Obs!: Enkelte av produktene kan være utilgjengelige i landet eller området ditt.

Hvis du vil ha mer informasjon, kan du se Miljø- og sikkerhetsdokumenter for produktet.

HoloLens 2 er en generell databehandlingsenhet.  Bortsett fra enheter som er uttrykkelig merket av Microsoft, er ikke HoloLens ment å integreres i maskineri, brukes som en regulert medisinsk enhet eller brukes på farlige eller spesialiserte steder. Endringer som ikke uttrykkelig er godkjent av Microsoft, kan gjøre brukerens rett til å bruke enheten ugyldig. 

HoloLens skal brukes sammen med IT-utstyr som er NRTL-oppført (UL, CSA, ETL osv.), og/eller IEC/EN 60950-1- eller IEC/EN 62368-1-kompatibelt (CE-merket). 

HoloLens 2 er utformet for bruk mellom +10 C og +35 C. 

Obs! Det medfølger ingen deler som kan vedlikeholdes av bruker. Batteripakken i HoloLens kan ikke byttes ut.

Følgende informasjon gjelder for HoloLens 2 Industrial Edition:

HoloLens 2 Industrial Edition er egnet for bruk på farlige steder i klasse 1, divisjon 2 gruppe A, B, C og D og er merket som følger: 
 
9VDC 2A, 5VDC 3A
+10C < Ta < +35C
Groups A,B,C,D

varselsymbol
ADVARSEL – EKSPLOSJONSFARE – IKKE LAD ELLER BRUK HODETELEFONKONTAKT NÅR DU ER PÅ ET FARLIG STED 

HoloLens 2 Industrial Edition overholder standarder for partikkelutslipp for rene rom i ISO 14644-1 klasse 5.

Avhending av batterier og elektrisk og elektronisk utstyr

Bilde som viser logoen som vises på elementer som ikke kan opprettes i papirkurven.

Dette symbolet på produktet, batteriene eller forpakningen betyr at produktet og batteriene ikke må kastes i husholdningsavfallet. Det er ditt ansvar å levere inn utstyret ved et anlegg eller innsamlingssted for resirkulering for batterier og elektrisk og elektronisk utstyr. Denne avfallssorteringen bidrar til å ivareta naturressurser og forhindre potensielt negative konsekvenser for menneskers helse og miljøet grunnet mulige farlige stoffer i batteri og elektrisk og elektronisk utstyr, som kan oppstå ved feilaktig avhending. For mer informasjon om hvor du kan kaste batterier og elektrisk og elektronisk avfall, kan du kontakte kommunen, den lokale renovasjonstjenesten eller butikken der du kjøpte produktet. Kontakt eRecycle@microsoft.com for mer informasjon om WEEE og oppbrukte batterier. Oppladbare produkter inneholder et litiumionbatteri.

Forskrifter om radio- og TV-forstyrrelser

Microsoft-maskinvareenheter kan utstråle radiofrekvensenergi. Hvis enheten ikke installeres og brukes i strengt samsvar med instruksjonene som er angitt i den trykte dokumentasjon og/eller i hjelpefilene på skjermen, kan den medføre skadelige forstyrrelser på andre enheter for radiokommunikasjon (for eksempel AM/FM-radioer, TV-er, babycall-enheter, trådløse telefoner osv.). Det finnes likevel ingen garanti for at RF-forstyrrelse ikke vil oppstå i en bestemt brukssituasjon. Hvis du vil finne ut om maskinvareenheten forårsaker forstyrrelser på andre enheter for radiokommunikasjon, kan du slå av enheten og koble den fra alle eksterne strømkilder. Hvis forstyrrelsen slutter, var den sannsynligvis forårsaket av enheten. Hvis denne maskinvareenheten fører til forstyrrelser, kan du prøve følgende for å løse problemet:

  • Flytt antennen til den andre radiokommunikasjonsenheten (for eksempel AM/FM-radioer, TV-er, babyskjermer, trådløse telefoner osv.) til forstyrrelsen stopper.

