Logg på med Microsoft
Logg på, eller opprett en konto.
Hei,
Velg en annen konto.
Du har flere kontoer
Velg kontoen du vil logge på med.

Innledning

Microsoft har utviklet et eksempel på Et PowerShell-skript som kan hjelpe deg med å automatisere oppdatering av Windows Recovery Environment (WinRE) på distribuerte enheter for å løse sikkerhetsproblemer i CVE-2022-41099.

Eksempel på PowerShell-skript

Eksemplet på PowerShell-skript ble utviklet av Microsofts produktteam for å automatisere oppdatering av WinRE-bilder på Windows 10 og Windows 11 enheter. Kjør skriptet med administratorlegitimasjon i PowerShell på de berørte enhetene. Det finnes to skript som er tilgjengelige – hvilket skript du bør bruke, avhenger av hvilken versjon av Windows du kjører. Bruk riktig versjon for miljøet.

PatchWinREScript_2004plus.ps1 (anbefales)

Dette skriptet er for Windows 10, versjon 2004 og nyere versjoner, inkludert Windows 11. Vi anbefaler at du bruker denne versjonen av skriptet fordi den er mer robust, men bruker funksjoner som bare er tilgjengelige på Windows 10, versjon 2004 og nyere versjoner.

################################################################################################

#

# Copyright (c) Microsoft Corporation.

# Licensed under the MIT License.

#

# THE SOFTWARE IS PROVIDED *AS IS*, WITHOUT WARRANTY OF ANY KIND, EXPRESS OR

# IMPLIED, INCLUDING BUT NOT LIMITED TO THE WARRANTIES OF MERCHANTABILITY,

# FITNESS FOR A PARTICULAR PURPOSE AND NONINFRINGEMENT. IN NO EVENT SHALL THE

# AUTHORS OR COPYRIGHT HOLDERS BE LIABLE FOR ANY CLAIM, DAMAGES OR OTHER

# LIABILITY, WHETHER IN AN ACTION OF CONTRACT, TORT OR OTHERWISE, ARISING FROM,

# OUT OF OR IN CONNECTION WITH THE SOFTWARE OR THE USE OR OTHER DEALINGS IN THE

# SOFTWARE.

#

################################################################################################

Param (

[Parameter(HelpMessage="Work Directory for patch WinRE")][string]$workDir="",

[Parameter(Mandatory=$true,HelpMessage="Path of target package")][string]$packagePath

)

# ------------------------------------

# Help functions

# ------------------------------------

# Log message

function LogMessage([string]$message)

{

$message = "$([DateTime]::Now) - $message"

Write-Host $message

}

function IsTPMBasedProtector

{

$DriveLetter = $env:SystemDrive

LogMessage("Checking BitLocker status")

$BitLocker = Get-WmiObject -Namespace "Root\cimv2\Security\MicrosoftVolumeEncryption" -Class "Win32_EncryptableVolume" -Filter "DriveLetter = '$DriveLetter'"

if(-not $BitLocker)

{

LogMessage("No BitLocker object")

return $False

}

$protectionEnabled = $False

switch ($BitLocker.GetProtectionStatus().protectionStatus){

("0"){

LogMessage("Unprotected")

break

}

("1"){

LogMessage("Protected")

$protectionEnabled = $True

break

}

("2"){

LogMessage("Uknown")

break

}

default{

LogMessage("NoReturn")

break

}

}

if (!$protectionEnabled)

{

LogMessage("Bitlocker isn’t enabled on the OS")

return $False

}

$ProtectorIds = $BitLocker.GetKeyProtectors("0").volumekeyprotectorID

$return = $False

foreach ($ProtectorID in $ProtectorIds){

$KeyProtectorType = $BitLocker.GetKeyProtectorType($ProtectorID).KeyProtectorType

switch($KeyProtectorType){

"1"{

LogMessage("Trusted Platform Module (TPM)")

$return = $True

break

}

"4"{

LogMessage("TPM And PIN")

$return = $True

break

}

"5"{

LogMessage("TPM And Startup Key")

$return = $True

break

}

"6"{

LogMessage("TPM And PIN And Startup Key")

$return = $True

break

}

default {break}

}#endSwitch

}#EndForeach

if ($return)

{

LogMessage("Has TPM-based protector")

}

else

{

LogMessage("Doesn't have TPM-based protector")

