Bruke en formel i en Word- eller Outlook-tabell

Du kan utføre beregninger og logiske sammenligninger i en tabell ved hjelp av formler. Formel-kommandoen finner du på Tabellverktøy i Data-gruppen på Oppsett-fanen.

Data-gruppen i kategorien Tabellverktøy Oppsett på båndet i Word 2010

En formel i Word oppdateres automatisk når du åpner dokumentet som inneholder formelen. Du kan også oppdatere et formelresultat manuelt. Hvis du vil ha mer informasjon, kan du se delen Oppdatere formelresultater.

Obs!:  Formler i Word eller Outlook-tabeller er en type feltkode. Hvis du vil ha mer informasjon om feltkoder, kan du se delen Se også.

I denne artikkelen

Sette inn en formel i en tabellcelle

Oppdatere formelresultater

Oppdatere resultatet av bestemte formler

Oppdatere alle formelresultatene i en tabell

Oppdatere alle formlene i et dokument

Eksempler: Summere tallene i en tabell ved hjelp av plasseringsargumenter

Tilgjengelige funksjoner

Bruke navn på bokmerker eller cellereferanser i en formel

RnCn-referanser

A1-referanser

Sette inn en formel i en tabellcelle

 1. Merk tabellcellen der du vil at resultatet skal være. Hvis cellen ikke er tom, må du slette innholdet.

 2. Klikk påFormel i Data-gruppen under TabellverktøyOppsett-fanen.

 3. Bruk dialogboksen Formel til å opprette formelen. Du kan skrive i Formel-boksen, velge et tallformat fra Tallformat-listen, og lime inn funksjoner og bokmerker ved hjelp av listene Lim inn funksjon og Lim inn bokmerke.

Oppdatere formelresultater

I Word beregnes resultatet av en formel når den settes inn, og når dokumentet som inneholder formelen åpnes. I Outlook beregnes bare resultatet av en formel når den settes inn, og resultatet vil ikke være tilgjengelig for mottakeren av e-postmeldingen for redigering.

Du kan også oppdatere manuelt:

 • Resultatet av én eller flere bestemte formler

 • Resultatene av alle formler i en bestemt tabell

 • Alle feltkodene i et dokument, inkludert formler

Oppdatere resultatet av bestemte formler

 1. Velg formlene du vil oppdatere. Du kan velge flere formler ved å holde nede CTRL mens du gjør valgene.

 2. Gjør et av følgende:

  • Høyreklikk på formelen, og klikk deretter på Oppdater felt.

  • Trykk F9.

Oppdatere alle formelresultatene i en tabell

 • Velg tabellen som inneholder formelresultatene du vil oppdatere, og trykk deretter på F9.

Oppdatere alle formlene i et dokument

Viktig!:  Denne prosedyren oppdaterer alle feltkodene i et dokument, ikke bare formler.

 1. Trykk CTRL+A.

 2. Trykk F9.

Eksempler: Summere tallene i en tabell ved hjelp av plasseringsargumenter

Du kan bruke plasseringsargumenter (VENSTRE, HØYRE, OVER, UNDER) med disse funksjonene:

 • GJENNOMSNITT

 • ANTALL

 • MAKS

 • MIN

 • PRODUKT

 • SUMMER

Du kan for eksempel vurdere følgende fremgangsmåte for å legge til tall ved hjelp av SUMMER-funksjonen og plasseringsargumenter.

Viktig!:  Hvis du vil unngå feil mens du summerer i en tabell ved hjelp av plasseringsargumenter, skriver du inn en null (0) i en tom celle som skal inkluderes i beregningen.