  • Flytt maskinvareenheten lengre bort fra radioen eller TV-en, eller flytte den til den ene eller andre siden av radioen eller TV-en.

  • Koble enheten til et annet strømuttak slik at maskinvareenheten og radioen eller TV-en er på forskjellige kretser og kontrolleres av ulike strømbrytere eller sikringer.

  • Om nødvendig kan du spørre enhetsforhandleren eller en erfaren radio/TV-tekniker om flere forslag. Hvis du vil ha mer informasjon om forstyrrelsesproblemer, kan du gå til nettsidene til FCC på: http://www.fcc.gov/cgb/consumerfacts/interference.html. Du kan også ringe FCC på 1-888-CALL FCC for å be om faktaark om forstyrrelser og telefonforstyrrelser.

CAN ICES-3 (B)/NMB-3(B)
Model: 1688   FCC ID: C3K1688   IC: 3048A-1688
Model: 1855   FCC ID: C3K1855   IC: 3048A-1855

Eksponering for radiofrekvensenergi

Modell: 1688, 1855
Denne enheten inneholder radiosendere og er utformet, produsert og testet for å oppfylle kravene til Federal Communications Commission (FCC), Innovation, Science and Economic Development Canada (ISED) og europeiske retningslinjer for RF-eksponering og spesifikk absorpsjonsrate.

Hvis du vil forsikre deg om at eksponering av RF-energi generert av Wi-Fi-og Bluetooth-radioer ikke overstiger grensene angitt for disse retningslinjene, kan du plassere enheten i henhold til instruksjonene i den trykte dokumentasjonen.

Du finner mer informasjon om RF-sikkerhet på koblingene nedenfor:
FCC-nettstedet på https://www.fcc.gov/general/radio-frequency-safety-0
ISED-nettstedet på http://www.ic.gc.ca/eic/site/smt-gst.nsf/eng/sf01904.html

SAR-informasjon for produkt er tilgjengelig på sar.microsoft.com.

Modell 1688, 1855: Denne enhetens operasjonen i båndet 5150–5250 MHz er bare for innendørs bruk for å redusere potensialet for skadelige forstyrrelser på mobile satellittsystemer på samme frekvens.

En forskriftsmessig etikett

Overholder 21 CFR 1040.10 og 1040.11 bortsett fra samsvar med IEC 60825-1 Ed. 3., som beskrevet i Laser Notice no. 56, datert 8. mai 2019.

For kunder i USA og Canada

Leverandørens samsvarserklæring

Model: 1688, 1855
Ansvarlig part: Microsoft Corporation, One Microsoft Way, Redmond, WA 98052, USA.
E-postadresse: regcomp@microsoft.com

Dette digitale apparatet i klasse B overholder del 15 av regler for Federal Communications Commission (FCC), Innovation, Science and Economic Development (ISED) Canada lisensfritatte RSS-standarder. Bruk er underlagt følgende to vilkår: (1) Denne enheten skal ikke forårsake skadelig forstyrrelse. (2) Denne enheten må godta all forstyrrelse som mottas, inkludert forstyrrelse som kan forårsake uønsket drift.

Endringer i denne enheten som ikke uttrykkelig er godkjent av Microsoft, kan gjøre brukerens rett til å bruke enheten ugyldig.

For kunder i EØS, Storbritannia og Sveits

Radiofrekvensbåndene for modell 1855 og den tilknyttede maksimale nominelle overføringskraften og toleransen er som følger:
WLAN 2400-2483.5MHz, 18.30dBm EIRP +/-1dB
WLAN 5.15-5.25GHz, 21.20dBm EIRP +/-1dB
WLAN 5.25-5.35GHz, 18.50dBm EIRP +/-1dB
WLAN 5.47-5.725GHz, 18.60dBm EIRP +/-1dB
WLAN 5.725-5.85GHz, 12.7dBm EIRP +/-1dB
Bluetooth 2400-2483.5MHz, 14.9dBm EIRP +/-2dB

Firma: Microsoft Ireland Operations Limited
Adresse: One Microsoft Place, South County Business Park, Dublin D18 P521
Land: Irland
Telefonnummer: +353 1 295 3826
Faksnummer: +353 1 706 4110

CE-merke
5.15-5.35GHz bare til innendørs bruk.

