Logg på med Microsoft
Logg på, eller opprett en konto.
Hei,
Velg en annen konto.
Du har flere kontoer
Velg kontoen du vil logge på med.

Dette kapitlet handler om hvordan du kan lese tekst med Skjermleser. Du kan også få detaljer om formateringen av teksten du leser. 

Den første og enkleste måten å lese tekst med Skjermleser på er å bruke piltastene til å navigere gjennom tekst, hvis du er i et dokument i et tekstbehandlingsprogram, for eksempel Microsoft Word. 

Du kan også bruke skannemodus til å lese tekst. Hvis du vil aktivere søkemodus, trykker du skjermleser + mellomromstasten. Bruk deretter PIL OPP og PIL NED for å lese etter avsnitt og PIL VENSTRE og PIL HØYRE for å lese etter tegn. Hvis du vil vite mer om skannemodus, går du til Kapittel 3: Bruke skannemodus.

Tips!: Skjermleser-tasten er en endringstast i Skjermleser-kommandoene. Både Caps Lock-tasten og Insert-tasten fungerer som Skjermleser-tasten som standard. Hvis du vil ha mer informasjon om Skjermleser-tasten, kan du gå til  Kapittel 2: Grunnleggende om Skjermlesereller Tillegg B: Tastaturkommandoer og berøringsbevegelser for Skjermleser.

Når du vil ha mer kontroll over hvilken tekst du leser, finnes det en rekke tekstlesingskommandoer du kan bruke til å navigere gjennom og lese tekst. Nedenfor finner du noen grunnleggende kommandoer for å komme i gang. Hvis du vil vise alle lesekommandoene, går du til Tillegg B: Tastaturkommandoer og berøringsbevegelser for Skjermleser

 • Trykk på CTRL for å stoppe lesingen.

 • Hvis du vil lese tittelen på vinduet, trykker du skjermleser + T.

 • Hvis du vil lese et vindu, trykker du skjermleser + W.

  Tips!: Når du leser en nettside eller en e-postmelding, gjelder Skjermleser-kommandoer for innholdet på siden eller i e-postmeldingen, og ikke i nettleseren eller programmet. Du navigerer bort fra innholdet ved å trykke på tabulatortasten eller bruke en snarvei i programmet. 

Les bestemte mengder med tekst 

Skjermleser tilbyr metoder for å lese tekst etter side, avsnitt, linje, setning, ord og tegn. 

Lese tekst fra gjeldende plassering 

 • Hvis du vil lese gjeldende element, trykker du skjermleser + TAB.

 • Hvis du vil lese fra der fokuset eller markøren er, trykker du skjermleser + R.

 • Hvis du vil begynne å lese et dokument fra begynnelsen, trykker du på Skjermleser + Ctrl + R eller Skjermleser + PIL NED.

 • Hvis du vil lese tekst fra begynnelsen til markøren er, trykker du på Skjermleser + SKIFT + J eller Skjermleser + ALT + Home.

Lese tekst linje etter linje 

 • Hvis du vil lese gjeldende linje, trykker duskjermleser + I eller Skjermleser + PIL OPP.

 • Hvis du vil lese neste linje, bruker du Skjermleser + O.

 • Hvis du vil lese forrige linje, skjermleser + U.

Les tekst etter setning 

 • Hvis du vil lese den neste setningen, trykker du skjermleser + CTRL + PUNKTUM (.).

 • Hvis du vil lese gjeldende setning, trykker du skjermleser + Ctrl + Komma (,).

 • Hvis du vil lese forrige setning, trykker du skjermleser + CTRL + M.

Lese tekst etter ord 

 • Hvis du vil lese gjeldende ord, trykker du skjermleser + K eller Skjermleser + Ctrl + 5 (numerisk tastatur). Når du trykker på en av kommandoene to ganger på rad, staver Skjermleser ordet.

 • Hvis du vil lese det neste ordet, trykker du skjermleser + L eller Skjermleser + Ctrl + Pil høyre.

 • Hvis du vil lese forrige ord, trykker du skjermleser + J eller Skjermleser + Ctrl + Pil venstre.

Lese tekst tegn for tegn 

 • Hvis du vil lese gjeldende tegn, trykker du skjermleser + komma (,). Når du trykker på kommandoen to ganger på rad, leser Skjermleser tegnet fonetisk.

