Prisijunkite prie „Microsoft“
Prisijunkite arba sukurkite paskyrą.
Sveiki,
Pasirinkti kitą paskyrą.
Turite kelias paskyras
Pasirinkite paskyrą, kurią naudodami norite prisijungti.

Šiame straipsnyje aprašoma formulės sintaksė ir funkcijos LINEST naudojimas programoje „Microsoft Excel“. Saitai su išsamesne informacija apie regresinės analizės atlikimą ir jos diagramų kūrimą pateikiami skyriuje Taip pat skaitykite.

Aprašas

Funkcija LINEST apskaičiuoja linijos statistiką naudodama metodą "mažiausi kvadratai", kad apskaičiuotų tiesią liniją, geriausiai tinkančią jūsų duomenims, ir grąžina masyvą, apibūdinantį liniją. Taip pat galite sujungti LINEST su kitomis funkcijomis, kad apskaičiuotų kitų tipų modelių, kurie yra linijiniai nežinomuose parametruose, statistiką, įskaitant daugianominę, logaritminę, eksponentinę ir galios seką. Ši funkcija grąžina reikšmių masyvą, todėl ji turi būti įvedama kaip masyvo formulė. Instrukcijos pateikiamos šiame straipsnyje pateikiamuose pavyzdžiuose.

Tiesės lygtis yra:

y = mx + b

Arba

y = m1x1 + m2x2 + ... + b

jeigu yra keli x reikšmių diapazonai, kur priklausoma y reikšmė yra nepriklausomų x reikšmių funkcija. M reikšmės yra kiekvieną x reikšmę atitinkantys koeficientai, o b yra konstanta. Atkreipkite dėmesį, kad y, x ir m gali būti vektoriai. Masyvas, kurį grąžina funkcija LINEST, yra {mn,mn-1,...,m1,b}. LINEST taip pat gali grąžinti papildomus regresinės statistikos duomenis.

Sintaksė

LINEST(žinomi_y, [žinomi_x], [konst], [statistika])

Funkcijos LINEST sintaksė turi tokius argumentus:

Sintaksė

 • žinomi_y    Būtinas. Susijęs su jau žinomų y reikšmių aibe y = mx + b.

  • Jei žinomi_y diapazonas yra viename stulpelyje, kiekvienas žinomų_x stulpelis laikomas atskiru kintamuoju.

  • Jei žinomi_y diapazonas yra vienoje eilutėje, kiekviena žinomų_x eilutė laikoma atskiru kintamuoju.

 • žinomi_x    Pasirinktinis. Nebūtinai susiję su jau žinomų x reikšmių aibe y = mx + b.

  • Žinomi_x diapazone gali būti viena ar daugiau kintamųjų aibių. Jei naudojamas tik vienas kintamasis, žinomi_y ir žinomi_x gali būti bet kokios formos diapazonai, jei tik jų dimensijos sutampa. Jei naudojama daugiau nei vienas kintamasis, žinomi_y turi būti vektorius (t. y. diapazonas, kurio aukštis – viena eilutė arba plotis – vienas stulpelis).

  • Jei argumentas žinomi_x praleistas, laikoma, kad tai masyvas {1;2;3,...}, kuris yra tokio pat dydžio kaip ir žinomi_y.

 • konst    Pasirinktinis. Loginė reikšmė, nurodanti, ar konstanta b turi būti lygi 0.

  • Jei konstanta yra TRUE arba praleista, b skaičiuojama įprastai.

  • Jei konstanta yra FALSE, b prilyginama 0, o m reikšmės koreguojamos taip, kad atitiktų lygybę y = mx.

 • statistika    Pasirinktinis. Loginė reikšmė, nurodanti, ar reikia grąžinti papildomus regresinės statistikos duomenis.

  • Jei statistika yra TRUE (teisinga), LINEST grąžina papildomą regresinę statistiką; todėl grąžintas masyvas yra {mn,mn-1,...,m1,b;sen,sen-1,...,se1,seb;r2,sey; F,df;ssreg,ssresid}.

