Ustawienia sieci komórkowej i karty SIM

Opcja Komórkowe + SIM umożliwia kontrolowanie na telefonie ustawień sieci komórkowej, m.in. połączeń danych komórkowych. Zmiana ustawień nie jest konieczna, jeśli połączenie działa zgodnie z oczekiwaniami. Jeśli jednak występują problemy z połączeniem komórkowym, można je rozwiązać, zmieniając jedno lub kilka ustawień.

Aby otworzyć ustawienia opcji Komórkowe + SIM, na liście Aplikacje naciśnij pozycję Ustawienia

Settings Icon
> Komórkowe + SIM.

Ustawienie Działanie

Aktywna sieć

Wyświetla nazwę sieci komórkowej, z której korzysta telefon.

Aby przejść do tego ustawienia na telefonie z dwiema kartami SIM, w ustawieniach opcji Komórkowe + SIM naciśnij opcję Ustawienia karty SIM 1 lub Ustawienia karty SIM 2.

Połączenie danych

Włącza lub wyłącza połączenie danych komórkowych. Połączenie danych można wyłączyć z różnych powodów — w celu zredukowania zużycia danych w przypadku ograniczonego planu taryfowego lub w celu przedłużenia czasu działania baterii.

Wyłączenie połączenia danych nie przeszkadza w nawiązywaniu i odbieraniu połączeń telefonicznych ani w wysyłaniu i odbieraniu wiadomości SMS. Nie można jednak przeglądać Internetu, wyszukiwać informacji online, odbierać ani wysyłać wiadomości e-mail czy też uzyskiwać zaktualizowanych informacji dotyczących aplikacji, chyba że masz połączenie z siecią Wi-Fi. Po wyłączeniu połączenia danych komórkowych nie można wysyłać ani odbierać wiadomości MMS, czyli wiadomości SMS z załączonymi obrazami lub innymi plikami.

Przy ograniczonej łączności Wi-Fi

Określa, czy telefon ma używać połączenia komórkowego zamiast Wi-Fi do transmisji danych, gdy jest połączony z siecią Wi-Fi o ograniczonych możliwościach — na przykład gdy telefon jest połączony z siecią Wi-Fi, ale nie może nawiązać połączenia z Internetem przy użyciu tej sieci.

 • Użyj połączenia przesyłania danych. Jeśli połączenie Wi-Fi ma ograniczone możliwości, telefon będzie używać połączenia danych komórkowych do przesyłania danych, dzięki czemu będzie możliwe korzystanie z funkcji i aplikacji wymagających połączenia internetowego. Spowoduje to zastosowanie planu taryfowego i może spowodować naliczenie opłat.
 • Nie używaj przesyłania danych. W warunkach ograniczonej łączności Wi-Fi telefon nie użyje przesyłania danych komórkowych. Gdy tak się stanie, nie będzie można na telefonie używać funkcji ani aplikacji wymagających połączenia internetowego.

Aby to ustawienie było dostępne, na telefonie musi być zainstalowane oprogramowanie Windows Phone w wersji 8.0.10211.204 lub nowszej.           

Opcje roamingu połączeń głosowych

Określa, czy można nawiązywać połączenia i wysyłać wiadomości SMS, gdy telefon jest poza siecią danego operatora komórkowego. Pozostawiając wartość Nie korzystaj z roamingu dla tego ustawienia, można uniknąć opłat za roaming połączeń głosowych. W przypadku tej wartości nie można dzwonić ani wysyłać wiadomości SMS, kiedy telefon jest w zasięgu roamingu, ale można odbierać połączenia i wiadomości tekstowe. Zapoznaj się z danymi dotyczącymi planu taryfowego, aby dowiedzieć się, jak i kiedy mogą zostać naliczone dodatkowe opłaty.

Jeśli zezwalasz na roaming, możesz nawiązywać połączenia i wysyłać wiadomości tekstowe, będąc poza siecią danego operatora komórkowego. W zależności od planu taryfowego możesz zapłacić więcej za te połączenia i wiadomości SMS. Możesz wybrać rodzaj dozwolonego roamingu: Krajowy lub Krajowy + międzynarodowy.

