Microsoft로 로그인
로그인하거나 계정을 만듭니다.
안녕하세요.
다른 계정을 선택합니다.
계정이 여러 개 있음
로그인할 계정을 선택합니다.

추가 정보

파일 정보

이 소프트웨어 업데이트의 영어(미국) 버전을 설치하면 다음 표에 나와 있는 특성이 있는 파일이 설치됩니다. 이 파일의 날짜와 시간은 UTC(협정 세계시)로 나열됩니다. 이러한 파일의 날짜와 시간은 로컬 컴퓨터에서 현재의 DST(일광 절약 시간) 설정이 적용된 상태로 현지 시간으로 표시됩니다. 또한 이러한 날짜와 시간은 파일에서 특정 작업을 수행할 경우 변경될 수 있습니다.

이 보안 업데이트에 대한 도움말 및 지원을 받는 방법

업데이트 설치에 대한 도움말: Windows 업데이트: FAQ

IT 전문가용 보안 솔루션: TechNet 보안 지원 및 문제 해결

Windows 기반 컴퓨터를 바이러스 및 맬웨어로부터 보호에 대한 도움말: Microsoft Secure

지역별 지원 정보: 국가별 지원

파일 정보

파일 해시 정보

파일 이름

SHA1 해시

SHA256 해시

SQLServer2017-KB4293803-x64.exe

1F53CDD60A7A459A19EE9AE37812BE3898D50F85

8F0A56438E9BA7ACACDE581495507E37519944362D31E82CC639E5D4A3C85125

지원되는 모든 x64 기반 버전

파일 이름

파일 버전

파일 크기

날짜

시간

플랫폼

Setup.exe

2017.140.2002.14

119,952

21-Jul-2018

21:41

x64

Setup.exe.config

Not Applicable

344

19-Aug-2017

03:41

Not Applicable

Sqlsetupbootstrapper.dll

2017.140.2002.14

273,040

21-Jul-2018

21:41

x64

_sfx_manifest_

Not Applicable

90

22-Jul-2018

13:02

Not Applicable

Finish.rtf

Not Applicable

40,427

05-Aug-2017

08:54

Not Applicable

Pythonlicense.rtf

Not Applicable

46,752

25-Apr-2018

05:07

Not Applicable

Ropenlicense.rtf

Not Applicable

37,940

25-Apr-2018

05:07

Not Applicable

Update_license.rtf

Not Applicable

124,685

25-Apr-2018

04:44

Not Applicable

Finish.rtf

Not Applicable

40,425

05-Aug-2017

08:54

Not Applicable

Pythonlicense.rtf

Not Applicable

40,160

25-Apr-2018

05:13

Not Applicable

Ropenlicense.rtf

Not Applicable

33,216

25-Apr-2018

05:13

Not Applicable

Update_license.rtf

Not Applicable

123,965

25-Apr-2018

04:45

Not Applicable

Mediainfo.xml

Not Applicable

1,105

22-Jul-2018

11:34

Not Applicable

Finish.rtf

Not Applicable

38,372

05-Aug-2017

08:50

Not Applicable

Pythonlicense.rtf

Not Applicable

41,140

25-Apr-2018

05:09

Not Applicable

Ropenlicense.rtf

Not Applicable

911

25-Apr-2018

05:09

Not Applicable

Update_license.rtf

Not Applicable

59,205

29-Jun-2018

09:11

Not Applicable

Sqlbrowser.msp

Not Applicable

5,148,672

22-Jul-2018

12:31

Not Applicable

Sqlsupport.msi

Not Applicable

19,849,216

22-Jul-2018

12:06

Not Applicable

Msodbcsql.msi

Not Applicable

4,321,280

22-Jul-2018

12:06

Not Applicable

Sqllocaldb.msi

Not Applicable

48,283,648

22-Jul-2018

12:06

Not Applicable

Sqlwriter.msp

Not Applicable

2,240,512

22-Jul-2018

12:31

Not Applicable

Finish.rtf

Not Applicable

40,429

05-Aug-2017

08:54

Not Applicable

Pythonlicense.rtf

Not Applicable

39,752

25-Apr-2018

05:09

Not Applicable

Ropenlicense.rtf

Not Applicable

33,582

25-Apr-2018

05:09

Not Applicable

Update_license.rtf

Not Applicable

123,629

25-Apr-2018

04:45

Not Applicable

Finish.rtf

Not Applicable

40,427

05-Aug-2017

08:54

Not Applicable

Pythonlicense.rtf

Not Applicable

39,317

25-Apr-2018

05:14

Not Applicable

Ropenlicense.rtf

Not Applicable

33,141

25-Apr-2018

05:14

Not Applicable

Update_license.rtf

Not Applicable

123,682

25-Apr-2018

04:46

Not Applicable

Finish.rtf

Not Applicable

40,425

05-Aug-2017

08:54

Not Applicable

Pythonlicense.rtf

Not Applicable

49,214

25-Apr-2018

05:14

Not Applicable

Ropenlicense.rtf

Not Applicable

37,434

25-Apr-2018

05:14

Not Applicable

Update_license.rtf

Not Applicable

128,775

25-Apr-2018

04:45

Not Applicable

Finish.rtf

Not Applicable

40,425

05-Aug-2017

08:54

Not Applicable

Pythonlicense.rtf

Not Applicable

54,442

25-Apr-2018

05:11

Not Applicable

Ropenlicense.rtf

Not Applicable

47,219

25-Apr-2018

05:11

Not Applicable

Update_license.rtf

Not Applicable

146,899

25-Apr-2018

04:45

Not Applicable

Finish.rtf

Not Applicable

40,423

05-Aug-2017

08:54

Not Applicable

Pythonlicense.rtf

Not Applicable

39,810

25-Apr-2018

05:09

Not Applicable

Ropenlicense.rtf

Not Applicable

33,584

25-Apr-2018

05:09

Not Applicable

Update_license.rtf

Not Applicable

124,124

25-Apr-2018

04:45

Not Applicable

Finish.rtf

Not Applicable

40,423

05-Aug-2017

08:54

Not Applicable

Pythonlicense.rtf

Not Applicable

42,842

25-Apr-2018

05:08

Not Applicable

Ropenlicense.rtf

Not Applicable

36,232

25-Apr-2018

05:08

Not Applicable

Update_license.rtf

Not Applicable

126,361

25-Apr-2018

04:45

Not Applicable

Finish.rtf

Not Applicable

40,427

05-Aug-2017

08:54

Not Applicable

Pythonlicense.rtf

Not Applicable

45,709

25-Apr-2018

05:10

Not Applicable

Ropenlicense.rtf

Not Applicable

37,540

25-Apr-2018

05:11

Not Applicable

Update_license.rtf

Not Applicable

124,998

25-Apr-2018

04:45

Not Applicable

Finish.rtf

Not Applicable

40,427

05-Aug-2017

08:54

Not Applicable

Pythonlicense.rtf

Not Applicable

39,623

25-Apr-2018

05:09

Not Applicable

Ropenlicense.rtf

Not Applicable

33,275

25-Apr-2018

05:09

Not Applicable

Update_license.rtf

Not Applicable

124,584

25-Apr-2018

04:45

Not Applicable

Setup.rll

2017.140.2002.14

28,112

21-Jul-2018

21:36

Not Applicable

Addnode.xml

Not Applicable

10,653

05-Aug-2017

10:44

Not Applicable

Completeclusterwizard.xml

Not Applicable

11,319

05-Aug-2017

10:44

Not Applicable

Completeimagewizard.xml

Not Applicable

14,731

05-Aug-2017

10:44

Not Applicable

Componentupdate.xml

Not Applicable

3,061

05-Aug-2017

10:44

Not Applicable

Configuration.uicfg

Not Applicable

6,927

05-Aug-2017

10:44

Not Applicable

Editionupgradewizard.xml

Not Applicable

5,673

05-Aug-2017

10:44

Not Applicable

Fixsqlregistrykey_x64.exe

14.0.1000.169

48,312

23-Aug-2017

07:37

x64

Fixsqlregistrykey_x64.exe.config

Not Applicable

344

19-Aug-2017

03:41

Not Applicable

Fixsqlregistrykey_x86.exe

14.0.1000.169

48,824

23-Aug-2017

07:43

x86

Fixsqlregistrykey_x86.exe.config

Not Applicable

344

19-Aug-2017

03:41

Not Applicable

Fusioncheck.dll

2017.140.2002.14

106,960

21-Jul-2018

21:36

x64

Installclusterwizard.xml

Not Applicable

18,002

05-Aug-2017

10:44

Not Applicable

Installwizard.xml

Not Applicable

19,498

05-Aug-2017

10:44

Not Applicable

Instapi140.dll

2017.140.2002.14

72,144

21-Jul-2018

21:36

x64

Landingpage.exe

14.0.2002.14

443,424

21-Jul-2018

21:46

x64

Landingpage.exe.config

Not Applicable

344

19-Aug-2017

03:41

Not Applicable

Microsoft.analysisservices.adomdclient.dll

14.0.3.441

1,089,192

29-Jun-2018

08:59

x86

Microsoft.analysisservices.core.dll

14.0.3.441

1,382,056

29-Jun-2018

08:59

x86

Microsoft.analysisservices.dll

14.0.3.441

711,840

29-Jun-2018

08:59

x86

Microsoft.analysisservices.spclient.interfaces.dll

14.0.3.441

32,936

29-Jun-2018

08:59

x86

Microsoft.analysisservices.tabular.dll

14.0.3.441

984,232

29-Jun-2018

08:59

x86

Microsoft.analysisservices.tabular.json.dll

14.0.3.441

520,864

29-Jun-2018

08:59

x86

Microsoft.diagnostics.tracing.eventsource.dll

1.1.26.0

167,728

05-Aug-2017

08:50

x86

Microsoft.netenterpriseservers.exceptionmessagebox.dll

14.0.1000.169

137,904

23-Aug-2017

06:58

x86

Microsoft.sql.chainer.package.dll

14.0.2002.14

44,104

21-Jul-2018

21:32

x86

Microsoft.sql.chainer.package.xmlserializers.dll

14.0.2002.14

73,680

21-Jul-2018

21:32

x86

Microsoft.sql.chainer.packagedata.dll

14.0.2002.14

154,576

21-Jul-2018

21:32

x86

Microsoft.sql.chainer.product.dll

14.0.2002.14

377,376

21-Jul-2018

21:36

x86

Microsoft.sql.chainer.product.xmlserializers.dll

14.0.2002.14

71,712

21-Jul-2018

21:36

x86

Microsoft.sqlserver.chainer.extensioncommon.dll

14.0.2002.14

113,296

21-Jul-2018

21:46

x86

Microsoft.sqlserver.chainer.extensioncommon.xmlserializers.dll

14.0.2002.14

87,072

21-Jul-2018

21:46

x86

Microsoft.sqlserver.chainer.infrastructure.dll

14.0.2002.14

408,128

21-Jul-2018

21:41

x86

Microsoft.sqlserver.chainer.infrastructure.xmlserializers.dll

14.0.2002.14

208,456

21-Jul-2018

21:41

x86

Microsoft.sqlserver.chainer.workflowdata.dll

14.0.2002.14

823,952

21-Jul-2018

21:47

x86

Microsoft.sqlserver.chainer.workflowdata.xmlserializers.dll

14.0.2002.14

409,040

21-Jul-2018

21:46

x86

Microsoft.sqlserver.configuration.agentextension.dll

14.0.2002.14

135,712

21-Jul-2018

22:11

x86

Microsoft.sqlserver.configuration.asextension.dll

14.0.2002.14

406,160

21-Jul-2018

22:11

x86

Microsoft.sqlserver.configuration.astelemetryextension.dll

14.0.1000.169

72,888

23-Aug-2017

08:27

x64

Microsoft.sqlserver.configuration.bootstrapextension.dll

14.0.2002.14

76,944

21-Jul-2018

22:01

x86

Microsoft.sqlserver.configuration.bootstrapextension.xmlserializers.dll

14.0.2002.14

31,912

21-Jul-2018

22:01

x86

Microsoft.sqlserver.configuration.cluster.dll

14.0.2002.14

704,144

21-Jul-2018

22:01

x86

Microsoft.sqlserver.configuration.cluster.xmlserializers.dll

14.0.2002.14

343,184

21-Jul-2018

22:01

x86

Microsoft.sqlserver.configuration.configextension.dll

14.0.2002.14

88,608

21-Jul-2018

21:53

x86

Microsoft.sqlserver.configuration.configextension.xmlserializers.dll

14.0.2002.14

43,688

21-Jul-2018

21:53

x86

Microsoft.sqlserver.configuration.connectioninfo.dll

14.0.17041.0

170,232

05-Aug-2017

08:50

x86

Microsoft.sqlserver.configuration.distributedreplayextension.dll

14.0.1000.169

79,032

23-Aug-2017

08:14

x86

Microsoft.sqlserver.configuration.dll

14.0.2002.14

278,160

21-Jul-2018

22:01

x86

Microsoft.sqlserver.configuration.dmf.common.dll

14.0.17041.0

70,904

05-Aug-2017

08:50

x86

Microsoft.sqlserver.configuration.dmf.dll

14.0.17041.0

321,784

05-Aug-2017

08:50

x86

Microsoft.sqlserver.configuration.extensibility_configextension.dll

14.0.2002.14

88,128

21-Jul-2018

22:18

x64

Microsoft.sqlserver.configuration.fulltext_configextension.dll

14.0.2002.14

82,496

21-Jul-2018

22:11

x64

Microsoft.sqlserver.configuration.impy_configextension.dll

14.0.2002.14

41,616

21-Jul-2018

22:11

x64

Microsoft.sqlserver.configuration.imr_configextension.dll

14.0.2002.14

43,104

21-Jul-2018

22:18

x64

Microsoft.sqlserver.configuration.installwizard.dll

14.0.2002.14

1,788,560

21-Jul-2018

22:18

x86

Microsoft.sqlserver.configuration.installwizardframework.dll

14.0.2002.14

76,432

21-Jul-2018

22:11

x86

Microsoft.sqlserver.configuration.installwizardframework.xmlserializers.dll

