Relaterte emner
×
Formler og funksjoner
Logg på med Microsoft
Logg på, eller opprett en konto.
Hei,
Velg en annen konto.
Du har flere kontoer
Velg kontoen du vil logge på med.
Formler og funksjoner

Oversikt over formler i Excel

Kom i gang med å finne ut hvordan du oppretter formler og bruker innebygde funksjoner til å utføre beregninger og løse problemer.

Nettleseren støtter ikke video. Installer Microsoft Silverlight, Adobe Flash Player eller Internet Explorer 9.

Viktig!: De beregnede resultatene av formler og enkelte Excel-regnearkfunksjoner kan være litt forskjellige på en Windows-maskin som bruker x86- eller x86-64-arkitektur, og en Windows RT-maskin som bruker ARM-arkitektur. Finn ut mer om forskjellene.

Viktig!: I denne artikkelen diskuterer vi XLOOKUP og FINN.RAD, som ligner. Prøv å bruke den nye XLOOKUP-funksjonen, en forbedret versjon av VLOOKUP som fungerer i alle retninger og returnerer nøyaktige treff som standard, noe som gjør det enklere og mer praktisk å bruke enn forgjengeren.

Opprette en formel som refererer til verdier i andre celler

 1. Merk en celle.

 2. Skriv inn likhetstegnet (=).

  Obs!: Formler i Excel begynner alltid med et likhetstegn.

 3. Merk en celle, eller skriv inn adressen i den merkede cellen.

  merk celle

 4. Angi en operator. For eksempel – for subtraksjon.

 5. Merk den neste cellen, eller skriv inn adressen i den merkede cellen.

  neste celle

 6. Trykk på ENTER. Resultatet av beregningen vises i cellen med formelen.

Se en formel

Når en formel er angitt i en celle, vises den også i Formellinjen.

Formellinje

 • Hvis du vil se en formel på formellinjen, merker du en celle.

  Se formellinje

Skrive inn en formel som inneholder en innebygd funksjon

 1. Merk en tom celle.

 2. Skriv inn et likhetstegn (=), og skriv deretter inn en funksjon. Velg for eksempel =SUMMER for å vise totalsalget.

 3. Skriv inn en startparentes (().

 4. Merk celleområdet, og skriv deretter inn en avsluttende parentes).

  område

 5. Trykk på ENTER for å vise resultatet.

Last ned arbeidsboken Formelopplæring

Vi har satt sammen arbeidsboken Komme i gang med formler, som du kan laste ned. Hvis du ikke har brukt Excel før, eller selv om du har erfaring med det, kan du gå gjennom de vanligste formlene i Excel i denne omvisningen. Med eksempler fra virkeligheten og nyttige visualobjekter, kan du summere, telle, beregne gjennomsnitt og bruke FINN.RAD på en profesjonell måte.

Formler i detalj

Du kan bla gjennom de individuelle inndelingene nedenfor for å finne ut mer om bestemte formelelementer.

En formel kan også inneholde noen av eller alle disse elementene: funksjoner, referanser, operatorer, og konstanter.

Deler av en formel   

Deler av en formel

1. Funksjoner: PI()-funksjonen returnerer verdien av pi: 3,142...

2. Referanser: A2 returnerer verdien i celle A2.

3. Konstanter: Tall- eller tekstverdier som skrives direkte inn i en formel, for eksempel 2.

4. Operatorer: Operatoren ^ (cirkumflekstegn) opphøyer et tall i en potens, og operatoren * (stjerne) multipliserer tall.

En konstant er en verdi som ikke beregnes, den beholder alltid samme verdi. Datoen 09.10.2008, tallet 210 og teksten «Kvartalsvise inntekter» er for eksempel konstanter. Et uttrykk, eller en verdi som er et resultat av et uttrykk, er ikke en konstant. Hvis du bruker konstanter i en formel i stedet for cellereferanser (for eksempel =30+70+110), vil resultatet bare endres hvis du endrer formelen. Generelt er det best å sette inn konstanter i individuelle celler der de enkelt kan endres hvis det er nødvendig, og deretter referere til disse cellene i formler.

En referanse identifiserer en celle eller et celleområde i et regneark og angir hvor Excel finner verdiene eller dataene som skal brukes i en formel. Du kan bruke referanser til å bruke data som ligger i ulike deler av et regneark, i én formel, eller du kan bruke verdien fra én celle i flere formler. Du kan også referere til celler i andre regneark i samme arbeidsbok, og til andre arbeidsbøker. Referanser til celler i andre arbeidsbøker kalles koblinger eller eksterne referanser.

