Jesteś obecnie w trybie offline. Czekamy na ponowne połączenie z Internetem.

Pakiet aktualizacji zbiorczej 1 dla dodatku Service Pack 1 dla programu SQL Server 2008 R2

WAŻNE: Ten artykuł został przetłumaczony przy użyciu oprogramowania firmy Microsoft do tłumaczenia maszynowego i może być poprawiony przy użyciu technologii Community Translation Framework (CTF). Firma Microsoft udostępnia artykuły tłumaczone maszynowo, poprawione przez społeczność, a także tłumaczone przez tłumaczy profesjonalnych, aby zapewnić dostęp do wszystkich artykułów w bazie wiedzy w wielu językach. Artykuły tłumaczone maszynowo i poprawione mogą zawierać błędy pisowni, składniowe i gramatyczne. Firma Microsoft nie ponosi odpowiedzialności za żadne nieścisłości, błędy ani szkody spowodowane przez niepoprawne tłumaczenia zawartości ani przez korzystanie z niej przez klientów. Więcej o strukturze CTF: http://support.microsoft.com/gp/machine-translation-corrections/pl.

Anglojęzyczna wersja tego artykułu to: 2544793
WPROWADZENIE
Pakiety aktualizacji zbiorczej zawiera poprawki dotyczące problemów Microsoft SQL Server 2008 R2 z dodatkiem Service Pack 1 (SP1), które zostały ustalone od czasu wydania programu SQL Server 2008 R2 z dodatkiem SP1.

Uwaga Kompilacja tego pakietu aktualizacji zbiorczej wiadomo, jak zbudować 10.50.2769.0.

Zaleca się przetestowanie poprawki przed wdrożeniem w środowisku produkcyjnym. Ponieważ kompilacje kumulują się, każde nowe wydanie poprawka zawiera wszystkie poprawki i wszystkie poprawki zabezpieczeń, które zostały dołączone do poprzedniego programu SQL Server 2008 R2 release naprawić. Zaleca się rozważyć zastosowanie najnowszej wersji poprawki, zawierający tę poprawkę.

Aby uzyskać więcej informacji, kliknij następujący numer artykułu w celu wyświetlenia go w bazie wiedzy Microsoft Knowledge Base:
2567616 SQL Server 2008 R2 buduje wydane po wydaniu dodatku Service Pack 1 dla programu SQL Server 2008 R2

Ważne uwagi dotyczące pakietu aktualizacji zbiorczej

  • Poprawek w tym pakiecie aktualizacji zbiorczej znajduje się w SQL Server 2008 R2 z dodatkiem Service Pack 2 (SP2).
  • Poprawki programu SQL Server 2008 są teraz wielojęzycznych. Dlatego jeden pakiet aktualizacji zbiorczej może być stosowana do wszystkich obsługiwanych języków.
  • Jeden pakiet aktualizacji zbiorczej zawiera wszystkich pakietów składowych. Jednak pakiet aktualizacji zbiorczej aktualizacji tylko te składniki, które są zainstalowane w systemie.
Więcej informacji

Jak uzyskać pakiet aktualizacji zbiorczej 1 dla programu SQL Server 2008 R2 z dodatkiem SP1

Pakiet aktualizacji zbiorczej obsługiwanych jest teraz udostępniana przez firmę Microsoft. Jednak jest ona przeznaczona do rozwiązania problemów, które są opisane w tym artykule. Zastosować go tylko w systemach, w których występują te problemy. Ten pakiet aktualizacji zbiorczej może być dodatkowo testowana. Jeśli dany system nie jest poważnie narażony na którykolwiek z tych problemów, firma Microsoft zaleca poczekanie na następny program SQL Server 2008 R2 z dodatkiem Service pack zawierający poprawki w tym pakiecie aktualizacji zbiorczej.

Jeśli Zbiorcza aktualizacja jest dostępna do pobrania, istnieje sekcja "Poprawka dostępna do pobrania" na początku tego artykułu z bazy wiedzy Knowledge Base. Jeśli nie ma tej sekcji, skontaktuj się z obsługi klienta firmy Microsoft i obsługi technicznej, aby uzyskać pakiet aktualizacji zbiorczej.

Uwaga Jeśli wystąpienia dodatkowych błędów lub konieczności rozwiązania problemu, być może trzeba utworzyć osobne zlecenie usługi. Koszty obsługi zwykły zastosuje się do dodatkowych pytań i problemów, które nie kwalifikują się do tego pakietu określonej aktualizacji zbiorczej. Aby uzyskać pełną listę numerów telefonów działu obsługi klienta i pomocy technicznej firmy Microsoft lub utworzyć osobne zlecenie usługi, odwiedź następującą witrynę firmy Microsoft w sieci Web:

Poprawek uwzględnionych w tym pakiecie aktualizacji zbiorczej

Artykuły bazy wiedzy Microsoft Knowledge Base, które omówiono te poprawki będą zwalniane staną się one dostępne.

Aby uzyskać więcej informacji dotyczących problemów z serwerem SQL kliknij następujące numery artykułów w celu wyświetlenia tych artykułów z bazy wiedzy Microsoft Knowledge Base:
Liczba błędów programu VSTSNumer artykułu KBOpis
7467262563924Poprawka: "przychodzące strumień danych tabelarycznych (TDS) protokół strumienia jest niepoprawna" błąd podczas sqlputdatafunkcja wstawia wartość SQL_NULL_DATA pokaz programu SQL Server 2008 R2
7467392563216Poprawka: Dynamiczny obraz nie działa w nagłówku lub stopce w SSRS 2008 R2, jeśli wyrażenie wartości używa globalne!Zmienna numer strony
7467412559662Poprawka: Niska wydajność podczas renderowania raportu, który zwraca ciąg tekstu w SSRS 2008 R2, jeśli tekst nie zawiera żadnych znaków powrotu karetki
7467362547017Poprawka: Wystąpień funkcje wyrażenia do analizy danych, które mają nie nazwy niepoprawnie pojawiają się po dodaniu składnika obliczeniowego do raportu, który używa bazy danych SSAS 2008 R2 jako źródła danych
7467342545989Poprawka: "Upłynął limit czasu podczas oczekiwania na bufor zatrzaśnięcie" błąd podczas wiele transakcji jednocześnie aktualizować z bazą danych programu SQL Server 2008 R2, jeśli baza danych używa poziomu izolacji migawki
7467252539378Poprawka: Replmerg.exe ulega awarii podczas to wylicza zmian do instrukcji w programie SQL Server, jeśli procedura składowana zawiera więcej niż 4000 znaków
7467322539098Poprawka: "Błąd w czasie wykonywania: właściwość DBPROP_MSMD_UPDATE_ISOLATION_LEVEL nie można odnaleźć" błąd, gdy aplikacja próbuje utworzyć połączenie do SSAS 2008 R2
7467292535660Poprawka: Członkostwo w roli jest synchronizowane nawet, jeśli SynchronizeSecurity element jest ustawiony na wartość SkipMembership w 2008 Analysis Services i Analysis Services 2008 R2
7189222532079Poprawka: Instrukcji DML nie działają na niektóre kolumny w tabeli po włączeniu CDC na niektórych innych kolumn programu SQL Server 2008 R2
7189532531172Poprawka: "nie można uzyskać bieżący element członkowski" błąd podczas wykonywania kwerendy MDX w usługach Analysis Services programu SQL Server 2008 R2
7467242530913Poprawka: "Błąd: 17066" występuje, gdy utworzyć indeks nieklastrowany podzielonym na partycje w SQL Server 2008 R2, jeśli zostanie użyty plan przetwarzania równoległego
7189412526959Poprawka: Problem z wydajnością aplikacji podczas kwerendy odwołuje się do tabel tymczasowych tworzonych w sesji programu SQL Server 2008 i programu SQL Server 2008 R2
7306592525665Poprawka: Program SQL Server 2008 oferty przestaje odpowiadać, gdy Zatrzymaj debugowanie SSIS 2008 lub pakietu SSIS 2008 R2
7189242522708Poprawka: Zmniejsza wydajność po przeniesieniu raportu, który zawiera listę dużych wielokrotnego wyboru parametrów listy rozwijanej do programu SQL Server 2008 R2 Reporting Services
7189102521127Poprawka: Okno programu PowerPivot nie zostanie otwarte, podczas otwierania pliku .xla lub xlam w programie Excel 2010, jeśli jest zainstalowany program PowerPivot for Excel 2010
7189232520240Poprawka: Błąd uprawnień podczas przeglądania folderu przy użyciu "ViewMode = WebpartList" parametru w ciągu kwerendy dla Menedżer raportów programu SQL Server 2008 R2 Reporting Services
7189312519358Poprawka: "wartość całkowita jest poza zakresem" błąd podczas przekazywania bigint wartości jako argumentu last_sync_version funkcji CHANGETABLE w programie SQL Server 2008 lub SQL Server 2008 R2
7189462518876Poprawka: Kwerendy MDX niepoprawnie zwraca wartość NULL lub wartości 0 dla niektórych środków, jeśli składnik obliczeniowy jest używany na osi wierszy SSAS 2008 R2
7189212518808Poprawka: "wyrażenie: (pCopySrc - polecenia)<= (int)="" cmdlength"="" error="" when="" you="" add="" a="" column="" to="" a="" table="" published="" in="" a="" transactional="" publication="" in="" sql="" server="" 2008=""></=>
7189182516439Poprawka: "skrypt" / MDM/ScriptResource.axd "zawiera wiele wywołań Sys.Application.notifyScriptLoaded(). Dozwolona jest tylko jedna"Błąd na stronie internetowej programu SQL Server 2008 R2 MDS
7188972516163Poprawka: Program Report builder 3.0 przestaje odpowiadać po uruchomieniu kwerendy więcej niż dwa razy przed model raportu SSRS 2008 R2
7189162515489Poprawka: "Wyjątku 0xc0000005 EXCEPTION_ACCESS_VIOLATION" i SQL Server 2008 R2 zawiesza się podczas uruchamiania sesji zdarzeń programu SQL Server rozszerzona
7189492515286Poprawka: "nie ma żadnej funkcji ' {urn:schemas-microsoft-com:xml-sql}:variable()" błąd dla kwerendy XQuery, który aktualizuje wartość kolumna XML w programie SQL Server 2005, SQL Server 2008 lub SQL Server 2008 R2
7189332511151Poprawka: Kolumna źródło płaskiego pliku nie są importowane, jeśli następny kolumna danych jest dłuższy niż szerokość kolumny danych wyjściowych w SSIS 2005 roku SSIS 2008 lub SSIS 2008 R2 jeden bajt
7189402510668Teraz służy Kreator instalacji pakietu (Dtsinstall.exe) do uruchamiania pliku manifestu wdrażania pakietu SSIS SSIS 2008 lub SSIS 2008 R2 nie jest zainstalowany.
7189392509659Poprawka: Schematu dbo jest preappended podczas korzystania z niestandardowego procedura przechowywana w sp_addarticle procedura składowana
7189372506795Poprawka: "Za mało danych do obrazu" błąd podczas otwierania pliku PDF, który został wyeksportowany z programu SQL Server 2008 Reporting Services lub SQL Server 2008 R2 Reporting Services środowiska
7189042504090Poprawka: Naruszenie zasad dostępu przy wstawianiu danych do nowej partycji tabeli podzielonej na partycje po upuszczeniu kolumny z tabeli programu SQL Server 2008 R2
7189012498818Poprawka: Błąd 7359, po uruchomieniu kwerendy przeciwko funkcję zdefiniowaną przez użytkownika lub widok który używa synonim serwer połączony w programie SQL Server 2005, SQL Server 2008 lub SQL Server 2008 R2
7188982492931Poprawka: Usługi SSRS 2008 R2 ulega awarii podczas renderowania w formacie rozszerzonego metapliku (EMF) lub wydrukować wiele raportów w tym samym czasie usługi SSRS 2008 R2
7189262491510Poprawka: A kwerendy, która ma predykatu CONTAINS w klauzuli WHERE zabiera dużo czasu skompilować w programie SQL Server 2008 lub SQL Server 2008 R2
7188992484392Poprawka: "xact_seqno" kolumna w tabeli "MSrepl_errors" nie rejestruje pominięto wiersz w programie SQL Server 2008 lub SQL Server 2008 R2 Jeśli używasz "-SkipErrors" parametr agenta dystrybucji
7189142481274Poprawka: Kwerenda, która używa funkcji DATEDIFF może działać wolno w programie SQL Server 2005 lub SQL Server 2008 lub SQL Server 2008 R2
7189362478514Poprawka: "proces scalania nie może uzyskać dostępu wiersz danych" błąd występuje, gdy Agent korespondencji seryjnej zatrzymuje, a wiersze są ustawione na 4 w kolumnie genstatus w tabeli systemowej msmerge_genhistory
7189302476322Poprawka: Wspólne tabeli na podstawie wyrażenia kwerenda, która używa funkcja CHANGETABLE działa bardzo powoli w dodatku Service Pack 1 dla programu SQL Server 2008 lub SQL Server 2008 R2
7188942451688Poprawka: "CPerIndexMetaQS::ErrorAbort - uszkodzenie indeksu" błąd podczas próby aktualizacji widokiem podzielonym na partycje programu SQL Server 2008 R2
718925968215Poprawka: Komunikat o błędzie podczas próby zbiorczej wstawiania danych do tabeli zawierającej kolumny typu Data, która używa programu SQL Server 2008 lub SQL Server 2008 R2 Amerykański format daty: "Błąd konwersji danych ładowania zbiorczego"
6930582526552 Poprawka: Usługi Przeglądarka SQL Server okresowo nie odpowiada na żądania przychodzące
7214152550552Poprawka: Polecenia SQL Server przestaje odpowiadać podczas dostępu do pliku FILESTREAM programu SQL Server 2008 R2 używa ścieżki dostępu nonbuffered


Informacje o pakiecie aktualizacji zbiorczej

Informacje dotyczące ponownego uruchamiania

Może być ponowne uruchomienie komputera po zastosowaniu tej aktualizacji zbiorczej.

Informacje dotyczące rejestru

Aby skorzystać z jednej z poprawek w tym pakiecie, nie trzeba wprowadzać żadnych zmian w rejestrze.

Dane zabezpieczone

Informacje dotyczące plików poprawki

Ten pakiet aktualizacji zbiorczej może nie zawierać wszystkich plików niezbędnych do pełnej aktualizacji produktu do nowszej kompilacji. Ten pakiet aktualizacji zbiorczej zawiera tylko pliki niezbędne do rozwiązania problemów wymienionych w tym artykule.

Wersja anglojęzyczna tego pakietu aktualizacji zbiorczej ma atrybuty plików (lub nowsze) wymieniono w poniższej tabeli. Daty i godziny odpowiadające tym plikom zostały podane w formacie uniwersalnego czasu koordynowanego (UTC, Coordinated Universal Time). Po wyświetleniu informacji o pliku są konwertowane na czas lokalny. Aby zobaczyć różnicę między czasem UTC i czasem lokalnym, należy użyć z karty Strefa czasowa w elemencie Data i godzina w Panelu sterowania.

