Jesteś obecnie w trybie offline. Czekamy na ponowne połączenie z Internetem.

Odmowa dostępu do pliku/folderu i inne błędy plików/folderów w systemie Windows

Zakończono świadczenie pomocy technicznej dla systemu Windows XP

Firma Microsoft zakończyła świadczenie pomocy technicznej dla systemu Windows XP 8 kwietnia 2014. Ta zmiana wpłynęła na Twoje aktualizacje oprogramowania i opcje zabezpieczeń. Dowiedz się, co to oznacza dla Ciebie i jak zapewnić sobie kontynuację ochrony.

Streszczenie
Przy próbie uzyskania dostępu do plików i folderów albo przy próbie pracy z nimi może wystąpić błąd Odmowa dostępu lub inne błędy. Podczas pracy z plikami lub folderami w systemie Windows mogą występować poniższe problemy.

Problem 1. Może zostać zwrócony komunikat o błędzie „Odmowa dostępu”

Problem 2. Możesz nie być w stanie edytować, zapisywać lub usuwać plików i folderów albo uzyskiwać do nich dostępu

Problem 3. Możesz nie być w stanie otworzyć folderu po zainstalowaniu nowej wersji systemu Windows

Problem 4. Możesz pracować z plikami i folderami

Problemy podczas pracy z plikami i folderami w systemie Windows mogą być spowodowane problemami dotyczącymi uprawnień, uszkodzeniami kont użytkowników, a nawet uszkodzeniami plików. Te problemy często występują po uaktualnieniu do innej wersji systemu Windows, nawiązaniu połączenia z innymi komputerami w sieci, a nawet po podłączeniu zewnętrznego dysku twardego do komputera.
Rozwiązanie
W celu rozwiązania problemu należy wyświetlić sekcję z najlepszym opisem danej sytuacji i wykonać czynności podane w tej sekcji.

Uwaga W przypadku tego typu problemów nie zawsze jest zwracany komunikat o błędzie „Odmowa dostępu”. Jeśli czynności dotyczące określonej sytuacji nie umożliwią rozwiązania problemu, należy wypróbować czynności dotyczące innych sytuacji.

Wybierz używaną wersję systemu Windows, aby uzyskać odpowiednie instrukcje.
Komunikat o błędzie odmowy dostępu może zostać zwrócony z co najmniej jednego z następujących powodów:
 • Własność folderu została zmieniona
 • Nie masz odpowiednich uprawnień
 • Plik jest zaszyfrowany

W celu rozwiązania problemów z komunikatami o błędzie „Odmowa dostępu” można spróbować wykonać następujące trzy czynności:

1. Możesz nie być właścicielem danego pliku lub folderu

Jeśli ostatnio na komputerze przeprowadzono uaktualnienie z poprzedniej wersji systemu Windows do systemu Windows 8, niektóre informacje dotyczące Twojego konta mogły ulec zmianie i możesz nie być już właścicielem niektórych swoich plików lub folderów. Ten problem możesz rozwiązać, przejmując na własność dany plik lub folder. Aby przejąć plik lub folder na własność, wykonaj następujące czynności:
 1. Naciśnij dłużej folder, który chcesz przejąć na własność, a następnie naciśnij polecenie Właściwości.
  (Jeśli używasz myszy, kliknij folder prawym przyciskiem myszy, a następnie kliknij polecenie Właściwości).
 2. Naciśnij lub kliknij kartę Zabezpieczenia, naciśnij lub kliknij pozycję Zaawansowane, a następnie naciśnij lub kliknij pozycję Zmień.
 3. Naciśnij lub kliknij pozycję Edytuj. Jeśli zostanie wyświetlony monit o hasło administratora lub potwierdzenie, wpisz hasło lub potwierdź operację.
 4. Wpisz nazwę osoby, która ma być właścicielem, i kliknij pozycję Sprawdź nazwy.
 5. Gdy w polu zostanie wyświetlone konto osoby, która ma być właścicielem, kliknij przycisk OK.
 6. Jeśli dana osoba ma być właścicielem plików i podfolderów w tym folderze, zaznacz pole wyboru Zamień właściciela dla podkontenerów i obiektów.
 7. Kliknij przycisk OK.

