Beperkte fabrieksgarantie

LET OP! Deze beperkte garantie is van toepassing op producten die verkocht worden onder de merknamen 'Nokia Lumia' en 'Asha' en op hieraan gerelateerde accessoireproducten. Indien de hier weergegeven voorwaarden in strijd zijn met de documentatie in de verkoopverpakking van het product, hebben de voorwaarden in de verkoopverpakking voorrang.

Deze beperkte garantie is een aanvullende garantie die geen afbreuk doet aan je juridische (wettelijke) rechten in het kader van de toepasselijke nationale wetgeving inzake de verkoop van consumentenproducten.

1. Algemeen

Dit product (“Product”) dat is geproduceerd door Microsoft Mobile Oy (hierna “Fabrikant”) wordt gedekt door de beperkte garantie (“Garantie”) die van toepassing is in het land van aankoop bij het verkooppunt.

Deze Garantie is duidelijk vanuit elk toepasselijk recht onder eventuele verplichte wetten ter bescherming van consumentenbelangen die in uw land voor u van toepassing zijn.Het is de bedoeld om u specifieke, en indien dat het geval is, aanvullende rechten toe te staan binnen de limieten die onder zulke wet toegestaan zijn en is geen beperking van de rechten die u mogelijk heeft onder toepasselijke productgarantiebepalingen. Tijdens of na de garantieperiode hebt u mogelijk andere rechten op basis van de lokale wetgeving. Deze rechten worden niet uitgesloten door deze Garantie.

2. Garantie

Vanaf de datum waarop het Product voor de eerste keer aan een eindgebruiker wordt verkocht, indien aangetoond met het oorspronkelijke bewijs van aankoop, garandeert Fabrikant als volgt dat het Product geen gebreken aan materiaal en afwerking (“Defect”) vertoont:

 1. vierentwintig (24) maanden voor het hoofdtoestel;

 2. zes (6) maanden voor de batterij en de lader.

tenzij anders opgegeven in de gebruikershandleiding van het product.

Tijdens de garantietermijn worden alle gegronde Defects gratis en binnen een redelijke termijn verholpen door het defecte Product of het defecte onderdeel te vervangen via de verkoper of het verkooppunt van de verkoper, waar het Product is gekocht. Bij het vervangen van uw Product kan Fabrikant nieuwe of gereviseerde onderdelen of producten gebruiken.

Voor nadere informatie over ons Product gaat u naar http://www.microsoft.com/mobile/support.

Als u een claim onder de Beperkte Garantie wilt indienen, moet u het volgende overleggen:

(a) Het Product (of het betreffende onderdeel daarvan)

(b) Het leesbare en ongewijzigde originele aankoopbewijs, wat duidelijk de naam en het adres van de verkoper aangeeft, de datum en plaats van aankoop, het producttype en het serienummer.

Voor zover maximaal toegestaan op grond van het toepasselijke recht, zal geen enkele reparatie of vervanging de garantietermijn verlengen. Originele of vervangingsonderdelen of vervangende Producten die krachtens deze Garantie worden geleverd, vallen onder deze Garantie gedurende de rest van de originele Garantietermijn of voor zestig (60) dagen vanaf de datum van reparatie of vervanging, wat het langste is.

Het Product of alle onderdelen van uw Product die zijn vervangen, worden het eigendom van de verkoper.

Fabrikant garandeert niet dat de door of namens Fabrikant vooraf geïnstalleerde software in het Product (of de daaropvolgende updates en upgrades) (samen “Fabrikant-software”) aan uw behoeften voldoet, in combinatie met enige hardware of software werkt die niet door Fabrikant is geleverd, zonder onderbreking of fouten werkt of dat fouten gecorrigeerd kunnen of zullen worden. Voor aan de Fabrikant-software gerelateerde fouten stelt Fabrikant de nieuwste versie van de Fabrikant-software voor herinstallatie op uw Product ter beschikking of indien dat niet mogelijk is, een ander middel dat Fabrikant redelijkerwijs nodig acht, om de fout naar behoren aan te pakken. Voor sommige Fabrikant-software kunnen aparte licentievoorwaarden gelden die bij de software of uw lokale gedeelte van http://www.microsoft.com/mobile beschikbaar zijn.

Maak altijd een back-up van alle gegevens en inhoud die op uw Product zijn opgeslagen voordat u uw Product inlevert voor vervanging, omdat alle gegevens op uw Product verloren zullen gaan.