14.0.2002.14

68,168

21-Jul-2018

22:11

x86

Microsoft.sqlserver.configuration.ismasterextension.dll

14.0.1000.169

79,032

23-Aug-2017

08:14

x86

Microsoft.sqlserver.configuration.istelemetryconfigextension.dll

14.0.1000.169

41,656

23-Aug-2017

08:21

x86

Microsoft.sqlserver.configuration.isworkerextension.dll

14.0.1000.169

75,448

23-Aug-2017

08:14

x86

Microsoft.sqlserver.configuration.managementtoolsextension.dll

14.0.2002.14

47,648

21-Jul-2018

22:18

x86

Microsoft.sqlserver.configuration.mdsconfigextension.dll

14.0.2002.14

29,768

21-Jul-2018

22:11

x86

Microsoft.sqlserver.configuration.msiextension.dll

14.0.2002.14

458,272

21-Jul-2018

21:53

x86

Microsoft.sqlserver.configuration.msiextension.xmlserializers.dll

14.0.2002.14

198,728

21-Jul-2018

21:53

x86

Microsoft.sqlserver.configuration.polybaseconfigextension.dll

14.0.1000.169

185,008

23-Aug-2017

08:21

x86

Microsoft.sqlserver.configuration.powershellextension.dll

14.0.2002.14

52,296

21-Jul-2018

22:11

x86

Microsoft.sqlserver.configuration.repl_configextension.dll

14.0.2002.14

52,256

21-Jul-2018

22:11

x86

Microsoft.sqlserver.configuration.rsextension.dll

14.0.2002.14

382,024

21-Jul-2018

22:11

x86

Microsoft.sqlserver.configuration.rulesengineextension.dll

14.0.2002.14

100,496

21-Jul-2018

22:01

x86

Microsoft.sqlserver.configuration.rulesengineextension.xmlserializers.dll

14.0.2002.14

44,176

21-Jul-2018

22:01

x86

Microsoft.sqlserver.configuration.saa_configextension.dll

14.0.1000.169

35,512

23-Aug-2017

08:24

x64

Microsoft.sqlserver.configuration.sco.dll

14.0.2002.14

2,094,664

21-Jul-2018

21:41

x86

Microsoft.sqlserver.configuration.sco.xmlserializers.dll

14.0.2002.14

130,704

21-Jul-2018

21:41

x86

Microsoft.sqlserver.configuration.scoextension.dll

14.0.1000.169

236,728

23-Aug-2017

07:37

x86

Microsoft.sqlserver.configuration.setupextension.dll

14.0.2002.14

1,206,816

21-Jul-2018

22:11

x86

Microsoft.sqlserver.configuration.setupextension.xmlserializers.dll

14.0.2002.14

448,144

21-Jul-2018

22:11

x86

Microsoft.sqlserver.configuration.sfc.dll

14.0.17041.0

531,192

05-Aug-2017

08:50

x86

Microsoft.sqlserver.configuration.slpextension.dll

14.0.2002.14

64,144

21-Jul-2018

22:11

x86

Microsoft.sqlserver.configuration.smartsetupextension.dll

14.0.1000.169

232,120

23-Aug-2017

07:30

x86

Microsoft.sqlserver.configuration.smartsetupextension.xmlserializers.dll

14.0.1000.169

76,984

23-Aug-2017

07:30

x86

Microsoft.sqlserver.configuration.smo.dll

14.0.17041.0

4,181,752

05-Aug-2017

08:50

x86

Microsoft.sqlserver.configuration.smpy_configextension.dll

14.0.2002.14

41,616

21-Jul-2018

22:18

x64

Microsoft.sqlserver.configuration.smr_configextension.dll

14.0.2002.14

42,568

21-Jul-2018

22:11

x64

Microsoft.sqlserver.configuration.sniserverconfigext.dll

2017.140.2002.14

297,616

21-Jul-2018

22:11

x64

Microsoft.sqlserver.configuration.sqlbrowserextension.dll

14.0.2002.14

140,944

21-Jul-2018

22:18

x64

Microsoft.sqlserver.configuration.sqlconfigbase.dll

14.0.2002.14

71,312

21-Jul-2018

22:01

x86

Microsoft.sqlserver.configuration.sqlconfigbase.xmlserializers.dll

14.0.2002.14

34,448

21-Jul-2018

22:01

x86

Microsoft.sqlserver.configuration.sqlenum.dll

14.0.17041.0

1,478,904

05-Aug-2017

08:50

x86

Microsoft.sqlserver.configuration.sqlserver_configextension.dll

2017.140.2002.14

747,552

21-Jul-2018

22:11

x64

Microsoft.sqlserver.configuration.ssisextension.dll

14.0.2002.14

81,992

21-Jul-2018

22:11

x86

Microsoft.sqlserver.configuration.sstring.dll

14.0.1000.169

33,464

23-Aug-2017

06:58

x86

Microsoft.sqlserver.configuration.telemetryconfigextension.dll

14.0.1000.169

71,864

23-Aug-2017

08:21

x64

Microsoft.sqlserver.configuration.telemetryconfigextension.resources.dll

14.0.1000.169

23,736

23-Aug-2017

08:20

x86

Microsoft.sqlserver.configuration.uiextension.dll

14.0.2002.14

115,152

21-Jul-2018

22:18

x86

Microsoft.sqlserver.configuration.uiextension.xmlserializers.dll

14.0.2002.14

60,880

21-Jul-2018

22:18

x86

Microsoft.sqlserver.configuration.utilityextension.dll

14.0.1000.169

33,976

23-Aug-2017

08:06

x86

Microsoft.sqlserver.configuration.wizardframework.dll

14.0.2002.14

184,976

21-Jul-2018

22:11

x86

Microsoft.sqlserver.configuration.wizardframework.xmlserializers.dll

14.0.2002.14

67,144

21-Jul-2018

22:11

x86

Microsoft.sqlserver.configuration.wmiinterop.dll

14.0.1000.169

329,400

23-Aug-2017

06:58

x86

Microsoft.sqlserver.configuration.xmlserializers.dll

14.0.2002.14

160,400

21-Jul-2018

22:01

x86

Microsoft.sqlserver.configuration.xtp.configextension.dll

14.0.1000.169

31,928

23-Aug-2017

08:14

x86

Microsoft.sqlserver.customcontrols.dll

14.0.1000.169

44,728

23-Aug-2017

07:03

x86

Microsoft.sqlserver.datawarehouse.workloaddeployment.dll

13.0.9124.17

700,072

29-Jun-2018

09:46

x86

Microsoft.sqlserver.deployment.dll

14.0.1000.169

251,576

23-Aug-2017

06:58

x86

Microsoft.sqlserver.deployment.xmlserializers.dll

14.0.1000.169

33,464

23-Aug-2017

06:58

x86

Microsoft.sqlserver.diagnostics.configuration.strace.dll

14.0.1000.169

129,208

23-Aug-2017

07:41

x86

Microsoft.sqlserver.discovery.dll

14.0.2002.14

220,816

21-Jul-2018

22:01

x86

Microsoft.sqlserver.discovery.xmlserializers.dll

14.0.2002.14

220,840

21-Jul-2018

22:01

x86

Microsoft.sqlserver.instapi.dll

14.0.1000.169

46,264

23-Aug-2017

06:58

x86

Microsoft.sqlserver.interop.firewallapi.dll

14.0.0.0

38,584

23-Aug-2017

06:58

x86

Microsoft.sqlserver.interop.taskschd.dll

14.0.0.0

52,920

23-Aug-2017

07:40

x86

Microsoft.sqlserver.interop.wuapilib.dll

14.0.0.0

93,368

23-Aug-2017

07:37

x86

Microsoft.sqlserver.management.controls.dll

14.0.17041.0

394,488

05-Aug-2017

08:50

x86

Microsoft.sqlserver.setup.chainer.workflow.dll

14.0.2002.14

102,032

21-Jul-2018

21:47

x86

Microsoft.sqlserver.setup.chainer.workflow.xmlserializers.dll

14.0.2002.14

75,336

21-Jul-2018

21:47

x86

Microsoft.sqlserver.usagetracking.dll

2017.140.1000.169

54,456

23-Aug-2017

07:40

x64

Msvcp120.dll

12.0.40649.5

660,128

05-Aug-2017

08:50

x64

Msvcr120.dll

12.0.40649.5

963,744

05-Aug-2017

08:50

x64

Newtonsoft.json.dll

6.0.8.18111

504,320

05-Aug-2017

08:50

x86

Package.xsd

Not Applicable

8,832

05-Aug-2017

09:00

Not Applicable

Patchwizard.xml

Not Applicable

6,057

25-Apr-2018

07:08

Not Applicable

Pidgenx.dll

15.0.169.500

1,475,160

05-Aug-2017

08:50

x64

Pidprivateconfigobjectmaps.xml

Not Applicable

93,374

05-Aug-2017

08:50

Not Applicable

Prepareclusterwizard.xml

Not Applicable

12,299

05-Aug-2017

10:44

Not Applicable

Prepareimagewizard.xml

Not Applicable

8,246

05-Aug-2017

10:44

Not Applicable

Removenode.xml

Not Applicable

4,946

05-Aug-2017

10:44

Not Applicable

Removepatchwizard.xml

Not Applicable

5,680

25-Apr-2018

07:08

Not Applicable

Repairwizard.xml

Not Applicable

5,423

05-Aug-2017

10:44

Not Applicable

Rsetup.exe

9.2.0.25

191,472

29-Jun-2018

09:04

x86

Runrulesui.xml

Not Applicable

1,403

05-Aug-2017

10:44

Not Applicable

Scenarioengine.exe

14.0.2002.14

67,728

21-Jul-2018

22:18

x64

Scenarioengine.exe.config

Not Applicable

344

19-Aug-2017

03:41

Not Applicable

Shellobjects.dll

1.0.0.0

135,352

23-Aug-2017

07:35

x86

Sqlboot.dll

2017.140.2002.14

196,168

21-Jul-2018

21:41

x64

Sqlcab.dll

2017.140.2002.14

154,576

21-Jul-2018

21:32

x64

Sqlconf.dll

2017.140.2002.14

60,048

21-Jul-2018

21:41

x64

Sqlmu.dll

2017.140.2002.14

106,960

21-Jul-2018

21:36

x64

Sqlprocesssub.dll

2017.140.2002.14

115,272

21-Jul-2018

21:36

x64

Sqlsccn.dll

2017.140.2002.14

105,424

21-Jul-2018

21:32

x64

Uninstallwizard.xml

Not Applicable

4,648

05-Aug-2017

10:44

Not Applicable

Upgradewizard.xml

Not Applicable

14,573

05-Aug-2017

10:44

Not Applicable

Landingpage.resources.dll

14.0.2002.14

85,024

21-Jul-2018

21:47

x86

Microsoft.netenterpriseservers.exceptionmessagebox.resources.dll

14.0.1000.169

89,784

23-Aug-2017

06:58

x86

Microsoft.sql.chainer.package.resources.dll

14.0.2002.14

29,728

21-Jul-2018

21:32

x86

Microsoft.sql.chainer.product.resources.dll

14.0.2002.14

356,936

21-Jul-2018

21:36

x86

Microsoft.sqlserver.chainer.extensioncommon.resources.dll

14.0.2002.14

42,528

21-Jul-2018

21:47

x86

Microsoft.sqlserver.chainer.infrastructure.resources.dll

14.0.2002.14

48,704

21-Jul-2018

21:41

x86

Microsoft.sqlserver.chainer.setup.resources.dll

14.0.2002.14

26,576

21-Jul-2018

22:18

x86

Microsoft.sqlserver.configuration.agentextension.resources.dll

14.0.2002.14

35,984

21-Jul-2018

22:11

x86

Microsoft.sqlserver.configuration.asextension.resources.dll

14.0.2002.14

76,944

21-Jul-2018

22:11

x86

Microsoft.sqlserver.configuration.bootstrapextension.resources.dll

14.0.2002.14

34,336

21-Jul-2018

22:01

x86

Microsoft.sqlserver.configuration.cluster.resources.dll

14.0.2002.14

175,248

21-Jul-2018

22:01

x86

Microsoft.sqlserver.configuration.configextension.resources.dll

14.0.2002.14

24,720

21-Jul-2018

21:53

x86

Microsoft.sqlserver.configuration.connectioninfo.resources.dll

14.0.17041.0

26,360

05-Aug-2017

08:51

x86

Microsoft.sqlserver.configuration.distributedreplayextension.resources.dll

14.0.1000.169

27,320

23-Aug-2017

08:14

x86

Microsoft.sqlserver.configuration.dmf.common.resources.dll

14.0.17041.0

24,824

05-Aug-2017

08:50

x86

Microsoft.sqlserver.configuration.dmf.resources.dll

14.0.17041.0

39,672

05-Aug-2017

08:51

x86

Microsoft.sqlserver.configuration.extensibility_configextension.resources.dll

14.0.2002.14

27,792

21-Jul-2018

22:18

x86

Microsoft.sqlserver.configuration.fulltext_configextension.resources.dll

14.0.2002.14

27,720

21-Jul-2018

22:11

x86

Microsoft.sqlserver.configuration.impy_configextension.resources.dll

14.0.2002.14

23,616

21-Jul-2018

22:18

x86

Microsoft.sqlserver.configuration.imr_configextension.resources.dll

14.0.2002.14

22,152

21-Jul-2018

22:18

x86

Microsoft.sqlserver.configuration.installwizard.resources.dll

14.0.2002.14

1,087,552

21-Jul-2018

22:18

x86

