Microsoft로 로그인
로그인하거나 계정을 만듭니다.
안녕하세요.
다른 계정을 선택합니다.
계정이 여러 개 있음
로그인할 계정을 선택합니다.

요약

이 문서에서는 Microsoft Dynamics NAV 2018용으로 릴리스된 누적 업데이트를 나열합니다.

누적 업데이트는 Microsoft Dynamics NAV 2018용으로 릴리스된 모든 핫픽스 및 규정 기능을 포함하는 누적 파일 집합입니다.

이 문서에 나열된 최신 누적 업데이트에는 이전 누적 업데이트에서 릴리스된 핫픽스 및 규정 기능을 포함하여 Microsoft Dynamics NAV 2018용으로 릴리스된 핫픽스 및 규정 기능이 포함되어 있습니다.

항상 최신 누적 업데이트를 설치해야 합니다.

추가 정보

다음 표에는 Microsoft Dynamics NAV 2018에 대해 릴리스된 누적 업데이트가 나와 있습니다. 누적 업데이트에는 모든 국가 및 선택한 로컬 버전에 적용되는 핫픽스가 포함됩니다.

Microsoft Dynamics NAV 2018에 대한 누적 업데이트

기술
자료 ID

제목

출시 날짜

빌드 번호.

로컬 버전 포함

5022710

Microsoft Dynamics NAV 2018의 누적 업데이트 60

2023년 1월

49618

AT, AU, BE, CH, CZ, DE, DK, ES, FI, FR, IS, IT, NA, NL, NO, NZ, RU, SE, UK

5021668

Microsoft Dynamics NAV 2018의 누적 업데이트 59

2022년 12월

49497

AT, AU, BE, CH, CZ, DE, DK, ES, FI, FR, IS, IT, NA, NL, NO, NZ, RU, SE, UK

5021000

Microsoft Dynamics NAV 2018의 누적 업데이트 58

2022년 11월

49345

AT, AU, BE, CH, CZ, DE, DK, ES, FI, FR, IS, IT, NA, NL, NO, NZ, RU, SE, UK

5019237

Microsoft Dynamics NAV 2018의 누적 업데이트 57

2022년 10월

49240

AT, AU, BE, CH, CZ, DE, DK, ES, FI, FR, IS, IT, NA, NL, NO, NZ, RU, SE, UK

5017791

Microsoft Dynamics NAV 2018의 누적 업데이트 56

2022년 9월

49175

AT, AU, BE, CH, CZ, DE, DK, ES, FI, FR, IS, IT, NA, NL, NO, NZ, RU, SE, UK

5017013

Microsoft Dynamics NAV 2018의 누적 업데이트 55

2022년 8월

49061

AT, AU, BE, CH, CZ, DE, DK, ES, FI, FR, IS, IT, NA, NL, NO, NZ, RU, SE, UK

5016300

Microsoft Dynamics NAV 2018의 누적 업데이트 54

2022년 7월

48962

AT, AU, BE, CH, CZ, DE, DK, ES, FI, FR, IS, IT, NA, NL, NO, NZ, RU, SE, UK

5015471

Microsoft Dynamics NAV 2018의 누적 업데이트 53

2022년 6월

48794

AT, AU, BE, CH, CZ, DE, DK, ES, FI, FR, IS, IT, NA, NL, NO, NZ, RU, SE, UK

5014487

Microsoft Dynamics NAV 2018용 누적 업데이트 52

2022년 5월

48680

AT, AU, BE, CH, CZ, DE, DK, ES, FI, FR, IS, IT, NA, NL, NO, NZ, RU, SE, UK

5013418

Microsoft Dynamics NAV 2018의 누적 업데이트 51

2022년 4월

48514

AT, AU, BE, CH, CZ, DE, DK, ES, FI, FR, IS, IT, NA, NL, NO, NZ, RU, SE, UK

5012303

Microsoft Dynamics NAV 2018의 누적 업데이트 50

2022년 3월

48415

