Formatere tall som prosentdeler

Lær hvordan du viser tall som prosentdeler i Excel, og vis eksempler på flere grunnleggende teknikker for beregning av prosentdeler i regnearket.

I denne artikkelen

Hvordan prosentdeler håndteres i Excel

Vise tall som prosent

Tips for visning av prosentdeler

Eksempler på beregning av prosentdeler

Eksempel 1: Øke eller redusere et tall med en prosentdel

Eksempel 2: Beregne et beløp basert på en prosentdel

Eksempel 3: Beregne prosentdelen basert på to beløp

Eksempel 4: Beregne et beløp basert på et annet beløp og en prosentdel

Eksempel 5: Beregne differansen mellom to tall og vise den som en prosentdel

Hvordan prosentdeler håndteres i Excel

Selv om det er enkelt å formatere tall som prosentdeler, kan resultatene du får når du bruker formatet, variere avhengig av om tallene allerede finnes i arbeidsboken.

 • Formatere celler som allerede inneholder tall    Hvis du bruker Prosent-formatet på eksisterende tall i en arbeidsbok, multipliseres disse tallene med 100 for å konvertere dem til prosentdeler. Hvis en celle for eksempel inneholder tallet 10, multipliseres dette tallet med 100. Dette betyr at 1000,00 % vises i cellen etter at du har brukt Prosent-formatet. Dette er kanskje ikke hva du forventer. For å sikre nøyaktig visning av prosentdeler må du kontrollere at tallene er beregnet som prosentdeler, og at de vises i desimalformat, før du formaterer dem som prosentdeler. Du beregner prosentdeler ved å bruke formelen beløp/totalsum=prosentverdi. Hvis en celle for eksempel inneholder formelen =10/100, er resultatet av denne beregningen 0,1. Hvis du deretter formaterer 0,1 som en prosentdel, vises tallet riktig som 10 %. Hvis du vil ha mer informasjon om beregning av prosentdeler, kan du se Eksempler på beregning av prosentdeler.

 • Formatere tomme celler    Hvis du bruker Prosent-formatet på celler og deretter skriver inn tall i disse cellene, er virkemåten en annen. Tall som er lik eller større enn én, konverteres som standard til prosentdeler, og tall som er mindre enn én, multipliseres med 100 for å konvertere dem til prosentdeler. Hvis du for eksempel skriver inn 10 eller 0,1 blir resultatet 10,00 %. (Hvis du ikke vil vise de to nullene etter kommaet, er det enkelt å bli kvitt dem. Dette forklares i neste fremgangsmåte.)

Til toppen av siden

Vise tall som prosentdeler

Hvis du raskt vil bruke prosentformatering på merkede celler, klikker du Prosentformat Knapp i Tall-gruppen i kategorien Hjem, eller du kan trykke CTRL+SKIFT+%. Hvis du vil ha mer kontroll over formatet, eller hvis du vil endre andre aspekter ved formatering for det merkede området, kan du følge disse trinnene.

 1. Merk cellene du vil formatere.

  Slik merker du celler, områder, rader eller kolonner

  Hvis du vil merke

  Gjør du dette

  En enkeltcelle

  Klikk cellen, eller trykk piltastene for å flytte til cellen.

  Et celleområde

  Klikk den første cellen i området, og dra deretter til den siste cellen, eller hold nede SKIFT mens du trykker piltastene for å utvide det merkede området.

  Du kan også merke den første cellen i området og deretter trykke F8 for å utvide det merkede området ved hjelp av piltastene. Du stopper utvidelsen av det merkede området ved å trykke F8 på nytt.

  Et stort celleområde

  Klikk den første cellen i området, og hold nede SKIFT mens du klikker den siste cellen i området. Du kan bla for å gjøre den siste cellen synlig.

  Alle cellene i et regneark

  Klikk Merk alt-knappen.

  Merk alt-knappen

  Hvis du vil merke hele regnearket, kan du også trykke CTRL+A.

  Obs!: Hvis regnearket inneholder data, merkes gjeldende område når du trykker CTRL+A. Trykk CTRL+A én gang til for å merke hele regnearket.

  Celler eller celleområder som ikke ligger ved siden av hverandre

  Merk den første cellen eller det første celleområdet, og hold nede CTRL mens du merker de andre cellene eller områdene.

  Du kan også merke den første cellen eller det første celleområdet, og deretter trykker du SKIFT+F8 for å legge til en celle eller et område som ikke ligger ved siden av det merkede området. Du slutter å legge til celler eller områder i det merkede området ved å trykke SKIFT+F8 på nytt.

