Kh?i đ?ng b?n ghi d?ch v? c?m chuy?n đ?i d? ph?ng m?t sau khi m?t s? ch?m tr? c?a kho?ng 80 giây khi b?n t?t các nút ch?n m?t ho?t đ?ng trong Windows Server 2008 R2

D?ch tiêu đ? D?ch tiêu đ?
ID c?a bài: 2575625 - Xem s?n ph?m mà bài này áp d?ng vào.
Bung t?t c? | Thu g?n t?t c?

? Trang này

Tri?u ch?ng

Xem xét k?ch b?n sau đây:
 • B?n c?u h?nh m?t c?m chuy?n đ?i d? ph?ng trên m?t s? máy tính đang ch?y Windows Server 2008 R2.
 • B?n thêm m?t dây cáp chéo gi?a hai nút ch?n m?t c?m sao.
 • B?n t?t nút ch?n m?t c?m, ho?t đ?ng.
Trong trư?ng h?p này, các b?n ghi d?ch v? c?m B?t đ?u chuy?n đ?i d? ph?ng m?t sau khi m?t s? ch?m tr? c?a kho?ng 80 giây.

Lưu ? b?n ghi d?ch v? c?m thư?ng B?t đ?u chuy?n đ?i d? ph?ng trong v?ng 5 giây.

Nguyên nhân

V?n đ? này x?y ra v? b?n ghi d?ch v? c?m không chính xác ch? đ?i cho C?p Nh?t toàn c?u C?p Nh?t qu?n l? (cao su).

Gi?i pháp

Thông tin hotfix

M?t hotfix đư?c h? tr? có s?n t? Microsoft. Tuy nhiên, hotfix này là nh?m kh?c ph?c ch? s? c? đư?c mô t? trong bài vi?t này. Hotfix này ch? áp d?ng cho h? th?ng đang g?p v?n đ? mô t? trong bài vi?t này. Hotfix này có th? nh?n đư?c th? nghi?m b? sung. V? v?y, n?u b?n không b? ?nh hư?ng b?i v?n đ? này, chúng tôi đ? ngh? b?n đ?i cho C?p Nh?t ti?p theo c?a ph?n m?m có ch?a hotfix này.

N?u các hotfix có s?n đ? t?i v?, có là m?t ph?n "Hotfix download available" ? đ?u bài vi?t cơ s? ki?n th?c này. N?u ph?n này không xu?t hi?n, liên h? v?i b?n ghi d?ch v? khách hàng c?a Microsoft và h? tr? đ? có đư?c các hotfix.

Lưu ? N?u v?n đ? khác x?y ra ho?c n?u b?t c? x? l? s? c? là c?n thi?t, b?n có th? c?n ph?i t?o m?t yêu c?u b?n ghi d?ch v? riêng bi?t. Các chi phí h? tr? thông thư?ng s? áp d?ng đ? h? tr? thêm câu h?i và v?n đ? mà không đ? đi?u ki?n cho hotfix này c? th?. Cho m?t danh sách đ?y đ? c?a Microsoft b?n ghi d?ch v? khách hàng và h? tr? s? đi?n tho?i ho?c đ? t?o ra m?t yêu c?u b?n ghi d?ch v? riêng bi?t, ghé thăm website sau c?a Microsoft:
http://support.Microsoft.com/contactus/?WS=support
Lưu ? Các h?nh th?c "Hotfix download available" Hi?n th? các ngôn ng? mà các hotfix có s?n. N?u b?n không nh?n th?y ngôn ng? c?a b?n, đó là v? m?t hotfix là không có s?n cho ngôn ng? đó.

