Eksportveiviseren og importveiviseren hjelper deg med å overføre prosjektdata mellom Microsoft Project og andre programmer. Nedenfor finner du en liste over formater du eksporterer til eller importerer fra.

 • Microsoft Excel (som en arbeidsbok eller Pivottabellrapport )

 • ren tekst (tabulatordelt)

 • kommadelte verdier (CSV)

 • Extensible Markup Language (XML)

Ved å definere eller redigere eksport- eller importtilordningene av disse veiviserne, kan du enkelt overføre data til og fra feltene oppgave, ressurs eller tilordning du vil bruke.

Hva ønsker du å gjøre?

Eksportere prosjektinformasjon

 1. Velg Fil >Lagre som.

 2. Velg Bla gjennom. (Gjelder ikke i Project 2010.)

 3. Velg filformatet du vil eksportere data til, i Filtype-boksen.

 4. Skriv inn et navn på den eksporterte filen i Filnavn-boksen.

 5. Velg Save.

 6. Følg instruksjonene i eksportveiviseren for å eksportere dataene du vil bruke, til de riktige feltene i målfilen.

 7. Når veiviseren ber deg om å opprette en ny tilordning eller bruke en eksisterende tilordning, gjør du ett av følgende:

  • Velg Ny tilordning for å opprette en ny eksporttilordning fra grunnen av.

  • Velg Bruk eksisterende tilordning for å bruke en standardtilordning eller en tilordning som du tidligere har definert og lagret.

 8. Kontroller eller redigertilordningsforuttakene for Project, eller opprett en ny tilordning på siden Aktivitetstilordning, Ressurstilordning eller Tildelingstilordning i eksportveiviseren:

  • Hvis du vil eksportere spesifikk prosjektinformasjon, skriver du inn eller velger feltet du vil bruke i Fra-kolonnen, og deretter trykker du ENTER.

  • Hvis du vil legge til alle aktivitets-, ressurs- eller tildelingsfeltene i prosjektet i eksporttilordningen, velger du Legg til alle.

  • Hvis du vil legge til alle aktivitets- eller ressursfeltene i en bestemt tabell i eksporttilordningen, velger du Baser på tabell. Velg tabellen du vil bruke, og velg deretter OK.

  • Hvis du vil fjerne alle aktivitets-, ressurs- eller tildelingsfelt fra en eksporttilordning, velger du Fjern alle.

  • Hvis du vil sette inn et nytt felt over et annet felt, velger du et felt i Fra-kolonnen, og deretter velger du Sett inn rad.

  • Hvis du vil sette inn et nytt felt over et annet felt, velger du et felt i Fra-kolonnen, og deretter velger du Sett inn rad.

  • Hvis du vil slette et felt, merker du det i Fra-kolonnen og velger deretter Slett rad. Hvis du vil endre navnet på feltet i målfilen, merker du feltet i Til-kolonnen og skriver inn et nytt navn.

 9. Hvis du bare vil eksportere bestemte aktiviteter eller ressurser, velger du filteret du vil bruke, i Eksporter filter-boksen.

 10. Hvis du vil endre rekkefølgen på feltene i målfilen, velger du et felt i Til-kolonnen, og deretter bruker du Flytt-knappene til å flytte feltet til ønsket plassering.

 11. Velg Fullfør på den siste siden i eksportveiviseren for å eksportere dataene.

Obs!: 

 • Du kan bare eksportere et helt prosjekt til XML-format. Project tilordner dataene automatisk, uten eksportveiviseren. Felt som inneholder nullverdier, inkluderes heller ikke i den eksporterte XML-filen for å minimere filstørrelsen.

 • Du kan se gjennom oppsettet for eksporttilordningen underForhåndsvisning på siden Aktivitetstilordning, Ressurstilordning eller Tildelingstilordning i eksportveiviseren.

 • Du kan lagre en ny eller redigert eksporttilordning hvis du vil bruke den på nytt. Velg Lagre tilordning på den siste siden i eksportveiviseren, og skriv deretter inn et navn i Tilordningsnavn-boksen. Den nye tilordningen legges til i listen over forhåndsdefinerte tilordninger.

 • Du kan bruke en eksisterende eksporttilordning fra et annet prosjekt hvis tilordningen er tilgjengelig i den globale filen. Ved hjelp av Assistent kan du kopiere en eksporttilordning fra en prosjektfil til global fil.

 • Når du oppretter en eksporttilordning for å lagre data i CSV-filformat eller TXT-filformat, og du angir tekstskilletegnet, kontrollerer skilletegnet, ikke filtypen, filtypen. Hvis du for eksempel lagrer i en fil kalt Myproject.csv, men du har angitt et tabulatorskilletegn i tilordningen, vil CSV-filen ha faner i stedet for komma, selv om filtypen angir komma.