  Obs!: Du kan ikke oppheve merkingen av en celle eller et celleområde i et merket område som ikke ligger ved siden av hverandre, uten å oppheve hele merkingen.

  En hel rad eller kolonne

  Klikk rad- eller kolonneoverskriften.

  Regnearkoverskrifter

  1. Radoverskrift

  2. Kolonneoverskrift

  Du kan også merke celler i en rad eller kolonne ved å merke den første cellen og deretter trykke CTRL+SKIFT+piltast (PIL HØYRE eller PIL VENSTRE for rader og PIL OPP eller PIL NED for kolonner).

  Obs!: Hvis raden eller kolonnen inneholder data, merker CTRL+SKIFT+piltast raden eller kolonnen til den sist brukte cellen. Hvis du trykker CTRL+SKIFT+piltast på nytt, merkes hele raden eller kolonnen.

  Rader og kolonner som ligger ved siden av hverandre

  Dra over rad- eller kolonneoverskriftene, eller merk den første raden eller kolonnen, og hold nede SKIFT mens du merker den siste raden eller kolonnen.

  Rader eller kolonner som ikke ligger ved siden av hverandre

  Klikk kolonne- eller radoverskriften for den første raden eller kolonnen i det merkede området. Hold deretter nede CTRL mens du klikker kolonne- eller radoverskriftene for andre rader eller kolonner du vil legge til i det merkede området.

  Den første eller siste cellen i en rad eller kolonne

  Merk en celle i raden eller kolonnen, og trykk deretter CTRL+piltast (PIL HØYRE eller PIL VENSTRE for rader, PIL OPP eller PIL NED for kolonner).

  Den første eller siste cellen i et regneark i en tabell i Microsoft Office Excel

  Trykk CTRL+HOME for å merke den første cellen i regnearket eller i en Excel-liste.

  Trykk CTRL+END for å merke den siste cellen i et regneark eller i en Excel-liste som inneholder data eller formatering.

  Celler til den siste cellen som er brukt i regnearket (nederst i høyre hjørne)

  Merk den første cellen, og trykk deretter CTRL+SKIFT+END for å utvide det merkede området med celler til sist brukte celle i regnearket (nederste høyre hjørne).

  Celler til begynnelsen av regnearket

  Merk den første cellen, og trykk deretter CTRL+SKIFT+HOME for å utvide det merkede utvalget med celler til begynnelsen av regnearket.

  Flere eller færre celler enn det aktive merkede området

  Hold nede SKIFT mens du klikker den siste cellen du vil ta med i det nye merkede området. Det rektangulære området mellom den aktiv celle og cellen du klikker, blir det nye merkede området.

  Hvis du vil oppheve merking av celler, klikker du en hvilken som helst celle i regnearket.

 2. Klikk ikonet ved siden av Tall i Tall-gruppen i kategorien Hjem for å vise dialogboksen Formater celler.

  Dialogboksvelgeren i Tall-gruppen

 3. Klikk Prosent i Kategori-listen i dialogboksen Formater celler.

  Kategorien prosent i dialogboksen Formater celler

 4. Angi antallet desimaler du vil vise, i Antall desimaler-boksen. Hvis du for eksempel vil vise 10 % i stedet for 10,00 %, skriver du inn 0 i Antall desimaler-boksen.

Til toppen av siden

Tips for visning av prosentdeler

 • Hvis du vil tilbakestille tallformatet for merkede celler, klikker du Generelt i Kategori-listen. Celler som er formatert med Generelt-formatet, har ikke et bestemt tallformat.

 • Hvis du vil at negative prosentdeler skal utheves, for eksempel at de skal være røde, kan du opprette et egendefinert tallformat (dialogboksen Formater celler, kategorien Tall, Egendefinert). Formatet skal se omtrent slik ut: 0,00 %;[Rød]-0,00 %. Når du bruker dette formatet på celler, vises positive prosentdeler i standard tekstfarge og negative prosentdeler i rødt. Delen etter semikolonet representerer formatet som brukes på en negativ verdi.

  Egendefinert tallformat

  Du kan vise negative prosentdeler i parenteser ved å opprette et egendefinert format som ser omtrent slik ut: 0,00 %_);(0,00 %). Hvis du vil ha mer informasjon om å opprette egendefinerte formater, kan du se Lage eller slette et egendefinert tallformat.