Microsoft.sqlserver.configuration.installwizardframework.resources.dll

14.0.2002.14

23,184

21-Jul-2018

22:11

x86

Microsoft.sqlserver.configuration.ismasterextension.resources.dll

14.0.1000.169

26,808

23-Aug-2017

08:14

x86

Microsoft.sqlserver.configuration.isworkerextension.resources.dll

14.0.1000.169

25,784

23-Aug-2017

08:14

x86

Microsoft.sqlserver.configuration.managementtoolsextension.resources.dll

14.0.2002.14

26,768

21-Jul-2018

22:18

x86

Microsoft.sqlserver.configuration.msiextension.resources.dll

14.0.2002.14

81,440

21-Jul-2018

21:53

x86

Microsoft.sqlserver.configuration.polybaseconfigextension.resources.dll

14.0.1000.169

50,872

23-Aug-2017

08:21

x86

Microsoft.sqlserver.configuration.powershellextension.resources.dll

14.0.2002.14

26,760

21-Jul-2018

22:11

x86

Microsoft.sqlserver.configuration.repl_configextension.resources.dll

14.0.2002.14

23,184

21-Jul-2018

22:11

x86

Microsoft.sqlserver.configuration.resources.dll

14.0.2002.14

71,712

21-Jul-2018

22:01

x86

Microsoft.sqlserver.configuration.rsextension.resources.dll

14.0.2002.14

69,704

21-Jul-2018

22:11

x86

Microsoft.sqlserver.configuration.rulesengineextension.resources.dll

14.0.2002.14

38,032

21-Jul-2018

22:01

x86

Microsoft.sqlserver.configuration.saa_configextension.resources.dll

14.0.1000.169

22,200

23-Aug-2017

08:24

x86

Microsoft.sqlserver.configuration.sco.resources.dll

14.0.2002.14

1,006,736

21-Jul-2018

21:41

x86

Microsoft.sqlserver.configuration.scoextension.resources.dll

14.0.1000.169

60,088

23-Aug-2017

07:36

x86

Microsoft.sqlserver.configuration.setupextension.resources.dll

14.0.2002.14

329,760

21-Jul-2018

22:11

x86

Microsoft.sqlserver.configuration.sfc.resources.dll

14.0.17041.0

158,456

05-Aug-2017

08:50

x86

Microsoft.sqlserver.configuration.slpextension.resources.dll

14.0.2002.14

27,792

21-Jul-2018

22:11

x86

Microsoft.sqlserver.configuration.smartsetupextension.resources.dll

14.0.1000.169

40,112

23-Aug-2017

07:30

x86

Microsoft.sqlserver.configuration.smo.resources.dll

14.0.17041.0

867,064

05-Aug-2017

08:51

x86

Microsoft.sqlserver.configuration.smpy_configextension.resources.dll

14.0.2002.14

22,160

21-Jul-2018

22:18

x86

Microsoft.sqlserver.configuration.smr_configextension.resources.dll

14.0.2002.14

23,624

21-Jul-2018

22:11

x86

Microsoft.sqlserver.configuration.sniserverconfigext.resources.dll

2017.140.1000.169

36,536

23-Aug-2017

08:21

x86

Microsoft.sqlserver.configuration.sqlbrowserextension.resources.dll

14.0.2002.14

45,632

21-Jul-2018

22:18

x86

Microsoft.sqlserver.configuration.sqlconfigbase.resources.dll

14.0.2002.14

24,208

21-Jul-2018

22:01

x86

Microsoft.sqlserver.configuration.sqlenum.resources.dll

14.0.17041.0

867,064

05-Aug-2017

08:51

x86

Microsoft.sqlserver.configuration.sqlserver_configextension.resources.dll

2017.140.2002.14

158,864

21-Jul-2018

22:11

x86

Microsoft.sqlserver.configuration.ssisextension.resources.dll

14.0.2002.14

27,280

21-Jul-2018

22:11

x86

Microsoft.sqlserver.configuration.uiextension.resources.dll

14.0.2002.14

27,272

21-Jul-2018

22:18

x86

Microsoft.sqlserver.configuration.utilityextension.resources.dll

14.0.1000.169

22,200

23-Aug-2017

08:06

x86

Microsoft.sqlserver.configuration.wizardframework.resources.dll

14.0.2002.14

62,600

21-Jul-2018

22:11

x86

Microsoft.sqlserver.configuration.xtp.configextension.resources.dll

14.0.1000.169

22,200

23-Aug-2017

08:14

x86

Microsoft.sqlserver.deployment.resources.dll

14.0.1000.169

21,168

23-Aug-2017

06:58

x86

Microsoft.sqlserver.discovery.resources.dll

14.0.2002.14

89,768

21-Jul-2018

22:01

x86

Microsoft.sqlserver.management.controls.resources.dll

14.0.17041.0

85,752

05-Aug-2017

08:50

x86

Microsoft.sqlserver.setup.chainer.workflow.resources.dll

14.0.2002.14

34,880

21-Jul-2018

21:47

x86

Landingpage.resources.dll

14.0.2002.14

85,024

21-Jul-2018

21:47

x86

Microsoft.netenterpriseservers.exceptionmessagebox.resources.dll

14.0.1000.169

89,784

23-Aug-2017

06:58

x86

Microsoft.sql.chainer.package.resources.dll

14.0.2002.14

29,768

21-Jul-2018

21:32

x86

Microsoft.sql.chainer.product.resources.dll

14.0.2002.14

358,352

21-Jul-2018

21:37

x86

Microsoft.sqlserver.chainer.extensioncommon.resources.dll

14.0.2002.14

42,016

21-Jul-2018

21:47

x86

Microsoft.sqlserver.chainer.infrastructure.resources.dll

14.0.2002.14

46,736

21-Jul-2018

21:42

x86

Microsoft.sqlserver.chainer.setup.resources.dll

14.0.2002.14

25,120

21-Jul-2018

22:18

x86

Microsoft.sqlserver.configuration.agentextension.resources.dll

14.0.2002.14

35,984

21-Jul-2018

22:12

x86

Microsoft.sqlserver.configuration.asextension.resources.dll

14.0.2002.14

77,456

21-Jul-2018

22:12

x86

Microsoft.sqlserver.configuration.bootstrapextension.resources.dll

14.0.2002.14

32,904

21-Jul-2018

22:02

x86

Microsoft.sqlserver.configuration.cluster.resources.dll

14.0.2002.14

175,248

21-Jul-2018

22:02

x86

Microsoft.sqlserver.configuration.configextension.resources.dll

14.0.2002.14

24,208

21-Jul-2018

21:54

x86

Microsoft.sqlserver.configuration.connectioninfo.resources.dll

14.0.17041.0

25,848

05-Aug-2017

08:51

x86

Microsoft.sqlserver.configuration.distributedreplayextension.resources.dll

14.0.1000.169

27,320

23-Aug-2017

08:14

x86

Microsoft.sqlserver.configuration.dmf.common.resources.dll

14.0.17041.0

24,824

05-Aug-2017

08:50

x86

Microsoft.sqlserver.configuration.dmf.resources.dll

14.0.17041.0

39,160

05-Aug-2017

08:51

x86

Microsoft.sqlserver.configuration.extensibility_configextension.resources.dll

14.0.2002.14

27,280

21-Jul-2018

22:18

x86

Microsoft.sqlserver.configuration.fulltext_configextension.resources.dll

14.0.2002.14

28,232

21-Jul-2018

22:12

x86

Microsoft.sqlserver.configuration.impy_configextension.resources.dll

14.0.2002.14

22,152

21-Jul-2018

22:18

x86

Microsoft.sqlserver.configuration.imr_configextension.resources.dll

14.0.2002.14

23,616

21-Jul-2018

22:18

x86

Microsoft.sqlserver.configuration.installwizard.resources.dll

14.0.2002.14

1,089,168

21-Jul-2018

22:18

x86

Microsoft.sqlserver.configuration.installwizardframework.resources.dll

14.0.2002.14

23,184

21-Jul-2018

22:12

x86

Microsoft.sqlserver.configuration.ismasterextension.resources.dll

14.0.1000.169

27,320

23-Aug-2017

08:14

x86

Microsoft.sqlserver.configuration.isworkerextension.resources.dll

14.0.1000.169

25,784

23-Aug-2017

08:14

x86

Microsoft.sqlserver.configuration.managementtoolsextension.resources.dll

14.0.2002.14

29,648

21-Jul-2018

22:18

x86

Microsoft.sqlserver.configuration.msiextension.resources.dll

14.0.2002.14

81,440

21-Jul-2018

21:54

x86

Microsoft.sqlserver.configuration.polybaseconfigextension.resources.dll

14.0.1000.169

50,872

23-Aug-2017

08:20

x86

Microsoft.sqlserver.configuration.powershellextension.resources.dll

14.0.2002.14

28,232

21-Jul-2018

22:12

x86

Microsoft.sqlserver.configuration.repl_configextension.resources.dll

14.0.2002.14

24,608

21-Jul-2018

22:12

x86

Microsoft.sqlserver.configuration.resources.dll

14.0.2002.14

71,312

21-Jul-2018

22:02

x86

Microsoft.sqlserver.configuration.rsextension.resources.dll

14.0.2002.14

67,728

21-Jul-2018

22:12

x86

Microsoft.sqlserver.configuration.rulesengineextension.resources.dll

14.0.2002.14

38,032

21-Jul-2018

22:02

x86

Microsoft.sqlserver.configuration.saa_configextension.resources.dll

14.0.1000.169

22,192

23-Aug-2017

08:24

x86

Microsoft.sqlserver.configuration.sco.resources.dll

14.0.2002.14

991,304

21-Jul-2018

21:42

x86

Microsoft.sqlserver.configuration.scoextension.resources.dll

14.0.1000.169

59,056

23-Aug-2017

07:36

x86

Microsoft.sqlserver.configuration.setupextension.resources.dll

14.0.2002.14

328,848

21-Jul-2018

22:12

x86

Microsoft.sqlserver.configuration.sfc.resources.dll

14.0.17041.0

157,944

05-Aug-2017

08:50

x86

Microsoft.sqlserver.configuration.slpextension.resources.dll

14.0.2002.14

29,216

21-Jul-2018

22:12

x86

Microsoft.sqlserver.configuration.smartsetupextension.resources.dll

14.0.1000.169

41,144

23-Aug-2017

07:30

x86

Microsoft.sqlserver.configuration.smo.resources.dll

14.0.17041.0

872,696

05-Aug-2017

08:51

x86

Microsoft.sqlserver.configuration.smpy_configextension.resources.dll

14.0.2002.14

22,160

21-Jul-2018

22:18

x86

Microsoft.sqlserver.configuration.smr_configextension.resources.dll

14.0.2002.14

23,648

21-Jul-2018

22:12

x86

Microsoft.sqlserver.configuration.sniserverconfigext.resources.dll

2017.140.1000.169

36,536

23-Aug-2017

08:20

x86

Microsoft.sqlserver.configuration.sqlbrowserextension.resources.dll

14.0.2002.14

45,632

21-Jul-2018

22:18

x86

Microsoft.sqlserver.configuration.sqlconfigbase.resources.dll

14.0.2002.14

24,208

21-Jul-2018

22:02

x86

Microsoft.sqlserver.configuration.sqlenum.resources.dll

14.0.17041.0

866,552

05-Aug-2017

08:51

x86

Microsoft.sqlserver.configuration.sqlserver_configextension.resources.dll

2017.140.2002.14

160,800

21-Jul-2018

22:12

x86

Microsoft.sqlserver.configuration.ssisextension.resources.dll

14.0.2002.14

28,744

21-Jul-2018

22:12

x86

Microsoft.sqlserver.configuration.uiextension.resources.dll

14.0.2002.14

29,248

21-Jul-2018

22:18

x86

Microsoft.sqlserver.configuration.utilityextension.resources.dll

14.0.1000.169

22,200

23-Aug-2017

08:06

x86

Microsoft.sqlserver.configuration.wizardframework.resources.dll

14.0.2002.14

64,544

21-Jul-2018

22:12

x86

Microsoft.sqlserver.configuration.xtp.configextension.resources.dll

14.0.1000.169

22,200

23-Aug-2017

08:14

x86

Microsoft.sqlserver.deployment.resources.dll

14.0.1000.169

21,176

23-Aug-2017

06:58

x86

Microsoft.sqlserver.discovery.resources.dll

14.0.2002.14

89,232

21-Jul-2018

22:02

x86

Microsoft.sqlserver.management.controls.resources.dll

14.0.17041.0

85,752

05-Aug-2017

08:50

x86

Microsoft.sqlserver.setup.chainer.workflow.resources.dll

14.0.2002.14

32,912

21-Jul-2018

21:47

x86

Landingpage.resources.dll

14.0.2002.14

84,112

21-Jul-2018

21:46

x86

Microsoft.netenterpriseservers.exceptionmessagebox.resources.dll

14.0.1000.169

89,784

23-Aug-2017

06:58

x86

