Microsoft는 보안 공지 MS12-067을 발표했습니다. 보안 공지 전체 내용을 보려면 다음 Microsoft 웹 사이트 중 하나로 이동하십시오.

소개

이 보안 업데이트에 대한 도움과 지원을 받는 방법

업데이트 설치 도움말: Microsoft Update 지원

IT 전문가용 보안 솔루션: TechNet 보안 문제 해결 및 지원

Windows 컴퓨터를 바이러스 및 맬웨어로부터 보호: 바이러스 솔루션 및 보안 센터

각 지역의 국가별 지원: 국가별 지원

이 보안 업데이트에 대한 자세한 내용

중요 모든 FAST 서버에 이 보안 업데이트를 설치한 후에는 PSconfig 도구를 실행하여 설치를 완료해야 합니다. PSconfig 도구 사용 방법에 대한 자세한 내용은 다음 TechNet 웹 페이지로 이동하십시오.


http://technet.microsoft.com/ko-kr/library/hh285624.aspx#BKMK_InstallASoftwareUpdate

다시 시작 정보

이 보안 업데이트를 설치한 후에는 컴퓨터를 다시 시작해야 할 수도 있습니다.

이 업데이트를 설치할 때 컴퓨터를 다시 시작하지 않아도 되는 경우가 있습니다. 필요한 파일을 사용 중이면 이 업데이트를 설치할 때 컴퓨터를 다시 시작해야 합니다. 이러한 경우에는 컴퓨터를 다시 시작해야 한다는 내용의 메시지가 표시됩니다.

시스템 다시 시작의 필요성을 줄이기 위해서는 이 보안 업데이트를 설치하기 전에 영향 받은 모든 서비스를 중지하고 영향 받은 파일을 사용할 수 있는 모든 응용 프로그램을 닫으십시오. 컴퓨터를 다시 시작하도록 요구하는 이유에 대한 자세한 내용은 다음 문서 번호를 클릭하여 Microsoft 기술 자료 문서를 참조하십시오.

887012 Windows 기반 컴퓨터에 보안 업데이트를 설치한 후 컴퓨터를 다시 시작하라는 내용의 메시지가 나타나는 이유

업데이트 대체 정보

이 업데이트는 이전에 발표된 업데이트를 대체하지 않습니다.

업데이트 제거 정보

이 보안 업데이트는 제거할 수 없습니다.

파일 정보

이 핫픽스의 영어(미국식) 버전은 다음 표에 나열된 특성을 갖는 파일을 설치합니다. 이 파일의 날짜와 시간은 UTC(협정 세계시)로 나열됩니다. 이러한 파일의 날짜와 시간은 로컬 컴퓨터에서 현재의 DST(일광 절약 시간) 설정이 적용된 상태로 현지 시간으로 표시됩니다. 또한 이러한 날짜와 시간은 파일에서 특정 작업을 수행할 경우 변경될 수 있습니다.