AT, AU, BE, CH, CZ, DE, DK, ES, FI, FR, IS, IT, NA, NL, NO, NZ, RU, SE, UK

5011302

Microsoft Dynamics NAV 2018의 누적 업데이트 49

2022년 2월

48302

AT, AU, BE, CH, CZ, DE, DK, ES, FI, FR, IS, IT, NA, NL, NO, NZ, RU, SE, UK

5010203

Microsoft Dynamics NAV 2018의 누적 업데이트 48

2022년 1월

48213

AT, AU, BE, CH, CZ, DE, DK, ES, FI, FR, IS, IT, NA, NL, NO, NZ, RU, SE, UK

5009175

Microsoft Dynamics NAV 2018의 누적 업데이트 47

2021년 12월

48023

AT, AU, BE, CH, CZ, DE, DK, ES, FI, FR, IS, IT, NA, NL, NO, NZ, RU, SE, UK

5007775

Microsoft Dynamics NAV 2018의 누적 업데이트 46

2021년 11월

47915

AT, AU, BE, CH, CZ, DE, DK, ES, FI, FR, IS, IT, NA, NL, NO, NZ, RU, SE, UK

5007022

Microsoft Dynamics NAV 2018의 누적 업데이트 45

2021년 10월

47807

AT, AU, BE, CH, CZ, DE, DK, ES, FI, FR, IS, IT, NA, NL, NO, NZ, RU, SE, UK

5006071

Microsoft Dynamics NAV 2018의 누적 업데이트 44

2021년 9월

47688

AT, AU, BE, CH, CZ, DE, DK, ES, FI, FR, IS, IT, NA, NL, NO, NZ, RU, SE, UK

5005369

Microsoft Dynamics NAV 2018의 누적 업데이트 43

2021년 8월

47562

AT, AU, BE, CH, CZ, DE, DK, ES, FI, FR, IS, IT, NA, NL, NO, NZ, RU, SE, UK

5004719

Microsoft Dynamics NAV 2018의 누적 업데이트 42

2021년 7월

47405

AT, AU, BE, CH, CZ, DE, DK, ES, FI, FR, IS, IT, NA, NL, NO, NZ, RU, SE, UK

5003471

Microsoft Dynamics NAV 2018의 누적 업데이트 41

2021년 6월

47294

AT, AU, BE, CH, CZ, DE, DK, ES, FI, FR, IS, IT, NA, NL, NO, NZ, RU, SE, UK

5001731

Microsoft Dynamics NAV 2018의 누적 업데이트 40

2021년 4월

46855

AT, AU, BE, CH, CZ, DE, DK, ES, FI, FR, IS, IT, NA, NL, NO, NZ, RU, SE, UK

5001231

Microsoft Dynamics NAV 2018의 누적 업데이트 39

2021년 3월

46609

AT, AU, BE, CH, CZ, DE, DK, ES, FI, FR, IS, IT, NA, NL, NO, NZ, RU, SE, UK

5000692

Microsoft Dynamics NAV 2018의 누적 업데이트 38

2021년 2월

46360

AT, AU, BE, CH, CZ, DE, DK, ES, FI, FR, IS, IT, NA, NL, NO, NZ, RU, SE, UK

4595148

Microsoft Dynamics NAV 2018의 누적 업데이트 37

2021년 1월

46142

AT, AU, BE, CA, CH, CZ, DE, DK, ES, FI, FR, IS, IT, NA, NL, NO, NZ, RU, SE, UK

4583549

Microsoft Dynamics NAV 2018의 누적 업데이트 36

2020년 12월 업데이트

45736

AT, AU, BE, CH, CZ, DE, DK, ES, FI, FR, IS, IT, NA, NL, NO, NZ, RU, SE, UK

4583510

