Logg på med Microsoft
Logg på, eller opprett en konto.
Hei,
Velg en annen konto.
Du har flere kontoer
Velg kontoen du vil logge på med.

Du bruker oppdateringsspørringer i Access til å legge til, endre eller slette informasjonen i en eksisterende post. Du kan se på oppdateringsspørringer som en kraftig utgave av dialogboksen Søk og erstatt. Du kan ikke bruke en oppdateringsspørring til å legge til nye poster i en database eller til å slette poster fra en database.

Hvis du vil legge til nye poster i en database, bruker du en tilføyingsspørring, og hvis du vil slette hele poster fra en database, bruker du en slettespørring.

I denne artikkelen

Oversikt

Her er likhetene og forskjellene mellom Søk og erstatt og en oppdateringsspørring

På samme måte som i dialogboksen Søk og erstatt kan du bruke en oppdateringsspørring til å angi hvilken verdi som skal erstattes, og hva den nye verdien er.

I motsetning til dialogboksen Søk og erstatt kan du gjøre følgende med en oppdateringsspørring:

 • Bruke vilkår som ikke avhenger av verdien du vil erstatte.

 • Oppdatere flere poster samtidig.

 • Endre poster i mer enn én tabell samtidig.

Begrensninger på felt som kan oppdateres

En oppdateringsspørring kan ikke brukes til å oppdatere data i følgende felttyper:

 • Beregnede felt    Verdiene i beregnede felt er ikke plassert i tabeller permanent. De finnes bare midlertidig i minnet i datamaskinen når Access beregner dem. Ettersom beregnede felt ikke har et permanent lagringssted, kan du ikke oppdatere dem.

 • Felt fra en totalverdispørring eller krysstabellspørring    Verdiene i disse spørringstypene beregnes, og kan derfor ikke oppdateres av en oppdateringsspørring.

 • Autonummer-felt    Verdiene i Autonummer-felt er utformet slik at de bare endres når du legger til en post i en tabell.

 • Felt i spørringer etter unike verdier og unike poster    Verdiene i slike spørringer oppsummeres. Enkelte av verdiene representerer en enkelt post, og andre representerer flere poster. Oppdateringen er ikke mulig fordi det er umulig å fastslå hvilke poster som ble utelatt som kopier, og derfor er det ikke mulig å oppdatere alle de nødvendige postene. Denne begrensningen gjelder uansett om du bruker en oppdateringsspørring eller forsøker å oppdatere data manuelt ved å skrive inn verdier i et skjema eller et dataark.

 • Felt i en unionsspørring    Du kan ikke oppdatere data fra felt i en unionsspørring fordi hver post som vises i to eller flere datakilder, bare vises én gang i unionsspørringsresultatet. Fordi enkelte like poster fjernes fra resultatene, kan ikke alle de nødvendige postene oppdateres.

 • Felt som er primærnøkler    I enkelte tilfeller, for eksempel hvis primærnøkkelfeltet brukes i en tabellrelasjon, kan du ikke oppdatere feltet ved å bruke en spørring med mindre du først angir relasjonen til automatisk gjennomgripende oppdateringer.

  Obs!: Når du oppdaterer gjennomgripende, oppdaterer Access automatisk sekundærnøkkelverdier når du endrer en primærnøkkelverdi i en overordnet tabell.

Øverst på siden

Bruke en oppdateringsspørring

Den beste fremgangsmåten for å opprette en oppdateringsspørring, er å først opprette en utvalgsspørring som identifiserer postene du vil oppdatere, og deretter konvertere denne spørringen til en oppdateringsspørring du kan kjøre for å oppdatere postene. Ved å velge data først kan du kontrollere at du oppdaterer postene du ønsker, før du faktisk endrer data.

Tips!: Sikkerhetskopier databasen før du kjører en oppdateringsspørring. Du kan ikke angre resultatene av en oppdateringsspørring, og hvis du forandrer mening, kan du alltid tilbakeføre endringene hvis du lager en sikkerhetskopi.