W wersji dla komputerów z procesorami X 86

Programu SQL Server 2008 R2 bazy danych usług Core udostępnione
Nazwa plikuWersja plikuRozmiar plikuDataGodzinaPlatforma
BCP.exe2009.100.2769.089,44026-Cze-201106:55x86
Commanddest.dll2009.100.2769.0165,21626-Cze-201106:51x86
Distrib.exe2009.100.2769.075,61626-Cze-201106:55x86
DTS.dll2009.100.2769.01,442,14426-Cze-201106:51x86
Dtscomexpreval.dll2009.100.2769.0334,68826-Cze-201106:51x86
Dtsconn.dll2009.100.2769.0285,53626-Cze-201106:51x86
Dtspipeline.dll2009.100.2769.0697,18426-Cze-201106:51x86
Dtspipelineperf100.dll2009.100.2769.032,60826-Cze-201106:51x86
Exceldest.dll2009.100.2769.0173,92026-Cze-201106:51x86
Excelsrc.dll2009.100.2769.0183,64826-Cze-201106:51x86
Flatfiledest.dll2009.100.2769.0276,83226-Cze-201106:51x86
Flatfilesrc.dll2009.100.2769.0284,51226-Cze-201106:51x86
Logread.exe2009.100.2769.0424,28826-Cze-201106:52x86
Mergetxt.dll2009.100.2769.030,04826-Cze-201106:48x86
Microsoft.SQLServer.adonetsrc.dll10.50.2769.067,42426-Cze-201106:50x86
Microsoft.SQLServer.ConnectionInfo.dll10.50.2769.0153,44024-Cze-201115:01x86
Microsoft.SQLServer.DMF.dll10.50.2769.0350,04824-Cze-201115:01x86
Microsoft.SQLServer.maintenanceplantasks.dll10.50.2769.0296,80026-Cze-201106:49x86
Microsoft.SQLServer.Management.collectortasks.dll10.50.2769.083,80826-Cze-201106:49x86
Microsoft.SQLServer.Management.SDK.SFC.dll10.50.2769.0452,44824-Cze-201115:01x86
Microsoft.SQLServer.replikacja.dll2009.100.2769.01,767,77626-Cze-201106:48x86
Microsoft.SQLServer.SMO.dll10.50.2769.03,049,31224-Cze-201115:01x86
Microsoft.SQLServer.smoextended.dll10.50.2769.0186,20826-Cze-201106:48x86
Microsoft.SQLServer.sqlenum.dll10.50.2769.01,140,57624-Cze-201115:01x86
Microsoft.SQLServer.xmlsrc.dll10.50.2769.0108,38426-Cze-201106:46x86
Oledbdest.dll2009.100.2769.0174,43226-Cze-201106:48x86
Oledbsrc.dll2009.100.2769.0186,72026-Cze-201106:48x86
Rawdest.dll2009.100.2769.0128,86426-Cze-201106:48x86
Rawsource.dll2009.100.2769.0120,67226-Cze-201106:48x86
Rdistcom.dll2009.100.2769.0654,17626-Cze-201106:48x86
Recordsetdest.dll2009.100.2769.0116,06426-Cze-201106:48x86
Replagnt.dll2009.100.2769.018,78426-Cze-201106:48x86
Repldp.dll2009.100.2769.0192,35226-Cze-201106:48x86
Replmerg.exe2009.100.2769.0341,85626-Cze-201106:52x86
Replsync.dll2009.100.2769.0100,70426-Cze-201106:48x86
Snapshot.exe10.50.2769.013,66426-Cze-201106:54x86
Spresolv.dll2009.100.2769.0180,06426-Cze-201106:48x86
Sql_engine_core_shared_keyfile.dll2009.100.2769.013,66426-Cze-201106:48x86
Sqlcmd.exe2009.100.2769.0154,46426-Cze-201106:52x86
Sqlmergx.dll2009.100.2769.0194,40026-Cze-201106:47x86
Sqlsvc.dll2009.100.2769.0105,82426-Cze-201106:36x86
Sqlwep100.dll2009.100.2769.089,44026-Cze-201106:36x86
Ssradd.dll2009.100.2769.041,82426-Cze-201106:36x86
Ssravg.dll2009.100.2769.041,82426-Cze-201106:36x86
Ssrdown.dll2009.100.2769.026,97626-Cze-201106:36x86
Ssrmax.dll2009.100.2769.040,28826-Cze-201106:36x86
Ssrmin.dll2009.100.2769.040,28826-Cze-201106:36x86
Ssrpub.dll2009.100.2769.027,48826-Cze-201106:36x86
Ssrup.dll2009.100.2769.026,97626-Cze-201106:36x86
Txagg.dll2009.100.2769.0243,04026-Cze-201106:36x86
Txdataconvert.dll2009.100.2769.0207,20026-Cze-201106:36x86
Txderived.dll2009.100.2769.0414,04826-Cze-201106:36x86
Txlookup.dll2009.100.2769.0354,65626-Cze-201106:36x86
Txmerge.dll2009.100.2769.0138,59226-Cze-201106:36x86
Txmergejoin.dll2009.100.2769.0180,06426-Cze-201106:36x86
Txrowcount.dll2009.100.2769.065,37626-Cze-201106:36x86
Txsort.dll2009.100.2769.0164,19226-Cze-201106:36x86
Txsplit.dll2009.100.2769.0410,46426-Cze-201106:36x86
SQL Server 2008 R2 bazy danych usługi podstawowe wystąpienie
Nazwa plikuWersja plikuRozmiar plikuDataGodzinaPlatforma
Atxcore.dll2009.100.2769.026,46426-Cze-201106:51x86
Datacollectorcontroller.dll2009.100.2769.0135,52026-Cze-201106:51x86
Rsfxft.dll2009.100.2769.021,34426-Cze-201106:48x86
Sql_engine_core_inst_keyfile.dll2009.100.2769.013,66426-Cze-201106:48x86
Sqlaccess.dll2009.100.2769.0407,39226-Cze-201106:45x86
Sqlagent.exe2009.100.2769.0370,52826-Cze-201106:52x86
Sqlos.dll2009.100.2769.014,68826-Cze-201106:47x86
Sqlscriptdowngrade.dll2009.100.2769.014,68826-Cze-201106:36x86
Sqlscriptupgrade.dll2009.100.2769.04,622,68826-Cze-201106:36x86
Sqlservr.exe2009.100.2769.043,050,84826-Cze-201106:52x86
Sqlsvc.dll2009.100.2769.0105,82426-Cze-201106:36x86
Sqsrvres.dll2009.100.2769.089,95226-Cze-201106:36x86
SQL Server 2008 R2 bazy danych usług wspólnej podstawy
Nazwa plikuWersja plikuRozmiar plikuDataGodzinaPlatforma
Microsoft.analysisservices.adomdclient.dll10.50.2769.0563,04026-Cze-201106:52x86
Microsoft.analysisservices.dll10.50.2769.01,349,47226-Cze-201106:52x86
Microsoft.analysisservices.XMLA.dll10.50.2769.0243,55226-Cze-201106:52x86
Microsoft.SQLServer.ConnectionInfo.dll10.50.2769.0153,44024-Cze-201115:01x86
Microsoft.SQLServer.Management.DAC.dll10.50.2769.02,864,99226-Cze-201106:49x86
Microsoft.SQLServer.Management.dacenum.dll10.50.2769.015,71226-Cze-201106:49x86
Microsoft.SQLServer.Management.dacserialization.dll10.50.2769.063,32826-Cze-201106:49x86
Microsoft.SQLServer.Management.SDK.SFC.dll10.50.2769.0452,44824-Cze-201115:01x86
Microsoft.SQLServer.Management.smometadataprovider.dll10.50.2769.0112,48026-Cze-201106:48x86
Microsoft.SQLServer.Management.sqlparser.dll10.50.2769.07,051,10426-Cze-201106:48x86
Microsoft.SQLServer.SMO.dll10.50.2769.03,049,31224-Cze-201115:01x86
Microsoft.SQLServer.smoextended.dll10.50.2769.0186,20826-Cze-201106:48x86
Microsoft.SQLServer.sqlenum.dll10.50.2769.01,140,57624-Cze-201115:01x86
Msgprox.dll2009.100.2769.0203 10426-Cze-201106:48x86
Replerrx.dll2009.100.2769.0120,67226-Cze-201106:48x86
Replisapi.dll2009.100.2769.0272,73626-Cze-201106:48x86
Replprov.dll2009.100.2769.0576,86426-Cze-201106:48x86
Replrec.dll2009.100.2769.0791,90426-Cze-201106:46x86
Replsub.dll2009.100.2769.0413,02426-Cze-201106:48x86
Sql_common_core_keyfile.dll2009.100.2769.013,66426-Cze-201106:48x86
Sqlmanager.dll2009.100.2769.0521,05626-Cze-201106:47x86
Sqlmgmprovider.dll2009.100.2769.0271,71226-Cze-201106:47x86
Svrenumapi100.dll2009.100.2769.0780,64026-Cze-201106:36x86
Xmlsub.dll2009.100.2769.0193,37626-Cze-201106:36x86
SQL Server 2008 R2 Business Intelligence Development Studio
Nazwa plikuWersja plikuRozmiar plikuDataGodzinaPlatforma
Commanddest.dll2009.100.2769.0165,21626-Cze-201106:51x86
Dataprofileviewer.exe10.50.2769.0313,18426-Cze-201106:53x86
Ddsshapeslib.dll2009.100.2769.046,94426-Cze-201106:52x86
DTS.dll2009.100.2769.01,442,14426-Cze-201106:51x86
Dtscomexpreval.dll2009.100.2769.0334,68826-Cze-201106:51x86
Dtsconn.dll2009.100.2769.0285,53626-Cze-201106:51x86
Dtspipeline.dll2009.100.2769.0697,18426-Cze-201106:51x86
Dtspipelineperf100.dll2009.100.2769.032,60826-Cze-201106:51x86
Exceldest.dll2009.100.2769.0173,92026-Cze-201106:51x86
Excelsrc.dll2009.100.2769.0183,64826-Cze-201106:51x86
Flatfiledest.dll2009.100.2769.0276,83226-Cze-201106:51x86
Flatfilesrc.dll2009.100.2769.0284,51226-Cze-201106:51x86
Mdxquerygenerator.dll10.50.2769.087,90426-Cze-201106:52x86
Microsoft.analysisservices.Controls.dll10.50.2769.03,233,63226-Cze-201106:52x86
Microsoft.analysisservices.Design.dll10.50.2769.05,920,60826-Cze-201106:52x86
Microsoft.analysisservices.dll10.50.2769.01,349,47226-Cze-201106:52x86
Microsoft.analysisservices.Project.dll2009.100.2769.01,988,44826-Cze-201106:52x86
Microsoft.analysisservices.Viewers.dll10.50.2769.01,001,31226-Cze-201106:52x86
Microsoft.analysisservices.Wizards.dll10.50.2769.05,928,80026-Cze-201106:52x86
Microsoft.datatransformationservices.Design.dll10.50.2769.04,163,42426-Cze-201106:52x86
Microsoft.datatransformationservices.vsintegration.dll10.50.2769.0333 66426-Cze-201106:52x86
Microsoft.ReportingServices.dataextensions.Essbase.dll10.50.2769.034,65626-Cze-201106:51x86
Microsoft.ReportingServices.dataextensions.xmlaclient.dll10.50.2769.0563,04026-Cze-201106:50x86
Microsoft.ReportingServices.datarendering.dll10.50.2769.0128,86426-Cze-201106:50x86
Microsoft.ReportingServices.Designer.Controls.dll10.50.2769.011,564,89626-Cze-201106:50x86
Zestawach Microsoft.ReportingServices.Designer.dll10.50.2769.0911,20026-Cze-201106:50x86
Microsoft.ReportingServices.Diagnostics.dll10.50.2769.01,251,16826-Cze-201106:50x86
Microsoft.ReportingServices.excelrendering.dll10.50.2769.0255,84026-Cze-201106:50x86
Microsoft.ReportingServices.gaugewebcontrol.dll10.50.2769.01,812,32026-Cze-201106:50x86
Microsoft.ReportingServices.hpbprocessing.dll10.50.2769.0321,37626-Cze-201106:50x86
Microsoft.ReportingServices.htmlrendering.dll10.50.2769.0272,22426-Cze-201106:50x86
Microsoft.ReportingServices.imagerendering.dll10.50.2769.0153,44026-Cze-201106:50x86
Microsoft.ReportingServices.processingcore.dll10.50.2769.05,183,32826-Cze-201106:50x86
Microsoft.ReportingServices.processingobjectmodel.dll10.50.2769.0112,48026-Cze-201106:50x86
Microsoft.ReportingServices.querydesigners.dll10.50.2769.02,557,79226-Cze-201106:50x86
Microsoft.ReportingServices.rdlobjectmodel.dll10.50.2769.01,259,36026-Cze-201106:50x86
Microsoft.ReportingServices.reportpreview.dll10.50.2769.0612,19226-Cze-201106:50x86
Microsoft.ReportingServices.RichText.dll10.50.2769.0104,28826-Cze-201106:50x86
Microsoft.ReportingServices.rplobjectmodel.dll10.50.2769.0104,28826-Cze-201106:50x86
Microsoft.ReportingServices.RSClient.dll10.50.2769.0292,70426-Cze-201106:50x86
Microsoft.ReportingServices.semanticqueryengine.dll10.50.2769.0378,72026-Cze-201106:50x86
Microsoft.ReportingServices.spbprocessing.dll10.50.2769.0292,70426-Cze-201106:50x86
Microsoft.ReportingServices.wordrendering.dll10.50.2769.0198,49626-Cze-201106:50x86
Microsoft.SQLServer.adonetsrc.dll10.50.2769.067,42426-Cze-201106:50x86
Microsoft.SQLServer.maintenanceplantasks.dll10.50.2769.0296,80026-Cze-201106:49x86
Microsoft.SQLServer.xmlsrc.dll10.50.2769.0108,38426-Cze-201106:46x86
Msmdlocal.dll10.50.2769.028,068,70426-Cze-201106:48x86
Msmgdsrv.dll10.50.2769.08,671,58426-Cze-201106:46x86
Msolap100.dll10.50.2769.06,671,20026-Cze-201106:48x86
Msolui100.dll10.50.2769.0272,73626-Cze-201106:48x86
Oledbdest.dll2009.100.2769.0174,43226-Cze-201106:48x86
Oledbsrc.dll2009.100.2769.0186,72026-Cze-201106:48x86
Rawdest.dll2009.100.2769.0128,86426-Cze-201106:48x86
Rawsource.dll2009.100.2769.0120,67226-Cze-201106:48x86
Recordsetdest.dll2009.100.2769.0116,06426-Cze-201106:48x86
Sql_bids_keyfile.dll2009.100.2769.013,66426-Cze-201106:48x86
Sqldest.dll2009.100.2769.0180,57626-Cze-201106:47x86
Sqlmanagerui.dll10.50.2769.07,583,58426-Cze-201106:45x86
Sqlmgmt.dll10.50.2769.03,499,87226-Cze-201106:45x86
Sqlsvc.dll2009.100.2769.0105,82426-Cze-201106:36x86
Txagg.dll2009.100.2769.0243,04026-Cze-201106:36x86
Txbestmatch.dll2009.100.2769.0444,25626-Cze-201106:36x86
Txcharmap.dll2009.100.2769.0195,42426-Cze-201106:36x86
Txdataconvert.dll2009.100.2769.0207,20026-Cze-201106:36x86
Txderived.dll2009.100.2769.0414,04826-Cze-201106:36x86
Txfileextractor.dll2009.100.2769.0126,81626-Cze-201106:36x86
Txfileinserter.dll2009.100.2769.0125,28026-Cze-201106:36x86
Txgroupdups.dll2009.100.2769.0258,40026-Cze-201106:36x86
Txlineage.dll2009.100.2769.068,44826-Cze-201106:36x86
Txlookup.dll2009.100.2769.0354,65626-Cze-201106:36x86
Txmerge.dll2009.100.2769.0138,59226-Cze-201106:36x86
Txmergejoin.dll2009.100.2769.0180,06426-Cze-201106:36x86
Txpivot.dll2009.100.2769.0130,40026-Cze-201106:36x86
Txrowcount.dll2009.100.2769.065,37626-Cze-201106:36x86
Txscd.dll2009.100.2769.0127,84026-Cze-201106:36x86
Txsort.dll2009.100.2769.0164,19226-Cze-201106:36x86
Txsplit.dll2009.100.2769.0410,46426-Cze-201106:36x86
Txtermextraction.dll2009.100.2769.08,608,60826-Cze-201106:36x86
Txtermlookup.dll2009.100.2769.04,088,67226-Cze-201106:36x86
Txunpivot.dll2009.100.2769.0128,86426-Cze-201106:36x86
Usług analiz programu SQL Server 2008 R2
Nazwa plikuWersja plikuRozmiar plikuDataGodzinaPlatforma
Microsoft.analysisservices.dll10.50.2769.01,349,47226-Cze-201106:52x86
Microsoft.Data.datafeedclient.dll10.50.2769.0108,38426-Cze-201106:52x86
Msmdlocal.dll10.50.2769.028,068,70426-Cze-201106:48x86
Msmdredir.dll10.50.2769.06,325,60026-Cze-201106:48x86
Msmdspdm.dll10.50.2769.0178,01626-Cze-201106:46x86
Msmdsrv.exe10.50.2769.025,828,19226-Cze-201106:52x86
Msmgdsrv.dll10.50.2769.08,671,58426-Cze-201106:46x86
Msolap100.dll10.50.2769.06,671,20026-Cze-201106:48x86
Msolui100.dll10.50.2769.0272,73626-Cze-201106:48x86
Sql_as_keyfile.dll2009.100.2769.013,66426-Cze-201106:48x86
Xmsrv.dll10.50.2769.020,767,07226-Cze-201106:36x86
SQL Server 2008 R2 Integration Services
Nazwa plikuWersja plikuRozmiar plikuDataGodzinaPlatforma
Commanddest.dll2009.100.2769.0165,21626-Cze-201106:51x86
DTS.dll2009.100.2769.01,442,14426-Cze-201106:51x86
Dtscomexpreval.dll2009.100.2769.0334,68826-Cze-201106:51x86
Dtsconn.dll2009.100.2769.0285,53626-Cze-201106:51x86
Dtsinstall.exe10.50.2769.0427,87226-Cze-201106:53x86
Dtspipeline.dll2009.100.2769.0697,18426-Cze-201106:51x86
Dtspipelineperf100.dll2009.100.2769.032,60826-Cze-201106:51x86
Exceldest.dll2009.100.2769.0173,92026-Cze-201106:51x86
Excelsrc.dll2009.100.2769.0183,64826-Cze-201106:51x86
Flatfiledest.dll2009.100.2769.0276,83226-Cze-201106:51x86
Flatfilesrc.dll2009.100.2769.0284,51226-Cze-201106:51x86
Microsoft.SQLServer.adonetsrc.dll10.50.2769.067,42426-Cze-201106:50x86
Microsoft.SQLServer.maintenanceplantasks.dll10.50.2769.0296,80026-Cze-201106:49x86
Microsoft.SQLServer.xmlsrc.dll10.50.2769.0108,38426-Cze-201106:46x86
Msdtssrvr.exe10.50.2769.0214,88026-Cze-201106:54x86
Oledbdest.dll2009.100.2769.0174,43226-Cze-201106:48x86
Oledbsrc.dll2009.100.2769.0186,72026-Cze-201106:48x86
Rawdest.dll2009.100.2769.0128,86426-Cze-201106:48x86
Rawsource.dll2009.100.2769.0120,67226-Cze-201106:48x86
Recordsetdest.dll2009.100.2769.0116,06426-Cze-201106:48x86
Sql_is_keyfile.dll2009.100.2769.013,66426-Cze-201106:48x86
Sqldest.dll2009.100.2769.0180,57626-Cze-201106:47x86
Txagg.dll2009.100.2769.0243,04026-Cze-201106:36x86
Txbestmatch.dll2009.100.2769.0444,25626-Cze-201106:36x86
Txcharmap.dll2009.100.2769.0195,42426-Cze-201106:36x86
Txdataconvert.dll2009.100.2769.0207,20026-Cze-201106:36x86
Txderived.dll2009.100.2769.0414,04826-Cze-201106:36x86
Txfileextractor.dll2009.100.2769.0126,81626-Cze-201106:36x86
Txfileinserter.dll2009.100.2769.0125,28026-Cze-201106:36x86
Txgroupdups.dll2009.100.2769.0258,40026-Cze-201106:36x86
Txlineage.dll2009.100.2769.068,44826-Cze-201106:36x86
Txlookup.dll2009.100.2769.0354,65626-Cze-201106:36x86
Txmerge.dll2009.100.2769.0138,59226-Cze-201106:36x86
Txmergejoin.dll2009.100.2769.0180,06426-Cze-201106:36x86
Txpivot.dll2009.100.2769.0130,40026-Cze-201106:36x86
Txrowcount.dll2009.100.2769.065,37626-Cze-201106:36x86
Txscd.dll2009.100.2769.0127,84026-Cze-201106:36x86
Txsort.dll2009.100.2769.0164,19226-Cze-201106:36x86
Txsplit.dll2009.100.2769.0410,46426-Cze-201106:36x86
Txtermextraction.dll2009.100.2769.08,608,60826-Cze-201106:36x86
