Du er frakoblet, venter på at Internett skal koble til igjen

En oppdatering som forbedrer kompatibiliteten til Windows 7 og Windows Server 2008 R2 med Advanced Format-disker, er tilgjengelig

Sammendrag
Denne artikkelen beskriver en oppdatering som forbedrer kompatibiliteten til Windows 7 og Windows Server 2008 R2 med Advanced Format-disker som har en fysisk sektorstørrelse på 4 kB. Denne hurtigreparasjonen gjelder bare Advanced Format-disker som selv rapporterer at de har en fysisk sektorstørrelse på 4 kB, og som emulerer et logisk adresseringsgrensesnitt på 512 byte.

Obs!  Advanced Format-disker har en større fysisk sektor (4 kB). For å gjøre de første versjonene mer kompatible med gjeldende datasystemer har de imidlertid et logisk adresseringsgrensesnitt på 512 byte. Derfor kalles de 512-byte Emulation Disks eller 512e. Hvis du vil ha mer informasjon om Advanced Format-disker, kan du gå til IDEMA-webområdet (International Disk Drive Equipment and Materials Association) som står oppført nederst i denne artikkelen.
INNLEDNING
Harddiskstasjoner har tidligere vært basert på 512-bytes sektorer, og all tilgang til de fysiske mediene ble adressert basert på denne enheten. I senere tid har harddiskleverandører begynt å gå over til nye disker som har en sektorstørrelse på 4096 byte (4 kB). Disse kalles "Advanced Format-disker". Fordi disker bare kan utføre oppdateringer av fysiske medier med granulariteten til den fysiske sektoren (4 kB i dette tilfellet), vil en 512-bytes skriveoperasjon som er rettet mot disken, kreve tilleggsarbeid for å kunne fullføres. Dette arbeidet går på bekostning av ytelse og pålitelighet, og den spesifikke kostnaden varierer avhengig av arbeidsbelastningen og maskinvareimplementeringen. For å unngå tilleggsarbeid må programmer oppdateres slik at de har innebygd støtte for skriveoperasjoner som er basert på granulariteten til 4 kB-sektoren.

Denne KB-artikkelen innfører en ny lagringsinfrastruktur som støtter spørring etter den fysiske sektorstørrelsen til lagringsenheten. I tillegg innfører denne KB-artikkelen støtte i bestemte nøkkelsystemkomponenter for denne typen disker for å forbedre ytelsen, påliteligheten og den generelle interoperabiliteten.

En mer detaljert teknisk gjennomgang av de spesielle hensynene utviklere må ta med denne typen disker, ligger utenfor omfanget til denne KB-artikkelen og vil bli beskrevet i et hjelpedokument på MSDN.

Problemer som løses av denne hurtigreparasjonspakken

Denne hurtigreparasjonspakken løser følgende problemer som ikke tidligere er dokumentert i en Microsoft Knowledge Base-artikkel. Hvert av de følgende problemene kan dukke opp når du bruker en Advanced Format-disk.

Problem 1 Du får en feilmelding når du klikker knappen Se etter oppdateringer på Windows Update-området.

Klikk her for å vise eller skjule detaljert informasjon

Extensible Storage Engine API(ESENT) er en databasemotor med høy ytelse som brukes av mange programmer, inkludert Windows Update. Enkelte lagringsdrivere har andre typer støtte for spørring etter den fysiske sektorstørrelsen til harddisken i en harddiskstasjon, og når en slik driver oppgraderes, kan den rapporterte fysiske sektorstørrelsen til harddisken endre seg. På grunn av loggingsstrukturen til ESENT, mottar programmer som er bygd på ESENT, en feilmelding og slutter å svare når den rapporterte fysiske sektorstørrelsen endrer seg mellom operativsystemøkter.

Obs!  Programmer som er bygd på ESENT, omfatter Windows Update, Active Directory, Windows Skrivebordssøk, sertifiseringsinstans (CA), WINS, DHCP og Windows Live Mail.