Sikkerhetskopiere databasen

 1. Klikk påFil-fanen, og klikk deretter på Lagre som

 2. Klikk Sikkerhetskopier database til høyre under Avansert.

 3. Angi navn og plassering for sikkerhetskopien i dialogboksen Lagre sikkerhetskopi som, og klikk deretter Lagre.

  Den opprinnelige filen lukkes, en sikkerhetskopi opprettes, og deretter åpnes den opprinnelige filen på nytt.

  Hvis du vil gå tilbake til en sikkerhetskopi, lukker du den opprinnelige filen og endrer navnet på den, slik at sikkerhetskopien kan bruke navnet til originalversjonen. Tilordne navnet på originalversjonen til sikkerhetskopien, og åpne deretter sikkerhetskopien med nytt navn i Access.

I denne delen

Trinn 1: Opprette en utvalgsspørring for å identifisere postene som skal oppdateres

 1. Åpne databasen som inneholder postene du vil oppdatere.

 2. Klikk på Spørringsutforming i Spørringer-gruppen på Opprett-fanen. 

 3. Klikk kategorien Tabeller.

 4. Merk tabellen(e) som inneholder postene som du vil oppdatere, klikk Legg til, og klikk deretter Lukk.

  Tabellen(e) vises som ett eller flere vinduer i spørringsutformingen, og vinduene viser alle feltene i hver tabell. Denne illustrasjonen viser spørringsutformingen med en vanlig tabell.

  En tabell i spørringsutformeren

  1. Tabell som vises i spørringsutformingen

  2. Utformingsrutenett for spørring

 5. Dobbeltklikk feltene du vil oppdatere i tabellvinduene. De merkede feltene vises i Felt-raden i utformingsrutenettet for spørringen.

  Du kan legge til ett tabellfelt per kolonne i utformingsrutenettet for spørringen.

  Hvis du vil legge til alle feltene raskt i en tabell, dobbeltklikker du stjernen (*) øverst i listen over tabellfelt i tabellvinduet. Denne illustrasjonen viser utformingsrutenettet for spørringen med alle feltene lagt til.

  En spørring med alle tabellfeltene lagt til

 6. Hvis du vil begrense spørringsresultatene basert på feltverdier, angir du vilkårene du vil bruke for å begrense resultatene i Vilkår-raden, i utformingsrutenettet for spørring.

  Tabell med eksempelvilkår

  Følgende tabell viser noen eksempelvilkår og forklarer hvordan de virker inn på resultatene av en spørring.

  Obs!: Mange av eksemplene i denne tabellen bruker jokertegn for å gjøre spørringen mer fleksibel eller omfattende.

  Vilkår

  Effekt

  >234

  Returnerer alle tall som er større enn 234. Hvis du vil finne alle tall som er mindre enn 234, bruker du < 234.

  >="Cajhen"

  Returnerer alle postene fra Cajhen gjennom hele alfabetet.

  Mellom #02.02.2020# Og #01.12.2020#

  Returnerer datoer fra 02.02.2017 til 01.12.2017 (ANSI-89). Hvis databasen bruker jokertegnene ANSI-92, bruker du enkle anførselstegn (') i stedet for nummertegn (#). Eksempel: Mellom '02.02.2020' og '01.12.2020'.

  Not "Tyskland"

  Finner alle poster der innholdet i feltet ikke er nøyaktig lik "Tyskland." Vilkåret returnerer postene som inneholder tegn i tillegg til "Tyskland," for eksempel "Tyskland (euro)" eller "Europa (Tyskland)".

  Not "T*"

  Finner alle poster unntatt poster som starter med T. Hvis databasen bruker jokertegnsettet ANSI-92, bruker du prosenttegnet (%) i stedet for stjernen (*).

  Not "*t"

  Finner alle poster som ikke slutter på t. Hvis databasen bruker jokertegnsettet ANSI-92, bruker du prosenttegnet (%) i stedet for stjernen (*).