Txtermlookup.dll2009.100.2769.04,088,67226-Cze-201106:36x86
Txunpivot.dll2009.100.2769.0128,86426-Cze-201106:36x86
Usługi Reporting Services programu SQL Server 2008 R2
Nazwa plikuWersja plikuRozmiar plikuDataGodzinaPlatforma
Mdxquerygenerator.dll.Deploy10.50.2769.087,90426-Cze-201106:52x86
Mdxquerygenerator.dll10.50.2769.087,90426-Cze-201106:52x86
Microsoft.analysisservices.adomdclient.dll.Deploy10.50.2769.0563,04026-Cze-201106:52x86
Microsoft.analysisservices.Controls.dll.Deploy10.50.2769.03,233,63226-Cze-201106:52x86
Microsoft.analysisservices.dll.Deploy10.50.2769.01,349,47226-Cze-201106:52x86
Microsoft.analysisservices.Modeling.dll10.50.2769.0567,13626-Cze-201106:52x86
Microsoft.ReportingServices.Authorization.dll10.50.2769.071,52026-Cze-201106:51x86
Microsoft.ReportingServices.dataextensions.Essbase.dll.Deploy10.50.2769.034,65626-Cze-201106:51x86
Microsoft.ReportingServices.dataextensions.Essbase.dll10.50.2769.034,65626-Cze-201106:51x86
Microsoft.ReportingServices.dataextensions.xmlaclient.dll.Deploy10.50.2769.0563,04026-Cze-201106:50x86
Microsoft.ReportingServices.dataextensions.xmlaclient.dll10.50.2769.0563,04026-Cze-201106:50x86
Microsoft.ReportingServices.datarendering.dll.Deploy10.50.2769.0128,86426-Cze-201106:50x86
Microsoft.ReportingServices.datarendering.dll10.50.2769.0128,86426-Cze-201106:50x86
Microsoft.ReportingServices.Designer.Controls.dll.Deploy10.50.2769.011,564,89626-Cze-201106:50x86
Microsoft.ReportingServices.Diagnostics.dll.Deploy10.50.2769.01,251,16826-Cze-201106:50x86
Microsoft.ReportingServices.Diagnostics.dll10.50.2769.01,251,16826-Cze-201106:50x86
Microsoft.ReportingServices.excelrendering.dll.Deploy10.50.2769.0255,84026-Cze-201106:50x86
Microsoft.ReportingServices.excelrendering.dll10.50.2769.0255,84026-Cze-201106:50x86
Microsoft.ReportingServices.gaugewebcontrol.dll.Deploy10.50.2769.01,812,32026-Cze-201106:50x86
Microsoft.ReportingServices.gaugewebcontrol.dll10.50.2769.01,812,32026-Cze-201106:50x86
Microsoft.ReportingServices.hpbprocessing.dll.Deploy10.50.2769.0321,37626-Cze-201106:50x86
Microsoft.ReportingServices.hpbprocessing.dll10.50.2769.0321,37626-Cze-201106:50x86
Microsoft.ReportingServices.htmlrendering.dll.Deploy10.50.2769.0272,22426-Cze-201106:50x86
Microsoft.ReportingServices.htmlrendering.dll10.50.2769.0272,22426-Cze-201106:50x86
Microsoft.ReportingServices.imagerendering.dll.Deploy10.50.2769.0153,44026-Cze-201106:50x86
Microsoft.ReportingServices.imagerendering.dll10.50.2769.0153,44026-Cze-201106:50x86
Microsoft.ReportingServices.processingcore.dll.Deploy10.50.2769.05,183,32826-Cze-201106:50x86
Microsoft.ReportingServices.processingcore.dll10.50.2769.05,183,32826-Cze-201106:50x86
Microsoft.ReportingServices.processingobjectmodel.dll.Deploy10.50.2769.0112,48026-Cze-201106:50x86
Microsoft.ReportingServices.processingobjectmodel.dll10.50.2769.0112,48026-Cze-201106:50x86
Microsoft.ReportingServices.querydesigners.dll.Deploy10.50.2769.02,557,79226-Cze-201106:50x86
Microsoft.ReportingServices.rdlobjectmodel.dll.Deploy10.50.2769.01,259,36026-Cze-201106:50x86
Microsoft.ReportingServices.rdlobjectmodel.dll10.50.2769.01,259,36026-Cze-201106:50x86
Microsoft.ReportingServices.reportpreview.dll.Deploy10.50.2769.0612,19226-Cze-201106:50x86
Microsoft.ReportingServices.RichText.dll.Deploy10.50.2769.0104,28826-Cze-201106:50x86
Microsoft.ReportingServices.RichText.dll10.50.2769.0104,28826-Cze-201106:50x86
Microsoft.ReportingServices.rplobjectmodel.dll.Deploy10.50.2769.0104,28826-Cze-201106:50x86
Microsoft.ReportingServices.rplobjectmodel.dll10.50.2769.0104,28826-Cze-201106:50x86
Microsoft.ReportingServices.RSClient.dll.Deploy10.50.2769.0292,70426-Cze-201106:50x86
Microsoft.ReportingServices.RSClient.dll10.50.2769.0292,70426-Cze-201106:50x86
Microsoft.ReportingServices.semanticqueryengine.dll.Deploy10.50.2769.0378,72026-Cze-201106:50x86
Microsoft.ReportingServices.semanticqueryengine.dll10.50.2769.0378,72026-Cze-201106:50x86
Microsoft.ReportingServices.SharePoint.ObjectModel.dll10.50.2769.051,04026-Cze-201106:50x86
Microsoft.ReportingServices.SharePoint.Server.dll10.50.2769.0186,20826-Cze-201106:50x86
Microsoft.ReportingServices.sharepoint12.Server.dll10.50.2769.059,23226-Cze-201106:50x86
Microsoft.ReportingServices.sharepoint14.Server.dll10.50.2769.059,23226-Cze-201106:50x86
Microsoft.ReportingServices.spbprocessing.dll.Deploy10.50.2769.0292,70426-Cze-201106:50x86
Microsoft.ReportingServices.spbprocessing.dll10.50.2769.0292,70426-Cze-201106:50x86
Microsoft.ReportingServices.wordrendering.dll.Deploy10.50.2769.0198,49626-Cze-201106:50x86
Microsoft.ReportingServices.wordrendering.dll10.50.2769.0198,49626-Cze-201106:50x86
Msmdlocal.dll10.50.2769.028,068,70426-Cze-201106:48x86
Msmgdsrv.dll10.50.2769.08,671,58426-Cze-201106:46x86
Msolap100.dll10.50.2769.06,671,20026-Cze-201106:48x86
Msolui100.dll10.50.2769.0272,73626-Cze-201106:48x86
Msreportbuilder.exe.Deploy10.50.2769.01,300,32026-Cze-201106:54x86
Reportingserviceslibrary.dll10.50.2769.01,460,06426-Cze-201106:45x86
Reportingservicesnativeclient.dll2009.100.2769.0131,93626-Cze-201106:45x86
Reportingservicesnativeserver.dll2009.100.2769.0131,42426-Cze-201106:45x86
Reportingservicesservice.exe2009.100.2769.01,182,04826-Cze-201106:52x86
Reportingservicessharepointdeliveryextension.dll10.50.2769.055,13626-Cze-201106:45x86
Reportingserviceswebserver.dll10.50.2769.01,619,80826-Cze-201106:45x86
Reportingserviceswebuserinterface.dll10.50.2769.01,992,54426-Cze-201106:45x86
Rsconfigtool.exe10.50.2769.01,333,08826-Cze-201106:54x86
Sql_rs_keyfile.dll2009.100.2769.013,66426-Cze-201106:48x86
Sqlrsos.dll2009.100.2769.014,68826-Cze-201106:36x86
SQL Server 2008 R2 Management Studio
Nazwa plikuWersja plikuRozmiar plikuDataGodzinaPlatforma
Appidpackage.dll10.50.2769.01,066,84826-Cze-201106:53x86
BCP.exe2009.100.2769.089,44026-Cze-201106:55x86
Commanddest.dll2009.100.2769.0165,21626-Cze-201106:51x86
Copydatabasewizard.exe10.50.2769.0661,34426-Cze-201106:53x86
Dataprofileviewer.exe10.50.2769.0313,18426-Cze-201106:53x86
DTS.dll2009.100.2769.01,442,14426-Cze-201106:51x86
Dtscomexpreval.dll2009.100.2769.0334,68826-Cze-201106:51x86
Dtsconn.dll2009.100.2769.0285,53626-Cze-201106:51x86
Dtsinstall.exe10.50.2769.0427,87226-Cze-201106:53x86
Dtspipeline.dll2009.100.2769.0697,18426-Cze-201106:51x86
Dtspipelineperf100.dll2009.100.2769.032,60826-Cze-201106:51x86
Exceldest.dll2009.100.2769.0173,92026-Cze-201106:51x86
Excelsrc.dll2009.100.2769.0183,64826-Cze-201106:51x86
Flatfiledest.dll2009.100.2769.0276,83226-Cze-201106:51x86
Flatfilesrc.dll2009.100.2769.0284,51226-Cze-201106:51x86
Microsoft.datatransformationservices.Design.dll10.50.2769.04,163,42426-Cze-201106:52x86
Microsoft.datatransformationservices.vsintegration.dll10.50.2769.0333 66426-Cze-201106:52x86
Microsoft.ReportingServices.Diagnostics.dll10.50.2769.01,251,16826-Cze-201106:50x86
Microsoft.ReportingServices.querydesigners.dll10.50.2769.02,557,79226-Cze-201106:50x86
Microsoft.ReportingServices.RSClient.dll10.50.2769.0292,70426-Cze-201106:50x86
Microsoft.SQLServer.adonetsrc.dll10.50.2769.067,42426-Cze-201106:50x86
Microsoft.SQLServer.DMF.dll10.50.2769.0350,04824-Cze-201115:01x86
Microsoft.SQLServer.maintenanceplantasks.dll10.50.2769.0296,80026-Cze-201106:49x86
Microsoft.SQLServer.Management.collectortasks.dll10.50.2769.083,80826-Cze-201106:49x86
Microsoft.SQLServer.Management.DAC.dll10.50.2769.02,864,99226-Cze-201106:49x86
Microsoft.SQLServer.Management.dacenum.dll10.50.2769.015,71226-Cze-201106:49x86
Microsoft.SQLServer.Management.dacserialization.dll10.50.2769.063,32826-Cze-201106:49x86
Microsoft.SQLServer.Management.datacollectionuitasks.dll10.50.2769.03,290,97626-Cze-201106:49x86
Microsoft.SQLServer.Management.Reports.dll10.50.2769.09,193,31226-Cze-201106:48x86
Microsoft.SQLServer.Management.resourcemonitorwidgets.dll10.50.2769.0386,91226-Cze-201106:48x86
Microsoft.SQLServer.Management.smometadataprovider.dll10.50.2769.0112,48026-Cze-201106:48x86
Microsoft.SQLServer.Management.sqlparser.dll10.50.2769.07,051,10426-Cze-201106:48x86
Microsoft.SQLServer.Management.sqlstudio.Actions.dll10.50.2769.063,32826-Cze-201106:48x86
Microsoft.SQLServer.Management.sqlstudio.Explorer.dll10.50.2769.0378,72026-Cze-201106:48x86
Microsoft.SQLServer.Management.sqlstudio.resourcemonitor.dll10.50.2769.092,00026-Cze-201106:48x86
Microsoft.SQLServer.Management.UI.RSClient.dll10.50.2769.01,054,56026-Cze-201106:48x86
Microsoft.SQLServer.replikacja.dll2009.100.2769.01,767,77626-Cze-201106:48x86
Microsoft.SQLServer.sqltools.vsintegration.dll10.50.2769.0296,80026-Cze-201106:48x86
Microsoft.SQLServer.xmlsrc.dll10.50.2769.0108,38426-Cze-201106:46x86
Objectexplorer.dll10.50.2769.03,372,89626-Cze-201106:46x86
Oledbdest.dll2009.100.2769.0174,43226-Cze-201106:48x86
Oledbsrc.dll2009.100.2769.0186,72026-Cze-201106:48x86
Radlangsvc.VS.dll10.50.2769.0145,24826-Cze-201106:46x86
Rawdest.dll2009.100.2769.0128,86426-Cze-201106:48x86
Rawsource.dll2009.100.2769.0120,67226-Cze-201106:48x86
Recordsetdest.dll2009.100.2769.0116,06426-Cze-201106:48x86
Replicationmonitor.dll10.50.2769.02,910,04826-Cze-201106:46x86
Reportingservicesnativeclient.dll2009.100.2769.0131,93626-Cze-201106:45x86
Rsconfigtool.exe10.50.2769.01,333,08826-Cze-201106:54x86
Sql_ssms_keyfile.dll2009.100.2769.013,66426-Cze-201106:48x86
Sqlcmd.exe2009.100.2769.0154,46426-Cze-201106:52x86
Sqldest.dll2009.100.2769.0180,57626-Cze-201106:47x86
Sqleditors.VS.dll10.50.2769.01,242,97626-Cze-201106:45x86
Sqlmanagerui.dll10.50.2769.07,583,58426-Cze-201106:45x86
Sqlmgmt.dll10.50.2769.03,499,87226-Cze-201106:45x86
Sqlresolver.dll10.50.2769.038,75226-Cze-201106:45x86
Sqlsvc.dll2009.100.2769.0105,82426-Cze-201106:36x86
Txagg.dll2009.100.2769.0243,04026-Cze-201106:36x86
Txbestmatch.dll2009.100.2769.0444,25626-Cze-201106:36x86
Txcharmap.dll2009.100.2769.0195,42426-Cze-201106:36x86
Txdataconvert.dll2009.100.2769.0207,20026-Cze-201106:36x86
Txderived.dll2009.100.2769.0414,04826-Cze-201106:36x86
Txfileextractor.dll2009.100.2769.0126,81626-Cze-201106:36x86
Txfileinserter.dll2009.100.2769.0125,28026-Cze-201106:36x86
Txgroupdups.dll2009.100.2769.0258,40026-Cze-201106:36x86
Txlineage.dll2009.100.2769.068,44826-Cze-201106:36x86
Txlookup.dll2009.100.2769.0354,65626-Cze-201106:36x86
Txmerge.dll2009.100.2769.0138,59226-Cze-201106:36x86
Txmergejoin.dll2009.100.2769.0180,06426-Cze-201106:36x86
Txpivot.dll2009.100.2769.0130,40026-Cze-201106:36x86
Txrowcount.dll2009.100.2769.065,37626-Cze-201106:36x86
Txscd.dll2009.100.2769.0127,84026-Cze-201106:36x86
Txsort.dll2009.100.2769.0164,19226-Cze-201106:36x86
Txsplit.dll2009.100.2769.0410,46426-Cze-201106:36x86
Txtermextraction.dll2009.100.2769.08,608,60826-Cze-201106:36x86
Txtermlookup.dll2009.100.2769.04,088,67226-Cze-201106:36x86
Txunpivot.dll2009.100.2769.0128,86426-Cze-201106:36x86
Narzędzia programu SQL Server 2008 R2 i składniki stacja robocza
Nazwa plikuWersja plikuRozmiar plikuDataGodzinaPlatforma
Autoadmin.dll2009.100.2769.0937,82426-Cze-201106:51x86
Ddsshapeslib.dll2009.100.2769.046,94426-Cze-201106:52x86
DTS.dll2009.100.2769.01,442,14426-Cze-201106:51x86
Dtscomexpreval.dll2009.100.2769.0334,68826-Cze-201106:51x86
Dtsconn.dll2009.100.2769.0285,53626-Cze-201106:51x86
Dtspipeline.dll2009.100.2769.0697,18426-Cze-201106:51x86
Dtspipelineperf100.dll2009.100.2769.032,60826-Cze-201106:51x86
Exceldest.dll2009.100.2769.0173,92026-Cze-201106:51x86
Excelsrc.dll2009.100.2769.0183,64826-Cze-201106:51x86
Flatfiledest.dll2009.100.2769.0276,83226-Cze-201106:51x86
Flatfilesrc.dll2009.100.2769.0284,51226-Cze-201106:51x86
Mdxquerygenerator.dll10.50.2769.087,90426-Cze-201106:52x86
Mergetxt.dll2009.100.2769.030,04826-Cze-201106:48x86
Microsoft.analysisservices.Controls.dll10.50.2769.03,233,63226-Cze-201106:52x86
Microsoft.analysisservices.Deployment.exe10.50.2769.0505,69626-Cze-201106:54x86
Microsoft.analysisservices.Design.dll10.50.2769.05,920,60826-Cze-201106:52x86
Microsoft.analysisservices.dll10.50.2769.01,349,47226-Cze-201106:52x86
Microsoft.analysisservices.Project.dll2009.100.2769.01,988,44826-Cze-201106:52x86
Microsoft.analysisservices.Viewers.dll10.50.2769.01,001,31226-Cze-201106:52x86
Microsoft.analysisservices.Wizards.dll10.50.2769.05,928,80026-Cze-201106:52x86
Microsoft.SQLServer.adonetsrc.dll10.50.2769.067,42426-Cze-201106:50x86
Microsoft.SQLServer.chainer.Infrastructure.dll10.50.2769.0280,41626-Cze-201106:50x86
Microsoft.SQLServer.Configuration.SCO.dll10.50.2769.01,345,37626-Cze-201106:50x86
Microsoft.SQLServer.xmlsrc.dll10.50.2769.0108,38426-Cze-201106:46x86
Msmdlocal.dll10.50.2769.028,068,70426-Cze-201106:48x86
Msmgdsrv.dll10.50.2769.08,671,58426-Cze-201106:46x86
Msolap100.dll10.50.2769.06,671,20026-Cze-201106:48x86
Msolui100.dll10.50.2769.0272,73626-Cze-201106:48x86
Oledbdest.dll2009.100.2769.0174,43226-Cze-201106:48x86
Oledbsrc.dll2009.100.2769.0186,72026-Cze-201106:48x86
Spresolv.dll2009.100.2769.0180,06426-Cze-201106:48x86
Sql_tools_keyfile.dll2009.100.2769.013,66426-Cze-201106:48x86
Sqlsvc.dll2009.100.2769.0105,82426-Cze-201106:36x86
Ssradd.dll2009.100.2769.041,82426-Cze-201106:36x86
Ssravg.dll2009.100.2769.041,82426-Cze-201106:36x86
Ssrdown.dll2009.100.2769.026,97626-Cze-201106:36x86
Ssrmax.dll2009.100.2769.040,28826-Cze-201106:36x86
Ssrmin.dll2009.100.2769.040,28826-Cze-201106:36x86
Ssrpub.dll2009.100.2769.027,48826-Cze-201106:36x86
Ssrup.dll2009.100.2769.026,97626-Cze-201106:36x86
Txdataconvert.dll2009.100.2769.0207,20026-Cze-201106:36x86
Aparat SQL Server 2008 R2 pełnego tekstu
Nazwa plikuWersja plikuRozmiar plikuDataGodzinaPlatforma
FD.dll2009.100.2769.0461,66426-Cze-201106:51x86
Sql_fulltext_keyfile.dll2009.100.2769.013,66426-Cze-201106:48x86
Usługa Przeglądarka programu SQL Server 2008 R2
Nazwa plikuWersja plikuRozmiar plikuDataGodzinaPlatforma
Msmdredir.dll10.50.2769.06,325,60026-Cze-201106:48x86
Msmdsrv.rll10.50.2769.0831,32826-Cze-201106:05x86
SQLBrowser.exe2009.100.2769.0268,12826-Cze-201106:52x86
Sqlbrowser_keyfile.dll2009.100.2769.013,66426-Cze-201106:48x86
Klient macierzysty programu SQL Server 2008 R2
Nazwa plikuWersja plikuRozmiar plikuData
Instapi.dll2005.90.1399.035,03231-Mar-2010
Msvcm80.dll8.0.50727.402747923228-Mar-2009
Msvcm80.dll8.0.50727.402747923228-Mar-2009
Msvcm80.dll8.0.50727.402747923228-Mar-2009
Msvcp80.dll8.0.50727.4027554,83228-Mar-2009
Msvcp80.dll8.0.50727.4027554,83228-Mar-2009
Msvcp80.dll8.0.50727.4027554,83228-Mar-2009
Msvcr80.dll8.0.50727.4027632,65628-Mar-2009
Msvcr80.dll8.0.50727.4027632,65628-Mar-2009
Msvcr80.dll8.0.50727.4027632,65628-Mar-2009
Sqlncli_keyfile.dll2009.100.2769.013,66426-Cze-2011
Sqlncli10.dll2009.100.2769.02,581,85626-Cze-2011
Sqlnclir10.rll2009.100.1600.1226,14403-Kwi-2010
Moduł zapisujący programu SQL Server 2008 R2
Nazwa plikuWersja plikuRozmiar plikuDataGodzinaPlatforma
Sqlwriter_keyfile.dll2009.100.2769.013,66426-Cze-201106:48x86
Sqlwvss_xp.dll2009.100.2769.0210,27226-Cze-201106:36x86