Đi?u ki?n tiên quy?t

Đ? áp d?ng hotfix này, b?n ph?i ch?y m?t hệ điều hành sau:
 • Windows Server 2008 R2
 • Windows Server 2008 R2 Service Pack 1 (SP1)
Đ? bi?t thêm chi ti?t v? làm th? nào đ? có đư?c m?t gói b?n ghi d?ch v? Windows Server 2008 R2, nh?p vào s? bài vi?t sau đ? xem bài vi?t trong cơ s? ki?n th?c Microsoft:
976932Thông tin v? gói b?n ghi d?ch v? 1 cho Windows 7 và Windows Server 2008 R2

ki?m nh?p thông tin

Đ? s? d?ng các hotfix trong gói này, b?n không ph?i th?c hi?n b?t k? thay đ?i s? ki?m nh?p.

Kh?i đ?ng l?i yêu c?u

B?n ph?i kh?i đ?ng l?i máy tính sau khi b?n áp d?ng hotfix này.

Thông tin thay th? hotfix

Hotfix này không thay th? m?t hotfix phát hành trư?c đó.

Chi tieát taäp tin

Phiên b?n toàn c?u c?a hotfix này cài đ?t chuyên bi?t t?p đ? thu?c tính đư?c li?t kê trong b?ng sau. Nh?ng ngày tháng và th?i gian cho nh?ng t?p tin đư?c li?t kê trong Gi? Qu?c t? Ph?i h?p (UTC). Nh?ng ngày tháng và th?i gian cho các t?p tin trên máy tính c?c b? c?a b?n đư?c hi?n th? trong th?i gian đ?a phương c?a b?n cùng v?i xu hư?ng th?i gian ti?t ki?m ánh sáng ban ngày (DST) hi?n t?i c?a b?n. Ngoài ra, nh?ng ngày tháng và th?i gian có th? thay đ?i khi b?n th?c hi?n m?t s? ho?t đ?ng trên các t?p tin.
Windows Server 2008 R2 t?p tin thông tin ghi chú
Quan tr?ng Hotfixes Windows 7 và Windows Server 2008 R2 Hotfix đư?c bao g?m trong cùng m?t gói. Tuy nhiên, hotfix trên trang Hotfix yêu c?u đư?c li?t kê trong c? hai hệ điều hành. Đ? yêu c?u các gói hotfix áp d?ng cho m?t ho?c c? hai hệ điều hành, ch?n các hotfix đư?c li?t kê dư?i "Windows 7/Windows Server 2008 R2" trên trang. Luôn luôn tham kh?o "Áp d?ng đ?" ph?n trong bài vi?t đ? xác đ?nh hệ điều hành th?c t? m?i hotfix áp d?ng cho.
 • Các t?p tin mà áp d?ng cho m?t s?n ph?m c? th?, SR_Level (RTM, SPn), và b?n ghi d?ch v? chi nhánh (LDR, Đông Đ?c) có th? đư?c xác đ?nh b?ng cách ki?m tra các s? phiên b?n t?p tin như th? hi?n trong b?ng sau.
  Thu g?n b?ng nàyBung r?ng b?ng này
  Phiên b?nS?n ph?mSR_LevelChi nhánh b?n ghi d?ch v?
  6.1.760 0 . 21XXXWindows Server 2008 R2RTMLDR
  6.1.760 1 . 21XXXWindows Server 2008 R2SP1LDR
 • T?p MANIFEST (.manifest) và các MUM file (.mum) đư?c cài đ?t chuyên bi?t cho m?i môi trư?ng li?t kê m?t cách riêng bi?t trong ph?n "thêm t?p thông tin cho Windows Server 2008 R2". MUM, t?p tin và b?o m?t liên quan cho t?p catalô (.cat), là r?t quan tr?ng đ? duy tr? trạm đậu c?a c?u ph?n đư?c C?p Nh?t. T?p catalô an ninh, mà các thu?c tính không đư?c li?t kê, đư?c k? k?t v?i m?t ch? k? s? Microsoft.
Cho t?t c? các h? tr? x 64 d?a trên các phiên b?n c?a Windows Server 2008 R2
Thu g?n b?ng nàyBung r?ng b?ng này
t?p đ? đ?t tên tinPhiên b?n t?pKích thư?c t?p tinNgàyTh?i gianN?n t?ng
Clussvc.exe6.1.7600.210104,604,41616 Tháng b?y, 201105: 17x 64
Clussvc.exe6.1.7601.217724,604,92816 Tháng b?y, 201105: 24x 64
Cluswmi.dll6.1.7600.21010540,16016 Tháng b?y, 201105: 19x 64
Cluswmi.MOFkhông áp d?ng76,75215 Tháng b?y, 201122: 56không áp d?ng
Cluswmiuninstall.MOFkhông áp d?ng17615 Tháng b?y, 201122: 56không áp d?ng
Cluswmi.dll6.1.7601.21772541,69616 Tháng b?y, 201105: 25x 64
Cho t?t c? các h? tr? IA-64–based Phiên b?n c?a Windows Server 2008 R2
Thu g?n b?ng nàyBung r?ng b?ng này
t?p đ? đ?t tên tinPhiên b?n t?pKích thư?c t?p tinNgàyTh?i gianN?n t?ng
Clussvc.exe6.1.7600.210107,744,00016 Tháng b?y, 201104: 00IA-64
Clussvc.exe6.1.7601.217727,745,53616 Tháng b?y, 201104: 10IA-64
Cluswmi.dll6.1.7600.21010884,22416 Tháng b?y, 201104: 01IA-64
Cluswmi.MOFkhông áp d?ng76,75215 Tháng b?y, 201122: 43không áp d?ng
Cluswmiuninstall.MOFkhông áp d?ng17615 Tháng b?y, 201122: 43không áp d?ng
Cluswmi.dll6.1.7601.21772886,27216 Tháng b?y, 201104: 12IA-64