 1. Merk tabellcellen der du vil at resultatet skal være. Hvis cellen ikke er tom, må du slette innholdet.

 2. Klikk påFormel i Data-gruppen under TabellverktøyOppsett-fanen.

 3. Gjør ett av følgende i dialogboksen Formel:

Slik legger du til tallene …

Skriv inn følgende i Formel-boksen

Over cellen

=SUMMER(OVER)

Under cellen

=SUMMER(UNDER)

Over og under cellen

=SUMMER(OVER,UNDER)

Til venstre for cellen

=SUMMER(VENSTRE)

Til høyre for cellen

=SUMMER(HØYRE)

Til venstre og høyre for cellen

=SUMMER(VENSTRE,HØYRE)

Til venstre for og over cellen

=SUMMER(VENSTRE,OVER)

Til høyre for og over cellen

=SUMMER(HØYRE,OVER)

Til venstre for og under cellen

=SUMMER(VENSTRE,UNDER)

Til høyre for og under cellen

=SUMMER(HØYRE,UNDER)

 1. Klikk OK.

Tilgjengelige funksjoner

Obs!:  Formler som bruker plasseringsargumenter (for eksempel VENSTRE), inkluderer ikke verdier i overskriftsrader.

Følgende funksjoner er tilgjengelige for bruk i tabellformler i Word og Outlook:

Funksjon

Hva den gjør

Eksempel

Returnerer

ABS()

Beregner den absolutte verdien av verdien i parentesen

=ABS(-22)

22

OG()

Evaluerer om alle argumentene i parentesen er SANNE.

=OG(SUMMER(VENSTRE)<10,SUMMER(OVER)>=5)

1. hvis summen av verdiene til venstre for formelen (i samme rad) er mindre enn 10 og summen av verdiene over formelen (i samme kolonne, med unntak av eventuelle overskriftsceller) er større enn eller lik 5; 0 ellers.

GJENNOMSNITT()

Beregner gjennomsnittet av elementene som ble identifisert i parentesen.

=GJENNOMSNITT(HØYRE)

Gjennomsnittet av alle verdier til høyre for formelcellen i den samme raden.

ANTALL()

Beregner antallet elementer som ble identifisert i parentesen.

=ANTALL(VENSTRE)

Antallet verdier til venstre for formelcellen i den samme raden.

DEFINERT()

Evaluerer om argumentet i parentesen er definert. Returnerer 1 hvis argumentet har blitt definert og evaluerer uten feil, 0 hvis argumentet ikke har blitt definert eller returnerer en feil.

=DEFINERT(bruttoinntekt)

1, hvis bruttoinntekten har blitt definert og evaluerer uten feil; 0 ellers.

USANN

Tar ingen argumenter. Returnerer alltid 0.

=USANN

0

HVIS()

Evaluerer det første argumentet. Returnerer det andre argumentet hvis det første argumentet er sant; returnerer det tredje argumentet hvis det første argumentet er usant.

Obs!:  Krever nøyaktig tre argumenter.

=HVIS(SUMMER(VENSTRE)>=10,10,0)

10, hvis summen av verdier til venstre for formelen er minst 10; 0 ellers.

HELTALL()

Runder verdien i parentesen ned til nærmeste heltall.

=HELTALL(5,67)

5

MAKS()

Returnerer den største verdien av elementene som ble identifisert i parentesen.

=MAKS(OVER)

Den største verdien som ble funnet i cellene over formelen (med unntak av eventuelle overskriftsrader).

MIN()

Returnerer den minste verdien av elementene som ble identifisert i parentesen.

=MIN(OVER)

Den minste verdien som ble funnet i cellene over formelen (med unntak av eventuelle overskriftsrader).

MOD()

Tar to argumenter (må være tall eller evaluere til tall). Returnerer det som gjenstår etter at det andre argumentet er dividert med det første. Hvis det som gjenstår er 0 (null), returneres 0,0

=MOD(4,2)

0,0

IKKE()

Tar ett argument. Evaluerer om argumentet er sant. Returnerer 0 hvis argumentet er sant, 1 hvis argumentet er usant. Brukes for det meste inne i en HVIS-formel.

=IKKE(1=1)

0

ELLER()

Tar to argumenter. Hvis et av dem er usant, returneres 1. Hvis begge er usanne, returneres 0. Brukes for det meste inne i en HVIS-formel.

=ELLER(1=1,1=5)

1

PRODUKT()

Beregner produktet av elementene som ble identifisert i parentesen.