Microsoft Dynamics NAV 2018의 누적 업데이트 35

2020년 11월

45373

AT, AU, BE, CH, CZ, DE, DK, ES, FI, FR, IS, IT, NA, NL, NO, NZ, RU, SE, UK

4583497

Microsoft Dynamics NAV 2018의 누적 업데이트 34

2020년 10월 업데이트

44952

AT, AU, BE, CH, CZ, DE, DK, ES, FI, FR, IS, IT, NA, NL, NO, NZ, RU, SE, UK

4576661

Microsoft Dynamics NAV 2018의 누적 업데이트 33

2020년 9월

44657

AT, AU, BE, CH, CZ, DE, DK, ES, FI, FR, IS, IT, NA, NL, NO, NZ, RU, SE, UK

4563411

Microsoft Dynamics NAV 2018의 누적 업데이트 32

2020년 8월 업데이트

44345

AT, AU, BE, CH, CZ, DE, DK, ES, FI, FR, IS, IT, NA, NL, NO, NZ, RU, SE, UK

4563404

Microsoft Dynamics NAV 2018의 누적 업데이트 31

2020년 7월 업데이트

43796

AT, AU, BE, CH, CZ, DE, DK, ES, FI, FR, IS, IT, NA, NL, NO, NZ, RU, SE, UK

4564069

Microsoft Dynamics NAV 2018의 누적 업데이트 30

2020년 6월 업데이트

43274

AT, AU, BE, CH, CZ, DE, DK, ES, FI, FR, IS, IT, NA, NL, NO, NZ, RU, SE, UK

4549683

Microsoft Dynamics NAV 2018의 누적 업데이트 29

2020년 5월

42633

AT, AU, BE, CH, CZ, DE, DK, ES, FI, FR, IS, IT, NA, NL, NO, NZ, RU, SE, UK

4549675

Microsoft Dynamics NAV 2018의 누적 업데이트 28

2020년 4월 업데이트

41920

AT, AU, BE, CH, CZ, DE, DK, ES, FI, FR, IS, IT, NA, NL, NO, NZ, RU, SE, UK

4538885

Microsoft Dynamics NAV 2018의 누적 업데이트 27

2020년 3월

41203

AT, AU, BE, CH, CZ, DE, DK, ES, FI, FR, IS, IT, NA, NL, NO, NZ, RU, SE, UK

4539526

Microsoft Dynamics NAV 2018의 누적 업데이트 26

2020년 2월

40505

AT, AU, BE, CH, CZ, DE, DK, ES, FI, FR, IS, IT, NA, NL, NO, NZ, RU, SE, UK

4537389

Microsoft Dynamics NAV 2018의 누적 업데이트 25

2020년 1월

39505

AT, AU, BE, CH, CZ, DE, DK, ES, FI, FR, IS, IT, NA, NL, NO, NZ, RU, SE, UK

4533394

Microsoft Dynamics NAV 2018의 누적 업데이트 24

2019년 12월

38590

AT, AU, BE, CH, CZ, DE, DK, ES, FI, FR, IS, IT, NA, NL, NO, NZ, RU, SE, UK

4528703

Microsoft Dynamics NAV 2018의 누적 업데이트 23

2019년 11월

37606

AT, AU, BE, CH, CZ, DE, DK, ES, FI, FR, IS, IT, NA, NL, NO, NZ, RU, SE, UK

4522951

Microsoft Dynamics NAV 2018의 누적 업데이트 22

2019년 10월

36462

AT, AU, BE, CH, CZ, DE, DK, ES, FI, FR, IS, IT, NA, NL, NO, NZ, RU, SE, UK

4518533

Microsoft Dynamics NAV 2018의 누적 업데이트 21

2019년 9월 업데이트.