Du får følgende feilmelding når du klikker knappen Se etter oppdateringer på Windows Update-området:
Windows Update kan ikke se etter oppdateringer nå, fordi tjenesten ikke kjører. Det kan hende du må starte datamaskinen på nytt.


I tillegg blir følgende feil logget i programloggen:

Loggnavn: Program
Kilde: ESENT
Dato: <Dato/klokkeslett>
Hendelses-ID: 412
Oppgavekategori: Logging/Gjenoppretting
Nivå: Feil
Nøkkelord: Klassisk
Beskrivelse:
wuaueng.dll (936) SUS20ClientDataStore: Kan ikke lese filhodet på loggfil C:\Windows\SoftwareDistribution\DataStore\Logs\edb.log. Error -546.


Denne hurtigreparasjonen inneholder en oppdatert Esent.sys-binærfil som demper virkningen av endringer i den rapporterte sektorstørrelsen.

Merk Esent.sys støtter ikke andre fysiske sektorstørrelser enn 512 byte og 4 kB.
Databasereparasjon
Følg disse trinnene for å reparere databasen:
 1. Skriv inn følgende kommandoer ved en ledetekst. Trykk Enter etter hver kommando du skriver.
  • net stop "windows update"
  • cd /d %windir%\SoftwareDistribution\DataStore\Logs
  • esentutl /mh ..\DataStore.edb | findstr /i /c:"State:"
  Merk Hvis "State: Clean Shutdown" vises i kommandolinjen, går du til trinn 5.
 2. Opprett en midlertidig mappe (opprett for eksempel en mappe som heter "Fixedfiles" ved hjelp av kommandoen mkdir c:\fixedfiles ).

  Merk I løpet av de følgende trinnene må du erstatte "c:\fixedfiles" med mappen som du opprettet i dette trinnet.
 3. Skaff deg en kopi av filen %windir%\system32\esent.dll fra datamaskinen der denne hurtigreparasjonen er installert, og kopier filen til c:\fixedfiles.
 4. Skriv inn følgende kommandoer ved en ledetekst. Trykk Enter etter hver kommando du skriver.
  • copy %windir%\system32\esentutl.exe c:\fixedfiles\
  • c:\fixedfiles\esentutl.exe /r edb
  • esentutl /mh ..\datastore.edb | findstr /i /c:"State:"
  Merknader
  • Hvis "State: Clean Shutdown" vises i kommandolinjen, går du til trinn 5.
  • Hvis dette trinnet ikke virker, eller hvis "State: Clean Shutdown" ikke vises på kommandolinjen, må du se delen Ødeleggende gjenopprettingsmetode i denne artikkelen.
 5. Opprett en midlertidig mappe (opprett for eksempel en mappe som heter Backuplogs ved hjelp av kommandoen mkdir c:\backuplogs ).

  Merk I løpet av de følgende trinnene må du erstatte c:\backuplogs med mappen som du opprettet i dette trinnet.
 6. Skriv inn følgende kommandoer ved en ledetekst. Trykk Enter etter hver kommando du skriver.
  • move * c:\backuplogs
  • net start "windows update"
 7. Kjør Windows Update.
Ødeleggende gjenopprettingsmetode
Viktig Hvis du bruker denne metoden, vil du miste Windows Update-loggen. Derfor anbefaler vi ikke at du bruker denne metoden med mindre du ikke kan reparere databasen. Følg denne fremgangsmåten når du skal bruke ødeleggende gjenopprettingsmetode:
 1. Skriv inn følgende kommandoer ved en ledetekst. Trykk Enter etter hver kommando du skriver.
  • net stop "windows update"
  • cd /d windir%\SoftwareDistribution\DataStore
  • rmdir /s/q Logs
  • del DataStore.mdb
  • net start "windows update"
 2. Kjør Windows Update.

