Piezīme.: Šajā rakstā aprakstītie īsinājumtaustiņi attiecas uz ASV tastatūras izkārtojumu. Taustiņi citos izkārtojumos, iespējams, precīzi neatbilst taustiņiem ASV izkārtojumā.

Īsinājumtaustiņu kombinācijās, kur vienlaikus jānospiež divi vai vairāki taustiņi, nospiežamie taustiņi ir atdalīti ar pluszīmi (+). Rakstot par īsinājumtaustiņiem, kur vispirms jānospiež viens taustiņš un pēc tam nekavējoties — otrs, nospiežamie taustiņi ir atdalīti ar komatu (,).

Informāciju par tastatūras īsinājumtaustiņiem darbam ar SmartArt grafikām skatiet rakstā SmartArt grafiku īsinājumtaustiņi.

Veicamā darbība

Īsinājumtaustiņi

Objekta atlasīšana (ar objektā atlasītu tekstu).

Esc

Objekta atlasīšana (ar atlasītu objektu).

Tabulēšanas taustiņš vai Shift+tabulēšanas taustiņš, līdz tiek atlasīts vēlamais objekts.

Atlasīt tekstu objektā (ar atlasītu objektu).

Enter

Visu objektu atlasīšana (ar atlasītu objektu).

Ctrl+A

Tāda objekta atlasīšana, kas atrodas citos objektos, un pāriešana uz priekšu objektu grupā.

TAB, kad ir atlasīts augšējais objekts

Tāda objekta atlasīšana, kas atrodas citos objektos, un pāriešana atpakaļ objektu grupā.

SHIFT + tabulēšanas taustiņš, pēc tam, kad ir atlasīts augšējais objekts

Atlasītu vairākas formas.

Nospiediet un turiet taustiņu CTRL, kamēr klikšķināt uz formām

Atlasiet vairākas formas ar tekstu.

Turot nospiestu taustiņu SHIFT, noklikšķiniet uz formām

Atlases rūts atvēršana vai aizvēršana.

Alt+F10

Atlasītā objekta izgriešana.

Ctrl+X

Atlasītā objekta kopēšana.

Ctrl+C

Izgrieztā vai kopētā objekta ielīmēšana.

Ctrl+V

Kopēt formatējumu.

Ctrl+Shift+C

Ielīmēt tikai formatējumu.

Ctrl+Shift+V

Īpašā ielīmēšana

Ctrl+Alt+V

Formu, attēlu vai WordArt grupēšana.

CTRL + G, kad atlasāt vienumus, kurus vēlaties grupēt

Formu, attēlu vai WordArt atgrupēšana.

CTRL + SHIFT + G pēc tam, kad atlasāt grupu, kuru vēlaties atgrupēt

Režģa parādīšana vai paslēpšana

Shift+F9

Palīglīniju parādīšana vai paslēpšana.

Alt+F9

Pēdējās darbības atsaukšana.

Ctrl+Z

Pēdējās darbības atkārtošana.

Ctrl+Y

Tastatūras īsinājumtaustiņi lietošanai atlases rūtī

Veicamā darbība

Īsinājumtaustiņi

Atvērt atlases rūti.

Alt+F10

Fokusa pārvietošana pa rūtīm.

F6

Fokusa pārvietošana uz kādu vienumu vai grupu.

Augšupvērstā bultiņa vai lejupvērstā bultiņa

Fokusa pārvietošana no grupas vienuma uz pašu grupu.

Kreisā bultiņa

Fokusa pārvietošana no grupas vienuma uz pirmo grupas vienumu.

Labā bultiņa

Fokusētas grupas un tās apakšgrupu izvēršana.

* (tikai ciparu tastatūrā)

Fokusētās grupas izvēršana.

+ (tikai ciparu tastatūrā)

Fokusētās grupas sakļaušana.

- (tikai ciparu tastatūrā)

Fokusa pārvietošana uz vienumu un tā atlasīšana.

Shift+augšupvērstā bultiņa vai Shift+lejupvērstā bultiņa

Fokusa vienuma atlasīšana.

Atstarpes taustiņš vai taustiņš Enter

Cita objekta pievienošana atlasei.

Shift+atstarpes taustiņš

Fokusa vienuma atlases atcelšana.

Shift+Enter

Atlasītā vienuma pārvietošana uz priekšu.