}

return $return

}

function SetRegistrykeyForSuccess

{

reg add HKLM\SOFTWARE\Microsoft\PushButtonReset /v WinREPathScriptSucceed /d 1 /f

}

function TargetfileVersionExam([string]$mountDir)

{

# Exam target binary

$targetBinary=$mountDir + "\Windows\System32\bootmenuux.dll"

LogMessage("TargetFile: " + $targetBinary)

$realNTVersion = [Diagnostics.FileVersionInfo]::GetVersionInfo($targetBinary).ProductVersion

$versionString = "$($realNTVersion.Split('.')[0]).$($realNTVersion.Split('.')[1])"

$fileVersion = $($realNTVersion.Split('.')[2])

$fileRevision = $($realNTVersion.Split('.')[3])

LogMessage("Target file version: " + $realNTVersion)

if (!($versionString -eq "10.0"))

{

LogMessage("Not Windows 10 or later")

return $False

}

$hasUpdated = $False

#Windows 10, version 1507 10240.19567

#Windows 10, version 1607 14393.5499

#Windows 10, version 1809 17763.3646

#Windows 10, version 2004 1904X.2247

#Windows 11, version 21H2 22000.1215

#Windows 11, version 22H2 22621.815

switch ($fileVersion) {

"10240" {

LogMessage("Windows 10, version 1507")

if ($fileRevision -ge 19567)

{

LogMessage("Windows 10, version 1507 with revision " + $fileRevision + " >= 19567, updates have been applied")

$hasUpdated = $True

}

break

}

"14393" {

LogMessage("Windows 10, version 1607")

if ($fileRevision -ge 5499)

{

LogMessage("Windows 10, version 1607 with revision " + $fileRevision + " >= 5499, updates have been applied")

$hasUpdated = $True

}

break

}

"17763" {

LogMessage("Windows 10, version 1809")

if ($fileRevision -ge 3646)

{

LogMessage("Windows 10, version 1809 with revision " + $fileRevision + " >= 3646, updates have been applied")

$hasUpdated = $True

}

break

}

"19041" {

LogMessage("Windows 10, version 2004")

if ($fileRevision -ge 2247)

{

LogMessage("Windows 10, version 2004 with revision " + $fileRevision + " >= 2247, updates have been applied")

$hasUpdated = $True

}

break

}

"22000" {

LogMessage("Windows 11, version 21H2")

if ($fileRevision -ge 1215)

{

LogMessage("Windows 11, version 21H2 with revision " + $fileRevision + " >= 1215, updates have been applied")

$hasUpdated = $True

}

break

}

"22621" {

LogMessage("Windows 11, version 22H2")

if ($fileRevision -ge 815)

{

LogMessage("Windows 11, version 22H2 with revision " + $fileRevision + " >= 815, updates have been applied")

$hasUpdated = $True

}

break

}

default {

LogMessage("Warning: unsupported OS version")

}

}

return $hasUpdated

}

function PatchPackage([string]$mountDir, [string]$packagePath)

{

# Exam target binary

$hasUpdated =TargetfileVersionExam($mountDir)

if ($hasUpdated)

{

LogMessage("The update has already been added to WinRE")

SetRegistrykeyForSuccess

return $False

}

# Add package

LogMessage("Apply package:" + $packagePath)

Dism /Add-Package /Image:$mountDir /PackagePath:$packagePath

if ($LASTEXITCODE -eq 0)

{

LogMessage("Successfully applied the package")

}

else

{

LogMessage("Applying the package failed with exit code: " + $LASTEXITCODE)

return $False

}

# Cleanup recovery image

LogMessage("Cleanup image")

Dism /image:$mountDir /cleanup-image /StartComponentCleanup /ResetBase

if ($LASTEXITCODE -eq 0)

{

LogMessage("Cleanup image succeed")

}

else

{

LogMessage("Cleanup image failed: " + $LASTEXITCODE)

return $False

}

return $True

}

# ------------------------------------

# Execution starts

# ------------------------------------

# Check breadcrumb

if (Test-Path HKLM:\Software\Microsoft\PushButtonReset)

{

$values = Get-ItemProperty -Path HKLM:\Software\Microsoft\PushButtonReset

if (!(-not $values))

{

if (Get-Member -InputObject $values -Name WinREPathScriptSucceed)