 • Referansestilen A1

  Som standard bruker Microsoft Excel referansestilen A1, som refererer til kolonner med bokstaver (A til XFD, for totalt 16 384 kolonner) og refererer til rader med tall (1 til 1 048 576). Disse bokstavene og tallene kalles rad- og kolonneoverskrifter. Når du skal referere til en celle, angir du kolonnebokstaven etterfulgt av radnummeret. B2 refererer for eksempel til cellen ved skjæringspunktet til kolonne B og rad 2.

  Hvis du vil referere til

  Bruk

  Cellen i kolonne A og rad 10

  A10

  Celleområdet i kolonne A og rad 10 til og med 20

  A10:A20

  Celleområdet i rad 15 og kolonne B til og med E

  B15:E15

  Alle celler i rad 5

  5:5

  Alle celler i rad 5 til og med 10

  5:10

  Alle celler i kolonne H

  H:H

  Alle celler i kolonne H til og med J

  H:J

  Celleområdet i kolonne A til og med E og rad 10 til og med 20

  A10:E20

 • Lage en referanse til en celle eller et celleområde i et annet regneark i samme arbeidsbok

  I eksemplet nedenfor beregner GJENNOMSNITT-funksjonen gjennomsnittsverdien for området B1:B10 i regnearket som heter Markedsføring, i samme arbeidsbok.

  Eksempel på arkreferanse

  1. Refererer til regnearket Markedsføring

  2. Refererer til celleområdet fra B1 til B10

  3. Utropstegnet (!) skiller regnearkreferansen fra celleområdereferansen

  Obs!: Hvis regnearket det refereres til, har mellomrom eller tall, må du legge til apostrofer (') før og etter regnearknavnet, for eksempel ='123'! A1 eller ='Januaromsetning'! A1.

 • Forskjellen mellom absolutte, relative og blandede referanser

  1. Relative referanser    En relativ cellereferanse i en formel, for eksempel A1, er basert på den relative plasseringen av cellen som inneholder formelen, og cellen referansen refererer til. Hvis plasseringen av cellen som inneholder formelen, endres, blir også referansen endret. Hvis du kopierer eller fyller formelen langs rader eller nedover kolonner, blir referansen automatisk justert. Som standard bruker nye formler relative referanser. Hvis du for eksempel kopierer eller fyller en relativ referanse i celle B2 til celle B3, blir den automatisk justert fra =A1 til =A2.

   Kopiert formel med relativ referanse   

   Kopiert formel med relativ referanse

  2. Absolutte referanser    En absolutt cellereferanse i en formel, for eksempel $A$1, refererer alltid til en celle med en bestemt plassering. Hvis plasseringen av cellen som inneholder formelen endres, forblir den absolutte referansen den samme. Hvis du kopierer eller fyller formelen langs rader eller ned kolonner, blir ikke den absolutte referansen justert. Som standard bruker nye formler relative referanser, så det kan hende du må bytte til absolutte referanser hvis du ønsker det. Hvis du for eksempel kopierer eller fyller en absolutt referanse i celle B2 til celle B3, forblir den lik i begge celler =$A$1.

   Kopiert formel med absolutt referanse   

   Kopiert formel med absolutt referanse
  3. Blandede referanser    En blandet referanse har enten en absolutt kolonne og relativ rad, eller absolutt rad og relativ kolonne. En absolutt kolonnereferanse tar form som $A 1, $B 1 og så videre. En absolutt radreferanse tar form som A$1, B$1 og så videre. Hvis plasseringen av cellen som inneholder formelen endres, endres den relative referansen, og den absolutte referansen forblir den samme. Hvis du kopierer eller fyller formelen langs rader eller ned kolonner, justeres den relative referansen automatisk, og den absolutte referansen forblir den samme. Hvis du for eksempel kopierer eller fyller ut en blandet referanse fra celle A2 til B3, justeres den fra =A$1 til =B$1.

   Kopiert formel med blandet referanse   

   Kopiert formel med blandet referanse

 • Den tredimensjonale referansestilen

  Raskt referere flere regneark    Hvis du vil analysere data i samme celleområder på flere regneark i en arbeidsbok, bruker du en 3D-referanse. En 3D-referanse består av celle- eller områdereferansen, med et område av regnearknavn foran. I Microsoft Excel brukes alle regneark som er lagret mellom start- og sluttnavnet i referansen. For eksempel =SUMMER(Ark2:Ark13!B5) legger sammen alle verdiene i celle B5 på alle regnearkene mellom og inkludert ark 2 og ark 13.

  • Du kan bruke tredimensjonale referanser til å referere til celler i andre regneark, til å definere navn og til å opprette formler ved hjelp av disse funksjonene: SUMMER, GJENNOMSNITT, GJENNOMSNITTA, ANTALL, ANTALLA, STØRST, MAKSA, MINST, MINA, PRODUKT, STDAV.P, STDAV.S, STDAVVIKA, STDAVVIKPA, VARIANS.P, VARIANS.S, VARIANSA og VARIANSPA.

