We couldn’t sign you in
Select the account you want to use.

이 누적 업데이트 목록이 Microsoft Lync 서버 2013 웹 회의 서버에 대 한 문제를 해결합니다. 이 업데이트의 버전 번호는 5.0.8308.1001입니다.

이 누적 업데이트 글로벌 버전 누적 업데이트를 설치 하려면 Microsoft Windows Installer 패키지를 사용 합니다. 날짜와 시간은 이러한 파일에 대 한 다음 해당에서 utc (협정 세계시)로 나열 됩니다. 파일 정보를 볼 때 현지 시간으로 변환 됩니다. UTC와 로컬 시간의 차이 찾기 위해 사용 하는표준 시간대제어판의 날짜 및 시간 항목에서 탭.

업데이트가 설치 되었는지,이 업데이트의 글로벌 버전은 파일 특성 또는 이후 버전의 다음 표에 나열 된 파일 특성 갖습니다.

파일 이름

파일 버전

파일 크기

날짜

시간

플랫폼

Cdrdb.sql

Not Applicable

1,295,274

06-Jun-2015

02:32

Not Applicable

Component_gac_microsoft.rtc.internal.dll

5.0.8308.992

99,624

08-Jun-2017

03:15

x86

Component_gac_microsoft.rtc.internal.storage.dll

5.0.8308.420

781,496

31-May-2013

12:06

x86

Dbcommon.sql

Not Applicable

27,141

18-Aug-2016

16:01

Not Applicable

Dbrtc.sql

Not Applicable

2,014,833

29-Jun-2018

07:58

Not Applicable

File_bootstrapper.resources.dll.de_de

5.0.8308.0

21,136

29-Jun-2018

09:23

Not Applicable

File_bootstrapper.resources.dll.es_es

5.0.8308.0

21,128

29-Jun-2018

09:24

Not Applicable

File_bootstrapper.resources.dll.fr_fr

5.0.8308.0

21,128

29-Jun-2018

09:22

Not Applicable

File_bootstrapper.resources.dll.it_it

5.0.8308.0

21,128

29-Jun-2018

09:22

Not Applicable

File_bootstrapper.resources.dll.ja_jp

5.0.8308.0

21,136

29-Jun-2018

09:23

Not Applicable

File_bootstrapper.resources.dll.ko_kr

5.0.8308.0

21,128

29-Jun-2018

09:24

Not Applicable

File_bootstrapper.resources.dll.pt_br

5.0.8308.0

21,128

29-Jun-2018

09:25

Not Applicable

File_bootstrapper.resources.dll.ru_ru

5.0.8308.0

21,648

29-Jun-2018

09:25

Not Applicable

File_bootstrapper.resources.dll.zh_cn

5.0.8308.0

21,136

04-Jul-2018

06:41

Not Applicable

File_bootstrapper.resources.dll.zh_tw

5.0.8308.0

21,136

29-Jun-2018

09:25

Not Applicable

File_clsagent.exe

5.0.8308.733

361,960

11-Jul-2014

14:22

x86

File_clsagentperf.dll

5.0.8308.733

53,752

11-Jul-2014

14:23

x64

File_clscontroller.exe

5.0.8308.733

264,184

11-Jul-2014

14:17

x86

File_clscontroller.resources.dll.de_de

5.0.8308.733

26,768

29-Jun-2018

09:20

Not Applicable

File_clscontroller.resources.dll.es_es

5.0.8308.733

26,768

29-Jun-2018

09:20

Not Applicable

File_clscontroller.resources.dll.fr_fr

5.0.8308.733

27,280

29-Jun-2018

09:20

Not Applicable

File_clscontroller.resources.dll.it_it

5.0.8308.733

26,768

29-Jun-2018

09:20

Not Applicable

File_clscontroller.resources.dll.ja_jp

5.0.8308.733

27,280

29-Jun-2018

09:22

Not Applicable

File_clscontroller.resources.dll.ko_kr

5.0.8308.733

26,768

29-Jun-2018

09:22

Not Applicable

File_clscontroller.resources.dll.pt_br

5.0.8308.733

26,768

29-Jun-2018

09:22

Not Applicable

File_clscontroller.resources.dll.ru_ru

5.0.8308.733

29,328

29-Jun-2018

09:23

Not Applicable

File_clscontroller.resources.dll.zh_cn

5.0.8308.733

25,232

29-Jun-2018

09:24

Not Applicable

File_clscontroller.resources.dll.zh_tw

5.0.8308.733

25,232

29-Jun-2018

09:22

Not Applicable

File_clseventres.dll.de_de

5.0.8308.733

43,504

11-Jul-2014

14:23

Not Applicable

File_clseventres.dll.en_us

5.0.8308.733

38,384

11-Jul-2014

14:17

Not Applicable

File_clseventres.dll.es_es

5.0.8308.733

41,456

11-Jul-2014

14:23

Not Applicable

File_clseventres.dll.fr_fr

5.0.8308.733

42,992

11-Jul-2014

14:23

Not Applicable

File_clseventres.dll.it_it

5.0.8308.733

43,512

11-Jul-2014

14:24

Not Applicable

File_clseventres.dll.ja_jp

5.0.8308.733

32,240

11-Jul-2014

14:24

Not Applicable

File_clseventres.dll.ko_kr

5.0.8308.733

30,712

11-Jul-2014

14:24

Not Applicable

File_clseventres.dll.pt_br

5.0.8308.733

40,432

11-Jul-2014

14:24

Not Applicable

File_clseventres.dll.ru_ru

5.0.8308.733

40,432

11-Jul-2014

14:24

Not Applicable

File_clseventres.dll.zh_cn

5.0.8308.733

27,632

11-Jul-2014

14:25

Not Applicable

File_clseventres.dll.zh_tw

5.0.8308.733

27,632

11-Jul-2014

14:25

Not Applicable

File_clsformat.dll

5.0.8308.733

696,296

11-Jul-2014

14:25

x64

File_cpsdyn.sql

Not Applicable

19,388

31-May-2013

08:02

Not Applicable

File_csadditional.format.ps1xml

Not Applicable

56,719

04-Jul-2018

06:41

Not Applicable

File_default.tmx

Not Applicable

29,687,404

29-Jun-2018

08:54

Not Applicable

File_default.xml

Not Applicable

2,461,353

29-Jun-2018

08:54

Not Applicable

File_deploy.exe

5.0.8308.872

739,592

09-Feb-2015

16:19

x86

File_deploy.resources.dll.de_de

5.0.8308.872

254,608

29-Jun-2018

09:22

Not Applicable

File_deploy.resources.dll.es_es

5.0.8308.872

254,088

29-Jun-2018

09:24

Not Applicable

File_deploy.resources.dll.fr_fr

5.0.8308.872

255,632

29-Jun-2018

09:23

Not Applicable

File_deploy.resources.dll.it_it

5.0.8308.872

254,096

29-Jun-2018

09:23

Not Applicable

File_deploy.resources.dll.ja_jp

5.0.8308.872

258,192

29-Jun-2018

09:23

Not Applicable

File_deploy.resources.dll.ko_kr

5.0.8308.872

254,088

29-Jun-2018

09:24

Not Applicable

File_deploy.resources.dll.pt_br