 • Du kan også bruke betinget formatering (kategorien Hjem, Stiler-gruppen, Betinget formatering) til å tilpasse visning av negative prosentdeler i arbeidsboken. Regelen for betinget formatering som du oppretter, skal ligne på regelen som vises i eksemplet nedenfor. Regelen nedenfor angir at det skal brukes et format (rød tekst) på en celle hvis celleverdien er mindre enn null. Hvis du vil ha mer informasjon om betinget formatering, kan du se Legge til, endre, finne eller fjerne betingede formater.

  Regel for betinget formatering som viser tall som er mindre enn null, i rød tekst

Til toppen av siden

Eksempler på beregning av prosentdeler

I denne delen finner du flere enkle teknikker for å beregne prosentdeler.

Eksempel 1: Øke eller redusere et tall med en prosentdel

Scenario    Du bruker gjennomsnittlig kr 250 på mat hver uke og vil redusere de ukentlige matutgiftene med 25 %. Hvor mye kan du bruke? Eller du vil øke de ukentlige matutgiftene på kr 250 med 25 %. Hva blir den nye ukentlige utgiften?

Hvis B2 er beløpet du bruker på mat, og C2 er prosentdelen du vil redusere dette beløpet med, kan du skrive inn =B2*(1-C2) i D2 for å finne resultatet:

Eksempel på formel for å beregne en prosentdel

I denne formelen brukes 1 til å representere 100 %. Hvis du vil øke beløpet med en bestemt prosentdel, skriver du inn =B2*(1+C2) i D2:

Eksempel på formel for å beregne en prosentdel

Til toppen av siden

Eksempel 2: Beregne et beløp basert på en prosentdel

Scenario    Hvis du kjøper en datamaskin for kr 8 000 og det er en merverdiavgift på 8,9 %, hvor mye må du betale i merverdiavgift? I dette eksemplet skal du finne 8,9 % av 8 000.

Hvis B2 er prisen og C2 er merverdiavgiften, kan du skrive inn formelen =B2*C2 i D2, som vist her:

Eksempel på formel for å beregne en prosentdel

Denne formelen multipliserer 800 med 0,089 (den underliggende prosentdelen i desimalformat) for å finne merverdiavgiften du må betale.

Til toppen av siden

Eksempel 3: Beregne prosentdelen basert på to beløp

Scenario    Hvis en student for eksempel får 42 riktige poeng av 50 på en prøve, hva er prosentdelen riktige svar?

Hvis tallet i B2 er antallet riktige svar og tallet i C2 er det totale antallet svar, kan du skrive inn formelen =B2/C2 i D2.

Eksempel på formel for å beregne en prosentdel

Denne formelen dividerer 42 med 50 for å finne prosentdelen riktige svar. (I dette eksemplet er karakteren formatert som en prosentdel uten desimaler.)

Til toppen av siden

Eksempel 4: Beregne et beløp basert på et annet beløp og en prosentdel

Scenario    Salgprisen på en skjorte er for eksempel kr 150, som er 25 % avslag på den opprinnelige prisen. Hva er den opprinnelige prisen? I dette eksemplet ønsker du å finne tallet som 150 er 75 % av.

Hvis B2 er salgprisen og C2 er 0,75, som er 100 % minus rabatten på 25 % (i desimalformat), kan du skrive inn formelen =B2/C2 i D2 for å finne den opprinnelige prisen:

Eksempel på formel for å beregne en prosentdel

Denne formelen dividerer salgprisen med prosentdelen som ble betalt, for å finne den opprinnelige prisen.

Til toppen av siden

Eksempel 5: Beregne differansen mellom to tall og vise den som en prosentdel

Scenario    Avdelingen tjener for eksempel kr 23 420 i november og kr 25 000 i desember. Hva er prosentendringen i inntjeningen mellom disse to månedene? Du beregner dette ved å bruke subtraksjons- (-) og divisjonsoperatoren (/) i én formel.

Hvis B2 representerer inntjeningen i november og C2 representerer inntjeningen i desember, kan du bruke formelen =(C2-B2)/(B2) i D2 til å finne differansen:

Eksempel på formel for å beregne en prosentdel

Denne formelen dividerer forskjellen mellom andre og første tall med verdien til det første tallet for å få den prosentvise endringen. (I eksemplet som vises her, er differansen formatert som en prosentdel med to desimaler.)

Til toppen av siden

Et abonnement for å få mest mulig ut av tiden din

Trenger du mer hjelp?

Bli bedre på Office
Utforsk opplæring
Vær først ute med de nye funksjonene
Bli med i Office Insiders

Var denne informasjonen nyttig?

Takk for tilbakemeldingen!

Takk for tilbakemeldingen! Det høres ut som det kan være lurt å sette deg i kontakt med én av våre Office-kundestøtteagenter.

×