Vise arbeids belastning og tilgjengelighet for ressurser i skrive bords versjonen av Project

Vise arbeids belastning og tilgjengelighet for ressurser i skrive bords versjonen av Project

Office 365-abonnement, Project Professional 2019, Project Professional 2016, Office 2013, Office 2010

Som prosjekt leder er en av de viktigste aspektene i rollen å overvåke tildelingene for hver ressurs, slik at du effektivt kan balansere arbeids oppgavene deres. Noen ressurser kan være overallokerte, og andre kan være under allokert. Du kan se hvor effektivt ressurser brukes i prosjektet, og om du må foreta justeringer, ved å vise arbeids belastninger og tilgjengelighet i Microsoft Project.

Hva vil du gjøre?

Se gjennom arbeids belastningen for ressurser ved hjelp av Ressursbelegg-visningen

Se gjennom tilgjengelighet for virksomhets ressurser ved hjelp av Project online

Bruke et diagram til å vise individuelle arbeids mengder

Vise en liste over ressurser som er overallokerte

Gruppere ressurser som er overallokerte

Finne ressurser som har tilgjengelig tid

Se gjennom arbeids belastningen for ressurser ved hjelp av Ressursbelegg-visningen

 1. Klikk ressurs belegg på rulle gardin menyen visning i kategorien aktivitet eller ressurs .

 2. Se gjennom ressurs navnene og de tildelte aktivitetene i tabell delen av Ressursbelegg-visningen.

 3. Se gjennom tidsskala delen av visningen for å se hvordan arbeidet tildeles i den valgte tids perioden.

I mange ressurs visninger, inkludert Ressursbelegg-visningen, vises overallokerte ressurser i rødt. En overallokering skjer når en ressurss maksimalt antall overstiges i løpet av en tids periode. I ressurs lister inkluderer indikator-feltet for overallokerte ressurser også ressurs utjevnings indikatoren, som angir at ressursen skal utjevnes. Se etter indikatoren, og se gjennom aktivitets tildelingene for å vurdere om overallokeringen er akseptabel.

Anta for eksempel at to aktiviteter har en varighet på fire timer, og at de både starter og slutter på samme tidspunkt. Hvis du tilordner begge oppgavene til bjørn, blir han teknisk tilallokert, fordi Bjørn arbeider med 200 prosent i løpet av fire timers utstrekning av de to aktivitetene. Hvis utjevning er satt til en daglig basis, trenger ikke Bjørn utjevnet, fordi den er i løpet av hele dagen han ikke overskrider den totale åtte timers kapasiteten for å fungere.

Obs!: Sammen med ressurs tildelinger for aktiviteter i det åpne prosjektet, viser Ressursbelegg-visningen også ressurs tildelings Sammendrag. Ressurs tildelings Sammendrag viser den totale mengden arbeid en ressurs er tildelt i alle andre prosjekter. Sammendrag av ressurs tildelinger vises bare hvis du er koblet til Microsoft Project Server og du har en virksomhetsprosjekt åpen. Hvis du ikke vil at sammendrags tildelings rader skal påvirke summene som vises i Ressursbelegg-visningen, kan du merke sammendrags tildelings radene og deretter trykke del.

Du kan også vise og endre Ressursbelegg-visningen for å se alle ressurs tildelingene og deres prosent andelen av arbeids tildeling i en time liste. Denne visningen viser alle oppgaver etter ressurs, og viser hvor fullstendig disse ressursene tildeles tildelt aktiviteter over tid.

 1. Klikk ressurs belegg på rulle gardin menyen visning i kategorien aktivitet eller ressurs .

 2. Klikk Legg til detaljeri kategorien Format .

 3. I tilgjengelige felt -listen klikker du allokering i prosent, og deretter klikker du Vis.

 4. Se gjennom tidsskala delen av visningen. I boksen % fordeling. rad som du akkurat har lagt til, kan du se prosent andelen av ressursens totale tilgjengelige arbeidstid som er tildelt tildelinger i løpet av den valgte tids perioden. I tillegg viser tids skala delen i visningen både ressursens overallokerte arbeid og tildelings prosenten i rødt, noe som gjør det mulig for deg å finne ut nøyaktig når ressursen blir overallokert.