w wersji dla komputerów z procesorami x 64

Programu SQL Server 2008 R2 bazy danych usług Core udostępnione
Nazwa plikuWersja plikuRozmiar plikuDataGodzinaPlatforma
BCP.exe2009.100.2769.096,60826-Cze-201106:02x 64
Commanddest.dll2009.100.2769.0247,13626-Cze-201106:00x 64
Distrib.exe2009.100.2769.087,90426-Cze-201106:02x 64
DTS.dll2009.100.2769.02,228,57626-Cze-201106:00x 64
Dtscomexpreval.dll2009.100.2769.0473,44026-Cze-201106:00x 64
Dtsconn.dll2009.100.2769.0449,88826-Cze-201106:00x 64
Dtspipeline.dll2009.100.2769.01,090,91226-Cze-201106:00x 64
Dtspipelineperf100.dll2009.100.2769.042,33626-Cze-201106:00x 64
Exceldest.dll2009.100.2769.0260,96026-Cze-201106:00x 64
Excelsrc.dll2009.100.2769.0280,41626-Cze-201106:00x 64
Flatfiledest.dll2009.100.2769.0414,56026-Cze-201106:00x 64
Flatfilesrc.dll2009.100.2769.0423,77626-Cze-201106:00x 64
Logread.exe2009.100.2769.0511,84026-Cze-201106:02x 64
Mergetxt.dll2009.100.2769.034,65626-Cze-201106:00x 64
Microsoft.SQLServer.adonetsrc.dll10.50.2769.067,42426-Cze-201106:00x86
Microsoft.SQLServer.ConnectionInfo.dll10.50.2769.0153,44024-Cze-201115:01x86
Microsoft.SQLServer.DMF.dll10.50.2769.0350,04824-Cze-201115:01x86
Microsoft.SQLServer.maintenanceplantasks.dll10.50.2769.0296,80026-Cze-201106:49x86
Microsoft.SQLServer.Management.collectortasks.dll10.50.2769.083,80826-Cze-201106:00x86
Microsoft.SQLServer.Management.SDK.SFC.dll10.50.2769.0452,44824-Cze-201115:01x86
Microsoft.SQLServer.replikacja.dll2009.100.2769.01,767,77626-Cze-201106:48x86
Microsoft.SQLServer.replikacja.dll2009.100.2769.01,942,88026-Cze-201105:57x 64
Microsoft.SQLServer.SMO.dll10.50.2769.03,049,31224-Cze-201115:01x86
Microsoft.SQLServer.smoextended.dll10.50.2769.0186,20826-Cze-201106:48x86
Microsoft.SQLServer.sqlenum.dll10.50.2769.01,140,57624-Cze-201115:01x86
Microsoft.SQLServer.xmlsrc.dll10.50.2769.0108,38426-Cze-201105:57x86
Oledbdest.dll2009.100.2769.0260,96026-Cze-201105:56x 64
Oledbsrc.dll2009.100.2769.0286,04826-Cze-201105:56x 64
Rawdest.dll2009.100.2769.0192,86426-Cze-201105:56x 64
Rawsource.dll2009.100.2769.0182,11226-Cze-201105:56x 64
Rdistcom.dll2009.100.2769.0792,92826-Cze-201105:56x 64
Recordsetdest.dll2009.100.2769.0166,24026-Cze-201105:56x 64
Replagnt.dll2009.100.2769.018,78426-Cze-201105:56x 64
Replagnt.dll2009.100.2769.018,78426-Cze-201106:48x86
Repldp.dll2009.100.2769.0192,35226-Cze-201106:48x86
Repldp.dll2009.100.2769.0231,26426-Cze-201105:56x 64
Replmerg.exe2009.100.2769.0409,95226-Cze-201106:02x 64
Replsync.dll2009.100.2769.0126,81626-Cze-201105:56x 64
Snapshot.exe10.50.2769.013,66426-Cze-201106:01x86
Spresolv.dll2009.100.2769.0216,92826-Cze-201105:56x 64
Sql_engine_core_shared_keyfile.dll2009.100.2769.014,17626-Cze-201106:00x 64
Sqlcmd.exe2009.100.2769.0345,95226-Cze-201106:02x 64
Sqlmergx.dll2009.100.2769.0231,26426-Cze-201105:56x 64
Sqlsvc.dll2009.100.2769.0105,82426-Cze-201106:36x86
Sqlsvc.dll2009.100.2769.0131,93626-Cze-201105:56x 64
Sqlwep100.dll2009.100.2769.0107,36026-Cze-201105:56x 64
Ssradd.dll2009.100.2769.046,94426-Cze-201105:56x 64
Ssravg.dll2009.100.2769.047,45626-Cze-201105:56x 64
Ssrdown.dll2009.100.2769.031,07226-Cze-201105:56x 64
Ssrmax.dll2009.100.2769.045,40826-Cze-201105:56x 64
Ssrmin.dll2009.100.2769.045,40826-Cze-201105:56x 64
Ssrpub.dll2009.100.2769.031,58426-Cze-201105:56x 64
Ssrup.dll2009.100.2769.030,56026-Cze-201105:56x 64
Txagg.dll2009.100.2769.0366,43226-Cze-201105:51x 64
Txdataconvert.dll2009.100.2769.0304,99226-Cze-201105:51x 64
Txderived.dll2009.100.2769.0618,84826-Cze-201105:51x 64
Txlookup.dll2009.100.2769.0535,39226-Cze-201105:51x 64
Txmerge.dll2009.100.2769.0232 28826-Cze-201105:51x 64
Txmergejoin.dll2009.100.2769.0272,73626-Cze-201105:51x 64
Txrowcount.dll2009.100.2769.089,95226-Cze-201105:51x 64
Txsort.dll2009.100.2769.0246,11226-Cze-201105:51x 64
Txsplit.dll2009.100.2769.0611,68026-Cze-201105:51x 64
SQL Server 2008 R2 bazy danych usługi podstawowe wystąpienie
Nazwa plikuWersja plikuRozmiar plikuDataGodzinaPlatforma
Atxcore.dll2009.100.2769.031,58426-Cze-201106:00x 64
Datacollectorcontroller.dll2009.100.2769.0262,49626-Cze-201106:00x 64
Rsfxft.dll2009.100.2769.025,44026-Cze-201105:56x 64
Sql_engine_core_inst_keyfile.dll2009.100.2769.014,17626-Cze-201106:00x 64
Sqlaccess.dll2009.100.2769.0403,29626-Cze-201105:57x86
Sqlagent.exe2009.100.2769.0431,45626-Cze-201106:02x 64
Sqlos.dll2009.100.2769.015,71226-Cze-201105:56x 64
Sqlscriptdowngrade.dll2009.100.2769.015,71226-Cze-201105:56x 64
Sqlscriptupgrade.dll2009.100.2769.04,622,17626-Cze-201105:56x 64
Sqlservr.exe2009.100.2769.062,169,44026-Cze-201106:01x 64
Sqlsvc.dll2009.100.2769.0131,93626-Cze-201105:56x 64
Sqsrvres.dll2009.100.2769.0105,82426-Cze-201105:56x 64
SQL Server 2008 R2 bazy danych usług wspólnej podstawy
Nazwa plikuWersja plikuRozmiar plikuDataGodzinaPlatforma
Microsoft.analysisservices.adomdclient.dll10.50.2769.0563,04026-Cze-201106:01x86
Microsoft.analysisservices.dll10.50.2769.01,349,47226-Cze-201106:52x86
Microsoft.analysisservices.XMLA.dll10.50.2769.0243,55226-Cze-201106:01x86
Microsoft.SQLServer.ConnectionInfo.dll10.50.2769.0153,44024-Cze-201115:01x86
Microsoft.SQLServer.Management.DAC.dll10.50.2769.02,864,99226-Cze-201106:00x86
Microsoft.SQLServer.Management.dacenum.dll10.50.2769.015,71226-Cze-201106:00x86
Microsoft.SQLServer.Management.dacserialization.dll10.50.2769.063,32826-Cze-201106:00x86
Microsoft.SQLServer.Management.SDK.SFC.dll10.50.2769.0452,44824-Cze-201115:01x86
Microsoft.SQLServer.Management.smometadataprovider.dll10.50.2769.0112,48026-Cze-201105:59x86
Microsoft.SQLServer.Management.sqlparser.dll10.50.2769.07,051,10426-Cze-201106:00x86
Microsoft.SQLServer.SMO.dll10.50.2769.03,049,31224-Cze-201115:01x86
Microsoft.SQLServer.smoextended.dll10.50.2769.0186,20826-Cze-201105:57x86
Microsoft.SQLServer.sqlenum.dll10.50.2769.01,140,57624-Cze-201115:01x86
Msgprox.dll2009.100.2769.0203 10426-Cze-201106:48x86
Msgprox.dll2009.100.2769.0247,13626-Cze-201106:00x 64
Replerrx.dll2009.100.2769.0120,67226-Cze-201106:48x86
Replerrx.dll2009.100.2769.0137,05626-Cze-201105:56x 64
Replisapi.dll2009.100.2769.0272,73626-Cze-201106:48x86
Replisapi.dll2009.100.2769.0379,23226-Cze-201105:56x 64
Replprov.dll2009.100.2769.0576,86426-Cze-201106:48x86
Replprov.dll2009.100.2769.0729,95226-Cze-201105:56x 64
Replrec.dll2009.100.2769.0791,90426-Cze-201106:46x86
Replrec.dll2009.100.2769.0979,80826-Cze-201105:57x 64
Replsub.dll2009.100.2769.0413,02426-Cze-201106:48x86
Replsub.dll2009.100.2769.0495,96826-Cze-201105:56x 64
Sql_common_core_keyfile.dll2009.100.2769.014,17626-Cze-201106:00x 64
Sqlmanager.dll2009.100.2769.0521,05626-Cze-201106:47x86
Sqlmanager.dll2009.100.2769.0896,86426-Cze-201105:56x 64
Sqlmgmprovider.dll2009.100.2769.0271,71226-Cze-201106:47x86
Sqlmgmprovider.dll2009.100.2769.0360,28826-Cze-201105:56x 64
Svrenumapi100.dll2009.100.2769.01,042,78426-Cze-201105:51x 64
Svrenumapi100.dll2009.100.2769.0780,64026-Cze-201106:36x86
Xmlsub.dll2009.100.2769.0193,37626-Cze-201106:36x86
Xmlsub.dll2009.100.2769.0309,08826-Cze-201105:51x 64
SQL Server 2008 R2 Business Intelligence Development Studio
Nazwa plikuWersja plikuRozmiar plikuDataGodzinaPlatforma
Commanddest.dll2009.100.2769.0165,21626-Cze-201106:51x86
Dataprofileviewer.exe10.50.2769.0313,18426-Cze-201106:53x86
Ddsshapeslib.dll2009.100.2769.046,94426-Cze-201106:52x86
DTS.dll2009.100.2769.01,442,14426-Cze-201106:51x86
Dtscomexpreval.dll2009.100.2769.0334,68826-Cze-201106:51x86
Dtsconn.dll2009.100.2769.0285,53626-Cze-201106:51x86
Dtspipeline.dll2009.100.2769.0697,18426-Cze-201106:51x86
Dtspipelineperf100.dll2009.100.2769.032,60826-Cze-201106:51x86
Exceldest.dll2009.100.2769.0173,92026-Cze-201106:51x86
Excelsrc.dll2009.100.2769.0183,64826-Cze-201106:51x86
Flatfiledest.dll2009.100.2769.0276,83226-Cze-201106:51x86
Flatfilesrc.dll2009.100.2769.0284,51226-Cze-201106:51x86
Mdxquerygenerator.dll10.50.2769.087,90426-Cze-201106:52x86
Microsoft.analysisservices.Controls.dll10.50.2769.03,233,63226-Cze-201106:52x86
Microsoft.analysisservices.Design.dll10.50.2769.05,920,60826-Cze-201106:52x86
Microsoft.analysisservices.dll10.50.2769.01,349,47226-Cze-201106:52x86
Microsoft.analysisservices.Project.dll2009.100.2769.01,988,44826-Cze-201106:52x86
Microsoft.analysisservices.Viewers.dll10.50.2769.01,001,31226-Cze-201106:52x86
Microsoft.analysisservices.Wizards.dll10.50.2769.05,928,80026-Cze-201106:52x86
Microsoft.datatransformationservices.Design.dll10.50.2769.04,163,42426-Cze-201106:52x86
Microsoft.datatransformationservices.vsintegration.dll10.50.2769.0333 66426-Cze-201106:52x86
Microsoft.ReportingServices.dataextensions.Essbase.dll10.50.2769.034,65626-Cze-201106:51x86
Microsoft.ReportingServices.dataextensions.xmlaclient.dll10.50.2769.0563,04026-Cze-201106:50x86
Microsoft.ReportingServices.datarendering.dll10.50.2769.0128,86426-Cze-201106:50x86
Microsoft.ReportingServices.Designer.Controls.dll10.50.2769.011,564,89626-Cze-201106:50x86
Zestawach Microsoft.ReportingServices.Designer.dll10.50.2769.0911,20026-Cze-201106:50x86
Microsoft.ReportingServices.Diagnostics.dll10.50.2769.01,251,16826-Cze-201106:50x86
Microsoft.ReportingServices.excelrendering.dll10.50.2769.0255,84026-Cze-201106:50x86
Microsoft.ReportingServices.gaugewebcontrol.dll10.50.2769.01,812,32026-Cze-201106:50x86
Microsoft.ReportingServices.hpbprocessing.dll10.50.2769.0321,37626-Cze-201106:50x86
Microsoft.ReportingServices.htmlrendering.dll10.50.2769.0272,22426-Cze-201106:50x86
Microsoft.ReportingServices.imagerendering.dll10.50.2769.0153,44026-Cze-201106:50x86
Microsoft.ReportingServices.processingcore.dll10.50.2769.05,183,32826-Cze-201106:50x86
Microsoft.ReportingServices.processingobjectmodel.dll10.50.2769.0112,48026-Cze-201106:50x86
Microsoft.ReportingServices.querydesigners.dll10.50.2769.02,557,79226-Cze-201106:50x86
Microsoft.ReportingServices.rdlobjectmodel.dll10.50.2769.01,259,36026-Cze-201106:50x86
Microsoft.ReportingServices.reportpreview.dll10.50.2769.0612,19226-Cze-201106:50x86
Microsoft.ReportingServices.RichText.dll10.50.2769.0104,28826-Cze-201106:50x86
Microsoft.ReportingServices.rplobjectmodel.dll10.50.2769.0104,28826-Cze-201106:50x86
Microsoft.ReportingServices.RSClient.dll10.50.2769.0292,70426-Cze-201106:50x86
Microsoft.ReportingServices.semanticqueryengine.dll10.50.2769.0378,72026-Cze-201106:50x86
Microsoft.ReportingServices.spbprocessing.dll10.50.2769.0292,70426-Cze-201106:50x86
Microsoft.ReportingServices.wordrendering.dll10.50.2769.0198,49626-Cze-201106:50x86
Microsoft.SQLServer.adonetsrc.dll10.50.2769.067,42426-Cze-201106:50x86
Microsoft.SQLServer.maintenanceplantasks.dll10.50.2769.0296,80026-Cze-201106:49x86
Microsoft.SQLServer.xmlsrc.dll10.50.2769.0108,38426-Cze-201106:46x86
Msmdlocal.dll10.50.2769.028,068,70426-Cze-201106:48x86
Msmdlocal.dll10.50.2769.055,726,43226-Cze-201106:00x 64
Msmgdsrv.dll10.50.2769.012,609,88826-Cze-201105:57x 64
Msmgdsrv.dll10.50.2769.08,671,58426-Cze-201106:46x86
Msolap100.dll10.50.2769.06,671,20026-Cze-201106:48x86
Msolap100.dll10.50.2769.08,487,26426-Cze-201106:00x 64
Msolui100.dll10.50.2769.0272,73626-Cze-201106:48x86
Msolui100.dll10.50.2769.0315,74426-Cze-201106:00x 64
Oledbdest.dll2009.100.2769.0174,43226-Cze-201106:48x86
Oledbsrc.dll2009.100.2769.0186,72026-Cze-201106:48x86
Rawdest.dll2009.100.2769.0128,86426-Cze-201106:48x86
Rawsource.dll2009.100.2769.0120,67226-Cze-201106:48x86
Recordsetdest.dll2009.100.2769.0116,06426-Cze-201106:48x86
Sql_bids_keyfile.dll2009.100.2769.014,17626-Cze-201106:00x 64
Sqldest.dll2009.100.2769.0180,57626-Cze-201106:47x86
Sqlmanagerui.dll10.50.2769.07,583,58426-Cze-201106:45x86
Sqlmgmt.dll10.50.2769.03,499,87226-Cze-201106:45x86
Sqlsvc.dll2009.100.2769.0105,82426-Cze-201106:36x86
Sqlsvc.dll2009.100.2769.0131,93626-Cze-201105:56x 64
Txagg.dll2009.100.2769.0243,04026-Cze-201106:36x86
Txbestmatch.dll2009.100.2769.0444,25626-Cze-201106:36x86
Txcharmap.dll2009.100.2769.0195,42426-Cze-201106:36x86
Txdataconvert.dll2009.100.2769.0207,20026-Cze-201106:36x86
Txderived.dll2009.100.2769.0414,04826-Cze-201106:36x86
Txfileextractor.dll2009.100.2769.0126,81626-Cze-201106:36x86
Txfileinserter.dll2009.100.2769.0125,28026-Cze-201106:36x86
Txgroupdups.dll2009.100.2769.0258,40026-Cze-201106:36x86
Txlineage.dll2009.100.2769.068,44826-Cze-201106:36x86
Txlookup.dll2009.100.2769.0354,65626-Cze-201106:36x86
Txmerge.dll2009.100.2769.0138,59226-Cze-201106:36x86
Txmergejoin.dll2009.100.2769.0180,06426-Cze-201106:36x86
Txpivot.dll2009.100.2769.0130,40026-Cze-201106:36x86
Txrowcount.dll2009.100.2769.065,37626-Cze-201106:36x86
Txscd.dll2009.100.2769.0127,84026-Cze-201106:36x86
Txsort.dll2009.100.2769.0164,19226-Cze-201106:36x86
Txsplit.dll2009.100.2769.0410,46426-Cze-201106:36x86
Txtermextraction.dll2009.100.2769.08,608,60826-Cze-201106:36x86
Txtermlookup.dll2009.100.2769.04,088,67226-Cze-201106:36x86
Txunpivot.dll2009.100.2769.0128,86426-Cze-201106:36x86
Usług analiz programu SQL Server 2008 R2
Nazwa plikuWersja plikuRozmiar plikuDataGodzinaPlatforma
Microsoft.analysisservices.dll10.50.2769.01,349,47226-Cze-201106:52x86
Microsoft.Data.datafeedclient.dll10.50.2769.0108,38426-Cze-201106:01x86
Msmdlocal.dll10.50.2769.028,068,70426-Cze-201106:48x86
Msmdlocal.dll10.50.2769.055,726,43226-Cze-201106:00x 64
Msmdredir.dll10.50.2769.06,325,60026-Cze-201106:48x86
Msmdspdm.dll10.50.2769.0178,01626-Cze-201105:57x86
Msmdsrv.exe10.50.2769.054,808,41626-Cze-201106:02x 64
Msmgdsrv.dll10.50.2769.012,609,88826-Cze-201105:57x 64
Msmgdsrv.dll10.50.2769.08,671,58426-Cze-201106:46x86
Msolap100.dll10.50.2769.06,671,20026-Cze-201106:48x86
Msolap100.dll10.50.2769.08,487,26426-Cze-201106:00x 64
Msolui100.dll10.50.2769.0272,73626-Cze-201106:48x86
Msolui100.dll10.50.2769.0315,74426-Cze-201106:00x 64
Sql_as_keyfile.dll2009.100.2769.014,17626-Cze-201106:00x 64
Xmsrv.dll10.50.2769.021,447,00826-Cze-201105:51x 64
SQL Server 2008 R2 Integration Services
Nazwa plikuWersja plikuRozmiar plikuDataGodzinaPlatforma
Commanddest.dll2009.100.2769.0247,13626-Cze-201106:00x 64
DTS.dll2009.100.2769.02,228,57626-Cze-201106:00x 64
Dtscomexpreval.dll2009.100.2769.0473,44026-Cze-201106:00x 64
Dtsconn.dll2009.100.2769.0449,88826-Cze-201106:00x 64
Dtsinstall.exe10.50.2769.0427,87226-Cze-201106:53x86
Dtspipeline.dll2009.100.2769.01,090,91226-Cze-201106:00x 64
Dtspipelineperf100.dll2009.100.2769.042,33626-Cze-201106:00x 64
Exceldest.dll2009.100.2769.0260,96026-Cze-201106:00x 64
Excelsrc.dll2009.100.2769.0280,41626-Cze-201106:00x 64
Flatfiledest.dll2009.100.2769.0414,56026-Cze-201106:00x 64
Flatfilesrc.dll2009.100.2769.0423,77626-Cze-201106:00x 64
Microsoft.SQLServer.adonetsrc.dll10.50.2769.067,42426-Cze-201106:00x86
Microsoft.SQLServer.maintenanceplantasks.dll10.50.2769.0296,80026-Cze-201106:49x86
Microsoft.SQLServer.xmlsrc.dll10.50.2769.0108,38426-Cze-201105:57x86
Msdtssrvr.exe10.50.2769.0210,78426-Cze-201106:01x 64
Oledbdest.dll2009.100.2769.0260,96026-Cze-201105:56x 64
Oledbsrc.dll2009.100.2769.0286,04826-Cze-201105:56x 64
Rawdest.dll2009.100.2769.0192,86426-Cze-201105:56x 64
Rawsource.dll2009.100.2769.0182,11226-Cze-201105:56x 64
Recordsetdest.dll2009.100.2769.0166,24026-Cze-201105:56x 64
Sql_is_keyfile.dll2009.100.2769.014,17626-Cze-201106:00x 64
Sqldest.dll2009.100.2769.0264,54426-Cze-201105:56x 64
Txagg.dll2009.100.2769.0366,43226-Cze-201105:51x 64
Txbestmatch.dll2009.100.2769.0834,91226-Cze-201105:51x 64
Txcharmap.dll2009.100.2769.0288,60826-Cze-201105:51x 64
Txdataconvert.dll2009.100.2769.0304,99226-Cze-201105:51x 64
Txderived.dll2009.100.2769.0618,84826-Cze-201105:51x 64
Txfileextractor.dll2009.100.2769.0189,79226-Cze-201105:51x 64
Txfileinserter.dll2009.100.2769.0187,74426-Cze-201105:51x 64
Txgroupdups.dll2009.100.2769.0477,53626-Cze-201105:51x 64
Txlineage.dll2009.100.2769.096,09626-Cze-201105:51x 64
Txlookup.dll2009.100.2769.0535,39226-Cze-201105:51x 64
Txmerge.dll2009.100.2769.0232 28826-Cze-201105:51x 64
Txmergejoin.dll2009.100.2769.0272,73626-Cze-201105:51x 64
Txpivot.dll2009.100.2769.0201,05626-Cze-201105:51x 64
Txrowcount.dll2009.100.2769.089,95226-Cze-201105:51x 64
Txscd.dll2009.100.2769.0195,42426-Cze-201105:51x 64
Txsort.dll2009.100.2769.0246,11226-Cze-201105:51x 64
Txsplit.dll2009.100.2769.0611,68026-Cze-201105:51x 64
Txtermextraction.dll2009.100.2769.08,725,85626-Cze-201105:51x 64
Txtermlookup.dll2009.100.2769.04,185,44026-Cze-201105:51x 64
Txunpivot.dll2009.100.2769.0194,40026-Cze-201105:51x 64
Usługi Reporting Services programu SQL Server 2008 R2
Nazwa plikuWersja plikuRozmiar plikuDataGodzinaPlatforma