  • Jei statistika yra FALSE arba praleista, LINEST grąžina tik m koeficientus ir konstantą b.

   Papildomos regresinės statistikos duomenys yra šie.

Statistikos duomuo

Aprašas

sp1;sp2;...;spn

Standartinės paklaidos koeficientų m1,m2,...,mn reikšmės.

spb

Standartinės paklaidos konstantos b reikšmė (jei spb = #N/A argumentas, konstanta yra FALSE).

r2

Determinacijos koeficientas. Lygina apskaičiuotąsias ir tikrąsias y reikšmes ir yra nuo 0 iki 1. Jei jis yra 1, pavyzdyje egzistuoja ideali koreliacija – nėra jokio skirtumo tarp apskaičiuotosios ir tikrosios y reikšmės. Kitas kraštutinumas – jei determinacijos koeficientas yra 0, regresinė lygtis nėra naudinga prognozuojant y reikšmę. Informacijos apie tai, kaipskaičiuojama 2, žr. toliau šioje temoje pateikta "Pastabos".

spy

Y įverčio standartinė paklaida.

F

F statistika arba F stebima reikšmė. Naudokite F statistiką norėdami nustatyti, ar stebimas ryšys tarp priklausomų ir nepriklausomų kintamųjų yra atsitiktinis.

ll

Laisvės laipsniai. Laisvės laipsniais galite rasti F kritines reikšmes statistinėje lentelėje. Lyginkite lentelėje esančias reikšmes su funkcijos LINEST grąžinama F statistika, norėdami nustatyti modelio pasikliautinumo lygmenį. Plačiau apie tai, kaip skaičiuojamas ll, rasite šios temos skyriuje „Pastabos“. Toliau pateikiamame 4 pavyzdyje demonstruojamas F ir ll naudojimas.

ksreg

Regresijos kvadratų suma.

ksliek

Liekamoji kvadratų suma. Plačiau apie tai, kaip skaičiuojami ksreg ir ksliek, rasite šios temos skyriuje „Pastabos“.

Ši iliustracija rodo tvarką, kuria grąžinami papildomi regresinės statistikos duomenys.

Darbalapis

Pastabos

 • Bet kokią tiesę galite aprašyti krypties koeficientu ir y postūmiu:

  Nuolydis (m):
  Norėdami rasti linijos nuolydį, dažnai rašomą kaip m, paimkite du taškus ties linija (x1,y1) ir (x2,y2); nuolydis lygus (y2 – y1)/(x2 - x1).

  Y-intercept (b):
  Y-intercept of a line, often written as b, is the value of y at the point where the line crosses the y-axis.

  Tiesės lygtis yra y = mx + b. Jei žinotei reikšmes m ir b, galite apskaičiuoti bet kokį tiesėje esantį tašką, į šią lygtį įrašydami y arba x reikšmę. Taip pat galite naudoti funkciją TREND.

 • Jei turite tik vieną nepriklausomą kintamąjį x, galite gauti krypties koeficiento ir y postūmio reikšmes tiesiogiai naudodami šias formules:

  Nuolydis:
  =INDEX(LINEST(known_y,known_x's),1)

  Y-intercept:
  =INDEX(LINEST(known_y,known_x's),2)

 • Funkcijos LINEST apskaičiuotos tiesės tikslumas priklauso nuo jūsų duomenų sklaidos koeficiento. Kuo tiesiškesni duomenys, tuo tikslesnis LINEST modelis. Funkcija LINEST geriausiai jūsų duomenis atitinkantį variantą parenka naudodama mažiausiųjų kvadratų metodą. Jei turite tik vieną nepriklausomą kintamąjį x, m ir b skaičiavimas pagrįstas šiomis formulėmis:

  Lygtis

  Lygtis

  kur x ir y yra pavyzdžio vidurkiai, t. y. x = AVERAGE(žinomi_x), o y = AVERAGE(žinomi_y).