 • Hvis du vil lese neste tegn, trykker du skjermleser + punktum (.).

 • Hvis du vil lese det forrige tegnet, trykker du skjermleser + M.

Lese tekst etter side 

 • Hvis du vil lese gjeldende side, trykker du skjermleser + CTRL + I.

 • Hvis du vil lese neste side, trykker du skjermleser + CTRL + O.

 • Hvis du vil lese forrige side, trykker du skjermleser + CTRL + U.

Lese tekst etter avsnitt 

 • Hvis du vil lese gjeldende avsnitt, trykker du skjermleser + CTRL + K.

 • Hvis du vil lese neste avsnitt, trykker du skjermleser + CTRL + L.

 • Hvis du vil lese forrige avsnitt, trykker du skjermleser + CTRL + J.

Få mer informasjon om tekst 

Skjermleser gir ulike nivåer av informasjon om kontrollene og egenskapene for tekst, og dette kalles detaljnivåer. Hvis du vil endre detaljnivået, trykker du på Skjermleser + V eller Skjermleser + SKIFT + V til du hører detaljnivået du vil bruke. 

 • Detaljnivå 1: Bare
  tekst Dette nivået lar deg lese raskt uten å høre detaljer om tekst som du ikke trenger å vite. Skjermleser kunngjør ikke koblinger og beskriver ikke tekstformatering, og lar deg arbeide svært raskt med et program du kjenner godt. Dette nivået er ideelt når du leser artikler, bøker og nettsteder med mye tekst.

 • Detaljnivå 2: Noen kontrolldetaljer
  Dette nivået gir mer informasjon enn nivå 1 gjør når du samhandler med et program. Det fungerer best hvis du er kjent med et program og bare trenger veiledning for enkelte kontroller.

 • Detaljnivå 3: Alle kontrolldetaljer
  Dette er standardnivået for Skjermleser. Det gir en fullstendig leseopplevelse med alle detaljer om programmets kontroller mens du samhandler med dem.

 • Detaljnivå 4: Noen tekstdetaljer 
  Dette nivået inneholder de fleste attributter og informasjon om tekst. Det fungerer best i situasjoner der du skriver tekst, for eksempel når du oppretter et dokument.

 • Detaljnivå 5: Alle tekstdetaljer
  Dette nivået gir deg fullstendige detaljer om tekst, for eksempel overskriftsnivå, skrifttype, størrelse, formatering, punktfigur, listetype og mer. Det er spesielt nyttig når du korrekturleser eller redigerer et dokument.

Få mer informasjon om formatering 

Skjermleser gir informasjon om formatering, for eksempel skriftnavn, skriftstørrelse og tekstjustering. Hvis du vil høre formateringsattributter, trykker du skjermleser + F. Hvis du vil høre neste gruppe med formateringsattributter, trykker du skjermleser + F på nytt. Hvis du vil høre den forrige gruppen med formateringsattributter, trykker du skjermleser + SKIFT + F

Informasjon om formatering er delt inn i følgende grupper: 

 • Skriftinformasjon. Skriftnavn, tykkelse, størrelse, kursiv, understreking, understrekingsfarge, gjennomstreking, bakgrunnsfarge, forgrunnsfarge.

 • Avansert skriftinformasjon. Hyperkobling, stil, punktstil, senket skrift, hevet skrift, stil for stor forbokstav, konturstil, overstrekingsfarge, språk.

 • Objektfarge og konturinformasjon. Fylltype (ingen, farge, gradering, bilde eller mønster), fyllfarge, konturfarge, konturtykkelse.

 • Informasjon om avsnittsavstand.Linjeavstand, avstand før avsnitt, avstand etter avsnitt.

 • Informasjon om sidemarg. Toppmarg, bunnmarg, foranstilt marg, etterfølgende marg.

 • Justeringsinformasjon. Vannrett tekstjustering, tekstflytretning, innrykk i første linje, innledende innrykk og etterfølgende innrykk.

 • Informasjon om visuelle effekter. Animasjonsstil, visuelle effekter (gjenspeiling, glød, myke kanter og skråkant).

 • Informasjon om objektoppsett. Midtpunkt, størrelse, rotasjon.

 • Merknadsinformasjon. Merknader som forslag til stavekontroll og grammatikk samt kommentarer.

