Pierakstīties, izmantojot Microsoft
Pierakstīties vai izveidot kontu
Sveicināti!
Atlasīt citu kontu.
Jums ir vairāki konti
Izvēlieties kontu, ar kuru vēlaties pierakstīties.

MICROSOFT SKYPE DARBAM WINDOWS PHONE TĀLRUŅIEM

Šie licences nosacījumi ir līgums starp Microsoft Corporation (vai atkarībā no jūsu dzīvesvietas vienu no tās filiālēm) un jums. Lūdzu, izlasiet tos. Tie attiecas uz iepriekš minēto programmatūru. Šie nosacījumi attiecas arī uz jebkādiem Microsoft nodrošinātajiem

 • atjauninājumiem,

 • papildinājumiem,

 • interneta pakalpojumiem un

 • atbalsta pakalpojumiem

šai programmatūrai, ja vien uz šiem vienumiem neattiecas citi nosacījumi. Šādā gadījumā ir spēkā šie citi nosacījumi.

Lejupielādējot vai izmantojot programmatūru, jūs apstiprināt savu piekrišanu šiem nosacījumiem. Ja jūs tiem nepiekrītat, neizmantojiet programmatūru.

Ja piekrītat šiem licences nosacījumiem, jums ir tālāk minētās pastāvīgās tiesības.

1. INSTALĒŠANAS UN LIETOŠANAS NOTEIKUMI.

  1. Instalēšana un lietošana. Varat instalēt un lietot vienu programmatūras kopiju ne vairāk kā piecās (5) Windows Phone ierīcēs, kas ir saistītas ar Microsoft kontu, kuru izmantojat, lai piekļūtu Windows Phone veikalam/Marketplace.

  2. Šai programmatūrai nepieciešams savienojums ar datoru sistēmām, kurās darbojas licencētas Microsoft Skype darbam vai Microsoft Skype darbam — tiešsaistes izdevums kopijas interneta bezvadu tīklā. Lai izmantotu pilnu funkcionalitāti, iespējams, būs jāveic Microsoft Skype darbam Server atjaunināšana vai jaunināšana. Dažas funkcijas var nebūt pieejamas visās valstīs.

  3. Trešo pušu programmas. Programmatūrā var būt ietvertas trešo pušu programmas, kuru licences šī līguma ietvaros jums nodrošina Microsoft, nevis trešā puse. Paziņojumi, ja tādi ir, par trešās puses programmu ir iekļauti tikai informatīvos nolūkos.

2. VAR BŪT NEPIECIEŠAMA INTERNETA PIEKĻUVE.

Programmatūras izmantošanas rezultātā var rasties izmaksas saistībā ar piekļuvi internetam, datu pārsūtīšanu un citiem pakalpojumiem atkarībā no datu pakalpojuma plāna un citu līgumu noteikumiem, ko esat noslēdzis ar tīkla operatoru. Jūs esat atbildīgs par tīkla operatora rēķinu apmaksu.

3. INTERNETA PAKALPOJUMI.

Microsoft kopā ar programmatūru nodrošina internetā pieejamus pakalpojumus. Tie var tikt mainīti vai atcelti jebkurā laikā.

  1. Piekrišana interneta vai bezvadu pakalpojumu lietošanai. Programmatūra var izveidot savienojumu ar interneta bezvadu pakalpojumiem. Izmantojot programmatūru, jūs piekrītat standarta ierīces informācijas pārraidīšanai (tostarp, bet ne tikai tehniskās informācijas par ierīci, sistēmu un programmatūru, kā arī perifērijas ierīcēm) interneta vai bezvadu pakalpojumiem. Ja saistībā ar pakalpojumu izmantošanu tiek nodrošināti citi noteikumi, arī šie noteikumi ir spēkā.

  2. Interneta pakalpojumu ļaunprātīga izmantošana. Interneta pakalpojumu jūs nedrīkstat izmantot nekādā veidā, kas tam var kaitēt vai pasliktināt jebkura cita lietotāja iespējas izmantot šo pakalpojumu vai bezvadu tīklu. Jūs nedrīkstat lietot pakalpojumu, lai jebkādiem līdzekļiem iegūtu neatļautu piekļuvi jebkādiem pakalpojumiem, datiem, kontiem vai tīkliem.