Tips!: Du kan zoome inn på tids perioden som vises på tidsskalaen (du kan for eksempel endre visningen fra dager til timer) ved å klikke Zoom inn (+) i nedre høyre hjørne av vinduet. På samme måte kan du zoome ut fra tids perioden (du kan for eksempel endre visningen fra dager til uker) ved å klikke Zoom ut (-).

Se gjennom tilgjengelighet for virksomhets ressurser ved hjelp av Project online

Hvis du vil finne overallokerte eller under allokerte ressurser enten innenfor et prosjekt eller på tvers av prosjekter, kan du få tilgang til Project online og vise en graf og en tabell over ressurs tilgjengelighet.

 1. Klikk ressurser i den venstre side menyen i Project online Project Center.

 2. Velg ressursen eller ressursene som du vil vise tilgjengelighets informasjon for, ved å merke av i boksen ved siden av navnet, og klikk deretter kapasitets planlegging i Naviger -delen i kategorien ressurser .

  Hvis du vil merke tilstøtende ressurser i listen, holder du nede SKIFT mens du klikker den første og deretter den siste ressursen. Hvis du vil velge ikke-sammenhengende ressurser, holder du nede CTRL mens du klikker hver ressurs.

 3. Velg en ressurs visning i visninger -delen på tilgjengelighet -fanen.

  • Hvis du vil vise tildelings arbeid gruppert først etter ressurser og deretter etter prosjekter som ressursen vises i, velger du arbeid etter ressurs.

  • Hvis du vil vise tildelings arbeid gruppert etter prosjektene som ressursen vises i, velger du ressurs utnyttelse etter prosjekt.

  • Hvis du vil vise hvor lenge ressursen har tilgjengelig for arbeid i løpet av en angitt tids periode, velger du Gjenstående tilgjengelighet.

  • Hvis du vil vise hvor mye arbeid ressursen er tildelt, velger du ressurs utnyttelse.

 4. Hvis du valgte flere ressurser på forrige side, kan du klikke i forklaringen på diagrammet for å velge ressursene du vil vise i diagrammet.

  Detaljer -tabellen under grafen viser en tids skala som viser hvor mye arbeid ressursen er tildelt i løpet av den angitte tids perioden.

Tips!: Hvis du vil se et annet dato område i diagrammet, klikker du Angi dato intervallertilgjengelighet -fanen, og deretter velger du nye datoer i boksene Angi dato intervall .

Bruke et diagram til å vise individuelle arbeids mengder

Ressursdiagram-visningen viser en stolpe diagram visning av arbeids belastning og tilgjengelighet for en enkelt ressurs. Denne visningen lar deg raskt finne ut om den valgte ressursen er overallokert eller under tildelt en bestemt tids periode. Du kan også se prosent andelen av enheter som er tildelt for tildelinger, sammen med ressursens maksimalt antall tilgjengelighet.

 1. I kategorien ressurs velger du Ressursdiagram -visningen i Vis -delen.

 2. Se gjennom navnet på den første ressursen i Ressursdiagram-visningen ved å rulle til venstre eller høyre i det venstre vinduet.

  Hvis ressurs navnet er oppført i rødt, er ressursen overallokert. Ressurser som er oppført i svart, tildeles enten nøyaktig på eller under sin fulle kapasitet.

 3. Se gjennom stolpediagrammet for å vise overallokerings-eller under allokerings nivået.

  Blå stolper (som standard) angir mengden tildelt arbeid som er på eller under ressursens maksimale enhet, og arbeidstid tilgjengelighet for denne tids perioden. Røde stolper (som standard) angir at ressursen er overallokert fordi ressursen har overskredet den maksimale enhets-og arbeids tids tilgjengeligheten for en gitt tids periode.