2. Możesz nie mieć odpowiednich uprawnień

Problemy z dostępem do plików lub folderów mogą być związane z uprawnieniami. Uprawnienia to skojarzone z plikami i folderami reguły, które określają, czy możesz uzyskiwać dostęp do plików lub folderów albo wprowadzać w nich zmiany. Aby sprawdzić uprawnienia do pliku lub folderu, wykonaj następujące czynności:
 1. Naciśnij dłużej albo kliknij prawym przyciskiem myszy plik lub folder, a następnie wybierz polecenie Właściwości.
 2. Naciśnij lub kliknij kartę Zabezpieczenia.
 3. W obszarze Nazwy grup lub użytkowników naciśnij lub kliknij własną nazwę, aby wyświetlić swoje uprawnienia.

Aby otworzyć plik, trzeba mieć uprawnienie do odczytu. Aby zmienić uprawnienia do pliku lub folderu, wykonaj następujące czynności:

Ważne W celu zmiany uprawnień do plików i folderów może być konieczne zalogowanie się jako administrator:

 1. Naciśnij dłużej albo kliknij prawym przyciskiem myszy plik lub folder, a następnie naciśnij lub kliknij polecenie Właściwości.
 2. Naciśnij lub kliknij kartę Zabezpieczenia.
 3. W obszarze Nazwy grup lub użytkowników naciśnij lub kliknij własną nazwę, aby wyświetlić swoje uprawnienia.
 4. Naciśnij lub kliknij pozycję Edytuj, zaznacz pola wyboru dotyczące uprawnień, których potrzebujesz, a następnie kliknij przycisk OK.

3. Plik lub folder może być zaszyfrowany

Szyfrowanie plików chroni je przed niepożądanym dostępem. Zaszyfrowanego pliku nie można otworzyć bez certyfikatu użytego do jego zaszyfrowania. Aby sprawdzić, czy plik lub folder jest zaszyfrowany, wykonaj następujące czynności:
 1. Naciśnij dłużej albo kliknij prawym przyciskiem myszy plik, a następnie naciśnij lub kliknij polecenie Właściwości.
 2. Naciśnij lub kliknij kartę Ogólne, a następnie naciśnij lub kliknij pozycję Zaawansowane.

Jeśli jest zaznaczone pole wyboru Szyfruj zawartość, aby zabezpieczyć dane, oznacza to, że do otwarcia pliku jest wymagany certyfikat użyty do jego zaszyfrowania.

Uzyskaj certyfikat od osoby, która utworzyła lub zaszyfrowała dany plik lub folder, albo poproś tę osobę o odszyfrowanie go.


Komunikat o błędzie odmowy dostępu może zostać zwrócony z co najmniej jednego z następujących powodów:
 • Własność folderu została zmieniona
 • Nie masz odpowiednich uprawnień
 • Plik jest zaszyfrowany

W celu rozwiązania problemów z komunikatami o błędzie „Odmowa dostępu” można spróbować wykonać następujące trzy czynności:

1. Możesz nie być właścicielem danego pliku lub folderu

Jeśli ostatnio na komputerze przeprowadzono uaktualnienie z poprzedniej wersji systemu Windows do systemu Windows 7, niektóre informacje dotyczące Twojego konta mogły ulec zmianie i możesz nie być już właścicielem niektórych swoich plików lub folderów. Ten problem możesz rozwiązać, przejmując na własność dany plik lub folder. Aby przejąć plik lub folder na własność, wykonaj następujące czynności:
 1. Kliknij prawym przyciskiem myszy folder, który chcesz przejąć na własność, a następnie kliknij polecenie Właściwości.
 2. Kliknij kartę Zabezpieczenia, kliknij pozycję Zaawansowane, a następnie kliknij kartę Właściciel.
 3. Kliknij pozycję Edytuj. Jeśli zostanie wyświetlony monit o hasło administratora lub potwierdzenie, wpisz hasło lub potwierdź operację.
 4. Kliknij nazwę osoby, która ma być właścicielem.
 5. Jeśli dana osoba ma być właścicielem plików i podfolderów w tym folderze, zaznacz pole wyboru Zamień właściciela dla podkontenerów i obiektów.
 6. Kliknij przycisk OK.