5.0.8308.872

254,096

29-Jun-2018

09:24

Not Applicable

File_deploy.resources.dll.ru_ru

5.0.8308.872

269,456

29-Jun-2018

09:24

Not Applicable

File_deploy.resources.dll.zh_cn

5.0.8308.872

249,488

29-Jun-2018

09:22

Not Applicable

File_deploy.resources.dll.zh_tw

5.0.8308.872

249,488

29-Jun-2018

09:23

Not Applicable

File_gac_deviceupdate.resources.dll.de_de

5.0.8308.0

31,368

29-Jun-2018

09:20

Not Applicable

File_gac_deviceupdate.resources.dll.es_es

5.0.8308.0

31,376

29-Jun-2018

09:20

Not Applicable

File_gac_deviceupdate.resources.dll.fr_fr

5.0.8308.0

31,376

04-Jul-2018

06:41

Not Applicable

File_gac_deviceupdate.resources.dll.it_it

5.0.8308.0

31,376

29-Jun-2018

09:20

Not Applicable

File_gac_deviceupdate.resources.dll.ja_jp

5.0.8308.0

31,376

29-Jun-2018

09:20

Not Applicable

File_gac_deviceupdate.resources.dll.ko_kr

5.0.8308.0

31,376

29-Jun-2018

09:20

Not Applicable

File_gac_deviceupdate.resources.dll.pt_br

5.0.8308.0

31,376

29-Jun-2018

09:20

Not Applicable

File_gac_deviceupdate.resources.dll.ru_ru

5.0.8308.0

31,400

29-Jun-2018

09:20

Not Applicable

File_gac_deviceupdate.resources.dll.zh_cn

5.0.8308.0

30,864

29-Jun-2018

09:20

Not Applicable

File_gac_deviceupdate.resources.dll.zh_tw

5.0.8308.0

30,888

29-Jun-2018

09:20

Not Applicable

File_gac_microsoft.rtc.acd.common.dll

5.0.8308.803

283,400

14-Aug-2014

05:58

x86

File_gac_microsoft.rtc.admin.authenticationhelper.dll

5.0.8308.420

177,376

31-May-2013

12:26

x86

File_gac_microsoft.rtc.admin.authenticationhelper.dll.de_de

5.0.8308.420

23,696

29-Jun-2018

09:24

Not Applicable

File_gac_microsoft.rtc.admin.authenticationhelper.dll.es_es

5.0.8308.420

23,696

29-Jun-2018

09:25

Not Applicable

File_gac_microsoft.rtc.admin.authenticationhelper.dll.fr_fr

5.0.8308.420

23,696

29-Jun-2018

09:25

Not Applicable

File_gac_microsoft.rtc.admin.authenticationhelper.dll.it_it

5.0.8308.420

23,208

29-Jun-2018

09:25

Not Applicable

File_gac_microsoft.rtc.admin.authenticationhelper.dll.ja_jp

5.0.8308.420

23,696

29-Jun-2018

09:25

Not Applicable

File_gac_microsoft.rtc.admin.authenticationhelper.dll.ko_kr

5.0.8308.420

23,176

29-Jun-2018

09:25

Not Applicable

File_gac_microsoft.rtc.admin.authenticationhelper.dll.pt_br

5.0.8308.420

23,184

29-Jun-2018

09:25

Not Applicable

File_gac_microsoft.rtc.admin.authenticationhelper.dll.ru_ru

5.0.8308.420

24,208

29-Jun-2018

09:25

Not Applicable

File_gac_microsoft.rtc.admin.authenticationhelper.dll.zh_cn

5.0.8308.420

22,672

29-Jun-2018

09:25

Not Applicable

File_gac_microsoft.rtc.admin.authenticationhelper.dll.zh_tw

5.0.8308.420

22,672

29-Jun-2018

09:24

Not Applicable

File_gac_microsoft.rtc.chat.endpoint.dll

5.0.8308.992

1,206,568

08-Jun-2017

03:16

x86

File_gac_microsoft.rtc.client.psom.kernel.dll

5.0.8308.1001

106,128

29-Jun-2018

09:20

x86

File_gac_microsoft.rtc.clsagent.iislog.dll

5.0.8308.733

240,192

11-Jul-2014

14:25

x86

File_gac_microsoft.rtc.clscontrollerlib.resources.dll.de_de

5.0.8308.733

27,784

29-Jun-2018

09:24

Not Applicable

File_gac_microsoft.rtc.clscontrollerlib.resources.dll.es_es

5.0.8308.733

27,792

29-Jun-2018

09:24

Not Applicable

File_gac_microsoft.rtc.clscontrollerlib.resources.dll.fr_fr

5.0.8308.733

28,296

04-Jul-2018

06:42

Not Applicable

File_gac_microsoft.rtc.clscontrollerlib.resources.dll.it_it

5.0.8308.733

27,792

29-Jun-2018

09:25

Not Applicable

File_gac_microsoft.rtc.clscontrollerlib.resources.dll.ja_jp

5.0.8308.733

29,328

29-Jun-2018

09:25

Not Applicable

File_gac_microsoft.rtc.clscontrollerlib.resources.dll.ko_kr

5.0.8308.733

28,296

29-Jun-2018

09:24

Not Applicable

File_gac_microsoft.rtc.clscontrollerlib.resources.dll.pt_br

5.0.8308.733

27,784

29-Jun-2018

09:24

Not Applicable

File_gac_microsoft.rtc.clscontrollerlib.resources.dll.ru_ru

5.0.8308.733

29,840

29-Jun-2018

09:24

Not Applicable

File_gac_microsoft.rtc.clscontrollerlib.resources.dll.zh_cn

5.0.8308.733

26,768

29-Jun-2018

09:24

Not Applicable

File_gac_microsoft.rtc.clscontrollerlib.resources.dll.zh_tw

5.0.8308.733

26,760

29-Jun-2018

09:24

Not Applicable

File_gac_microsoft.rtc.collaboration.persistentchat.dll

5.0.8308.556

374,000

15-Sep-2013

20:23

x86

File_gac_microsoft.rtc.collaboration.persistentchat.dll.de_de

5.0.8308.556

25,232

29-Jun-2018

09:22

Not Applicable

File_gac_microsoft.rtc.collaboration.persistentchat.dll.es_es

5.0.8308.556

25,232

29-Jun-2018

09:23

Not Applicable

File_gac_microsoft.rtc.collaboration.persistentchat.dll.fr_fr

5.0.8308.556

25,744

29-Jun-2018

09:25

Not Applicable

File_gac_microsoft.rtc.collaboration.persistentchat.dll.it_it

5.0.8308.556

24,720

04-Jul-2018

06:42

Not Applicable

File_gac_microsoft.rtc.collaboration.persistentchat.dll.ja_jp

5.0.8308.556

25,736

29-Jun-2018

09:25

Not Applicable

File_gac_microsoft.rtc.collaboration.persistentchat.dll.ko_kr

5.0.8308.556

25,232

29-Jun-2018

09:24

Not Applicable

