Jesteś obecnie w trybie offline. Czekamy na ponowne połączenie z Internetem.

Aktualizacja protokołu RDP (Remote Desktop Protocol) 8.0 w systemach Windows 7 i Windows Server 2008 R2

Streszczenie
Aktualizacja protokołu RDP (Remote Desktop Protocol) 8.0 pozwala korzystać z nowych funkcji usług pulpitu zdalnego, które wprowadzono w systemach Windows 8 i Windows Server 2012. Te funkcje są teraz dostępne na komputerach z systemem Windows 7 z dodatkiem Service Pack 1 (SP1) oraz Windows Server 2008 R2 z dodatkiem Service Pack 1 (SP1).

Zapoznaj się z nowymi funkcjami i znanymi problemami w protokole RDP 8.0.

Aby zainstalować tę aktualizację, należy pobrać aktualizację, zainstalować wymagany wstępnie składnik, a następnie zainstalować aktualizację. W przypadku instalacji protokołu RDP 8.0 na kliencie należy go włączyć ręcznie po zainstalowaniu.
Instalowanie wymaganego wstępnie składnika
Przed zainstalowaniem aktualizacji protokołu RDP 8.0 należy zainstalować poprawkę 2574819 będącą wymaganym wstępnie składnikiem.
Włączanie aktualizacji na kliencie
Aby włączyć protokół RDP 8.0 na komputerze zdalnym z systemem Windows 7 z dodatkiem SP1, wykonaj następujące czynności:

Uwaga Poniższe instrukcje mają zastosowanie wyłącznie do komputerów zdalnych z systemem Windows 7 z dodatkiem SP1.
 1. Zainstaluj odpowiednią wersję pakietu aktualizacji, uruchamiając plik aktualizacji Windows6.1-KB2592687.
 2. Ponownie uruchom komputer.
 3. Otwórz Edytor lokalnych zasad grupy.
 4. Otwórz zasady protokołu RDP. Ustawienia tych zasad można znaleźć w następującym węźle:
  Konfiguracja komputera\Szablony administracyjne\Składniki systemu Windows\Usługi pulpitu zdalnego\Host sesji usług pulpitu zdalnego\Środowisko sesji zdalnej
 5. Jeśli są wymagane funkcje UDP, włącz zasadę transportu RDP, a następnie ustaw wartość na Użyj TCP i UDP. Ustawienia
  transportu RDP są określane w następującym węźle:
  Konfiguracja komputera\Szablony administracyjne\Składniki systemu Windows\Usługi pulpitu zdalnego\Host sesji usług pulpitu zdalnego\Połączenia
  Uwaga Skonfigurowanie zasady transportu RDP powoduje też włączenie w zaporze zezwalania na ruch w porcie UDP 3389.
 6. Ponownie uruchom komputer.
Więcej informacji
Zgodność z programem UAG
Protokół RDP 8.0 jest niezgodny z wersjami programu Forefront Unified Access Gateway (UAG) 2010 starszymi niż wersja z dodatkiem Service Pack 3. Aby uzyskać więcej informacji, zobacz: http://technet.microsoft.com/pl-pl/library/jj906310.aspx
Jak sprawdzić, czy protokół RDP 8.0 jest włączony na kliencie
Aby sprawdzić, czy protokół RDP 8.0 jest włączony na komputerze zdalnym z systemem Windows 7 z dodatkiem SP1, należy połączyć się z nim z komputera z systemem Windows 8 lub z systemem Windows 7 z dodatkiem SP1 za pomocą programu Podłączanie pulpitu zdalnego (RDC) 8.0. Następnie należy wykonać następujące czynności, aby sprawdzić, czy protokół RDP 8.0 jest włączony:
 1. Jeśli protokół RDP 8.0 jest włączony, na pasku połączenia będzie widoczny przycisk jakości połączenia.
 2. Należy kliknąć przycisk jakości połączenia, aby otworzyć informacyjne okno dialogowe podobne do poniższego. (Zrzut ekranu z tym krokiem przedstawiono poniżej).
Obecność ikony jakości połączenia i okna dialogowego jakości połączenia potwierdza dostępność protokołu RDP 8.0 podczas połączeń zdalnych.
Nowe funkcje w aktualizacji protokołu RDP 8.0