 4. Se gjennom de høyeste fordelings prosentene som forekommer i tids perioden som vises – det vil si toppbelastningsenheter for ressursen i tids perioden.

  Topp belastnings enheter vises nederst i diagrammet.

 5. Hvis du vil vise stolpediagrammet for neste ressurs, trykker du enten PGDN eller bruker rulle feltet eller pil tastene.

Til toppen av siden

Vise en liste over ressurser som er overallokerte

Du kan se en liste over bare de ressursene som er overallokerte, ved å vise Ressursliste-visningen eller Ressursbelegg-visningen, og deretter filtrere etter overallokerte ressurser.

 1. Klikk ressurs liste eller ressurs belegg fra rulle gardin listen i Vis -delen.

 2. Klikk rulle gardin menyen filter i data -delen i kategorien visning , og klikk deretter overallokerte ressurser.

 3. Hvis du vil se hele listen over ressurser på nytt, klikker du rulle gardin menyen filter og klikker deretter ingen filtre.

Obs!: Selv uten å filtrere etter overallokerte ressurser, kan du enkelt se hvilke ressurser som er overallokerte, fordi navnene deres vises i rødt i alle ressursvisning. I ressurs liste-og Ressursbelegg-visningen vil indikator-feltet foreslå at de overallokerte ressursene skal utjevnes.

Aktivitets visninger kan også brukes til å vise overallokeringer, selv om de ikke viser overallokeringer i rødt slik ressurs visninger gjør. Hvis du arbeider i en aktivitets visning, kan du gå gjennom hver aktivitet som har overallokeringer av ressurser, selv om en aktivitets visning ikke viser deg hvilke ressurser (eller hvor mange) som er overallokert.

Mens du er i en aktivitets visning, for eksempel et Gantt-diagram eller et nettverksdiagram, klikker du neste overallokering i nivå -delen i kategorien ressurs .

Gruppere ressurser som er overallokerte

I ressurs liste-eller Ressursbelegg-visningen kan du gruppe ressurser som er overallokerte. Du kan også gruppere ressurser etter toppbelastningsenheter, som angir deres maksimale prosentvis allokering på oppgaver i løpet av prosjektet. Hvis du ser gjennom overallokerte ressurser etter en rekke overallokeringer, kan det hjelpe deg med å fokusere på de mest overallokerte ressursene først.

 1. Klikk ressurs liste eller ressurs beleggi Vis -delen.

 2. Klikk på rulle gardin menyen Grupper etter i kategorien visning , og klikk deretter på ny gruppe.

 3. Velg overallokerti Feltnavn -boksen.

 4. Velg stigende eller synkendei rekkefølge -boksen.

  Hvis du klikker stigende, vises gruppen med ressurser som ikke er overallokert, først, og gruppen med overallokerte ressurser vises i sekundet.

 5. Hvis du vil opprette en nestet gruppering av toppbelastningsenheter, klikker du deretter etter -boksen, og deretter klikker du topp.

 6. Oppgi et navn for grupperingen, og klikk deretter Bruk.

  Visningen er gruppert i henhold til dine spesifikasjoner. Alle ressurser som har en tildeling som overskrider 100 prosent av topp belastningen, når som helst i prosjektet, er gruppert under overallokert: Ja. Hvis du angir en nestet gruppering av topp belastnings enheter, kan du ha flere grupperinger under overskrifter som høyeste: 200%, høyeste: 300%og så videre.

 7. Hvis du vil vise ressursene som er oppført i den opprinnelige rekkefølgen i Grupper etter -boksen, klikker du [ingen gruppe].

Finne ressurser som har tilgjengelig tid

Hvis du har ressurser som er overallokerte, vil du kanskje identifisere ressurser i prosjektet som har tilgjengelig tid, slik at du kan fordele arbeids mengden mer likt. Denne kapasiteten er også nyttig hvis det finnes flere oppgaver som ikke er tildelt, og du vil finne ut hvem som er tilgjengelig for å få mer arbeid.