Hør tegnsetting 

Skjermleser gir deg kontroll over hvor mye tegnsetting du hører når du leser teksten. Trykk på følgende for å endre hvordan tegnsetting leses: 

 • Skjermleser + ALT + VENSTRE HAKEPARENTES ([

 • Skjermleser + ALT + HØYRE HAKEPARENTES (])

Du kan velge blant følgende beskrivelsesnivåer: 

 • Standard. Hør lite til ingen tegnsetting. Naturlige pauser indikerer elementer som kommaer og punktumer.

 • Matematikk. Hør de fleste matematiske symboler.

 • Noen.Hør de fleste samtaletegnsettinger, som f.eks. kommaer og punktumer.

 • Mest. Hør ytterligere symboler, slik as parenteser.

 • Alle. Hør all tegnsetting, inkludert alle spesialsymboler.

Hør store bokstaver og ord 

Som standard leser Skjermleser store bokstaver likt som små bokstaver. Dette betyr at «Word», «WORD» og «ord» høres like ut (selv om forskjellige bokstaver er stor forbokstav i hver).  

Hvis du vil høre når en bokstav er stor forbokstav, kan Skjermleser si «cap» før den, eller lese ordet eller bokstaven i en høyere stemme (med mindre en naturlig stemme brukes). Hvis du vil endre hvordan Skjermleser håndterer stor forbokstav, går du til detaljnivået i Skjermleser og endrer innstillingen Endre hvordan tekst leses med stor forbokstav. Trykk skjermleser + 4 for å veksle mellom alternativene for lesemodus for stor forbokstav.

Lese tekst på andre språk 

Når du leser tekst på et annet språk, velger Skjermleser tekst-til-tale-stemmen automatisk for dette språket hvis det er installert. Hvis du vil vite mer om hvordan du installerer flere tekst-til-tale-stemmer, går du til Vedlegg A: Språk og stemmer som støttes

Hvis tekst-til-tale-stemmen for et språk ikke er installert, sier Skjermleser navnet på språket og leser teksten med standard tekst-til-tale-stemme. 

Neste: Kapittel 5: navigasjon

Gå tilbake til Innholdsfortegnelse

Dette kapitlet handler om hvordan du kan lese tekst med Skjermleser. Du kan også få informasjon om formateringen av teksten du leser.

Den første og enkleste måten å lese tekst med Skjermleser på er å bruke piltastene til å navigere gjennom tekst, hvis du er i et dokument i et tekstbehandlingsprogram, for eksempel Microsoft Word.

Du kan også bruke skannemodus til å lese tekst. Du aktiverer skannemodus ved å trykke på Skjermleser+MELLOMROM. Bruk deretter PIL OPP og PIL NED til å lese av avsnitt og PIL VENSTRE og PIL HØYRE til å lese etter tegn. Hvis du vil vite mer om skannemodus, går du til Kapittel 3: Bruke skannemodus.

Tips!: Skjermleser-tasten er en endringstast i Skjermleser-kommandoene. Både Caps Lock-tasten og Insert-tasten fungerer som Skjermleser-tasten som standard. Hvis du vil ha mer informasjon om Skjermleser-tasten, kan du gå til  Kapittel 2: Grunnleggende om Skjermlesereller Tillegg B: Tastaturkommandoer og berøringsbevegelser for Skjermleser.

Når du vil ha mer kontroll over hvilken tekst du leser, finnes det en rekke tekstlesingskommandoer du kan bruke til å navigere gjennom og lese tekst. Nedenfor finner du noen grunnleggende kommandoer for å komme i gang. Hvis du vil vise alle lesekommandoene, går du til Vedlegg B: Tastaturkommandoer og berøringsbevegelser for Skjermleser.

 • Trykk på CTRL for å stoppe lesingen.

 • Trykk på Skjermleser+T for å lese vindustittelen.

 • Trykk på Skjermleser+W for å lese et vindu.

Tips: Når du leser en nettside eller en e-postmelding, gjelder Skjermleser-kommandoer for innholdet på siden eller i e-postmeldingen, og ikke i nettleseren eller programmet. Du navigerer bort fra innholdet ved å trykke på tabulatortasten eller bruke en snarvei i programmet.

Les bestemte mengder med tekst

Skjermleser tilbyr metoder for å lese tekst etter side, avsnitt, linje, setning, ord og tegn.

Lese teksten fra der du er

 • Trykk på Skjermleser+TAB for å lese gjeldende element.