Nowe funkcje protokołu RDP 8.0 dla systemu Windows 7 z dodatkiem SP1

Ta aktualizacja wprowadza następujące funkcje dla komputerów zdalnych z system Windows 7 z dodatkiem SP1:Te funkcje są dostępne tylko wtedy, gdy używany jest klient zgodny z protokołem RDP 8.0. Na przykład komputer z systemem Windows 8 lub Windows 7 z dodatkiem SP1 i zainstalowaną aktualizacją protokołu RDP 8.0 może łączyć się z innym komputerem z systemem Windows 7 z dodatkiem SP1 i zainstalowaną aktualizacją protokołu RDP 8.0.

Nowe funkcje klienta Podłączania pulpitu zdalnego 8.0 w systemach Windows 7 z dodatkiem SP1 i Windows Server 2008 R2 z dodatkiem SP1

Aktualizacja Podłączania pulpitu zdalnego 8.0 obsługuje następujące nowe funkcje podczas łączenia z obsługiwanym i właściwie skonfigurowanym serwerem:
 • Protokół RDP 8.0

  Obsługa protokołu RDP 8.0 obejmuje następujące funkcje:
  • Obsługa zdalna dla sieci WAN
  • RemoteFX Adaptive Graphics
  • Automatyczne wykrywanie sieci zdalnych
  • RemoteFX Media Streaming

  Ta funkcja jest dostępna podczas łączenia się z komputerami z następującymi systemami operacyjnymi:
  • Windows 8
  • Windows Server 2012
  • Windows 7 z zainstalowanym i włączonym protokołem RDP 8.0
 • Dynamiczne przekierowywanie USB w trakcie sesji

  Ta funkcja umożliwia użytkownikom wybieranie urządzeń USB na potrzeby przekierowywania w trakcie sesji zdalnej. Urządzenia USB mogą być przełączane między sesjami zdalnymi lub komputerem lokalnym. Gdy funkcja RemoteFX USB Redirection jest włączona, użytkownicy mogą naciskać ikonę Urządzenia na pasku połączenia, aby wybierać przekierowywane urządzenia.

  Funkcja dynamicznego przekierowywania USB w trakcie sesji jest dostępna podczas łączenia się z komputerami z następującymi systemami operacyjnymi:
  • Windows 8
  • Windows Server 2012
  • Windows 7 z włączoną funkcją RDP 7.1 RemoteFX vGPU
  • Windows 7 z zainstalowanym i włączonym protokołem RDP 8.0
 • Ulepszone działanie logowania jednokrotnego w programie Dostęp w sieci Web do usług pulpitu zdalnego

  Ta funkcja upraszcza i usprawnia obsługę użytkowników. Pozwala użytkownikom na podawanie nazw użytkowników i haseł tylko raz podczas łączenia się z aplikacjami i pulpitami udostępnionymi przez dział informatyczny. Przy kolejnych połączeniach użytkownicy nie są monitowani o podanie poświadczeń.

  Aby uzyskać więcej informacji na temat konfigurowania logowania jednokrotnego w sieci Web, zobacz Logowanie jednokrotne w programie Dostęp w sieci Web do usług pulpitu zdalnego jest teraz łatwiejsze do włączenia w systemie Windows Server 2012.

  Ta funkcja jest dostępna tylko wtedy, gdy nawiązywane jest połączenie z wdrożeniami pulpitów opartymi na sesji i wdrożeniami opartymi na maszynach wirtualnych systemu Windows Server 2012.
 • Ponowne łączenie na potrzeby połączeń programu RemoteApp i pulpitu

  Ta funkcja pozwala użytkownikom na łatwe rozłączanie się i ponowne łączenie z aplikacjami i pulpitami udostępnionymi przez dział informatyczny. Jest ona dostępna dla użytkowników korzystających z funkcji Połączenia programów RemoteApp i pulpitu do łączenia się z wdrożeniami pulpitów opartymi na maszynach wirtualnych systemu Windows Server 2012 i wdrożeniami pulpitów opartymi na sesji.
 • Obsługa interfejsów RemoteFX Media Redirection API dla aplikacji VoIP