Ressurs tilgjengelighet beregnes ved hjelp av følgende formel:

Ressurs tilgjengelighet = ressurs kapasitet – (sammendrags ressurs tildeling + kalender unntak)

Sammendrags ressurs tildelingen er summen av alt arbeid utført av ressursen, og kalender unntak er eventuelle unntak i ressursens basis kalender.

Hvis du vil finne ressurser som kan arbeide ytterligere timer på et prosjekt, kan du vise og endre Ressursbelegg-visningen for å se hvor lenge (timer, dager eller uker) en ressurs har tilgjengelig for flere tildelinger. Du kan også bruke denne visningen til å fordele arbeid på nytt fra overallokerte ressurser til under allokerte.

 1. Klikk ressurs beleggi Vis -delen.

 2. Merk av for Gjenstående tilgjengelighet i detaljer -delen i kategorien Format .

 3. I feltet Gjenst. Tilgj. (Gjenstående tilgjengelighet)-raden, gjennomgå arbeids mengden som representerer Gjenstående tilgjengelighet, eller under allokering, for hver tids periode.

Du kan også vise og endre Ressursdiagram-visningen for å vise et liggende stolpediagram av arbeids belastningen for en enkelt ressurs, noe som kan hjelpe deg med å finne ut hvem som kan arbeide med andre timer på en aktivitet. Du kan se gjennom informasjon om én under allokert ressurs på en gang i Ressursdiagram-visningen. Du kan se mengden tilgjengelig arbeid etter tids periode.

 1. I Vis -delen klikker du Ressursdiagram.

 2. Klikk rulle gardin menyen graf i kategorien Format , og velg deretter arbeids tilgjengelighet.

 3. For den valgte ressursen kan du se gjennom mengden tilgjengelig arbeid som vises i liggende stolpediagram. Bla gjennom tidsskala for å se under allokeringer under ulike tids perioder.

 4. Se gjennom mengden tilgjengelig tid for den valgte ressursen nederst i diagram.

 5. Hvis du vil flytte til neste ressurs som har tilgjengelig tid, trykker du PGDN eller bruker rulle feltet eller pil tastene i den venstre ruten.

Til toppen av siden

Disse instruksjonene er spesifikke for Microsoft Project 2007.

Hva du vil gjøre?

Se gjennom arbeids belastningen for ressurser ved hjelp av Ressursbelegg-visningen

Se gjennom tilgjengelighet for virksomhets ressurser ved hjelp av Project online

Bruke et diagram til å vise individuelle arbeids mengder

Vise en liste over ressurser som er overallokerte

Gruppere ressurser som er overallokerte

Finne ressurser som har tilgjengelig tid

Se gjennom arbeids belastningen for ressurser ved hjelp av Ressursbelegg-visningen

 1. Klikk ressurs beleggvisning -menyen.

 2. Se gjennom ressurs navnene og de tildelte aktivitetene i tabell delen av Ressursbelegg-visningen.

 3. Se gjennom tidsskala delen av visningen for å se hvordan arbeidet tildeles i den valgte tids perioden.

I mange ressurs visninger, inkludert Ressursbelegg-visningen, vises overallokerte ressurser i rødt. En overallokering skjer når en ressurss maksimalt antall overstiges i løpet av en tids periode. I ressurs lister inkluderer indikator-feltet for overallokerte ressurser også ressurs utjevnings indikator Indikator for ressursutjevning , som angir at ressursen skal utjevnes. Se etter indikatoren, og se gjennom aktivitets tildelingene for å vurdere om overallokeringen er akseptabel.

Anta for eksempel at to aktiviteter har en varighet på fire timer, og at de både starter og slutter på samme tidspunkt. Hvis du tilordner begge oppgavene til bjørn, blir han teknisk tilallokert, fordi Bjørn arbeider med 200 prosent i løpet av fire timers utstrekning av de to aktivitetene. Hvis utjevning er satt til en daglig basis, trenger ikke Bjørn utjevnet, fordi den er i løpet av hele dagen han ikke overskrider den totale åtte timers kapasiteten for å fungere.

