Ražotāja ierobežotā garantija

Atbalsts - ražotāja ierobežotās garantijas nosacījumi - Microsoft - Latvia ŅEMIET VĒRĀ! Šī ierobežotā garantija attiecas uz produktiem, kas tiek pārdoti ar zīmolu “Nokia”, “Lumia” un “Asha”, kā arī uz saistītajiem piederumiem. Pretrunu gadījumā starp šeit norādītajiem noteikumiem un nosacījumiem un produkta pārdošanas komplektācijā iekļautajiem dokumentiem, priekšroka ir pārdošanas komplektācijas dokumentācijā minētajiem noteikumiem un nosacījumiem.

Šī ierobežotā garantija papildina un neietekmē jūsu juridiskās (likumā noteiktās) tiesības, kas noteiktas piemērojamos valsts normatīvajos aktos attiecībā uz plaša patēriņa preču pārdošanu.


Ražotāja ierobežotā garantija

1. Vispārīgi nosacījumi

Microsoft Mobile Oy, Keilalahdentie 2-4 FIN-02150 Espoo, Finland (turpmāk tekstā — “Ražotājs”) nodrošina šo ražotāja ierobežoto garantiju (“Garantija”) oriģinālajam izstrādājumam (“Izstrādājums”), ko Ražotājs ir laidis tirdzniecībā Eiropas Savienībā, Īslandē, Norvēģijā, Šveicē un Turcijā (“Ietvertās valstis”) kopš 2013. gada 1. novembra.

Šī garantija ir atšķirīga no visām ar likumu noteiktajām tiesībām, kas var attiekties uz jums saskaņā ar obligātajiem patērētāju aizsardzības likumiem jūsu valstī. Ar to ir paredzēts jums piešķirt specifiskas un atbilstoši gadījumam papildu tiesības ierobežojumu ietvaros, kādi ir pieļaujami šādā likumā, un šāda garantija neierobežo tiesības, kas jums var būt saskaņā ar likumu noteiktajiem izstrādājuma garantijas nosacījumiem. Garantijas perioda laikā vai pēc tā jums var būt citas tiesības saskaņā ar vietējiem likumiem. Šī Garantija neizslēdz šīs tiesības.

2. Garantija

No datuma, kad Izstrādājums lietotājam tiek pārdots pirmo reizi (to apliecina pirkuma apliecinājuma dokumenta oriģināls), Ražotājs garantē, ka Izstrādājumam nav materiālu un ražošanas defektu (“Defekts”), kā norādīts tālāk.

(i) Divdesmit četri (24) mēneši galvenajai ierīcei

(ii)Divpadsmit (12) mēneši piederumiem, kas iegādājami atsevišķi vai ietverti galvenās ierīces pārdošanas komplektācijā, izņemot akumulatorus, vāciņus, kabeļus un lādētājus

(iii)Seši (6) mēneši visiem akumulatoriem, vāciņiem, kabeļiem un lādētājiem

ja izstrādājuma rokasgrāmatā nav norādīts citādi.

Garantijas periodā Ražotājs saprātīgā laikā bez maksas novērš Defektu, salabojot vai nomainot bojāto Izstrādājumu vai tā bojāto daļu pēc saviem ieskatiem, ja esat informējis Ražotāju par Defektu pirms garantijas perioda beigām. Labojot vai apmainot Izstrādājumu, Ražotājs var izmantot jaunas vai atjaunotas detaļas vai izstrādājumus.

Ciktāl to pieļauj piemērojamie tiesību akti, remonts vai nomaiņa neatjauno un nepagarina garantijas periodu. Šī Garantija uz atlikušo garantijas perioda daļu vai sešdesmit (60) dienas no remonta vai apmainīšanas datuma, izvēloties garāko no šiem periodiem, ir spēkā oriģinālajām vai rezerves detaļām vai apmainītajiem Izstrādājumiem, kas nodrošināti saskaņā ar šo Garantiju.

