy a működése zavartalan és hibamentes lesz, valamint hogy a hibák kijavíthatók vagy kijavításukat el fogják végezni. A Gyártó szoftverével kapcsolatos hibák esetén a Gyártó rendelkezésre bocsátja a Gyártó szoftverének legújabb verzióját az Ön Termékén való újratelepítés céljából, vagy ha ez nem lehetséges, akkor a Gyártó a saját kizárólagos döntése alapján egyéb olyan megoldást biztosít, amely a hibát kielégítően orvosolja. A Gyártó bizonyos szoftvereire külön licencfeltételek vonatkozhatnak, amelyek a szoftverhez mellékelve vagy a http://www.microsoft.com/mobile webhelynek az adott országhoz vagy régióhoz tartozó részén érhetők el.

Kérjük, mindig készítsen biztonsági másolatot a Terméken található minden adatról és tartalomról, mielőtt szervizbe viszi a Terméket, mert a javítás során minden adat törlődni fog róla.

3. Mire nem terjed ki a jótállás

A Gyártó nem biztosít semmiféle jótállást a következőkre:

 1. a felhasználói kézikönyvekre;

 2. Bármely (i) harmadik féltől származó, a Termékre bármikor feltelepített vagy letöltött szoftverre, beállításra, tartalomra, adatra vagy kapcsolatra; vagy (ii) a Gyártó és harmadik felek által biztosított szolgáltatásokra vagy kliensek engedélyezésére, akkor is, ha azok előtelepítését a Gyártó végezte (olvassa el a szolgáltatási feltételeket, hogy megismerje az azokhoz kapcsolódó jogait és kötelezettségeit);

 3. Bármely (i) a rendes mértékű elhasználódásra, (ii) az akkumulátor lecsökkent töltőkapacitására, mely az akkumulátor természetes elöregedésének eredménye; vagy (iii) az iparági szabványokban meghatározott mértékű pixelhibákra a Termék képernyőjén;

 4. A SIM kártyát és/vagy bármely mobil- vagy más hálózatot vagy rendszert, amelyen keresztül a Termék működik; vagy

 5. A következő okok miatti meghibásodásokra vagy sérülésekre: (i) a Termék nem megfelelő vagy nem a felhasználói útmutatóban leírtak szerinti használata, például ha a Terméket párának, nedvességnek, vagy szélsőséges hőmérsékleti vagy környezeti körülményeknek, vagy e körülmények gyors megváltozásának, rozsdásodásnak, oxidációnak vagy kémiai hatásoknak tették ki, illetve ha étellel vagy folyadékkal öntötték le, vagy vegyi anyagok hatásának tették ki; (ii) a Termék együttes használata vagy összekapcsolása bármely olyan termékkel, tartozékkal, szoftverrel vagy szolgáltatással, amelyet nem a Gyártó gyártott vagy biztosított; (iii) harmadik fél által a Termékkel összekapcsolt bármilyen termék; (iv) a rendszer feltörése, rendszerbe történő behatolás, vírusok vagy egyéb rosszindulatú szoftverek, illetve a szolgáltatásokhoz, fiókokhoz, számítógépes rendszerekhez vagy hálózatokhoz történő jogosulatlan hozzáférés által okozott károk; vagy (v) a Gyártó által nem befolyásolható egyéb tevékenységek.

Jelen jótállás nem érvényesíthető:

 1. A Hatókörbe tartozó országokon kívül;

 2. Ha az Ön által vásárolt Terméket vagy azt a szoftvert, amelyen a Termék fut (i) a Gyártó engedélye nélkül felnyitották, átalakították vagy megjavították, vagy (ii) nem engedélyezett alkatrészeket felhasználva javították;

 3. Ha az Ön által vásárolt Termék sorozatszámát, a mobiltelefon-alkatrész dátumkódját vagy az IMEI számot eltávolították, kitörölték, megrongálták, megváltoztatták, vagy ezek bármilyen módon olvashatatlanná váltak;

 4. Ha Ön nem telepítette Termékére a legújabb, nyilvánosan elérhető szoftverfrissítéseket az azok kibocsátásától számított ésszerű határidőn belül; vagy

 5. Ha Ön nem adja hozzájárulását ahhoz, hogy a Termék javítás és vizsgálat céljából a Gyártó birtokába kerüljön.

Amennyiben a Termék vagy a szervizelést igénylő probléma nem tartozik a jelen Jótállásban foglalt feltételek hatálya alá, a Gyártó fenntartja a jogot, hogy felszámolja Önnek a Termék javításának vagy kicserélésének költségeit, továbbá a kezelési díjat.

4. A Gyártó felelősségének korlátozása

Az alkalmazandó jogszabály(ok) által megengedett mértékben a Gyártó semmilyen körülmények között nem vállal sem kifejezett, sem hallgatólagos felelősséget

 1. adat vagy tartalom elvesztéséből, sérüléséből vagy megrongálódásából, illetve ezek újbóli létrehozásából vagy továbbításából származó vagy azzal kapcsolatos bármilyen kárért vagy veszteségért, még akkor sem, ha a szóban forgó adat- vagy tartalomvesztést, sérülést vagy károsodást az Ön által vásárolt Termék Hibája eredményezte; és/vagy

 2. Az elmaradt nyereségért, termékekért vagy felhasználhatóságért, üzletért, szerződésekért, bevételekért vagy elvárt megtakarításokért, a megnövekedett költségekért vagy kiadásokért, illetve bárminemű közvetlen, származtatott vagy különleges veszteségért és kárért.

A vonatkozó jogszabályok által megengedett mértékig a Gyártó felelőssége az Ön által vásárolt Termék eladási árára korlátozódik.

A jelen 4. pontban foglalt korlátozások nem alkalmazandók a Gyártó gondatlansága vagy szándékos károkozó magatartása esetén, vagy amennyiben a Gyártó bizonyított gondatlansága halált vagy személyi sérülést okoz.

5. Egyéb fontos tudnivalók

A Jótállással kapcsolatos további információért, valamint a jótállással kapcsolatos kérdéseinek feldolgozásához szükséges információért keresse fel a http://www.microsoft.com/mobile webhelyet.

Ügyeljen arra, hogy a Termék javításra való átadása előtt a hálózatüzemeltetőnek fel kell oldania a SIM-zárakat (vagy az azzal egyenértékű egyéb rendszereket, amelyet a Terméknek egy meghatározott hálózathoz vagy a hálózatüzemeltetőhöz történő kizárólagos kapcsolása érdekében használnak).

A Termék ország-specifikus összetevőket is tartalmazhat, a szoftvert is beleértve. Az adott országban elérhető garanciális szolgáltatások az adott országban kapható Termékekre és ország-specifikus összetevőkre korlátozódhatnak. Ezen felül, ha a Terméket az eredeti rendeltetési országból újraexportálták más országba, annak lehetnek olyan ország-specifikus összetevői, amelyek jelen Jótállás értelmében nem minősülnek hibának, még akkor sem, ha az nem a működéssel kapcsolatos.

Microsoft Mobile Oy, Keilalahdentie 2-4, FIN-02150 Espoo, Finland

Tulajdonságok

Cikkazonosító: 10811 - Utolsó ellenőrzés: 2016. máj. 2. - Verziószám: 2

Visszajelzés