Ctrl+Shift+F

Atlasītā vienuma pārvietošana atpakaļ.

Ctrl+Shift+B

Fokusēta vienuma parādīšana vai paslēpšana.

Ctrl+Shift+S

Fokusa vienuma pārdēvēšana.

F2

Tastatūras fokusa pārslēgšana starp koka skatu un pogām Rādīt visu un Paslēpt visu.

Tabulēšanas taustiņš vai Shift+tabulēšanas taustiņš

Visu grupu sakļaušana.

Alt+Shift+1

Visu grupu izvēršana.

Alt+Shift+9

Veicamā darbība

Īsinājumtaustiņi

Objekta atlasīšana (ar objektā atlasītu tekstu).

Esc

Objekta atlasīšana (ar atlasītu objektu).

Tabulēšanas taustiņš vai Shift+tabulēšanas taustiņš, līdz tiek atlasīts vēlamais objekts.

Teksta atlasīšana objektā (ar atlasītu objektu).

Shift+labā bultiņa

Atlasītu vairākas formas.

Nospiediet un turiet taustiņu CTRL, kamēr klikšķināt uz formām

Atlasiet vairākas formas ar tekstu.

Turot nospiestu taustiņu SHIFT, noklikšķiniet uz formām

Atlasītā objekta izgriešana.

Ctrl+X

Atlasītā objekta kopēšana.

Ctrl+C

Izgrieztā vai kopētā objekta ielīmēšana.

Ctrl+V

Pēdējās darbības atsaukšana.

Ctrl+Z

Pēdējās darbības atkārtošana.

Ctrl+Y

Veicamā darbība

Īsinājumtaustiņi

Objekta atlasīšana (ar objektā atlasītu tekstu).

ESC

Objekta atlasīšana (ar atlasītu objektu).

TABULĒŠANAS TAUSTIŅŠ vai SHIFT+TABULĒŠANAS TAUSTIŅŠ, līdz atlasīts vajadzīgais objekts.

Teksta atlasīšana objektā (ar atlasītu objektu).

ENTER

Visu objektu atlasīšana (ar atlasītu objektu)

CTRL+A

Tāda objekta atlasīšana, kas atrodas citos objektos, un pāriešana uz priekšu objektu grupā.

TAB, kad ir atlasīts augšējais objekts

Tāda objekta atlasīšana, kas atrodas citos objektos, un pāriešana atpakaļ objektu grupā.

SHIFT + tabulēšanas taustiņš, pēc tam, kad ir atlasīts augšējais objekts

Atlasītu vairākas formas

Nospiediet un turiet vadību, kamēr noklikšķināt uz formām

Vairāku formu ar tekstu atlasīšana

Turot nospiestu taustiņu SHIFT, noklikšķiniet uz formām

Atlases rūts atvēršana vai aizvēršana.

ALT+F10

Atlasītā objekta izgriešana.

CTRL+X

Atlasītā objekta kopēšana.

CTRL+C

Izgrieztā vai kopētā objekta ielīmēšana.

CTRL+V

Formatējuma kopēšana.

CTRL+SHIFT+C

Formatējuma ielīmēšana.

CTRL+SHIFT+V

Īpašā ielīmēšana

CTRL+ALT+V

Formu, attēlu vai WordArt grupēšana.

CTRL + G, kad atlasāt vienumus, kurus vēlaties grupēt

Formu, attēlu vai WordArt atgrupēšana.

CTRL + SHIFT + G pēc tam, kad atlasāt grupu, kuru vēlaties atgrupēt

Režģa parādīšana vai paslēpšana

SHIFT+F9

Palīglīniju parādīšana vai paslēpšana.

ALT+F9

Atsaukt pēdējo darbību.

CTRL+Z

Atkārtot pēdējo darbību.

CTRL+Y

Formas atribūtu kopēšana

 1. Atlasiet formu ar atribūtiem, kurus vēlaties kopēt.

  Ja tiek atlasīta forma ar pievienotu tekstu, tie nokopēti gan formas atribūti, gan teksta izskats un stils.

 2. Nospiediet taustiņu kombināciju CTRL + SHIFT + C, lai nokopētu formas atribūtus.

 3. Nospiediet TABULĒŠANAS taustiņu vai taustiņu kombināciju SHIFT + TABULĒŠANAS taustiņš, lai atlasītu formu vai objektu, kuram vēlaties kopēt atribūtus.