 • Trykk på Skjermleser+R for å lese fra der fokus eller markøren er.

 • Hvis du vil begynne å lese fra der markøren er, trykker du på Skjermleser + Ctrl + R eller Skjermleser + PIL NED.

 • Trykk på Skjermleser+SKIFT+J eller Skjermleser+ALT+HOME for å lese tekst fra begynnelsen til der markøren er.

Lese tekst linje etter linje

 • Trykk påSkjermleser+I eller Skjermleser+PIL OPP for å lese gjeldende linje.

 • Trykk på Skjermleser+O for å lese neste linje.

 • Trykk på Skjermleser+U for å lese forrige linje.

Les tekst etter setning

 • Hvis du vil lese neste setning, trykker du skjermleser + CTRL + PUNKTUM (.).

 • Trykk på Skjermleser+CTRL+KOMMA (,) for å lese gjeldende setning.

 • Trykk på Skjermleser+CTRL+M for å lese forrige setning.

Lese tekst etter ord

 • Trykk på Skjermleser+K eller Skjermleser+CTRL+ 5 (numerisk tastatur) for å lese gjeldende ord. Når du trykker påen kommando to ganger på rad, staver Skjermleser ordet.

 • Trykk på Skjermleser+L eller Skjermleser+CTRL+PIL HØYRE for å lese neste ord.

 • Trykk på Skjermleser+J eller Skjermleser+CTRL+PIL VENSTRE for å lese forrige ord.

Lese tekst tegn for tegn

 • Hvis du vil lese gjeldende tegn, trykker du skjermleser + komma (,). Når du trykker på kommandoen to ganger på rad, leser Skjermleser tegnet fonetisk.

 • Trykk på Skjermleser+PUNKTUM (.) for å lese neste tegn.

 • Trykk på Skjermleser+M for å lese forrige tegn.

Lese tekst etter side

 • Trykk på Skjermleser+CTRL+I for å lese gjeldende side.

 • Trykk på Skjermleser+CTRL+O for å lese neste side.

 • Trykk på Skjermleser+CTRL+U for å lese forrige side.

Lese tekst etter avsnitt

 • Trykk på Skjermleser+CTRL+K for å lese gjeldnede avsnitt.

 • Trykk på Skjermleser+CTRL+L for å lese neste avsnitt.

 • Trykk på Skjermleser+CTRL+J for å lese forrige avsnitt.

Få mer informasjon om tekst

Skjermleser gir ulike nivåer av informasjon om kontrollene og egenskapene for tekst, og dette kalles detaljnivåer. Du endrer detaljnivået ved å trykke på Skjermleser+V eller Skjermleser+SKIFT+V til du hører ønsket detaljnivå.

 • Detaljnivå 1: Bare
  tekst Dette nivået lar deg lese raskt uten å høre detaljer om tekst som du kanskje ikke trenger å vite. Skjermleser kunngjør ikke koblinger og beskriver ikke tekstformatering, og lar deg arbeide svært raskt med et program du kjenner godt. Dette nivået er ideelt når du leser artikler, bøker og nettsteder med mye tekst.

 • Detaljnivå 2: Noen kontrolldetaljer
  Dette nivået gir mer informasjon enn nivå 1 gjør når du samhandler med et program. Det fungerer best hvis du er kjent med et program og bare trenger veiledning for enkelte kontroller.

 • Detaljnivå 3: Alle kontrolldetaljer
  Dette er standardnivået for Skjermleser. Det gir en fullstendig leseopplevelse med alle detaljer om programmets kontroller mens du samhandler med dem.

 • Detaljnivå 4: Noen tekstdetaljer
  Dette nivået inneholder de fleste attributter og informasjon om tekst. Det fungerer best i situasjoner der du skriver tekst, for eksempel når du oppretter et dokument.

 • Detaljnivå 5: Alle tekstdetaljerDette nivået gir deg fullstendig informasjon om teksten – for eksempel overskriftsnivå, skrifttype, størrelse, formatering, punktform, listetype og mer. Det er spesielt nyttig når du korrekturleser eller redigerer et dokument.

Få mer informasjon om formatering

Skjermleser gir informasjon om formatering, for eksempel skriftnavn, skriftstørrelse og tekstjustering. Trykk på Skjermleser+F for å høre formateringsattributter. Trykk på Skjermleser+F på nytt for å høre neste gruppe med formateringsattributter. Trykk på Skjermleser+SKIFT+F for å høre forrige gruppe med formateringsattributter.