Mdxquerygenerator.dll.Deploy10.50.2769.087,90426-Cze-201106:52x86
Mdxquerygenerator.dll10.50.2769.087,90426-Cze-201106:01x86
Microsoft.analysisservices.adomdclient.dll.Deploy10.50.2769.0563,04026-Cze-201106:52x86
Microsoft.analysisservices.Controls.dll.Deploy10.50.2769.03,233,63226-Cze-201106:52x86
Microsoft.analysisservices.dll.Deploy10.50.2769.01,349,47226-Cze-201106:52x86
Microsoft.analysisservices.Modeling.dll10.50.2769.0567,13626-Cze-201106:01x86
Microsoft.ReportingServices.Authorization.dll10.50.2769.071,52026-Cze-201106:01x86
Microsoft.ReportingServices.dataextensions.Essbase.dll.Deploy10.50.2769.034,65626-Cze-201106:51x86
Microsoft.ReportingServices.dataextensions.Essbase.dll10.50.2769.034,65626-Cze-201106:00x86
Microsoft.ReportingServices.dataextensions.xmlaclient.dll.Deploy10.50.2769.0563,04026-Cze-201106:50x86
Microsoft.ReportingServices.dataextensions.xmlaclient.dll10.50.2769.0563,04026-Cze-201106:00x86
Microsoft.ReportingServices.datarendering.dll.Deploy10.50.2769.0128,86426-Cze-201106:50x86
Microsoft.ReportingServices.datarendering.dll10.50.2769.0128,86426-Cze-201106:00x86
Microsoft.ReportingServices.Designer.Controls.dll.Deploy10.50.2769.011,564,89626-Cze-201106:50x86
Microsoft.ReportingServices.Diagnostics.dll.Deploy10.50.2769.01,251,16826-Cze-201106:50x86
Microsoft.ReportingServices.Diagnostics.dll10.50.2769.01,251,16826-Cze-201106:00x86
Microsoft.ReportingServices.excelrendering.dll.Deploy10.50.2769.0255,84026-Cze-201106:50x86
Microsoft.ReportingServices.excelrendering.dll10.50.2769.0255,84026-Cze-201106:00x86
Microsoft.ReportingServices.gaugewebcontrol.dll.Deploy10.50.2769.01,812,32026-Cze-201106:50x86
Microsoft.ReportingServices.gaugewebcontrol.dll10.50.2769.01,812,32026-Cze-201106:00x86
Microsoft.ReportingServices.hpbprocessing.dll.Deploy10.50.2769.0321,37626-Cze-201106:50x86
Microsoft.ReportingServices.hpbprocessing.dll10.50.2769.0321,37626-Cze-201106:00x86
Microsoft.ReportingServices.htmlrendering.dll.Deploy10.50.2769.0272,22426-Cze-201106:50x86
Microsoft.ReportingServices.htmlrendering.dll10.50.2769.0272,22426-Cze-201106:00x86
Microsoft.ReportingServices.imagerendering.dll.Deploy10.50.2769.0153,44026-Cze-201106:50x86
Microsoft.ReportingServices.imagerendering.dll10.50.2769.0153,44026-Cze-201106:00x86
Microsoft.ReportingServices.processingcore.dll.Deploy10.50.2769.05,183,32826-Cze-201106:50x86
Microsoft.ReportingServices.processingcore.dll10.50.2769.05,183,32826-Cze-201106:00x86
Microsoft.ReportingServices.processingobjectmodel.dll.Deploy10.50.2769.0112,48026-Cze-201106:50x86
Microsoft.ReportingServices.processingobjectmodel.dll10.50.2769.0112,48026-Cze-201106:00x86
Microsoft.ReportingServices.querydesigners.dll.Deploy10.50.2769.02,557,79226-Cze-201106:50x86
Microsoft.ReportingServices.rdlobjectmodel.dll.Deploy10.50.2769.01,259,36026-Cze-201106:50x86
Microsoft.ReportingServices.rdlobjectmodel.dll10.50.2769.01,259,36026-Cze-201106:00x86
Microsoft.ReportingServices.reportpreview.dll.Deploy10.50.2769.0612,19226-Cze-201106:50x86
Microsoft.ReportingServices.RichText.dll.Deploy10.50.2769.0104,28826-Cze-201106:50x86
Microsoft.ReportingServices.RichText.dll10.50.2769.0104,28826-Cze-201106:00x86
Microsoft.ReportingServices.rplobjectmodel.dll.Deploy10.50.2769.0104,28826-Cze-201106:50x86
Microsoft.ReportingServices.rplobjectmodel.dll10.50.2769.0104,28826-Cze-201106:00x86
Microsoft.ReportingServices.RSClient.dll.Deploy10.50.2769.0292,70426-Cze-201106:50x86
Microsoft.ReportingServices.RSClient.dll10.50.2769.0292,70426-Cze-201106:00x86
Microsoft.ReportingServices.semanticqueryengine.dll.Deploy10.50.2769.0378,72026-Cze-201106:50x86
Microsoft.ReportingServices.semanticqueryengine.dll10.50.2769.0378,72026-Cze-201106:00x86
Microsoft.ReportingServices.SharePoint.ObjectModel.dll10.50.2769.051,04026-Cze-201106:00x86
Microsoft.ReportingServices.SharePoint.Server.dll10.50.2769.0186,20826-Cze-201106:00x86
Microsoft.ReportingServices.sharepoint12.Server.dll10.50.2769.059,23226-Cze-201106:00x86
Microsoft.ReportingServices.sharepoint14.Server.dll10.50.2769.059,23226-Cze-201106:00x86
Microsoft.ReportingServices.spbprocessing.dll.Deploy10.50.2769.0292,70426-Cze-201106:50x86
Microsoft.ReportingServices.spbprocessing.dll10.50.2769.0292,70426-Cze-201106:00x86
Microsoft.ReportingServices.wordrendering.dll.Deploy10.50.2769.0198,49626-Cze-201106:50x86
Microsoft.ReportingServices.wordrendering.dll10.50.2769.0198,49626-Cze-201106:00x86
Msmdlocal.dll10.50.2769.028,068,70426-Cze-201106:48x86
Msmdlocal.dll10.50.2769.055,726,43226-Cze-201106:00x 64
Msmgdsrv.dll10.50.2769.012,609,88826-Cze-201105:57x 64
Msmgdsrv.dll10.50.2769.08,671,58426-Cze-201106:46x86
Msolap100.dll10.50.2769.06,671,20026-Cze-201106:48x86
Msolap100.dll10.50.2769.08,487,26426-Cze-201106:00x 64
Msolui100.dll10.50.2769.0272,73626-Cze-201106:48x86
Msolui100.dll10.50.2769.0315,74426-Cze-201106:00x 64
Msreportbuilder.exe.Deploy10.50.2769.01,300,32026-Cze-201106:54x86
Reportingserviceslibrary.dll10.50.2769.01,460,06426-Cze-201105:57x86
Reportingservicesnativeclient.dll2009.100.2769.0131,93626-Cze-201106:45x86
Reportingservicesnativeclient.dll2009.100.2769.0163,68026-Cze-201105:57x 64
Reportingservicesnativeserver.dll2009.100.2769.0164,70426-Cze-201105:57x 64
Reportingservicesservice.exe2009.100.2769.02,180,96026-Cze-201106:02x 64
Reportingservicessharepointdeliveryextension.dll10.50.2769.055,13626-Cze-201105:57x86
Reportingserviceswebserver.dll10.50.2769.01,619,80826-Cze-201105:57x86
Reportingserviceswebuserinterface.dll10.50.2769.01,992,54426-Cze-201105:57x86
Rsconfigtool.exe10.50.2769.01,333,08826-Cze-201106:54x86
Sql_rs_keyfile.dll2009.100.2769.014,17626-Cze-201106:00x 64
Sqlrsos.dll2009.100.2769.0Stan konta 1520026-Cze-201105:56x 64
SQL Server 2008 R2 Management Studio
Nazwa plikuWersja plikuRozmiar plikuDataGodzinaPlatforma
Appidpackage.dll10.50.2769.01,066,84826-Cze-201106:53x86
BCP.exe2009.100.2769.096,60826-Cze-201106:02x 64
Commanddest.dll2009.100.2769.0165,21626-Cze-201106:51x86
Copydatabasewizard.exe10.50.2769.0661,34426-Cze-201106:53x86
Dataprofileviewer.exe10.50.2769.0313,18426-Cze-201106:53x86
DTS.dll2009.100.2769.01,442,14426-Cze-201106:51x86
Dtscomexpreval.dll2009.100.2769.0334,68826-Cze-201106:51x86
Dtsconn.dll2009.100.2769.0285,53626-Cze-201106:51x86
Dtsinstall.exe10.50.2769.0427,87226-Cze-201106:53x86
Dtspipeline.dll2009.100.2769.0697,18426-Cze-201106:51x86
Dtspipelineperf100.dll2009.100.2769.032,60826-Cze-201106:51x86
Exceldest.dll2009.100.2769.0173,92026-Cze-201106:51x86
Excelsrc.dll2009.100.2769.0183,64826-Cze-201106:51x86
Flatfiledest.dll2009.100.2769.0276,83226-Cze-201106:51x86
Flatfilesrc.dll2009.100.2769.0284,51226-Cze-201106:51x86
Microsoft.datatransformationservices.Design.dll10.50.2769.04,163,42426-Cze-201106:52x86
Microsoft.datatransformationservices.vsintegration.dll10.50.2769.0333 66426-Cze-201106:52x86
Microsoft.ReportingServices.Diagnostics.dll10.50.2769.01,251,16826-Cze-201106:50x86
Microsoft.ReportingServices.querydesigners.dll10.50.2769.02,557,79226-Cze-201106:50x86
Microsoft.ReportingServices.RSClient.dll10.50.2769.0292,70426-Cze-201106:50x86
Microsoft.SQLServer.adonetsrc.dll10.50.2769.067,42426-Cze-201106:50x86
Microsoft.SQLServer.DMF.dll10.50.2769.0350,04824-Cze-201115:01x86
Microsoft.SQLServer.maintenanceplantasks.dll10.50.2769.0296,80026-Cze-201106:49x86
Microsoft.SQLServer.Management.collectortasks.dll10.50.2769.083,80826-Cze-201106:49x86
Microsoft.SQLServer.Management.DAC.dll10.50.2769.02,864,99226-Cze-201106:49x86
Microsoft.SQLServer.Management.dacenum.dll10.50.2769.015,71226-Cze-201106:49x86
Microsoft.SQLServer.Management.dacserialization.dll10.50.2769.063,32826-Cze-201106:49x86
Microsoft.SQLServer.Management.datacollectionuitasks.dll10.50.2769.03,290,97626-Cze-201106:49x86
Microsoft.SQLServer.Management.Reports.dll10.50.2769.09,193,31226-Cze-201106:48x86
Microsoft.SQLServer.Management.resourcemonitorwidgets.dll10.50.2769.0386,91226-Cze-201106:48x86
Microsoft.SQLServer.Management.smometadataprovider.dll10.50.2769.0112,48026-Cze-201106:48x86
Microsoft.SQLServer.Management.sqlparser.dll10.50.2769.07,051,10426-Cze-201106:48x86
Microsoft.SQLServer.Management.sqlstudio.Actions.dll10.50.2769.063,32826-Cze-201106:48x86
Microsoft.SQLServer.Management.sqlstudio.Explorer.dll10.50.2769.0378,72026-Cze-201106:48x86
Microsoft.SQLServer.Management.sqlstudio.resourcemonitor.dll10.50.2769.092,00026-Cze-201106:48x86
Microsoft.SQLServer.Management.UI.RSClient.dll10.50.2769.01,054,56026-Cze-201106:48x86
Microsoft.SQLServer.replikacja.dll2009.100.2769.01,767,77626-Cze-201106:48x86
Microsoft.SQLServer.sqltools.vsintegration.dll10.50.2769.0296,80026-Cze-201106:48x86
Microsoft.SQLServer.xmlsrc.dll10.50.2769.0108,38426-Cze-201106:46x86
Objectexplorer.dll10.50.2769.03,372,89626-Cze-201106:46x86
Oledbdest.dll2009.100.2769.0174,43226-Cze-201106:48x86
Oledbsrc.dll2009.100.2769.0186,72026-Cze-201106:48x86
Radlangsvc.VS.dll10.50.2769.0145,24826-Cze-201106:46x86
Rawdest.dll2009.100.2769.0128,86426-Cze-201106:48x86
Rawsource.dll2009.100.2769.0120,67226-Cze-201106:48x86
Recordsetdest.dll2009.100.2769.0116,06426-Cze-201106:48x86
Replicationmonitor.dll10.50.2769.02,910,04826-Cze-201106:46x86
Reportingservicesnativeclient.dll2009.100.2769.0131,93626-Cze-201106:45x86
Rsconfigtool.exe10.50.2769.01,333,08826-Cze-201106:54x86
Sql_ssms_keyfile.dll2009.100.2769.014,17626-Cze-201106:00x 64
Sqlcmd.exe2009.100.2769.0345,95226-Cze-201106:02x 64
Sqldest.dll2009.100.2769.0180,57626-Cze-201106:47x86
Sqleditors.VS.dll10.50.2769.01,242,97626-Cze-201106:45x86
Sqlmanagerui.dll10.50.2769.07,583,58426-Cze-201106:45x86
Sqlmgmt.dll10.50.2769.03,499,87226-Cze-201106:45x86
Sqlresolver.dll10.50.2769.038,75226-Cze-201106:45x86
Sqlsvc.dll2009.100.2769.0105,82426-Cze-201106:36x86
Sqlsvc.dll2009.100.2769.0131,93626-Cze-201105:56x 64
Txagg.dll2009.100.2769.0243,04026-Cze-201106:36x86
Txbestmatch.dll2009.100.2769.0444,25626-Cze-201106:36x86
Txcharmap.dll2009.100.2769.0195,42426-Cze-201106:36x86
Txdataconvert.dll2009.100.2769.0207,20026-Cze-201106:36x86
Txderived.dll2009.100.2769.0414,04826-Cze-201106:36x86
Txfileextractor.dll2009.100.2769.0126,81626-Cze-201106:36x86
Txfileinserter.dll2009.100.2769.0125,28026-Cze-201106:36x86
Txgroupdups.dll2009.100.2769.0258,40026-Cze-201106:36x86
Txlineage.dll2009.100.2769.068,44826-Cze-201106:36x86
Txlookup.dll2009.100.2769.0354,65626-Cze-201106:36x86
Txmerge.dll2009.100.2769.0138,59226-Cze-201106:36x86
Txmergejoin.dll2009.100.2769.0180,06426-Cze-201106:36x86
Txpivot.dll2009.100.2769.0130,40026-Cze-201106:36x86
Txrowcount.dll2009.100.2769.065,37626-Cze-201106:36x86
Txscd.dll2009.100.2769.0127,84026-Cze-201106:36x86
Txsort.dll2009.100.2769.0164,19226-Cze-201106:36x86
Txsplit.dll2009.100.2769.0410,46426-Cze-201106:36x86
Txtermextraction.dll2009.100.2769.08,608,60826-Cze-201106:36x86
Txtermlookup.dll2009.100.2769.04,088,67226-Cze-201106:36x86
Txunpivot.dll2009.100.2769.0128,86426-Cze-201106:36x86
Narzędzia programu SQL Server 2008 R2 i składniki stacja robocza
Nazwa plikuWersja plikuRozmiar plikuDataGodzinaPlatforma
Autoadmin.dll2009.100.2769.0937,82426-Cze-201106:51x86
Ddsshapeslib.dll2009.100.2769.046,94426-Cze-201106:52x86
DTS.dll2009.100.2769.01,442,14426-Cze-201106:51x86
DTS.dll2009.100.2769.02,228,57626-Cze-201106:00x 64
Dtscomexpreval.dll2009.100.2769.0334,68826-Cze-201106:51x86
Dtscomexpreval.dll2009.100.2769.0473,44026-Cze-201106:00x 64
Dtsconn.dll2009.100.2769.0285,53626-Cze-201106:51x86
Dtsconn.dll2009.100.2769.0449,88826-Cze-201106:00x 64
Dtspipeline.dll2009.100.2769.01,090,91226-Cze-201106:00x 64
Dtspipeline.dll2009.100.2769.0697,18426-Cze-201106:51x86
Dtspipelineperf100.dll2009.100.2769.032,60826-Cze-201106:51x86
Dtspipelineperf100.dll2009.100.2769.042,33626-Cze-201106:00x 64
Exceldest.dll2009.100.2769.0173,92026-Cze-201106:51x86
Exceldest.dll2009.100.2769.0260,96026-Cze-201106:00x 64
Excelsrc.dll2009.100.2769.0183,64826-Cze-201106:51x86
Excelsrc.dll2009.100.2769.0280,41626-Cze-201106:00x 64
Flatfiledest.dll2009.100.2769.0276,83226-Cze-201106:51x86
Flatfiledest.dll2009.100.2769.0414,56026-Cze-201106:00x 64
Flatfilesrc.dll2009.100.2769.0284,51226-Cze-201106:51x86
Flatfilesrc.dll2009.100.2769.0423,77626-Cze-201106:00x 64
Mdxquerygenerator.dll10.50.2769.087,90426-Cze-201106:52x86
Mergetxt.dll2009.100.2769.030,04826-Cze-201106:48x86
Mergetxt.dll2009.100.2769.034,65626-Cze-201106:00x 64
Microsoft.analysisservices.Controls.dll10.50.2769.03,233,63226-Cze-201106:52x86
Microsoft.analysisservices.Deployment.exe10.50.2769.0505,69626-Cze-201106:54x86
Microsoft.analysisservices.Design.dll10.50.2769.05,920,60826-Cze-201106:52x86
Microsoft.analysisservices.dll10.50.2769.01,349,47226-Cze-201106:52x86
Microsoft.analysisservices.Project.dll2009.100.2769.01,988,44826-Cze-201106:52x86
Microsoft.analysisservices.Viewers.dll10.50.2769.01,001,31226-Cze-201106:52x86
Microsoft.analysisservices.Wizards.dll10.50.2769.05,928,80026-Cze-201106:52x86
Microsoft.SQLServer.adonetsrc.dll10.50.2769.067,42426-Cze-201106:00x86
Microsoft.SQLServer.chainer.Infrastructure.dll10.50.2769.0280,41626-Cze-201106:00x86
Microsoft.SQLServer.Configuration.SCO.dll10.50.2769.01,345,37626-Cze-201106:00x86
Microsoft.SQLServer.xmlsrc.dll10.50.2769.0108,38426-Cze-201105:57x86
Msmdlocal.dll10.50.2769.028,068,70426-Cze-201106:48x86
Msmdlocal.dll10.50.2769.055,726,43226-Cze-201106:00x 64
Msmgdsrv.dll10.50.2769.012,609,88826-Cze-201105:57x 64
Msmgdsrv.dll10.50.2769.08,671,58426-Cze-201106:46x86
Msolap100.dll10.50.2769.06,671,20026-Cze-201106:48x86
Msolap100.dll10.50.2769.08,487,26426-Cze-201106:00x 64
Msolui100.dll10.50.2769.0272,73626-Cze-201106:48x86
Msolui100.dll10.50.2769.0315,74426-Cze-201106:00x 64
Oledbdest.dll2009.100.2769.0174,43226-Cze-201106:48x86
Oledbdest.dll2009.100.2769.0260,96026-Cze-201105:56x 64
Oledbsrc.dll2009.100.2769.0186,72026-Cze-201106:48x86
Oledbsrc.dll2009.100.2769.0286,04826-Cze-201105:56x 64
Spresolv.dll2009.100.2769.0180,06426-Cze-201106:48x86
Spresolv.dll2009.100.2769.0216,92826-Cze-201105:56x 64
Sql_tools_keyfile.dll2009.100.2769.014,17626-Cze-201106:00x 64
Sqlsvc.dll2009.100.2769.0105,82426-Cze-201106:36x86
Sqlsvc.dll2009.100.2769.0131,93626-Cze-201105:56x 64
Ssradd.dll2009.100.2769.041,82426-Cze-201106:36x86
Ssradd.dll2009.100.2769.046,94426-Cze-201105:56x 64
Ssravg.dll2009.100.2769.041,82426-Cze-201106:36x86
Ssravg.dll2009.100.2769.047,45626-Cze-201105:56x 64
Ssrdown.dll2009.100.2769.026,97626-Cze-201106:36x86
Ssrdown.dll2009.100.2769.031,07226-Cze-201105:56x 64
Ssrmax.dll2009.100.2769.040,28826-Cze-201106:36x86
Ssrmax.dll2009.100.2769.045,40826-Cze-201105:56x 64
Ssrmin.dll2009.100.2769.040,28826-Cze-201106:36x86
Ssrmin.dll2009.100.2769.045,40826-Cze-201105:56x 64
Ssrpub.dll2009.100.2769.027,48826-Cze-201106:36x86
Ssrpub.dll2009.100.2769.031,58426-Cze-201105:56x 64
Ssrup.dll2009.100.2769.026,97626-Cze-201106:36x86
Ssrup.dll2009.100.2769.030,56026-Cze-201105:56x 64
Txdataconvert.dll2009.100.2769.0207,20026-Cze-201106:36x86
Txdataconvert.dll2009.100.2769.0304,99226-Cze-201105:51x 64
Aparat SQL Server 2008 R2 pełnego tekstu
Nazwa plikuWersja plikuRozmiar plikuDataGodzinaPlatforma
FD.dll2009.100.2769.0690,01626-Cze-201106:00x 64
Sql_fulltext_keyfile.dll2009.100.2769.014,17626-Cze-201106:00x 64
Usługa Przeglądarka programu SQL Server 2008 R2
Nazwa plikuWersja plikuRozmiar plikuDataGodzinaPlatforma
KeyFile.dll2009.100.2769.013,66426-Cze-201106:48x86
Msmdredir.dll10.50.2769.06,325,60026-Cze-201106:48x86
Msmdsrv.rll10.50.2769.0831,32826-Cze-201106:05x86
SQLBrowser.exe2009.100.2769.0268,12826-Cze-201106:52x86
Klient macierzysty programu SQL Server 2008 R2
Nazwa plikuWersja plikuRozmiar plikuDataGodzina
Instapi.dll2005.90.1399.035,03231-Mar-201007:01
Instapi.dll2005.90.1399.041,68831-Mar-201006:43
Msvcm80.dll8.0.50727.402747923228-Mar-200918:26
Msvcm80.dll8.0.50727.4027515,07227-Mar-200919:38
Msvcp80.dll8.0.50727.40271,068,36827-Mar-200919:40
Msvcp80.dll8.0.50727.4027554,83228-Mar-200918:25
Msvcr80.dll8.0.50727.4027632,65628-Mar-200918:28
Msvcr80.dll8.0.50727.4027802,62427-Mar-200919:39
Sqlncli_keyfile.dll2009.100.2769.014,17626-Cze-201113:00
Sqlncli10.dll2009.100.2769.02,581,85626-Cze-201113:47
Sqlncli10.dll2009.100.2769.02,848,09626-Cze-201112:56
Moduł zapisujący programu SQL Server 2008 R2
Nazwa plikuWersja plikuRozmiar plikuDataGodzinaPlatforma
Sqlwriter_keyfile.dll2009.100.2769.014,17626-Cze-201106:00x 64
Sqlwvss_xp.dll2009.100.2769.0Stan konta 1520026-Cze-201105:56x 64