Cách gi?i quy?t khác

Đ? làm vi?c xung quanh v?n đ? này, h?y thêm các m?c nh?p registry DisableDHCPMediaSense trên nút ch?n m?t c?m hai. Đ? làm đi?u này, h?y làm theo các bư?c sau:
 1. B?m chu?t B?t đ?u
  Thu g?n h?nh ?nh nàyBung r?ng h?nh ?nh này
  nút ch?n m?t B?t đ?u
  , lo?i regedit trong các B?t đ?u tra c?u h?p, và sau đó nh?n ENTER.
 2. Xác đ?nh v? trí và sau đó b?m vào khoá ki?m nh?p sau:
  HKEY_LOCAL_MACHINE\SYSTEM\CurrentControlSet\services\Tcpip\Parameters
 3. B?m chu?t Ch?nh s?a, tr? đ?n M?i, và sau đó nh?p vào Giá tr? DWORD.
 4. Lo?i DisableDHCPMediaSense, và sau đó nh?n ENTER.
 5. B?m chu?t ph?i DisableDHCPMediaSense, và sau đó nh?p vào S?a đ?i.
 6. Trong các D? li?u giá tr? h?p, lo?i 1, và sau đó nh?p vào Ok.
 7. Thoát kh?i Registry Editor.
Lưu ? Sau khi b?n thay đ?i s? ki?m nh?p trên nút ch?n m?t c?m hai, kh?i đ?ng l?i nút ch?n m?t hai c?m đ? áp d?ng các thi?t l?p.

T?nh tr?ng

Microsoft đ? xác nh?n r?ng đây là s? c? trong s?n ph?m c?a Microsoft đư?c li?t kê trong ph?n "Áp d?ng cho".