Izstrādājums vai visas Izstrādājuma detaļas, ko Ražotājs ir apmainījis, ir Ražotāja īpašums.

Ražotājs nesniedz garantiju, ka programmatūra, ko Izstrādājumā ir iepriekš instalējis Ražotājs vai kas instalēta tā vārdā (vai turpmākie atjauninājumi un jauninājumi) (kopā saukti — “Ražotāja programmatūra”), atbildīs jūsu prasībām, darbosies kopā ar tādu aparatūru vai programmatūru, ko nenodrošina Ražotājs, darbība būs bez traucējumiem vai kļūmēm vai to, ka kļūdas būs novēršamas vai tiks novērstas. Attiecībā uz kļūdām, kas saistītas ar Ražotāja programmatūru, Ražotājs darīs pieejamu jaunāko Ražotāja programmatūras versiju pārinstalēšanai Izstrādājumā vai, ja tas nav iespējams, nodrošinās citu kompensāciju, kas pēc Ražotāja ieskatiem novērsīs kļūdas pieņemamā apjomā. Uz daļu Ražotāja programmatūras var attiekties atsevišķi licences nosacījumi, kas ir pieejami programmatūras komplektācijā vai jūsu vietējā http://www.microsoft.com/mobile sadaļā.

Lūdzu, vienmēr dublējiet Izstrādājumā saglabātos datus un saturu, pirms nogādājat Izstrādājumu servisa centrā, jo servisa darbu laikā visi Izstrādājumā esošie dati tiks izdzēsti.

3. Uz ko neattiecas šī garantija

Ražotājs nenodrošina garantiju tālāk minētajam:

 1. Lietotāja rokasgrāmatas;

 2. (i) Jebkurā laikā Izstrādājumā instalētā un lejupielādētā trešo pušu programmatūra, iestatījumi, saturs, dati vai saites; (ii) Ražotāja un trešo pušu pakalpojumi un atbalsta klientprogrammas (pat Ražotāja iepriekš instalētas) (lai iepazītos ar savām tiesībām un saistībām, lūdzu, izlasiet noteikumus un nosacījumus, kas attiecināmi uz šiem pakalpojumiem);

 3. (i) Normāls nolietojums un nodilums, (ii) samazināta akumulatora uzlādes kapacitāte, kas ir dabisks akumulatora kalpošanas laika beigu rezultāts, (iii) pikseļu defekti Izstrādājuma displejā, kas atbilst nozares standartiem;

 4. SIM karte un/vai jebkurš mobilais vai cits tīkls vai sistēma, kurā Izstrādājums darbojas.

 5. Kļūdas vai bojājumi, ko izraisa: (i) Izstrādājuma nepareiza lietošana vai tā izmantošana pretrunā ar lietotāja rokasgrāmatā minētajiem norādījumiem, piemēram, Izstrādājums tiek pakļauts mitruma iedarbībai vai ārkārtējiem termiskiem vai vides apstākļiem vai šādu apstākļu straujām izmaiņām, korozijai, oksidācijai, pārtikas vai šķidruma izšļakstīšanai vai ķīmisko vielu ietekmei; (ii) Izstrādājuma izmantošana kopā ar izstrādājumiem, piederumiem, programmatūru vai pakalpojumiem, kurus Ražotājs nav izstrādājis vai piegādājis, vai Izstrādājuma pievienošana šādiem izstrādājumiem; (iii) jebkādi izstrādājumi, ko ar Izstrādājumu apvienojusi kāda trešā puse; (iv) bojājumi vai kļūdas, ko izraisa nesankcionēta piekļuve, uzlaušana, vīrusi vai cita ļaunprogrammatūra, kā arī nesankcionēta piekļuve pakalpojumiem, kontiem, datorsistēmām vai tīkliem; (v) citas darbības, ko Ražotājs nevar kontrolēt ar sev pieejamiem līdzekļiem.