{

$value = Get-ItemProperty -Path HKLM:\Software\Microsoft\PushButtonReset -Name WinREPathScriptSucceed

if ($value.WinREPathScriptSucceed -eq 1)

{

LogMessage("This script was previously run successfully")

exit 1

}

}

}

}

if ([string]::IsNullorEmpty($workDir))

{

LogMessage("No input for mount directory")

LogMessage("Use default path from temporary directory")

$workDir = [System.IO.Path]::GetTempPath()

}

LogMessage("Working Dir: " + $workDir)

$name = "CA551926-299B-27A55276EC22_Mount"

$mountDir = Join-Path $workDir $name

LogMessage("MountDir: " + $mountdir)

# Delete existing mount directory

if (Test-Path $mountDir)

{

LogMessage("Mount directory: " + $mountDir + " already exists")

LogMessage("Try to unmount it")

Dism /unmount-image /mountDir:$mountDir /discard

if (!($LASTEXITCODE -eq 0))

{

LogMessage("Warning: unmount failed: " + $LASTEXITCODE)

}

LogMessage("Delete existing mount direcotry " + $mountDir)

Remove-Item $mountDir -Recurse

}

# Create mount directory

LogMessage("Create mount directory " + $mountDir)

New-Item -Path $mountDir -ItemType Directory

# Set ACL for mount directory

LogMessage("Set ACL for mount directory")

icacls $mountDir /inheritance:r

icacls $mountDir /grant:r SYSTEM:"(OI)(CI)(F)"

icacls $mountDir /grant:r *S-1-5-32-544:"(OI)(CI)(F)"

# Mount WinRE

LogMessage("Mount WinRE:")

reagentc /mountre /path $mountdir

if ($LASTEXITCODE -eq 0)

{

# Patch WinRE

if (PatchPackage -mountDir $mountDir -packagePath $packagePath)

{

$hasUpdated = TargetfileVersionExam($mountDir)

if ($hasUpdated)

{

LogMessage("After patch, find expected version for target file")

}

else

{

LogMessage("Warning: After applying the patch, unexpected version found for the target file")

}

LogMessage("Patch succeed, unmount to commit change")

Dism /unmount-image /mountDir:$mountDir /commit

if (!($LASTEXITCODE -eq 0))

{

LogMessage("Unmount failed: " + $LASTEXITCODE)

exit 1

}

else

{

if ($hasUpdated)

{

if (IsTPMBasedProtector)

{

# Disable WinRE and re-enable it to let new WinRE be trusted by BitLocker

LogMessage("Disable WinRE")

reagentc /disable

LogMessage("Re-enable WinRE")

reagentc /enable

reagentc /info

}

# Leave a breadcrumb indicates the script has succeed

SetRegistrykeyForSuccess

}

}

}

else

{

LogMessage("Patch failed or is not applicable, discard unmount")

Dism /unmount-image /mountDir:$mountDir /discard

if (!($LASTEXITCODE -eq 0))

{

LogMessage("Unmount failed: " + $LASTEXITCODE)

exit 1

}

}

}

else

{

LogMessage("Mount failed: " + $LASTEXITCODE)

}

# Cleanup Mount directory in the end

LogMessage("Delete mount direcotry")

Remove-Item $mountDir -Recurse

PatchWinREScript_General.ps1

Dette skriptet er for Windows 10, versjon 1909 og tidligere versjoner, men kjører på alle versjoner av Windows 10 og Windows 11.

################################################################################################

#

# Copyright (c) Microsoft Corporation.

# Licensed under the MIT License.

#

# THE SOFTWARE IS PROVIDED *AS IS*, WITHOUT WARRANTY OF ANY KIND, EXPRESS OR

# IMPLIED, INCLUDING BUT NOT LIMITED TO THE WARRANTIES OF MERCHANTABILITY,

# FITNESS FOR A PARTICULAR PURPOSE AND NONINFRINGEMENT. IN NO EVENT SHALL THE

# AUTHORS OR COPYRIGHT HOLDERS BE LIABLE FOR ANY CLAIM, DAMAGES OR OTHER

# LIABILITY, WHETHER IN AN ACTION OF CONTRACT, TORT OR OTHERWISE, ARISING FROM,

# OUT OF OR IN CONNECTION WITH THE SOFTWARE OR THE USE OR OTHER DEALINGS IN THE

# SOFTWARE.

#

################################################################################################