Thông tin thêm

Đ? bi?t thêm chi ti?t v? thu?t ng? C?p nh?t ph?n m?m, nh?p vào s? bài vi?t sau đ? xem bài vi?t trong cơ s? ki?n th?c Microsoft:
824684Mô t? thu?t ng? chu?n đư?c s? d?ng đ? mô t? C?p nh?t ph?n m?m Microsoft

Thông tin t?p b? sung

Thông tin b? sung t?p tin cho Windows Server 2008 R2

T?p b? sung cho t?t c? các h? tr? x 64 d?a trên các phiên b?n c?a Windows Server 2008 R2
Thu g?n b?ng nàyBung r?ng b?ng này
t?p đ? đ?t tên tinAmd64_microsoft-windows-f...overcluster-clussvc_31bf3856ad364e35_6.1.7600.21010_none_1686c761d42656cc.manifest
Phiên b?n t?pkhông áp d?ng
Kích thư?c t?p tin7,438
Ngày (UTC)16 Tháng b?y, 2011
Th?i gian (UTC)05: 59
t?p đ? đ?t tên tinAmd64_microsoft-windows-f...overcluster-clussvc_31bf3856ad364e35_6.1.7601.21772_none_182e6d51d17b69ca.manifest
Phiên b?n t?pkhông áp d?ng
Kích thư?c t?p tin7,438
Ngày (UTC)16 Tháng b?y, 2011
Th?i gian (UTC)06: 23
t?p đ? đ?t tên tinAmd64_microsoft-windows-f...overcluster-cluswmi_31bf3856ad364e35_6.1.7600.21010_none_1934c0a5d26bf0a9.manifest
Phiên b?n t?pkhông áp d?ng
Kích thư?c t?p tin6,668
Ngày (UTC)16 Tháng b?y, 2011
Th?i gian (UTC)05: 57
t?p đ? đ?t tên tinAmd64_microsoft-windows-f...overcluster-cluswmi_31bf3856ad364e35_6.1.7601.21772_none_1adc6695cfc103a7.manifest
Phiên b?n t?pkhông áp d?ng
Kích thư?c t?p tin6,668
Ngày (UTC)16 Tháng b?y, 2011
Th?i gian (UTC)06: 19
t?p đ? đ?t tên tinWow64_microsoft-windows-f...overcluster-clussvc_31bf3856ad364e35_6.1.7600.21010_none_20db71b4088718c7.manifest
Phiên b?n t?pkhông áp d?ng
Kích thư?c t?p tin4,604
Ngày (UTC)16 Tháng b?y, 2011
Th?i gian (UTC)04: 44
t?p đ? đ?t tên tinWow64_microsoft-windows-f...overcluster-clussvc_31bf3856ad364e35_6.1.7601.21772_none_228317a405dc2bc5.manifest
Phiên b?n t?pkhông áp d?ng
Kích thư?c t?p tin4,604
Ngày (UTC)16 Tháng b?y, 2011
Th?i gian (UTC)05: 14
T?p b? sung cho t?t c? các h? tr? IA-64–based Phiên b?n c?a Windows Server 2008 R2
Thu g?n b?ng nàyBung r?ng b?ng này
t?p đ? đ?t tên tinAmd64_microsoft-windows-f...overcluster-clussvc_31bf3856ad364e35_6.1.7600.21010_none_1686c761d42656cc.manifest
Phiên b?n t?pkhông áp d?ng
Kích thư?c t?p tin7,438
Ngày (UTC)16 Tháng b?y, 2011
Th?i gian (UTC)05: 59
t?p đ? đ?t tên tinAmd64_microsoft-windows-f...overcluster-clussvc_31bf3856ad364e35_6.1.7601.21772_none_182e6d51d17b69ca.manifest
Phiên b?n t?pkhông áp d?ng
Kích thư?c t?p tin7,438
Ngày (UTC)16 Tháng b?y, 2011
Th?i gian (UTC)06: 23
t?p đ? đ?t tên tinAmd64_microsoft-windows-f...overcluster-cluswmi_31bf3856ad364e35_6.1.7600.21010_none_1934c0a5d26bf0a9.manifest
Phiên b?n t?pkhông áp d?ng
Kích thư?c t?p tin6,668
Ngày (UTC)16 Tháng b?y, 2011
Th?i gian (UTC)05: 57
t?p đ? đ?t tên tinAmd64_microsoft-windows-f...overcluster-cluswmi_31bf3856ad364e35_6.1.7601.21772_none_1adc6695cfc103a7.manifest
Phiên b?n t?pkhông áp d?ng
Kích thư?c t?p tin6,668
Ngày (UTC)16 Tháng b?y, 2011
Th?i gian (UTC)06: 19
t?p đ? đ?t tên tinAmd64_microsoft-windows-f...r-cluswmi.resources_31bf3856ad364e35_6.1.7600.21010_en-us_a779814bcdf21446.manifest
Phiên b?n t?pkhông áp d?ng
Kích thư?c t?p tin3,079
Ngày (UTC)16 Tháng b?y, 2011
Th?i gian (UTC)05: 40
t?p đ? đ?t tên tinAmd64_microsoft-windows-f...r-cluswmi.resources_31bf3856ad364e35_6.1.7601.21772_en-us_a921273bcb472744.manifest
Phiên b?n t?pkhông áp d?ng
Kích thư?c t?p tin3,079
Ngày (UTC)16 Tháng b?y, 2011
Th?i gian (UTC)05: 48
t?p đ? đ?t tên tinWow64_microsoft-windows-f...overcluster-clussvc_31bf3856ad364e35_6.1.7600.21010_none_20db71b4088718c7.manifest
Phiên b?n t?pkhông áp d?ng
Kích thư?c t?p tin4,604
Ngày (UTC)16 Tháng b?y, 2011
Th?i gian (UTC)04: 44
t?p đ? đ?t tên tinWow64_microsoft-windows-f...overcluster-clussvc_31bf3856ad364e35_6.1.7601.21772_none_228317a405dc2bc5.manifest
Phiên b?n t?pkhông áp d?ng
Kích thư?c t?p tin4,604
Ngày (UTC)16 Tháng b?y, 2011
Th?i gian (UTC)05: 14