Šī Garantija nav spēkā:

 1. ārpus ietvertajām valstīm;

 2. ja Izstrādājums vai programmatūra, kas tajā darbojas, ir (i) atvērta, pārveidota vai labota bez Ražotāja atļaujas vai (ii) labota, izmantojot neatļautas detaļas;

 3. ja Izstrādājuma sērijas numurs, mobilā piederuma datu kods vai IMEI kods ir noņemts, dzēsts, padarīts nesalasāms, mainīts vai nav salasāms citu iemeslu dēļ;

 4. ja neesat instalējis jaunākos programmatūras atjauninājumus, kas ir publiski pieejami izstrādājumam, pamatotā to izlaišanas laika posmā;

 5. ja atsakāties Izstrādājumu nodot Ražotāja īpašumā, lai veiktu remontu vai izmeklēšanu;

ja šī Garantija nav attiecināma uz Izstrādājumu vai problēmu, kuras dēļ nepieciešams remonts, Ražotājs patur tiesības pieprasīt maksu par Izstrādājuma remontu vai apmaiņu, kā arī maksu par apkalpošanu.

4. Ražotāja atbildības ierobežojumi

Ciktāl to pieļauj spēkā esošie piemērojamie tiesību akti, Ražotājs neuzņemas nekādu tiešu vai netiešu atbildību ne par kāda veida

 1. bojājumiem vai zaudējumiem, kas radušies datu zudumu, bojājumu vai izkropļojumu dēļ vai saistīti ar tiem, kā arī to atjaunošanas vai pārsūtīšanas rezultātā, pat ja šos zudumus, bojājumus vai kropļojumus radījis Izstrādājuma Defekts un/vai

 2. peļņas zaudējumu, zaudētu iespēju lietot izstrādājumus vai to funkcionalitāti, neīstenotiem darījumiem, nenoslēgtiem līgumiem, negūtiem ieņēmumiem vai negūtu plānotu ietaupījumu, izmaksu vai izdevumu pieaugumu vai par netiešiem, izrietošiem vai tīšiem zaudējumiem un kaitējumu.

Ciktāl to pieļauj spēkā esošie piemērojamie tiesību akti, Ražotāja atbildība nepārsniedz Izstrādājuma iegādes vērtību.

Šī 4. panta ierobežojumi nav spēkā, ja Ražotājs ir pieļāvis rupju nolaidību, tīši pārkāpis nosacījumus vai pierādītas Ražotāja nolaidības dēļ ir iestājusies nāve vai gūti miesas bojājumi.

5. Citi svarīgi paziņojumi

Vairāk par garantiju un informāciju, kas nepieciešama garantijas prasību apstrādei, skatiet vietnē http://www.microsoft.com/mobile.

Pirms izstrādājumu nogādājat remontdarbiem, lūdzu, pārliecinieties, vai jūsu operators ir noņēmis SIM bloķēšanu (vai līdzīgus mehānismus, kas izstrādājumu var piesaistīt konkrētam tīklam vai operatoram).

Jūsu Izstrādājums var saturēt konkrētai valstij paredzētās sastāvdaļas, tostarp programmatūru. Noteiktā valstī pieejamie garantijas pakalpojumi var būt ierobežoti un sniegti tikai šai valstī pieejamajiem Izstrādājumiem un to elementiem. Tāpat, ja Izstrādājums ir reeksportēts no sākotnējās uz citu valsti, tajā var būt iekļauti valstij raksturīgi elementi, kuri saskaņā ar šo Garantiju netiek uzskatīti par defektu, pat ja tas nedarbojas.

Microsoft Mobile Oy, Keilalahdentie 2-4, FIN-02150 Espoo, Finland

Rekvizīti

Raksta ID: 10811. Pēdējo reizi pārskatīts: 2016. gada 2. maijs. Pārskatījums: 3

Atsauksmes