Voorwaarden voor Microsoft-cadeaukaarten

In deze overeenkomst tussen u en Microsoft Corporation (of een van haar partners, afhankelijk van waar u woont) ('wij', 'ons', 'onze' of 'Microsoft') wordt beschreven hoe u met uw Microsoft-account uw cadeaukaarten kunt inwisselen en aankopen kunt doen bij deelnemende winkels die eigendom zijn van ons (gezamenlijk 'Deelnemende Winkels'), met inbegrip van maar niet beperkt tot Windows Store, Windows Mobile Store en Xbox Store. Rekeningsaldi worden uitgegeven en beheerd door Microsoft Corporation, een in Washington gevestigde onderneming, en/of hieraan gelieerde ondernemingen.

Deze Overeenkomst bevat belangrijke bepalingen met betrekking tot onze relatie. Daarnaast is hierin onze Microsoft-serviceovereenkomst opgenomen, met de bepalingen die van toepassing zijn op uw Microsoft-account en (alleen voor inwoners van de VS) een bindende arbitrageclausule en verklaring van afstand inzake groepsvorderingen die van invloed is op uw rechten om geschillen met Microsoft op te lossen.

1. Bereik van de overeenkomst; acceptatie van de voorwaarden

1.1 Welke services vallen onder deze overeenkomst? Deze Overeenkomst is van toepassing op het gebruik van uw Microsoft-account om via compatibele apparaten in aanmerking komende producten van Microsoft of gemachtigde derden ('Producten') aan te schaffen bij Deelnemende Winkels. Voor zover is toegestaan op grond van toepasselijk recht, kunnen we de beschikbaarheid, functies, specificaties en prijzen met betrekking tot uw accountsaldo of de verkrijgbare Producten in de Deelnemende Winkels verruimen, staken, verwijderen of opschorten, hetzij tijdelijk hetzij permanent, op elk moment, zonder aansprakelijkheid, zoals beschreven in deze Overeenkomst.

1.2 Hoe accepteer ik deze overeenkomst? U accepteert deze Overeenkomst wanneer u een cadeaukaart of code koopt, een Microsoft-cadeaukaart of code inwisselt bij uw Microsoft-account of het tegoed in uw Microsoft-account gebruikt om aankopen bij Microsoft-winkels te doen.

1.3 Kan Microsoft deze Overeenkomst wijzigen nadat ik deze heb geaccepteerd? Wij kunnen deze Overeenkomst van tijd tot tijd uitbreiden, wijzigen of er onderdelen uit verwijderen. Als we belangrijke voorwaarden wijzigen die uw rechten, zoals deze in deze Overeenkomst aan u worden gepresenteerd, nadelig zouden beïnvloeden, brengen wij u hiervan op de hoogte, hetzij via uw Microsoft-account, hetzij in een e-mailbericht of via een andere redelijke elektronische methode.

2. Microsoft-accounts

2.1 Heb ik een Microsoft-account nodig? Ja. Om aankopen bij Deelnemende Winkels te doen, moet u een actief Microsoft-account bij ons hebben. U kunt cadeaukaarten inwisselen bij uw Microsoft-account, uw huidige accountsaldo en alle vervaldatums voor promotiesaldi in uw account bekijken, een cadeaukaart kopen en uw aankoopgeschiedenis van cadeaukaarten bekijken, of persoonlijke gegevens wijzigen.

2.2 Hoe voeg ik geld toe aan het saldo van mijn Microsoft-account? U kunt geld aan uw Microsoft-account toevoegen door een Microsoft-cadeaukaart of code in te wisselen. Bij inwisseling wordt de volledige waarde van de kaart of code aan uw accountsaldo toegevoegd. Aanvullende instructies voor het inwisselen worden bij de kaart of code geleverd. Ook kunnen er aanvullende voorwaarden voor de kaart of code gelden. Behalve indien voorgeschreven door toepasselijk recht, kunnen codes niet worden ingewisseld voor contant geld of worden opgewaardeerd Als u in een EU-land woont waar plaatselijke wetgeving de mogelijkheid van een afkoelingsperiode biedt, kunt u niet-ingewisselde cadeaukaarten of codes binnen 14 dagen na aankoop retourneren voor volledige restitutie. U erkent echter dat een kaart of code nadat deze is ingewisseld, niet voor restitutie in aanmerking komt. Als u een cadeaukaart koopt van een andere verkoper dan Microsoft, is het retourbeleid van die verkoper van toepassing. Microsoft is niet aansprakelijk als u uw cadeaukaart of code verliest of kwijtraakt, of als deze wordt gestolen of zonder uw toestemming wordt gebruikt.

2.3 Gelden er vervaldatums of -kosten? Niet-promotiesaldi vervallen niet. Alle promotiesaldi in uw account zijn onderworpen aan een vervaldatum, zoals vermeld in de voorwaarden van de aanbieding. Er gelden geen kosten voor het aanhouden van een saldo in uw account, of u die nu uit een promotie hebt verkregen of anderszins.

2.4 Hoe kan ik aankopen doen bij Deelnemende Winkels? U kunt uw accountsaldo alleen gebruiken om Producten te kopen bij Deelnemende winkels. Niet-vervallen promotiesaldi worden in mindering gebracht (in volgorde van de eerstkomende vervaldatum) bij uw Microsoft-account voordat het overige saldo wordt aangesproken. Als u onvoldoende geld in uw Microsoft-account hebt om een transactie te voltooien, moet u een andere betaalmethode gebruiken die u bij uw Microsoft-account hebt geregistreerd om het resterende aankoopbedrag te voldoen, de gehele aankoop met een andere betaalmethode voldoen in plaats van uw accountsaldo of extra tegoed aan uw Microsoft-account toevoegen.

