Bejelentkezés Microsoft-fiókkal
Jelentkezzen be, vagy hozzon létre egy fiókot.
Üdvözöljük!
Válasszon másik fiókot.
Több fiókja van
Válassza ki a bejelentkezéshez használni kívánt fiókot.

Megjegyzés: A témakörben ismertetett függvény, metódus, objektum vagy tulajdonság le van tiltva, ha a Microsoft Jet Expression Service védőfalas üzemmódban fut, mivel ez megakadályozza az esetleg nem biztonságos kifejezések kiszűrését. A védőfalas üzemmódról a súgóban a „védőfalas üzemmód” kifejezésre keresve talál további információt.

Egy ActiveX-összetevő által megadott objektumra mutató hivatkozást ad vissza.

Szintaxis

GetObject([elérési út ] [; osztály ] )

A GetObject függvény argumentumai a következők:

Argumentum

Leírás

elérési út

Nem kötelező. Variáns (Karakterlánc). A lekérni kívánt objektumot tartalmazó fájl teljes elérési útja és neve. Ha az elérési út neve nincs megadva , osztályra van szükség.

osztály

Nem kötelező. Variáns (Karakterlánc). Az objektum osztály jelölő sztring.


Az osztályargumentum az appnév.objektumtípus szintaxist használják, és az alábbi részekből állnak:

Rész

Leírás

appnév

Kötelező megadni. Variáns (Karakterlánc). Az objektumot megadó alkalmazás neve.

objektumtípus

Kötelező megadni. Változó (karakterlánc). A létrehozandó objektum típusa vagy osztálya.


Megjegyzések

Megjegyzés: A következő példák egy Visual Basic for Applications (VBA) modulban mutatják be a függvény használatát. A VBA használatáról a Keresés elem mellett található legördülő listából a fejlesztői forrásokat választva, majd egy vagy több keresőszót megadva kaphat további tájékoztatást.

A GetObject függvényt használhatja az ActiveX-objektumok eléréséhez egy fájlból és az objektum hozzárendeléséhez egy objektumváltozóhoz. A Set utasítással rendelheti hozzá a GetObject által visszaadott objektumot az objektumváltozóhoz. Például:

Dim CADObject As Object
Set CADObject = GetObject("C:\CAD\SCHEMA.CAD")

E kód végrehajtásakor elindul a megadott elérési úttal társított alkalmazás, és a megadott fájlban lévő objektum aktív lesz.

Ha az elérési út egy nulla hosszúságú karakterlánc (""), a GetObject egy megadott típusú, új objektumpéldányt ad vissza. Ha az elérési út argumentum nincs megadva, a GetObject egy megadott típusú, jelenleg aktív objektumot ad vissza. Ha nincs a megadott típusú objektum, hibaüzenet jelenik meg.

Egyes alkalmazások lehetővé teszik, hogy aktiválja a fájlok egy részét. Tegyen felkiáltójelet (!) a fájlnév végére, és azt követően adjon meg egy karakterláncot, amely azonosítja az aktiválandó fájlrészt. Ha további információra van szüksége a karakterlánc létrehozásáról, tanulmányozza az objektumot létrehozó alkalmazás dokumentációját.

Egy rajzalkalmazásban például előfordulhat, hogy több réteggel rendelkezik egy fájlban tárolt rajzhoz. Az alábbi kód segítségével aktiválhat egy réteget egy SCHEMA.CAD nevű rajzban:

Set LayerObject = GetObject("C:\CAD\SCHEMA.CAD!Layer3")

Ha nem adja meg az objektum osztályát, az automatizálás a megadott fájlnév alapján meghatározza az elindítandó alkalmazást és az aktiválandó objektumot. Néhány fájl egyébként több objektumosztályt is támogathat. Egy rajz például három különböző típusú objektumot támogathat: egy Application (Alkalmazás) objektumot, egy Drawing (Rajz) objektumot és egy Toolbar (Eszköztár) objektumot, amelyek mindegyike ugyanazon fájl része. Ha meg szeretné adni, hogy egy fájlban melyik objektumot aktiválja, használja az osztály argumentumot. Például:

Dim MyObject As Object
Set MyObject = GetObject("C:\DRAWINGS\SAMPLE.DRW", _
"FIGMENT.DRAWING")

A példában FIGMENT a rajzalkalmazás neve, és a DRAWING az általa támogatott objektumtípusok egyike.

Miután aktivált egy objektumot, az Ön által megadott objektumváltozó használatával hivatkozik rá a kódban. Az előző példában a MyObject objektumváltozó használatával éri el az új objektum tulajdonságait és metódusait. Például:

MyObject.Line 9, 90
MyObject.InsertText 9, 100, "Hello, world."
MyObject.SaveAs "C:\DRAWINGS\SAMPLE.DRW"

Megjegyzés:  A GetObject függvényt az objektum aktuális példányának megléte esetén vagy akkor érdemes használni, ha egy már betöltött fájllal szeretne objektumot létrehozni. Ha nincs aktuális példány, és nem szeretné az objektumot egy betöltött fájllal elindítani, használja a CreateObject függvényt.