File_gac_microsoft.rtc.collaboration.persistentchat.dll.pt_br

5.0.8308.556

24,712

29-Jun-2018

09:24

Not Applicable

File_gac_microsoft.rtc.collaboration.persistentchat.dll.ru_ru

5.0.8308.556

26,768

29-Jun-2018

09:25

Not Applicable

File_gac_microsoft.rtc.collaboration.persistentchat.dll.zh_cn

5.0.8308.556

24,208

29-Jun-2018

09:25

Not Applicable

File_gac_microsoft.rtc.collaboration.persistentchat.dll.zh_tw

5.0.8308.556

24,200

29-Jun-2018

09:25

Not Applicable

File_gac_microsoft.rtc.collaborationnet.dll

5.0.8308.420

4,666,040

31-May-2013

12:23

x86

File_gac_microsoft.rtc.internal.clscommon.dll

5.0.8308.733

436,296

11-Jul-2014

14:25

x86

File_gac_microsoft.rtc.internal.clscontrollerlib.dll

5.0.8308.733

364,608

11-Jul-2014

14:26

x86

File_gac_microsoft.rtc.internal.setup.xamluilib.resources.dll.de_de

5.0.8308.0

145,552

29-Jun-2018

09:22

Not Applicable

File_gac_microsoft.rtc.internal.setup.xamluilib.resources.dll.es_es

5.0.8308.0

145,544

29-Jun-2018

09:22

Not Applicable

File_gac_microsoft.rtc.internal.setup.xamluilib.resources.dll.fr_fr

5.0.8308.0

145,552

29-Jun-2018

09:23

Not Applicable

File_gac_microsoft.rtc.internal.setup.xamluilib.resources.dll.it_it

5.0.8308.0

145,552

29-Jun-2018

09:23

Not Applicable

File_gac_microsoft.rtc.internal.setup.xamluilib.resources.dll.ja_jp

5.0.8308.0

145,544

29-Jun-2018

09:22

Not Applicable

File_gac_microsoft.rtc.internal.setup.xamluilib.resources.dll.ko_kr

5.0.8308.0

145,544

29-Jun-2018

09:22

Not Applicable

File_gac_microsoft.rtc.internal.setup.xamluilib.resources.dll.pt_br

5.0.8308.0

145,552

29-Jun-2018

09:22

Not Applicable

File_gac_microsoft.rtc.internal.setup.xamluilib.resources.dll.ru_ru

5.0.8308.0

145,552

29-Jun-2018

09:22

Not Applicable

File_gac_microsoft.rtc.internal.setup.xamluilib.resources.dll.zh_cn

5.0.8308.0

145,552

29-Jun-2018

09:22

Not Applicable

File_gac_microsoft.rtc.internal.setup.xamluilib.resources.dll.zh_tw

5.0.8308.0

145,552

29-Jun-2018

09:23

Not Applicable

File_gac_microsoft.rtc.internal.ucwa.clientmodel.dll

5.0.8308.1001

663,696

29-Jun-2018

09:20

x86

File_gac_microsoft.rtc.internal.ucwa.resourcecontract.dll

5.0.8308.1001

434,832

04-Jul-2018

06:42

x86

File_gac_microsoft.rtc.management.adconnect.dll

5.0.8308.992

583,464

08-Jun-2017

03:12

x86

File_gac_microsoft.rtc.management.adconnect.resources.dll.de_de

5.0.8308.992

48,784

29-Jun-2018

09:25

Not Applicable

File_gac_microsoft.rtc.management.adconnect.resources.dll.es_es

5.0.8308.992

47,760

29-Jun-2018

09:24

Not Applicable

File_gac_microsoft.rtc.management.adconnect.resources.dll.fr_fr

5.0.8308.992

50,832

29-Jun-2018

09:25

Not Applicable

File_gac_microsoft.rtc.management.adconnect.resources.dll.it_it

5.0.8308.992

47,760

04-Jul-2018

06:42

Not Applicable

File_gac_microsoft.rtc.management.adconnect.resources.dll.ja_jp

5.0.8308.992

51,344

29-Jun-2018

09:25

Not Applicable

File_gac_microsoft.rtc.management.adconnect.resources.dll.ko_kr

5.0.8308.992

49,296

29-Jun-2018

09:21

Not Applicable

File_gac_microsoft.rtc.management.adconnect.resources.dll.pt_br

5.0.8308.992

47,760

04-Jul-2018

06:42

Not Applicable

File_gac_microsoft.rtc.management.adconnect.resources.dll.ru_ru

5.0.8308.992

56,464

29-Jun-2018

09:21

Not Applicable

File_gac_microsoft.rtc.management.adconnect.resources.dll.zh_cn

5.0.8308.992

44,680

29-Jun-2018

09:21

Not Applicable

File_gac_microsoft.rtc.management.adconnect.resources.dll.zh_tw

5.0.8308.992

44,176

29-Jun-2018

09:22

Not Applicable

File_gac_microsoft.rtc.management.archjournal.resources.dll.de_de

5.0.8308.0

24,208

29-Jun-2018

09:25

Not Applicable

File_gac_microsoft.rtc.management.archjournal.resources.dll.es_es

5.0.8308.0

24,200

29-Jun-2018

09:24

Not Applicable

File_gac_microsoft.rtc.management.archjournal.resources.dll.fr_fr

5.0.8308.0

24,712

29-Jun-2018

09:24

Not Applicable

File_gac_microsoft.rtc.management.archjournal.resources.dll.it_it

5.0.8308.0

24,208

04-Jul-2018

06:42

Not Applicable

File_gac_microsoft.rtc.management.archjournal.resources.dll.ja_jp

5.0.8308.0

24,712

29-Jun-2018

09:25

Not Applicable

File_gac_microsoft.rtc.management.archjournal.resources.dll.ko_kr

5.0.8308.0

24,720

29-Jun-2018

09:25

Not Applicable

File_gac_microsoft.rtc.management.archjournal.resources.dll.pt_br

5.0.8308.0

24,232

29-Jun-2018

09:25

Not Applicable

File_gac_microsoft.rtc.management.archjournal.resources.dll.ru_ru

5.0.8308.0

25,224

29-Jun-2018

09:24

Not Applicable

File_gac_microsoft.rtc.management.archjournal.resources.dll.zh_cn

5.0.8308.0

23,696

29-Jun-2018

09:25

Not Applicable

File_gac_microsoft.rtc.management.archjournal.resources.dll.zh_tw

5.0.8308.0

23,696

29-Jun-2018

09:24

Not Applicable

File_gac_microsoft.rtc.management.common.dll

5.0.8308.420

378,040

31-May-2013

12:06

x86

File_gac_microsoft.rtc.management.common.resources.dll.de_de

5.0.8308.420

49,296

29-Jun-2018

09:21

Not Applicable