  Ta funkcja pozwala aplikacjom takim jak Lync 2013 na zaawansowaną obsługę konferencji audio i wideo. Aby uzyskać więcej informacji, zobacz Informacje ogólne na temat wtyczki Microsoft Lync 2013 VDI. Ta funkcja jest dostępna podczas łączenia się z komputerami z następującymi systemami operacyjnymi:
  • Windows 8
  • Windows Server 2012
  • Windows 7
  • Windows Server 2008 R2
 • Obsługa sesji zagnieżdżonych

  W specyficznych sytuacjach protokół RDP 8.0 obsługuje uruchamianie sesji Podłączania pulpitu zdalnego w ramach innej sesji Podłączania pulpitu zdalnego.

  Aby dowiedzieć się więcej, zobacz informacje dotyczące uruchamiania sesji Podłączania pulpitu zdalnego w ramach innej sesji Podłączania pulpitu zdalnego w protokole RDP 8.0.
Znane problemy z aktualizacją protokołu RDP 8.0
 • W przypadku pulpitów wirtualnych z zainstalowanym oprogramowaniem RemoteFX vGPU nie można korzystać z protokołu RDP 8.0.

  Problem
  Po zainstalowaniu i włączeniu protokołu RDP 8.0 za pomocą zasad grupy na komputerze z zainstalowanym oprogramowaniem RemoteFX vGPU protokół RDP 8.0 jest niedostępny.

  Rozwiązanie
  Ta aktualizacja nie umożliwia nawiązywania za pomocą protokołu RDP 8.0 połączeń z komputerami z zainstalowanym oprogramowaniem RemoteFX vGPU. Jeśli protokół RDP 8.0 musi być włączony, należy usunąć z pulpitu wirtualnego program RemoteFX vGPU.
 • Polecenia Shadow nie można używać do zdalnego monitorowania połączenia zdalnego innego użytkownika.

  Problem
  System Windows 7 z dodatkiem SP1 obsługuje polecenie Shadow (zdalne sterowanie). Tego polecenia może używać administrator, aby wyświetlać aktywną sesję innego użytkownika lub nią sterować. Po włączeniu protokołu RDP 8.0 na komputerze z systemem Windows 7 z dodatkiem SP1 użytkownik administracyjny nie może za pomocą polecenia Shadow wyświetlać sesji innego użytkownika ani nią sterować.

  Rozwiązanie
  Administratorzy mogą korzystać z Pomocy zdalnej lub innego produktu o podobnych funkcjach do wyświetlania sesji innego użytkownika lub sterowania nią.
 • Obsługa trybu Aero Glass jest niedostępna.

  Problem
  Funkcja obsługi zdalnej trybu Aero Glass w systemie Windows 7 pozwala użytkownikom korzystającym ze zgodnych klientów Podłączania pulpitu zdalnego (RDP 7.0) na korzystanie podczas sesji pulpitu zdalnego z takich funkcji jak przerzucanie 3W, podgląd na żywo paska zadań i półprzezroczyste obramowania okien. Po włączeniu protokołu RDP 8.0 użytkownicy nie mogą korzystać z funkcji obsługi zdalnej trybu Aero Glass.

  Rozwiązanie
  Administratorzy nie powinni włączać protokołu RDP 8.0 na komputerach zdalnych z systemem Windows 7 z dodatkiem SP1 dla użytkowników, którzy muszą korzystać z funkcji obsługi zdalnej trybu Aero Glass.
 • Protokół RDP 8.0 na komputerach zdalnych z systemem Windows 7 z dodatkiem SP1 nie korzysta z protokołu UDP.

  Problem
  Funkcja RemoteFX dla sieci WAN w protokole RDP 8.0 korzysta z protokołów TCP i UDP do optymalizacji środowiska użytkownika. Po zainstalowaniu i włączeniu protokołu RDP 8.0 na komputerach z systemem Windows 7 z dodatkiem SP1 protokół ten jest skonfigurowany do korzystania wyłącznie z protokołu TCP.