4. LICENCES DARBĪBAS APJOMS.

Programmatūra tiek licencēta, nevis pārdota. Šis līgums piešķir jums tikai noteiktas tiesības lietot šo programmatūru. Visas pārējās tiesības patur Microsoft. Ja vien piemērojamie tiesību akti neatkarīgi no šī ierobežojuma nepiešķir jums papildu tiesības, jūs šo programmatūru drīkstat lietot tikai tā, kā nepārprotami noteikts šajā līgumā. To darot, jums jāpiekrīt jebkādiem tehniskajiem ierobežojumiem programmatūrā, kas ļauj jums to lietot vienīgi noteiktā veidā. Jūs nedrīkstat:

 • apiet jebkurus programmatūras tehniskos ierobežojumus;

 • dekonstruēt, dekompilēt vai izjaukt programmatūru, izņemot un vienīgi tādā mērā, kādā neatkarīgi no šī ierobežojuma nepārprotami nosaka piemērojamie tiesību akti;

 • veidot vairāk šīs programmatūras kopiju, nekā norādīts šajā līgumā vai neatkarīgi no šī ierobežojuma ir atļauts piemērojamajos tiesību aktos;

 • publicēt programmatūru, lai to varētu kopēt citas personas;

 • izīrēt, iznomāt vai aizdot programmatūru; vai

 • nodot šo programmatūru vai šo līgumu kādai citai trešajai personai.

5. DOKUMENTĀCIJA.

Ja kopā ar programmatūru ir nodrošināta dokumentācija, šo dokumentāciju drīkst kopēt, tikai lai izmantotu iekšējām uzziņas vajadzībām.

6. PĀRSŪTĪŠANA UZ CITU IERĪCI.

Varat atinstalēt programmatūru un to instalēt citā ierīcē savai izmantošanai. Jūs nedrīkstat to darīt, lai koplietotu šo licenci starp ierīcēm ārpus līguma darbības apjoma.

7. EKSPORTĒŠANAS IEROBEŽOJUMI.

Uz šo programmatūru attiecas Amerikas Savienoto Valstu eksportēšanas likumi un noteikumi. Jums ir jāievēro visi vietējie un starptautiskie eksportēšanas tiesību akti un noteikumi, kas ir attiecināmi uz šo programmatūru. Šajos tiesību aktos ir ietverti teritoriālie, lietotāju un lietošanas ierobežojumi. Papildinformāciju skatiet tīmekļa vietnē www.microsoft.com/exporting.

8. ATBALSTA PAKALPOJUMI.

Tā kā šī programmatūra tiek nodrošināta “tāda, kāda tā ir”, mēs tai nevaram sniegt atbalsta pakalpojumus. Jūsu tālruņa ražotājs un bezvadu pakalpojumu sniedzējs nav atbildīgi par atbalsta pakalpojumu sniegšanu programmatūrai.

9. PILNA APJOMA LĪGUMS.

Šis līgums un nosacījumi par jūsu lietotajiem papildinājumiem, atjauninājumiem, internetā pieejamiem pakalpojumiem un atbalsta pakalpojumiem ir pilna apjoma līgums par programmatūru un atbalsta pakalpojumiem.

10. PIEMĒROJAMIE TIESĪBU AKTI.

  1. Amerikas Savienotās Valstis. Ja esat iegādājies programmatūru Amerikas Savienotajās Valstīs, neatkarīgi no pretrunām tiesiskajās normās šis līgums tiek interpretēts saskaņā ar Vašingtonas štata tiesību aktiem, tas attiecas arī uz prasībām, kas saistītas ar līguma laušanu. Jūsu mītnes štata tiesību aktiem ir pakļautas visas pārējās prasības, ieskaitot prasības, uz kurām attiecas štata patērētāju tiesību aizsardzības tiesību akti, negodīgas konkurences novēršanas tiesību akti, kā arī tiesību pārkāpumu gadījumā.

  2. Kanāda. Ja esat iegādājies programmatūru Kanādā, uz šī līguma interpretāciju, līguma laušanas prasībām un citām prasībām (tostarp klientu aizsardzību, negodīgu konkurenci un nelikumīgām prasībām) neatkarīgi no konflikta starp tiesību aktiem attiecas tās provinces likumdošana, kurā dzīvojat.

  3. Ārpus Amerikas Savienotajām valstīm. Ja esat iegādājies programmatūru jebkurā citā valstī/reģionā, ir spēkā šīs valsts/reģiona tiesību akti.

11. TIESISKĀS SEKAS.

Šajā līgumā ir aprakstītas noteiktas likumiskās tiesības. Jums var būt arī citas tiesības saskaņā ar jūsu valsts/reģiona tiesību aktiem. Jums var būt arī tiesības attiecībā pret pusi, no kuras ieguvāt šo programmatūru. Šis līgums nemaina jūsu tiesības, kas jums ir saskaņā ar jūsu valsts/reģiona tiesību aktiem, ja jūsu valsts/reģiona tiesību akti to nepieļauj.