 4. Nospiediet taustiņu kombināciju CTRL+SHIFT+V.

Saistīta vai iegulta objekta rediģēšana

 1. Nospiediet TABULĒŠANAS taustiņu vai taustiņu kombināciju SHIFT + tabulēšanas taustiņš, lai atlasītu vajadzīgo objektu.

 2. Lai tiktu parādīta īsinājumizvēlne, nospiediet taustiņu kombināciju SHIFT+F10.

 3. Nospiediet LEJUPVĒRSTo bulttaustiņu, lai atlasītu <variable> objektā, ievadiet vai labo bulttaustiņu, lai tiktu parādīta sekundārā izvēlne, un pēc tam atlasiet Rediģēt.

SmartArt grafikas ievietošana

 1. Nospiediet un atlaidiet ALT, E un pēc tam MM, lai atlasītu SmartArt.

 2. Spiediet bulttaustiņus, lai atlasītu vajadzīgo SmartArt grafikas tipu.

 3. Nospiediet TABULĒŠANAS taustiņu un pēc tam spiediet bulttaustiņus, lai atlasītu SmartArt grafikas izkārtojumu, kuru vēlaties ievietot.

 4. Nospiediet taustiņu ENTER.

Tekstlodziņa ievietošana

 1. Nospiediet un atlaidiet taustiņu ALT, N, lai rādītu cilni ievietošana .

 2. Izmantojiet bulttaustiņus, lai pārvietotos uz tekstlodziņu , kasatrodas grupā teksts .

  Ja datorā ir ieslēgts Austrumāzijas valodas atbalsts, izmantojiet BULTTAUSTIŅU, lai atlasītu horizontālu tekstlodziņu vai vertikālu tekstlodziņu.

 3. Nospiediet taustiņu kombināciju CTRL+ENTER.

 4. Ierakstiet vajadzīgo tekstu.

WordArt ievietošana

 1. Nospiediet un atlaidiet taustiņu ALT, pēc tam nospiediet taustiņu N un taustiņu W, lai atlasītu WordArt.

 2. Izmantojot bulttaustiņus, atlasiet nepieciešamo WordArt stilu un nospiediet taustiņu ENTER.

 3. Ierakstiet vajadzīgo tekstu.

Formas atlasīšana

Piezīme.: Ja kursors atrodas tekstā, nospiediet taustiņu ESC.

 • Spiediet TABULĒŠANAS taustiņu, lai pārvietotos uz priekšu (vai taustiņu kombināciju SHIFT + tabulēšanas taustiņš, lai pārvietotos atpakaļ) pa formām vai objektiem, līdz tiek parādīti objekta izmēri, kurus vēlaties atlasīt.

 • Lai atlasītu vairākus vienumus, izmantojiet atlases rūti. Lai atvērtu atlases rūti, nospiediet un atlaidiet ALT, H, SL un pēc tam P.

Tastatūras īsinājumtaustiņi lietošanai atlases rūtī

Veicamā darbība

Īsinājumtaustiņi

Atvērt atlases rūti.

ALT+F10

Fokusa pārvietošana pa rūtīm.

F6

Kontekstizvēlnes parādīšana.

SHIFT+F10

Fokusa pārvietošana uz kādu vienumu vai grupu.

AUGŠUPVĒRSTAIS BULTTAUSTIŅŠ vai LEJUPVĒRSTAIS BULTTAUSTIŅŠ

Fokusa pārvietošana no grupas vienuma uz pašu grupu.

KREISAIS BULTTAUSTIŅŠ

Fokusa pārvietošana no grupas vienuma uz pirmo grupas vienumu.

LABĀ BULTIŅA

Fokusētas grupas un tās apakšgrupu izvēršana.

* (tikai ciparu tastatūrā)

Fokusētās grupas izvēršana.

+ (tikai ciparu tastatūrā)

Fokusētās grupas sakļaušana.

- (tikai ciparu tastatūrā)

Fokusa pārvietošana uz vienumu un tā atlasīšana.

SHIFT+AUGŠUPVĒRSTAIS BULTTAUSTIŅŠ vai SHIFT+LEJUPVĒRSTAIS BULTTAUSTIŅŠ

Fokusa vienuma atlasīšana.