35815

AT, AU, BE, CH, CZ, DE, DK, ES, FI, FR, IS, IT, NA, NL, NO, NZ, RU, SE, UK

4514618

Microsoft Dynamics NAV 2018의 누적 업데이트 20

2019년 8월

34561

AT, AU, BE, CH, CZ, DE, DK, ES, FI, FR, IS, IT, NA, NL, NO, NZ, RU, SE, UK

4511344

Microsoft Dynamics NAV 2018의 누적 업데이트 19

2019년 7월

33812

AT, AU, BE, CH, CZ, DE, DK, ES, FI, FR, IS, IT, NA, NL, NO, NZ, RU, SE, UK

4506822

Microsoft Dynamics NAV 2018의 누적 업데이트 18

6월 2019일

33015

AT, AU, BE, CH, CZ, DE, DK, ES, FI, FR, IS, IT, NA, NL, NO, NZ, RU, SE, UK

4501064

Microsoft Dynamics NAV 2018의 누적 업데이트 17

2019년 5월

31747

AT, AU, BE, CH, CZ, DE, DK, ES, FI, FR, IS, IT, NA, NL, NO, NZ, RU, SE, UK

4495415

Microsoft Dynamics NAV 2018의 누적 업데이트 16

2019년 4월

29745

AT, AU, BE, CH, CZ, DE, DK, ES, FI, FR, IS, IT, NA, NL, NO, NZ, RU, SE, UK

4492597

Microsoft Dynamics NAV 2018의 누적 업데이트 15

2019년 3월

28629

AT, AU, BE, CH, CZ, DE, DK, ES, FI, FR, IS, IT, NA, NL, NO, NZ, RU, SE, UK

4487773

Microsoft Dynamics NAV 2018의 누적 업데이트 14

2019년 2월

27667

AT, AU, BE, CH, CZ, DE, DK, ES, FI, FR, IS, IT, NA, NL, NO, NZ, RU, SE, UK

4483883

Microsoft Dynamics NAV 2018의 누적 업데이트 13

2019년 1월

26893

AT, AU, BE, CH, CZ, DE, DK, ES, FI, FR, IS, IT, NA, NL, NO, NZ, RU, SE, UK

4479231

Microsoft Dynamics NAV 2018의 누적 업데이트 12

2018년 12월

26401

AT, AU, BE, CH, CZ, DE, DK, ES, FI, FR, IS, IT, NA, NL, NO, NZ, RU, SE, UK

4470117

Microsoft Dynamics NAV 2018의 누적 업데이트 11

2018년 11월

25466

AT, AU, BE, CH, CZ, DE, DK, ES, FI, FR, IS, IT, NA, NL, NO, NZ, RU, SE, UK

4465875

Microsoft Dynamics NAV 2018의 누적 업데이트 10

2018년 10월

24742

AT, AU, BE, CH, CZ, DE, DK, ES, FI, FR, IS, IT, NA, NL, NO, NZ, RU, SE, UK

4462649

Microsoft Dynamics NAV 2018의 누적 업데이트 09

2018년 9월

24232

AT, AU, BE, CH, CZ, DE, DK, ES, FI, FR, IS, IT, NA, NL, NO, NZ, RU, SE, UK

4346807

Microsoft Dynamics NAV 2018의 누적 업데이트 08

2018년 8월

23572

AT, AU, BE, CH, CZ, DE, DK, ES, FI, FR, IS, IT, NA, NL, NO, NZ, RU, SE, UK

4341448

Microsoft Dynamics NAV 2018의 누적 업데이트 07

2018년 7월

23019

AT, AU, BE, CH, CZ, DE, DK, ES, FI, FR, IS, IT, NA, NL, NO, NZ, RU, SE, UK

4337675

Microsoft Dynamics NAV 2018용 누적 업데이트 06

2018년 6월

22292

AT, AU, BE, CH, CZ, DE, DK, ES, FI, FR, IS, IT, NA, NL, NO, NZ, RU, SE, UK

4171921

Microsoft Dynamics NAV 2018용 누적 업데이트 05

2018년 5월

21836

AT, AU, BE, CH, CZ, DE, DK, ES, FI, FR, IS, IT, NA, NL, NO, NZ, RU, SE, UK

4100770

Microsoft Dynamics NAV 2018의 누적 업데이트 04

2018년 4월

21441

AT, AU, BE, CH, CZ, DE, DK, ES, FI, FR, IS, IT, NA, NL, NO, NZ, RU, SE, UK

4091307

Microsoft Dynamics NAV 2018의 누적 업데이트 03

2018년 3월

20783

AT, AU, BE, CH, CZ, DE, DK, ES, FI, FR, IS, IT, NA, NL, NO, NZ, RU, SE, UK

4078580

Microsoft Dynamics NAV 2018용 누적 업데이트 02

2018년 2월

20348

AT, AU, BE, CH, CZ, DE, DK, ES, FI, FR, IS, IT, NA, NL, NO, NZ, RU, SE, UK

4058601

Microsoft Dynamics NAV 2018의 누적 업데이트 01

2018년 1월

19846

AT, AU, BE, CH, CZ, DE, DK, ES, FI, FR, IS, IT, NA, NL, NO, NZ, RU, SE, UK

도움이 더 필요하세요?

더 많은 옵션을 원하세요?

구독 혜택을 살펴보고, 교육 과정을 찾아보고, 디바이스를 보호하는 방법 등을 알아봅니다.

커뮤니티를 통해 질문하고 답변하고, 피드백을 제공하고, 풍부한 지식을 갖춘 전문가의 의견을 들을 수 있습니다.

이 정보가 유용한가요?

언어 품질에 얼마나 만족하시나요?
사용 경험에 어떠한 영향을 주었나요?
제출을 누르면 피드백이 Microsoft 제품과 서비스를 개선하는 데 사용됩니다. IT 관리자는 이 데이터를 수집할 수 있습니다. 개인정보처리방침

의견 주셔서 감사합니다!

×