Obs!: Sammen med ressurs tildelinger for aktiviteter i det åpne prosjektet, viser Ressursbelegg-visningen også ressurs tildelings Sammendrag. Ressurs tildelings Sammendrag viser den totale mengden arbeid en ressurs er tildelt i alle andre prosjekter. Sammendrag av ressurs tildelinger vises bare hvis du er koblet til Microsoft Office Project Server og du har en virksomhetsprosjekt åpen. Hvis du ikke vil at sammendrags tildelings rader skal påvirke summene som vises i Ressursbelegg-visningen, kan du merke sammendrags tildelings radene og deretter trykke del.

Du kan også vise og endre Ressursbelegg-visningen for å se alle ressurs tildelingene og deres prosent andelen av arbeids tildeling i en time liste. Denne visningen viser alle oppgaver etter ressurs, og viser hvor fullstendig disse ressursene tildeles tildelt aktiviteter over tid.

 1. Klikk ressurs beleggvisning -menyen.

 2. Klikk detalj stilerFormat -menyen.

 3. I tilgjengelige felt -listen klikker du allokering i prosent, og deretter klikker du Vis.

 4. Se gjennom tidsskala delen av visningen. I boksen % fordeling. rad som du akkurat har lagt til, kan du se prosent andelen av ressursens totale tilgjengelige arbeidstid som er tildelt tildelinger i løpet av den valgte tids perioden. I tillegg viser tids skala delen i visningen både ressursens overallokerte arbeid og tildelings prosenten i rødt, noe som gjør det mulig for deg å finne ut nøyaktig når ressursen blir overallokert.

Tips!: Du kan zoome inn på tids perioden som vises på tidsskalaen (du kan for eksempel endre visningen fra dager til timer) ved å klikke Zoom i Knapp . På samme måte kan du zoome ut fra tids perioden (du kan for eksempel endre visningen fra dager til uker) ved å klikke Zoom ut Knappesymbol .

Se gjennom tilgjengelighet for virksomhets ressurser ved hjelp av Project online

Hvis du vil finne overallokerte eller under allokerte ressurser enten innenfor et prosjekt eller på tvers av prosjekter, kan du få tilgang til Project online og vise en graf og en tabell over ressurs tilgjengelighet.

 1. Klikk ressurser i den venstre side menyen i Project online Project Center.

 2. Velg ressursen eller ressursene som du vil vise tilgjengelighets informasjon for, ved å merke av i boksen ved siden av navnet, og klikk deretter kapasitets planlegging i Naviger -delen i kategorien ressurser .

  Hvis du vil merke tilstøtende ressurser i listen, holder du nede SKIFT mens du klikker den første og deretter den siste ressursen. Hvis du vil velge ikke-sammenhengende ressurser, holder du nede CTRL mens du klikker hver ressurs.

 3. Velg en ressurs visning i visninger -delen på tilgjengelighet -fanen.

  • Hvis du vil vise tildelings arbeid gruppert først etter ressurser og deretter etter prosjekter som ressursen vises i, velger du arbeid etter ressurs.

  • Hvis du vil vise tildelings arbeid gruppert etter prosjektene som ressursen vises i, velger du ressurs utnyttelse etter prosjekt.

  • Hvis du vil vise hvor lenge ressursen har tilgjengelig for arbeid i løpet av en angitt tids periode, velger du Gjenstående tilgjengelighet.

  • Hvis du vil vise hvor mye arbeid ressursen er tildelt, velger du ressurs utnyttelse.

 4. Hvis du valgte flere ressurser på forrige side, kan du klikke i forklaringen på diagrammet for å velge ressursene du vil vise i diagrammet.

  Detaljer -tabellen under grafen viser en tids skala som viser hvor mye arbeid ressursen er tildelt i løpet av den angitte tids perioden.

Tips!: Hvis du vil se et annet dato område i diagrammet, klikker du Angi dato intervallertilgjengelighet -fanen, og deretter velger du nye datoer i boksene Angi dato intervall .