File_gac_microsoft.rtc.management.common.resources.dll.es_es

5.0.8308.420

47,760

04-Jul-2018

06:42

Not Applicable

File_gac_microsoft.rtc.management.common.resources.dll.fr_fr

5.0.8308.420

49,808

29-Jun-2018

09:21

Not Applicable

File_gac_microsoft.rtc.management.common.resources.dll.it_it

5.0.8308.420

47,760

29-Jun-2018

09:22

Not Applicable

File_gac_microsoft.rtc.management.common.resources.dll.ja_jp

5.0.8308.420

51,848

29-Jun-2018

09:22

Not Applicable

File_gac_microsoft.rtc.management.common.resources.dll.ko_kr

5.0.8308.420

48,272

29-Jun-2018

09:22

Not Applicable

File_gac_microsoft.rtc.management.common.resources.dll.pt_br

5.0.8308.420

47,248

29-Jun-2018

09:24

Not Applicable

File_gac_microsoft.rtc.management.common.resources.dll.ru_ru

5.0.8308.420

57,480

29-Jun-2018

09:24

Not Applicable

File_gac_microsoft.rtc.management.common.resources.dll.zh_cn

5.0.8308.420

43,656

29-Jun-2018

09:24

Not Applicable

File_gac_microsoft.rtc.management.common.resources.dll.zh_tw

5.0.8308.420

43,664

29-Jun-2018

09:24

Not Applicable

File_gac_microsoft.rtc.management.core.de_de

5.0.8308.1001

855,696

29-Jun-2018

09:20

Not Applicable

File_gac_microsoft.rtc.management.core.es_es

5.0.8308.1001

855,696

29-Jun-2018

09:20

Not Applicable

File_gac_microsoft.rtc.management.core.fr_fr

5.0.8308.1001

858,760

29-Jun-2018

09:21

Not Applicable

File_gac_microsoft.rtc.management.core.it_it

5.0.8308.1001

854,160

04-Jul-2018

06:43

Not Applicable

File_gac_microsoft.rtc.management.core.ja_jp

5.0.8308.1001

863,888

29-Jun-2018

09:23

Not Applicable

File_gac_microsoft.rtc.management.core.ko_kr

5.0.8308.1001

857,744

29-Jun-2018

09:24

Not Applicable

File_gac_microsoft.rtc.management.core.pt_br

5.0.8308.1001

854,160

29-Jun-2018

09:23

Not Applicable

File_gac_microsoft.rtc.management.core.ru_ru

5.0.8308.1001

876,680

29-Jun-2018

09:22

Not Applicable

File_gac_microsoft.rtc.management.core.zh_cn

5.0.8308.1001

847,504

29-Jun-2018

09:25

Not Applicable

File_gac_microsoft.rtc.management.core.zh_tw

5.0.8308.1001

847,504

29-Jun-2018

09:25

Not Applicable

File_gac_microsoft.rtc.management.dbsetup.dll

5.0.8308.1001

151,688

29-Jun-2018

09:22

x86

File_gac_microsoft.rtc.management.dbsetup.resources.dll.de_de

5.0.8308.1001

43,656

29-Jun-2018

09:23

Not Applicable

File_gac_microsoft.rtc.management.dbsetup.resources.dll.es_es

5.0.8308.1001

43,152

29-Jun-2018

09:24

Not Applicable

File_gac_microsoft.rtc.management.dbsetup.resources.dll.fr_fr

5.0.8308.1001

47,248

29-Jun-2018

09:23

Not Applicable

File_gac_microsoft.rtc.management.dbsetup.resources.dll.it_it

5.0.8308.1001

43,656

29-Jun-2018

09:23

Not Applicable

File_gac_microsoft.rtc.management.dbsetup.resources.dll.ja_jp

5.0.8308.1001

47,248

29-Jun-2018

09:23

Not Applicable

File_gac_microsoft.rtc.management.dbsetup.resources.dll.ko_kr

5.0.8308.1001

45,200

29-Jun-2018

09:25

Not Applicable

File_gac_microsoft.rtc.management.dbsetup.resources.dll.pt_br

5.0.8308.1001

42,640

29-Jun-2018

09:24

Not Applicable

File_gac_microsoft.rtc.management.dbsetup.resources.dll.ru_ru

5.0.8308.1001

50,320

29-Jun-2018

09:24

Not Applicable

File_gac_microsoft.rtc.management.dbsetup.resources.dll.zh_cn

5.0.8308.1001

41,104

29-Jun-2018

09:24

Not Applicable

File_gac_microsoft.rtc.management.dbsetup.resources.dll.zh_tw

5.0.8308.1001

40,592

29-Jun-2018

09:25

Not Applicable

File_gac_microsoft.rtc.management.deployment.de_de

5.0.8308.992

444,560

29-Jun-2018

09:25

Not Applicable

File_gac_microsoft.rtc.management.deployment.dll

5.0.8308.992

2,327,328

08-Jun-2017

03:12

x86

File_gac_microsoft.rtc.management.deployment.es_es

5.0.8308.992

442,000

29-Jun-2018

09:25

Not Applicable

File_gac_microsoft.rtc.management.deployment.fr_fr

5.0.8308.992

450,192

29-Jun-2018

09:25

Not Applicable

File_gac_microsoft.rtc.management.deployment.it_it

5.0.8308.992

440,464

29-Jun-2018

09:24

Not Applicable

File_gac_microsoft.rtc.management.deployment.ja_jp

5.0.8308.992

458,384

29-Jun-2018

09:25

Not Applicable

File_gac_microsoft.rtc.management.deployment.ko_kr

5.0.8308.992

446,096

29-Jun-2018

09:22

Not Applicable

File_gac_microsoft.rtc.management.deployment.powershellhost.dll

5.0.8308.420

241936

31-May-2013

12:29

x86

File_gac_microsoft.rtc.management.deployment.pt_br

5.0.8308.992

439,440

29-Jun-2018

09:22

Not Applicable

File_gac_microsoft.rtc.management.deployment.ru_ru

5.0.8308.992

483,472

29-Jun-2018

09:22

Not Applicable

File_gac_microsoft.rtc.management.deployment.zh_cn

5.0.8308.992

422,544

29-Jun-2018

09:23

Not Applicable

File_gac_microsoft.rtc.management.deployment.zh_tw

5.0.8308.992

422,032

29-Jun-2018

09:22

Not Applicable

File_gac_microsoft.rtc.management.dll

5.0.8308.1001

7,228,560

29-Jun-2018

09:20

x86

File_gac_microsoft.rtc.management.lynconlineconnector.dll

5.0.8308.420

40,184

31-May-2013

12:29

x86

File_gac_microsoft.rtc.management.lynconlineconnector.dll.de_de

