Naprawianie uszkodzonych lub dodawanie brakujących plików systemowych za pomocą narzędzia Kontroler plików systemowych

Dotyczy: Windows 8.1Windows 8.1 EnterpriseWindows 8.1 Pro

Jeśli niektóre funkcje systemu Windows nie działają lub system Windows nie działa, należy użyć funkcji Kontroler plików systemowych do skanowania systemu Windows i przywrócenia plików.  
 
Chociaż poniższe kroki mogą na pierwszy rzut oka wyglądać na skomplikowane, należy po prostu wykonać je po kolei, krok po kroku, a my spróbujemy naprowadzić Cię na właściwą drogę postępowania.

Uruchamianie narzędzia Kontroler plików systemowych (SFC.exe)


W tym celu wykonaj następujące czynności:
 1. Otwórz wiersz polecenia z podwyższonym poziomem uprawnień. W tym celu wykonaj jedną z odpowiednich czynności:
 2. Jeśli używasz systemu Windows 10, Windows 8.1 lub Windows 8, najpierw uruchom narzędzie Deployment Image Servicing and Management (DISM), a następnie uruchom narzędzie Kontroler plików systemowych.  (W systemie Windows 7 lub Windows Vista przejdź od razu do kroku 3). 

Wpisz następujące polecenie i naciśnij klawisz ENTER:  Wykonanie operacji polecenia może potrwać kilka minut.

DISM.exe /Online /Cleanup-image /Restorehealth

Ważne: Po uruchomieniu tego polecenia narzędzie DISM użyje usługi Windows Update w celu udostępnienia plików wymaganych do naprawy uszkodzeń. Jeśli jednak klient usługi Windows Update jest już uszkodzony, użyj uruchomionej instalacji systemu Windows jako źródła naprawy lub użyj folderu instalacji równoległej systemu Windows z udziału sieciowego bądź nośnika wymiennego, takiego jak dysk DVD systemu Windows, jako źródła plików. W tym celu uruchom następujące polecenie:

DISM.exe /Online /Cleanup-Image /RestoreHealth /Source:C:\Źródło_naprawy\Windows /LimitAccess

Uwaga: zamiast symbolu zastępczego C:\Źródło_naprawy\Windows podaj lokalizację źródła naprawy. Aby uzyskać więcej informacji o używaniu narzędzia DISM do naprawy systemu Windows, zobacz Naprawianie obrazu systemu Windows.

 1. W wierszu polecenia wpisz następujące polecenie, a następnie naciśnij klawisz Enter:

sfc /scannow

Command Prompt with administrator rights - sfc /scannow
 

 

Polecenie sfc /scannow spowoduje przeskanowanie wszystkich chronionych plików systemowych i zastąpienie plików uszkodzonych kopią buforowaną, która znajduje się w folderze skompresowanym %WinDir%\System32\dllcache.
Symbol zastępczy %WinDir% oznacza folder systemu Windows. Na przykład C:\Windows.

Uwaga: nie należy zamykać okna Wiersz polecenia, dopóki weryfikacja nie zostanie ukończona w 100%. Wyniki skanowania zostaną wyświetlone po ukończeniu tego procesu.

 1. Po zakończeniu procesu może pojawić się jeden z poniższych komunikatów:

  • Funkcja Ochrona zasobów systemu Windows nie znalazła naruszeń integralności.


   To oznacza, że w systemie nie brakuje żadnych plików systemowych ani żaden z nich nie jest uszkodzony.

  • Funkcja Ochrona zasobów systemu Windows nie może wykonać żądanej operacji.


   Aby rozwiązać ten problem, za pomocą narzędzia Kontroler plików systemowych przeprowadź skanowanie w trybie awaryjnym, a następnie upewnij się, że w katalogu %WinDir%\WinSxS\Temp istnieją foldery PendingDeletes i PendingRenames.

  • Funkcja Ochrona zasobów systemu Windows znalazła uszkodzone pliki i pomyślnie je naprawiła. Szczegóły znajdują się w pliku CBS.Log (%WinDir%\Logs\CBS\CBS.log).


   Szczegółowe informacje na temat skanowania i przywracania plików systemowych można uzyskać w części Przeglądanie szczegółów procesu Kontrolera plików systemowych.

  • Funkcja Ochrona zasobów systemu Windows znalazła uszkodzone pliki, ale nie może naprawić niektórych z nich. Szczegóły znajdują się w pliku CBS.Log (%WinDir%\Logs\CBS\CBS.log).


   Aby ręcznie naprawić uszkodzone pliki, przejrzyj szczegóły procesu Kontrolera plików systemowych w celu odszukania uszkodzonego pliku, a następnie ręcznie zastąp uszkodzony plik jego znaną prawidłową kopią.