Wersja architektury Itanium

Programu SQL Server 2008 R2 bazy danych usług Core udostępnione
Nazwa plikuWersja plikuRozmiar plikuDataGodzinaPlatforma
BCP.exe2009.100.2769.0169,31226-Cze-201105:31IA-64
Commanddest.dll2009.100.2769.0559,45626-Cze-201105:24IA-64
Distrib.exe2009.100.2769.0209,24826-Cze-201105:31IA-64
DTS.dll2009.100.2769.04,305,24826-Cze-201105:24IA-64
Dtscomexpreval.dll2009.100.2769.0957,28026-Cze-201105:24IA-64
Dtsconn.dll2009.100.2769.0801,12026-Cze-201105:24IA-64
Dtspipeline.dll2009.100.2769.02,031,96826-Cze-201105:24IA-64
Dtspipelineperf100.dll2009.100.2769.083,80826-Cze-201105:24IA-64
Exceldest.dll2009.100.2769.0588,12826-Cze-201105:24IA-64
Excelsrc.dll2009.100.2769.0643,93626-Cze-201105:24IA-64
Flatfiledest.dll2009.100.2769.0954,20826-Cze-201105:24IA-64
Flatfilesrc.dll2009.100.2769.0977,24826-Cze-201105:24IA-64
Logread.exe2009.100.2769.01,128,80026-Cze-201105:31IA-64
Mergetxt.dll2009.100.2769.073,05626-Cze-201105:24IA-64
Microsoft.SQLServer.adonetsrc.dll10.50.2769.067,42426-Cze-201105:26x86
Microsoft.SQLServer.ConnectionInfo.dll10.50.2769.0153,44024-Cze-201115:01x86
Microsoft.SQLServer.DMF.dll10.50.2769.0350,04824-Cze-201115:01x86
Microsoft.SQLServer.maintenanceplantasks.dll10.50.2769.0296,80026-Cze-201106:49x86
Microsoft.SQLServer.Management.collectortasks.dll10.50.2769.083,80826-Cze-201105:24x86
Microsoft.SQLServer.Management.SDK.SFC.dll10.50.2769.0452,44824-Cze-201115:01x86
Microsoft.SQLServer.replikacja.dll2009.100.2769.01,767,77626-Cze-201106:48x86
Microsoft.SQLServer.replikacja.dll2009.100.2769.02,663,77626-Cze-201105:24IA-64
Microsoft.SQLServer.SMO.dll10.50.2769.03,049,31224-Cze-201115:01x86
Microsoft.SQLServer.smoextended.dll10.50.2769.0186,20826-Cze-201106:48x86
Microsoft.SQLServer.sqlenum.dll10.50.2769.01,140,57624-Cze-201115:01x86
Microsoft.SQLServer.xmlsrc.dll10.50.2769.0108,38426-Cze-201105:24x86
Oledbdest.dll2009.100.2769.0590,68826-Cze-201105:22IA-64
Oledbsrc.dll2009.100.2769.0655,71226-Cze-201105:22IA-64
Rawdest.dll2009.100.2769.0438,11226-Cze-201105:22IA-64
Rawsource.dll2009.100.2769.0416,09626-Cze-201105:22IA-64
Rdistcom.dll2009.100.2769.01,844,06426-Cze-201105:22IA-64
Recordsetdest.dll2009.100.2769.0386,91226-Cze-201105:22IA-64
Replagnt.dll2009.100.2769.018,78426-Cze-201106:48x86
Replagnt.dll2009.100.2769.029,02426-Cze-201105:22IA-64
Repldp.dll2009.100.2769.0192,35226-Cze-201106:48x86
Repldp.dll2009.100.2769.0528,22426-Cze-201105:22IA-64
Replmerg.exe2009.100.2769.0973,66426-Cze-201105:28IA-64
Replsync.dll2009.100.2769.0278,88026-Cze-201105:22IA-64
Snapshot.exe10.50.2769.013,66426-Cze-201105:30x86
Spresolv.dll2009.100.2769.0509,79226-Cze-201105:22IA-64
Sql_engine_core_shared_keyfile.dll2009.100.2769.019,29626-Cze-201105:24IA-64
Sqlcmd.exe2009.100.2769.0546,14426-Cze-201105:28IA-64
Sqlmergx.dll2009.100.2769.0436,06426-Cze-201105:15IA-64
Sqlsvc.dll2009.100.2769.0105,82426-Cze-201106:36x86
Sqlsvc.dll2009.100.2769.0378,20826-Cze-201105:15IA-64
Sqlwep100.dll2009.100.2769.0201,05626-Cze-201105:15IA-64
Ssradd.dll2009.100.2769.095,58426-Cze-201105:15IA-64
Ssravg.dll2009.100.2769.095,58426-Cze-201105:15IA-64
Ssrdown.dll2009.100.2769.061,79226-Cze-201105:15IA-64
Ssrmax.dll2009.100.2769.089,95226-Cze-201105:15IA-64
Ssrmin.dll2009.100.2769.089,95226-Cze-201105:15IA-64
Ssrpub.dll2009.100.2769.064,86426-Cze-201105:15IA-64
Ssrup.dll2009.100.2769.062,30426-Cze-201105:15IA-64
Txagg.dll2009.100.2769.0882,01626-Cze-201105:15IA-64
Txdataconvert.dll2009.100.2769.0676,19226-Cze-201105:15IA-64
Txderived.dll2009.100.2769.01,276,76826-Cze-201105:15IA-64
Txlookup.dll2009.100.2769.01,187,68026-Cze-201105:15IA-64
Txmerge.dll2009.100.2769.0513,37626-Cze-201105:15IA-64
Txmergejoin.dll2009.100.2769.0621,92026-Cze-201105:15IA-64
Txrowcount.dll2009.100.2769.0197,47226-Cze-201105:15IA-64
Txsort.dll2009.100.2769.0562,01626-Cze-201105:15IA-64
Txsplit.dll2009.100.2769.01,257,82426-Cze-201105:15IA-64
SQL Server 2008 R2 bazy danych usługi podstawowe wystąpienie
Nazwa plikuWersja plikuRozmiar plikuDataGodzinaPlatforma
Atxcore.dll2009.100.2769.063,32826-Cze-201105:24IA-64
Datacollectorcontroller.dll2009.100.2769.0477,02426-Cze-201105:24IA-64
Rsfxft.dll2009.100.2769.056,16026-Cze-201105:22IA-64
Sql_engine_core_inst_keyfile.dll2009.100.2769.019,29626-Cze-201105:24IA-64
Sqlaccess.dll2009.100.2769.0392,54426-Cze-201105:21x86
Sqlagent.exe2009.100.2769.01,215,84026-Cze-201105:28IA-64
Sqlos.dll2009.100.2769.022,36826-Cze-201105:15IA-64
Sqlscriptdowngrade.dll2009.100.2769.020,83226-Cze-201105:15IA-64
Sqlscriptupgrade.dll2009.100.2769.04,628,32026-Cze-201105:15IA-64
Sqlservr.exe2009.100.2769.0122,129,24826-Cze-201105:28IA-64
Sqlsvc.dll2009.100.2769.0378,20826-Cze-201105:15IA-64
Sqsrvres.dll2009.100.2769.0188,76826-Cze-201105:15IA-64
SQL Server 2008 R2 bazy danych usług wspólnej podstawy
Nazwa plikuWersja plikuRozmiar plikuDataGodzinaPlatforma
Microsoft.analysisservices.adomdclient.dll10.50.2769.0563,04026-Cze-201105:27x86
Microsoft.analysisservices.dll10.50.2769.01,349,47226-Cze-201106:52x86
Microsoft.analysisservices.XMLA.dll10.50.2769.0243,55226-Cze-201105:27x86
Microsoft.SQLServer.ConnectionInfo.dll10.50.2769.0153,44024-Cze-201115:01x86
Microsoft.SQLServer.Management.DAC.dll10.50.2769.02,864,99226-Cze-201105:24x86
Microsoft.SQLServer.Management.dacenum.dll10.50.2769.015,71226-Cze-201105:24x86
Microsoft.SQLServer.Management.dacserialization.dll10.50.2769.063,32826-Cze-201105:24x86
Microsoft.SQLServer.Management.SDK.SFC.dll10.50.2769.0452,44824-Cze-201115:01x86
Microsoft.SQLServer.Management.smometadataprovider.dll10.50.2769.0112,48026-Cze-201105:24x86
Microsoft.SQLServer.Management.sqlparser.dll10.50.2769.07,051,10426-Cze-201105:24x86
Microsoft.SQLServer.SMO.dll10.50.2769.03,049,31224-Cze-201115:01x86
Microsoft.SQLServer.smoextended.dll10.50.2769.0186,20826-Cze-201105:24x86
Microsoft.SQLServer.sqlenum.dll10.50.2769.01,140,57624-Cze-201115:01x86
Msgprox.dll2009.100.2769.0203 10426-Cze-201106:48x86
Msgprox.dll2009.100.2769.0538,46426-Cze-201105:24IA-64
Replerrx.dll2009.100.2769.0120,67226-Cze-201106:48x86
Replerrx.dll2009.100.2769.0301,92026-Cze-201105:22IA-64
Replisapi.dll2009.100.2769.0272,73626-Cze-201106:48x86
Replisapi.dll2009.100.2769.0766,30426-Cze-201105:22IA-64
Replprov.dll2009.100.2769.01,648,48026-Cze-201105:22IA-64
Replprov.dll2009.100.2769.0576,86426-Cze-201106:48x86
Replrec.dll2009.100.2769.02,134,88026-Cze-201105:21IA-64
Replrec.dll2009.100.2769.0791,90426-Cze-201106:46x86
Replsub.dll2009.100.2769.01,121,12026-Cze-201105:22IA-64
Replsub.dll2009.100.2769.0413,02426-Cze-201106:48x86
Sql_common_core_keyfile.dll2009.100.2769.019,29626-Cze-201105:24IA-64
Sqlmanager.dll2009.100.2769.01,534,30426-Cze-201105:15IA-64
Sqlmanager.dll2009.100.2769.0521,05626-Cze-201106:47x86
Sqlmgmprovider.dll2009.100.2769.0271,71226-Cze-201106:47x86
Sqlmgmprovider.dll2009.100.2769.0712,54426-Cze-201105:15IA-64
Svrenumapi100.dll2009.100.2769.02,727,26426-Cze-201105:15IA-64
Svrenumapi100.dll2009.100.2769.0780,64026-Cze-201106:36x86
Xmlsub.dll2009.100.2769.0193,37626-Cze-201106:36x86
Xmlsub.dll2009.100.2769.0563,55226-Cze-201105:15IA-64
Usług analiz programu SQL Server 2008 R2
Nazwa plikuWersja plikuRozmiar plikuDataGodzinaPlatforma
Microsoft.analysisservices.dll10.50.2769.01,349,47226-Cze-201106:52x86
Msmdlocal.dll10.50.2769.028,068,70426-Cze-201106:48x86
Msmdlocal.dll10.50.2769.070,539,10426-Cze-201105:24IA-64
Msmdredir.dll10.50.2769.08,762,72026-Cze-201105:24IA-64
Msmdspdm.dll10.50.2769.0178,01626-Cze-201105:21x86
Msmdsrv.exe10.50.2769.072,408,92826-Cze-201105:28IA-64
Msmgdsrv.dll10.50.2769.015,832,92826-Cze-201105:21IA-64
Msmgdsrv.dll10.50.2769.08,671,58426-Cze-201106:46x86
Msolap100.dll10.50.2769.010,517,85626-Cze-201105:24IA-64
Msolap100.dll10.50.2769.06,671,20026-Cze-201106:48x86
Msolui100.dll10.50.2769.0272,73626-Cze-201106:48x86
Msolui100.dll10.50.2769.0463,71226-Cze-201105:24IA-64
Sql_as_keyfile.dll2009.100.2769.019,29626-Cze-201105:24IA-64
Xmsrv.dll10.50.2769.047,708,00026-Cze-201105:15IA-64
SQL Server 2008 R2 Integration Services
Nazwa plikuWersja plikuRozmiar plikuDataGodzinaPlatforma
Commanddest.dll2009.100.2769.0559,45626-Cze-201105:24IA-64
DTS.dll2009.100.2769.04,305,24826-Cze-201105:24IA-64
Dtscomexpreval.dll2009.100.2769.0957,28026-Cze-201105:24IA-64
Dtsconn.dll2009.100.2769.0801,12026-Cze-201105:24IA-64
Dtsinstall.exe10.50.2769.0427,87226-Cze-201106:53x86
Dtspipeline.dll2009.100.2769.02,031,96826-Cze-201105:24IA-64
Dtspipelineperf100.dll2009.100.2769.083,80826-Cze-201105:24IA-64
Exceldest.dll2009.100.2769.0588,12826-Cze-201105:24IA-64
Excelsrc.dll2009.100.2769.0643,93626-Cze-201105:24IA-64
Flatfiledest.dll2009.100.2769.0954,20826-Cze-201105:24IA-64
Flatfilesrc.dll2009.100.2769.0977,24826-Cze-201105:24IA-64
Microsoft.SQLServer.adonetsrc.dll10.50.2769.067,42426-Cze-201105:26x86
Microsoft.SQLServer.maintenanceplantasks.dll10.50.2769.0296,80026-Cze-201106:49x86
Microsoft.SQLServer.xmlsrc.dll10.50.2769.0108,38426-Cze-201105:24x86
Msdtssrvr.exe10.50.2769.0210,78426-Cze-201105:30IA-64
Oledbdest.dll2009.100.2769.0590,68826-Cze-201105:22IA-64
Oledbsrc.dll2009.100.2769.0655,71226-Cze-201105:22IA-64
Rawdest.dll2009.100.2769.0438,11226-Cze-201105:22IA-64
Rawsource.dll2009.100.2769.0416,09626-Cze-201105:22IA-64
Recordsetdest.dll2009.100.2769.0386,91226-Cze-201105:22IA-64
Sql_is_keyfile.dll2009.100.2769.019,29626-Cze-201105:24IA-64
Sqldest.dll2009.100.2769.0605,02426-Cze-201105:22IA-64
Txagg.dll2009.100.2769.0882,01626-Cze-201105:15IA-64
Txbestmatch.dll2009.100.2769.01,699,68026-Cze-201105:15IA-64
Txcharmap.dll2009.100.2769.0656,22426-Cze-201105:15IA-64
Txdataconvert.dll2009.100.2769.0676,19226-Cze-201105:15IA-64
Txderived.dll2009.100.2769.01,276,76826-Cze-201105:15IA-64
Txfileextractor.dll2009.100.2769.0434,01626-Cze-201105:15IA-64
Txfileinserter.dll2009.100.2769.0431,96826-Cze-201105:15IA-64
Txgroupdups.dll2009.100.2769.0943,96826-Cze-201105:15IA-64
Txlineage.dll2009.100.2769.0217,95226-Cze-201105:15IA-64
Txlookup.dll2009.100.2769.01,187,68026-Cze-201105:15IA-64
Txmerge.dll2009.100.2769.0513,37626-Cze-201105:15IA-64
Txmergejoin.dll2009.100.2769.0621,92026-Cze-201105:15IA-64
Txpivot.dll2009.100.2769.0458,59226-Cze-201105:15IA-64
Txrowcount.dll2009.100.2769.0197,47226-Cze-201105:15IA-64
Txscd.dll2009.100.2769.0444,25626-Cze-201105:15IA-64
Txsort.dll2009.100.2769.0562,01626-Cze-201105:15IA-64
Txsplit.dll2009.100.2769.01,257,82426-Cze-201105:15IA-64
Txtermextraction.dll2009.100.2769.09,112,41626-Cze-201105:15IA-64
Txtermlookup.dll2009.100.2769.04,533,08826-Cze-201105:15IA-64
Txunpivot.dll2009.100.2769.0447,84026-Cze-201105:15IA-64
Usługi Reporting Services programu SQL Server 2008 R2
Nazwa plikuWersja plikuRozmiar plikuDataGodzinaPlatforma
Mdxquerygenerator.dll.Deploy10.50.2769.087,90426-Cze-201106:52x86
Mdxquerygenerator.dll10.50.2769.087,90426-Cze-201105:27x86
Microsoft.analysisservices.adomdclient.dll.Deploy10.50.2769.0563,04026-Cze-201106:52x86
Microsoft.analysisservices.Controls.dll.Deploy10.50.2769.03,233,63226-Cze-201106:52x86
Microsoft.analysisservices.dll.Deploy10.50.2769.01,349,47226-Cze-201106:52x86
Microsoft.analysisservices.Modeling.dll10.50.2769.0567,13626-Cze-201105:27x86
Microsoft.ReportingServices.Authorization.dll10.50.2769.071,52026-Cze-201105:27x86
Microsoft.ReportingServices.dataextensions.Essbase.dll.Deploy10.50.2769.034,65626-Cze-201106:51x86
Microsoft.ReportingServices.dataextensions.Essbase.dll10.50.2769.034,65626-Cze-201105:27x86
Microsoft.ReportingServices.dataextensions.xmlaclient.dll.Deploy10.50.2769.0563,04026-Cze-201106:50x86
Microsoft.ReportingServices.dataextensions.xmlaclient.dll10.50.2769.0563,04026-Cze-201105:27x86
Microsoft.ReportingServices.datarendering.dll.Deploy10.50.2769.0128,86426-Cze-201106:50x86
Microsoft.ReportingServices.datarendering.dll10.50.2769.0128,86426-Cze-201105:27x86
Microsoft.ReportingServices.Designer.Controls.dll.Deploy10.50.2769.011,564,89626-Cze-201106:50x86
Microsoft.ReportingServices.Diagnostics.dll.Deploy10.50.2769.01,251,16826-Cze-201106:50x86
Microsoft.ReportingServices.Diagnostics.dll10.50.2769.01,251,16826-Cze-201105:27x86
Microsoft.ReportingServices.excelrendering.dll.Deploy10.50.2769.0255,84026-Cze-201106:50x86
Microsoft.ReportingServices.excelrendering.dll10.50.2769.0255,84026-Cze-201105:27x86
Microsoft.ReportingServices.gaugewebcontrol.dll.Deploy10.50.2769.01,812,32026-Cze-201106:50x86
Microsoft.ReportingServices.gaugewebcontrol.dll10.50.2769.01,812,32026-Cze-201105:27x86
Microsoft.ReportingServices.hpbprocessing.dll.Deploy10.50.2769.0321,37626-Cze-201106:50x86
Microsoft.ReportingServices.hpbprocessing.dll10.50.2769.0321,37626-Cze-201105:27x86
Microsoft.ReportingServices.htmlrendering.dll.Deploy10.50.2769.0272,22426-Cze-201106:50x86
Microsoft.ReportingServices.htmlrendering.dll10.50.2769.0272,22426-Cze-201105:27x86
Microsoft.ReportingServices.imagerendering.dll.Deploy10.50.2769.0153,44026-Cze-201106:50x86
Microsoft.ReportingServices.imagerendering.dll10.50.2769.0153,44026-Cze-201105:27x86
Microsoft.ReportingServices.processingcore.dll.Deploy10.50.2769.05,183,32826-Cze-201106:50x86
Microsoft.ReportingServices.processingcore.dll10.50.2769.05,183,32826-Cze-201105:27x86