File name

File version

File size

Date

Time

Adinit.dat

Not applicable

260,531

27-Nov-2009

06:32

Administration.keywords.queryprocessor.dll

14.0.334.2

63,904

08-Jun-2011

06:45

Administration_services.dll1

14.0.334.11

447,840

17-Nov-2011

05:49

Adminservice.exe.config.template

Not applicable

93,435

08-Oct-2010

06:50

Cctk.jar

Not applicable

223,352

15-Nov-2011

04:22

Cmmap000.bin

Not applicable

380,917

06-Jun-2012

07:10

Configserver.exe

14.0.0334.11

1,053,024

17-Nov-2011

05:49

Contentdistributor.exe

14.0.0334.13

2,482,472

04-Apr-2012

09:13

Converter_rules.xml

Not applicable

82,797

06-Jun-2012

07:12

Customsecurity.ini

Not applicable

800

03-Apr-2012

11:59

Customsecurity1.ps1

Not applicable

34,648

08-Aug-2012

05:20

Customsecuritytrimming.pyc

Not applicable

28,072

13-Nov-2011

01:20

Customsecuritytrimming.xml

Not applicable

3,280

15-Nov-2011

01:43

Dbutil.dll

14.0.0334.11

18,272

17-Nov-2011

05:49

Dewp.dll

8.3.7.0.1106281647

299,912

06-Jun-2012

07:10

Docexport.exe

14.0.0334.14

76,952

06-Jun-2012

05:25

Ecmtaxonomy.pyc1

Not applicable

4,725

15-Nov-2011

04:22

Exihtml.dll

8.3.7.0.1106281647

14,728

06-Jun-2012

07:10

Exitext.dll

8.3.7.0.1106281647

14,728

06-Jun-2012

07:10

Exixml.dll

8.3.7.0.1106281647

14,728

21-May-2012

05:56

Exixml2.dll

Not applicable

06-Jun-2012

07:10

Exixml3.dll

Not applicable

06-Jun-2012

07:10

Expage.dll

8.3.7.0.1106281647

42,888

06-Jun-2012

07:10

Fdispatch.exe

14.0.0334.14

10,134,680

06-Jun-2012

05:25

Featureextractorlib.dll

14.0.0334.11

454,496

17-Nov-2011

05:49

Fixmlfeeder.exe

14.0.0334.11

1,650,528

17-Nov-2011

05:49

Fixmlindex.exe

14.0.0334.12

3,345,888

08-Feb-2012

09:35

Format.pyc

Not applicable

13,768

06-Jun-2012

07:12

Fsearch.exe

14.0.0334.15

14,953,096

08-Aug-2012

05:20

Genfixml.pyc

Not applicable

23,255

15-Nov-2011

04:22

Html.pyc

Not applicable

24,952

03-Apr-2012

11:59

Html.xml

Not applicable

6,078

03-Apr-2012

11:59

Ibfpx2.flt

8.3.7.171.1206261045

98,744

05-Sep-2012

06:47

Ibgp42.flt

8.3.7.0.1106281647

37,576

06-Jun-2012

07:10

Ibjpg2.flt

8.3.7.0.1106281647

69,320

06-Jun-2012

07:10

Ibpcd2.flt

8.3.7.0.1106281647

165,064

06-Jun-2012

07:10

Ibpsd2.flt

8.3.7.0.1106281647

37,576

06-Jun-2012

07:10

Ibxbm2.flt

8.3.7.0.1106281647

31,944

06-Jun-2012

07:10

Ibxpm2.flt

8.3.7.95.1203090707

65,424

05-Sep-2012

06:47

Ibxwd2.flt

8.3.7.0.1106281647

33,992

06-Jun-2012

07:11

Imcd32.flt

8.3.7.0.1106281647

115,400

06-Jun-2012

07:11

Imcd42.flt

8.3.7.0.1106281647

134,344

06-Jun-2012

07:11

Imcd52.flt

8.3.7.0.1106281647

135,880

06-Jun-2012

07:11

Imcd62.flt

8.3.7.171.1206161036

156,088

05-Sep-2012

06:47

Imcd72.flt

8.3.7.171.1206161036

274,360

05-Sep-2012

06:47

Imcd82.flt