Karta SIM dla transmisji danych

Określa, która karta SIM jest używana do obsługi połączenia danych komórkowych. Aby mieć lepszą kontrolę nas kosztami połączeń danych komórkowych, możesz wybrać, która karta SIM ma być używana do obsługi tych połączeń. Opłaty za przesyłanie danych w przypadku poszczególnych kart SIM mogą być różne.

To ustawienie jest dostępne tylko na telefonach z dwiema kartami SIM i systemem Windows Phone 8.1.

Opcje roamingu danych

Określa, czy transmisja danych pozostaje włączona, gdy telefon jest poza siecią Twojego operatora komórkowego. Pozostawiając wartość Nie korzystaj z roamingu dla tego ustawienia, można uniknąć opłat za roaming danych.

Jeśli zezwolisz na roaming, możesz korzystać z transmisji danych w sieci komórkowej, gdy telefon znajduje się w zasięgu roamingu. W zależności od planu taryfowego możesz zapłacić więcej za transmisję danych w trybie roamingu. Niektórzy operatorzy komórkowi umożliwiają określenie dopuszczalnego roamingu danych — może to być roaming Krajowy lub Krajowy i międzynarodowy.

Połączenie 3G

Umożliwia wybór połączenia komórkowego 3G lub 2G.

Po wybraniu ustawienia Wł.

Toggle On Icon
telefon będzie korzystać z połączenia 3G, gdy tylko będzie dostępne. Po wybraniu ustawienia Wył.
Toggle Off Icon
telefon będzie używać połączenia 2G, które jest wprawdzie wolniejsze, ale nieco mniej obciąża baterię.

To ustawienie jest dostępne tylko na telefonach z dwiema kartami SIM i systemem Windows Phone 8.1.

Ogranicz użycie danych w tle

Zmniejsza ilość danych przesyłanych w tle w określonych sytuacjach, na przykład w roamingu. Wiele aplikacji i funkcji aktualizuje dane w regularnych odstępach czasu bez żadnej interakcji z użytkownikiem — na przykład aplikacja poczty e-mail może co kilka minut sprawdzać, czy na serwerze pojawiły się nowe wiadomości w skrzynce odbiorczej. Wszystkie dane przesyłane w ten sposób są nazywane danymi w tle i mogą stanowić problem, gdy starasz się nie przekroczyć swojego limitu transferu.

 • Zawsze ograniczaj dane w tle. Telefon będzie ograniczać przesyłanie danych w tle.
 • Ogranicz użycie danych w tle podczas korzystania z roamingu. Telefon będzie ograniczać przesyłanie danych w tle w obszarze roamingu.

Jeśli włączysz któreś z tych ustawień, telefon będzie czekać z wykonaniem zadań w tle do czasu połączenia z siecią Wi-Fi.

Nazwa karty SIM

Wpisz nazwę karty SIM, aby nadać jej przyjazną nazwę, którą łatwo rozpoznasz.

W przypadku telefonów z dwiema kartami SIM jest to pomocne w odróżnieniu kart SIM, dzięki czemu wiadomo, która służy do obsługi połączeń danych komórkowych, a która do obsługi rozmów i wiadomości SMS. Nazwy kart SIM są wyświetlane w różnych miejscach na telefonie, takich jak kafelki telefonu, kafelki wiadomości, kontakty z karty SIM oraz ustawienia sieci komórkowej i kart SIM.

Aby przejść do tego ustawienia, w ustawieniach opcji Komórkowe + SIM naciśnij pozycję Ustawienia karty SIM. W przypadku telefonu z dwiema kartami SIM naciśnij pozycję Ustawienia karty SIM 1 oraz Ustawienia karty SIM 2, aby nadać nazwę każdej karcie SIM.

Stan karty SIM

Umożliwia włączenie i wyłączenie karty SIM. Po wybraniu dla tej opcji ustawienia Wł.

Toggle On Icon
możesz używać karty SIM na telefonie do nawiązywania połączeń głosowych, wysyłania i odbierania wiadomości SMS oraz przesyłania danych komórkowych. Jeśli wybierzesz ustawienie Wył.
Toggle Off Icon
, nie możesz używać danej karty SIM do nawiązywania połączeń głosowych, wysyłania i odbierania wiadomości SMS ani do przesyłania danych komórkowych. Wyłączenie karty SIM może jednak pomóc w uniknięciu nieoczekiwanych opłat i w kontrolowaniu kosztów eksploatacji telefonu. Jeśli jesteś w zasięgu sieci Wi-Fi, do której masz swobodny dostęp, możesz przesyłać dane za jej pomocą.