Forenklet EUs samsvarserklæring

Herved erklærer Microsoft Corporation at dette produktet er i samsvar med direktiv 2014/53/EU.

Hele teksten i EUs samsvarserklæring er tilgjengelig på følgende Internett-adresse: aka.ms/eucompliancedoc

Hele samsvarserklæringen inneholder også informasjon som programvare og tilbehør som kan påvirke radiosamsvar med direktivet ovenfor.

EU-energiforbruk

Modell 1688: Denne enheten er i samsvar med COMMISSION REGULATION (EC) Nr. 1275/2008 av 17. desember 2008 som implementerer direktiv 2009/125/EC i Europaparlmanentet og Rådet når det gjelder miljøutformingskrav for ventemodus og av-modus, og nettverksbasert ventemodus, elektrisk strømforbruk for elektrisk og elektronisk husholdnings- og kontorutstyr.

Produsert første år                   2016    
Strømforbruk i Av-modus (Watt)      .28
Strømforsyningseffektivitet                     80.8%

Hvis du vil plassere HoloLens i den laveste strømtilstanden («Av»-modus), kan du bruke en av følgende metoder:

  • Si «Hei Cortana» for å hente frem den digitale hjelperen og be om å slå av enheten.

  • Trykk og hold inne strøm knappen i 4 sekunder.

For kunder i Singapore

Complies-IMDA-DA107473

For kunder i India

Dette produktet er fullstendig i samsvar med alle relevante globale forskrifter, inkludert EU RoHS-direktivet 2011/65/EU når det gjelder begrenset bruk av bly, kadmium, kvikksølv, heksavanadinsyre, PBD-er og PBB-er.

For kunder i Kina

型号: 1855

产品中有害物质的名称及含量

部件名称

有害物质

六价铬

多溴联苯

多溴二苯醚

(Pb)

(Hg)

(Cd)

(Cr (VI))

(PBB)

(PBDE)

外壳

O

O

O

O

O

O

螺丝、铆钉及其它固件

X

O

O

O

O

O

电路板组件

X

O

O

O

O

O

显示模组

X

O

O

O

O

O

扬声器

O

O

O

O

O

O

电池电芯

O

O

O

O

O

O

摄像头模组

X

O

O

O

O

O

电源及电源线

X

O

O

O

O

O

配件

X

O

O

O

O

O

本表格依据 SJ/T 11364 的规定编制。

O : 表示该有害物质在该部件所有均质材料中的含量均在 GB/T 26572 规定的限量要求以下。
X : 表示该有害物质至少在该部件的某一均质材料中的含量超出 GB/T 26572 规定的限量要求。

注 :本产品标有”X”的原因是:现阶段没有可供选择的替代技术或部件。

For kunder i Japan

本製品の使用は、周波数 5.15 ~ 5.35 GHz での許諾された操作に対する有害な干渉を防ぐために、屋内のみに制限されています。W52/53 は屋内使用専用です。ただし、5.2 Ghz 帯域の高出力データ通信システムの基地局または陸上移動中継局への接続は除きます。

問い合わせ先情報:    Microsoft Corporation,
                    One Microsoft Way,
                    Redmond, WA 98052, USA.
米国:               (800) 426 9400
カナダ:               (800) 933 4750

For kunder i Korea

해당무선기기는 운용중 전파혼신 가능성이 있으므로 인명안전과 관련된 서비스에는 사용할 수 없습니다. 이 기기는이 기기는 가정용(B급) 전자파적합기기 로서 주로 가정에서 사용하는 것을목적으로 하며, 모든 지역에서사용할수있습니다.

