Windows galerijas aicinājums ir noslēdzies

Zinām, ka tās nav labākās ziņas, bet diemžēl Windows personalizēšanas galerijas aicinājums ir noslēdzies. Tas nozīmē, ka vairs nevarat iesniegt savus mākslas darbus vai fotogrāfijas. (Mums jau tagad to pietrūkst.) Vai jau iesniedzāt kaut ko? Lūdzu, pārskatiet bieži uzdotos jautājumus un lietošanas nosacījumus.

Lietošanas nosacījumi

 1. LICENCE. Iesniedzot fotogrāfiju, attēlu vai mākslas darbu (turpmāk tekstā “Attēls”) korporācijai Microsoft, jūs piešķirat korporācijai Microsoft (tostarp tās meitasuzņēmumiem un saistītajiem uzņēmumiem) visā pasaulē derīgu, autora honorāru neparedzošu, pilnībā apmaksātu, pastāvīgu licenci, kas attiecas uz Windows operētājsistēmas produktu personalizēšanas pakalpojumiem un līdzekļiem (piemēram, Windows motīviem un fona attēliem) un uz jebkuru saistīto Microsoft tīmekļa vietni, Windows personalizēto attēlu galeriju, kā arī jebkādiem šo personalizēšanas pakalpojumu un līdzekļu mārketinga un reklāmas materiāliem. Šī licence atļauj: a) kopēt un izmantot Attēlu, kā arī atvasināt no tā citus darbus; b) izrādīt Attēla kopijas un no tā atvasinātus darbus, kā arī padarīt attēlu un no tā atvasinātos darbus pieejamus plašākai sabiedrībai; c) izplatīt un licencēt Attēla kopijas un no tā atvasinātus darbus Microsoft klientu personiskai lietošanai (turpmāk tekstā “Licence”). Jūs bez jebkādiem nosacījumiem atsakāties no: jebkādu personisko tiesību un līdzīgu tiesību, kas jums var būt uz Attēlu, īstenošanas visas pasaules mērogā, kā arī jebkādām tiesībām kontrolēt vai apstiprināt jebkuru iespējamo Attēla lietošanas formu, turklāt ar šo jūs piekrītat jebkādu Attēla izmaiņu veikšanai, tostarp tā papildināšanai vai atsevišķu tā daļu dzēšanai, kas bez jūsu piekrišanas būtu uzskatāms par personisko vai līdzīgu tiesību pārkāpumu.
 2. BEZ SAISTĪBĀM. Korporācijai Microsoft nav pienākuma jebkādā veidā izmantot Attēlu, un tā var pārtraukt Attēla izmantošanu jebkurā laikā, jebkāda iemesla dēļ vai arī bez iemesla. Korporācija Microsoft nebūs atbildīga par jebkādiem zaudējumiem, kas var rasties gadījumā, ja tā izlems neizmantot (vai pārtrauks izmantot) Attēlu, un tā vienpersoniski noteiks Attēla izmantošanas vietu.
 3. ATTIECINĀJUMS. Jūs piešķirat korporācijai Microsoft (tostarp tās meitasuzņēmumiem un saistītajiem uzņēmumiem) tiesības lietot jūsu vārdu, attēlu, portretu vai jebkuru šo elementu kombināciju, lai identificētu jūs kā mākslinieku, kurš ir radījis Attēlu (turpmāk tekstā kopā “Attiecinājums”). Ja korporācija Microsoft, tās meitasuzņēmumi vai saistītie uzņēmumi lietos šo Attēlu, tie pēc saviem ieskatiem var norādīt Attiecinājumu, kā arī tie vienpersoniski noteiks Attēla novietojumu, izvirzīšanu priekšplānā, formātu, izrādīšanas un publiskošanas ilgumu.
 4. BEZ FINANSIĀLAS ATLĪDZĪBAS. Jūs atzīstat, ka saskaņā ar šiem lietošanas nosacījumiem vai Attēla izmantošanas nosacījumiem (un jebkuru fotogrāfiju vai satura izmantošanas nosacījumiem jebkādā Attiecinājumā), jūs negaidāt nekādu atlīdzību (finansiālu vai cita veida) par tiesību piešķiršanu korporācijai Microsoft, kā arī tās meitasuzņēmumiem un saistītajiem uzņēmumiem.
 5. NETĪŠA IZRĀDĪŠANA. Ja korporācija Microsoft netīši izrādīs, publiskos vai lietos Attēlu kā iepriekš 1. punktā aprakstītajā sadaļā “Licence” nenorādīta Microsoft produkta vai tīmekļa vietnes daļu, jūs korporācijai Microsoft nosūtīsit rakstisku paziņojumu, un korporācija Microsoft veiks komerciāli pieņemamas darbības, lai izņemtu attēlu no šī Microsoft produkta vai tīmekļa vietnes. Jūs piekrītat, ka šis ir vienīgais pasākums, kas tiks veikts netīšas Attēla izrādīšanas gadījumā.
 6. PALĪDZĪBA. Par korporācijas Microsoft līdzekļiem jūs noformēsit un iesniegsit dokumentus, kā arī veiksit citas pieņemamas darbības, ko korporācija Microsoft var pieprasīt, lai korporācija varētu izmantot visas šajos lietošanas nosacījumos paredzētās tiesības.
