Logg på med Microsoft
Logg på, eller opprett en konto.
Hei,
Velg en annen konto.
Du har flere kontoer
Velg kontoen du vil logge på med.
Legge til poster i en tabell ved å bruke en tilføyingsspørring

Denne artikkelen forklarer hvordan du oppretter og kjører en tilføyingsspørring. Du kan bruke en tilføyingsspørring når du skal legge til nye poster i en eksisterende tabell ved å bruke data fra andre kilder.

Hvis du trenger å endre data i et eksisterende postsett, for eksempel oppdatere verdien av et felt, kan du bruke en oppdateringsspørring. Hvis du trenger å lage en ny tabell fra et utvalg av data eller slå sammen to tabeller til en ny tabell, kan du bruke en lag tabell-spørring. Hvis du vil ha mer informasjon om oppdateringsspørringer eller lag tabell-spørringer, eller hvis du vil ha generell informasjon om andre måter å legge til poster på i en database eller endre eksisterende data, kan du se Se også-seksjonen.

I denne artikkelen

Oversikt

En tilføyingsspørring velger poster fra én eller flere datakilder og kopierer de valgte postene til en eksisterende tabell.

Anta for eksempel at du har fått en database som inneholder en tabell med potensielle nye kunder, og at du allerede har en tabell i den eksisterende databasen som lagrer denne typen data. Du vil lagre dataene på ett sted, så du bestemmer deg for å kopiere dem fra den nye databasen til den eksisterende tabellen. Bruke en tilføyingsspørring til å kopiere postene for å unngå å skrive inn de nye dataene manuelt.

Fordeler ved å bruke en tilføyingsspørring

Ved å bruke en spørring til å kopiere data kan du gjøre følgende:

 • Tilføye flere poster samtidig    Hvis du kopierer data manuelt, må du vanligvis utføre flere kopier-/lim inn-operasjoner. Ved å bruke en spørring, merker du alle dataene samtidig, og deretter kopierer du dem.

 • Gå gjennom utvalget før du kopierer det    Du kan vise utvalget i Dataarkvisning og foreta justeringer i utvalget etter behov, før du kopierer dataene. Dette kan være spesielt nyttig hvis spørringene inneholder vilkår eller uttrykk, og du trenger flere forsøk for å få det riktig. Du kan ikke angre en tilføyingsspørring. Hvis du gjør en feil, må du enten gjenopprette databasen fra en sikkerhetskopi eller rette feilen, enten manuelt eller ved å bruke en slettespørring.

 • Bruke vilkår til å avgrense utvalget    Du vil for eksempel bare tilføye poster over kunder som bor på samme sted som deg.

 • Tilføye poster når enkelte av feltene i datakildene ikke finnes i måltabellen     Anta for eksempel at den eksisterende kundetabellen har elleve felt, og den nye tabellen du vil kopiere fra, bare har ni av disse elleve feltene. Du kan bruke en tilføyingsspørring til å kopiere dataene fra de ni feltene som samsvarer, og la de andre to feltene være tomme.

Grunnleggende trinn i en tilføyingsspørring

Prosessen med å opprette en tilføyingsspørring følger disse grunnleggende trinnene:

 • Opprette en utvalgsspørring    Du starter med å velge dataene du vil kopiere. Du kan justere utvalgsspørringen etter behov og kjøre den så mange ganger du vil for å sikre at du merker dataene du vil kopiere.

 • Konvertere utvalgsspørringen til en tilføyingsspørring    Når det merkede området er klart, kan du endre spørringstypen til Tilføy.

 • Velge målfeltene for hver kolonne i tilføyingsspørringen    I noen tilfeller velges målfeltene automatisk for deg i Access. Du kan justere målfeltene, eller velge dem hvis det ikke ble gjort i Access.

 • Forhåndsvise og kjøre spørringen for å tilføye postene    Før du føyer til postene, kan du bytte til Dataarkvisning for en forhåndsvisning av de tilføyde postene.

Viktig!: Du kan ikke angre en tilføyingsspørring. Vurder å sikkerhetskopiere databasen eller måltabellen.

Opprette og kjøre en tilføyingsspørring

I denne delen

Trinn 1: Opprette en spørring for å merke postene du vil kopiere

 1. Åpne databasen som inneholder postene du vil kopiere.

 2. Klikk på Spørringsutforming i Spørringer-gruppen på Opprett-fanen. 

  Spørringsgruppen på Access-båndet viser to alternativer: Spørringsveiviser og spørringsutforming
 3. Dobbeltklikk tabellene eller spørringene som inneholder postene som du vil kopiere, og klikk deretter Lukk.

  Tabellene eller spørringene vises som ett eller flere vinduer i spørringsutformingen. Hvert vindu viser feltene i en tabell eller spørring. Denne illustrasjonen viser en vanlig tabell i spørringsutformingen.