Param (

[Parameter(HelpMessage="Work Directory for patch WinRE")][string]$workDir="",

[Parameter(Mandatory=$true,HelpMessage="Path of target package")][string]$packagePath

)

# ------------------------------------

# Help functions

# ------------------------------------

# Log message

function LogMessage([string]$message)

{

$message = "$([DateTime]::Now) - $message"

Write-Host $message

}

function IsTPMBasedProtector

{

$DriveLetter = $env:SystemDrive

LogMessage("Checking BitLocker status")

$BitLocker = Get-WmiObject -Namespace "Root\cimv2\Security\MicrosoftVolumeEncryption" -Class "Win32_EncryptableVolume" -Filter "DriveLetter = '$DriveLetter'"

if(-not $BitLocker)

{

LogMessage("No BitLocker object")

return $False

}

$protectionEnabled = $False

switch ($BitLocker.GetProtectionStatus().protectionStatus){

("0"){

LogMessage("Unprotected")

break

}

("1"){

LogMessage("Protected")

$protectionEnabled = $True

break

}

("2"){

LogMessage("Uknown")

break

}

default{

LogMessage("NoReturn")

break

}

}

if (!$protectionEnabled)

{

LogMessage("Bitlocker isn’t enabled on the OS")

return $False

}

$ProtectorIds = $BitLocker.GetKeyProtectors("0").volumekeyprotectorID

$return = $False

foreach ($ProtectorID in $ProtectorIds){

$KeyProtectorType = $BitLocker.GetKeyProtectorType($ProtectorID).KeyProtectorType

switch($KeyProtectorType){

"1"{

LogMessage("Trusted Platform Module (TPM)")

$return = $True

break

}

"4"{

LogMessage("TPM And PIN")

$return = $True

break

}

"5"{

LogMessage("TPM And Startup Key")

$return = $True

break

}

"6"{

LogMessage("TPM And PIN And Startup Key")

$return = $True

break

}

default {break}

}#endSwitch

}#EndForeach

if ($return)

{

LogMessage("Has TPM-based protector")

}

else

{

LogMessage("Doesn't have TPM-based protector")

}

return $return

}

function SetRegistrykeyForSuccess

{

reg add HKLM\SOFTWARE\Microsoft\PushButtonReset /v WinREPathScriptSucceed /d 1 /f

}

function TargetfileVersionExam([string]$mountDir)

{

# Exam target binary

$targetBinary=$mountDir + "\Windows\System32\bootmenuux.dll"

LogMessage("TargetFile: " + $targetBinary)

$realNTVersion = [Diagnostics.FileVersionInfo]::GetVersionInfo($targetBinary).ProductVersion

$versionString = "$($realNTVersion.Split('.')[0]).$($realNTVersion.Split('.')[1])"

$fileVersion = $($realNTVersion.Split('.')[2])

$fileRevision = $($realNTVersion.Split('.')[3])

LogMessage("Target file version: " + $realNTVersion)

if (!($versionString -eq "10.0"))

{

LogMessage("Not Windows 10 or later")

return $False

}

$hasUpdated = $False

#Windows 10, version 1507 10240.19567

#Windows 10, version 1607 14393.5499

#Windows 10, version 1809 17763.3646

#Windows 10, version 2004 1904X.2247

#Windows 11, version 21H2 22000.1215

#Windows 11, version 22H2 22621.815

switch ($fileVersion) {

"10240" {

LogMessage("Windows 10, version 1507")

if ($fileRevision -ge 19567)

{

LogMessage("Windows 10, version 1507 with revision " + $fileRevision + " >= 19567, updates have been applied")

$hasUpdated = $True

}

break

}

"14393" {

LogMessage("Windows 10, version 1607")

if ($fileRevision -ge 5499)

{

LogMessage("Windows 10, version 1607 with revision " + $fileRevision + " >= 5499, updates have been applied")

$hasUpdated = $True

}

break

}

"17763" {

LogMessage("Windows 10, version 1809")

if ($fileRevision -ge 3646)

{

LogMessage("Windows 10, version 1809 with revision " + $fileRevision + " >= 3646, updates have been applied")

$hasUpdated = $True

}

break

}

"19041" {

LogMessage("Windows 10, version 2004")

if ($fileRevision -ge 2247)

{

LogMessage("Windows 10, version 2004 with revision " + $fileRevision + " >= 2247, updates have been applied")