Problem 2 Et problem oppstår når mange små skriveoperasjoner blir utført

Klikk her for å vise eller skjule detaljert informasjon

Før Advanced Format-disker ble tilgjengelig, antok NTFS at den logiske sektorstørrelsen som ble vist av diskgrensesnittet, tilsvarte den fysiske sektorstørrelsen til disken. Selv om NTFS opprinnelig ble utviklet for i teorien å støtte større sektorstørrelser, antok NTFS at disse to sektorstørrelsene var identiske. Når NTFS utfører bufrede skriveoperasjoner på slutten av en fil i Windows 7 og Windows Server 2008 R2, plasserer NTFS skriveoperasjonen på slutten av sektorstørrelsen som vises av diskgrensesnittet (den logiske sektorstørrelsen). Denne oppførselen garanterer sektorinnretting. Men siden størrelsen på en logisk sektor av en 512e-stasjon er 512 byte, innrettes ikke den bufrede skriveoperasjonen etter den fysiske sektorstørrelsen på stasjonens harddisk. Dette fører til at Advanced Format-disken internt oppdaterer den logiske sektoren på 512 byte innenfor den fysiske sektoren på 4 kB, noe som kan føre til problemer med ytelse og pålitelighet.

Denne hurtigreparasjonen innfører NTFS-oppførsel som sørger for at bufrede skriveoperasjoner på slutten av filen plasseres på diskens rapporterte fysiske sektorstørrelse.

Dette problemet kan oppstå med vanlige programmer på en Advanced Format-disk. Problemet oppstår imidlertid som oftest når du utfører mange små skriveoperasjoner, for eksempel når du bruker kommandolinjeverktøyet ImageX i Windows 7 eller i Windows Server 2008 R2 til å plassere en Microsoft Windows Image-fil (.wim-fil) på en Advanced Format-disk. Uten hurtigreparasjonen bruker ImageX mye lengre tid på å fullføre operasjonen enn hvis du utfører samme operasjon på en tradisjonell harddisk.

Obs!  Denne løsningen er avhengig av at både lagringsdriveren og disken rapporterer riktig fysisk sektorstørrelse. NTFS støtter ikke disker som har rapportert andre fysiske sektorstørrelser enn 512 byter og 4 kB, eller disker der den logiske sektorstørrelsen ikke er 512 byte.

Problem 3 Programmer kan ikke spørre den fysiske sektorstørrelsen til en ekstern lagringsenhet

Klikk her for å vise eller skjule detaljert informasjon

USBStor er Microsofts driver for USB-lagringsport som automatisk lastes for en enhet som samsvarer med USB-masselagringsklassen. USBStor-driverinnboksen med Windows 7 støtter ikke IOCTL_STORAGE_QUERY_PROPERTY-forespørselen med STORAGE_ACCESS_ALIGNMENT_DESCRIPTOR-strukturen for å hente beskrivelsesdataene for innretting av lagringstilgang for en tilkoblet disk. Denne strukturen inneholder informasjon om fysisk og logisk sektorstørrelse, og uten denne informasjonen kan ikke NTFS og andre programmer utføre innrettede skriveoperasjoner til USB-lagringsenheten, noe som kan ha negativ innvirkning på ytelse og pålitelighet.

Uten denne hurtigreparasjonen kan ikke programmer spørre etter den fysiske sektorstørrelsen til den eksterne lagringsenheten.

Denne hurtigreparasjonen inneholder en oppdatert USBStor-driver (Usbstor.sys) som støtter IOCTL_STORAGE_QUERY_PROPERTY-forespørselen i STORAGE_ACCESS_ALGINMENT_DESCRIPTOR-strukturen.

Obs! IOCTL_STORAGE_QUERY_PROPERTY-forespørselen resulterer i en oversettelse av SCSI SBC3 READ_CAPACITY(16)-kommandoen. Den tilkoblede USB-enheten må rapportere informasjon om sektorstørrelse korrekt via SBC3 READ_CAPACITY(16)-kommandoen. Den tilkoblede USB-enheten må også garantere at 0x04C0 (SBC3 ingen angitt versjon) returneres som versjonsbeskrivelse som svar på den første INQUIRY-kommandoen.