Importere prosjektinformasjon

Du kan importere informasjon til Project ved hjelp av en hvilken som helst innskrevet felt fra et annet produkts filformat, for eksempel Microsoft Office Excel, Microsoft Office Access, Extensible Markup Language (XML), kommadelte verdier (CSV) eller tabulatordelt tekstformat.

 1. Velg Fil >Åpne > Bla gjennom.

  (I Project 2010 velger du Fil >Åpne.)

 2. Velg filtypen du vil importere data fra, i Filtype-boksen.

 3. Gå til mappen som inneholder filen du vil importere, og velg deretter filen i fillisten.

 4. Velg Åpne.

 5. Følg instruksjonene i importveiviseren for å importere dataene du vil bruke, til de Project feltene.

 6. Kontroller eller redigertilordningsforuttakene for Projectpå siden Aktivitetstilordning, Ressurstilordning eller Tildelingstilordning i importveiviseren:

  • Hvis du vil importere dataene fra et felt i kildefilen til et annet Project felt, merker du feltet i Til-kolonnen, velger et nytt felt og trykker enter.

  • Hvis du vil endre navnet på et felt i målfilen, merker du feltet i Til-kolonnen og skriver inn et nytt navn.

  • Hvis du vil slette et felt, merker du det i Fra-kolonnen og velger deretter Slett rad.

  • Hvis du vil sette inn et nytt felt over et annet felt, velger du et felt i Fra-kolonnen, og deretter velger du Sett inn rad.

  • Hvis du vil fjerne alle aktivitets-, ressurs- eller tildelingsfelt fra en importtilordning, velger du Fjern alle.

  • Hvis du vil legge til alle aktivitets-, ressurs- eller tildelingsfeltene i målfilen i importtilordningen, velger du Legg til alle.

   Tips!: Du kan forhåndsviseoppsettet for importtilordningen underForhåndsvisning på siden Aktivitetstilordning, Ressurstilordning eller Tildelingstilordning i importveiviseren.

 7. Hvis du vil endre rekkefølgen på feltene i målfilen, velger du et felt i Til-kolonnen, og deretter bruker du Flytt-knappene til å flytte feltet til ønsket plassering.

 8. Velg Fullfør på den siste siden i importveiviseren for å importere dataene.

  Tips!: Du kan lagre en ny eller redigert importtilordning hvis du vil bruke den på nytt. Velg Lagre tilordning på den siste siden i importveiviseren, og skriv deretter inn et navn i Tilordningsnavn-boksen. Den nye tilordningen legges til i listen over forhåndsdefinerte tilordninger.

Obs!: 

 • Du kan bruke en eksisterende importtilordning fra et annet prosjekt hvis tilordningen er tilgjengelig i den globale filen. Ved hjelp av Assistent kan du kopiere en importtilordning fra en prosjektfil til global fil.

 • Når du oppretter en importtilordning for å integrere data fra CSV-filformatet eller TXT-filformatet, og du angir tekstskilletegnet, skilletegnet, ikke filtypen, kontrollerer filtypen. Hvis du for eksempel importerer en fil kalt Myproject.csv, men du har angitt et tabulatorskilletegn i tilordningen, vil CSV-filen ha faner i stedet for komma, selv om filtypen angir komma.

 • Selv om du kan skrive inn verdier i enkelte beregnede felt, kan Project omberegne disse verdiene, enten automatisk eller når du angir.

 • Project bare importere XML-data som kan valideres mot datautvekslingsskjemaet.

 • Hvis du bruker Microsoft Project Professional, og du vil importere informasjon fra et annet filformat til et virksomhetsprosjekt som krever at du skriver inn spesifikk informasjon for aktiviteter, kan du ikke lagre prosjektet før du angir all nødvendig informasjon.

 • Hvis du bruker Microsoft Project Professional, må du huske at ressurskostnadsfelt ikke kan oppdateres i et virksomhetsprosjekt. Du kan bare importere informasjon om ressurskostnader i prosjekter som ikke er tiltenkt, eller for ressurser som ikke er tiltenkt i et prosjekt.

Trenger du mer hjelp?

Utvid ferdighetene dine

Utforsk opplæring >

Vær først ute med de nye funksjonene

BLI MED I MICROSOFT INSIDERS >

Var denne informasjonen nyttig?

Hvor fornøyd er du med språkkvaliteten?
Hva påvirket opplevelsen din?

Takk for tilbakemeldingen!

×