  En tabell i spørringsutformingen

  1. Aktivatabell som vises i spørringsutformeren

  2. Utformingsrutenett for spørring

 4. Dobbeltklikk på hvert felt du vil tilføye. De valgte feltene vises i Felt-raden i utformingsrutenettet for spørringen.

  Datatypene til feltene i kildetabellen må være kompatible med datatypene til feltene i måltabellen. Tekstfelt er kompatible med de fleste andre felttypene. Tallfelt er bare kompatible med andre tallfelt. Du kan for eksempel føye til tall i et tekstfelt, men du kan ikke føye til tekst i et tallfelt.

  Du kan også bruke et uttrykk som et felt, som =dato() for automatisk å returnere dagens dato, og du kan bruke uttrykk med tabell- eller spørringsfeltene i utformingsrutenettet for å tilpasse dataene du velger. Hvis måltabellen for eksempel har et felt som lagrer et firesifret år, og kildetabellen har et vanlig dato/klokkeslett-felt, kan du bruke DatePart-funksjonen med kildefeltet til å velge bare året.

  Hvis du vil legge til alle feltene raskt i en tabell, dobbeltklikker du på stjernen (*) øverst i listen over tabellfelt. Denne figuren viser utformingsrutenettet med alle feltene lagt til.

  En spørring med alle tabellfeltene lagt til

 5. Du kan også angi ett eller flere vilkår i Vilkår-raden i utformingsrutenettet. Følgende tabell viser noen eksempelvilkår og hvordan de virker inn på en spørring.

  Vilkår

  Effekt

  > 234

  Returnerer alle tall som er større enn 234. Hvis du vil finne alle tall som er mindre enn 234, bruker du < 234.

  >= "Karlsen"

  Returnerer alle postene fra Karlsen gjennom hele alfabetet.

  Mellom #2/2/2017# og #12/1/2017#

  Returnerer datoer fra 02.02.2017 til 01.12.2017 (ANSI-89). Hvis databasen bruker jokertegnene ANSI-92, bruker du enkle anførselstegn (') i stedet for nummertegn (#). Eksempel: Mellom '02.02.2010' og '01.12.2010'.

  Not "Tyskland"

  Finner alle poster der innholdet i feltet ikke er nøyaktig lik "Tyskland." Vilkåret returnerer postene som inneholder tegn i tillegg til "Tyskland," for eksempel "Tyskland (euro)" eller "Europa (Tyskland)".

  Not "T*"

  Finner alle poster unntatt poster som begynner med T. Hvis databasen bruker jokertegnsettet ANSI-92, bruker du prosenttegnet (%) i stedet for stjernen (*).

  Not "*t"

  Finner alle poster som ikke slutter på t. Hvis databasen bruker jokertegnsettet ANSI-92, bruker du prosenttegnet i stedet for stjernen.

  In(Canada,UK)

  Finner alle poster i en liste som inneholder Canada eller UK.

  Like "[A-D]*"

  Finner alle poster som begynner med bokstavene A til og med D, i et tekstfelt. Hvis databasen bruker jokertegnsettet ANSI-92, bruker du prosenttegnet i stedet for stjernen.

  Like "*ar*"

  Finner alle poster som inneholder bokstavrekken "ar". Hvis databasen bruker jokertegnsettet ANSI-92, bruker du prosenttegnet i stedet for stjernen.

  Like "Maison Dewe?"

  Finner alle poster som begynner med "Maison", og som i tillegg inneholder en andre streng på fem bokstaver der de første fire bokstavene er "Dewe", og den siste bokstaven er ukjent. Hvis databasen bruker jokertegnsettet ANSI-92, bruker du understrekingstegnet (_) i stedet for spørsmålstegnet.

  #02.02.2017#

  Finner alle poster for 02.02.2017. Hvis databasen bruker jokertegnsettet ANSI-92, omslutter du datoen med enkle anførselstegn i stedet for nummertegn (#). Eksempel: '02.02.2017'.

  < Date() - 30

  Returnerer alle datoer som er mer enn 30 dager gamle.

  Dato()

  Returnerer alle poster som inneholder dagens dato.

  Between Date() And DateAdd("M", 3, Date())

  Returnerer alle poster mellom dagens dato og tre måneder fra dagens dato.

  Er null

  Returnerer alle poster som inneholder en nullverdi (tom eller udefinert).

  Er ikke null

  Returnerer alle poster som inneholder en verdi.

  ""

  Returnerer alle poster som inneholder en tom streng. Du kan bruke tomme strenger når du vil legge til en verdi i et obligatorisk felt, men du ikke kjenner denne verdien ennå. Et felt kan for eksempel kreve et faksnummer, men noen av kundene dine har kanskje ikke faksmaskiner. I slike tilfeller angir du et par doble anførselstegn uten mellomrom ("") i stedet for et tall.