ATSTARPES TAUSTIŅŠ vai ENTER

Cita objekta pievienošana atlasei.

SHIFT+atstarpes taustiņš

Fokusa vienuma atlases atcelšana.

SHIFT+ENTER

Atlasītā vienuma pārvietošana uz priekšu.

CTRL+SHIFT+F

Atlasītā vienuma pārvietošana atpakaļ.

CTRL+SHIFT+B

Fokusēta vienuma parādīšana vai paslēpšana.

CTRL+SHIFT+S

Fokusa vienuma pārdēvēšana.

F2

Tastatūras fokusa pārslēgšana starp koka skatu un pogām Rādīt visu un Paslēpt visu.

TABULĒŠANAS TAUSTIŅŠ vai SHIFT+TABULĒŠANAS TAUSTIŅŠ

Visu grupu sakļaušana.

ALT+SHIFT+1

Visu grupu izvēršana.

ALT+SHIFT+9

Punktu rediģēšana formā

Piezīme.: Noklikšķiniet uz formas un pēc tam nospiediet taustiņu kombināciju ALT + J + D + E + E.

 • Lai pievienotu punktu, nospiediet taustiņu CTRL un noklikšķiniet uz formas kontūras.

 • Lai izdzēstu punktu, noklikšķiniet uz punkta, turot nospiestu taustiņu CTRL.

 • Lai punkts būtu uzskatīts par viendabīgu punktu, nospiediet taustiņu SHIFT, kamēr velkat kādu no punktam pievienotajiem turiem. Kad beigsit vilkt, punkts mainīsies uz nogludinātu punktu. Nogludināts punkts savieno divus vienāda garuma līnijas segmentus.

 • Lai punkts būtu uzskatīts par taisnu punktu, nospiediet taustiņu CTRL, kamēr velkat kādu no punktam pievienotajiem turiem. Kad beigsit vilkt, punkts mainīsies uz taisnes punktu. Taisnes punkts savieno divus dažāda garuma līnijas segmentus.

 • Lai punkts būtu uzskatīts par stūra punktu, nospiediet taustiņu ALT, kamēr velkat kādu no punktam pievienotajiem turiem. Kad beigsit vilkt, punkts mainīsies uz virsotnes punktu. Virsotnes punkts savieno divus līnijas segmentus ar vienu segmentu, kas ir vērsts citā virzienā.

 • Lai atceltu punkta un līnijas segmentu izmaiņas, nospiediet taustiņu ESC, pirms atlaižat peles pogu.

Veicamā darbība

Īsinājumtaustiņi

Pārvietoties uz tekstlodziņa beigām

CTRL+END

Pārvietoties uz tekstlodziņa sākumu.

CTRL+HOME

Pārslēgšanās starp objektu paslēpšanu, rādīšanu un objektu vietturu rādīšanu.

CTRL+6

Objekta atlasīšana (ar objektā atlasītu tekstu).

ESC

Objekta atlasīšana (ar atlasītu objektu).

TABULĒŠANAS TAUSTIŅŠ vai SHIFT+TABULĒŠANAS TAUSTIŅŠ, līdz atlasīts vajadzīgais objekts.

Tāda objekta atlasīšana, kas atrodas citos objektos, un pāriešana uz priekšu objektu grupā.

TAB, kad ir atlasīts augšējais objekts

Tāda objekta atlasīšana, kas atrodas citos objektos, un pāriešana atpakaļ objektu grupā.

SHIFT + tabulēšanas taustiņš, pēc tam, kad ir atlasīts augšējais objekts

Atvērt atlases rūti.

ALT, H, FD un pēc tam P

Atlasītā objekta izgriešana.

CTRL+X

Atlasītā objekta kopēšana.

CTRL+C

Izgrieztā vai kopētā objekta ielīmēšana.

CTRL+V

Formatējuma kopēšana.

CTRL+SHIFT+C

Formatējuma ielīmēšana.

CTRL+SHIFT+V

Īpašā ielīmēšana

CTRL+ALT+V

Atsaukt pēdējo darbību.

CTRL+Z

Atkārtot pēdējo darbību.

CTRL+Y

Formas atribūtu kopēšana

 1. Atlasiet formu ar atribūtiem, kurus vēlaties kopēt.

  Ja tiek atlasīta forma ar pievienotu tekstu, tie nokopēti gan formas atribūti, gan teksta izskats un stils.