 7. PUBLISKOŠANA. Izņemot 1. un 3. punktā aprakstītos gadījumus, neviena no pusēm bez otras puses iepriekšējas piekrišanas šajā Licencē un lietošanas nosacījumos norādīto informāciju neizplatīs presē vai sabiedrībā.
 8. GARANTIJAS. Jūs garantējat un apstiprināt, ka: a) jūs esat Attēla autortiesību īpašnieks; b) jums ir visas tiesības piešķirt lietošanas nosacījumos norādītās pilnvaras un licences; c) šī Attēla izplatīšana un lietošana, kas paredzēta šajos lietošanas nosacījumos, nepārkāpj nevienas trešās puses intelektuālā īpašuma tiesības, tiesības uz konfidencialitāti vai publicitāti vai citas īpašuma tiesības, nav pretrunā ar tās valsts likumdošanu, kur ir radīts Attēls, un nevienai personai nav jāapstiprina vai jāpārbauda Attēls vai jāsaņem finansiāla atlīdzība par to; d) radot Attēlu, jums bija visas nepieciešamās tiesības atainot tajā kādu personu.
 9. ATRUNAS, IZŅĒMUMI, IEROBEŽOJUMI. Saskaņā ar 8. punktu neviena no pusēm nesniedz nekādas garantijas (tiešās, netiešās vai citas), tostarp netiešās garantijas par piemērotību pārdošanai, tiesību nepārkāpšanu, piemērotību noteiktam mērķim vai īpašuma tiesību garantijas, kas saistītas ar puses darbību vai jebko citu, kas paredzēts šajos lietošanas nosacījumos. Neviena puse nav atbildīga par jebkādu tīšo, netīšo, tiesas ceļā noteikto vai izrietošo zaudējumu rašanos, kas jebkāda iemesla dēļ vai jebkādā veidā ir saistīti ar Attēlu, Attiecinājumu vai Licenci, pat ja šo zaudējumu rašanos varēja paredzēt. Korporācijas Microsoft, kā arī tās meitasuzņēmumu un saistīto uzņēmumu kopējā atbildība saskaņā ar šiem nosacījumiem nepārsniedz 500 ASV dolārus.
 10. LICENCES DARBĪBAS IZBEIGŠANA, DARBĪBAS IZBEIGŠANAS SEKAS. Jebkura puse jebkurā laikā var izbeigt Licences darbību, rakstiski paziņojot par to otrai pusei 60 dienas iepriekš. 60 dienas pēc rakstiskā paziņojuma saņemšanas korporācija Microsoft liegs piekļuvi Attēlam, cik vien īsā laikā no komerciālā viedokļa tas ir iespējams. Pēc šīs Licences darbības izbeigšanas joprojām būs spēkā nosacījuma 9., 10. un 11. punkts. Lai izvairītos no neskaidrībām, korporācijas Microsoft klientu tiesības uz Attēlu, kas piešķirtas šiem klientiem pirms Licences termiņa beigām vai darbības izbeigšanas, būs spēkā arī pēc Licences termiņa beigām vai darbības izbeigšanas.
 11. PAZIŅOJUMS. Visi šajos lietošanas nosacījumos minētie paziņojumi: i) būs rakstiskā formā; ii) būs angļu valodā (ja vien nav pieprasīts citādi); iii) tiks uzskatīti par nosūtītiem, kad tie tiks saņemti; iv) tiks sūtīti pa e-pastu vai izmantojot pasta vai kurjera pakalpojumus, vai tiks nosūtīti kā ierakstītas vai oficiālas vēstules (pasta izdevumi tiek apmaksāti iepriekš, jānosūta paziņojums par saņemšanu); v) sūtot pa e-pastu, tiks sūtīti uz adresi winpgal@microsoft.com; vai, sūtot pa pastu, tiks sūtīti šādam adresātam “Attn: Program Manager, Windows 7 Themes, Microsoft” (pa faksu nosūtot kopiju juridisko un korporatīvo lietu nodaļai uz numuru (425) 936-7329).
 12. JURISDIKCIJA UN TIESAS APGABALS. Šie lietošanas nosacījumi atbilst Vašingtonas štata likumdošanai, un puses piekrīt, ka vienīgā jurisdikcija un tiesas apgabals ir Kingsas apgabala federālās vai štata tiesas apgabals.

Bieži uzdotie jautājumi

Šeit ir atrodamas dažas atbildes uz jautājumiem par mākslas darbu un fotoattēlu iesniegšanu, lai tie tiktu pievienoti Windows galerijai.

 
Kas notiks, ja tiks izvēlēts mans darbs?
Vai man par to paziņos?
Vai tiks norādīts arī mans vārds?
Vai es saglabāšu autortiesības uz savu darbu?
Vai mans darbs tiks pārveidots?
Kā tiks izmantota mana personas informācija?
Gadījumā, ja es pārdomāju, vai manu fotoattēlu vai mākslas darbu varēs izņemt no galerijas?

Rekvizīti

Raksta ID: 17776. Pēdējo reizi pārskatīts: 2016. gada 14. sept.. Pārskatījums: 2

Atsauksmes