$hasUpdated = $True

}

break

}

"22000" {

LogMessage("Windows 11, version 21H2")

if ($fileRevision -ge 1215)

{

LogMessage("Windows 11, version 21H2 with revision " + $fileRevision + " >= 1215, updates have been applied")

$hasUpdated = $True

}

break

}

"22621" {

LogMessage("Windows 11, version 22H2")

if ($fileRevision -ge 815)

{

LogMessage("Windows 11, version 22H2 with revision " + $fileRevision + " >= 815, updates have been applied")

$hasUpdated = $True

}

break

}

default {

LogMessage("Warning: unsupported OS version")

}

}

return $hasUpdated

}

function PatchPackage([string]$mountDir, [string]$packagePath)

{

# Exam target binary

$hasUpdated = TargetfileVersionExam($mountDir)

if ($hasUpdated)

{

LogMessage("The update has already been added to WinRE")

SetRegistrykeyForSuccess

return $False

}

# Add package

LogMessage("Apply package:" + $packagePath)

Dism /Add-Package /Image:$mountDir /PackagePath:$packagePath

if ($LASTEXITCODE -eq 0)

{

LogMessage("Successfully applied the package")

}

else

{

LogMessage("Applying the package failed with exit code: " + $LASTEXITCODE)

return $False

}

# Cleanup recovery image

LogMessage("Cleanup image")

Dism /image:$mountDir /cleanup-image /StartComponentCleanup /ResetBase

if ($LASTEXITCODE -eq 0)

{

LogMessage("Cleanup image succeed")

}

else

{

LogMessage("Cleanup image failed: " + $LASTEXITCODE)

return $False

}

return $True

}

# ------------------------------------

# Execution starts

# ------------------------------------

# Check breadcrumb

if (Test-Path HKLM:\Software\Microsoft\PushButtonReset)

{

$values = Get-ItemProperty -Path HKLM:\Software\Microsoft\PushButtonReset

if (!(-not $values))

{

if (Get-Member -InputObject $values -Name WinREPathScriptSucceed)

{

$value = Get-ItemProperty -Path HKLM:\Software\Microsoft\PushButtonReset -Name WinREPathScriptSucceed

if ($value.WinREPathScriptSucceed -eq 1)

{

LogMessage("This script was previously run successfully")

exit 1

}

}

}

}

# Get WinRE info

$WinREInfo = Reagentc /info

$findLocation = $False

foreach ($line in $WinREInfo)

{

$params = $line.Split(':')

if ($params.count -le 1)

{

continue

}

if ($params[1].Lenght -eq 0)

{

continue

}

$content = $params[1].Trim()

if ($content.Lenght -eq 0)

{

continue

}

$index = $content.IndexOf("\\?\")

if ($index -ge 0)

{

LogMessage("Find \\?\ at " + $index + " for [" + $content + "]")

$WinRELocation = $content

$findLocation = $True

}

}

if (!$findLocation)

{

LogMessage("WinRE Disabled")

exit 1

}

LogMessage("WinRE Enabled. WinRE location:" + $WinRELocation)

$WinREFile = $WinRELocation + "\winre.wim"

if ([string]::IsNullorEmpty($workDir))

{

LogMessage("No input for mount directory")

LogMessage("Use default path from temporary directory")

$workDir = [System.IO.Path]::GetTempPath()

}

LogMessage("Working Dir: " + $workDir)

$name = "CA551926-299B-27A55276EC22_Mount"

$mountDir = Join-Path $workDir $name

LogMessage("MountDir: " + $mountdir)

# Delete existing mount directory

if (Test-Path $mountDir)

{

LogMessage("Mount directory: " + $mountDir + " already exists")

LogMessage("Try to unmount it")

Dism /unmount-image /mountDir:$mountDir /discard

if (!($LASTEXITCODE -eq 0))

{

LogMessage("Warning: unmount failed: " + $LASTEXITCODE)

}

LogMessage("Delete existing mount direcotry " + $mountDir)

Remove-Item $mountDir -Recurse

}

# Create mount directory

LogMessage("Create mount directory " + $mountDir)

New-Item -Path $mountDir -ItemType Directory

# Set ACL for mount directory

LogMessage("Set ACL for mount directory")

icacls $mountDir /inheritance:r

icacls $mountDir /grant:r SYSTEM:"(OI)(CI)(F)"

icacls $mountDir /grant:r *S-1-5-32-544:"(OI)(CI)(F)"