5.0.8308.420

20,112

29-Jun-2018

09:25

Not Applicable

File_gac_microsoft.rtc.management.lynconlineconnector.dll.es_es

5.0.8308.420

20,112

29-Jun-2018

09:25

Not Applicable

File_gac_microsoft.rtc.management.lynconlineconnector.dll.fr_fr

5.0.8308.420

20,624

29-Jun-2018

09:25

Not Applicable

File_gac_microsoft.rtc.management.lynconlineconnector.dll.it_it

5.0.8308.420

20,104

29-Jun-2018

09:25

Not Applicable

File_gac_microsoft.rtc.management.lynconlineconnector.dll.ja_jp

5.0.8308.420

20,112

04-Jul-2018

06:43

Not Applicable

File_gac_microsoft.rtc.management.lynconlineconnector.dll.ko_kr

5.0.8308.420

20,104

29-Jun-2018

09:21

Not Applicable

File_gac_microsoft.rtc.management.lynconlineconnector.dll.pt_br

5.0.8308.420

20,104

29-Jun-2018

09:21

Not Applicable

File_gac_microsoft.rtc.management.lynconlineconnector.dll.ru_ru

5.0.8308.420

20,624

29-Jun-2018

09:22

Not Applicable

File_gac_microsoft.rtc.management.lynconlineconnector.dll.zh_cn

5.0.8308.420

20,112

29-Jun-2018

09:22

Not Applicable

File_gac_microsoft.rtc.management.lynconlineconnector.dll.zh_tw

5.0.8308.420

20,112

29-Jun-2018

09:22

Not Applicable

File_gac_microsoft.rtc.management.resources.dll.de_de

5.0.8308.1001

601,744

04-Jul-2018

06:43

Not Applicable

File_gac_microsoft.rtc.management.resources.dll.es_es

5.0.8308.1001

593,552

29-Jun-2018

09:24

Not Applicable

File_gac_microsoft.rtc.management.resources.dll.fr_fr

5.0.8308.1001

631,952

29-Jun-2018

09:23

Not Applicable

File_gac_microsoft.rtc.management.resources.dll.it_it

5.0.8308.1001

582,800

29-Jun-2018

09:25

Not Applicable

File_gac_microsoft.rtc.management.resources.dll.ja_jp

5.0.8308.1001

650,384

29-Jun-2018

09:25

Not Applicable

File_gac_microsoft.rtc.management.resources.dll.ko_kr

5.0.8308.1001

600,720

29-Jun-2018

09:24

Not Applicable

File_gac_microsoft.rtc.management.resources.dll.pt_br

5.0.8308.1001

584,336

29-Jun-2018

09:25

Not Applicable

File_gac_microsoft.rtc.management.resources.dll.ru_ru

5.0.8308.1001

747,656

29-Jun-2018

09:25

Not Applicable

File_gac_microsoft.rtc.management.resources.dll.zh_cn

5.0.8308.1001

522,896

29-Jun-2018

09:25

Not Applicable

File_gac_microsoft.rtc.management.resources.dll.zh_tw

5.0.8308.1001

522,896

29-Jun-2018

09:24

Not Applicable

File_gac_microsoft.rtc.management.writableconfig.de_de

5.0.8308.1001

35,984

29-Jun-2018

09:21

Not Applicable

File_gac_microsoft.rtc.management.writableconfig.es_es

5.0.8308.1001

35,984

29-Jun-2018

09:22

Not Applicable

File_gac_microsoft.rtc.management.writableconfig.fr_fr

5.0.8308.1001

37,008

29-Jun-2018

09:22

Not Applicable

File_gac_microsoft.rtc.management.writableconfig.it_it

5.0.8308.1001

35,472

29-Jun-2018

09:22

Not Applicable

File_gac_microsoft.rtc.management.writableconfig.ja_jp

5.0.8308.1001

38,024

29-Jun-2018

09:24

Not Applicable

File_gac_microsoft.rtc.management.writableconfig.ko_kr

5.0.8308.1001

36,496

29-Jun-2018

09:22

Not Applicable

File_gac_microsoft.rtc.management.writableconfig.pt_br

5.0.8308.1001

34,960

29-Jun-2018

09:22

Not Applicable

File_gac_microsoft.rtc.management.writableconfig.ru_ru

5.0.8308.1001

42,128

29-Jun-2018

09:23

Not Applicable

File_gac_microsoft.rtc.management.writableconfig.zh_cn

5.0.8308.1001

33,928

29-Jun-2018

09:25

Not Applicable

File_gac_microsoft.rtc.management.writableconfig.zh_tw

5.0.8308.1001

33,936

29-Jun-2018

09:25

Not Applicable

File_gac_microsoft.rtc.rgs.data.dll

5.0.8308.956

410,912

28-Apr-2016

05:53

x86

File_gac_microsoft.rtc.rgs.data.resources.dll.de_de

5.0.8308.956

29,328

29-Jun-2018

09:20

Not Applicable

File_gac_microsoft.rtc.rgs.data.resources.dll.es_es

5.0.8308.956

29,328

29-Jun-2018

09:20

Not Applicable

File_gac_microsoft.rtc.rgs.data.resources.dll.fr_fr

5.0.8308.956

29,840

29-Jun-2018

09:21

Not Applicable

File_gac_microsoft.rtc.rgs.data.resources.dll.it_it

5.0.8308.956

29,328

29-Jun-2018

09:21

Not Applicable

File_gac_microsoft.rtc.rgs.data.resources.dll.ja_jp

5.0.8308.956

30,352

29-Jun-2018

09:22

Not Applicable

File_gac_microsoft.rtc.rgs.data.resources.dll.ko_kr

5.0.8308.956

29,840

29-Jun-2018

09:22

Not Applicable

File_gac_microsoft.rtc.rgs.data.resources.dll.pt_br

5.0.8308.956

29,328

29-Jun-2018

09:23

Not Applicable

File_gac_microsoft.rtc.rgs.data.resources.dll.ru_ru

5.0.8308.956

32,400

29-Jun-2018

09:23

Not Applicable

File_gac_microsoft.rtc.rgs.data.resources.dll.zh_cn

5.0.8308.956

28,304

29-Jun-2018

09:22

Not Applicable

File_gac_microsoft.rtc.rgs.data.resources.dll.zh_tw

5.0.8308.956

28,296

29-Jun-2018

09:23

Not Applicable

File_gac_microsoft.rtc.rgs.management.dll

5.0.8308.920

517,928

06-Jun-2015

04:16

x86

File_gac_microsoft.rtc.rgs.management.resources.dll.de_de

5.0.8308.920

68,240

29-Jun-2018

09:24

Not Applicable

File_gac_microsoft.rtc.rgs.management.resources.dll.es_es

5.0.8308.920

67,208

29-Jun-2018

09:24

Not Applicable