 • Linijos ir kreivės jungiamosios funkcijos LINEST ir LOGEST gali apskaičiuoti geriausią tiesią liniją arba eksponentinę kreivę, kuri atitinka jūsų duomenis. Tačiau turite nuspręsti, kuris iš dviejų rezultatų geriausiai atitinka jūsų duomenis. Galite apskaičiuoti trend(known_y,known_x' s) tiesioje linijoje arba GROWTH(known_y' s, known_x's) eksponentinės kreivės. Šios funkcijos be new_x argumento grąžina y reikšmių masyvą, prognozuojamą išilgai tos linijos arba kreivės ties faktiniais duomenų taškais. Tada galima palyginti numatomas reikšmes su faktinėmis reikšmėmis. Galite juos abu susekite į diagramą, kad būtų galima vizualiai palyginti.

 • Regresinėje analizėje programa „Excel“ kiekvienam taškui randa skirtumo tarp to taško apskaičiuotos y reikšmės ir realios y reikšmės kvadratą. Šių skirtumų kvadratų suma vadinama liekamąja kvadratų suma ksliek. Tuomet programa „Excel“ apskaičiuoja bendrą kvadratų sumą ksbendra. Kai argumentas konstanta = TRUE arba praleistas, bendra kvadratų suma yra kvadratu pakeltų skirtumų tarp tikrųjų y reikšmių ir vidutinių y reikšmių suma. Kai argumentas konstanta = FALSE, bendra kvadratų suma yra kvadratu pakeltų tikrųjų y reikšmių (neatimant vidutinės y reikšmės iš kiekvienos y reikšmės) suma. Tuomet gali būti randama regresijos kvadratų suma ksreg: ksreg = ksbendra - ksliek. Kuo mažesnė liekamoji kvadratų suma, palyginti su bendra kvadratų suma, tuo didesnė nustatymo koeficiento reikšmė r 2 ,otai rodo, kaip regresinės analizės lygtis paaiškina ryšį tarp kintamųjų. R2 reikšmė lygi ssreg/sstotal.

 • Kai kuriais atvejais viename ar daugiau X stulpelių (tarkime, kad Y ir X yra stulpeliuose) gali būti papildomų prognozių reikšmių, jei yra kitų X stulpelių. Kitaip tariant, pašalinus vieną ar daugiau X stulpelių, gali būti prognozuojamos Y reikšmės, kurios yra vienodai tikslios. Tokiu atveju šie pertekliniai X stulpeliai turėtų būti neįtraukti į regresijos modelį. Šis reiškinys vadinamas "kolinearumu", nes bet kurį perteklinį X stulpelį galima išreikšti kaip perteklinių X stulpelių kartotinių sumą. Funkcija LINEST tikrina, ar nėra kolinearumo, ir pašalina visus perteklinius X stulpelius iš regresijos modelio, kai juos identifikuoja. Pašalinti X stulpeliai linest išvestyje gali būti atpažįstami kaip turintys 0 koeficientų, be 0 se reikšmių. Jei vienas ar daugiau stulpelių pašalinami kaip pertekliniai, df paveikiamas, nes df priklauso nuo X stulpelių skaičiaus, faktiškai naudojamų prognozavimo tikslais. Daugiau informacijos apie df skaičiavimas, žr. 4 pavyzdys. Jei df pakeičiamas, nes pašalinami pertekliniai X stulpeliai, taip pat paveikiamos sey ir F reikšmės. Kolinearumas praktikoje turėtų būti gana retas. Tačiau vienas atvejis, kai tikėtina, kad jis atsiras, yra tada, kai kai kuriuose X stulpeliuose yra tik 0 ir 1 reikšmės kaip indikatoriai, ar eksperimento objektas yra konkrečios grupės narys, ar ne. Jei konsta = TRUE arba praleista, funkcija LINEST efektyviai įterpia papildomą X stulpelį iš visų 1 reikšmių, kad būtų galima modeliuoti perėmimą. Jei turite stulpelį su 1 kiekvienam klausimui, jei vyras, arba 0, jei ne, ir jūs taip pat turite stulpelį su 1 kiekvienam klausimui, jei moteris, arba 0, jei ne, šis stulpelis yra perteklinis, nes jo įrašus galima gauti atimant įrašą stulpelyje "vyrų indikatorius" iš įrašo papildomame stulpelyje su visomis 1 reikšmėmis, kurias įtraukė funkcija LINEST.