8.3.7.171.1206161036

274,360

05-Sep-2012

06:47

Imcdr2.flt

8.3.7.171.1206161036

30,136

05-Sep-2012

06:47

Imcm52.flt

8.3.7.0.1106281647

57,544

06-Jun-2012

07:11

Imcm72.flt

8.3.7.0.1106281647

110,792

06-Jun-2012

07:11

Imcmx2.flt

8.3.7.0.1106281647

27,848

06-Jun-2012

07:11

Imdsf2.flt

8.3.7.0.1106281647

161,480

06-Jun-2012

07:11

Imfmv2.flt

8.3.7.0.1106281647

63,688

06-Jun-2012

07:11

Imgdf2.flt

8.3.7.0.1106281647

70,856

06-Jun-2012

07:11

Imgem2.flt

8.3.7.0.1106281647

51,400

06-Jun-2012

07:11

Imigs2.flt

8.3.7.156.1205221434

117,688

05-Sep-2012

06:47

Immet2.flt

8.3.7.0.1106281647

114,376

06-Jun-2012

07:11

Impif2.flt

8.3.7.0.1106281647

66,248

06-Jun-2012

07:11

Impsi2.flt

8.3.7.156.1205221434

2,057,144

05-Sep-2012

06:47

Impsz2.flt

8.3.7.0.1106281647

30,920

06-Jun-2012

07:11

Imps_2.flt

8.3.7.156.1205221434

117,688

05-Sep-2012

06:47

Imrnd2.flt

8.3.7.0.1106281647

34,504

06-Jun-2012

07:11

Indexer.exe

14.0.0334.12

5,095,264

08-Feb-2012

09:35

Iphgw2.flt

8.3.7.0.1106281647

213,704

06-Jun-2012

07:11

Isgdi32.dll

8.3.7.156.1205221434

1,376,688

05-Sep-2012

06:47

Jdbcconnector.jar

Not applicable

121,776

15-Nov-2011

04:22

Libxml2.dll

Not applicable

1,342,464

07-Aug-2012

09:27

Lotusnotesconnector.jar

Not applicable

141,493

07-Feb-2012

10:47

Lotusnotestemplate.xml

Not applicable

11,991

07-Feb-2012

10:47

Lowercase.exe

14.0.0326.0

2,462,624

28-Oct-2010

09:19

Microsoft.sharepoint.search.extended.administration.dll

14.0.334.11

326,496

17-Nov-2011

05:49

Microsoft.sharepoint.search.extended.security.adminlibrary.dll

14.0.334.11

134,496

17-Nov-2011

05:49

Microsoft.sharepoint.search.extended.security.adminservice.exe

14.0.334.11

19,808

17-Nov-2011

05:49

Microsoft.sharepoint.search.extended.security.base.dll

14.0.334.11

131,936

17-Nov-2011

05:49

Microsoft.sharepoint.search.extended.security.dll

14.0.334.11

142,176

17-Nov-2011

05:49

Microsoft.sharepoint.search.extended.security.postfiltergenerator.dll

14.0.334.11

16,672

13-Dec-2011

09:15

Microsoft.sharepoint.search.extended.security.trimmingrp.dll

Not applicable

227,616

13-Dec-2011

09:15

Microsoft.sharepoint.search.extended.security.trimmingsync.exe

14.0.334.13

51,288

04-Apr-2012

09:13

Microsoft.sharepoint.search.extended.security.trimmingsync.exe.config

Not applicable

6,746

03-Apr-2012

11:59

Microsoft.sharepoint.search.extended.utils.dll

14.0.334.11

26,976

17-Nov-2011

05:49

Monitoringservice.exe

14.0.334.11

197,472

17-Nov-2011

05:49

Monitoringserviceconfig.exe

14.0.334.11

200,032

17-Nov-2011

05:49

Ocemul.dll

8.3.7.0.1106281647

37,256

06-Jun-2012

07:11

Oswin64.dll

8.3.7.0.1106281647

52,616

06-Jun-2012

07:11

Powershell.commands.dll.config.template

Not applicable

1,122

08-Oct-2010

06:50