  In(Canada,UK)

  Finner alle poster i en liste som inneholder Canada eller UK.

  Like "[A-D]*"

  Finner alle poster som begynner med bokstaven A til og med D i et tekstfelt. Hvis databasen bruker ANSI-92-jokertegnsettet, bruker du prosenttegnet (%) i stedet for stjernen (*).

  Like "*ar*"

  Finner alle poster som inkluderer bokstavrekkefølgen "ar". Hvis databasen bruker ANSI-92-jokertegnsettet, bruker du prosenttegnet (%) i stedet for stjernen (*).

  Like "Maison Dewe?"

  Finner alle poster som begynner med "Maison" og inneholder en andre streng på fem bokstaver der de første fire bokstavene er "Dewe", og den siste bokstaven er ukjent. Hvis databasen bruker jokertegnsettet ANSI-92, bruker du understrekingstegnet (_) i stedet for spørsmålstegnet ?.

  #2/2/2020#

  Finner alle poster for 2. februar 2020. Hvis databasen bruker jokertegnsettet ANSI-92, omslutter du datoen med enkle anførselstegn (') i stedet for nummertegn (#); for eksempel ('02.02.2020').

  < Date() - 30

  Bruker funksjonen Dato til å returnere alle datoer som er eldre enn 30 dager.

  Date()

  Bruker funksjonen Dato til å returnere alle poster som inneholder dagens dato.

  Between Date() And DateAdd("M", 3, Date())

  Bruker funksjonene Dato og DateAdd til å returnere alle poster mellom dagens dato og tre måneder fra dagens dato.

  Er null

  Returnerer alle poster som inneholder en nullverdi (tom eller udefinert).

  Er ikke null

  Returnerer alle poster som inneholder en verdi.

  ""

  Returnerer alle poster som inneholder en tom streng. Du kan bruke tomme strenger når du vil legge til en verdi i et obligatorisk felt, men du ikke kjenner denne verdien ennå. Et felt kan for eksempel kreve et faksnummer, men noen av kundene dine har kanskje ikke faksmaskiner. I slike tilfeller angir du et par doble anførselstegn uten mellomrom ("") i stedet for et tall.

 7. Klikk Kjør i Resultater-gruppen i kategorien Spørringsutforming.

 8. Kontroller at spørringen returnerer postene du vil oppdatere.

 9. Hvis du vil fjerne felt du ikke vil inkludere i spørringsutformingen, merker du feltene og trykker deretter DEL.

 10. Hvis du vil legge til felt som du vil inkludere i spørringsutformingen, drar du tilleggsfeltene til utformingsrutenettet for spørringen.

Trinn 2: Oppdatere postene

 1. Klikk Oppdater i Spørringstype-gruppenfanen Spørringsutforming.

  Denne fremgangsmåten viser deg hvordan du endrer en utvalgsspørring til en oppdateringsspørring. Når du gjør dette, legger Access til Oppdater i raden i utformingsrutenettet for spørringen. Illustrasjonen nedenfor viser en oppdateringsspørring som returnerer alle aktiva som er kjøpt etter 5. januar 2005, og endrer plasseringen til «Lager 3» for alle postene som oppfyller dette vilkåret.

  En oppdateringsspørring med ett enkelt oppdateringsvilkår

 2. Finn feltet som inneholder dataene du vil endre, og skriv deretter inn uttrykket (endringsvilkårene) i Oppdater til-raden for dette feltet.

  Du kan bruke et hvilket som helst gyldig uttrykk i Oppdater til-raden.

  Tabell med eksempeluttrykk

  Denne tabellen viser noen eksempeluttrykk, og forklarer hvordan de endrer data.

  Uttrykk

  Resultat

  Selger

  Endrer en tekstverdi til Selger i et Kort tekst-felt.

  #8/10/20#

  Endrer en datoverdi til 10.01.20 i et dato/klokkeslett-felt.

