Jesteś obecnie w trybie offline. Czekamy na ponowne połączenie z Internetem.

WD2000: Przełączniki wiersza polecenia programu Word i ich cel

Ten artykuł został opublikowany wcześniej pod numerem PL210565
Streszczenie
W tym artykule są opisane przełączniki wiersza polecenia, których można używać do uruchamiania programu Word, i ich cel. Niektóre z tych przełączników są również opisane w Pomocy programu Word.
Więcej informacji
Aby uzyskać więcej informacji o przełącznikach wiersza polecenia programu Word, kliknij polecenie Microsoft Word — Pomoc w menuPomoc, wpisz frazę Jak sterować tym, co się dzieje podczas uruchamiania programu Word? w Asystencie pakietu Office lub w Kreatorze odpowiedzi, a następnie kliknij przycisk Wyszukaj, aby wyświetlić ten temat.

Aby użyć przełącznika wiersza polecenia do uruchomienia programu Word, użyj jednej z następujących metod.

Metoda 1: Użycie wiersza polecenia

 1. W menu Start systemu Windows kliknij polecenie Uruchom.
 2. Kliknij przycisk Przeglądaj.
 3. Przejdź do folderu Office, zaznacz plik Winword.exe, a następnie kliknij przycisk Otwórz. Plik Winword.exe znajduje się domyślnie w następującym folderze:
  C:\Program Files\Microsoft Office\Office
  UWAGA:Ścieżka do pliku Winword.exe jest ujęta w cudzysłów.
 4. Kliknij w polu Otwórz i umieść punkt wstawiania poza cudzysłowem (na prawo), na końcu ścieżki.
 5. Wpisz spację, a po niej przełącznik, którego chcesz użyć.

  Jeśli na przykład chcesz uruchomić program Word i zapobiec ładowaniu dodatków i szablonów globalnych, wpisz w polu Otwórz następujące polecenie:
  "C:\Program Files\Microsoft Office\Office\Winword.exe" /a

Metoda 2: Użycie skrótu

Wykonaj następujące kroki, aby utworzyć skrót do programu Microsoft Word z pulpitu systemu Windows:
 1. Kliknij prawym przyciskiem myszy pulpit systemu Windows, wskaż polecenie Nowy w wyświetlonym menu skrótów, a następnie kliknij polecenie Skrót.
 2. W oknie dialogowym Tworzenie skrótu kliknij przycisk Przeglądaj.
 3. W oknie dialogowym Przeglądanie wprowadź w polu Szukaj w następujący folder:
  C:\Program Files\Microsoft Office\Office
  UWAGA:W konkretnym systemie lokalizacja tego folderu może być inna.

 4. W konkretnym systemie lokalizacja tego folderu może być inna.Kliknij plik Winword.exe, a następnie kliknij przycisk Otwórz.
 5. W konkretnym systemie lokalizacja tego folderu może być inna.Kliknij w polu Wiersz polecenia, a następnie umieść punkt wstawiania na końcu wyświetlanej ścieżki. Ścieżka wyświetlana w polu Wiersz polecenia powinna być podobna do następującej:
  "C:\Program Files\Microsoft Office\Office\Winword.exe"
 6. W konkretnym systemie lokalizacja tego folderu może być inna.Po zamykającym znaku cudzysłowu wpisz spację, a następnie wpisz żądany przełącznik. Ścieżka wyświetlana w polu Wiersz polecenia powinna wyglądać podobnie do następującej:
  "C:\Program Files\Microsoft Office\Office\Winword.exe" /a
 7. W konkretnym systemie lokalizacja tego folderu może być inna.W oknie dialogowym Tworzenie skrótu kliknij przycisk Dalej.
 8. W konkretnym systemie lokalizacja tego folderu może być inna.W polu Wybierz nazwę dla skrótu wpisz nazwę dla nowego skrótu, a następnie kliknij przycisk Zakończ.

Uwagi dotyczące opisanych metod

Po umieszczeniu przełącznika w cudzysłowie, a następnie kliknięciu przycisku OK pojawi się następujący komunikat o błędzie:
Nie można znaleźć pliku 'C:\Program Files\Microsoft Office\Office\Winword.exe /a' (lub jednego z jego składników). Upewnij się, że ścieżka i nazwa pliku jest poprawna i że wszystkie wymagane biblioteki są dostępne.
Podając ścieżkę lub nazwę pliku, która po przełączniku zawiera spacje, należy ująć tę ścieżkę w cudzysłów. Jeśli na przykład chcesz uruchomić program Word i automatycznie utworzyć dokument oparty na szablonie faksu współczesnego, przełącznik powinien wyglądać podobnie do następującego:
/t"c:\program files\microsoft office\templates\1033\contemporary fax.dot"
Cały wiersz polecenia powinien być podobny do następującego:
"C:\Program Files\Microsoft Office\Office\Winword.exe" /t"c:\program files\microsoft office\templates\1033\contemporary fax.dot"
Dotyczy to również przełącznika /l.