File_gac_microsoft.rtc.rgs.management.resources.dll.fr_fr

5.0.8308.920

71,312

04-Jul-2018

06:43

Not Applicable

File_gac_microsoft.rtc.rgs.management.resources.dll.it_it

5.0.8308.920

66,192

29-Jun-2018

09:24

Not Applicable

File_gac_microsoft.rtc.rgs.management.resources.dll.ja_jp

5.0.8308.920

73,896

29-Jun-2018

09:25

Not Applicable

File_gac_microsoft.rtc.rgs.management.resources.dll.ko_kr

5.0.8308.920

67,720

29-Jun-2018

09:20

Not Applicable

File_gac_microsoft.rtc.rgs.management.resources.dll.pt_br

5.0.8308.920

66,696

29-Jun-2018

09:20

Not Applicable

File_gac_microsoft.rtc.rgs.management.resources.dll.ru_ru

5.0.8308.920

81,552

29-Jun-2018

09:20

Not Applicable

File_gac_microsoft.rtc.rgs.management.resources.dll.zh_cn

5.0.8308.920

60,560

29-Jun-2018

09:22

Not Applicable

File_gac_microsoft.rtc.rgs.management.resources.dll.zh_tw

5.0.8308.920

60,560

29-Jun-2018

09:20

Not Applicable

File_gac_microsoft.rtc.server.infrastructure.dll

5.0.8308.884

391,432

03-Apr-2015

14:03

x86

File_gac_microsoft.rtc.server.mcuinfrastructure.dll

5.0.8308.1001

2,590,352

29-Jun-2018

09:20

x86

File_gac_microsoft.rtc.server.udclib.dll

5.0.8308.884

483,088

03-Apr-2015

14:03

x86

File_gac_microsoft.rtc.serverconfiguration.resources.dll.de_de

5.0.8308.0

23,184

29-Jun-2018

09:21

Not Applicable

File_gac_microsoft.rtc.serverconfiguration.resources.dll.es_es

5.0.8308.0

23,184

29-Jun-2018

09:21

Not Applicable

File_gac_microsoft.rtc.serverconfiguration.resources.dll.fr_fr

5.0.8308.0

23,176

29-Jun-2018

09:22

Not Applicable

File_gac_microsoft.rtc.serverconfiguration.resources.dll.it_it

5.0.8308.0

22,672

29-Jun-2018

09:23

Not Applicable

File_gac_microsoft.rtc.serverconfiguration.resources.dll.ja_jp

5.0.8308.0

23,184

29-Jun-2018

09:24

Not Applicable

File_gac_microsoft.rtc.serverconfiguration.resources.dll.ko_kr

5.0.8308.0

23,184

29-Jun-2018

09:23

Not Applicable

File_gac_microsoft.rtc.serverconfiguration.resources.dll.pt_br

5.0.8308.0

23,176

29-Jun-2018

09:23

Not Applicable

File_gac_microsoft.rtc.serverconfiguration.resources.dll.ru_ru

5.0.8308.0

23,688

04-Jul-2018

06:43

Not Applicable

File_gac_microsoft.rtc.serverconfiguration.resources.dll.zh_cn

5.0.8308.0

22,664

29-Jun-2018

09:24

Not Applicable

File_gac_microsoft.rtc.serverconfiguration.resources.dll.zh_tw

5.0.8308.0

22,672

29-Jun-2018

09:23

Not Applicable

File_gac_microsoft.rtc.synthetictransactions.dll

5.0.8308.420

1,828,560

31-May-2013

12:22

x86

File_gac_microsoft.rtc.synthetictransactions.resources.dll.de_de

5.0.8308.420

437,896

29-Jun-2018

09:22

Not Applicable

File_gac_microsoft.rtc.synthetictransactions.resources.dll.es_es

5.0.8308.420

438,416

29-Jun-2018

09:22

Not Applicable

File_gac_microsoft.rtc.synthetictransactions.resources.dll.fr_fr

5.0.8308.420

445,584

29-Jun-2018

09:22

Not Applicable

File_gac_microsoft.rtc.synthetictransactions.resources.dll.it_it

5.0.8308.420

437,904

29-Jun-2018

09:22

Not Applicable

File_gac_microsoft.rtc.synthetictransactions.resources.dll.ja_jp

5.0.8308.420

449,168

29-Jun-2018

09:23

Not Applicable

File_gac_microsoft.rtc.synthetictransactions.resources.dll.ko_kr

5.0.8308.420

438,928

29-Jun-2018

09:23

Not Applicable

File_gac_microsoft.rtc.synthetictransactions.resources.dll.pt_br

5.0.8308.420

434,832

29-Jun-2018

09:24

Not Applicable

File_gac_microsoft.rtc.synthetictransactions.resources.dll.ru_ru

5.0.8308.420

469,136

29-Jun-2018

09:24

Not Applicable

File_gac_microsoft.rtc.synthetictransactions.resources.dll.zh_cn

5.0.8308.420

423,568

29-Jun-2018

09:23

Not Applicable

File_gac_microsoft.rtc.synthetictransactions.resources.dll.zh_tw

5.0.8308.420

423,568

29-Jun-2018

09:23

Not Applicable

File_installcsdatabase.exe

5.0.8308.872

233,224

09-Feb-2015

16:19

x86

File_localocscmdlets.format.ps1xml

Not Applicable

360,768

08-Jun-2017

03:14

Not Applicable

File_lync.psd1

Not Applicable

10,565

31-May-2013

12:26

Not Applicable

File_lynconlineconnector.psd1

Not Applicable

10,255

06-Jun-2015

04:16

Not Applicable

File_lynconlineconnectorstartup.psm1

Not Applicable

10,149

06-Jun-2015

04:16

Not Applicable

File_lync_b8499a8b_4b90_43b8_a27e_3c4e7b292c44_helpinfo.xml

Not Applicable

1,791

03-Sep-2014

14:21

Not Applicable

File_microsoft.rtc.collaborationnet.resources.dll.de_de

5.0.8308.420

143,504

29-Jun-2018

09:20

Not Applicable

File_microsoft.rtc.collaborationnet.resources.dll.es_es

5.0.8308.420

137,872

29-Jun-2018

09:21

Not Applicable

File_microsoft.rtc.collaborationnet.resources.dll.fr_fr

5.0.8308.420

145,040

29-Jun-2018

09:22

Not Applicable

File_microsoft.rtc.collaborationnet.resources.dll.it_it

5.0.8308.420

137,872

29-Jun-2018

09:22

Not Applicable

File_microsoft.rtc.collaborationnet.resources.dll.ja_jp

5.0.8308.420

154,760

29-Jun-2018

09:23

Not Applicable

File_microsoft.rtc.collaborationnet.resources.dll.ko_kr

5.0.8308.420

141,456

29-Jun-2018

09:23