Pylangid.pyd

14.0.0334.13

299,672

04-Apr-2012

09:13

Pystellent.pyd

14.0.0334.14

81,560

06-Jun-2012

05:25

Qrproxyservice.exe

14.0.334.11

29,536

17-Nov-2011

05:49

Qrserver.exe

14.0.0334.14

11,597,976

06-Jun-2012

05:25

Restore.ps1

Not applicable

49,482

17-Nov-2011

05:49

Rpf_config.xml

Not applicable

1,737

15-Nov-2011

04:22

Rtsoutput.pyc

Not applicable

19,538

15-Nov-2011

04:22

Rtsoutput.xml

Not applicable

2,523

15-Nov-2011

04:22

Sccch.dll

8.3.7.171.1206161036

91,568

05-Sep-2012

06:47

Sccda.dll

8.3.7.16.1108191657

120,712

06-Jun-2012

07:11

Sccdu.dll

8.3.7.52.1111040910

433,032

06-Jun-2012

07:11

Sccex.dll

8.3.7.0.1106281647

48,008

06-Jun-2012

07:11

Sccexind.dll

8.3.7.0.1106281647

96,144

21-May-2012

05:56

Sccexind2.dll

Not applicable

06-Jun-2012

07:11

Sccexind3.dll

Not applicable

06-Jun-2012

07:11

Sccfa.dll

8.3.7.171.1206161036

84,912

05-Sep-2012

06:47

Sccfi.dll

8.3.7.159.1205161111

179,120

05-Sep-2012

06:47

Sccfmt.dll

8.3.7.0.1106281647

65,416

06-Jun-2012

07:11

Sccfut.dll

8.3.7.110.1202091155

573,832

05-Sep-2012

06:47

Sccind.dll

8.3.7.16.1108191657

57,224

06-Jun-2012

07:11

Scclo.dll

8.3.7.0.1106281647

150,920

06-Jun-2012

07:11

Sccole2.dll

8.3.7.0.1106281647

33,160

06-Jun-2012

07:11

Sccut.dll

8.3.7.200.1207060748

788,400

05-Sep-2012

06:47

Security.monitors.user.claims.dll

14.0.334.15

54,408

08-Aug-2012

05:19

Security.workerlibrary.dll

14.0.334.11

202,080

17-Nov-2011

05:49

Security.workerservice.exe

14.0.334.11

21,344

17-Nov-2011

05:49

Security.workerservice.exe.config

Not applicable

114,559

15-Nov-2011

04:22

Vsacad.dll.disabled

Not applicable

06-Jun-2012

07:11

Vsacd2.dll

8.3.7.0.1106281647

14,485,896

06-Jun-2012

07:11

Vsacs.dll

8.3.7.0.1106281647

40,328

06-Jun-2012

07:11

Vsami.dll

8.3.7.171.1206161036

90,032

05-Sep-2012

06:47

Vsarc.dll

8.3.7.0.1106281647

22,920

21-May-2012

05:56

Vsasf.dll

8.3.7.0.1106281647

53,640

06-Jun-2012

07:11

Vsbdr.dll

8.3.7.0.1106281647

32,136

06-Jun-2012

07:11

Vsbmp.dll

8.3.7.0.1106281647

33,160

06-Jun-2012

07:11

Vscgm.dll

8.3.7.0.1106281647

66,440

06-Jun-2012

07:11

Vsdbs.dll

8.3.7.0.1106281647

29,064

06-Jun-2012

07:11

Vsdez.dll

8.3.7.0.1106281647

31,624

06-Jun-2012

07:11

Vsdif.dll

8.3.7.0.1106281647

25,992

06-Jun-2012

07:11

Vsdrw.dll

8.3.7.0.1106281647

35,720

06-Jun-2012

07:11

Vsdx.dll

8.3.7.0.1106281647

30,600

06-Jun-2012

07:11

Vsdxla.dll

8.3.7.0.1106281647

30,600

06-Jun-2012

07:11

Vsdxlm.dll

8.3.7.0.1106281647

84,360

06-Jun-2012

07:11

Vsemf.dll

8.3.7.0.1106281647

64,904

06-Jun-2012

07:11

Vsen4.dll

8.3.7.0.1106281647

33,672

06-Jun-2012

07:11

Vsens.dll

8.3.7.0.1106281647

33,672

06-Jun-2012

07:11

Vsenw.dll

8.3.7.0.1106281647

30,600

06-Jun-2012