 • Jei nė vienas X stulpelis nepašalinamas iš modelio dėl kolinearumo, ll reikšmė yra skaičiuojama taip: jei egzistuoja kžinomų_x stulpelių, o konstanta = TRUE arba praleista, ll = n – k – 1. Jei konstanta = FALSE, ll = n - k. Abiem atvejais kiekvienas X stulpelis, kuris buvo pašalintas dėl kolinearumo, padidina ll reikšmę vienetu.

 • Įvesdami konstantų masyvą (pvz., žinomi_x) kaip argumentą, atskirkite toje pačioje eilutėje esančias reikšmes kableliais, o eilutes – kabliataškiais. Skyriklio simboliai gali skirtis, atsižvelgiant į regiono parametrus.

 • Atkreipkite dėmesį, kad regresijos lygties prognozuojamos y reikšmės gali negalioti, jei jos yra už y reikšmių diapazono, naudoto lyčiai apibrėžti.

 • Esantis algoritmas, kuris naudojamas funkcijoje LINEST, skiriasi nuo funkcijose SLOPE ir INTERCEPT naudojamo algoritmo. Dėl šių algoritmų skirtumo, kai duomenys neapibrėžti ir linijiški, rezultatai gali skirtis. Pavyzdžiui, jei argumento žinomi y duomenų taškai lygūs 0, o argumento žinomi x duomenų taškai lygūs 1:

  • Funkcijos LINEST grąžinama reikšmė lygi 0. Funkcijos LINEST algoritmas skirtas tinkamiems linijiškų duomenų rezultatams grąžinti ir tokiu atveju galima rasti mažiausiai vieną atsakymą.

  • SLOPE ir INTERCEPT grąžina #DIV/0! klaidą. Funkcijų SLOPE ir INTERCEPT algoritmas skirtas ieškoti tik vieno atsakymo, o šiuo atveju gali būti daugiau nei vienas atsakymas.

 • Be to, kad funkciją LOGEST naudojate kitų regresijų tipų statistikai skaičiuoti, galite naudoti funkciją LINEST kitų regresijų tipų diapazonui skaičiuoti įvesdami x ir y kintamųjų funkcijas kaip funkcijos LINEST x ir y sekas. Pavyzdžiui ši formulė:

  =LINEST(yreikšmės, xreikšmės^STULPELIS($A:$C))

  veikia, kai norite skaičiuoti vieno y reikšmių stulpelio ir vieno x reikšmių stulpelio kubinę formos (trečios eilės polinomo) aproksimaciją:

  y = m1*x + m2*x^2 + m3*x^3 + b

  Galite keisti šią formulę kitiems regresijos tipams skaičiuoti, bet kai kuriais atvejais reikia derinti išvesties reikšmes ir kitus statistinius duomenis.

 • F testo reikšmė, kurią grąžina funkcija LINEST, skiriasi nuo F testo reikšmės grąžinamos funkcijos FTEST. LINEST grąžina F statistiką, o funkcija FTEST grąžina tikimybę.

Pavyzdžiai

1 pavyzdyje: krypties koeficientas ir y poslinkis

Iš pateiktosios lentelės nusikopijuokite pavyzdinius duomenis ir įklijuokite į naujos „Excel“ darbaknygės langelį A1. Kad formulės rodytų rezultatus, jas pažymėkite, paspauskite F2 ir spauskite Enter. Jeigu reikia, pakoreguokite langelių plotį, kad matytųsi visi duomenys.