  Ja

  Endrer Nei-verdien til Ja i et Ja/nei-felt.

  "ART" & [Artikkelnummer]

  Legger til ART i begynnelsen av hvert angitte artikkelnummer.

  [Enhetspris] * [Antall]

  Multipliserer verdiene i felt kalt Enhetspris og Antall.

  [Frakt] * 1,5

  Øker verdiene i et felt kalt Frakt, med 50 prosent.

  DSUMMER("[Quantity] * [UnitPrice]",
  "Ordredetaljer", "[ProductID]=" & [ProductID])

  Der ProduktID-verdiene i den gjeldende tabellen samsvarer med ProduktID-verdiene i en tabell kalt Ordredetaljer, oppdaterer dette uttrykket totalt salg ved å multiplisere verdiene i et felt kalt Antall med verdiene i et felt kalt EnhetsPris. I uttrykket brukes funksjonen DSum fordi den kan brukes med flere tabeller og tabellfelt.

  Right([MottakerPostnummer], 5)

  Korter av (fjerner) tegnene lengst til venstre i en tekststreng eller en numerisk streng, og lar de fem tegnene lengst til høyre stå.

  IIf(IsNull([Enhetspris]), 0, [Enhetspris])

  Endrer en nullverdi (ukjent eller udefinert) til en nullverdi (0) i et felt kalt Enhetspris.

 3. Klikk Kjør i Resultater-gruppen i kategorien Spørringsutforming.

  Det vises en advarsel.

 4. Klikk Ja for å kjøre spørringen og oppdatere dataene.

  Obs!: Når du kjører spørringen, vil du kanskje legge merke til at enkelte felt mangler fra resultatsettet. Hvis spørringen inneholder felt som du ikke oppdaterer, vises ikke disse feltene i resultatene som standard. Du kan for eksempel inkludere ID-felt fra to tabeller for å sørge for at spørringen identifiserer og oppdaterer de riktige postene. Hvis du ikke oppdaterer disse ID-feltene, vises de ikke i resultatene.

Til toppen av siden

Oppdatere data fra én tabell til en annen

Når du skal oppdatere data fra én tabell til en annen, bør du vurdere følgende regel: Datatypene for kilde- og målfeltene må enten samsvare eller være kompatible.

Når du oppdaterer data fra én tabell til en annen, og bruker kompatible datatyper i stedet for samsvarende datatyper, konverterer i tillegg Access datatypene for disse feltene i måltabellen. Derfor kan det hende at noen av dataene i målfeltene blir avkortet (slettet). I delen Begrensninger for konvertering av datatyper beskrives hvordan du kan og ikke kan konvertere datatyper. Tabellen i denne delen forklarer også når konvertering av en datatype kan endre eller fjerne noen av eller alle dataene i et felt, og hvilke data som kan bli fjernet.

Prosessen for å oppdatere data fra én tabell til en annen følger disse grunnleggende trinnene:

 1. Opprette en oppdateringsspørring og legge til både kilde- og måltabellene i spørringen.

 2. Slå sammen disse tabellene for feltene som inneholder den relaterte informasjonen.

 3. Legge til navnene på målfeltene i Felt-raden i utformingsrutenettet for spørringen.

 4. Legge til navnene på kildefeltene i Oppdater til-raden i utformingsrutenettet for spørringen ved hjelp av denne syntaksen: [kildetabell].[kildefelt].

Trinnene i dette avsnittet forutsetter at du bruker to like tabeller. I dette eksemplet ligger Klienter-tabellen i en database som du nylig har arvet, og den inneholder mer oppdaterte data enn Kunder-tabellen. Du kan se at noen av ledernavnene og adressene er endret. Du bestemmer derfor at du vil oppdatere Kunder-tabellen med dataene fra Klienter-tabellen.