=PRODUKT(VENSTRE)

Du finner produktet av å multiplisere alle verdiene i cellene til venstre for formelen.

AVRUND()

Tar to argumenter (det første argumentet må være et tall eller evaluere til et tall, det andre argumentet må være et heltall eller evaluere til et heltall). Runder det første argumentet til antallet sifre som angis av det andre argumentet. Hvis det andre argumentet er større enn null (0), rundes det første argumentet ned til det angitte antallet sifre. Hvis det andre argumentet er null (0), rundes det første argumentet ned til nærmeste heltall. Hvis det andre argumentet er negativt, rundes det første argumentet ned til venstre for desimaltegnet.

=AVRUND(123,456; 2)

=AVRUND(123,456; 0)

=AVRUND(123,456; -2)

123,46

123

100

FORTEGN()

Tar ett argument som enten må være et tall eller evaluere til et tall. Evaluerer om elementet som ble identifisert i parentesen, er større enn, likt eller mindre enn null (0). Returnerer 1 hvis det er større enn null, 0 hvis null, -1 hvis det er mindre enn null.

=FORTEGN(-11)

-1

SUMMER()

Beregner summen av elementene som ble identifisert i parentesen.

=SUMMER(HØYRE)

Summen av verdiene av cellene til høyre for formelen.

SANN()

Tar ett argument. Evaluerer om argumentet er sant. Returnerer 1 hvis argumentet er sant, 0 hvis argumentet er usant. Brukes for det meste inne i en HVIS-formel.

=SANN(1=0)

0

Bruke navn på bokmerker eller cellereferanser i en formel

Du kan referere til en bokmerket celle ved å bruke det tilhørende bokmerkenavnet i en formel. Hvis du for eksempel har bokmerket en celle som inneholder eller evalueres til et tall med bokmerkenavnet bruttoinntekt, runder formelen =AVRUND(bruttoinntekt,0) verdien i cellen ned til nærmeste heltall.

Du kan også bruke kolonne- og radreferanser i en formel. Det finnes to referansestiler: RnCn og A1.

Obs!:  Cellen som inneholder formelen, er ikke inkludert i en beregning som bruker en referanse. Hvis cellen er del av referansen, blir den ignorert.

RnCn-referanser

Du kan referere til en tabellrad, -kolonne eller -celle i en formel ved å bruke referansekonvensjonen RnCn. I denne konvensjon refererer Rn til n. rad, og Cn refererer til n. kolonne. R1C2 refererer for eksempel til cellen som er i den første raden og den andre kolonnen. Den følgende tabellen inneholder eksempler på denne referansestilen.

Hvis du vil referere til …

… bruker du denne referansestilen

En hel kolonne

Cn

En hel rad

Rn

En bestemt celle

RnCn

Raden som inneholder formelen

R

Kolonnen som inneholder formelen

C

Alle cellene mellom to bestemte celler

RnCn:RnCn

En celle i en bokmerket tabell

Bokmerkenavn RnCn

Et celleområde i en bokmerket tabell

Bookmarkname RnCn:RnCn

A1-referanser

Du kan referere til en celle, et sett med celler eller et celleområde ved hjelp av referansekonvensjonen A1. I denne konvensjonen refererer bokstaven til cellens kolonne, mens tallet refererer til cellens rad. Den første kolonnen i en tabell er kolonne A; den første raden er rad 1. Den følgende tabellen inneholder eksempler på denne referansestilen.

Hvis du vil referere til …

… bruker du denne referansen

Cellen i den første kolonnen og den andre raden

A2

De to første cellene i første rad

A1,B1

Alle cellene i første kolonne og de to første cellene i den andre kolonnen

A1:B2

Sist oppdatert 2015-8-29

Se også

Feltkoder i Word og Outlook

Bli bedre på Office
Utforsk opplæring
Vær først ute med de nye funksjonene
Bli med i Office Insiders

Var denne informasjonen nyttig?

Takk for tilbakemeldingen!

Takk for tilbakemeldingen! Det høres ut som det kan være lurt å sette deg i kontakt med én av våre Office-kundestøtteagenter.

×