 2. Nospiediet taustiņu kombināciju CTRL + SHIFT + C, lai nokopētu formas atribūtus.

 3. Nospiediet TABULĒŠANAS taustiņu vai taustiņu kombināciju SHIFT + TABULĒŠANAS taustiņš, lai atlasītu formu vai objektu, kuram vēlaties kopēt atribūtus.

 4. Nospiediet taustiņu kombināciju CTRL+SHIFT+V.

Saistīta vai iegulta objekta rediģēšana

 1. Nospiediet taustiņu kombināciju SHIFT+TABULĒŠANAS TAUSTIŅŠ, lai atlasītu vajadzīgo objektu.

 2. Lai tiktu parādīta īsinājumizvēlne, nospiediet taustiņu kombināciju SHIFT+F10.

 3. Nospiediet LEJUPVĒRSTo bultiņu, lai atlasītu <variable> objektā, un pēc tam atlasiet Rediģēt.

SmartArt grafikas ievietošana

 1. Nospiediet un atlaidiet ALT, E un pēc tam MM, lai atlasītu SmartArt.

 2. Spiediet bulttaustiņus, lai atlasītu vajadzīgo SmartArt grafikas tipu.

 3. Nospiediet TABULĒŠANAS taustiņu un pēc tam spiediet bulttaustiņus, lai atlasītu SmartArt grafikas izkārtojumu, kuru vēlaties ievietot.

 4. Nospiediet taustiņu ENTER.

Tekstlodziņa ievietošana

 1. Nospiediet un atlaidiet taustiņu ALT un pēc tam nospiediet taustiņu N un pēc tam nospiediet taustiņu x.

 2. Nospiediet taustiņu kombināciju CTRL+ENTER, lai ievietotu tekstlodziņu.

 3. Ierakstiet vajadzīgo tekstu.

WordArt ievietošana

 1. Nospiediet un atlaidiet taustiņu ALT, pēc tam nospiediet taustiņu N un taustiņu W, lai atlasītu WordArt.

 2. Izmantojot bulttaustiņus, atlasiet nepieciešamo WordArt stilu un nospiediet taustiņu ENTER.

 3. Ierakstiet vajadzīgo tekstu.

Formas atlasīšana

Piezīme.: Ja kursors atrodas tekstā, nospiediet taustiņu ESC.

 • Spiediet TABULĒŠANAS taustiņu, lai pārvietotos uz priekšu (vai taustiņu kombināciju SHIFT + tabulēšanas taustiņš, lai pārvietotos atpakaļ) pa formām vai objektiem, līdz tiek parādīti objekta izmēri, kurus vēlaties atlasīt.

 • Lai atlasītu vairākus vienumus, izmantojiet atlases rūti. Lai atvērtu atlases rūti, nospiediet un atlaidiet ALT, H, FD un pēc tam P.

Tastatūras īsinājumtaustiņi lietošanai atlases rūtī

Veicamā darbība

Īsinājumtaustiņi

Atvērt atlases rūti.

ALT, H, FD un pēc tam P

Fokusa pārvietošana pa rūtīm.

F6

Kontekstizvēlnes parādīšana.

SHIFT+F10

Fokusa pārvietošana uz kādu vienumu vai grupu.

AUGŠUPVĒRSTAIS BULTTAUSTIŅŠ vai LEJUPVĒRSTAIS BULTTAUSTIŅŠ

Fokusa pārvietošana no grupas vienuma uz pašu grupu.

KREISAIS BULTTAUSTIŅŠ

Fokusa pārvietošana no grupas vienuma uz pirmo grupas vienumu.

LABĀ BULTIŅA

Fokusētas grupas un tās apakšgrupu izvēršana.

* (tikai ciparu tastatūrā)

Fokusētās grupas izvēršana.

+ (tikai ciparu tastatūrā)

Fokusētās grupas sakļaušana.

- (tikai ciparu tastatūrā)

Fokusa pārvietošana uz vienumu un tā atlasīšana.

SHIFT+AUGŠUPVĒRSTAIS BULTTAUSTIŅŠ vai SHIFT+LEJUPVĒRSTAIS BULTTAUSTIŅŠ

Fokusa vienuma atlasīšana.

ATSTARPES TAUSTIŅŠ vai ENTER

Fokusa vienuma atlases atcelšana.