Microsoft.sql.chainer.package.resources.dll

14.0.2002.14

31,184

21-Jul-2018

21:32

x86

Microsoft.sql.chainer.product.resources.dll

14.0.2002.14

356,936

21-Jul-2018

21:35

x86

Microsoft.sqlserver.chainer.extensioncommon.resources.dll

14.0.2002.14

41,104

21-Jul-2018

21:47

x86

Microsoft.sqlserver.chainer.infrastructure.resources.dll

14.0.2002.14

49,224

21-Jul-2018

21:41

x86

Microsoft.sqlserver.chainer.setup.resources.dll

14.0.2002.14

25,632

21-Jul-2018

22:18

x86

Microsoft.sqlserver.configuration.agentextension.resources.dll

14.0.2002.14

37,920

21-Jul-2018

22:11

x86

Microsoft.sqlserver.configuration.asextension.resources.dll

14.0.2002.14

79,424

21-Jul-2018

22:11

x86

Microsoft.sqlserver.configuration.bootstrapextension.resources.dll

14.0.2002.14

34,848

21-Jul-2018

22:01

x86

Microsoft.sqlserver.configuration.cluster.resources.dll

14.0.2002.14

178,832

21-Jul-2018

22:01

x86

Microsoft.sqlserver.configuration.configextension.resources.dll

14.0.2002.14

26,144

21-Jul-2018

21:53

x86

Microsoft.sqlserver.configuration.connectioninfo.resources.dll

14.0.17041.0

26,360

05-Aug-2017

08:51

x86

Microsoft.sqlserver.configuration.distributedreplayextension.resources.dll

14.0.1000.169

27,320

23-Aug-2017

08:14

x86

Microsoft.sqlserver.configuration.dmf.common.resources.dll

14.0.17041.0

24,824

05-Aug-2017

08:50

x86

Microsoft.sqlserver.configuration.dmf.resources.dll

14.0.17041.0

40,184

05-Aug-2017

08:51

x86

Microsoft.sqlserver.configuration.extensibility_configextension.resources.dll

14.0.2002.14

27,784

21-Jul-2018

22:18

x86

Microsoft.sqlserver.configuration.fulltext_configextension.resources.dll

14.0.2002.14

28,744

21-Jul-2018

22:11

x86

Microsoft.sqlserver.configuration.impy_configextension.resources.dll

14.0.2002.14

23,616

21-Jul-2018

22:18

x86

Microsoft.sqlserver.configuration.imr_configextension.resources.dll

14.0.2002.14

22,160

21-Jul-2018

22:18

x86

Microsoft.sqlserver.configuration.installwizard.resources.dll

14.0.2002.14

1,089,680

21-Jul-2018

22:18

x86

Microsoft.sqlserver.configuration.installwizardframework.resources.dll

14.0.2002.14

24,672

21-Jul-2018

22:11

x86

Microsoft.sqlserver.configuration.ismasterextension.resources.dll

14.0.1000.169

26,808

23-Aug-2017

08:14

x86

Microsoft.sqlserver.configuration.isworkerextension.resources.dll

14.0.1000.169

25,784

23-Aug-2017

08:14

x86

Microsoft.sqlserver.configuration.managementtoolsextension.resources.dll

14.0.2002.14

28,192

21-Jul-2018

22:18

x86

Microsoft.sqlserver.configuration.msiextension.resources.dll

14.0.2002.14

82,464

21-Jul-2018

21:53

x86

Microsoft.sqlserver.configuration.polybaseconfigextension.resources.dll

14.0.1000.169

50,872

23-Aug-2017

08:20

x86

Microsoft.sqlserver.configuration.powershellextension.resources.dll

14.0.2002.14

26,768

21-Jul-2018

22:11

x86

Microsoft.sqlserver.configuration.repl_configextension.resources.dll

14.0.2002.14

23,184

21-Jul-2018

22:11

x86

Microsoft.sqlserver.configuration.resources.dll

14.0.2002.14

73,248

21-Jul-2018

22:01

x86

Microsoft.sqlserver.configuration.rsextension.resources.dll

14.0.2002.14

68,752

21-Jul-2018

22:11

x86

Microsoft.sqlserver.configuration.rulesengineextension.resources.dll

14.0.2002.14

38,544

21-Jul-2018

22:01

x86

Microsoft.sqlserver.configuration.saa_configextension.resources.dll

14.0.1000.169

22,200

23-Aug-2017

08:24

x86

Microsoft.sqlserver.configuration.sco.resources.dll

14.0.2002.14

914,504

21-Jul-2018

21:41

x86

Microsoft.sqlserver.configuration.scoextension.resources.dll

14.0.1000.169

61,112

23-Aug-2017

07:36

x86

Microsoft.sqlserver.configuration.setupextension.resources.dll

14.0.2002.14

332,968

21-Jul-2018

22:11

x86

Microsoft.sqlserver.configuration.sfc.resources.dll

14.0.17041.0

158,456

05-Aug-2017

08:50

x86

Microsoft.sqlserver.configuration.slpextension.resources.dll

14.0.2002.14

27,792

21-Jul-2018

22:11

x86

Microsoft.sqlserver.configuration.smartsetupextension.resources.dll

14.0.1000.169

41,656

23-Aug-2017

07:30

x86

Microsoft.sqlserver.configuration.smo.resources.dll

14.0.17041.0

878,840

05-Aug-2017

08:51

x86

Microsoft.sqlserver.configuration.smpy_configextension.resources.dll

14.0.2002.14

22,160

21-Jul-2018

22:18

x86

Microsoft.sqlserver.configuration.smr_configextension.resources.dll

14.0.2002.14

22,152

21-Jul-2018

22:11

x86

Microsoft.sqlserver.configuration.sniserverconfigext.resources.dll

2017.140.1000.169

36,536

23-Aug-2017

08:20

x86

Microsoft.sqlserver.configuration.sqlbrowserextension.resources.dll

14.0.2002.14

46,152

21-Jul-2018

22:18

x86

Microsoft.sqlserver.configuration.sqlconfigbase.resources.dll

14.0.2002.14

24,712

21-Jul-2018

22:01

x86

Microsoft.sqlserver.configuration.sqlenum.resources.dll

14.0.17041.0

867,064

05-Aug-2017

08:51

x86

Microsoft.sqlserver.configuration.sqlserver_configextension.resources.dll

2017.140.2002.14

160,912

21-Jul-2018

22:11

x86

Microsoft.sqlserver.configuration.ssisextension.resources.dll

14.0.2002.14

28,704

21-Jul-2018

22:11

x86

Microsoft.sqlserver.configuration.uiextension.resources.dll

14.0.2002.14

27,792

21-Jul-2018

22:18

x86

Microsoft.sqlserver.configuration.utilityextension.resources.dll

14.0.1000.169

22,192

23-Aug-2017

08:06

x86

Microsoft.sqlserver.configuration.wizardframework.resources.dll

14.0.2002.14

64,544

21-Jul-2018

22:11

x86

Microsoft.sqlserver.configuration.xtp.configextension.resources.dll

14.0.1000.169

22,200

23-Aug-2017

08:14

x86

Microsoft.sqlserver.deployment.resources.dll

14.0.1000.169

21,176

23-Aug-2017

06:58

x86

Microsoft.sqlserver.discovery.resources.dll

14.0.2002.14

89,744

21-Jul-2018

22:01

x86

Microsoft.sqlserver.management.controls.resources.dll

14.0.17041.0

85,752

05-Aug-2017

08:50

x86

Microsoft.sqlserver.setup.chainer.workflow.resources.dll

14.0.2002.14

33,424

21-Jul-2018

21:47

x86

Landingpage.resources.dll

14.0.2002.14

85,024

21-Jul-2018

21:47

x86

Microsoft.netenterpriseservers.exceptionmessagebox.resources.dll

14.0.1000.169

89,784

23-Aug-2017

06:58

x86

Microsoft.sql.chainer.package.resources.dll

14.0.2002.14

29,768

21-Jul-2018

21:32

x86

Microsoft.sql.chainer.product.resources.dll

14.0.2002.14

358,352

21-Jul-2018

21:36

x86

Microsoft.sqlserver.chainer.extensioncommon.resources.dll

14.0.2002.14

40,592

21-Jul-2018

21:47

x86

Microsoft.sqlserver.chainer.infrastructure.resources.dll

14.0.2002.14

48,192

21-Jul-2018

21:41

x86

Microsoft.sqlserver.chainer.setup.resources.dll

14.0.2002.14

23,696

21-Jul-2018

22:18

x86

Microsoft.sqlserver.configuration.agentextension.resources.dll

14.0.2002.14

35,472

21-Jul-2018

22:11

x86

Microsoft.sqlserver.configuration.asextension.resources.dll

14.0.2002.14

76,424

21-Jul-2018

22:11

x86

Microsoft.sqlserver.configuration.bootstrapextension.resources.dll

14.0.2002.14

32,912

21-Jul-2018

22:01

x86

Microsoft.sqlserver.configuration.cluster.resources.dll

14.0.2002.14

172,688

21-Jul-2018

22:01

x86

Microsoft.sqlserver.configuration.configextension.resources.dll

14.0.2002.14

25,632

21-Jul-2018

21:53

x86

Microsoft.sqlserver.configuration.connectioninfo.resources.dll

14.0.17041.0

26,360

05-Aug-2017

08:51

x86

Microsoft.sqlserver.configuration.distributedreplayextension.resources.dll

14.0.1000.169

27,320

23-Aug-2017

08:14

x86

Microsoft.sqlserver.configuration.dmf.common.resources.dll

14.0.17041.0

24,824

05-Aug-2017

08:50

x86

Microsoft.sqlserver.configuration.dmf.resources.dll

14.0.17041.0

39,672

05-Aug-2017

08:51

x86

Microsoft.sqlserver.configuration.extensibility_configextension.resources.dll

14.0.2002.14

27,280

21-Jul-2018

22:18

x86

Microsoft.sqlserver.configuration.fulltext_configextension.resources.dll

14.0.2002.14

28,232

21-Jul-2018

22:11

x86

Microsoft.sqlserver.configuration.impy_configextension.resources.dll

14.0.2002.14

23,624

21-Jul-2018

22:18

x86

Microsoft.sqlserver.configuration.imr_configextension.resources.dll

14.0.2002.14

22,160

21-Jul-2018

22:18

x86

Microsoft.sqlserver.configuration.installwizard.resources.dll

14.0.2002.14

1,086,536

21-Jul-2018

22:18

x86

Microsoft.sqlserver.configuration.installwizardframework.resources.dll

14.0.2002.14

23,184

21-Jul-2018

22:11

x86

Microsoft.sqlserver.configuration.ismasterextension.resources.dll

14.0.1000.169

27,320

23-Aug-2017

08:14

x86

Microsoft.sqlserver.configuration.isworkerextension.resources.dll

14.0.1000.169

25,784

23-Aug-2017

08:14

x86

Microsoft.sqlserver.configuration.managementtoolsextension.resources.dll

14.0.2002.14

28,192

21-Jul-2018

22:18

x86

Microsoft.sqlserver.configuration.msiextension.resources.dll

14.0.2002.14

81,440

21-Jul-2018

21:53

x86

Microsoft.sqlserver.configuration.polybaseconfigextension.resources.dll

14.0.1000.169

50,872

23-Aug-2017

08:20

x86

Microsoft.sqlserver.configuration.powershellextension.resources.dll

14.0.2002.14

26,768

21-Jul-2018

22:11

x86

Microsoft.sqlserver.configuration.repl_configextension.resources.dll

14.0.2002.14

24,648

21-Jul-2018

22:11

x86

Microsoft.sqlserver.configuration.resources.dll

14.0.2002.14

70,800

21-Jul-2018

22:01

x86

Microsoft.sqlserver.configuration.rsextension.resources.dll

14.0.2002.14

67,216

21-Jul-2018

22:11

x86

Microsoft.sqlserver.configuration.rulesengineextension.resources.dll

14.0.2002.14

38,032

21-Jul-2018

22:01

x86

Microsoft.sqlserver.configuration.saa_configextension.resources.dll

14.0.1000.169

22,192

23-Aug-2017

08:24

x86

Microsoft.sqlserver.configuration.sco.resources.dll

14.0.2002.14

1,002,568

21-Jul-2018

21:41

x86

Microsoft.sqlserver.configuration.scoextension.resources.dll

14.0.1000.169

60,088

23-Aug-2017

07:36

x86

Microsoft.sqlserver.configuration.setupextension.resources.dll

14.0.2002.14

326,800

21-Jul-2018

22:11

x86

Microsoft.sqlserver.configuration.sfc.resources.dll

14.0.17041.0

157,944

05-Aug-2017

08:50

x86

Microsoft.sqlserver.configuration.slpextension.resources.dll

14.0.2002.14

29,256

21-Jul-2018

22:11

x86

Microsoft.sqlserver.configuration.smartsetupextension.resources.dll