Hvis du vil ha mer informasjon om IOCTL_STORAGE_QUERY_PROPERTY-kontrollkoden, kan du gå til følgende Microsoft-webområde: Hvis du vil ha mer informasjon om STORAGE_ACCESS_ALIGNMENT_DESCRIPTOR-strukturen, kan du gå til følgende Microsoft-webområde:

Problem 4 Programmer kan ikke spørre den fysiske sektorstørrelsen til en lagringsenhet

Klikk her for å vise eller skjule detaljert informasjon

Storport er en lagringsdriver som brukes av mange lagringskontrollerprodusenter. Den følger med Windows 7 og Windows Server 2008 R2. Storport støtter ikke IOCTL_STORAGE_QUERY_PROPERTY-forespørselen med STORAGE_ACCESS_ALIGNMENT_DESCRIPTOR-strukturen for å hente beskrivelsesdataene for innretting av lagringstilgang for en tilkoblet disk. Denne strukturen inneholder informasjon om fysisk og logisk sektorstørrelse. Uten denne informasjonen kan ikke NTFS og andre programmer utføre innrettede skriveoperasjoner til disken. Dette kan påvirke ytelse og pålitelighet.

Uten denne hurtigreparasjonen kan ikke programmer spørre etter den fysiske sektorstørrelsen til lagringsenheten.

Denne hurtigreparasjonen inneholder en oppdatert Storport-driver (Storport.sys) som støtter IOCTL_STORAGE_QUERY_PROPERTY-forespørselen, samt STORAGE_ACCESS_ALGINMENT_DESCRIPTOR-strukturen.

Obs! IOCTL_STORAGE_QUERY_PROPERTY-forespørselen resulterer i en oversettelse av SCSI SBC3 READ_CAPACITY(16)-kommandoen. Miniportdriveren som kobles til Storport-drivermodellen, må støtte SBC3 READ_CAPACITY(16)-kommandoen. I tillegg må disken rapportere informasjon om sektorstørrelse korrekt via SBC3 READ_CAPACITY(16)-kommandoen.

Hvis du vil ha mer informasjon om IOCTL_STORAGE_QUERY_PROPERTY-kontrollkoden, kan du gå til følgende Microsoft-webområde: Hvis du vil ha mer informasjon om STORAGE_ACCESS_ALIGNMENT_DESCRIPTOR-strukturen, kan du gå til følgende Microsoft-webområde:

Problem 5 Lagringsdrivere støtter ikke riktig rapportering av sektorstørrelse for Advanced Format-disker.

Klikk her for å vise eller skjule detaljert informasjon

Mange lagringsdrivere støtter ikke riktig rapportering av sektorstørrelse for Advanced Format-disker. Denne hurtigreparasjonen inneholder oppdateringer for følgende drivere:
 • IaStorV.sys
 • Amdsata.sys
 • Nvraid.sys
 • Nvsata.sys
Obs!  Andre tredjeparts lagringsdrivere blir kanskje ikke oppdatert for å støtte disse nye SBC3-kommandoene. Kontakt leverandøren av lagringskontrolleren hvis du vil ha mer informasjon.

I tillegg inneholder denne hurtigreparasjonspakken løsninger som er beskrevet i følgende Microsoft Knowledge Base-artikler:
981208 Dårlig ytelse når du overfører mange små filer på en datamaskin som kjører Windows 7 eller Windows Server 2008 R2 (Dette kan være på engelsk)