Klienter-tabellen

Klient-ID

Navn

Adresse

Poststed

Delstat/område

Postnummer

Land/område

Telefon

Kontakt

1

Baldwin Museum of Science

1 Main St.

New York

NY

12345

USA

(505) 555-2122

Josh Barnhill

2

Blue Yonder Airlines

52 1st St.

Boston

MA

23456

USA

(104) 555-2123

Waleed Heloo

3

Coho Winery

3122 75th Ave. S.W.

Seattle

WA

34567

USA

(206) 555-2124

Pica Guido

4

Contoso Pharmaceuticals

1 Contoso Blvd.

London

Bucks

NS1 EW2

England

(171) 555-2125

Zoltan Harmuth

5

Fourth Coffee

Calle Smith 2

Mexico City

56789

Mexico

(7) 555-2126

Julian Price

6

Consolidated Messenger

3123 75th St. S.

Seattle

WA

34567

USA

(206) 555-2125

Miles Reid

7

Graphic Design Institute

1587 Office Pkwy

Tampa

FL

87654

USA

(916) 555-2128

Tzipi Butnaru

8

Litware, Inc.

3 Microsoft Way

Portland

OR

31415

USA

(503) 555-2129

Brian Smith

9

Tailspin Toys

4 Microsoft Way

Portland

OR

31415

USA

(503) 555-2233

Phil Gibbins

Kunder-tabellen

Kunde-ID

Navn

Adresse

Poststed

Delstat/område

Postnummer

Land eller område

Telefon

Overordnet

1

Baldwin Museum of Science

1 Main St.

New York

NY

12345

USA

(505) 555-2122

Steve Riley

2

Blue Yonder Airlines

52 1st St.

Boston

MA

23456

USA

(104) 555-2123

Waleed Heloo

3

Coho Winery

3122 75th Ave. S.W.

Seattle

WA

34567

USA

(206) 555-2124

Pica Guido

4

Contoso Pharmaceuticals

1 Contoso Blvd.

London

Bucks

NS1 EW2

England

(171) 555-2125

Zoltan Harmuth

5

Fourth Coffee

Calle Huevos 134

Mexico City

56789

Mexico

(7) 555-2126

Julian Price

6

Consolidated Messenger

3123 75th St. S.

Seattle

WA

34567

USA

(206) 555-2125

Christine Hughes

7

Graphic Design Institute

67 Big St.

Tampa

FL

87654

USA

(916) 555-2128

Dana Birkby

8

Litware, Inc.

3 Microsoft Way

Portland

OR

31415

USA

(503) 555-2129

Jesper Aaberg

9

Tailspin Toys

4 Microsoft Way

Portland

OR

31415

USA

(503) 555-2233

Phil Gibbins

Husk at selv om datatypene for hvert tabellfelt ikke trenger å samsvare, må de være kompatible. Access må kunne konvertere dataene i kildetabellen til en type som måltabellen kan bruke. I noen tilfeller kan konverteringsprosessen slette noen data. Hvis du vil ha mer informasjon om begrensninger når du konverterer datatyper, kan du se avsnittet Begrensninger for datatypekonverteringer.

Opprette og kjøre oppdateringsspørringen

Obs!: De følgende trinnene forutsetter at du bruker de to eksempeltabellene ovenfor. Du kan tilpasse trinnene slik at de passer til dataene du bruker.

 1. Klikk på Spørringsutforming i Spørringer-gruppen på Opprett-fanen. 

 2. Velg Legg til tabeller.

 3. Dobbeltklikk kilde- og måltabellene for å legge dem til i spørringen. Hver tabell vises i et vindu i spørringsutformingen.

 4. I de fleste tilfeller sammenføyes automatisk relaterte felt i en spørring. Hvis du vil sammenføye felt som inneholder relatert informasjon, manuelt, kan du dra det relaterte feltet fra én tabell til det tilsvarende feltet i den andre tabellen.

  Hvis du bruker eksempeltabellene ovenfor, drar du feltet Klient-ID til feltet Kunde-ID. Access oppretter en relasjon mellom disse feltene i de to tabellene, og bruker denne relasjonen til å slå sammen relaterte poster.