14.0.1000.169

41,144

23-Aug-2017

07:30

x86

Microsoft.sqlserver.configuration.smo.resources.dll

14.0.17041.0

840,952

05-Aug-2017

08:51

x86

Microsoft.sqlserver.configuration.smpy_configextension.resources.dll

14.0.2002.14

22,160

21-Jul-2018

22:18

x86

Microsoft.sqlserver.configuration.smr_configextension.resources.dll

14.0.2002.14

22,160

21-Jul-2018

22:11

x86

Microsoft.sqlserver.configuration.sniserverconfigext.resources.dll

2017.140.1000.169

36,536

23-Aug-2017

08:20

x86

Microsoft.sqlserver.configuration.sqlbrowserextension.resources.dll

14.0.2002.14

44,168

21-Jul-2018

22:18

x86

Microsoft.sqlserver.configuration.sqlconfigbase.resources.dll

14.0.2002.14

24,208

21-Jul-2018

22:01

x86

Microsoft.sqlserver.configuration.sqlenum.resources.dll

14.0.17041.0

866,552

05-Aug-2017

08:51

x86

Microsoft.sqlserver.configuration.sqlserver_configextension.resources.dll

2017.140.2002.14

159,304

21-Jul-2018

22:11

x86

Microsoft.sqlserver.configuration.ssisextension.resources.dll

14.0.2002.14

28,744

21-Jul-2018

22:11

x86

Microsoft.sqlserver.configuration.uiextension.resources.dll

14.0.2002.14

28,736

21-Jul-2018

22:18

x86

Microsoft.sqlserver.configuration.utilityextension.resources.dll

14.0.1000.169

22,192

23-Aug-2017

08:06

x86

Microsoft.sqlserver.configuration.wizardframework.resources.dll

14.0.2002.14

62,608

21-Jul-2018

22:11

x86

Microsoft.sqlserver.configuration.xtp.configextension.resources.dll

14.0.1000.169

22,200

23-Aug-2017

08:14

x86

Microsoft.sqlserver.deployment.resources.dll

14.0.1000.169

21,176

23-Aug-2017

06:58

x86

Microsoft.sqlserver.discovery.resources.dll

14.0.2002.14

90,656

21-Jul-2018

22:01

x86

Microsoft.sqlserver.management.controls.resources.dll

14.0.17041.0

85,752

05-Aug-2017

08:50

x86

Microsoft.sqlserver.setup.chainer.workflow.resources.dll

14.0.2002.14

34,376

21-Jul-2018

21:47

x86

Landingpage.resources.dll

14.0.2002.14

87,072

21-Jul-2018

21:47

x86

Microsoft.netenterpriseservers.exceptionmessagebox.resources.dll

14.0.1000.169

89,784

23-Aug-2017

06:57

x86

Microsoft.sql.chainer.package.resources.dll

14.0.2002.14

31,184

21-Jul-2018

21:32

x86

Microsoft.sql.chainer.product.resources.dll

14.0.2002.14

356,896

21-Jul-2018

21:36

x86

Microsoft.sqlserver.chainer.extensioncommon.resources.dll

14.0.2002.14

41,616

21-Jul-2018

21:47

x86

Microsoft.sqlserver.chainer.infrastructure.resources.dll

14.0.2002.14

50,248

21-Jul-2018

21:41

x86

Microsoft.sqlserver.chainer.setup.resources.dll

14.0.2002.14

24,208

21-Jul-2018

22:18

x86

Microsoft.sqlserver.configuration.agentextension.resources.dll

14.0.2002.14

38,544

21-Jul-2018

22:11

x86

Microsoft.sqlserver.configuration.asextension.resources.dll

14.0.2002.14

81,552

21-Jul-2018

22:11

x86

Microsoft.sqlserver.configuration.bootstrapextension.resources.dll

14.0.2002.14

34,960

21-Jul-2018

22:01

x86

Microsoft.sqlserver.configuration.cluster.resources.dll

14.0.2002.14

191,632

21-Jul-2018

22:01

x86

Microsoft.sqlserver.configuration.configextension.resources.dll

14.0.2002.14

26,144

21-Jul-2018

21:53

x86

Microsoft.sqlserver.configuration.connectioninfo.resources.dll

14.0.17041.0

36,600

05-Aug-2017

08:51

x86

Microsoft.sqlserver.configuration.distributedreplayextension.resources.dll

14.0.1000.169

27,832

23-Aug-2017

08:14

x86

Microsoft.sqlserver.configuration.dmf.common.resources.dll

14.0.17041.0

25,336

05-Aug-2017

08:50

x86

Microsoft.sqlserver.configuration.dmf.resources.dll

14.0.17041.0

41,720

05-Aug-2017

08:51

x86

Microsoft.sqlserver.configuration.extensibility_configextension.resources.dll

14.0.2002.14

27,792

21-Jul-2018

22:18

x86

Microsoft.sqlserver.configuration.fulltext_configextension.resources.dll

14.0.2002.14

26,768

21-Jul-2018

22:11

x86

Microsoft.sqlserver.configuration.impy_configextension.resources.dll

14.0.2002.14

22,160

21-Jul-2018

22:18

x86

Microsoft.sqlserver.configuration.imr_configextension.resources.dll

14.0.2002.14

22,160

21-Jul-2018

22:18

x86

Microsoft.sqlserver.configuration.installwizard.resources.dll

14.0.2002.14

1,097,872

21-Jul-2018

22:18

x86

Microsoft.sqlserver.configuration.installwizardframework.resources.dll

14.0.2002.14

23,176

21-Jul-2018

22:11

x86

Microsoft.sqlserver.configuration.ismasterextension.resources.dll

14.0.1000.169

27,320

23-Aug-2017

08:14

x86

Microsoft.sqlserver.configuration.isworkerextension.resources.dll

14.0.1000.169

26,296

23-Aug-2017

08:14

x86

Microsoft.sqlserver.configuration.managementtoolsextension.resources.dll

14.0.2002.14

26,768

21-Jul-2018

22:18

x86

Microsoft.sqlserver.configuration.msiextension.resources.dll

14.0.2002.14

85,536

21-Jul-2018

21:53

x86

Microsoft.sqlserver.configuration.polybaseconfigextension.resources.dll

14.0.1000.169

52,400

23-Aug-2017

08:20

x86

Microsoft.sqlserver.configuration.powershellextension.resources.dll

14.0.2002.14

28,744

21-Jul-2018

22:11

x86

Microsoft.sqlserver.configuration.repl_configextension.resources.dll

14.0.2002.14

23,184

21-Jul-2018

22:11

x86

Microsoft.sqlserver.configuration.resources.dll

14.0.2002.14

75,920

21-Jul-2018

22:01

x86

Microsoft.sqlserver.configuration.rsextension.resources.dll

14.0.2002.14

73,800

21-Jul-2018

22:11

x86

Microsoft.sqlserver.configuration.rulesengineextension.resources.dll

14.0.2002.14

39,968

21-Jul-2018

22:01

x86

Microsoft.sqlserver.configuration.saa_configextension.resources.dll

14.0.1000.169

22,200

23-Aug-2017

08:24

x86

Microsoft.sqlserver.configuration.sco.resources.dll

14.0.2002.14

965,264

21-Jul-2018

21:41

x86

Microsoft.sqlserver.configuration.scoextension.resources.dll

14.0.1000.169

62,648

23-Aug-2017

07:36

x86

Microsoft.sqlserver.configuration.setupextension.resources.dll

14.0.2002.14

346,768

21-Jul-2018

22:11

x86

Microsoft.sqlserver.configuration.sfc.resources.dll

14.0.17041.0

160,504

05-Aug-2017

08:50

x86

Microsoft.sqlserver.configuration.slpextension.resources.dll

14.0.2002.14

27,792

21-Jul-2018

22:11

x86

Microsoft.sqlserver.configuration.smartsetupextension.resources.dll

14.0.1000.169

44,216

23-Aug-2017

07:30

x86

Microsoft.sqlserver.configuration.smo.resources.dll

14.0.17041.0

909,048

05-Aug-2017

08:51

x86

Microsoft.sqlserver.configuration.smpy_configextension.resources.dll

14.0.2002.14

22,160

21-Jul-2018

22:18

x86

Microsoft.sqlserver.configuration.smr_configextension.resources.dll

14.0.2002.14

22,152

21-Jul-2018

22:11

x86

Microsoft.sqlserver.configuration.sniserverconfigext.resources.dll

2017.140.1000.169

27,824

23-Aug-2017

08:20

x86

Microsoft.sqlserver.configuration.sqlbrowserextension.resources.dll

14.0.2002.14

47,680

21-Jul-2018

22:18

x86

Microsoft.sqlserver.configuration.sqlconfigbase.resources.dll

14.0.2002.14

24,720

21-Jul-2018

22:01

x86

Microsoft.sqlserver.configuration.sqlenum.resources.dll

14.0.17041.0

868,088

05-Aug-2017

08:51

x86

Microsoft.sqlserver.configuration.sqlserver_configextension.resources.dll

2017.140.2002.14

166,544

21-Jul-2018

22:11

x86

Microsoft.sqlserver.configuration.ssisextension.resources.dll

14.0.2002.14

27,792

21-Jul-2018

22:11

x86

Microsoft.sqlserver.configuration.uiextension.resources.dll

14.0.2002.14

28,304

21-Jul-2018

22:18

x86

Microsoft.sqlserver.configuration.utilityextension.resources.dll

14.0.1000.169

22,712

23-Aug-2017

08:06

x86

Microsoft.sqlserver.configuration.wizardframework.resources.dll

14.0.2002.14

64,544

21-Jul-2018

22:11

x86

Microsoft.sqlserver.configuration.xtp.configextension.resources.dll

14.0.1000.169

21,688

23-Aug-2017

08:14

x86

Microsoft.sqlserver.deployment.resources.dll

14.0.1000.169

21,176

23-Aug-2017

06:57

x86

Microsoft.sqlserver.discovery.resources.dll

14.0.2002.14

89,744

21-Jul-2018

22:01

x86

Microsoft.sqlserver.management.controls.resources.dll

14.0.17041.0

85,752

05-Aug-2017

08:50

x86

Microsoft.sqlserver.setup.chainer.workflow.resources.dll

14.0.2002.14

35,400

21-Jul-2018

21:47

x86

Landingpage.resources.dll

14.0.2002.14

83,600

21-Jul-2018

21:47

x86

Microsoft.netenterpriseservers.exceptionmessagebox.resources.dll

14.0.1000.169

89,784

23-Aug-2017

06:57

x86

Microsoft.sql.chainer.package.resources.dll

14.0.2002.14

31,184

21-Jul-2018

21:32

x86

Microsoft.sql.chainer.product.resources.dll

14.0.2002.14

356,896

21-Jul-2018

21:37

x86

Microsoft.sqlserver.chainer.extensioncommon.resources.dll

14.0.2002.14

42,528

21-Jul-2018

21:47

x86

Microsoft.sqlserver.chainer.infrastructure.resources.dll

14.0.2002.14

48,704

21-Jul-2018

21:42

x86

Microsoft.sqlserver.chainer.setup.resources.dll

14.0.2002.14

26,576

21-Jul-2018

22:18

x86

Microsoft.sqlserver.configuration.agentextension.resources.dll

14.0.2002.14

36,496

21-Jul-2018

22:12

x86

Microsoft.sqlserver.configuration.asextension.resources.dll

14.0.2002.14

78,912

21-Jul-2018

22:12

x86

Microsoft.sqlserver.configuration.bootstrapextension.resources.dll

14.0.2002.14

34,336

21-Jul-2018

22:02

x86

Microsoft.sqlserver.configuration.cluster.resources.dll

14.0.2002.14

179,856

21-Jul-2018

22:02

x86

Microsoft.sqlserver.configuration.configextension.resources.dll

14.0.2002.14

26,144

21-Jul-2018

21:54

x86

Microsoft.sqlserver.configuration.connectioninfo.resources.dll

14.0.17041.0

26,360

05-Aug-2017

08:51

x86

Microsoft.sqlserver.configuration.distributedreplayextension.resources.dll

14.0.1000.169

27,320

23-Aug-2017

08:14

x86

Microsoft.sqlserver.configuration.dmf.common.resources.dll

14.0.17041.0

25,336

05-Aug-2017

08:50

x86

Microsoft.sqlserver.configuration.dmf.resources.dll

14.0.17041.0

39,672

05-Aug-2017

08:51

x86

Microsoft.sqlserver.configuration.extensibility_configextension.resources.dll

14.0.2002.14

27,280

21-Jul-2018

22:18

x86

Microsoft.sqlserver.configuration.fulltext_configextension.resources.dll

14.0.2002.14

26,256

21-Jul-2018

22:12

x86

Microsoft.sqlserver.configuration.impy_configextension.resources.dll

14.0.2002.14

22,160

21-Jul-2018

22:18

x86

Microsoft.sqlserver.configuration.imr_configextension.resources.dll

14.0.2002.14

22,160

21-Jul-2018