SHIFT+ATSTARPES TAUSTIŅŠ vai SHIFT+ENTER

Fokusēta vienuma parādīšana vai paslēpšana.

CTRL+SHIFT+S

Veicamā darbība

Īsinājumtaustiņi

Objekta atlasīšana (ar objektā atlasītu tekstu).

ESC

Objekta atlasīšana (ar atlasītu objektu).

TABULĒŠANAS TAUSTIŅŠ vai SHIFT+TABULĒŠANAS TAUSTIŅŠ, līdz atlasīts vajadzīgais objekts.

Atlasītā objekta izgriešana.

CTRL+X

Atlasītā objekta kopēšana.

CTRL+C

Izgrieztā vai kopētā objekta ielīmēšana.

CTRL+V

Formatējuma kopēšana.

CTRL+SHIFT+C

Formatējuma ielīmēšana.

CTRL+SHIFT+V

Īpašā ielīmēšana

CTRL+ALT+V

Atsaukt pēdējo darbību.

CTRL+Z

Atkārtot pēdējo darbību.

CTRL+Y

Formas atribūtu kopēšana

 1. Atlasiet formu ar atribūtiem, kurus vēlaties kopēt.

  Ja tiek atlasīta forma ar pievienotu tekstu, tie nokopēti gan formas atribūti, gan teksta izskats un stils.

 2. Nospiediet taustiņu kombināciju CTRL + SHIFT + C, lai nokopētu formas atribūtus.

 3. Nospiediet TABULĒŠANAS taustiņu vai taustiņu kombināciju SHIFT + TABULĒŠANAS taustiņš, lai atlasītu formu vai objektu, kuram vēlaties kopēt atribūtus.

 4. Nospiediet taustiņu kombināciju CTRL+SHIFT+V.

Saistīta vai iegulta objekta rediģēšana

 1. Nospiediet taustiņu kombināciju SHIFT+TABULĒŠANAS TAUSTIŅŠ, lai atlasītu vajadzīgo objektu.

 2. Lai tiktu parādīta īsinājumizvēlne, nospiediet taustiņu kombināciju SHIFT+F10.

 3. Nospiediet LEJUPVĒRSTo bultiņu, lai atlasītu <Variable> objektā, un pēc tam atlasiet Rediģēt.

Objekta ievietošana

 1. Nospiediet taustiņu kombināciju ALT, N un pēc tam J.

 2. Veiciet kādu no šīm darbībām:

  • Nospiediet lejupvērsto bultiņu, lai atlasītu objekta tipu, un pēc tam nospiediet ENTER, lai izveidotu objektu.

  • Nospiediet CTRL+tabulēšanas taustiņš, lai pārslēgtu uz cilni Izveidot no faila, un pēc tam ierakstiet tā objekta faila nosaukumu, kuru vēlaties ievietot, vai pārlūkojiet, lai atrastu failu.

SmartArt grafikas ievietošana

 1. Nospiediet un atlaidiet ALT, E un pēc tam MM, lai atlasītu SmartArt.

 2. Spiediet bulttaustiņus, lai atlasītu vajadzīgo SmartArt grafikas tipu.

 3. Nospiediet TABULĒŠANAS taustiņu un pēc tam spiediet bulttaustiņus, lai atlasītu SmartArt grafikas izkārtojumu, kuru vēlaties ievietot.

 4. Nospiediet taustiņu ENTER.

Tekstlodziņa ievietošana

 1. Nospiediet un atlaidiet taustiņu ALT, N un pēc tam nospiediet X.

 2. Spiediet bulttaustiņus, lai atlasītu vēlamo tekstlodziņu, un pēc tam nospiediet taustiņu ENTER.

 3. Ierakstiet vajadzīgo tekstu.

 4. Kad esat ierakstījis un vēlaties pāriet atpakaļ uz dokumenta teksta rediģēšanu, nospiediet taustiņu kombināciju SHIFT + F10, izvēlieties Iziet no īsinājumizvēlneRediģēt tekstu un pēc tam nospiediet taustiņu ESC.