Ha egy objektum egypéldányos objektumként regisztrálta be magát, csak egyetlen példány jön létre az objektumból, függetlenül attól, hogy a CreateObject hányszor lett végrehajtva. Egy egypéldányos objektummal a GetObject mindig ugyanazt a példányt adja vissza, amikor nulla hosszúságú karakterlánc ("") szintaxissal hívja meg, és hibát okoz, ha az elérési út argumentum nincs megadva. A GetObject függvénnyel nem adhat vissza olyan hivatkozást, amely a Visual Basic segítségével létrehozott osztályra mutat.

Példa

Ez a példa a GetObject függvényt használja egy adott Microsoft Office Excel 2007-munkalapra (MyXL) mutató hivatkozás visszaadásához. A függvény a munkalap Alkalmazás tulajdonságát használja az Excel láthatóvá tételéhez, bezárásához és így tovább. Két API-hívást használva a DetectExcel Sub eljárás megkeresi az Excelt, és ha fut, beviszi a futó objektumok táblázatába. Az első hívás a GetObject függvényhez hibát okoz, ha a Microsoft Excel már fut. A példában a hiba következtében az ExcelWasNotRunning jelölőt Igaz értékre állítja a program. A második hívás a GetObject függvényhez megad egy megnyitandó fájlt. Ha az Excel még nem fut, a második hívás elindítja azt, és visszaad egy hivatkozást, amely a megadott fájl, a mytest.xls által képviselt munkalapra mutat. A fájlnak a megadott helyen kell lennie; különben a Visual Basic-hiba, az automatizálási hiba lép fel. Ezután a hibakód úgy az Excelt, mint a megadott munkalapot tartalmazó ablakot láthatóvá teszi. Végül, ha nem korábbi verziójú Excel futott, a kód az Application objektum Quit metódusával zárja be az Excelt. Ha az alkalmazás már fut, nem történik a bezárására irányuló próbálkozás. Maga a hivatkozás Nothing értékre állítva jelenik meg.

' Declare necessary API routines:
Declare Function FindWindow Lib "user32" Alias _
"FindWindowA" (ByVal lpClassName as String, _
ByVal lpWindowName As Long) As Long
Declare Function SendMessage Lib "user32" Alias _
"SendMessageA" (ByVal hWnd as Long,ByVal wMsg as Long, _
ByVal wParam as Long, _
ByVal lParam As Long) As Long
Sub GetExcel()
Dim MyXL As Object ' Variable to hold reference
' to Microsoft Excel.
Dim ExcelWasNotRunning As Boolean ' Flag for final release.
' Test to see if there is a copy of Microsoft Excel already running.
On Error Resume Next ' Defer error trapping.
' GetObject function called without the first argument returns a
' reference to an instance of the application. If the application isn't
' running, an error occurs.
Set MyXL = GetObject(, "Excel.Application")
If Err.Number <> 0 Then ExcelWasNotRunning = True
Err.Clear ' Clear Err object in case error occurred.
' Check for Microsoft Excel. If Microsoft Excel is running,
' enter it into the Running Object table.
DetectExcel
' Set the object variable to reference the file you want to see.
Set MyXL = GetObject("c:\vb4\MYTEST.XLS")
' Show Microsoft Excel through its Application property. Then
' show the actual window containing the file using the Windows
' collection of the MyXL object reference.
MyXL.Application.Visible = True
MyXL.Parent.Windows(1).Visible = True
Do manipulations of your file here.
' ...
' If this copy of Microsoft Excel was not running when you
' started, close it using the Application property's Quit method.
' Note that when you try to quit Microsoft Excel, the
' title bar blinks and a message is displayed asking if you
' want to save any loaded files.
If ExcelWasNotRunning = True Then
MyXL.Application.Quit
End IF
Set MyXL = Nothing ' Release reference to the
' application and spreadsheet.
End Sub
Sub DetectExcel()
' Procedure dectects a running Excel and registers it.
Const WM_USER = 1024
Dim hWnd As Long
' If Excel is running this API call returns its handle.
hWnd = FindWindow("XLMAIN", 0)
If hWnd = 0 Then ' 0 means Excel not running.
Exit Sub
Else
' Excel is running so use the SendMessage API
' function to enter it in the Running Object Table.
SendMessage hWnd, WM_USER + 18, 0, 0
End If
End Sub

További segítségre van szüksége?

További lehetőségeket szeretne?

Fedezze fel az előfizetés előnyeit, böngésszen az oktatóanyagok között, ismerje meg, hogyan teheti biztonságossá eszközét, és így tovább.

A közösségek segítségével kérdéseket tehet fel és válaszolhat meg, visszajelzést adhat, és részletes ismeretekkel rendelkező szakértőktől hallhat.

Hasznos volt ez az információ?

Mennyire elégedett a fordítás minőségével?
Mi volt hatással a felhasználói élményére?
Ha elküldi a visszajelzést, a Microsoft felhasználja azt a termékei és szolgáltatásai továbbfejlesztéséhez. Az informatikai rendszergazda képes lesz ezeket az adatokat összegyűjteni. Adatvédelmi nyilatkozat.

Köszönjük a visszajelzését!

×