Žinomi y

Žinomi x

1

0

9

4

5

2

7

3

Rezultatas (nuokrypis)

Rezultatas (y ašis)

2

1

Formulė (masyvas diapazone A7:B7)

=LINEST(A2:A5,B2:B5,,FALSE)

2 pavyzdyje: paprasta tiesinė regresija

Iš pateiktosios lentelės nusikopijuokite pavyzdinius duomenis ir įklijuokite į naujos „Excel“ darbaknygės langelį A1. Kad formulės rodytų rezultatus, jas pažymėkite, paspauskite F2 ir spauskite Enter. Jeigu reikia, pakoreguokite langelių plotį, kad matytųsi visi duomenys.

Mėnuo

Pardavimas

1

3 100 EUR

2

4 500 EUR

3

4 400 EUR

4

5 400 EUR

5

7 500 EUR

6

8 100 EUR

Formulė

Rezultatas

=SUM(LINEST(B1:B6, A1:A6)*{9,1})

11 000 EUR

Apskaičiuoja devintojo mėnesio pardavimo įvertį, remiantis pardavimo laikotarpiu nuo 1 iki 6 mėnesio.

3 pavyzdyje: daugybinė tiesinė regresija

Iš pateiktosios lentelės nusikopijuokite pavyzdinius duomenis ir įklijuokite į naujos „Excel“ darbaknygės langelį A1. Kad formulės rodytų rezultatus, jas pažymėkite, paspauskite F2 ir spauskite Enter. Jeigu reikia, pakoreguokite langelių plotį, kad matytųsi visi duomenys.

Grindų plotas (x1)

Biurai (x2)

Įėjimai (x3)

Amžius (x4)

Įkainotoji vertė (y)

2310

2

2

20

142 000 EUR

2333

2

2

12

144 000 EUR

2356

3

1.5

33

151 000 EUR

2379

3

2

43

150 000 EUR

2402

2

3

53

139 000 EUR

2425

4

2

23

169 000 EUR

2448

2

1.5

99

126 000 EUR

2471

2

2

34

142 900 EUR

2494

3

3

23

163 000 EUR

2517

4

4

55

169 000 EUR

2540

2

3

22

149 000 EUR

-234.2371645

13.26801148

0.996747993

459.7536742

1732393319

Formulė (dinaminio masyvo formulė, įvesta į A19)

=LINEST(E2:E12,A2:D12,TRUE,TRUE)

4 pavyzdys – F ir r2 statistikos naudojimas

Ankstesniame pavyzdyje nustatymo koeficientas arba r2yra 0,99675 (žr. langelį A17 ties LINEST išvestyje),kuris rodo stiprų ryšį tarp nepriklausomų kintamųjų ir pardavimo kainos. F statistiką galite naudoti norėdami nustatyti, ar šie rezultatai su tokia didele r2 reikšme įvyko atsitiktinai.

Tarkime, iš tiesų tarp kintamųjų nėra ryšio, bet jūs pasirinkote mažai tikėtiną imtį iš 11 biuro pastatų, kuriems statistinė analizė rodo stiprų sąryšį. Terminas „Alfa“ vartojamas klaidingos išvados apie tokį sąryšį tikimybei apibūdinti.

F ir df reikšmės išvestyje iš funkcijos LINEST gali būti naudojamos norint įvertinti didesnės F reikšmės tikimybę atsitiktinai. F galima palyginti su kritinėmis reikšmėmis publikuotose F skirstinio lentelėse arba Excel funkcija FDIST gali būti naudojama norint apskaičiuoti didesnės F reikšmės tikimybę atsitiktinai. Atitinkamas F skirstinys turi v1 ir v2 laisvės laipsnius. Jei n yra duomenų taškų skaičius ir konsta = TRUE arba praleista, tada v1 = n – df – 1 ir v2 = df. (Jei konsta = FALSE, tada v1 = n – df ir v2 = df.) Funkcija FDIST su sintakse FDIST(F,v1,v2) grąžins didesnės F reikšmės tikimybę atsitiktinai. Šiame pavyzdyje df = 6 (langelis B18) ir F = 459,753674 (langelis A18).