For kunder i Taiwan

Arrows_in_square

廢電池請回收

低功率電波輻射性電機管理辦法 第十二條經型式認證合格之低功率射頻電機,非經許可,公司、商號或使 用者均不得擅自變更頻率、加大功率或變更原設計之特性及功。 第十四條低功率射頻電機之使用不得影響飛航安全及干擾合法通信;經發 現有干擾現象時,應立即停用,並改善至無干擾時方得繼續使。前項合法通信,指依電信規定作業之無線電信。低功率射頻電機須忍受合法通信 或工業、科學及醫療用電波輻射性電機設備之干擾。

商品名稱: Microsoft HoloLens 2 穿載式電腦
製造號碼: 1855
商品型號: 1855
額定電壓: 5VDC
總額定消耗電功率或額定輸入電流: 2A/3A
生產地: 中國
低功率電波輻射性電機管理辦法
第十二條 經型式認證合格之低功率射頻電機,非經許可,公司、商號或使用者均不得擅自變更頻率、加大功率或變更原設計之特性及功能。第十四條 低功率射頻電機之使用不得影響飛航安全及干擾合法通信;經發現有干擾現象時,應立即停用,並改善至無干擾時方得繼續使用。前項合法通信,指依電信法規定作業之無線電通信。低功率射頻電機須忍受合法通信或工業、科學及醫療用電波輻射性電機設備之干擾。
製造商 :Microsoft Corporation
進口商 :台灣微軟股份有限公司
地址 :11065台北市忠孝東路五段68號18樓
客服專線 :0800-00-88-33; (02)2999-8833

限用物質含有情況標示聲明

設備名稱:穿戴式電腦,型號(型式):1855

單元Unit

限用物質及其化學符號

鉛Lead

(Pb)

汞Mercury

(Hg)

鎘Cadmium

(Cd)

六價鉻Hexavalent chromium

(Cr+6)

多溴聯苯Polybrominated biphenyls

(PBB)

多溴二苯醚Polybrominated diphenyl ethers (PBDE)

外殼

螺絲、鉚釘及其它固件

顯示模組

鏡頭模組

電路板組件

揚聲器

電池電芯

電源供應器與電源線

配件

備考1.〝超出0.1 wt %〞及〝超出0.01 wt %〞係指限用物質之百分比含量超出百分比含量基準值。

備考2.〝○〞係指該項限用物質之百分比含量未超出百分比含量基準值。

備考3.〝-〞係指該項限用物質為排除項目。

Enhetens forskriftsmessige etiketter

Modell 1855:

Den forskriftsmessige etiketten for enheten ligger under brow-blokken. Du kan få tilgang til den for visning ved å fjerne panneputen.

Microsoft Corporation Redmond WA 98052-6399 USA Microsoft Ireland Dublin D18 P521 IRL
Produsert i Kina Modell: 1855 FCC ID: C3K1855 IC: 3048A-1855 CAN ICES-3 (B)/NMB-3 (B)
CMIIT ID: 2019AJ4176 Microsoft HoloLens 2 穿戴式電腦 使用過度恐傷視力 製造號碼: 1855
型號: 1855 輸入: 9V ⎓ 2A, 5V ⎓ 3A 生產地: 中國 型号: 1855 输入: 9V ⎓ 2A, 5V ⎓ 3A

En forskriftsmessig etikett

Modell 1688:
Microsoft Corporation One Microsoft Way, Redmond, WA 98052 USA
Microsoft Ireland Sandyford, Ind Est, Dublin D18 KX32 IRL
Produsert i Kina Model: 1688
FCC ID: C3K1688 overholder
21 CFR 1040.10 og 1040.11 unntatt
for avvik i henhold til Laser
Notice No. 50, datert 24. juni, 2007

En forskriftsmessig etikett

En forskriftsmessig etikett

En forskriftsmessig etikett

Trenger du mer hjelp?

Utvid ferdighetene dine
Utforsk opplæring
Vær først ute med de nye funksjonene
Bli med i Microsoft Insiders

Var denne informasjonen nyttig?

Hvor fornøyd er du med språkkvaliteten?
Hva påvirket opplevelsen din?

Takk for tilbakemeldingen!

×