Not Applicable

File_microsoft.rtc.collaborationnet.resources.dll.pt_br

5.0.8308.420

138,376

29-Jun-2018

09:22

Not Applicable

File_microsoft.rtc.collaborationnet.resources.dll.ru_ru

5.0.8308.420

177,808

29-Jun-2018

09:24

Not Applicable

File_microsoft.rtc.collaborationnet.resources.dll.zh_cn

5.0.8308.420

119,952

29-Jun-2018

09:23

Not Applicable

File_microsoft.rtc.collaborationnet.resources.dll.zh_tw

5.0.8308.420

120,464

29-Jun-2018

09:23

Not Applicable

File_microsoft.rtc.management.core.dll

5.0.8308.1001

1,979,016

29-Jun-2018

09:20

x86

File_microsoft.rtc.management.dbsetup.dll

5.0.8308.1001

151,688

29-Jun-2018

09:22

x86

File_microsoft.rtc.management.deployment.bootstrapper.de_de

5.0.8308.920

27,272

29-Jun-2018

09:24

Not Applicable

File_microsoft.rtc.management.deployment.bootstrapper.dll

5.0.8308.920

326,944

06-Jun-2015

04:19

x64

File_microsoft.rtc.management.deployment.bootstrapper.es_es

5.0.8308.920

27,280

29-Jun-2018

09:25

Not Applicable

File_microsoft.rtc.management.deployment.bootstrapper.fr_fr

5.0.8308.920

27,792

29-Jun-2018

09:24

Not Applicable

File_microsoft.rtc.management.deployment.bootstrapper.it_it

5.0.8308.920

27,272

29-Jun-2018

09:25

Not Applicable

File_microsoft.rtc.management.deployment.bootstrapper.ja_jp

5.0.8308.920

28,304

29-Jun-2018

09:25

Not Applicable

File_microsoft.rtc.management.deployment.bootstrapper.ko_kr

5.0.8308.920

27,280

29-Jun-2018

09:25

Not Applicable

File_microsoft.rtc.management.deployment.bootstrapper.pt_br

5.0.8308.920

27,272

29-Jun-2018

09:20

Not Applicable

File_microsoft.rtc.management.deployment.bootstrapper.ru_ru

5.0.8308.920

29,832

29-Jun-2018

09:20

Not Applicable

File_microsoft.rtc.management.deployment.bootstrapper.zh_cn

5.0.8308.920

26,256

29-Jun-2018

09:20

Not Applicable

File_microsoft.rtc.management.deployment.bootstrapper.zh_tw

5.0.8308.920

26,248

29-Jun-2018

09:20

Not Applicable

File_microsoft.rtc.management.dllhelp.xml

Not Applicable

10,841,046

27-Jun-2018

07:24

Not Applicable

File_microsoft.rtc.management.dllhelp.xml.de_de

Not Applicable

11,459,768

25-Jun-2018

08:02

Not Applicable

File_microsoft.rtc.management.dllhelp.xml.en_us

Not Applicable

10,841,046

27-Jun-2018

07:24

Not Applicable

File_microsoft.rtc.management.dllhelp.xml.es_es

Not Applicable

11,300,846

25-Jun-2018

08:02

Not Applicable

File_microsoft.rtc.management.dllhelp.xml.fr_fr

Not Applicable

11,555,685

25-Jun-2018

08:02

Not Applicable

File_microsoft.rtc.management.dllhelp.xml.it_it

Not Applicable

11,335,300

25-Jun-2018

08:02

Not Applicable

File_microsoft.rtc.management.dllhelp.xml.ja_jp

Not Applicable

12,069,844

25-Jun-2018

08:02

Not Applicable

File_microsoft.rtc.management.dllhelp.xml.ko_kr

Not Applicable

11,235,275

04-Jul-2018

06:44

Not Applicable

File_microsoft.rtc.management.dllhelp.xml.pt_br

Not Applicable

11,192,505

25-Jun-2018

08:03

Not Applicable

File_microsoft.rtc.management.dllhelp.xml.ru_ru

Not Applicable

13,612,855

25-Jun-2018

08:03

Not Applicable

File_microsoft.rtc.management.dllhelp.xml.zh_cn

Not Applicable

10,356,202

25-Jun-2018

08:03

Not Applicable

File_microsoft.rtc.management.dllhelp.xml.zh_tw

Not Applicable

10,328,257

25-Jun-2018

08:03

Not Applicable

File_microsoft.rtc.management.writableconfig.dll

5.0.8308.1001

1,848,976

29-Jun-2018

09:20

x86

File_microsoft.rtc.rgs.management.dllhelp.xml

Not Applicable

470,170

07-Oct-2014

06:12

Not Applicable

File_microsoft.rtc.rgs.management.dllhelp.xml.de_de

Not Applicable

497,343

25-Jun-2018

08:02

Not Applicable

File_microsoft.rtc.rgs.management.dllhelp.xml.en_us

Not Applicable

470,170

07-Oct-2014

06:12

Not Applicable

File_microsoft.rtc.rgs.management.dllhelp.xml.es_es

Not Applicable

489,675

25-Jun-2018

08:02

Not Applicable

File_microsoft.rtc.rgs.management.dllhelp.xml.fr_fr

Not Applicable

499,817

25-Jun-2018

08:02

Not Applicable

File_microsoft.rtc.rgs.management.dllhelp.xml.it_it

Not Applicable

492,964

25-Jun-2018

08:02

Not Applicable

File_microsoft.rtc.rgs.management.dllhelp.xml.ja_jp

Not Applicable

537,065

25-Jun-2018

08:02

Not Applicable

File_microsoft.rtc.rgs.management.dllhelp.xml.ko_kr

Not Applicable

489,921

25-Jun-2018

08:02

Not Applicable

File_microsoft.rtc.rgs.management.dllhelp.xml.pt_br

Not Applicable

494,580

25-Jun-2018

08:02

Not Applicable

File_microsoft.rtc.rgs.management.dllhelp.xml.ru_ru

Not Applicable

589,534

25-Jun-2018

08:02

Not Applicable

File_microsoft.rtc.rgs.management.dllhelp.xml.zh_cn

Not Applicable

446,222

04-Jul-2018

06:44

Not Applicable

File_microsoft.rtc.rgs.management.dllhelp.xml.zh_tw

Not Applicable

444,627

25-Jun-2018

08:02

Not Applicable

File_ocstypes.ps1xml

Not Applicable

758,742

04-Jul-2018

06:44

Not Applicable

File_ocsumutil.resources.dll.de_de

5.0.8308.0

129,168

29-Jun-2018

09:20

Not Applicable

File_ocsumutil.resources.dll.es_es

5.0.8308.0

129,168

29-Jun-2018