Thu?c tính

ID c?a bài: 2575625 - L?n xem xét sau cùng: 08 Tháng Mười Một 2012 - Xem xét l?i: 2.0
Áp d?ng
 • Windows Server 2008 R2 Enterprise
 • Windows Server 2008 R2 Datacenter
 • Windows Server 2008 R2 for Itanium-Based Systems
T? khóa: 
kbautohotfix kbqfe kbhotfixserver kbfix kbsurveynew kbexpertiseinter kbmt KB2575625 KbMtvi
Máy d?ch
QUAN TRỌNG: Bài vi?t này đư?c d?ch b?ng ph?n m?m d?ch máy c?a Microsoft ch? không ph?i do con ngư?i d?ch. Microsoft cung c?p các bài vi?t do con ngư?i d?ch và c? các bài vi?t do máy d?ch đ? b?n có th? truy c?p vào t?t c? các bài vi?t trong Cơ s? Ki?n th?c c?a chúng tôi b?ng ngôn ng? c?a b?n. Tuy nhiên, bài vi?t do máy d?ch không ph?i lúc nào c?ng hoàn h?o. Lo?i bài vi?t này có th? ch?a các sai sót v? t? v?ng, cú pháp ho?c ng? pháp, gi?ng như m?t ngư?i nư?c ngoài có th? m?c sai sót khi nói ngôn ng? c?a b?n. Microsoft không ch?u trách nhi?m v? b?t k? s? thi?u chính xác, sai sót ho?c thi?t h?i nào do vi?c d?ch sai n?i dung ho?c do ho?t đ?ng s? d?ng c?a khách hàng gây ra. Microsoft c?ng thư?ng xuyên c?p nh?t ph?n m?m d?ch máy này.
Nh?p chu?t vào đây đ? xem b?n ti?ng Anh c?a bài vi?t này: 2575625

Cung cấp Phản hồi

 

Contact us for more help

Contact us for more help
Connect with Answer Desk for expert help.
Get more support from smallbusiness.support.microsoft.com