  Rozwiązanie
  Należy skonfigurować protokół RDP 8.0 do korzystania zarówno z protokołu TCP, jak i UDP. Więcej informacji można znaleźć w sekcji Jak włączyć protokół RDP 8.0.
 • Administratorzy lokalni, którzy nie należą do grupy Użytkownicy pulpitu zdalnego, nie mogą logować się za pomocą klienta Podłączania pulpitu zdalnego.

  Problem
  Po włączeniu protokołu RDP 8.0 administratorzy lokalni, którzy nie należą do grupy Użytkownicy pulpitu zdalnego, nie mogą się zalogować.

  Rozwiązanie
  Należy dodać administratorów lokalnych do grupy Użytkownicy pulpitu zdalnego.
 • Reguła zapory umożliwiająca ruch UDP nie jest włączona, gdy do włączenia protokołu RDP 8.0 użyto obiektu zasad grupy.

  Problem
  Jeśli protokół RDP 8.0 został włączony za pomocą obiektu zasad grupy, reguła zapory zezwalająca na ruch UDP może nie być włączona.

  Rozwiązanie
  Należy utworzyć obiekt zasad grupy w celu włączenia reguły zapory „Pulpit zdalny — tryb użytkownika (ruch przychodzący UDP)”.
 • Reguła zapory umożliwiająca ruch sieciowy TCP może nie być włączona po ręcznym zastosowaniu tej aktualizacji.

  Problem
  Jeśli protokół RDP 8.0 został włączony za pomocą zasad zabezpieczeń lokalnych, reguła zapory zezwalająca na ruch TCP może nie być włączona.

  Rozwiązanie
  Należy włączyć regułę zapory „Pulpit zdalny — RemoteFX (ruch przychodzący TCP)” w Zaporze systemu Windows z zabezpieczeniami zaawansowanymi.
 • Niska wydajność, gdy w sieci jest wdrożony protokół IPsec.

  Problem
  Jeśli w sieci jest wdrożony protokół IPsec, podczas łączenia się z komputerem za pomocą protokołu RDP 8.0 wydajność może być niska.

  Rozwiązanie
  Należy zainstalować na serwerze poprawkę 2570170 .
 • Po nawiązaniu połączenia zdalnego z komputerem nie można korzystać z funkcji wielodotyku ani gestów.

  Problem
  Ten problem występuje podczas korzystania z klienta Podłączania pulpitu zdalnego 8.0 na komputerze z systemem Windows 7 z dodatkiem SP1.

  Rozwiązanie
  Funkcja wielodotyku programu RemoteFX jest obsługiwana wyłącznie wtedy, gdy na obu komputerach (kliencie i serwerze) jest system Windows 8 lub Windows Server 2012.
 • Podczas łączenia z komputerami za pomocą usługi Remote Web Access w domenach systemów Small Business Server 2011 i Windows Server 2012 Essentials użytkownik jest wielokrotnie monitowany o uwierzytelnienie.

  Problem
  Podczas próby połączenia się z komputerem w domenie systemu Windows Server 2012 Essentials, Windows Small Business Server 2011 Standard lub Windows Small Business Server 2011 Essentials za pomocą usługi Remote Web Access albo bramy usług pulpitu zdalnego użytkownik jest wielokrotnie monitowany o uwierzytelnienie.

  Rozwiązanie
  Aby obejść ten problem, zobacz Informacje o tym, jak obejść problem z wieloma monitami o uwierzytelnienie po zastosowaniu aktualizacji 2574819 i 2592687.
Aby uzyskać więcej informacji o aktualizacji protokołu RDP 8.0 w systemach Windows 7 z dodatkiem SP1 i Windows Server 2008 R2 z dodatkiem SP1, zobacz Aktualizacja protokołu Remote Desktop Protocol 8.0 w systemie Windows 7 z dodatkiem SP1: zapewnianie doskonałej obsługi użytkowników sieci WAN na potrzeby pulpitów wirtualnych systemu Windows 7 z dodatkiem SP1.
Właściwości

Identyfikator artykułu: 2592687 — ostatni przegląd: 03/25/2014 20:26:00 — zmiana: 25.0

,

 • kbqfe kbfix kbsurveynew kbexpertiseinter atdownload kbcip kbconsumer kbquadranttechsupp KB2592687
Opinia