 5. Klikk Oppdater i Spørringstype-gruppenfanen Spørringsutforming.

 6. Dobbeltklikk feltene som du vil oppdatere, i måltabellen. Hvert felt vises i Felt-raden i utformingsrutenettet for spørringen.

  Hvis du bruker eksempeltabellene, legger du til alle feltene unntatt feltet Kunde-ID. Legg merke til at navnet på måltabellen vises i Tabell-raden i utformingsrutenettet.

 7. Legg til navnet på kildetabellen og feltet i kildetabellen som svarer til feltet i måltabellen i hver kolonne som inneholder et målfelt, i Oppdater til-raden i spørringen, og pass på at du bruker denne syntaksen: [Tabell].[Felt], der du omslutter tabell- og feltnavnene med hakeparenteser og skiller tabell- og feltnavn med et punktum.

  Denne illustrasjonen viser en del av utformingsrutenettet og bruker eksempeltabellene. Legg merke til syntaksen for tabell- og feltnavnene i raden Oppdater til.

  En spørring som oppdaterer én tabell med data fra en annen

  Når du fortsetter, må du huske at du må stave tabell- og feltnavnene i Oppdater til-raden riktig, og det må være samsvar med tegnsetting i de opprinnelige tabell- og feltnavnene. Det må imidlertid ikke være samsvar med store/små bokstaver.

 8. Klikk Kjør i Resultater-gruppen i kategorien Spørringsutforming.

 9. Klikk Ja når du blir spurt om du vil bekrefte oppdateringen.

Begrensninger for konvertering av datatyper

Den følgende tabellen viser datatypene som finnes i Access, forklarer eventuelle begrensninger for hvordan du konverterer datatyper og beskriver kort eventuelt datatap som kan oppstå under konverteringen.

Konverter til denne typen

Fra denne typen

Endringer eller begrensninger

Kort tekst

Lang tekst

Access sletter alle tegn, bortsett fra de første 255.

Tall

Ingen begrensninger.

Dato/klokkeslett

Ingen begrensninger.

Valuta

Ingen begrensninger.

Autonummer

Ingen begrensninger.

Ja/nei

Verdien -1 (Ja i et Ja/Nei-felt) konverteres til Ja. Verdien 0 (Nei i et Ja/Nei-felt) konverteres til Nei.

Hyperkobling

Access avkorter koblinger som er lengre enn 255 tegn.

Lang tekst

Kort tekst

Ingen begrensninger.

Tall

Ingen begrensninger.

Dato/klokkeslett

Ingen begrensninger.

Valuta

Ingen begrensninger.

Autonummer

Ingen begrensninger.

Ja/nei

Verdien -1 (Ja i et Ja/Nei-felt) konverteres til Ja. Verdien 0 (Nei i et Ja/Nei-felt) konverteres til Nei.

Hyperkobling

Ingen begrensninger.

Tall

Kort tekst

Tekst må bestå av tall, gyldig valuta og skilletegn for desimaler. Antallet tegn i et tekstfelt må være innenfor størrelsesgrensen som er angitt for tallfelt.

Lang tekst

Feltet Lang tekst må bare inneholde tekst og gyldige skilletegn for valuta og desimaltegn. Antall tegn i feltet Lang tekst må være innenfor størrelsen som er angitt for Tall-feltet.

Tall, men med en annen feltstørrelse eller presisjon

Verdier må ikke være større eller mindre enn det den nye feltstørrelsen kan lagre. Hvis du endrer presisjon, kan Access avrunde enkelte verdier.

Dato/klokkeslett

Datoene du kan konvertere, avhenger av størrelsen på det aktuelle tallfeltet. Husk at Access lagrer alle datoer som seriedatoer, og datoverdier som flytende heltall med dobbel presisjon.