Microsoft.ReportingServices.processingobjectmodel.dll.Deploy10.50.2769.0112,48026-Cze-201106:50x86
Microsoft.ReportingServices.processingobjectmodel.dll10.50.2769.0112,48026-Cze-201105:27x86
Microsoft.ReportingServices.querydesigners.dll.Deploy10.50.2769.02,557,79226-Cze-201106:50x86
Microsoft.ReportingServices.rdlobjectmodel.dll.Deploy10.50.2769.01,259,36026-Cze-201106:50x86
Microsoft.ReportingServices.rdlobjectmodel.dll10.50.2769.01,259,36026-Cze-201105:27x86
Microsoft.ReportingServices.reportpreview.dll.Deploy10.50.2769.0612,19226-Cze-201106:50x86
Microsoft.ReportingServices.RichText.dll.Deploy10.50.2769.0104,28826-Cze-201106:50x86
Microsoft.ReportingServices.RichText.dll10.50.2769.0104,28826-Cze-201105:27x86
Microsoft.ReportingServices.rplobjectmodel.dll.Deploy10.50.2769.0104,28826-Cze-201106:50x86
Microsoft.ReportingServices.rplobjectmodel.dll10.50.2769.0104,28826-Cze-201105:27x86
Microsoft.ReportingServices.RSClient.dll.Deploy10.50.2769.0292,70426-Cze-201106:50x86
Microsoft.ReportingServices.RSClient.dll10.50.2769.0292,70426-Cze-201105:27x86
Microsoft.ReportingServices.semanticqueryengine.dll.Deploy10.50.2769.0378,72026-Cze-201106:50x86
Microsoft.ReportingServices.semanticqueryengine.dll10.50.2769.0378,72026-Cze-201105:27x86
Microsoft.ReportingServices.SharePoint.ObjectModel.dll10.50.2769.051,04026-Cze-201105:27x86
Microsoft.ReportingServices.SharePoint.Server.dll10.50.2769.0186,20826-Cze-201105:27x86
Microsoft.ReportingServices.sharepoint12.Server.dll10.50.2769.059,23226-Cze-201105:27x86
Microsoft.ReportingServices.sharepoint14.Server.dll10.50.2769.059,23226-Cze-201105:27x86
Microsoft.ReportingServices.spbprocessing.dll.Deploy10.50.2769.0292,70426-Cze-201106:50x86
Microsoft.ReportingServices.spbprocessing.dll10.50.2769.0292,70426-Cze-201105:26x86
Microsoft.ReportingServices.wordrendering.dll.Deploy10.50.2769.0198,49626-Cze-201106:50x86
Microsoft.ReportingServices.wordrendering.dll10.50.2769.0198,49626-Cze-201105:26x86
Msmdlocal.dll10.50.2769.028,068,70426-Cze-201106:48x86
Msmdlocal.dll10.50.2769.070,539,10426-Cze-201105:24IA-64
Msmgdsrv.dll10.50.2769.015,832,92826-Cze-201105:21IA-64
Msmgdsrv.dll10.50.2769.08,671,58426-Cze-201106:46x86
Msolap100.dll10.50.2769.010,517,85626-Cze-201105:24IA-64
Msolap100.dll10.50.2769.06,671,20026-Cze-201106:48x86
Msolui100.dll10.50.2769.0272,73626-Cze-201106:48x86
Msolui100.dll10.50.2769.0463,71226-Cze-201105:24IA-64
Msreportbuilder.exe.Deploy10.50.2769.01,300,32026-Cze-201106:54x86
Reportingserviceslibrary.dll10.50.2769.01,460,06426-Cze-201105:21x86
Reportingservicesnativeclient.dll2009.100.2769.0131,93626-Cze-201106:45x86
Reportingservicesnativeclient.dll2009.100.2769.0266,59226-Cze-201105:21IA-64
Reportingservicesnativeserver.dll2009.100.2769.0242,01626-Cze-201105:21IA-64
Reportingservicesservice.exe2009.100.2769.03,588,44826-Cze-201105:28IA-64
Reportingservicessharepointdeliveryextension.dll10.50.2769.055,13626-Cze-201105:21x86
Reportingserviceswebserver.dll10.50.2769.01,619,80826-Cze-201105:21x86
Reportingserviceswebuserinterface.dll10.50.2769.01,992,54426-Cze-201105:21x86
Rsconfigtool.exe10.50.2769.01,333,08826-Cze-201106:54x86
Sql_rs_keyfile.dll2009.100.2769.019,29626-Cze-201105:24IA-64
Sqlrsos.dll2009.100.2769.022,36826-Cze-201105:15IA-64
SQL Server 2008 R2 Management Studio
Nazwa plikuWersja plikuRozmiar plikuDataGodzinaPlatforma
Appidpackage.dll10.50.2769.01,066,84826-Cze-201106:53x86
BCP.exe2009.100.2769.0169,31226-Cze-201105:31IA-64
Commanddest.dll2009.100.2769.0165,21626-Cze-201106:51x86
Copydatabasewizard.exe10.50.2769.0661,34426-Cze-201106:53x86
Dataprofileviewer.exe10.50.2769.0313,18426-Cze-201106:53x86
DTS.dll2009.100.2769.01,442,14426-Cze-201106:51x86
Dtscomexpreval.dll2009.100.2769.0334,68826-Cze-201106:51x86
Dtsconn.dll2009.100.2769.0285,53626-Cze-201106:51x86
Dtsinstall.exe10.50.2769.0427,87226-Cze-201106:53x86
Dtspipeline.dll2009.100.2769.0697,18426-Cze-201106:51x86
Dtspipelineperf100.dll2009.100.2769.032,60826-Cze-201106:51x86
Exceldest.dll2009.100.2769.0173,92026-Cze-201106:51x86
Excelsrc.dll2009.100.2769.0183,64826-Cze-201106:51x86
Flatfiledest.dll2009.100.2769.0276,83226-Cze-201106:51x86
Flatfilesrc.dll2009.100.2769.0284,51226-Cze-201106:51x86
Microsoft.datatransformationservices.Design.dll10.50.2769.04,163,42426-Cze-201106:52x86
Microsoft.datatransformationservices.vsintegration.dll10.50.2769.0333 66426-Cze-201106:52x86
Microsoft.ReportingServices.Diagnostics.dll10.50.2769.01,251,16826-Cze-201106:50x86
Microsoft.ReportingServices.querydesigners.dll10.50.2769.02,557,79226-Cze-201106:50x86
Microsoft.ReportingServices.RSClient.dll10.50.2769.0292,70426-Cze-201106:50x86
Microsoft.SQLServer.adonetsrc.dll10.50.2769.067,42426-Cze-201106:50x86
Microsoft.SQLServer.DMF.dll10.50.2769.0350,04824-Cze-201115:01x86
Microsoft.SQLServer.maintenanceplantasks.dll10.50.2769.0296,80026-Cze-201106:49x86
Microsoft.SQLServer.Management.collectortasks.dll10.50.2769.083,80826-Cze-201106:49x86
Microsoft.SQLServer.Management.DAC.dll10.50.2769.02,864,99226-Cze-201106:49x86
Microsoft.SQLServer.Management.dacenum.dll10.50.2769.015,71226-Cze-201106:49x86
Microsoft.SQLServer.Management.dacserialization.dll10.50.2769.063,32826-Cze-201106:49x86
Microsoft.SQLServer.Management.datacollectionuitasks.dll10.50.2769.03,290,97626-Cze-201106:49x86
Microsoft.SQLServer.Management.Reports.dll10.50.2769.09,193,31226-Cze-201106:48x86
Microsoft.SQLServer.Management.resourcemonitorwidgets.dll10.50.2769.0386,91226-Cze-201106:48x86
Microsoft.SQLServer.Management.smometadataprovider.dll10.50.2769.0112,48026-Cze-201106:48x86
Microsoft.SQLServer.Management.sqlparser.dll10.50.2769.07,051,10426-Cze-201106:48x86
Microsoft.SQLServer.Management.sqlstudio.Actions.dll10.50.2769.063,32826-Cze-201106:48x86
Microsoft.SQLServer.Management.sqlstudio.Explorer.dll10.50.2769.0378,72026-Cze-201106:48x86
Microsoft.SQLServer.Management.sqlstudio.resourcemonitor.dll10.50.2769.092,00026-Cze-201106:48x86
Microsoft.SQLServer.Management.UI.RSClient.dll10.50.2769.01,054,56026-Cze-201106:48x86
Microsoft.SQLServer.replikacja.dll2009.100.2769.01,767,77626-Cze-201106:48x86
Microsoft.SQLServer.sqltools.vsintegration.dll10.50.2769.0296,80026-Cze-201106:48x86
Microsoft.SQLServer.xmlsrc.dll10.50.2769.0108,38426-Cze-201106:46x86
Objectexplorer.dll10.50.2769.03,372,89626-Cze-201106:46x86
Oledbdest.dll2009.100.2769.0174,43226-Cze-201106:48x86
Oledbsrc.dll2009.100.2769.0186,72026-Cze-201106:48x86
Radlangsvc.VS.dll10.50.2769.0145,24826-Cze-201106:46x86
Rawdest.dll2009.100.2769.0128,86426-Cze-201106:48x86
Rawsource.dll2009.100.2769.0120,67226-Cze-201106:48x86
Recordsetdest.dll2009.100.2769.0116,06426-Cze-201106:48x86
Replicationmonitor.dll10.50.2769.02,910,04826-Cze-201106:46x86
Reportingservicesnativeclient.dll2009.100.2769.0131,93626-Cze-201106:45x86
Rsconfigtool.exe10.50.2769.01,333,08826-Cze-201106:54x86
Sql_ssms_keyfile.dll2009.100.2769.019,29626-Cze-201105:24IA-64
Sqlcmd.exe2009.100.2769.0546,14426-Cze-201105:28IA-64
Sqldest.dll2009.100.2769.0180,57626-Cze-201106:47x86
Sqleditors.VS.dll10.50.2769.01,242,97626-Cze-201106:45x86
Sqlmanagerui.dll10.50.2769.07,583,58426-Cze-201106:45x86
Sqlmgmt.dll10.50.2769.03,499,87226-Cze-201106:45x86
Sqlresolver.dll10.50.2769.038,75226-Cze-201106:45x86
Sqlsvc.dll2009.100.2769.0105,82426-Cze-201106:36x86
Sqlsvc.dll2009.100.2769.0378,20826-Cze-201105:15IA-64
Txagg.dll2009.100.2769.0243,04026-Cze-201106:36x86
Txbestmatch.dll2009.100.2769.0444,25626-Cze-201106:36x86
Txcharmap.dll2009.100.2769.0195,42426-Cze-201106:36x86
Txdataconvert.dll2009.100.2769.0207,20026-Cze-201106:36x86
Txderived.dll2009.100.2769.0414,04826-Cze-201106:36x86
Txfileextractor.dll2009.100.2769.0126,81626-Cze-201106:36x86
Txfileinserter.dll2009.100.2769.0125,28026-Cze-201106:36x86
Txgroupdups.dll2009.100.2769.0258,40026-Cze-201106:36x86
Txlineage.dll2009.100.2769.068,44826-Cze-201106:36x86
Txlookup.dll2009.100.2769.0354,65626-Cze-201106:36x86
Txmerge.dll2009.100.2769.0138,59226-Cze-201106:36x86
Txmergejoin.dll2009.100.2769.0180,06426-Cze-201106:36x86
Txpivot.dll2009.100.2769.0130,40026-Cze-201106:36x86
Txrowcount.dll2009.100.2769.065,37626-Cze-201106:36x86
Txscd.dll2009.100.2769.0127,84026-Cze-201106:36x86
Txsort.dll2009.100.2769.0164,19226-Cze-201106:36x86
Txsplit.dll2009.100.2769.0410,46426-Cze-201106:36x86
Txtermextraction.dll2009.100.2769.08,608,60826-Cze-201106:36x86
Txtermlookup.dll2009.100.2769.04,088,67226-Cze-201106:36x86
Txunpivot.dll2009.100.2769.0128,86426-Cze-201106:36x86
Narzędzia programu SQL Server 2008 R2 i składniki stacja robocza
Nazwa plikuWersja plikuRozmiar plikuDataGodzinaPlatforma
Autoadmin.dll2009.100.2769.0937,82426-Cze-201106:51x86
Ddsshapeslib.dll2009.100.2769.046,94426-Cze-201106:52x86
DTS.dll2009.100.2769.01,442,14426-Cze-201106:51x86
DTS.dll2009.100.2769.04,305,24826-Cze-201105:24IA-64
Dtscomexpreval.dll2009.100.2769.0334,68826-Cze-201106:51x86
Dtscomexpreval.dll2009.100.2769.0957,28026-Cze-201105:24IA-64
Dtsconn.dll2009.100.2769.0285,53626-Cze-201106:51x86
Dtsconn.dll2009.100.2769.0801,12026-Cze-201105:24IA-64
Dtspipeline.dll2009.100.2769.02,031,96826-Cze-201105:24IA-64
Dtspipeline.dll2009.100.2769.0697,18426-Cze-201106:51x86
Dtspipelineperf100.dll2009.100.2769.032,60826-Cze-201106:51x86
Dtspipelineperf100.dll2009.100.2769.083,80826-Cze-201105:24IA-64
Exceldest.dll2009.100.2769.0173,92026-Cze-201106:51x86
Exceldest.dll2009.100.2769.0588,12826-Cze-201105:24IA-64
Excelsrc.dll2009.100.2769.0183,64826-Cze-201106:51x86
Excelsrc.dll2009.100.2769.0643,93626-Cze-201105:24IA-64
Flatfiledest.dll2009.100.2769.0276,83226-Cze-201106:51x86
Flatfiledest.dll2009.100.2769.0954,20826-Cze-201105:24IA-64
Flatfilesrc.dll2009.100.2769.0284,51226-Cze-201106:51x86
Flatfilesrc.dll2009.100.2769.0977,24826-Cze-201105:24IA-64
Mdxquerygenerator.dll10.50.2769.087,90426-Cze-201106:52x86
Mergetxt.dll2009.100.2769.030,04826-Cze-201106:48x86
Mergetxt.dll2009.100.2769.073,05626-Cze-201105:24IA-64
Microsoft.analysisservices.Controls.dll10.50.2769.03,233,63226-Cze-201106:52x86
Microsoft.analysisservices.Deployment.exe10.50.2769.0505,69626-Cze-201106:54x86
Microsoft.analysisservices.Design.dll10.50.2769.05,920,60826-Cze-201106:52x86
Microsoft.analysisservices.dll10.50.2769.01,349,47226-Cze-201106:52x86
Microsoft.analysisservices.Project.dll2009.100.2769.01,988,44826-Cze-201106:52x86
Microsoft.analysisservices.Viewers.dll10.50.2769.01,001,31226-Cze-201106:52x86
Microsoft.analysisservices.Wizards.dll10.50.2769.05,928,80026-Cze-201106:52x86
Microsoft.SQLServer.adonetsrc.dll10.50.2769.067,42426-Cze-201105:26x86
Microsoft.SQLServer.chainer.Infrastructure.dll10.50.2769.0280,41626-Cze-201105:26x86
Microsoft.SQLServer.Configuration.SCO.dll10.50.2769.01,345,37626-Cze-201105:26x86
Microsoft.SQLServer.xmlsrc.dll10.50.2769.0108,38426-Cze-201105:24x86
Msmdlocal.dll10.50.2769.028,068,70426-Cze-201106:48x86
Msmdlocal.dll10.50.2769.070,539,10426-Cze-201105:24IA-64
Msmgdsrv.dll10.50.2769.015,832,92826-Cze-201105:21IA-64
Msmgdsrv.dll10.50.2769.08,671,58426-Cze-201106:46x86
Msolap100.dll10.50.2769.010,517,85626-Cze-201105:24IA-64
Msolap100.dll10.50.2769.06,671,20026-Cze-201106:48x86
Msolui100.dll10.50.2769.0272,73626-Cze-201106:48x86
Msolui100.dll10.50.2769.0463,71226-Cze-201105:24IA-64
Oledbdest.dll2009.100.2769.0174,43226-Cze-201106:48x86
Oledbdest.dll2009.100.2769.0590,68826-Cze-201105:22IA-64
Oledbsrc.dll2009.100.2769.0186,72026-Cze-201106:48x86
Oledbsrc.dll2009.100.2769.0655,71226-Cze-201105:22IA-64
Spresolv.dll2009.100.2769.0180,06426-Cze-201106:48x86
Spresolv.dll2009.100.2769.0509,79226-Cze-201105:22IA-64
Sql_tools_keyfile.dll2009.100.2769.019,29626-Cze-201105:24IA-64
Sqlsvc.dll2009.100.2769.0105,82426-Cze-201106:36x86
Sqlsvc.dll2009.100.2769.0378,20826-Cze-201105:15IA-64
Ssradd.dll2009.100.2769.041,82426-Cze-201106:36x86
Ssradd.dll2009.100.2769.095,58426-Cze-201105:15IA-64
Ssravg.dll2009.100.2769.041,82426-Cze-201106:36x86
Ssravg.dll2009.100.2769.095,58426-Cze-201105:15IA-64
Ssrdown.dll2009.100.2769.026,97626-Cze-201106:36x86
Ssrdown.dll2009.100.2769.061,79226-Cze-201105:15IA-64
Ssrmax.dll2009.100.2769.040,28826-Cze-201106:36x86
Ssrmax.dll2009.100.2769.089,95226-Cze-201105:15IA-64
Ssrmin.dll2009.100.2769.040,28826-Cze-201106:36x86
Ssrmin.dll2009.100.2769.089,95226-Cze-201105:15IA-64
Ssrpub.dll2009.100.2769.027,48826-Cze-201106:36x86
Ssrpub.dll2009.100.2769.064,86426-Cze-201105:15IA-64
Ssrup.dll2009.100.2769.026,97626-Cze-201106:36x86
Ssrup.dll2009.100.2769.062,30426-Cze-201105:15IA-64
Txdataconvert.dll2009.100.2769.0207,20026-Cze-201106:36x86
Txdataconvert.dll2009.100.2769.0676,19226-Cze-201105:15IA-64
Aparat SQL Server 2008 R2 pełnego tekstu
Nazwa plikuWersja plikuRozmiar plikuDataGodzinaPlatforma
FD.dll2009.100.2769.01,141,60026-Cze-201105:24IA-64
Sql_fulltext_keyfile.dll2009.100.2769.019,29626-Cze-201105:24IA-64
Usługa Przeglądarka programu SQL Server 2008 R2
Nazwa plikuWersja plikuRozmiar plikuDataGodzinaPlatforma
Msmdredir.dll10.50.2769.08,762,72026-Cze-201105:24IA-64
Msmdsrv.rll10.50.2769.0831,32826-Cze-201104:56IA-64
SQLBrowser.exe2009.100.2769.0524,64026-Cze-201105:28IA-64
Sqlbrowser_keyfile.dll2009.100.2769.019,29626-Cze-201105:24IA-64
Klient macierzysty programu SQL Server 2008 R2