# Mount WinRE

LogMessage("Mount WinRE:")

Dism /mount-image /imagefile:$WinREFile /index:1 /mountdir:$mountDir

if ($LASTEXITCODE -eq 0)

{

# Patch WinRE

if (PatchPackage -mountDir $mountDir -packagePath $packagePath)

{

$hasUpdated = TargetfileVersionExam($mountDir)

if ($hasUpdated)

{

LogMessage("After patch, find expected version for target file")

}

else

{

LogMessage("Warning: After applying the patch, unexpected version found for the target file")

}

LogMessage("Patch succeed, unmount to commit change")

Dism /unmount-image /mountDir:$mountDir /commit

if (!($LASTEXITCODE -eq 0))

{

LogMessage("Unmount failed: " + $LASTEXITCODE)

exit 1

}

else

{

if ($hasUpdated)

{

if (IsTPMBasedProtector)

{

# Disable WinRE and re-enable it to let new WinRE be trusted by BitLocker

LogMessage("Disable WinRE")

reagentc /disable

LogMessage("Re-enable WinRE")

reagentc /enable

reagentc /info

}

# Leave a breadcrumb indicates the script has succeed

SetRegistrykeyForSuccess

}

}

}

else

{

LogMessage("Patch failed or is not applicable, discard unmount")

Dism /unmount-image /mountDir:$mountDir /discard

if (!($LASTEXITCODE -eq 0))

{

LogMessage("Unmount failed: " + $LASTEXITCODE)

exit 1

}

}

}

else

{

LogMessage("Mount failed: " + $LASTEXITCODE)

}

# Cleanup Mount directory in the end

LogMessage("Delete mount direcotry")

Remove-Item $mountDir -Recurse

Mer informasjon

Med enheten startet opp i den kjørende versjonen av Windows installert på enheten, utfører skriptet følgende trinn:

  1. Montere det eksisterende WinRE-bildet (WINRE). WIM).

  2. Oppdater WinRE-bildet med den angitte sikker os dynamisk oppdateringspakken (kompatibilitetsoppdatering) som er tilgjengelig fra Windows Update-katalogen. Vi anbefaler at du bruker den nyeste dynamiske oppdateringen for sikker OS som er tilgjengelig for versjonen av Windows som er installert på enheten.

  3. Demonter WinRE-bildet.

  4. Hvis BitLocker TPM-beskyttelsen finnes, konfigurerer du WinRE for BitLocker-tjenesten på nytt.

    Viktig Dette trinnet finnes ikke i de fleste tredjepartsskript for å bruke oppdateringer på WinRE-bildet.

Bruk

Følgende parametere kan sendes til skriptet:

Parameter

Beskrivelse

workDir

<valgfrie> Angir kladdeområdet som brukes til å oppdatere WinRE. Hvis det ikke er angitt, bruker skriptet standard temp-mappe for enheten.

packagePath

<obligatorisk> Angir banen og navnet på den OS-versjonsspesifikke og prosessorarkitekturspesifikke dynamiske oppdateringspakken for sikker OS som skal brukes til å oppdatere WinRE-bildet.

Merk Dette kan være en lokal bane eller en ekstern UNC-bane, men den dynamiske oppdateringen for sikker OS må lastes ned og være tilgjengelig for at skriptet skal kunne brukes.

Eksempel: 

.\PatchWinREScript_2004plus.ps1 -packagePath "\\server\share\windows10.0-kb5021043-x64_efa19d2d431c5e782a59daaf2d.cab

Referanser

Slik skriver og kjører du skript i Windows PowerShell ISE 

Trenger du mer hjelp?

Vil du ha flere alternativer?

Utforsk abonnementsfordeler, bla gjennom opplæringskurs, finn ut hvordan du sikrer enheten og mer.

Fellesskap hjelper deg med å stille og svare på spørsmål, gi tilbakemelding og høre fra eksperter med stor kunnskap.

Var denne informasjonen nyttig?

Hvor fornøyd er du med språkkvaliteten?
Hva påvirket opplevelsen din?
Når du trykker på Send inn, blir tilbakemeldingen brukt til å forbedre Microsoft-produkter og -tjenester. IT-administratoren kan samle inn disse dataene. Personvernerklæring.

Takk for tilbakemeldingen!

×