09:20

Not Applicable

File_ocsumutil.resources.dll.fr_fr

5.0.8308.0

130,192

29-Jun-2018

09:20

Not Applicable

File_ocsumutil.resources.dll.it_it

5.0.8308.0

129,168

29-Jun-2018

09:20

Not Applicable

File_ocsumutil.resources.dll.ja_jp

5.0.8308.0

130,704

29-Jun-2018

09:20

Not Applicable

File_ocsumutil.resources.dll.ko_kr

5.0.8308.0

128,648

29-Jun-2018

09:20

Not Applicable

File_ocsumutil.resources.dll.pt_br

5.0.8308.0

128,144

29-Jun-2018

09:20

Not Applicable

File_ocsumutil.resources.dll.ru_ru

5.0.8308.0

136,336

29-Jun-2018

09:20

Not Applicable

File_ocsumutil.resources.dll.zh_cn

5.0.8308.0

126,096

04-Jul-2018

06:44

Not Applicable

File_ocsumutil.resources.dll.zh_tw

5.0.8308.0

126,608

29-Jun-2018

09:22

Not Applicable

File_remoteocscmdlets.format.ps1xml

Not Applicable

365,305

08-Jun-2017

03:14

Not Applicable

File_replicareplicatoragent.exe

5.0.8308.556

454,296

15-Sep-2013

20:24

x86

File_reportdata.de_de.xml

Not Applicable

11,399,303

29-Jun-2018

09:22

Not Applicable

File_reportdata.en_us.xml

Not Applicable

11,364,029

13-Mar-2013

09:06

Not Applicable

File_reportdata.es_es.xml

Not Applicable

11,399,706

29-Jun-2018

09:24

Not Applicable

File_reportdata.fr_fr.xml

Not Applicable

11,414,630

29-Jun-2018

09:34

Not Applicable

File_reportdata.it_it.xml

Not Applicable

11,395,796

29-Jun-2018

09:27

Not Applicable

File_reportdata.ja_jp.xml

Not Applicable

11,414,372

29-Jun-2018

09:29

Not Applicable

File_reportdata.ko_kr.xml

Not Applicable

11,386,411

29-Jun-2018

09:31

Not Applicable

File_reportdata.pt_br.xml

Not Applicable

11,395,043

29-Jun-2018

09:38

Not Applicable

File_reportdata.ru_ru.xml

Not Applicable

11,516,450

29-Jun-2018

09:36

Not Applicable

File_reportdata.zh_cn.xml

Not Applicable

11,348,951

29-Jun-2018

09:41

Not Applicable

File_reportdata.zh_tw.xml

Not Applicable

11,351,819

29-Jun-2018

09:43

Not Applicable

File_reportsetup.exe

5.0.8308.301

498,256

13-Mar-2013

11:17

x86

File_reportsetup.resources.dll.de_de

5.0.8308.301

20,624

29-Jun-2018

09:22

Not Applicable

File_reportsetup.resources.dll.es_es

5.0.8308.301

20,624

29-Jun-2018

09:22

Not Applicable

File_reportsetup.resources.dll.fr_fr

5.0.8308.301

20,624

29-Jun-2018

09:23

Not Applicable

File_reportsetup.resources.dll.it_it

5.0.8308.301

20,616

29-Jun-2018

09:24

Not Applicable

File_reportsetup.resources.dll.ja_jp

5.0.8308.301

20,624

29-Jun-2018

09:24

Not Applicable

File_reportsetup.resources.dll.ko_kr

5.0.8308.301

20,624

29-Jun-2018

09:25

Not Applicable

File_reportsetup.resources.dll.pt_br

5.0.8308.301

20,624

29-Jun-2018

09:25

Not Applicable

File_reportsetup.resources.dll.ru_ru

5.0.8308.301

20,624

29-Jun-2018

09:25

Not Applicable

File_reportsetup.resources.dll.zh_cn

5.0.8308.301

20,112

29-Jun-2018

09:25

Not Applicable

File_reportsetup.resources.dll.zh_tw

5.0.8308.301

20,112

04-Jul-2018

06:45

Not Applicable

File_rgsconfig_schema.sql

Not Applicable

25,787

31-May-2013

10:08

Not Applicable

File_rgsdyn.sql

Not Applicable

19,286

31-May-2013

10:54

Not Applicable

File_rtcsres.dll.de_de

5.0.8308.992

1,550,624

08-Jun-2017

03:14

Not Applicable

File_rtcsres.dll.en_us

5.0.8308.992

1,301,800

08-Jun-2017

03:14

Not Applicable

File_rtcsres.dll.es_es

5.0.8308.992

1,549,096

08-Jun-2017

03:14

Not Applicable

File_rtcsres.dll.fr_fr

5.0.8308.992

1,594,656

08-Jun-2017

03:14

Not Applicable

File_rtcsres.dll.it_it

5.0.8308.992

1,520,416

08-Jun-2017

03:14

Not Applicable

File_rtcsres.dll.ja_jp

5.0.8308.992

786,728

08-Jun-2017

03:14

Not Applicable

File_rtcsres.dll.ko_kr

5.0.8308.992

758,056

08-Jun-2017

03:14

Not Applicable

File_rtcsres.dll.pt_br

5.0.8308.992

1,466,144

08-Jun-2017

03:14

Not Applicable

File_rtcsres.dll.ru_ru

5.0.8308.992

1,433,896

08-Jun-2017

03:14

Not Applicable

File_rtcsres.dll.zh_cn

5.0.8308.992

537,384

08-Jun-2017

03:14

Not Applicable

File_rtcsres.dll.zh_tw

5.0.8308.992

552,232

08-Jun-2017

03:14

Not Applicable

File_xds.sql

Not Applicable

147,719

09-Feb-2015

14:21

Not Applicable

File_xds_replica_1_to_2.sql

Not Applicable

2,262

13-Mar-2013

10:34

Not Applicable

File_xds_replica_2_to_1.sql

Not Applicable

2,213

13-Mar-2013

10:34

Not Applicable

Mgcschema.sql

Not Applicable

18,712

31-May-2013

10:13

Not Applicable

Mgcsprocs.sql

Not Applicable

187,577

06-Jun-2014

04:14

Not Applicable

Mgcupgrade.sql

Not Applicable

7,086

31-May-2013

10:13

Not Applicable

Qoedb.sql

Not Applicable

785,085

09-Feb-2015

14:35

Not Applicable

Rtcabdb.sql

Not Applicable

145,140

06-Jun-2014

04:12

Not Applicable

Rtcdb.sql

Not Applicable

154,239

29-Jun-2018

07:57

Not Applicable

참조

Microsoft 소프트웨어 업데이트를 설명 하기 위해 사용 하는 표준 용어에 대 한 일반 정보 를 참조 하십시오. Lync Server 2013에 대 한 최신 누적 업데이트를 가져옵니다.

추가 도움이 필요하신가요?

기술 향상
교육 살펴보기
새로운 기능 우선 가져오기
Microsoft Insider 참가

이 정보가 유용한가요?

언어 품질에 얼마나 만족하시나요?
사용 경험에 어떠한 영향을 주었나요?

의견 주셔서 감사합니다!

×