22:18

x86

Microsoft.sqlserver.configuration.installwizard.resources.dll

14.0.2002.14

1,087,048

21-Jul-2018

22:18

x86

Microsoft.sqlserver.configuration.installwizardframework.resources.dll

14.0.2002.14

23,184

21-Jul-2018

22:12

x86

Microsoft.sqlserver.configuration.ismasterextension.resources.dll

14.0.1000.169

26,808

23-Aug-2017

08:14

x86

Microsoft.sqlserver.configuration.isworkerextension.resources.dll

14.0.1000.169

25,784

23-Aug-2017

08:14

x86

Microsoft.sqlserver.configuration.managementtoolsextension.resources.dll

14.0.2002.14

28,192

21-Jul-2018

22:18

x86

Microsoft.sqlserver.configuration.msiextension.resources.dll

14.0.2002.14

80,928

21-Jul-2018

21:54

x86

Microsoft.sqlserver.configuration.polybaseconfigextension.resources.dll

14.0.1000.169

50,872

23-Aug-2017

08:20

x86

Microsoft.sqlserver.configuration.powershellextension.resources.dll

14.0.2002.14

26,768

21-Jul-2018

22:12

x86

Microsoft.sqlserver.configuration.repl_configextension.resources.dll

14.0.2002.14

23,176

21-Jul-2018

22:12

x86

Microsoft.sqlserver.configuration.resources.dll

14.0.2002.14

71,304

21-Jul-2018

22:02

x86

Microsoft.sqlserver.configuration.rsextension.resources.dll

14.0.2002.14

69,184

21-Jul-2018

22:12

x86

Microsoft.sqlserver.configuration.rulesengineextension.resources.dll

14.0.2002.14

38,032

21-Jul-2018

22:02

x86

Microsoft.sqlserver.configuration.saa_configextension.resources.dll

14.0.1000.169

22,200

23-Aug-2017

08:24

x86

Microsoft.sqlserver.configuration.sco.resources.dll

14.0.2002.14

868,496

21-Jul-2018

21:42

x86

Microsoft.sqlserver.configuration.scoextension.resources.dll

14.0.1000.169

60,600

23-Aug-2017

07:36

x86

Microsoft.sqlserver.configuration.setupextension.resources.dll

14.0.2002.14

326,288

21-Jul-2018

22:12

x86

Microsoft.sqlserver.configuration.sfc.resources.dll

14.0.17041.0

158,968

05-Aug-2017

08:50

x86

Microsoft.sqlserver.configuration.slpextension.resources.dll

14.0.2002.14

27,792

21-Jul-2018

22:12

x86

Microsoft.sqlserver.configuration.smartsetupextension.resources.dll

14.0.1000.169

41,144

23-Aug-2017

07:30

x86

Microsoft.sqlserver.configuration.smo.resources.dll

14.0.17041.0

866,040

05-Aug-2017

08:51

x86

Microsoft.sqlserver.configuration.smpy_configextension.resources.dll

14.0.2002.14

22,160

21-Jul-2018

22:18

x86

Microsoft.sqlserver.configuration.smr_configextension.resources.dll

14.0.2002.14

23,624

21-Jul-2018

22:12

x86

Microsoft.sqlserver.configuration.sniserverconfigext.resources.dll

2017.140.1000.169

27,320

23-Aug-2017

08:20

x86

Microsoft.sqlserver.configuration.sqlbrowserextension.resources.dll

14.0.2002.14

44,176

21-Jul-2018

22:18

x86

Microsoft.sqlserver.configuration.sqlconfigbase.resources.dll

14.0.2002.14

24,208

21-Jul-2018

22:02

x86

Microsoft.sqlserver.configuration.sqlenum.resources.dll

14.0.17041.0

867,064

05-Aug-2017

08:51

x86

Microsoft.sqlserver.configuration.sqlserver_configextension.resources.dll

2017.140.2002.14

159,888

21-Jul-2018

22:12

x86

Microsoft.sqlserver.configuration.ssisextension.resources.dll

14.0.2002.14

27,280

21-Jul-2018

22:12

x86

Microsoft.sqlserver.configuration.uiextension.resources.dll

14.0.2002.14

29,248

21-Jul-2018

22:18

x86

Microsoft.sqlserver.configuration.utilityextension.resources.dll

14.0.1000.169

22,200

23-Aug-2017

08:06

x86

Microsoft.sqlserver.configuration.wizardframework.resources.dll

14.0.2002.14

64,544

21-Jul-2018

22:12

x86

Microsoft.sqlserver.configuration.xtp.configextension.resources.dll

14.0.1000.169

21,688

23-Aug-2017

08:14

x86

Microsoft.sqlserver.deployment.resources.dll

14.0.1000.169

21,176

23-Aug-2017

06:57

x86

Microsoft.sqlserver.discovery.resources.dll

14.0.2002.14

89,744

21-Jul-2018

22:02

x86

Microsoft.sqlserver.management.controls.resources.dll

14.0.17041.0

85,752

05-Aug-2017

08:50

x86

Microsoft.sqlserver.setup.chainer.workflow.resources.dll

14.0.2002.14

32,912

21-Jul-2018

21:47

x86

Landingpage.resources.dll

14.0.2002.14

85,024

21-Jul-2018

21:47

x86

Microsoft.netenterpriseservers.exceptionmessagebox.resources.dll

14.0.1000.169

89,776

23-Aug-2017

06:58

x86

Microsoft.sql.chainer.package.resources.dll

14.0.2002.14

29,768

21-Jul-2018

21:32

x86

Microsoft.sql.chainer.product.resources.dll

14.0.2002.14

356,896

21-Jul-2018

21:36

x86

Microsoft.sqlserver.chainer.extensioncommon.resources.dll

14.0.2002.14

40,584

21-Jul-2018

21:47

x86

Microsoft.sqlserver.chainer.infrastructure.resources.dll

14.0.2002.14

46,728

21-Jul-2018

21:41

x86

Microsoft.sqlserver.chainer.setup.resources.dll

14.0.2002.14

23,696

21-Jul-2018

22:18

x86

Microsoft.sqlserver.configuration.agentextension.resources.dll

14.0.2002.14

35,472

21-Jul-2018

22:11

x86

Microsoft.sqlserver.configuration.asextension.resources.dll

14.0.2002.14

76,432

21-Jul-2018

22:11

x86

Microsoft.sqlserver.configuration.bootstrapextension.resources.dll

14.0.2002.14

34,336

21-Jul-2018

22:01

x86

Microsoft.sqlserver.configuration.cluster.resources.dll

14.0.2002.14

172,200

21-Jul-2018

22:01

x86

Microsoft.sqlserver.configuration.configextension.resources.dll

14.0.2002.14

26,144

21-Jul-2018

21:53

x86

Microsoft.sqlserver.configuration.connectioninfo.resources.dll

14.0.17041.0

25,848

05-Aug-2017

08:51

x86

Microsoft.sqlserver.configuration.distributedreplayextension.resources.dll

14.0.1000.169

27,320

23-Aug-2017

08:14

x86

Microsoft.sqlserver.configuration.dmf.common.resources.dll

14.0.17041.0

24,824

05-Aug-2017

08:50

x86

Microsoft.sqlserver.configuration.dmf.resources.dll

14.0.17041.0

38,648

05-Aug-2017

08:51

x86

Microsoft.sqlserver.configuration.extensibility_configextension.resources.dll

14.0.2002.14

28,744

21-Jul-2018

22:18

x86

Microsoft.sqlserver.configuration.fulltext_configextension.resources.dll

14.0.2002.14

28,256

21-Jul-2018

22:11

x86

Microsoft.sqlserver.configuration.impy_configextension.resources.dll

14.0.2002.14

22,160

21-Jul-2018

22:18

x86

Microsoft.sqlserver.configuration.imr_configextension.resources.dll

14.0.2002.14

22,152

21-Jul-2018

22:18

x86

Microsoft.sqlserver.configuration.installwizard.resources.dll

14.0.2002.14

1,085,072

21-Jul-2018

22:18

x86

Microsoft.sqlserver.configuration.installwizardframework.resources.dll

14.0.2002.14

23,176

21-Jul-2018

22:11

x86

Microsoft.sqlserver.configuration.ismasterextension.resources.dll

14.0.1000.169

26,808

23-Aug-2017

08:14

x86

Microsoft.sqlserver.configuration.isworkerextension.resources.dll

14.0.1000.169

25,784

23-Aug-2017

08:14

x86

Microsoft.sqlserver.configuration.managementtoolsextension.resources.dll

14.0.2002.14

29,648

21-Jul-2018

22:18

x86

Microsoft.sqlserver.configuration.msiextension.resources.dll

14.0.2002.14

80,416

21-Jul-2018

21:53

x86

Microsoft.sqlserver.configuration.polybaseconfigextension.resources.dll

14.0.1000.169

50,872

23-Aug-2017

08:21

x86

Microsoft.sqlserver.configuration.powershellextension.resources.dll

14.0.2002.14

26,760

21-Jul-2018

22:11

x86

Microsoft.sqlserver.configuration.repl_configextension.resources.dll

14.0.2002.14

23,184

21-Jul-2018

22:11

x86

Microsoft.sqlserver.configuration.resources.dll

14.0.2002.14

71,200

21-Jul-2018

22:01

x86

Microsoft.sqlserver.configuration.rsextension.resources.dll

14.0.2002.14

67,728

21-Jul-2018

22:11

x86

Microsoft.sqlserver.configuration.rulesengineextension.resources.dll

14.0.2002.14

38,056

21-Jul-2018

22:01

x86

Microsoft.sqlserver.configuration.saa_configextension.resources.dll

14.0.1000.169

22,192

23-Aug-2017

08:24

x86

Microsoft.sqlserver.configuration.sco.resources.dll

14.0.2002.14

938,448

21-Jul-2018

21:41

x86

Microsoft.sqlserver.configuration.scoextension.resources.dll

14.0.1000.169

58,032

23-Aug-2017

07:36

x86

Microsoft.sqlserver.configuration.setupextension.resources.dll

14.0.2002.14

325,152

21-Jul-2018

22:11

x86

Microsoft.sqlserver.configuration.sfc.resources.dll

14.0.17041.0

157,432

05-Aug-2017

08:50

x86

Microsoft.sqlserver.configuration.slpextension.resources.dll

14.0.2002.14

27,792

21-Jul-2018

22:11

x86

Microsoft.sqlserver.configuration.smartsetupextension.resources.dll

14.0.1000.169

40,120

23-Aug-2017

07:30

x86

Microsoft.sqlserver.configuration.smo.resources.dll

14.0.17041.0

853,240

05-Aug-2017

08:51

x86

Microsoft.sqlserver.configuration.smpy_configextension.resources.dll

14.0.2002.14

22,160

21-Jul-2018

22:18

x86

Microsoft.sqlserver.configuration.smr_configextension.resources.dll

14.0.2002.14

23,624

21-Jul-2018

22:11

x86

Microsoft.sqlserver.configuration.sniserverconfigext.resources.dll

2017.140.1000.169

36,536

23-Aug-2017

08:21

x86

Microsoft.sqlserver.configuration.sqlbrowserextension.resources.dll

14.0.2002.14

43,664

21-Jul-2018

22:18

x86

Microsoft.sqlserver.configuration.sqlconfigbase.resources.dll

14.0.2002.14

24,208

21-Jul-2018

22:01

x86

Microsoft.sqlserver.configuration.sqlenum.resources.dll

14.0.17041.0

866,552

05-Aug-2017

08:51

x86

Microsoft.sqlserver.configuration.sqlserver_configextension.resources.dll

2017.140.2002.14

159,328

21-Jul-2018

22:11

x86

Microsoft.sqlserver.configuration.ssisextension.resources.dll

14.0.2002.14

28,744

21-Jul-2018

22:11

x86

Microsoft.sqlserver.configuration.uiextension.resources.dll

14.0.2002.14

28,736

21-Jul-2018

22:18

x86

Microsoft.sqlserver.configuration.utilityextension.resources.dll

14.0.1000.169

22,200

23-Aug-2017

08:06

x86

Microsoft.sqlserver.configuration.wizardframework.resources.dll

14.0.2002.14

62,608

21-Jul-2018

22:11

x86

Microsoft.sqlserver.configuration.xtp.configextension.resources.dll

14.0.1000.169

22,200

23-Aug-2017

08:14

x86

Microsoft.sqlserver.deployment.resources.dll

14.0.1000.169

21,176

23-Aug-2017

06:58

x86

Microsoft.sqlserver.discovery.resources.dll

14.0.2002.14

89,232

21-Jul-2018

22:01

x86

Microsoft.sqlserver.management.controls.resources.dll

14.0.17041.0

85,752

05-Aug-2017

08:50

x86

Microsoft.sqlserver.setup.chainer.workflow.resources.dll

14.0.2002.14

34,368

21-Jul-2018

21:47

x86

Landingpage.resources.dll

14.0.2002.14