Aby przejść do tego ustawienia, w ustawieniach opcji Komórkowe + SIM naciśnij pozycję Ustawienia karty SIM 1 lub Ustawienia karty SIM 2.

To ustawienie jest dostępne tylko na telefonach z dwiema kartami SIM i systemem Windows Phone 8.1.

Wybór trybu

Określa, jakiego rodzaju sieci komórkowej używa telefon. Typy sieci, z którymi telefon może nawiązać połączenie, zależą od modelu telefonu i operatora komórkowego.

Aby przejść do tego ustawienia, w ustawieniach opcji Komórkowe + SIM naciśnij pozycję Ustawienia karty SIM.

Najwyższa szybkość połączenia

Określa najwyższą szybkość połączenia, jakiej może używać telefon. Jeśli wybierzesz najwyższą wartość, telefon będzie korzystać z takiego połączenia komórkowego, gdy będzie ono dostępne. Jeśli jednak moc sygnału szybszej sieci na danym obszarze jest niska, wyszukiwanie sieci lub próba utrzymania z nią połączenia może pochłaniać dodatkową energię baterii.

W przypadku wybrania wolniejszego połączenia telefon może połączyć się z wolniejszą siecią komórkową, która może mieć lepszy sygnał. To przyczynia się do oszczędzania energii baterii.

Aby przejść do tego ustawienia, w ustawieniach opcji Komórkowe + SIM naciśnij pozycję Ustawienia karty SIM.

Typ sieci

Określa sposób podejmowania przez telefon prób nawiązania połączenia, gdy nie jest dostępna sieć macierzysta.

 • Automatyczny. Jest to ustawienie domyślne. Telefon próbuje połączyć się z najlepszą siecią komórkową. Jeśli sieć macierzysta jest niedostępna, telefon próbuje połączyć się z inną, dostępną siecią.
 • Tylko sieć macierzysta. Telefon łączy się tylko z macierzystą siecią komórkową. Uniemożliwia to korzystanie z roamingu, gdy sieć macierzysta jest niedostępna.

Aby przejść do tego ustawienia, w ustawieniach opcji Komórkowe + SIM naciśnij pozycję Ustawienia karty SIM.

Wybór sieci

Umożliwia wyświetlenie listy dostępnych sieci na danym obszarze, a następnie podjęcie próby połączenia się z jedną z nich. Ustawienie domyślne to Automatyczny.

Jeśli po włączeniu telefonu zostanie wyświetlony komunikat, że wybrana sieć nie jest dostępna, można wybrać w tym miejscu inną sieć.

Aby przejść do tego ustawienia, w ustawieniach opcji Komórkowe + SIM naciśnij pozycję Ustawienia karty SIM.

Dodawanie nazwy punktu dostępu do Internetu

Nazwa punktu dostępu do Internetu to adres używany przez telefon w celu nawiązania połączenia z Internetem. Domyślnie nazwa punktu dostępu do Internetu jest ustawiana automatycznie przy pierwszej konfiguracji telefonu.

Jeśli połączenie danych komórkowych nie działa, spróbuj wprowadzić nową nazwę punktu dostępu do Internetu na podstawie informacji o lokalizacji i operatorze sieci komórkowej. Jeśli możesz połączyć się na telefonie z siecią Wi-Fi lub jesteś blisko komputera, wyszukaj w Internecie ustawienia nazwy punktu dostępu do Internetu dla swojego operatora komórkowego.

Aby dodać nazwę punktu dostępu do Internetu

Musisz wprowadzić adres w polu Nazwa punktu dostępu. Pozostałe ustawienia są opcjonalne i zależne od operatora sieci komórkowej.

 1. W ustawieniach opcji Komórkowe + SIM naciśnij pozycję Ustawienia karty SIM > Dodaj APN do Internetu.

  W przypadku telefonu z dwiema kartami SIM w ustawieniach opcji Komórkowe + SIM naciśnij pozycję Ustawienia karty SIM 1 lub Ustawienia karty SIM 2 w zależności od tego, której karty SIM używasz do obsługi połączenia danych komórkowych.