  • Tredimensjonale referanser kan ikke brukes i matriseformler.

  • Tredimensjonale referanser kan ikke brukes med skjæringspunktoperator (ett enkelt mellomrom) eller i formler som bruker implisitt skjæringspunkt.

  Hva som skjer når du flytter, kopierer, setter inn eller sletter regneark    Eksemplene nedenfor forklarer hva som skjer når du flytter, kopierer, setter inn eller sletter regneark som er brukt i en tredimensjonal referanse. I eksemplene brukes formelen =SUMMER(Ark2:Ark6!A2:A5) til å legge sammen cellene A2 til og med A5 i regnearkene 2 til og med 6.

  • Sette inn eller kopiere    Hvis du setter inn eller kopierer regneark mellom Ark2 og Ark6 (det første og det siste regnearket i dette eksemplet), blir alle verdier i cellene A2 til og med A5 fra de nye arkene med i beregningene i Excel.

  • Slette     Hvis du sletter regneark mellom Ark2 og Ark6, blir verdiene i regnearkene fjernet fra beregningen.

  • Flytte    Hvis du flytter regneark fra mellom Ark2 og Ark6 til et sted utenfor regnearkområdet det er referert til, blir verdiene i regnearkene fjernet fra beregningen.

  • Flytte et sluttpunkt    Hvis du flytter Ark2 eller Ark6 til et annet sted i samme arbeidsbok, blir beregningen justert slik at den tar hensyn til det nye regnearkområdet mellom dem.

  • Slette et sluttpunkt    Hvis du sletter Ark2 eller Ark6 i beregningen, blir beregningen justert slik at den tar hensyn til det nye regnearkområdet mellom dem.

 • Referansestilen R1C1

  Du kan også bruke en referansestil der både radene og kolonnene i regnearket er nummerert. Referansestilen R1C1 er nyttig når du skal beregne rad- og kolonneposisjoner i makroer. I R1C1-stilen angis plasseringen til en celle med en R etterfulgt av et radnummer, og en C etterfulgt av et kolonnenummer.

  Referanse

  Betydning

  R[-2]C

  En relativ referanse til cellen to rader ovenfor og i samme kolonne.

  R[2]C[2]

  En relativ referanse til cellen to rader nedenfor og to kolonner til høyre.

  R2C2

  En absolutt referanse til cellen i andre rad og andre kolonne.

  R[-1]

  En relativ referanse til hele raden ovenfor den aktive cellen.

  R

  En absolutt referanse til den gjeldende raden.

  Når du registrerer en makro, registreres noen av kommandoene ved å bruke R1C1-referansestilen. Hvis du for eksempel registrerer en kommando, for eksempel ved å velge Autosummer-knappen for å sette inn en formel som legger til et celleområde, registreres formelen ved hjelp av R1C1-stil, ikke A1-stil, referanser.

  Du kan aktivere eller deaktivere referansestilen R1C1 ved å merke eller fjerne merket for R1C1-referansestil under Arbeide med formler i kategorien Formler i dialogboksen Alternativer. Hvis du vil vise denne dialogboksen, velger du Fanen Fil .

  Til toppen av siden

Trenger du mer hjelp?

Du kan alltid spørre en ekspert i det tekniske fellesskapet for Excel eller få støtte i Fellesskap.

Se også

Bytte mellom relative, absolutte og blandede referanser for funksjoner

Bruke beregningsoperatorer i Excel-formler

Rekkefølgen som brukes til å utføre operasjoner i formler i Excel

Bruke funksjoner og nestede funksjoner i Excel-formler

Definere og bruke navn i formler

Retningslinjer og eksempler på matriseformler

Slette eller fjerne en formel

Unngå formler med feil

Finne og rette feil i formler

Hurtigtaster og funksjonstaster for Excel

Excel-funksjoner (etter kategori)

Trenger du mer hjelp?

Vil du ha flere alternativer?

Utforsk abonnementsfordeler, bla gjennom opplæringskurs, finn ut hvordan du sikrer enheten og mer.

Fellesskap hjelper deg med å stille og svare på spørsmål, gi tilbakemelding og høre fra eksperter med stor kunnskap.

Var denne informasjonen nyttig?

Hvor fornøyd er du med språkkvaliteten?
Hva påvirket opplevelsen din?
Når du trykker på Send inn, blir tilbakemeldingen brukt til å forbedre Microsoft-produkter og -tjenester. IT-administratoren kan samle inn disse dataene. Personvernerklæring.

Takk for tilbakemeldingen!

×