Bruke et diagram til å vise individuelle arbeids mengder

Ressursdiagram-visningen viser en stolpe diagram visning av arbeids belastning og tilgjengelighet for en enkelt ressurs. Denne visningen lar deg raskt finne ut om den valgte ressursen er overallokert eller under tildelt en bestemt tids periode. Du kan også se prosent andelen av enheter som er tildelt for tildelinger, sammen med ressursens maksimalt antall tilgjengelighet.

 1. Klikk ressurs grafVis -menyen.

 2. Se gjennom navnet på den første ressursen i Ressursdiagram-visningen.

  Hvis ressurs navnet er oppført i rødt, er ressursen overallokert. Ressurser som er oppført i svart, tildeles enten nøyaktig på eller under sin fulle kapasitet.

 3. Se gjennom stolpediagrammet for å vise overallokerings-eller under allokerings nivået.

  Blå stolper (som standard) angir mengden tildelt arbeid som er på eller under ressursens maksimale enhet, og arbeidstid tilgjengelighet for denne tids perioden. Røde stolper (som standard) angir at ressursen er overallokert fordi ressursen har overskredet den maksimale enhets-og arbeids tids tilgjengeligheten for en gitt tids periode.

 4. Se gjennom de høyeste fordelings prosentene som forekommer i tids perioden som vises – det vil si toppbelastningsenheter for ressursen i tids perioden.

  Topp belastnings enheter vises nederst i diagrammet.

 5. Hvis du vil vise stolpediagrammet for neste ressurs, trykker du enten PGDN eller bruker rulle feltet eller pil tastene.

Til toppen av siden

Vise en liste over ressurser som er overallokerte

Du kan se en liste over bare de ressursene som er overallokerte, ved å vise Ressursliste-visningen eller Ressursbelegg-visningen, og deretter filtrere etter overallokerte ressurser.

 1. Klikk ressurs liste eller ressurs beleggvisning -menyen.

 2. Klikk filteri visningen, og klikk deretter overallokerte ressurser.

 3. Hvis du vil se hele listen over ressurser på nytt, klikker du Filtrer, og deretter klikker du alle ressurser.

Obs!: Selv uten å filtrere etter overallokerte ressurser, kan du enkelt se hvilke ressurser som er overallokerte, fordi navnene deres vises i rødt i alle ressursvisning. I ressurs liste-og Ressursbelegg-visningen vises det også en indikator Indikator for ressursutjevning i indikator-feltet, som angir at overallokerte ressurser skal utjevnes.

Aktivitets visninger kan også brukes til å vise overallokeringer, selv om de ikke viser overallokeringer i rødt slik ressurs visninger gjør. Hvis du arbeider i en aktivitets visning, kan du gå gjennom hver aktivitet som har overallokeringer av ressurser, selv om en aktivitets visning ikke viser deg hvilke ressurser (eller hvor mange) som er overallokert.

 1. Mens du er i en aktivitets visning, for eksempel et Gantt-diagram eller et nettverksdiagram, velger du verktøy linjerVis -menyen, og deretter klikker du ressurs behandling.

 2. Klikk gå til neste overallokerings Knappesymbol på verktøy linjen ressurs behandling .

Gruppere ressurser som er overallokerte

I ressurs liste-eller Ressursbelegg-visningen kan du gruppe ressurser som er overallokerte. Du kan også gruppere ressurser etter toppbelastningsenheter, som angir deres maksimale prosentvis allokering på oppgaver i løpet av prosjektet. Hvis du ser gjennom overallokerte ressurser etter en rekke overallokeringer, kan det hjelpe deg med å fokusere på de mest overallokerte ressursene først.

 1. Klikk ressurs liste eller ressurs beleggvisning -menyen.

 2. Pek på Grupper etterprosjekt -menyen, og klikk deretter Tilpass gruppe etter.

 3. Klikk overallokerti Feltnavn -boksen.

 4. Klikk stigende eller synkendei rekkefølge -boksen.

  Hvis du klikker stigende, vises gruppen med ressurser som ikke er overallokert, først, og gruppen med overallokerte ressurser vises i sekundet.