Nazwa plikuWersja plikuRozmiar plikuDataGodzina
Instapi.dll2005.90.1399.0100,56831-Mar-201006:43
Instapi.dll2005.90.1399.035,03231-Mar-201007:01
Msvcm80.dll8.0.50727.402747923228-Mar-200918:26
Msvcm80.dll8.0.50727.4027574,46427-Mar-200920:58
Msvcp80.dll8.0.50727.40271,404,73627-Mar-200920:53
Msvcp80.dll8.0.50727.4027554,83228-Mar-200918:25
Msvcr80.dll8.0.50727.40271,495,87227-Mar-200920:53
Msvcr80.dll8.0.50727.4027632,65628-Mar-200918:28
Sqlncli_keyfile.dll2009.100.2769.019,29626-Cze-201112:24
Sqlncli10.dll2009.100.2769.02,581,85626-Cze-201113:47
Sqlncli10.dll2009.100.2769.05,863,26426-Cze-201112:15

Moduł zapisujący programu SQL Server 2008 R2

Nazwa plikuWersja plikuRozmiar plikuDataGodzinaPlatforma
Sqlwriter_keyfile.dll2009.100.2769.019,29626-Cze-201105:24IA-64
Sqlwvss_xp.dll2009.100.2769.019,80826-Cze-201105:15IA-64

Jak odinstalować ten pakiet aktualizacji zbiorczej

Aby odinstalować ten pakiet aktualizacji zbiorczej, wykonaj następujące kroki:
  1. Służy do otwierania elementu Dodaj lub usuń programy w Panelu sterowania.
  2. Kliknij przycisk Zmień lub usuń programy.
  3. Aby odsłonić wszystkie aktualizacje do zainstalowania programu SQL Server 2008 R2, zaznacz pole wyboru Pokaż aktualizacje .
  4. Znajdź i Odinstaluj wpis dla tego pakietu aktualizacji zbiorczej.
Materiały referencyjne
Aby uzyskać więcej informacji na temat przyrostowe modelu obsługi programu SQL Server kliknij następujący numer artykułu w celu wyświetlenia tego artykułu z bazy wiedzy Microsoft Knowledge Base:
935897 Przyrostowe modelu obsługi jest dostępna do dostarczania poprawki dla problemów zgłoszonych przez zespół programu SQL Server
Aby uzyskać więcej informacji na temat schematu nazewnictwa dla aktualizacji programu SQL Server kliknij następujący numer artykułu w celu wyświetlenia tego artykułu z bazy wiedzy Microsoft Knowledge Base:
822499 Nowy schemat nazewnictwa dla pakietów aktualizacji oprogramowania Microsoft SQL Server
Aby uzyskać więcej informacji dotyczących terminologii aktualizacji oprogramowania kliknij następujący numer artykułu w celu wyświetlenia tego artykułu z bazy wiedzy Microsoft Knowledge Base:
824684 Opis standardowej terminologii używanej do opisywania aktualizacji oprogramowania firmy Microsoft

Ostrzeżenie: ten artykuł przetłumaczono automatycznie

Właściwości

Identyfikator artykułu: 2544793 — ostatni przegląd: 09/26/2013 04:43:00 — zmiana: 1.0

  • kbautohotfix kbqfe kbexpertiseadvanced kbsurveynew kbfix kbhotfixserver kbhotfixrollup kbmt KB2544793 KbMtpl
Opinia