Informasjon om formatering er delt inn i følgende grupper:

 • Skriftinformasjon. Skriftnavn, tykkelse, størrelse, kursiv, understreking, understrekingsfarge, gjennomstreking, bakgrunnsfarge, forgrunnsfarge.

 • Avansert skriftinformasjon. Hyperkobling, stil, punktstil, senket skrift, hevet skrift, stil for stor forbokstav, konturstil, overstrekingsfarge, språk.

 • Objektfarge og konturinformasjon. Fylltype (ingen, farge, gradering, bilde eller mønster), fyllfarge, konturfarge, konturtykkelse.

 • Informasjon om avsnittsavstand. Linjeavstand, avstand før avsnitt, avstand etter avsnitt.

 • Informasjon om sidemarg. Toppmarg, bunnmarg, foranstilt marg, etterfølgende marg.

 • Justeringsinformasjon Vannrett tekstjustering, tekstflytretning, innrykk i første linje, innledende innrykk og etterfølgende innrykk.

 • Informasjon om visuelle effekter. Animasjonsstil, visuelle effekter (gjenspeiling, glød, myke kanter og skråkant).

 • Informasjon om objektoppsett. Midtpunkt, størrelse, rotasjon.

 • Merknadsinformasjon. Merknader som forslag til stavekontroll og grammatikk samt kommentarer.

Hør tegnsetting

Skjermleser gir deg kontroll over hvor mye tegnsetting du hører når du leser teksten. Trykk på følgende for å endre hvordan tegnsetting leses:

 • Skjermleser+ALT+ MINUS (numerisk tastatur)

 • Skjermleser+ALT+minustegnet (-)

 • Skjermleser + ALT + Legg til (numerisk tastatur)

 • Skjermleser+ALT+plusstegnet (+)

Du kan velge blant følgende beskrivelsesnivåer:

 • Standard. Hør lite til ingen tegnsetting. Naturlige pauser indikerer elementer som kommaer og punktumer.

 • Matematikk. Hør de fleste matematiske symboler.

 • Noen. Hør de fleste samtaletegnsettinger, som f.eks. kommaer og punktumer.

 • Mest. Hør ytterligere symboler, slik as parenteser.

 • Alle. Hør all tegnsetting, inkludert alle spesialsymboler.

Hør store bokstaver og ord

Som standard leser Skjermleser store bokstaver likt som små bokstaver. Dette betyr at «Ord», «ORD» og «ord» høres like ut (selv om det er forskjellig bruk av store og små bokstaver).

Hvis du vil høre når en bokstav er stor, kan Skjermleser si «stor» før den eller lese ordet eller bokstaven med en høyere tonehøyde. Hvis du vil endre hvordan Skjermleser håndterer store og små bokstaver, går du til Skjermleser-innstillinger og Endre hvordan ord med store og små bokstaver leses under avsnittet Endre hva du hører når du leser og samhandler.

Lese tekst på andre språk

Når du leser tekst på et annet språk, velger Skjermleser tekst-til-tale-stemmen automatisk for dette språket hvis det er installert. Hvis du vil vite mer om hvordan du installerer flere tekst-til-tale-stemmer, går du til Vedlegg A: Språk og stemmer som støttes.

Hvis tekst-til-tale-stemmen for et språk ikke er installert, sier Skjermleser navnet på språket og leser teksten med standard tekst-til-tale-stemme.

Neste: Kapittel 5: navigasjon

Gå tilbake til Innholdsfortegnelse

Trenger du mer hjelp?

Vil du ha flere alternativer?

Utforsk abonnementsfordeler, bla gjennom opplæringskurs, finn ut hvordan du sikrer enheten og mer.

Fellesskap hjelper deg med å stille og svare på spørsmål, gi tilbakemelding og høre fra eksperter med stor kunnskap.

Finn løsninger på vanlige problemer, eller få hjelp fra en kundestøtterepresentant.

Var denne informasjonen nyttig?

Hvor fornøyd er du med språkkvaliteten?
Hva påvirket opplevelsen din?
Når du trykker på Send inn, blir tilbakemeldingen brukt til å forbedre Microsoft-produkter og -tjenester. IT-administratoren kan samle inn disse dataene. Personvernerklæring.

Takk for tilbakemeldingen!

×