 2. Wykonaj co najmniej jedną z następujących czynności:

  • Naciśnij pozycję Nazwa punktu dostępu i wpisz adres APN, którego chcesz użyć.
  • Naciśnij pozycję Nazwa użytkownika i wpisz nazwę użytkownika dla swojego konta sieci komórkowej.
  • Naciśnij pozycję Hasło i wpisz hasło do swojego konta sieci komórkowej.
  • Naciśnij pozycję Typ uwierzytelniania, a następnie naciśnij metodę uwierzytelniania używaną dla danego konta sieci komórkowej.
  • Naciśnij pozycję Serwer proxy (URL), a następnie wpisz adres serwera proxy dla swojego konta sieci komórkowej.
  • Naciśnij pozycję Port serwera proxy, a następnie wpisz numer portu.
  • Naciśnij pozycję Typ adresu IP, a następnie wybierz typ adresu IP, którego należy użyć.
 3. Naciśnij pozycję Zapisz

  Save Icon
  .

Dodawanie nazwy punktu dostępu do MMS-ów

Nazwa punktu dostępu do wiadomości MMS to adres, za pomocą którego telefon wysyła i odbiera wiadomości MMS. Domyślnie nazwa punktu dostępu do wiadomości MMS jest również ustawiana automatycznie podczas pierwszej konfiguracji telefonu.

Jeśli nie możesz wysyłać lub odbierać wiadomości MMS, spróbuj wprowadzić nową nazwę punktu dostępu do wiadomości MMS zależnie od Twojej lokalizacji i operatora komórkowego. Na telefonie lub komputerze spróbuj znaleźć online ustawienia nazwy punktu dostępu do wiadomości MMS swojego operatora komórkowego.

Aby dodać nazwę punktu dostępu do wiadomości MMS

Wprowadź adres w polach Nazwa punktu dostępu i Adres MMSC (URL). Pozostałe ustawienia są opcjonalne i zależne od operatora sieci komórkowej.

 1. W ustawieniach opcji Komórkowe + SIM naciśnij pozycję Ustawienia karty SIM > Dodaj APN do MMS-ów.

  W przypadku telefonu z dwiema kartami SIM w ustawieniach Komórkowe + SIM naciśnij pozycję Ustawienia karty SIM 1 lub Ustawienia karty SIM 2 w zależności od tego, której karty SIM używasz do obsługi połączenia danych komórkowych.

 2. Wykonaj co najmniej jedną z następujących czynności:

  • Naciśnij pozycję Nazwa punktu dostępu i wpisz adres odpowiedniej nazwy punktu dostępu do wiadomości MMS.
  • Naciśnij pozycję Nazwa użytkownika i wpisz nazwę użytkownika dla swojego konta sieci komórkowej.
  • Naciśnij pozycję Hasło i wpisz hasło do swojego konta sieci komórkowej.
  • Naciśnij pozycję Typ uwierzytelniania, a następnie naciśnij metodę uwierzytelniania używaną dla danego konta sieci komórkowej.
  • Naciśnij pozycję Bramka WAP (adres URL) i wpisz adres odpowiedniej bramki WAP.
  • Naciśnij pozycję Bramka WAP — port i wpisz numer portu bramki WAP.
  • Naciśnij pozycję Adres MMSC (URL) i wpisz adres centrum obsługi wiadomości MMS (MMSC) operatora komórkowego zaczynający się od ciągu http://.
  • Naciśnij pozycję Port MMSC, a następnie wpisz numer portu MMSC.
  • Naciśnij pozycję Maksymalny rozmiar wiadomości MMS, a następnie wpisz maksymalny rozmiar (w KB) wiadomości MMS, jaką możesz wysłać.
  • Naciśnij pozycję Typ adresu IP, a następnie wybierz typ adresu IP, którego należy użyć.
 3. Naciśnij przycisk Zapisz

  Save Icon
  .

  

Właściwości

Identyfikator artykułu: 10652 — ostatni przegląd: 17.05.2016 — zmiana: 8

Opinia