89,632

21-Jul-2018

21:46

x86

Microsoft.netenterpriseservers.exceptionmessagebox.resources.dll

14.0.1000.169

89,784

23-Aug-2017

06:58

x86

Microsoft.sql.chainer.package.resources.dll

14.0.2002.14

31,184

21-Jul-2018

21:32

x86

Microsoft.sql.chainer.product.resources.dll

14.0.2002.14

358,352

21-Jul-2018

21:35

x86

Microsoft.sqlserver.chainer.extensioncommon.resources.dll

14.0.2002.14

45,088

21-Jul-2018

21:46

x86

Microsoft.sqlserver.chainer.infrastructure.resources.dll

14.0.2002.14

54,848

21-Jul-2018

21:41

x86

Microsoft.sqlserver.chainer.setup.resources.dll

14.0.2002.14

28,112

21-Jul-2018

22:18

x86

Microsoft.sqlserver.configuration.agentextension.resources.dll

14.0.2002.14

40,080

21-Jul-2018

22:11

x86

Microsoft.sqlserver.configuration.asextension.resources.dll

14.0.2002.14

88,128

21-Jul-2018

22:11

x86

Microsoft.sqlserver.configuration.bootstrapextension.resources.dll

14.0.2002.14

38,056

21-Jul-2018

22:01

x86

Microsoft.sqlserver.configuration.cluster.resources.dll

14.0.2002.14

203,944

21-Jul-2018

22:01

x86

Microsoft.sqlserver.configuration.configextension.resources.dll

14.0.2002.14

27,680

21-Jul-2018

21:53

x86

Microsoft.sqlserver.configuration.connectioninfo.resources.dll

14.0.17041.0

28,408

05-Aug-2017

08:51

x86

Microsoft.sqlserver.configuration.distributedreplayextension.resources.dll

14.0.1000.169

28,856

23-Aug-2017

08:14

x86

Microsoft.sqlserver.configuration.dmf.common.resources.dll

14.0.17041.0

26,360

05-Aug-2017

08:50

x86

Microsoft.sqlserver.configuration.dmf.resources.dll

14.0.17041.0

45,304

05-Aug-2017

08:51

x86

Microsoft.sqlserver.configuration.extensibility_configextension.resources.dll

14.0.2002.14

29,328

21-Jul-2018

22:18

x86

Microsoft.sqlserver.configuration.fulltext_configextension.resources.dll

14.0.2002.14

29,768

21-Jul-2018

22:11

x86

Microsoft.sqlserver.configuration.impy_configextension.resources.dll

14.0.2002.14

22,160

21-Jul-2018

22:18

x86

Microsoft.sqlserver.configuration.imr_configextension.resources.dll

14.0.2002.14

22,672

21-Jul-2018

22:18

x86

Microsoft.sqlserver.configuration.installwizard.resources.dll

14.0.2002.14

1,117,840

21-Jul-2018

22:18

x86

Microsoft.sqlserver.configuration.installwizardframework.resources.dll

14.0.2002.14

23,184

21-Jul-2018

22:11

x86

Microsoft.sqlserver.configuration.ismasterextension.resources.dll

14.0.1000.169

27,832

23-Aug-2017

08:14

x86

Microsoft.sqlserver.configuration.isworkerextension.resources.dll

14.0.1000.169

26,808

23-Aug-2017

08:14

x86

Microsoft.sqlserver.configuration.managementtoolsextension.resources.dll

14.0.2002.14

29,648

21-Jul-2018

22:18

x86

Microsoft.sqlserver.configuration.msiextension.resources.dll

14.0.2002.14

92,192

21-Jul-2018

21:53

x86

Microsoft.sqlserver.configuration.polybaseconfigextension.resources.dll

14.0.1000.169

54,456

23-Aug-2017

08:20

x86

Microsoft.sqlserver.configuration.powershellextension.resources.dll

14.0.2002.14

27,280

21-Jul-2018

22:11

x86

Microsoft.sqlserver.configuration.repl_configextension.resources.dll

14.0.2002.14

23,184

21-Jul-2018

22:11

x86

Microsoft.sqlserver.configuration.resources.dll

14.0.2002.14

83,600

21-Jul-2018

22:01

x86

Microsoft.sqlserver.configuration.rsextension.resources.dll

14.0.2002.14

82,528

21-Jul-2018

22:11

x86

Microsoft.sqlserver.configuration.rulesengineextension.resources.dll

14.0.2002.14

40,080

21-Jul-2018

22:01

x86

Microsoft.sqlserver.configuration.saa_configextension.resources.dll

14.0.1000.169

22,200

23-Aug-2017

08:24

x86

Microsoft.sqlserver.configuration.sco.resources.dll

14.0.2002.14

1,266,248

21-Jul-2018

21:41

x86

Microsoft.sqlserver.configuration.scoextension.resources.dll

14.0.1000.169

66,232

23-Aug-2017

07:36

x86

Microsoft.sqlserver.configuration.setupextension.resources.dll

14.0.2002.14

375,440

21-Jul-2018

22:11

x86

Microsoft.sqlserver.configuration.sfc.resources.dll

14.0.17041.0

163,576

05-Aug-2017

08:50

x86

Microsoft.sqlserver.configuration.slpextension.resources.dll

14.0.2002.14

29,768

21-Jul-2018

22:11

x86

Microsoft.sqlserver.configuration.smartsetupextension.resources.dll

14.0.1000.169

48,312

23-Aug-2017

07:30

x86

Microsoft.sqlserver.configuration.smo.resources.dll

14.0.17041.0

1,092,344

05-Aug-2017

08:51

x86

Microsoft.sqlserver.configuration.smpy_configextension.resources.dll

14.0.2002.14

22,160

21-Jul-2018

22:18

x86

Microsoft.sqlserver.configuration.smr_configextension.resources.dll

14.0.2002.14

22,672

21-Jul-2018

22:11

x86

Microsoft.sqlserver.configuration.sniserverconfigext.resources.dll

2017.140.1000.169

28,848

23-Aug-2017

08:20

x86

Microsoft.sqlserver.configuration.sqlbrowserextension.resources.dll

14.0.2002.14

51,784

21-Jul-2018

22:18

x86

Microsoft.sqlserver.configuration.sqlconfigbase.resources.dll

14.0.2002.14

25,744

21-Jul-2018

22:01

x86

Microsoft.sqlserver.configuration.sqlenum.resources.dll

14.0.17041.0

869,624

05-Aug-2017

08:51

x86

Microsoft.sqlserver.configuration.sqlserver_configextension.resources.dll

2017.140.2002.14

178,248

21-Jul-2018

22:11

x86

Microsoft.sqlserver.configuration.ssisextension.resources.dll

14.0.2002.14

28,304

21-Jul-2018

22:11

x86

Microsoft.sqlserver.configuration.uiextension.resources.dll

14.0.2002.14

32,208

21-Jul-2018

22:18

x86

Microsoft.sqlserver.configuration.utilityextension.resources.dll

14.0.1000.169

22,712

23-Aug-2017

08:06

x86

Microsoft.sqlserver.configuration.wizardframework.resources.dll

14.0.2002.14

65,056

21-Jul-2018

22:11

x86

Microsoft.sqlserver.configuration.xtp.configextension.resources.dll

14.0.1000.169

22,200

23-Aug-2017

08:14

x86

Microsoft.sqlserver.deployment.resources.dll

14.0.1000.169

21,176

23-Aug-2017

06:58

x86

Microsoft.sqlserver.discovery.resources.dll

14.0.2002.14

89,744

21-Jul-2018

22:01

x86

Microsoft.sqlserver.management.controls.resources.dll

14.0.17041.0

85,752

05-Aug-2017

08:50

x86

Microsoft.sqlserver.setup.chainer.workflow.resources.dll

14.0.2002.14

35,472

21-Jul-2018

21:46

x86

Masterdataservices.msi

Not Applicable

25,206,784

22-Jul-2018

12:06

Not Applicable

Masterdataservicesexceladdin.msi

Not Applicable

3,239,936

22-Jul-2018

12:06

Not Applicable

Rsfx.msi

Not Applicable

2,281,472

22-Jul-2018

12:06

Not Applicable

Sql_as.msp

Not Applicable

96,997,376

22-Jul-2018

11:56

Not Applicable

Sql_batchparser.msp

Not Applicable

1,486,848

22-Jul-2018

11:56

Not Applicable

Sql_common_core.msp

Not Applicable

6,107,136

22-Jul-2018

11:56

Not Applicable

Sql_dreplay_client.msp

Not Applicable

1,810,432

22-Jul-2018

11:56

Not Applicable

Sql_dreplay_controller.msp

Not Applicable

1,843,200

22-Jul-2018

11:56

Not Applicable

Sql_engine_core_inst.msp

Not Applicable

54,263,808

22-Jul-2018

11:56

Not Applicable

Sql_engine_core_shared.msp

Not Applicable

13,729,792

22-Jul-2018

12:31

Not Applicable

Sql_extensibility.msp

Not Applicable

2,056,192

22-Jul-2018

12:31

Not Applicable

Sql_fulltext.msp

Not Applicable

1,683,456

22-Jul-2018

12:31

Not Applicable

Sql_inst_mpy.msp

Not Applicable

1,327,104

22-Jul-2018

12:31

Not Applicable

Sql_inst_mr.msp

Not Applicable

1,327,104

22-Jul-2018

12:31

Not Applicable

Sql_is.msp

Not Applicable

25,362,432

22-Jul-2018

12:31

Not Applicable

Sql_polybase_core_inst.msp

Not Applicable

141,148,160

22-Jul-2018

12:31

Not Applicable

Sql_shared_mpy.msp

Not Applicable

1,327,104

22-Jul-2018

12:31

Not Applicable

Sql_shared_mr.msp

Not Applicable

1,327,104

22-Jul-2018

12:31

Not Applicable

Sql_tools_extensions.msp

Not Applicable

14,282,752

22-Jul-2018

12:31

Not Applicable

Sql_xevent.msp

Not Applicable

1,597,440

22-Jul-2018

12:31

Not Applicable

Microsoft.netenterpriseservers.exceptionmessagebox.resources.dll

14.0.1000.169

89,784

23-Aug-2017

06:58

x86

Microsoft.sqlserver.configuration.connectioninfo.resources.dll

14.0.17041.0

25,336

05-Aug-2017

08:51

x86

Microsoft.sqlserver.configuration.sfc.resources.dll

14.0.17041.0

155,896

05-Aug-2017

08:50

x86

Microsoft.sqlserver.configuration.smo.resources.dll

14.0.17041.0

756,984

05-Aug-2017

08:51

x86

Microsoft.sqlserver.configuration.sniserverconfigext.resources.dll

2017.140.1000.169

26,296

23-Aug-2017

08:21

x86

Microsoft.sqlserver.configuration.sqlenum.resources.dll

14.0.17041.0

865,528

05-Aug-2017

08:51

x86

Microsoft.sqlserver.management.controls.resources.dll

14.0.17041.0

85,752

05-Aug-2017

08:50

x86

Microsoft.netenterpriseservers.exceptionmessagebox.resources.dll

14.0.1000.169

89,784

23-Aug-2017

06:58

x86

Microsoft.sqlserver.configuration.connectioninfo.resources.dll

14.0.17041.0

25,336

05-Aug-2017

08:51

x86

Microsoft.sqlserver.configuration.sfc.resources.dll

14.0.17041.0

155,896

05-Aug-2017

08:50

x86

Microsoft.sqlserver.configuration.smo.resources.dll

14.0.17041.0

764,152

05-Aug-2017

08:51

x86

Microsoft.sqlserver.configuration.sniserverconfigext.resources.dll

2017.140.1000.169

26,288

23-Aug-2017

08:20

x86

Microsoft.sqlserver.configuration.sqlenum.resources.dll

14.0.17041.0

865,528

05-Aug-2017

08:51

x86

Microsoft.sqlserver.management.controls.resources.dll

14.0.17041.0

85,752

05-Aug-2017

08:50

x86

Landingpage.resources.dll

14.0.2002.14

82,976

21-Jul-2018

21:47

x86

Microsoft.sql.chainer.package.resources.dll

14.0.2002.14

29,768

21-Jul-2018

21:32

x86

Microsoft.sql.chainer.product.resources.dll

14.0.2002.14

358,352

21-Jul-2018

21:36

x86

Microsoft.sqlserver.chainer.extensioncommon.resources.dll

14.0.2002.14

40,480

21-Jul-2018

21:47

x86

Microsoft.sqlserver.chainer.infrastructure.resources.dll

14.0.2002.14

44,176

21-Jul-2018

21:41

x86

Microsoft.sqlserver.chainer.setup.resources.dll

14.0.2002.14

26,064

21-Jul-2018

22:18

x86

Microsoft.sqlserver.configuration.agentextension.resources.dll

14.0.2002.14

33,936

21-Jul-2018

22:11

x86

Microsoft.sqlserver.configuration.asextension.resources.dll

14.0.2002.14

72,336

21-Jul-2018

22:11

x86

Microsoft.sqlserver.configuration.bootstrapextension.resources.dll

14.0.2002.14

31,376

21-Jul-2018