U kunt uw accountsaldo niet gebruiken voor bepaalde in-app abonnementen of aankopen of om contant geld of een substituut hiervan (zoals cadeaukaarten) te verkrijgen, behalve wanneer daartoe een wettelijke verplichting bestaat. Elke Deelnemende Winkel kan aanvullende aankoopbeperkingen of -uitsluitingen opleggen. Microsoft verleent geen restitutie voor de Producten die we in Deelnemende Winkels verkopen, behalve wanneer daartoe een wettelijke verplichting bestaat. Als we wettelijk verplicht zijn retourzendingen te accepteren, voegen we het oorspronkelijke aankoopbedrag van de Producten aan uw Microsoft-account toe.

2.5 Gelden er beperkingen voor het gebruik van het geld in mijn Microsoft-account bij Deelnemende winkels? De volgende beperkingen en vereisten zijn van toepassing:

  • U moet mogelijk voldoen aan bepaalde hardware- en softwarevereisten, zoals een service voor internettoegang (hiervoor kunnen kosten voor verbindingstijd in rekening worden gebracht), om een Microsoft-cadeaukaart in te wisselen bij uw Microsoft-account en dat geld te gebruiken bij Microsoft-winkels.

  • Tegoed dat in een bepaalde valuta wordt weergegeven, kan alleen worden toegevoegd aan een Microsoft-account dat is geregistreerd in het rechtsgebied dat deze valuta als een officiële valuta erkent en kan vervolgens alleen worden gebruikt bij Deelnemende Winkels die beschikbaar zijn in dat rechtsgebied. Uw accountsaldo kan niet worden geconverteerd naar een andere valuta.

  • Uw accountsaldo is niet-overdraagbaar.

  • Microsoft kan van tijd tot tijd en naar eigen goeddunken aanvullende beperkingen voor accountsaldi opleggen die van toepassing kunnen zijn op uw mogelijkheid om cadeaukaarten in te wisselen voor saldo of betalingen te ontvangen op uw Microsoft-account en dat geld te gebruiken voor aankopen bij Deelnemende Winkels of het aanschaffen en verzenden van cadeaukaarten. Ga naar Beperkingen met betrekking tot het geld in uw Microsoft-account voor meer informatie over deze aanvullende beperkingen voor accountsaldi.

We kunnen extra beperkingen opleggen aan uw mogelijkheid om uw Microsoft-accountsaldo te raadplegen en te gebruiken, of u ertoe verplichten een transactie met een andere betalingsoptie te voltooien om fraude of ongeautoriseerd gebruik te voorkomen.

3. Opschorting; beëindiging; verbeuring

Als u de voorwaarden van deze overeenkomst schendt, kunnen we actie tegen u ondernemen als we dat nodig achten, waaronder opschorting en beëindiging van de toegang tot uw accountsaldo, het kopen of inwisselen van cadeaukaarten, het kopen van Producten of de toegang tot uw Microsoft-account. Wanneer uw accountsaldo of account is opgeschort, raakt u geen rekeningsaldo kwijt, behalve de waarde van promoties die tijdens de opschortingsperiode verlopen. U ontvangt geen krediet op uw Microsoft-account voor de waarde van promoties die tijdens de opschortingsperiode verlopen.

Als we uw Microsoft-account sluiten, betalen we u een eventueel resterend saldo terug, voor zover dit wettelijk verplicht is. We betalen geen promotiesaldo terug of enig saldo dat niet is ingewisseld bij uw Microsoft-account. Voor deze restituties gelden bepaalde voorwaarden die Microsoft van tijd tot tijd kan opleggen.

Als een restitutie is vereist, behouden we ons het recht voor om enig saldo op uw account in te houden ter compensatie van eventueel door ons geleden schade. Als u uw Microsoft-account vrijwillig sluit, restitueren we, waar de wet dat vereist, het resterende saldo op uw account, met uitzondering van een promotiesaldo, afhankelijk van bepaalde voorwaarden die Microsoft van tijd tot tijd kan opleggen, tenzij we in goed vertrouwen fraude of misbruik van uw Microsoft-account vermoeden, in welk geval u mogelijk niet in aanmerking komt voor restitutie.

4. Kennisgevingen aan partijen

Deze Overeenkomst wordt in elektronische vorm beschikbaar gesteld. We kunnen u informatie in elektronische vorm verstrekken over deze Overeenkomst, uw accountsaldo en andere informatie die we volgens de wet moeten verstrekken. We kunnen de vereiste informatie aan u verstrekken via e-mail op het adres dat u hebt opgegeven in uw Microsoft-account of op bepaalde Microsoft-websites. Kennisgevingen per e-mail worden als verstrekt en ontvangen beschouwd wanneer het e-mailbericht is verzonden. Als u geen informatie in elektronische vorm wilt ontvangen, moet u uw accountsaldo niet meer gebruiken.

5. Klantenservice

Als u vragen of opmerkingen hebt met betrekking tot de aanschaf van cadeaukaarten of de toegang tot en het gebruik van uw accountsaldo, problemen hebt met Producten die u hebt aangeschaft met uw accountsaldo of ongeoorloofd gebruik van uw accountsaldo wilt rapporteren, kunt u contact opnemen met de Microsoft-klantenservice.

Eigenschappen

Artikel-id: 10562 - Laatst bijgewerkt: 23 aug. 2016 - Revisie: 3

Feedback