07:11

Vseps.dll

8.3.7.0.1106281647

22,408

06-Jun-2012

07:11

Vseshr.dll

8.3.7.95.1203090707

222,600

05-Sep-2012

06:47

Vsexe2.dll

8.3.7.0.1106281647

64,904

06-Jun-2012

07:11

Vsfax.dll

8.3.7.0.1106281647

24,456

06-Jun-2012

07:11

Vsfcd.dll

8.3.7.0.1106281647

28,040

06-Jun-2012

07:11

Vsfcs.dll

8.3.7.0.1106281647

35,720

06-Jun-2012

07:11

Vsfft.dll

8.3.7.0.1106281647

30,600

06-Jun-2012

07:11

Vsflw.dll

8.3.7.0.1106281647

215,432

06-Jun-2012

07:11

Vsfwk.dll

8.3.7.0.1106281647

64,904

06-Jun-2012

07:11

Vsgdsf.dll

8.3.7.0.1106281647

96,136

06-Jun-2012

07:11

Vsgif.dll

8.3.7.0.1106281647

30,088

06-Jun-2012

07:11

Vsgzip.dll

8.3.7.0.1106281647

40,840

06-Jun-2012

07:11

Vshgs.dll

8.3.7.0.1106281647

55,688

06-Jun-2012

07:11

Vshtml.dll

8.3.7.156.1205221434

186,800

05-Sep-2012

06:47

Vshwp.dll

8.3.7.156.1205221434

130,992

05-Sep-2012

06:47

Vshwp2.dll

8.3.7.156.1205221434

208,304

05-Sep-2012

06:47

Vsich.dll

8.3.7.156.1205221434

207,280

05-Sep-2012

06:47

Vsich6.dll

8.3.7.0.1106281647

76,680

06-Jun-2012

07:11

Vsid3.dll

8.3.7.0.1106281647

54,152

06-Jun-2012

07:11

Vsimg.dll

8.3.7.0.1106281647

24,968

06-Jun-2012

07:11

Vsindd.dll

8.3.7.0.1106281647

22,920

06-Jun-2012

07:11

Vsinx.dll

8.3.7.0.1106281647

19,848

06-Jun-2012

07:11

Vsiwp.dll

8.3.7.0.1106281647

30,088

06-Jun-2012

07:11

Vsjbg2.dll

8.3.7.0.1106281647

32,136

06-Jun-2012

07:11

Vsjp2.dll

8.3.7.171.1206161036

258,480

05-Sep-2012

06:47

Vsjw.dll

8.3.7.0.1106281647

42,888

06-Jun-2012

07:11

Vsleg.dll

8.3.7.0.1106281647

55,688

06-Jun-2012

07:11

Vslwp7.dll

8.3.7.156.1205221434

465,328

05-Sep-2012

06:47

Vslzh.dll

8.3.7.0.1106281647

45,960

06-Jun-2012

07:11

Vsm11.dll

8.3.7.0.1106281647

28,040

06-Jun-2012

07:11

Vsmanu.dll

8.3.7.0.1106281647

40,840

06-Jun-2012

07:11

Vsmbox.dll

8.3.7.0.1106281647

40,328

21-May-2012

05:56

Vsmcw.dll

8.3.7.0.1106281647

52,104

06-Jun-2012

07:11

Vsmif.dll

8.3.7.0.1106281647

276,360

06-Jun-2012

07:11

Vsmime.dll

8.3.7.0.1106281647

134,536

06-Jun-2012

07:11

Vsmm.dll

8.3.7.0.1106281647

34,184

06-Jun-2012

07:11

Vsmm4.dll

8.3.7.0.1106281647

38,792

06-Jun-2012

07:11

Vsmmfn.dll

8.3.7.0.1106281647

34,696

06-Jun-2012

07:11

Vsmp.dll

8.3.7.0.1106281647

30,088

06-Jun-2012

07:11

Vsmpp.dll

8.3.7.156.1205221434

397,232

05-Sep-2012

06:47

Vsmsg.dll

8.3.7.0.1106281647

66,952

06-Jun-2012

07:11

Vsmsw.dll

8.3.7.171.1206161036

50,608

05-Sep-2012

06:47

Vsmwkd.dll

8.3.7.0.1106281647

27,528

06-Jun-2012

07:11

Vsmwks.dll

8.3.7.0.1106281647

25,480

06-Jun-2012

07:12

Vsmwp2.dll

8.3.7.0.1106281647

53,128

06-Jun-2012

07:12

Vsmwpf.dll

8.3.7.0.1106281647

32,136

06-Jun-2012

07:12

Vsmwrk.dll

8.3.7.0.1106281647

27,528

06-Jun-2012

07:12

Vsow.dll