 5. Hvis du vil opprette en nestet gruppering av toppbelastningsenheter, klikker du deretter etter -boksen, og deretter klikker du topp belastning ressurser.

 6. Klikk Lagrefor å lagre denne gruppen. Angi et navn for grupperingen, og hvis du vil at grupperingen skal vises i Grupper etter -menyen, merker du av for Vis i-menyen . Klikk OK for å lukke dialog boksen Lagre gruppe .

  Visningen er gruppert i henhold til dine spesifikasjoner. Alle ressurser som har en tildeling som overskrider 100 prosent av topp belastningen, når som helst i prosjektet, er gruppert under overallokert: Ja. Hvis du angir en nestet gruppering av topp belastnings enheter, kan du ha flere grupperinger under overskrifter som høyeste: 200%, høyeste: 300%og så videre.

 7. Hvis du vil vise ressursene som er oppført i den opprinnelige rekkefølgen i Grupper etter -boksen, klikker du ingen gruppering.

Finne ressurser som har tilgjengelig tid

Hvis du har ressurser som er overallokerte, vil du kanskje identifisere ressurser i prosjektet som har tilgjengelig tid, slik at du kan fordele arbeids mengden mer likt. Denne kapasiteten er også nyttig hvis det finnes flere oppgaver som ikke er tildelt, og du vil finne ut hvem som er tilgjengelig for å få mer arbeid.

Ressurs tilgjengelighet beregnes ved hjelp av følgende formel:

Ressurs tilgjengelighet = ressurs kapasitet – (sammendrags ressurs tildeling + kalender unntak)

Sammendrags ressurs tildelingen er summen av alt arbeid utført av ressursen, og kalender unntak er eventuelle unntak i ressursens basis kalender.

Hvis du vil finne ressurser som kan arbeide ytterligere timer på et prosjekt, kan du vise og endre Ressursbelegg-visningen for å se hvor lenge (timer, dager eller uker) en ressurs har tilgjengelig for flere tildelinger. Du kan også bruke denne visningen til å fordele arbeid på nytt fra overallokerte ressurser til under allokerte.

 1. Klikk ressurs beleggvisning -menyen.

 2. Pek på detaljerFormat -menyen, og klikk deretter Gjenstående tilgjengelighet.

 3. I feltet Gjenst. Tilgj. (Gjenstående tilgjengelighet)-raden, gjennomgå arbeids mengden som representerer Gjenstående tilgjengelighet, eller under allokering, for hver tids periode.

Du kan også vise og endre Ressursdiagram-visningen for å vise et liggende stolpediagram av arbeids belastningen for en enkelt ressurs, noe som kan hjelpe deg med å finne ut hvem som kan arbeide med andre timer på en aktivitet. Du kan se gjennom informasjon om én under allokert ressurs på en gang i Ressursdiagram-visningen. Du kan se mengden tilgjengelig arbeid etter tids periode.

 1. Klikk ressurs grafVis -menyen.

 2. Pek på detaljerFormat -menyen, og klikk deretter arbeids tilgjengelighet.

 3. For den valgte ressursen kan du se gjennom mengden tilgjengelig arbeid som vises i liggende stolpediagram. Bla gjennom tidsskala for å se under allokeringer under ulike tids perioder.

 4. Se gjennom mengden tilgjengelig tid for den valgte ressursen nederst i diagram.

 5. Hvis du vil flytte til neste ressurs som har tilgjengelig tid, trykker du PGDN eller bruker rulle feltet eller pil tastene.

Til toppen av siden

Bli bedre på Office
Utforsk opplæring
Vær først ute med de nye funksjonene
Bli med i Office Insiders

Var denne informasjonen nyttig?

Takk for tilbakemeldingen!

Takk for tilbakemeldingen! Det høres ut som det kan være lurt å sette deg i kontakt med én av våre Office-kundestøtteagenter.

×