Imant Alfa reikšmę 0,05, v1 = 11 – 6 – 1 = 4 ir v2 = 6, kritinis F lygis yra 4,53. Kadangi F = 459,753674 yra daug didesnis už 4,53, labai mažai tikėtina, kad tokia didelė F reikšmė pasirodė atsitiktinai. (Kai Alfa = 0,05, hipotezė, kad tarp žinomų_y ir žinomų_x nėra sąryšio, turi būti atmetama F viršijus kritinį lygį 4,53). Galite naudoti programos „Excel“ funkciją FDIST apskaičiuoti tikimybei, kad tokia didelė F reikšmė buvo atsitiktinė. Pvz., FDIST(459,753674; 4; 6) = 1,37E-7, labai maža tikimybė. Naudodami kritinę F reikšmę lentelėje arba funkciją FDIST galite daryti išvadą, kad regresijos lygtis yra naudinga numatant įkainotąją pastatų vertę šioje vietovėje. Nepamirškite, kad labai svarbu naudoti teisingas prieš tai apskaičiuotas v1 ir v2 reikšmes.

5 pavyzdyje: t statistikos skaičiavimas

Kitu hipotezės tikrinimu bus nustatoma, kuris krypties koeficientas yra naudingas apskaičiuojant įkainotąją biuro pastato vertę 3 pavyzdyje. Pavyzdžiui, norėdami patikrinti amžiaus koeficiento statistinį reikšmingumą, padalykite -234,24 (amžiaus krypties koeficientas) iš 13,268 (amžiaus koeficientų apskaičiuotoji standartinė paklaida, esanti langelyje A15). Tai yra t stebimoji vertė:

t = m4 ÷ se4 = -234,24 ÷ 13,268 = -17,7

Jei t absoliuti reikšmė yra pakankamai didelė, galima daryti išvadą, kad nuolydžio koeficientas yra naudingas apskaičiuojant įvertintąją biuro pastato vertę 3 pavyzdyje. Šioje lentelėje pateikiamos absoliučiosios 4 t stebimos reikšmės.

Jei statistikos vadove tariasi su lentele, rasite, kad t-critical, two tailed, with 6 degrees of freedom and Alpha = 0,05 is 2.447. Šią kritinę reikšmę taip pat galima rasti naudojant funkciją TINV Excel. TINV(0,05,6) = 2,447. Kadangi absoliuti t reikšmė (17,7) yra didesnė nei 2,447, amžius yra svarbus kintamasis, kai įvertinama biuro pastato įvertinta vertė. Visus kitus nepriklausomus kintamuosius galima panašiai patikrinti dėl statistinio reikšmingumo. Toliau nurodytos kiekvieno nepriklausomo kintamojo t stebimos reikšmės.

Kintamasis

t stebimoji reikšmė

Grindų plotas

5,1

Biurų skaičius

31,3

Įėjimų skaičius

4,8

Amžius

17,7

Šių reikšmių absoliučioji reikšmė yra didesnė nei 2,447; taigi visi regresijos lygtyje panaudoti kintamieji yra naudingi nuspėjant įkainotąją biuro pastatų vertę šioje vietovėje.

Reikia daugiau pagalbos?

Norite daugiau parinkčių?

Sužinokite apie prenumeratos pranašumus, peržiūrėkite mokymo kursus, sužinokite, kaip apsaugoti savo įrenginį ir kt.

Bendruomenės padeda užduoti klausimus ir į juos atsakyti, pateikti atsiliepimų ir išgirsti iš ekspertų, turinčių daug žinių.

Ar ši informacija buvo naudinga?

Ar esate patenkinti kalbos kokybe?
Kas turėjo įtakos jūsų įspūdžiams?

Dėkojame už jūsų atsiliepimą!

×