3. Wat deze Garantie niet dekt

Fabrikant geeft geen enkele garantie op het volgende:

 1. gebruiksaanwijzingen;

 2. alle (i) software, instellingen, inhoud, gegevens of links van derden die op enig moment op uw Product zijn geïnstalleerd of gedownload, of (ii) services van Fabrikant en derden of clients die deze diensten mogelijk maken, zelfs indien vooraf door Fabrikant geïnstalleerd (lees de voorwaarden bij de services omdat deze de rechten en verplichtingen definiëren);

 3. elke (i) normale slijtage, (ii) verminderde oplaadcapaciteit van de batterij, hetgeen een resultaat is van de natuurlijke beperkte levensduur, (iii) of pixeldefecten op het scherm van uw Product die binnen de normen van de sector vallen;

 4. simkaart en/of mobiele of andere netwerken of systeem waarop uw Product werkt; of

 5. fouten of schade veroorzaakt door: (a) verkeerd gebruik of het niet gebruiken van uw Product in overeenstemming met de gebruiksaanwijzing, zoals wanneer het Product blootgesteld is geweest aan vocht, damp of extreme temperaturen of omgevingscondities of snelle wisselingen in dergelijke condities, corrosie, oxidatie, morsen van voedsel of vloeistof of de invloed van chemische producten (b) het gebruik van uw Product met of het aansluiten van uw Product op enig(e) product, accessoire, software of service die niet door Fabrikant zijn vervaardigd of geleverd, (c) alle producten door derden met uw Product gecombineerd, (d) schade of fouten veroorzaakt door hacking, kraken, virussen, of andere malware, of door onrechtmatige toegang tot diensten, accounts, computersystemen of netwerken; of (e) andere handelingen waarover Fabrikant redelijkerwijs geen controle heeft.

Deze Garantie is ongeldig:

 1. buiten het land van aankoop;

 2. als uw Product of de software die erop wordt uitgevoerd (a) zonder autorisatie van Fabrikant is geopend, gemodificeerd of gerepareerd, of (b) gerepareerd met niet-goedgekeurde onderdelen;

 3. als het serienummer van uw Product, de datumcode van mobiele accessoires of het IMEI-nummer is verwijderd, gewist, vervaagd, gewijzigd of anderszins onleesbaar is geworden; of

 4. als u weigert het Product voor reparatie of onderzoek aan Fabrikant af te staan.

Als deze garantie uw Product of het probleem waarvoor garantieservice nodig is, niet dekt, behoudt Fabrikant zich het recht voor om kosten te berekenen voor vervanging van uw Product, evenals administratiekosten.

4. Beperking van de aansprakelijkheid van Fabrikant

Voor zover wettelijk is toegestaan, is Fabrikant in geen geval aansprakelijk, uitdrukkelijk of impliciet, voor enige

 1. schade of verliezen van enige soort resulterend uit of gerelateerd aan verlies van, schade aan, of beschadiging van inhoud of gegevens of de reproductie of overdracht daarvan, ook als dergelijke verliezen, schade of beschadiging resulteren uit een Defect in uw Product; en/of

 2. verlies van winst, producten of functionaliteit, omzet, contracten, opbrengsten of verwachte besparingen, verhoogde kosten of uitgaven, of voor welke indirecte schade, gevolgschade of bijzondere schade dan ook.

Voor zover wettelijk is toegestaan is de aansprakelijkheid van Fabrikant beperkt tot de aankoopwaarde van uw Product.

De beperkingen in deze clausule 4 gelden niet in geval van nalatigheid of opzettelijk wangedrag van Fabrikant of in geval van overlijden of persoonlijk letsel resulterend uit bewezen nalatigheid van Fabrikant.

5. Overige belangrijke mededelingen

Zorg ervoor dat uw operator eventuele SIM-locks (of andere vergelijkbare mechanismen die mogelijk uw Product voor een bepaald netwerk of een bepaalde operator vergrendelen) heeft verwijderd voordat u uw Product ter vervanging aanbiedt.

Uw Product kan landspecifieke elementen bevatten zoals software. De garantieservice die beschikbaar is in een bepaald land kan beperkt zijn tot de Producten en landspecifieke elementen die in dat land verkrijgbaar zijn. Als uw Product vanuit de originele bestemming opnieuw is geëxporteerd naar een ander land, dan bevat uw Product mogelijk landspecifieke elementen die krachtens deze Garantie niet als een defect worden beschouwd, ook als deze niet zouden werken.

Microsoft Mobile Oy, Keilalahdentie 2-4, FIN-02150 Espoo, Finland

Eigenschappen

Artikel-id: 13394 - Laatst bijgewerkt: 15 aug. 2016 - Revisie: 3

Feedback