12. GARANTIJA. PROGRAMMATŪRA IR LICENCĒTA “TĀDA, KĀDA TĀ IR”, “AR VISIEM TRŪKUMIEM” UN “TĀDA, KĀDA TĀ IR PIEEJAMA”. JŪS UZŅEMATIES VISUS AR TĀS IZMANTOŠANU SAISTĪTOS RISKUS. NE MICROSOFT, NE BEZVADU PAKALPOJUMU SNIEDZĒJS, KURU TĪKLĀ TIEK IZPLATĪTA ŠĪ PROGRAMMATŪRA, NE MŪSU PARTNERI UN PIEGĀDĀTĀJI (“IESAISTĪTĀS PUSES”) NEDOD NEKĀDAS SKAIDRI IZTEIKTAS GARANTIJAS VAI APLIECINĀJUMUS UN NEUZŅEMAS PILDĪT NEKĀDUS NOSACĪJUMUS ATTIECĪBĀ UZ PROGRAMMATŪRU. JŪS UZŅEMATIES PILNU RISKU PAR PROGRAMMATŪRAS KVALITĀTI UN VEIKTSPĒJU. JA PROGRAMMATŪRA IR BOJĀTA, JUMS JĀSEDZ VISAS IZMAKSAS PAR PAKOPES VAI LABOŠANAS DARBIEM. JUMS VAR BŪT PAPILDU PATĒRĒTĀJA TIESĪBAS SASKAŅĀ AR VIETĒJIEM TIESĪBU AKTIEM, KO ŠIS LĪGUMS NEVAR MAINĪT. CIKTĀL TO PIEĻAUJ VIETĒJIE TIESĪBU AKTI, IESAISTĪTĀS PUSES IZSLĒDZ NETIEŠAS GARANTIJAS VAI NOSACĪJUMUS, TOSTARP PAR PIEMĒROTĪBU PĀRDOŠANAI, ATBILSTĪBU KONKRĒTAM MĒRĶIM UN LIKUMU NEPĀRKĀPŠANU.

AUSTRĀLIJA — UZ LIETOTĀJIEM AUSTRĀLIJĀ ATTIECAS AUSTRĀLIJAS PATĒRĒTĀJU AIZSARDZĪBAS LIKUMĀ NOTEIKTĀS GARANTIJAS, UN NEKĀDI ŠĪ LĪGUMA NOSACĪJUMI NAV IZSTRĀDĀTI, LAI PĀRKĀPTU ŠĪS TIESĪBAS.

13. ZAUDĒJUMU ATLĪDZINĀŠANAS IEROBEŽOJUMI UN IZŅĒMUMI. CIKTĀL TAS NAV AIZLIEGTS TIESĪBU AKTOS, JŪS NO MICROSOFT VARAT SAŅEMT TIKAI TIEŠU KOMPENSĀCIJU, KAS NEPĀRSNIEDZ VIENU ASV DOLĀRU ($1,00). JŪS PIEKRĪTAT NEPIEPRASĪT NO NEVIENAS IESAISTĪTĀS PUSES KĀ ATLĪDZĪBU CITU KOMPENSĀCIJU, TOSTARP IZRIETOŠO KOMPENSĀCIJU, NEGŪTĀS PEĻŅAS KOMPENSĀCIJU, SPECIĀLO, TIEŠU VAI NETIEŠU KOMPENSĀCIJU.

Šis ierobežojums attiecas uz:

 • jebko, kas ir saistīts ar programmatūru, pakalpojumiem, saturu (ieskaitot kodu) trešo personu interneta vietnēs vai trešo personu programmās;

 • prasībām par līguma, garantijas vai nosacījumu pārkāpšanu, klientu aizsardzību, krāpšanu, negodīgu konkurenci, nepārprotama atbildību, nolaidību, sagrozītu informāciju, izlaidumiem, ielaušanos vai citiem tiesību pārkāpumiem; statūtu vai regulu pārkāpumu vai negodīgu iedzīvošanos, ciktāl to atļauj piemērojamā likumdošana.

Tas ir spēkā arī tad, ja:

 • programmatūras remonts, nomaiņa vai iegādes kompensācija pilnībā neatlīdzina jūsu zaudējumus, vai

 • iesaistītās puses zina vai arī tam vajadzētu zināt par zaudējumu iespējamību.

Iepriekš minētie ierobežojumi vai izņēmumi var arī neattiekties uz jums, ja jūsu valstī netiek atļauta nejaušu, izrietošu vai citādu zaudējumu ierobežošana vai izslēgšana.

Nepieciešama papildu palīdzība?

Vēlaties vairāk opciju?

Izpētiet abonementa priekšrocības, pārlūkojiet apmācības kursus, uzziniet, kā aizsargāt ierīci un veikt citas darbības.

Kopienas palīdz uzdot jautājumus un atbildēt uz tiem, sniegt atsauksmes, kā arī saņemt informāciju no ekspertiem ar bagātīgām zināšanām.

Vai šī informācija bija noderīga?

Cik lielā mērā esat apmierināts ar valodas kvalitāti?
Kas ietekmēja jūsu pieredzi?
Nospiežot Iesniegt, jūsu atsauksmes tiks izmantotas Microsoft produktu un pakalpojumu uzlabošanai. Jūsu IT administrators varēs vākt šos datus. Paziņojums par konfidencialitāti.

Paldies par jūsu atsauksmēm!

×