Problem 6 Problem med Fsutil.exe-verktøy

Klikk her for å vise eller skjule detaljert informasjon

Denne oppdateringen oppdaterer også Fsutil.exe-verktøyet. Det oppdaterte verktøyet genererer en ny "Byte per fysiske sektor"-tekst i utdataene. Når du for eksempel kjører kommandoen fsutil fsinfo ntfsinfo C: for å få informasjon om C:-stasjonen, får du utdata som ligner disse:
NTFS Volume Serial Number:    0xfe6e5dcc6e5d7e79 Version :             3.1 Number Sectors :         0x000000001d1927ff Total Clusters :         0x0000000003a324ff Free Clusters :         0x0000000001f8bae8 Total Reserved :         0x00000000000007f0 Bytes Per Sector :        512 Bytes Per Physical Sector :    4096 Bytes Per Cluster :        4096 Bytes Per FileRecord Segment  : 1024 Clusters Per FileRecord Segment : 0 Mft Valid Data Length :      0x0000000020980000 Mft Start Lcn :         0x00000000000c0000 Mft2 Start Lcn :         0x0000000000000002 Mft Zone Start :         0x000000000109c060 Mft Zone End  :         0x00000000010a8880 RM Identifier:          974AD058-3B3D-11DE-9300-000FFEE93BEF
Obs!  Verdien for "byte per fysiske sektor" kan være en av følgende:
 • 512 – for Legacy 512 Native-stasjoner
 • 4096 – for Advanced Format-stasjoner
 • <Not Supported> - hvis maskinvaren eller driveren ikke støtter IOCTL_STORAGE_QUERY_PROPERTY-kontrollkoden
Løsning

Oppdateringsinformasjon

Slik får du tak i denne oppdateringen

Hvis du er usikker på hvilken versjon av Windows som er installert, følger du denne fremgangsmåten:
Klikk her for å vise eller skjule trinnvise instruksjoner med bilder
 1. Klikk Start, og skriv inn msinfo32 i Start søk eller Søk i programmer og filer. Trykk deretter ENTER.
 2. Finn operativsystemet ditt ved siden av Operativsystemnavn og arkitekturtypen ved siden av Systemtype-linjen.


Følgende filer kan lastes ned fra Microsoft Download Center:
OperativsystemOppdatering
Alle støttede x86-baserte versjoner av Windows 7Last nedLast ned oppdateringspakken nå.
Alle støttede x64-biters utgaver av Windows 7Last nedLast ned oppdateringspakken nå.
Alle støttede x64-baserte versjoner av Windows Server 2008 R2Last nedLast ned oppdateringspakken nå.
Hvis du vil ha mer informasjon om hvordan du laster ned Microsoft-støttefiler, kan du klikke følgende artikkelnummer for å vise artikkelen i Microsoft Knowledge Base:
119591 Laste ned Microsoft-støttefiler fra elektroniske tjenester
Microsoft har søkt etter virus i denne filen. Microsoft brukte det nyeste antivirusprogrammet som var tilgjengelig da filen ble gjort tilgjengelig. Filen er lagret på servere med forbedret sikkerhet for å forhindre at uvedkommende gjør endringer i filen.

Forutsetninger

Du må kjøre ett av følgende operativsystemer for å bruke denne hurtigreparasjonen:
 • Windows 7
 • Windows 7 Service Pack 1 (SP1)
 • Windows Server 2008 R2
 • Windows Server 2008 R2 Service Pack 1 (SP1)
Hvis du vil ha mer informasjon om hvordan du får tak i den nyeste oppdateringspakken for Windows 7 eller Windows Server 2008 R2, klikker du artikkelnummeret nedenfor for å vise artikkelen i Microsoft Knowledge Base:
976932 Informasjon om Service Pack 1 for Windows 7 og Windows Server 2008 R2

Omstartskrav

Du må starte datamaskinen på nytt når du har installert denne hurtigreparasjonen.

Informasjon om erstatning av oppdatering

Denne oppdateringen erstatter ingen tidligere utgitte oppdateringer.