Access bruker 30. desember 1899 som dato 0. Datoer utenfor området 18. april 1899 og 11. september 1900 overskrider størrelsen på et Byte-felt. Datoer utenfor området 13. april 1810 og 16. september 1989 overskrider størrelsen på et heltallsfelt.

Hvis du vil kunne bruke alle mulige datoer, setter du egenskapen Feltstørrelse for det aktuelle tallfeltet til Langt heltall eller større.

Valuta

Verdier må ikke overskride (eller falle under) størrelsesgrensen som er angitt for et felt. Du kan for eksempel konvertere et valutafelt til et heltallsfelt bare hvis disse verdiene er større enn 255 og ikke overskrider 32 767.

Autonummer

Verdier må være innenfor størrelsesgrensen som er angitt for et felt.

Ja/nei

Ja-verdier konverteres til -1. Nei-verdier konverteres til 0.

Dato/klokkeslett

Kort tekst

Opprinnelig tekst må være en gjenkjennelig kombinasjon av dato eller dato/klokkeslett. Eksempel: 18.01.2020.

Lang tekst

Opprinnelig tekst må være en gjenkjennelig kombinasjon av dato eller dato/klokkeslett. Eksempel: 18.01.2020.

Tall

Verdien må være mellom -657 434 og 2 958 465,99998843.

Valuta

Verdien må være mellom kr -657 434 og kr 2 958 465,9999.

Autonummer

Verdien må overskride -657 434 og være mindre enn 2 958 466.

Ja/nei

Verdien -1 (Ja) konverteres til 29. desember 1899. Verdien 0 (Nei) konverteres til midnatt (kl. 12:00).

Valuta

Kort tekst

Teksten må bestå av tall og gyldige skilletegn.

Lang tekst

Teksten må bestå av tall og gyldige skilletegn.

Tall

Ingen begrensninger.

Dato/klokkeslett

Ingen begrensninger, men Access kan runde av verdien.

Autonummer

Ingen begrensninger.

Ja/nei

Verdien -1 (Ja) konverteres til $ 1, og verdien 0 (Nei) konverteres til 0 $.

Autonummer

Kort tekst

Ikke tillatt hvis Autonummer-feltet brukes som primærnøkkel.

Lang tekst

Ikke tillatt hvis Autonummer-feltet brukes som primærnøkkel.

Tall

Ikke tillatt hvis Autonummer-feltet brukes som primærnøkkel.

Dato/klokkeslett

Ikke tillatt hvis Autonummer-feltet brukes som primærnøkkel.

Valuta

Ikke tillatt hvis Autonummer-feltet brukes som primærnøkkel.

Ja/nei

Ikke tillatt hvis Autonummer-feltet brukes som primærnøkkel.

Ja/nei

Kort tekst

Originalteksten må bare være Ja, Nei, Sann, Usann, På eller Av.

Lang tekst

Originalteksten må bare være Ja, Nei, Sann, Usann, På eller Av.

Tall

Tom verdi eller nullverdi konverteres til Nei. Alle andre verdier konverteres til Ja.

Dato/klokkeslett

Null eller 12:00:00 konverteres til Nei. Alle andre verdier konverteres til Ja.

Valuta

Tomme verdier og nullverdier konverteres til Nei. Alle andre verdier konverteres til Ja.

Autonummer

Alle verdier konverteres til Ja.

Hyperkobling

Kort tekst

Hvis originalteksten inneholder en gyldig webadresse, for eksempel adatum.com, www.adatum.com eller http://www.adatum.com, konverterer Access teksten til en hyperkobling. Access prøver å konvertere andre verdier, hvilket betyr at du ser understreket tekst, og at musepekeren endres når du peker på koblingen, men koblingen fungerer ikke. Teksten kan inneholde en hvilken som helst gyldig webprotokoll, inkludert http://, gopher://, telnet://, ftp:// og wais://.

Lang tekst

Se forrige oppføring. Samme begrensninger gjelder.