8.3.7.0.1106281647

23,432

06-Jun-2012

07:12

Vspbm.dll

8.3.7.0.1106281647

22,408

06-Jun-2012

07:12

Vspcl.dll

8.3.7.0.1106281647

22,920

06-Jun-2012

07:12

Vspcx.dll

8.3.7.171.1206161036

29,104

05-Sep-2012

06:47

Vspdf.dll

8.3.7.200.1207060748

293,296

05-Sep-2012

06:47

Vspdfi.dll

8.3.7.200.1207060748

293,296

05-Sep-2012

06:47

Vspdx.dll

8.3.7.0.1106281647

37,768

06-Jun-2012

07:12

Vspfs.dll

8.3.7.0.1106281647

56,200

06-Jun-2012

07:12

Vspgl.dll

8.3.7.0.1106281647

67,464

06-Jun-2012

07:12

Vspic.dll

8.3.7.0.1106281647

23,432

06-Jun-2012

07:12

Vspict.dll

8.3.7.0.1106281647

71,048

06-Jun-2012

07:12

Vspng.dll

8.3.7.0.1106281647

48,520

06-Jun-2012

07:12

Vspntg.dll

8.3.7.0.1106281647

20,872

06-Jun-2012

07:12

Vspp12.dll

8.3.7.0.1106281647

120,200

06-Jun-2012

07:12

Vspp2.dll

8.3.7.0.1106281647

82,312

06-Jun-2012

07:12

Vspp7.dll

8.3.7.0.1106281647

82,312

06-Jun-2012

07:12

Vspp97.dll

8.3.7.171.1206161036

279,984

05-Sep-2012

06:47

Vsppl.dll

8.3.7.0.1106281647

41,864

06-Jun-2012

07:12

Vspsd.dll

8.3.7.0.1106281647

24,456

06-Jun-2012

07:12

Vspsp6.dll

8.3.7.0.1106281647

236,424

06-Jun-2012

07:12

Vspst.dll

8.3.7.0.1106281647

125,832

06-Jun-2012

07:12

Vspstf.dll

8.3.7.0.1106281647

37,256

06-Jun-2012

07:12

Vsqa.dll

8.3.7.0.1106281647

31,112

06-Jun-2012

07:12

Vsqad.dll

8.3.7.0.1106281647

41,352

06-Jun-2012

07:12

Vsqp6.dll

8.3.7.0.1106281647

74,632

06-Jun-2012

07:12

Vsqp9.dll

8.3.7.0.1106281647

117,640

06-Jun-2012

07:12

Vsqt.dll

8.3.7.0.1106281647

42,376

06-Jun-2012

07:12

Vsrar.dll

8.3.7.0.1106281647

204,168

06-Jun-2012

07:12

Vsras.dll

8.3.7.0.1106281647

21,896

06-Jun-2012

07:12

Vsrbs.dll

8.3.7.0.1106281647

37,768

06-Jun-2012

07:12

Vsrft.dll

8.3.7.0.1106281647

38,792

06-Jun-2012

07:12

Vsrfx.dll

8.3.7.0.1106281647

40,840

06-Jun-2012

07:12

Vsriff.dll

8.3.7.0.1106281647

35,208

06-Jun-2012

07:12

Vsrtf.dll

8.3.7.52.1111040910

177,032

06-Jun-2012

07:12

Vssam.dll

8.3.7.0.1106281647

38,280

06-Jun-2012

07:12

Vssc5.dll

8.3.7.0.1106281647

36,744

06-Jun-2012

07:12

Vssdw.dll

8.3.7.0.1106281647

30,600

06-Jun-2012

07:12

Vsshw3.dll

8.3.7.0.1106281647

43,400

06-Jun-2012

07:12

Vssmd.dll

8.3.7.0.1106281647

33,672

06-Jun-2012

07:12

Vssms.dll

8.3.7.0.1106281647

31,624

06-Jun-2012

07:12

Vssmt.dll

8.3.7.0.1106281647

39,816

06-Jun-2012

07:12

Vssnap.dll

8.3.7.0.1106281647

34,696

06-Jun-2012

07:12

Vsso6.dll

8.3.7.0.1106281647

203,144

06-Jun-2012

07:12

Vssoc.dll

8.3.7.0.1106281647

74,120

06-Jun-2012

07:12

Vssoc6.dll

8.3.7.156.1205221434

193,968

05-Sep-2012

06:47

Vssoi.dll

8.3.7.0.1106281647

62,344

06-Jun-2012

07:12

Vssoi6.dll

8.3.7.156.1205221434

218,032

05-Sep-2012

06:47

Vssow.dll

8.3.7.0.1106281647

49,544