Filinformasjon

Klikk her for å vise eller skjule detaljert informasjon
Den engelskspråklige (USA) versjonen av denne oppdateringen installerer filer med attributtene som er oppført i tabellene nedenfor. Dato og klokkeslett for disse filene er oppført i Coordinated Universal Time (UTC). Datoene og klokkeslettene for disse filene vises med lokal tid og gjeldende tidsforskjell for sommertid på den lokale datamaskinen. I tillegg kan datoene og klokkeslettene endres når du utfører enkelte filoperasjoner.
Filinformasjon for Windows 7 og Windows Server 2008 R2
ViktigHurtigreparasjoner for Windows 7 og Windows Server 2008 R2 er inkludert i den samme pakken. Hurtigreparasjoner vises imidlertid på siden Be om hurtigreparasjon under begge operativsystemene. Velg hurtigreparasjonen under Windows 7 / Windows Server 2008 R2 for å be om hurtigreparasjonen som gjelder for ett av eller begge operativsystemene. Se alltid under Informasjonen i denne artikkelen gjelder for å finne ut nøyaktig hvilket operativsystem hurtigreparasjonen gjelder for.
For alle støttede x86-baserte versjoner av Windows 7
File nameFile versionFile sizeDateTimePlatform
Amdsata.sys1.1.2.580,25611-Mar-201105:43x86
Amdxata.sys1.1.2.522,40011-Mar-201105:43x86
Amdsata.sys1.1.2.580,25611-Mar-201105:52x86
Amdxata.sys1.1.2.522,40011-Mar-201105:52x86
Amdsata.sys1.1.2.580,25611-Mar-201105:38x86
Amdxata.sys1.1.2.522,40011-Mar-201105:38x86
Amdsata.sys1.1.2.580,25611-Mar-201105:27x86
Amdxata.sys1.1.2.522,40011-Mar-201105:27x86
Iastorv.sys8.6.2.1013332,16011-Mar-201105:43x86
Iastorv.sys8.6.2.1013332,16011-Mar-201105:52x86
Iastorv.sys8.6.2.1014332,16011-Mar-201105:38x86
Iastorv.sys8.6.2.1014332,16011-Mar-201105:28x86
Esent.dll6.1.7600.167781,686,01611-Mar-201105:39x86
Esent.dll6.1.7600.209211,686,01611-Mar-201105:48x86
Esent.dll6.1.7601.175771,699,32811-Mar-201105:33x86
Esent.dll6.1.7601.216801,699,32811-Mar-201105:20x86
Fsutil.exe6.1.7600.1677874,24011-Mar-201105:37x86
Fsutil.exe6.1.7600.2092174,24011-Mar-201105:46x86
Fsutil.exe6.1.7601.1757774,24011-Mar-201105:31x86
Fsutil.exe6.1.7601.2168074,24011-Mar-201105:18x86
Ntfs.sys6.1.7600.167781,210,24011-Mar-201105:44x86
Ntfs.sys6.1.7600.209211,210,75211-Mar-201105:52x86
Ntfs.sys6.1.7601.175771,211,26411-Mar-201105:39x86
Ntfs.sys6.1.7601.216801,211,26411-Mar-201105:28x86
Storport.sys6.1.7600.16778146,30411-Mar-201105:44x86
Storport.sys6.1.7600.20921148,86411-Mar-201105:52x86
Storport.sys6.1.7601.17577148,86411-Mar-201105:39x86
Storport.sys6.1.7601.21680148,86411-Mar-201105:28x86
Nvraid.sys10.6.0.18117,12011-Mar-201105:44x86
Nvstor.sys10.6.0.18143,74411-Mar-201105:44x86
Nvraid.sys10.6.0.18117,12011-Mar-201105:52x86
Nvstor.sys10.6.0.18143,74411-Mar-201105:52x86
Nvraid.sys10.6.0.18117,12011-Mar-201105:39x86
Nvstor.sys10.6.0.18143,74411-Mar-201105:39x86
Nvraid.sys10.6.0.18117,12011-Mar-201105:28x86
Nvstor.sys10.6.0.18143,74411-Mar-201105:28x86
Usbstor.sys6.1.7600.1677875,77611-Mar-201104:08x86
Usbstor.sys6.1.7600.2092175,77611-Mar-201104:14x86
Usbstor.sys6.1.7601.1757776,28811-Mar-201104:01x86
Usbstor.sys6.1.7601.2168076,28811-Mar-201103:48x86
For alle støttede x64-baserte versjoner av Windows 7 og Windows Server 2008 R2