Tall

Ikke tillatt når et tallfelt er en del av en relasjon. Hvis den opprinnelige verdien har et gyldig IP-adresseformat (fire tresifrede tallgrupper atskilt med punktum: nnn.nnn.nnn.nnn) og tallene sammenfaller med en webadresse, resulterer konverteringen i en gyldig kobling. Hvis ikke, føyer Access til http:// i begynnelsen for hver verdi, og de resulterende koblingene er ikke gyldige.

Dato/klokkeslett

Access føyer til http:// i begynnelsen for hver adresse, men de resulterende koblingene vil nesten aldri fungere.

Valuta

Access føyer til http:// i begynnelsen for hver verdi, men i likhet med datoer, vil de resulterende koblingene nesten aldri fungere.

Autonummer

Ikke tillatt når Autonummer-feltet er en del av en relasjon. Access føyer til http:// i begynnelsen for hver verdi, men de resulterende koblingene vil nesten aldri fungere.

Ja/nei

Access konverterer alle Ja-verdier til -1 og alle Nei-verdier til 0 og føyer til http:// i begynnelsen for hver verdi. De resulterende koblingene vil ikke fungere.

Til toppen av siden

Stoppe deaktivert modus for å hindre blokkering av en spørring

Hvis du prøver å kjøre en redigeringsspørring og det virker som ingen ting skjer, kontrollerer du om følgende melding vises på statuslinjen i Access:

Handlingen eller hendelsen ble blokkert av deaktivert modus.

Alle redigeringsspørringer (oppdaterings-, tilføyings-, slette- eller lag tabell-spørringer) deaktiveres som standard med mindre databasen er på en klarert plassering eller databasen er signert og klarert. Hvis du ikke har utført noen av disse handlingene, kan du likevel aktivere spørringen for den gjeldende databaseøkten ved å klikke Aktiver innhold på meldingslinjen.

Øverst på siden

SQL-versjon: UPDATE-setningen

Hvis du vant til å arbeide med SQL, kan du også skrive en UPDATE-setning ved å bruke SQL-visning. Hvis du vil bruke SQL-visningen, oppretter du en tom, ny spørring, og deretter bytter du til SQL-visningen.

Denne delen viser syntaksen for og et eksempel på en UPDATE-setning.

Syntaks

UPDATE tabell    SET nyverdi    WHERE vilkår;

UPDATE-setningen har følgende deler:

Del

Beskrivelse

tabell

Navnet på tabellen som inneholder dataene du vil endre.

nyverdi

Et uttrykk som bestemmer verdien som skal settes inn i et bestemt felt i de oppdaterte postene.

vilkår

Et uttrykk som bestemmer hvilke poster som skal oppdateres. Bare poster som oppfyller uttrykket, oppdateres.

Kommentarer

UPDATE-setningen er spesielt nyttig når du vil endre mange poster eller når postene du vil endre, er i flere tabeller.

Du kan endre flere felt om gangen. I følgende eksempel økes ordrebeløpsverdiene med ti prosent og fraktverdiene med tre prosent for befraktere i Storbritannia:

UPDATE Orders

SET OrderAmount = OrderAmount * 1.1,

Freight = Freight * 1.03

WHERE ShipCountry = 'UK';

Øverst på siden

Trenger du mer hjelp?

Vil du ha flere alternativer?

Utforsk abonnementsfordeler, bla gjennom opplæringskurs, finn ut hvordan du sikrer enheten og mer.

Fellesskap hjelper deg med å stille og svare på spørsmål, gi tilbakemelding og høre fra eksperter med stor kunnskap.

Var denne informasjonen nyttig?

Hvor fornøyd er du med språkkvaliteten?
Hva påvirket opplevelsen din?
Når du trykker på Send inn, blir tilbakemeldingen brukt til å forbedre Microsoft-produkter og -tjenester. IT-administratoren kan samle inn disse dataene. Personvernerklæring.

Takk for tilbakemeldingen!

×