06-Jun-2012

07:12

Vsspt.dll

8.3.7.0.1106281647

28,040

06-Jun-2012

07:12

Vsswf.dll

8.3.7.0.1106281647

41,864

06-Jun-2012

07:12

Vstaz.dll

8.3.7.0.1106281647

35,208

06-Jun-2012

07:12

Vstext.dll

8.3.7.0.1106281647

35,720

06-Jun-2012

07:12

Vstga.dll

8.3.7.0.1106281647

27,016

06-Jun-2012

07:12

Vstif6.dll

8.3.7.52.1111040910

116,104

06-Jun-2012

07:12

Vstw.dll

8.3.7.0.1106281647

42,376

06-Jun-2012

07:12

Vstxt.dll

8.3.7.0.1106281647

44,936

06-Jun-2012

07:12

Vsvcrd.dll

8.3.7.0.1106281647

89,992

06-Jun-2012

07:12

Vsviso.dll

8.3.7.200.1207060748

256,944

05-Sep-2012

06:47

Vsvw3.dll

8.3.7.0.1106281647

33,672

06-Jun-2012

07:12

Vsw12.dll

8.3.7.183.1206142228

200,112

05-Sep-2012

06:47

Vsw6.dll

8.3.7.0.1106281647

156,040

06-Jun-2012

07:12

Vsw97.dll

8.3.7.156.1205221434

251,312

05-Sep-2012

06:47

Vswbmp.dll

8.3.7.0.1106281647

20,360

06-Jun-2012

07:12

Vswg2.dll

8.3.7.0.1106281647

63,880

06-Jun-2012

07:12

Vswk4.dll

8.3.7.77.1112280759

160,648

06-Jun-2012

07:12

Vswk6.dll

8.3.7.0.1106281647

217,480

06-Jun-2012

07:12

Vswks.dll

8.3.7.0.1106281647

48,520

06-Jun-2012

07:12

Vswm.dll

8.3.7.0.1106281647

48,008

06-Jun-2012

07:12

Vswmf.dll

8.3.7.0.1106281647

49,032

06-Jun-2012

07:12

Vswml.dll

8.3.7.0.1106281647

73,608

06-Jun-2012

07:12

Vsword.dll

8.3.7.0.1106281647

99,720

06-Jun-2012

07:12

Vswork.dll

8.3.7.0.1106281647

39,304

06-Jun-2012

07:12

Vswp5.dll

8.3.7.95.1203090707

103,816

05-Sep-2012

06:47

Vswp6.dll

8.3.7.156.1205221434

112,048

05-Sep-2012

06:47

Vswpf.dll

8.3.7.0.1106281647

29,064

06-Jun-2012

07:12

Vswpg.dll

8.3.7.0.1106281647

58,248

06-Jun-2012

07:12

Vswpg2.dll

8.3.7.0.1106281647

64,392

06-Jun-2012

07:12

Vswpl.dll

8.3.7.0.1106281647

48,520

06-Jun-2012

07:12

Vswpw.dll

8.3.7.0.1106281647

139,656

06-Jun-2012

07:12

Vsws.dll

8.3.7.171.1206161036

36,264

05-Sep-2012

06:47

Vsws2.dll

8.3.7.0.1106281647

28,552

06-Jun-2012

07:12

Vsxl12.dll

8.3.7.183.1206142228

232,368

05-Sep-2012

06:47

Vsxl5.dll

8.3.7.132.1203221140

350,600

05-Sep-2012

06:47

Vsxlsb.dll

8.3.7.156.1205221434

225,712

05-Sep-2012

06:47

Vsxml.dll

8.3.7.0.1106281647

31,112

06-Jun-2012

07:12

Vsxmp.dll

8.3.7.0.1106281647

20,360

06-Jun-2012

07:12

Vsxps.dll

8.3.7.0.1106281647

54,152

06-Jun-2012

07:12

Vsxy.dll

8.3.7.0.1106281647

37,768

06-Jun-2012

07:12

Vsyim.dll

8.3.7.0.1106281647

30,600

06-Jun-2012

07:12

Vszip.dll

8.3.7.0.1106281647

82,824

06-Jun-2012

07:12

Workerservice.exe.config.template

Not applicable

113,882

15-Nov-2011

04:22

Wvcore.dll

8.3.7.16.1108191657

311,688

06-Jun-2012

07:12


추가 도움이 필요하신가요?

기술 향상
교육 살펴보기
새로운 기능 우선 가져오기
Microsoft Insider 참가

이 정보가 유용한가요?

번역 품질에 얼마나 만족하시나요?

사용 경험에 어떠한 영향을 주었나요?

추가 피드백이 있으신가요? (선택 사항)

소중한 의견에 감사드립니다.

×