File nameFile versionFile sizeDateTimePlatform
Amdsata.sys1.1.2.5107,90411-Mar-201106:22x64
Amdxata.sys1.1.2.527,00811-Mar-201106:22x64
Amdsata.sys1.1.2.5107,90411-Mar-201106:25x64
Amdxata.sys1.1.2.527,00811-Mar-201106:25x64
Amdsata.sys1.1.2.5107,90411-Mar-201106:41x64
Amdxata.sys1.1.2.527,00811-Mar-201106:41x64
Amdsata.sys1.1.2.5107,90411-Mar-201106:18x64
Amdxata.sys1.1.2.527,00811-Mar-201106:18x64
Iastorv.sys8.6.2.1013410,49611-Mar-201106:23x64
Iastorv.sys8.6.2.1013410,49611-Mar-201106:25x64
Iastorv.sys8.6.2.1014410,49611-Mar-201106:41x64
Iastorv.sys8.6.2.1014410,49611-Mar-201106:19x64
Esent.dll6.1.7600.167782,566,14411-Mar-201106:18x64
Esent.dll6.1.7600.209212,566,14411-Mar-201106:17x64
Esent.dll6.1.7601.175772,565,63211-Mar-201106:33x64
Esent.dll6.1.7601.216802,565,63211-Mar-201106:10x64
Fsutil.exe6.1.7600.1677896,76811-Mar-201106:15x64
Fsutil.exe6.1.7600.2092196,76811-Mar-201106:15x64
Fsutil.exe6.1.7601.1757796,76811-Mar-201106:30x64
Fsutil.exe6.1.7601.2168096,76811-Mar-201106:07x64
Ntfs.sys6.1.7600.167781,657,21611-Mar-201106:23x64
Ntfs.sys6.1.7600.209211,685,88811-Mar-201106:25x64
Ntfs.sys6.1.7601.175771,659,77611-Mar-201106:41x64
Ntfs.sys6.1.7601.216801,659,77611-Mar-201106:19x64
Storport.sys6.1.7600.16778187,26411-Mar-201106:23x64
Storport.sys6.1.7600.20921187,77611-Mar-201106:25x64
Storport.sys6.1.7601.17577189,82411-Mar-201106:41x64
Storport.sys6.1.7601.21680189,82411-Mar-201106:19x64
Nvraid.sys10.6.0.18148,35211-Mar-201106:23x64
Nvstor.sys10.6.0.18166,27211-Mar-201106:23x64
Nvraid.sys10.6.0.18148,35211-Mar-201106:25x64
Nvstor.sys10.6.0.18166,27211-Mar-201106:25x64
Nvraid.sys10.6.0.18148,35211-Mar-201106:41x64
Nvstor.sys10.6.0.18166,27211-Mar-201106:41x64
Nvraid.sys10.6.0.18148,35211-Mar-201106:19x64
Nvstor.sys10.6.0.18166,27211-Mar-201106:19x64
Usbstor.sys6.1.7600.1677891,13611-Mar-201104:31x64
Usbstor.sys6.1.7600.2092191,13611-Mar-201104:29x64
Usbstor.sys6.1.7601.1757791,64811-Mar-201104:37x64
Usbstor.sys6.1.7601.2168091,64811-Mar-201104:21x64
Esent.dll6.1.7600.167781,686,01611-Mar-201105:39x86
Esent.dll6.1.7600.209211,686,01611-Mar-201105:48x86
Esent.dll6.1.7601.175771,699,32811-Mar-201105:33x86
Esent.dll6.1.7601.216801,699,32811-Mar-201105:20x86
Fsutil.exe6.1.7600.1677874,24011-Mar-201105:37x86
Fsutil.exe6.1.7600.2092174,24011-Mar-201105:46x86
Fsutil.exe6.1.7601.1757774,24011-Mar-201105:31x86
Fsutil.exe6.1.7601.2168074,24011-Mar-201105:18x86
Status
Microsoft har bekreftet at dette er et problem i Microsoft-produktene som er oppført under Informasjonen i denne artikkelen gjelder.
Mer informasjon
Hvis du vil ha mer informasjon om terminologi for programvareoppdatering, kan du klikke dette artikkelnummeret for å vise artikkelen i Microsoft Knowledge Base:
824684 Beskrivelse av standardterminologien som brukes til å beskrive oppdateringer av Microsoft-programvare
Microsoft har lagt til eksempelkode i WDK som gir detaljert informasjon om hvordan utviklere kan trekke ut den rapporterte informasjonen om innretting av lagringstilgang fra STORAGE_ACCESS_ALIGNMENT_DESCRIPTOR-strukturen når du foretar et programkall til IOCTL_STORAGE_QUERY_PROPERTY-kontrollkoden: http://msdn.microsoft.com/nb-no/library/ff800831(v=VS.85).aspx