Lista przełączników wiersza polecenia programu Word

Następujące przełączniki wiersza polecenia programu Word są wymienione wPomocy programu Word.

Przełącznik

Działanie

/a

Uruchamia program Word i zapobiega automatycznemu ładowaniu dodatków i szablonów globalnych (w tym szablonu Normal).

Przełącznik /a blokuje również pliki ustawień; oznacza to, że jeśli zostanie użyty ten przełącznik, nie można czytać ani modyfikować plików ustawień.

/lścieżka do dodatku

Uruchamia program Word, a następnie ładuje określony dodatek programu Word.

/m

Uruchamia nową instancję programu Word, nie uruchamiając żadnych makr AutoExec.

/mnazwa makra

Uruchamia program Word, a następnie uruchamia określone makro. Przełącznik /m zapobiega również uruchomieniu przez program Word makr AutoExec.

/n

Uruchamia nową instancję programu Word bez otwierania dokumentów. Dokumenty otwarte w każdej instancji programu Word nie pojawiają się jako możliwe do wybrania w menu Okno innych instancji.

/tnazwa szablonu

Uruchamia program Word z nowym dokumentem opartym na szablonie innym niż Normal.

/w

Uruchamia nową instancję programu Word z pustym dokumentem. Dokumenty otwarte w każdej instancji programu Word nie pojawiają się jako możliwe do wybrania w menu Okno innych instancji.

(brak przełącznika)

Otwarte zostaje nowe okno programu Word z pustym dokumentem, przy użyciu istniejącej aplikacji Word.Następujące przełączniki wiersza polecenia programu Word nie są wymienione w Pomocy programu Word.

Przełącznik

Działanie

/c

Uruchamia nową instancję programu Word, a następnie wywołuje program NetMeeting.

/q

Uruchamia program Word bez wyświetlania ekranu powitalnego programu Word. Ten przełącznik jest dostępny tylko w programie Word 2000 Service Release 1 (SR-1).

/r

Uruchamia program Word w tle, wprowadza zmiany w Rejestrze systemu Windows i zamyka program Word. Przełącznik ten wymusza ponowne zarejestrowanie programu Word w Rejestrze systemu Windows.

/u

Nie daje żadnego efektu i nie uruchamia programu Word.

/x

Uruchamia nową instancję programu Word z powłoki operacyjnej (na przykład w celu drukowania w programie Word). Ta instancja programu Word odpowiada tylko na jedno żądanie DDE i ignoruje inne żądania DDE oraz inne instancje. Przy uruchamianiu nowej instancji programu Word w środowisku operacyjnym (na przykład w systemie Windows) zalecane jest użycie przełącznika /w, który uruchamia w pełni funkcjonalną instancję.

(każdy inny przełącznik)

Uruchamia nową instancję programu Word. Jeśli na przykład uruchomisz program Word tylko ze znakiem /, bez przełącznika, lub przy użyciu jakiejkolwiek niewymienionej kombinacji przełączników, program Word nie zrozumie intencji i uruchomi po prostu nową instancję programu Word z nowym, pustym dokumentem.

Materiały referencyjne
Aby uzyskać dodatkowe informacje o przełącznikach, kliknij numery artykułów poniżej w celu wyświetlenia tych artykułów z bazy wiedzy Microsoft Knowledge Base:
244843 WD2000: What Does the Word Startup Switch
243966 WD2000: Starting Word with the
204743 WD2000: Prompted Twice When Starting Word with
232605 WD2000: How to Ignore User Settings When You Start Word
211620 WD2000: Starting Word with a Template Other Than Normal
211659 WD2000: Auto Macros in Word
Startowy wiersz polecenia
Właściwości

Identyfikator artykułu: 210565 — ostatni przegląd: 04/09/2003 08:50:00 — zmiana: 1.0

Microsoft Word 2000 Standard Edition

 • kbinfo wd2000 kbdta KB210565
Opinia