22:01

x86

Microsoft.sqlserver.configuration.cluster.resources.dll

14.0.2002.14

163,360

21-Jul-2018

22:01

x86

Microsoft.sqlserver.configuration.configextension.resources.dll

14.0.2002.14

23,696

21-Jul-2018

21:53

x86

Microsoft.sqlserver.configuration.distributedreplayextension.resources.dll

14.0.1000.169

26,808

23-Aug-2017

08:14

x86

Microsoft.sqlserver.configuration.dmf.common.resources.dll

14.0.17041.0

24,312

05-Aug-2017

08:50

x86

Microsoft.sqlserver.configuration.dmf.resources.dll

14.0.17041.0

36,600

05-Aug-2017

08:51

x86

Microsoft.sqlserver.configuration.extensibility_configextension.resources.dll

14.0.2002.14

26,248

21-Jul-2018

22:18

x86

Microsoft.sqlserver.configuration.fulltext_configextension.resources.dll

14.0.2002.14

27,200

21-Jul-2018

22:11

x86

Microsoft.sqlserver.configuration.impy_configextension.resources.dll

14.0.2002.14

22,160

21-Jul-2018

22:12

x86

Microsoft.sqlserver.configuration.imr_configextension.resources.dll

14.0.2002.14

23,648

21-Jul-2018

22:18

x86

Microsoft.sqlserver.configuration.installwizard.resources.dll

14.0.2002.14

1,074,240

21-Jul-2018

22:18

x86

Microsoft.sqlserver.configuration.installwizardframework.resources.dll

14.0.2002.14

23,184

21-Jul-2018

22:11

x86

Microsoft.sqlserver.configuration.ismasterextension.resources.dll

14.0.1000.169

26,296

23-Aug-2017

08:14

x86

Microsoft.sqlserver.configuration.isworkerextension.resources.dll

14.0.1000.169

25,272

23-Aug-2017

08:14

x86

Microsoft.sqlserver.configuration.managementtoolsextension.resources.dll

14.0.2002.14

28,192

21-Jul-2018

22:18

x86

Microsoft.sqlserver.configuration.msiextension.resources.dll

14.0.2002.14

76,320

21-Jul-2018

21:53

x86

Microsoft.sqlserver.configuration.polybaseconfigextension.resources.dll

14.0.1000.169

49,336

23-Aug-2017

08:21

x86

Microsoft.sqlserver.configuration.powershellextension.resources.dll

14.0.2002.14

28,232

21-Jul-2018

22:11

x86

Microsoft.sqlserver.configuration.repl_configextension.resources.dll

14.0.2002.14

23,184

21-Jul-2018

22:11

x86

Microsoft.sqlserver.configuration.resources.dll

14.0.2002.14

66,080

21-Jul-2018

22:01

x86

Microsoft.sqlserver.configuration.rsextension.resources.dll

14.0.2002.14

63,072

21-Jul-2018

22:11

x86

Microsoft.sqlserver.configuration.rulesengineextension.resources.dll

14.0.2002.14

37,008

21-Jul-2018

22:01

x86

Microsoft.sqlserver.configuration.saa_configextension.resources.dll

14.0.1000.169

22,200

23-Aug-2017

08:24

x86

Microsoft.sqlserver.configuration.sco.resources.dll

14.0.2002.14

777,360

21-Jul-2018

21:41

x86

Microsoft.sqlserver.configuration.scoextension.resources.dll

14.0.1000.169

55,984

23-Aug-2017

07:36

x86

Microsoft.sqlserver.configuration.setupextension.resources.dll

14.0.2002.14

304,784

21-Jul-2018

22:11

x86

Microsoft.sqlserver.configuration.slpextension.resources.dll

14.0.2002.14

28,768

21-Jul-2018

22:11

x86

Microsoft.sqlserver.configuration.smartsetupextension.resources.dll

14.0.1000.169

37,560

23-Aug-2017

07:30

x86

Microsoft.sqlserver.configuration.smpy_configextension.resources.dll

14.0.2002.14

22,160

21-Jul-2018

22:18

x86

Microsoft.sqlserver.configuration.smr_configextension.resources.dll

14.0.2002.14

22,152

21-Jul-2018

22:11

x86

Microsoft.sqlserver.configuration.sqlbrowserextension.resources.dll

14.0.2002.14

43,104

21-Jul-2018

22:18

x86

Microsoft.sqlserver.configuration.sqlconfigbase.resources.dll

14.0.2002.14

23,696

21-Jul-2018

22:01

x86

Microsoft.sqlserver.configuration.sqlserver_configextension.resources.dll

2017.140.2002.14

149,648

21-Jul-2018

22:11

x86

Microsoft.sqlserver.configuration.ssisextension.resources.dll

14.0.2002.14

28,744

21-Jul-2018

22:11

x86

Microsoft.sqlserver.configuration.uiextension.resources.dll

14.0.2002.14

26,768

21-Jul-2018

22:18

x86

Microsoft.sqlserver.configuration.utilityextension.resources.dll

14.0.1000.169

22,200

23-Aug-2017

08:06

x86

Microsoft.sqlserver.configuration.wizardframework.resources.dll

14.0.2002.14

64,096

21-Jul-2018

22:11

x86

Microsoft.sqlserver.configuration.xtp.configextension.resources.dll

14.0.1000.169

21,688

23-Aug-2017

08:14

x86

Microsoft.sqlserver.deployment.resources.dll

14.0.1000.169

21,176

23-Aug-2017

06:58

x86

Microsoft.sqlserver.discovery.resources.dll

14.0.2002.14

89,232

21-Jul-2018

22:01

x86

Microsoft.sqlserver.setup.chainer.workflow.resources.dll

14.0.2002.14

32,400

21-Jul-2018

21:47

x86

Landingpage.resources.dll

14.0.2002.14

82,976

21-Jul-2018

21:47

x86

Microsoft.sql.chainer.package.resources.dll

14.0.2002.14

29,728

21-Jul-2018

21:32

x86

Microsoft.sql.chainer.product.resources.dll

14.0.2002.14

356,896

21-Jul-2018

21:36

x86

Microsoft.sqlserver.chainer.extensioncommon.resources.dll

14.0.2002.14

40,992

21-Jul-2018

21:47

x86

Microsoft.sqlserver.chainer.infrastructure.resources.dll

14.0.2002.14

45,128

21-Jul-2018

21:41

x86

Microsoft.sqlserver.chainer.setup.resources.dll

14.0.2002.14

23,184

21-Jul-2018

22:18

x86

Microsoft.sqlserver.configuration.agentextension.resources.dll

14.0.2002.14

35,360

21-Jul-2018

22:11

x86

Microsoft.sqlserver.configuration.asextension.resources.dll

14.0.2002.14

72,848

21-Jul-2018

22:11

x86

Microsoft.sqlserver.configuration.bootstrapextension.resources.dll

14.0.2002.14

31,376

21-Jul-2018

22:01

x86

Microsoft.sqlserver.configuration.cluster.resources.dll

14.0.2002.14

162,448

21-Jul-2018

22:01

x86

Microsoft.sqlserver.configuration.configextension.resources.dll

14.0.2002.14

23,720

21-Jul-2018

21:53

x86

Microsoft.sqlserver.configuration.distributedreplayextension.resources.dll

14.0.1000.169

26,808

23-Aug-2017

08:14

x86

Microsoft.sqlserver.configuration.dmf.common.resources.dll

14.0.17041.0

24,312

05-Aug-2017

08:50

x86

Microsoft.sqlserver.configuration.dmf.resources.dll

14.0.17041.0

36,600

05-Aug-2017

08:51

x86

Microsoft.sqlserver.configuration.extensibility_configextension.resources.dll

14.0.2002.14

27,712

21-Jul-2018

22:18

x86

Microsoft.sqlserver.configuration.fulltext_configextension.resources.dll

14.0.2002.14

25,744

21-Jul-2018

22:11

x86

Microsoft.sqlserver.configuration.impy_configextension.resources.dll

14.0.2002.14

23,616

21-Jul-2018

22:18

x86

Microsoft.sqlserver.configuration.imr_configextension.resources.dll

14.0.2002.14

23,616

21-Jul-2018

22:18

x86

Microsoft.sqlserver.configuration.installwizard.resources.dll

14.0.2002.14

1,075,296

21-Jul-2018

22:18

x86

Microsoft.sqlserver.configuration.installwizardframework.resources.dll

14.0.2002.14

23,176

21-Jul-2018

22:11

x86

Microsoft.sqlserver.configuration.ismasterextension.resources.dll

14.0.1000.169

26,296

23-Aug-2017

08:14

x86

Microsoft.sqlserver.configuration.isworkerextension.resources.dll

14.0.1000.169

25,272

23-Aug-2017

08:14

x86

Microsoft.sqlserver.configuration.managementtoolsextension.resources.dll

14.0.2002.14

28,192

21-Jul-2018

22:18

x86

Microsoft.sqlserver.configuration.msiextension.resources.dll

14.0.2002.14

76,832

21-Jul-2018

21:53

x86

Microsoft.sqlserver.configuration.polybaseconfigextension.resources.dll

14.0.1000.169

49,336

23-Aug-2017

08:20

x86

Microsoft.sqlserver.configuration.powershellextension.resources.dll

14.0.2002.14

28,192

21-Jul-2018

22:11

x86

Microsoft.sqlserver.configuration.repl_configextension.resources.dll

14.0.2002.14

24,648

21-Jul-2018

22:11

x86

Microsoft.sqlserver.configuration.resources.dll

14.0.2002.14

66,592

21-Jul-2018

22:01

x86

Microsoft.sqlserver.configuration.rsextension.resources.dll

14.0.2002.14

61,584

21-Jul-2018

22:11

x86

Microsoft.sqlserver.configuration.rulesengineextension.resources.dll

14.0.2002.14

38,432

21-Jul-2018

22:01

x86

Microsoft.sqlserver.configuration.saa_configextension.resources.dll

14.0.1000.169

22,200

23-Aug-2017

08:24

x86

Microsoft.sqlserver.configuration.sco.resources.dll

14.0.2002.14

769,680

21-Jul-2018

21:41

x86

Microsoft.sqlserver.configuration.scoextension.resources.dll

14.0.1000.169

55,480

23-Aug-2017

07:36

x86

Microsoft.sqlserver.configuration.setupextension.resources.dll

14.0.2002.14

305,832

21-Jul-2018

22:11

x86

Microsoft.sqlserver.configuration.slpextension.resources.dll

14.0.2002.14

27,280

21-Jul-2018

22:11

x86

Microsoft.sqlserver.configuration.smartsetupextension.resources.dll

14.0.1000.169

37,560

23-Aug-2017

07:30

x86

Microsoft.sqlserver.configuration.smpy_configextension.resources.dll

14.0.2002.14

23,616

21-Jul-2018

22:18

x86

Microsoft.sqlserver.configuration.smr_configextension.resources.dll

14.0.2002.14

22,160

21-Jul-2018

22:11

x86

Microsoft.sqlserver.configuration.sqlbrowserextension.resources.dll

14.0.2002.14

41,616

21-Jul-2018

22:18

x86

Microsoft.sqlserver.configuration.sqlconfigbase.resources.dll

14.0.2002.14

23,696

21-Jul-2018

22:01

x86

Microsoft.sqlserver.configuration.sqlserver_configextension.resources.dll

2017.140.2002.14

151,584

21-Jul-2018

22:11

x86

Microsoft.sqlserver.configuration.ssisextension.resources.dll

14.0.2002.14

28,744

21-Jul-2018

22:11

x86

Microsoft.sqlserver.configuration.uiextension.resources.dll

14.0.2002.14

28,224

21-Jul-2018

22:18

x86

Microsoft.sqlserver.configuration.utilityextension.resources.dll

14.0.1000.169

22,200

23-Aug-2017

08:06

x86

Microsoft.sqlserver.configuration.wizardframework.resources.dll

14.0.2002.14

64,072

21-Jul-2018

22:11

x86

Microsoft.sqlserver.configuration.xtp.configextension.resources.dll

14.0.1000.169

21,688

23-Aug-2017

08:14

x86

Microsoft.sqlserver.deployment.resources.dll

14.0.1000.169

21,168

23-Aug-2017

06:58

x86

Microsoft.sqlserver.discovery.resources.dll

14.0.2002.14

89,232

21-Jul-2018

22:01

x86

Microsoft.sqlserver.setup.chainer.workflow.resources.dll

14.0.2002.14

32,400

21-Jul-2018

21:47

x86

도움이 더 필요하세요?

더 많은 옵션을 원하세요?

구독 혜택을 살펴보고, 교육 과정을 찾아보고, 디바이스를 보호하는 방법 등을 알아봅니다.

커뮤니티를 통해 질문하고 답변하고, 피드백을 제공하고, 풍부한 지식을 갖춘 전문가의 의견을 들을 수 있습니다.

이 정보가 유용한가요?

언어 품질에 얼마나 만족하시나요?
사용 경험에 어떠한 영향을 주었나요?
제출을 누르면 피드백이 Microsoft 제품과 서비스를 개선하는 데 사용됩니다. IT 관리자는 이 데이터를 수집할 수 있습니다. 개인정보처리방침

의견 주셔서 감사합니다!

×