Selv om Microsoft har iverksatt tiltak for å forbedre støtten for Advanced Format-disker som kjører sammen med Windows 7 og Windows Server 2008 R2, er programvareutviklernes ansvar å oppdatere programmene sine. Det synes å være en generell trend i lagringsbransjen å gå over til større sektorstørrelser de neste årene, og programmene må være klare for denne overgangen. Microsoft utarbeider ny MSDN- og TechNet-dokumentasjon for å informere utviklere og IT-profesjonelle om spesielle hensyn som må tas for å støtte Advanced Format-disker. Tabellen nedenfor gir informasjon om Microsoft-støtte for ulike harddiskformater.

Støtte for harddiskformater basert på OS-versjon
Vanlig navnFysisk sektorstørrelseLogisk sektorstørrelseWindows-versjon med støtte
Legacy 512 Native, 512 Native, Legacy 512 byte512 byteAlle Windows-versjoner
Advanced Format, 512-byte Emulation, 512e, 4k/512e4 kB512 byteWindows 7 med MS KB 982018
Windows 7 SP1
Windows Server 2008 R2 med MS KB 982018
Windows Server 2008 R2 x64
4K Native, 4k/4k4 kB4 kBStøttes ikke på Windows 7 SP1 og Windows Server 2008 R2 SP1. Microsoft undersøker muligheten for å støtte disse disktypene i fremtiden og vil sende ut de nødvendige KB-artiklene når det er aktuelt.
AnnetIkke 4 kB eller 512 byte.Ikke 4 kB eller 512 byte.Støttes ikke
Obs!  Støtte for Advanced Format-disker er avhengig av at disken selv rapporterer å ha fysiske sektorer på 4 kB, og avhenger av at lagringsdriveren rapporterer den fysiske sektorstørrelsen.

Hvis du vil ha mer informasjon, kan du gå til følgende webområder: Hvis du vil ha mer informasjon om Advanced Format-disker, kan du gå til følgende IDEMA-webområde: Microsoft har kontaktopplysninger om tredjeparter som hjelper deg med å finne teknisk brukerstøtte. Disse kontaktopplysningene kan endres uten forvarsel. Microsoft garanterer ikke nøyaktigheten til disse kontaktopplysningene for tredjeparter.
Egenskaper

Artikkel-ID: 982018 – Forrige gjennomgang: 07/03/2012 08:47:00 – Revisjon: 3.0

Windows 7 Enterprise, Windows 7 Home Basic, Windows 7 Home Premium, Windows 7 Professional, Windows 7 Starter, Windows 7 Ultimate, Windows Server 2008 R2 Standard, Windows Server 2008 R2 Enterprise, Windows Server 2008 R2 Datacenter

 • kbsurveynew kbhotfixserver kbfix kbqfe kbexpertiseadvanced kbcip KB982018
Tilbakemelding