WordArt ievietošana

 1. Nospiediet un atlaidiet ALT, E un pēc tam RR, lai atlasītu WordArt.

 2. Nospiediet bulttaustiņus, lai atlasītu vajadzīgo WordArt stilu, un pēc tam nospiediet taustiņu ENTER.

 3. Ierakstiet vajadzīgo tekstu.

 4. Nospiediet tabulēšanas taustiņu un pēc tam ENTER.

Formas atlasīšana

Piezīme.: Ja kursors atrodas tekstā, nospiediet taustiņu ESC.

 • Spiediet TABULĒŠANAS taustiņu, lai pārvietotos uz priekšu (vai taustiņu kombināciju SHIFT + tabulēšanas taustiņš, lai pārvietotos atpakaļ) pa formām vai objektiem, līdz tiek parādīti objekta izmēri, kurus vēlaties atlasīt.

Veicamā darbība

Īsinājumtaustiņi

Objekta atlasīšana (ar objektā atlasītu tekstu).

ESC

Objekta atlasīšana (ar atlasītu objektu).

TABULĒŠANAS TAUSTIŅŠ vai SHIFT+TABULĒŠANAS TAUSTIŅŠ, līdz atlasīts vajadzīgais objekts.

Teksta atlasīšana objektā (ar atlasītu objektu).

ENTER

Visu objektu atlasīšana.

CTRL+A (cilnē Slaidi)

Tāda objekta atlasīšana, kas atrodas citos objektos, un pāriešana uz priekšu objektu grupā.

TAB, kad ir atlasīts augšējais objekts

Tāda objekta atlasīšana, kas atrodas citos objektos, un pāriešana atpakaļ objektu grupā.

SHIFT + tabulēšanas taustiņš, pēc tam, kad ir atlasīts augšējais objekts

Atvērt atlases rūti.

ALT, H, SL un pēc tam P

Atlasītā objekta izgriešana.

CTRL+X

Atlasītā objekta kopēšana.

CTRL+C

Izgrieztā vai kopētā objekta ielīmēšana.

CTRL+V

Formatējuma kopēšana.

CTRL+SHIFT+C

Formatējuma ielīmēšana.

CTRL+SHIFT+V

Īpašā ielīmēšana

CTRL+ALT+V

Formu, attēlu vai WordArt grupēšana.

CTRL + G, kad atlasāt vienumus, kurus vēlaties grupēt

Formu, attēlu vai WordArt atgrupēšana.

CTRL + SHIFT + G pēc tam, kad atlasāt grupu, kuru vēlaties atgrupēt

Režģa parādīšana vai paslēpšana

SHIFT+F9

Palīglīniju parādīšana vai paslēpšana.

ALT+F9

Atsaukt pēdējo darbību.

CTRL+Z

Atkārtot pēdējo darbību.

CTRL+Y

Formas atribūtu kopēšana

 1. Atlasiet formu ar atribūtiem, kurus vēlaties kopēt.

  Ja tiek atlasīta forma ar pievienotu tekstu, tie nokopēti gan formas atribūti, gan teksta izskats un stils.

 2. Nospiediet taustiņu kombināciju CTRL + SHIFT + C, lai nokopētu formas atribūtus.

 3. Nospiediet TABULĒŠANAS taustiņu vai taustiņu kombināciju SHIFT + TABULĒŠANAS taustiņš, lai atlasītu formu vai objektu, kuram vēlaties kopēt atribūtus.

 4. Nospiediet taustiņu kombināciju CTRL+SHIFT+V.

Saistīta vai iegulta objekta rediģēšana

 1. Nospiediet taustiņu kombināciju SHIFT+TABULĒŠANAS TAUSTIŅŠ, lai atlasītu vajadzīgo objektu.

 2. Lai tiktu parādīta īsinājumizvēlne, nospiediet taustiņu kombināciju SHIFT+F10.

 3. Nospiediet LEJUPVĒRSTo bultiņu, lai atlasītu <variable> objektā, un pēc tam atlasiet Rediģēt.

SmartArt grafikas ievietošana

 1. Nospiediet un atlaidiet ALT, E un pēc tam MM, lai atlasītu SmartArt.

 2. Spiediet bulttaustiņus, lai atlasītu vajadzīgo SmartArt grafikas tipu.

 3. Nospiediet TABULĒŠANAS taustiņu un pēc tam spiediet bulttaustiņus, lai atlasītu SmartArt grafikas izkārtojumu, kuru vēlaties ievietot.