 6. Klikk Kjør Knappi Resultater-gruppen i kategorien Spørringsutforming .

 7. Kontroller at spørringen returnerte postene du vil kopiere. Hvis du trenger å legge til eller fjerne felt fra spørringen, går du tilbake til Utformingsvisning og legger til felt som beskrevet i det forrige trinnet, eller merker feltene som du ikke vil ha, og trykker på DELETE for å fjerne dem fra spørringen.

Trinn 2: Konvertere utvalgsspørringen til en tilføyingsspørring

 1. Klikk Visning i Visning-gruppen i kategorien Hjem, og klikk deretter Utformingsvisning.

 2. Klikk Tilføy i Spørringstype-gruppenfanen Spørringsutforming.

  Dialogboksen Tilføy vises.

  Skjermbilde av dialogboksen Tilføyingsspørring

 3. Angi om du vil tilføye poster til en tabell i den gjeldende databasen eller til en tabell i en annen database.

  Gjør et av følgende:

  • Klikk på Gjeldende database i dialogboksen Tilføy, velg måltabellen i kombinasjonsboksen Tabellnavn, og klikk deretter på OK.

   -eller-

  • Klikk på Annen Database i dialogboksenTilføy .

  • Angi plasseringen for og filnavnet til måldatabasen i Filnavn-boksen.

  • Skriv inn navnet på måltabellen i kombinasjonsboksen Tabellnavn, og klikk deretter på OK.

Trinn 3: Velge målfeltene

Måten du velger målfeltene på, avhenger av hvordan du opprettet utvalgsspørringen i trinn 1.

Hvis du ...

Access...

La til alle feltene fra kildetabellen eller spørringen

Alle feltene i måltabellen legges til i Tilføy til-raden i utformingsrutenettet.

La til enkeltfelt i spørringen eller brukte uttrykk og feltnavnene i kilde- og måltabellene samsvarer

De samsvarende målfeltene legges automatisk til i Tilføy til-raden i spørringen.

La til enkeltfelt eller brukte uttrykk og noen av navnene i kilde- og måltabellene ikke samsvarer

De samsvarende feltene legges til, og feltene som ikke samsvarer, blir tomme.

Hvis felt står tomme, kan du klikke en celle i Tilføy til-raden og velge et målfelt.

Denne illustrasjonen viser hvordan du klikker en celle i Tilføy til-raden og velger et målfelt.

Rullegardinliste i Tilføy til-raden

Obs!: Hvis du lar målfeltet stå tomt, vil spørringen ikke føye til data i dette feltet.

Trinn 4: Forhåndsvise og kjøre tilføyingsspørringen

 1. Hvis du vil forhåndsvise endringene, bytter du til dataarkvisning.

  Tips!: Hvis du raskt vil bytte visning, høyreklikker du kategorien øverst i spørringen, og deretter klikker du visningstypen du vil bruke.

 2. Gå tilbake til utformingsvisning, og klikk deretter Kjør Knapp for å tilføye postene.

  Obs!: Når du kjører en spørring som returnerer en stor mengde data, kan det hende du får en feilmelding om at du ikke kan angre spørringen. Prøv å øke grensen for minnesegmentet til 3 MB slik at spørringen kan utføres.

Toppen av siden

Stoppe deaktivert modus for å hindre blokkering av en spørring

Hvis du prøver å kjøre en tilføyingsspørring, og det virker som ingenting skjer, se etter følgende melding på statuslinjen i Access:

Handlingen eller hendelsen ble blokkert av deaktivert modus.

Klikk på Aktiver innhold på meldingslinjen for å rette opp dette.

Obs!: Når du aktiverer tilføyingsspørringen, aktiverer du også alt annet databaseinnhold.

Hvis du ikke ser meldingslinjen, kan den være skjult. Du kan vise den, med mindre den også er deaktivert. Hvis meldingslinjen er deaktivert, kan du aktivere den. 

Til toppen av siden

Se også

Opprette og kjøre en oppdateringsspørring

Utform vurderinger for oppdatering av data

Opprette en lag tabell-spørring

Trenger du mer hjelp?

Vil du ha flere alternativer?

Utforsk abonnementsfordeler, bla gjennom opplæringskurs, finn ut hvordan du sikrer enheten og mer.

Fellesskap hjelper deg med å stille og svare på spørsmål, gi tilbakemelding og høre fra eksperter med stor kunnskap.

Var denne informasjonen nyttig?

Hvor fornøyd er du med språkkvaliteten?
Hva påvirket opplevelsen din?
Når du trykker på Send inn, blir tilbakemeldingen brukt til å forbedre Microsoft-produkter og -tjenester. IT-administratoren kan samle inn disse dataene. Personvernerklæring.

Takk for tilbakemeldingen!

×