Więcej informacji


Przeglądanie szczegółów procesu Kontrolera plików systemowych

Aby przejrzeć szczegóły znajdujące się w pliku CBS.Log, można skopiować informacje do pliku tekstowego Sfcdetails.txt (za pomocą polecenia Findstr), a następnie zapoznać się ze szczegółami w tym pliku. W tym celu wykonaj następujące czynności:
 1. Otwórz wiersz polecenia z podwyższonym poziomem uprawnień, zgodnie z opisem w poprzednim kroku 1.
 2. W wierszu polecenia wpisz następujące polecenie, a następnie naciśnij klawisz Enter:
  findstr /c:"[SR]" %windir%\Logs\CBS\CBS.log >"%userprofile%\Desktop\sfcdetails.txt" 
  Uwaga: plik Sfcdetails.txt zawiera szczegółowe informacje dotyczące każdego uruchomienia narzędzia Kontroler plików systemowych na komputerze. Zawarte w nim informacje dotyczą plików, które nie zostały naprawione przez narzędzie Kontroler plików systemowych. Sprawdzając wpisy dotyczące daty i godziny, można określić, które pliki powodujące problemy zostały wykryte przy ostatnim uruchomieniu narzędzia Kontroler plików systemowych.
 3. Otwórz plik tekstowy Sfcdetails.txt na pulpicie.
 4. Format pliku Sfcdetails.txt jest następujący:
  data/godzina szczegół programu SFC
  Następujący przykładowy plik dziennika zawiera wpis dla pliku, którego nie można naprawić:
  2007-01-12 12:10:42, Info         CSI  00000008 [SR] Cannot repair member file [l:34{17}]"Accessibility.dll" of Accessibility, Version = 6.0.6000.16386, pA = PROCESSOR_ARCHITECTURE_MSIL (8), Culture neutral, VersionScope neutral, PublicKeyToken = {l:8 b:b03f5f7f11d50a3a}, Type neutral, TypeName neutral, PublicKey neutral in the store, file is missing 


Ręczne zastępowanie uszkodzonego pliku systemowego jego znaną prawidłową kopią

Po zidentyfikowaniu uszkodzonego pliku systemowego, który nie mógł zostać naprawiony na podstawie szczegółów znajdujących się w pliku Sfcdetails.txt, odszukaj uszkodzony plik, a następnie zastąp go ręcznie jego znaną prawidłową kopią. W tym celu wykonaj następujące czynności:

Uwaga: znaną prawidłową kopię pliku systemowego można uzyskać z drugiego komputera z zainstalowaną tą samą wersją systemu Windows. Można uruchomić proces Kontrolera plików systemowych na drugim komputerze, aby upewnić się, że znana kopia danego pliku jest prawidłowa.

 1. Przejmowanie własności uszkodzonego pliku systemowego jako administrator W tym celu skopiuj poniższe polecenie i je wklej (lub wpisz) w wierszu polecenia z podwyższonym poziomem uprawnień, a następnie naciśnij klawisz ENTER:
  takeown /f ścieżka_i_nazwa_pliku
  Uwaga: symbol zastępczy ścieżka_i_nazwa_pliku odpowiada ścieżce i nazwie uszkodzonego pliku. Wpisz na przykład polecenie takeown /f C:\windows\system32\jscript.dll
  Command Prompt with administrator rights - command succeeded
   
 2. Udzielanie pełnego dostępu administratora do uszkodzonego pliku systemowego W tym celu skopiuj i wklej (lub wpisz) poniższe polecenie, a następnie naciśnij klawisz ENTER:
  icacls ścieżka_i_nazwa_pliku /GRANT ADMINISTRATORS:F
  Uwaga: symbol zastępczy ścieżka_i_nazwa_pliku odpowiada ścieżce i nazwie uszkodzonego pliku. Wpisz na przykład polecenie icacls C:\windows\system32\jscript.dll /grant administrators:F.
  Command Prompt with administrator rights
   
 3. Zastępowanie uszkodzonego pliku systemowego jego znaną prawidłową kopią W tym celu skopiuj i wklej (lub wpisz) poniższe polecenie, a następnie naciśnij klawisz ENTER:
  Copy plik_źródłowy miejsce_docelowe
  Uwaga: symbol zastępczy plik_źródłowy odpowiada ścieżce i nazwie znanej prawidłowej kopii uszkodzonego pliku, a symbol zastępczy miejsce_docelowe — ścieżce i nazwie pliku uszkodzonego. Wpisz na przykład polecenie copy E:\temp\jscript.dll C:\windows\system32\jscript.dll.

Jeśli powyższe czynności nie umożliwiły wykonania tej operacji, konieczne może być ponowne zainstalowanie systemu Windows. Aby uzyskać więcej informacji, zobacz Opcje odzyskiwania systemu Windows 10.