 4. Nospiediet taustiņu ENTER.

Tekstlodziņa ievietošana

 1. Nospiediet un atlaidiet ALT, N un X.

 2. Nospiediet tabulēšanas taustiņu, lai pārvietotos uz tekstlodziņu, kas atrodas cilnes Ievietošana grupā Teksts.

  Ja datorā ir ieslēgts Austrumāzijas valodas atbalsts, izmantojiet BULTTAUSTIŅU, lai atlasītu horizontālu tekstlodziņu vai vertikālu tekstlodziņu.

 3. Nospiediet taustiņu kombināciju CTRL+ENTER.

 4. Ierakstiet vajadzīgo tekstu.

WordArt ievietošana

 1. Nospiediet un atlaidiet taustiņu ALT, pēc tam nospiediet taustiņu N un taustiņu W, lai atlasītu WordArt.

 2. Izmantojot bulttaustiņus, atlasiet nepieciešamo WordArt stilu un nospiediet taustiņu ENTER.

 3. Ierakstiet vajadzīgo tekstu.

Formas atlasīšana

Piezīme.: Ja kursors atrodas tekstā, nospiediet taustiņu ESC.

 • Spiediet TABULĒŠANAS taustiņu, lai pārvietotos uz priekšu (vai taustiņu kombināciju SHIFT + tabulēšanas taustiņš, lai pārvietotos atpakaļ) pa formām vai objektiem, līdz tiek parādīti objekta izmēri, kurus vēlaties atlasīt.

 • Lai atlasītu vairākus vienumus, izmantojiet atlases rūti. Lai atvērtu atlases rūti, nospiediet un atlaidiet ALT, H, SL un pēc tam P.

Tastatūras īsinājumtaustiņi lietošanai atlases rūtī

Veicamā darbība

Īsinājumtaustiņi

Atvērt atlases rūti.

ALT, H, SL un pēc tam P

Fokusa pārvietošana pa rūtīm.

F6

Kontekstizvēlnes parādīšana.

SHIFT+F10

Fokusa pārvietošana uz kādu vienumu vai grupu.

AUGŠUPVĒRSTAIS BULTTAUSTIŅŠ vai LEJUPVĒRSTAIS BULTTAUSTIŅŠ

Fokusa pārvietošana no grupas vienuma uz pašu grupu.

KREISAIS BULTTAUSTIŅŠ

Fokusa pārvietošana no grupas vienuma uz pirmo grupas vienumu.

LABĀ BULTIŅA

Fokusētas grupas un tās apakšgrupu izvēršana.

* (tikai ciparu tastatūrā)

Fokusētās grupas izvēršana.

+ (tikai ciparu tastatūrā)

Fokusētās grupas sakļaušana.

- (tikai ciparu tastatūrā)

Fokusa pārvietošana uz vienumu un tā atlasīšana.

SHIFT+AUGŠUPVĒRSTAIS BULTTAUSTIŅŠ vai SHIFT+LEJUPVĒRSTAIS BULTTAUSTIŅŠ

Fokusa vienuma atlasīšana.

ATSTARPES TAUSTIŅŠ vai ENTER

Fokusa vienuma atlases atcelšana.

SHIFT+ATSTARPES TAUSTIŅŠ vai SHIFT+ENTER

Atlasītā vienuma pārvietošana uz priekšu.

CTRL+SHIFT+F

Atlasītā vienuma pārvietošana atpakaļ.

CTRL+SHIFT+B

Fokusēta vienuma parādīšana vai paslēpšana.

CTRL+SHIFT+S

Fokusa vienuma pārdēvēšana.

F2

Tastatūras fokusa pārslēgšana starp koka skatu un pogām Rādīt visu un Paslēpt visu.

TABULĒŠANAS TAUSTIŅŠ vai SHIFT+TABULĒŠANAS TAUSTIŅŠ

Visu grupu sakļaušana.

ALT+SHIFT+1

Visu grupu izvēršana.

ALT+SHIFT+9

Vai nepieciešama papildu palīdzība?

Paplašiniet savas prasmes
Iepazīties ar apmācību
Esiet pirmais, kas saņem jaunās iespējas
Pievienoties Microsoft Insider

Vai šī informācija bija noderīga?

Cik lielā mērā esat apmierināts ar valodas kvalitāti?
Kas ietekmēja jūsu pieredzi?

Paldies par jūsu atsauksmēm!

×