2. Możesz nie mieć odpowiednich uprawnień

Problemy z dostępem do plików lub folderów mogą być związane z uprawnieniami. Uprawnienia to skojarzone z plikami i folderami reguły, które określają, czy możesz uzyskiwać dostęp do plików lub folderów albo wprowadzać w nich zmiany. Aby sprawdzić uprawnienia do pliku lub folderu, wykonaj następujące czynności:
 1. Kliknij prawym przyciskiem myszy plik lub folder, a następnie kliknij polecenie Właściwości.
 2. Kliknij kartę Zabezpieczenia.
 3. W obszarze Nazwy grup lub użytkowników kliknij własną nazwę, aby wyświetlić swoje uprawnienia.

Aby otworzyć plik, trzeba mieć uprawnienie do odczytu. Aby zmienić uprawnienia do pliku lub folderu, wykonaj następujące czynności:

Ważne W celu zmiany uprawnień do plików i folderów może być konieczne zalogowanie się jako administrator:

 1. Kliknij prawym przyciskiem myszy plik lub folder, a następnie kliknij polecenie Właściwości.
 2. Kliknij kartę Zabezpieczenia.
 3. W obszarze Nazwy grup lub użytkowników kliknij własną nazwę, aby wyświetlić swoje uprawnienia.
 4. Kliknij pozycję Edytuj, a następnie kliknij pola wyboru dotyczące uprawnień, których potrzebujesz. Kliknij przycisk OK.

Aby uzyskać więcej informacji o uprawnieniach, zobacz Co to są uprawnienia?

3. Plik lub folder może być zaszyfrowany

Szyfrowanie plików chroni je przed niepożądanym dostępem. Zaszyfrowanego pliku nie można otworzyć bez certyfikatu użytego do jego zaszyfrowania. Aby sprawdzić, czy plik lub folder jest zaszyfrowany, wykonaj następujące czynności:
 1. Kliknij plik prawym przyciskiem myszy, a następnie kliknij polecenie Właściwości.
 2. Kliknij kartę Ogólne, a następnie kliknij pozycję Zaawansowane.

Jeśli jest zaznaczone pole wyboru Szyfruj zawartość, aby zabezpieczyć dane, oznacza to, że do otwarcia pliku jest wymagany certyfikat użyty do jego zaszyfrowania.

Uzyskaj certyfikat od osoby, która utworzyła lub zaszyfrowała dany plik lub folder, albo poproś tę osobę o odszyfrowanie go.

Aby uzyskać więcej informacji, zobacz Importowanie lub eksportowanie certyfikatów i kluczy prywatnych.
Wybierz używaną wersję systemu Windows, aby uzyskać odpowiednie instrukcje.
Problemy z edytowaniem, zapisywaniem lub usuwaniem plików lub folderów albo uzyskiwaniem do nich dostępu mogą występować z co najmniej jednego z następujących powodów:
 • Własność folderu została zmieniona
 • Nie masz odpowiednich uprawnień
 • Plik jest zaszyfrowany
 • Plik jest uszkodzony
 • Profil użytkownika jest uszkodzony

W celu rozwiązania problemu można spróbować wykonać następujące czynności:

1. Przejęcie folderu na własność

Jeśli ostatnio na komputerze przeprowadzono uaktualnienie z poprzedniej wersji systemu Windows do systemu Windows 8, niektóre informacje dotyczące Twojego konta mogły ulec zmianie i możesz nie być już właścicielem swoich plików lub folderów. Ten problem możesz rozwiązać, przejmując na własność dany folder. Aby przejąć folder na własność, wykonaj następujące czynności:
 1. Naciśnij dłużej folder, który chcesz przejąć na własność, a następnie naciśnij polecenie Właściwości.
  (Jeśli używasz myszy, kliknij folder prawym przyciskiem myszy, a następnie kliknij polecenie Właściwości).
 2. Naciśnij lub kliknij kartę Zabezpieczenia, naciśnij lub kliknij pozycję Zaawansowane, a następnie naciśnij lub kliknij pozycję Zmień.
 3. Wpisz nazwę osoby, która ma być właścicielem, i kliknij pozycję Sprawdź nazwy.
 4. Gdy zostanie wyświetlona nazwa użytkownika, który ma być właścicielem, kliknij przycisk OK.
 5. Jeśli dana osoba ma być właścicielem plików i podfolderów w tym folderze, zaznacz pole wyboru Zamień właściciela dla podkontenerów i obiektów.
 6. Kliknij przycisk OK.

2. Możesz nie mieć odpowiednich uprawnień

Problemy z dostępem do plików mogą być związane z uprawnieniami. Uprawnienia to skojarzone z plikami i folderami reguły, które określają, czy możesz uzyskiwać dostęp do plików lub folderów albo wprowadzać w nich zmiany. Aby sprawdzić uprawnienia do pliku lub folderu, wykonaj następujące czynności:

 1. Naciśnij dłużej albo kliknij prawym przyciskiem myszy plik lub folder, a następnie naciśnij lub kliknij polecenie Właściwości.
 2. Naciśnij lub kliknij kartę Zabezpieczenia.
 3. W obszarze Nazwy grup lub użytkowników naciśnij lub kliknij własną nazwę, aby wyświetlić swoje uprawnienia.
Aby otworzyć plik, trzeba mieć uprawnienie do odczytu. Aby zmienić uprawnienia do pliku lub folderu, wykonaj następujące czynności:

Ważne W celu zmiany uprawnień do plików i folderów może być konieczne zalogowanie się jako administrator:

 1. Naciśnij dłużej albo kliknij prawym przyciskiem myszy plik lub folder, a następnie naciśnij lub kliknij polecenie Właściwości.
 2. Naciśnij lub kliknij kartę Zabezpieczenia.
 3. W obszarze Nazwy grup lub użytkowników naciśnij lub kliknij własną nazwę, aby wyświetlić swoje uprawnienia.
 4. Naciśnij lub kliknij pozycję Edytuj, a następnie zaznacz pola wyboru dotyczące uprawnień, których potrzebujesz. Naciśnij lub kliknij przycisk OK.

Aby uzyskać więcej informacji o uprawnieniach, zobacz Co to są uprawnienia?

3. Plik może być zaszyfrowany

Szyfrowanie plików chroni je przed niepożądanym dostępem. Zaszyfrowanego pliku nie można otworzyć bez certyfikatu użytego do jego zaszyfrowania. Aby sprawdzić, czy plik jest zaszyfrowany, wykonaj następujące czynności:
 1. Naciśnij dłużej albo kliknij prawym przyciskiem myszy plik, a następnie naciśnij lub kliknij polecenie Właściwości.
 2. Naciśnij lub kliknij kartę Ogólne, a następnie naciśnij lub kliknij pozycję Zaawansowane.

Jeśli jest zaznaczone pole wyboru Szyfruj zawartość, aby zabezpieczyć dane, oznacza to, że do otwarcia pliku jest wymagany certyfikat użyty do jego zaszyfrowania.

Uzyskaj certyfikat od osoby, która utworzyła dany plik.

4. Plik mógł zostać uszkodzony
Uszkodzenia plików mogą mieć kilka przyczyn. Najczęstszą z nich jest to, że po otwarciu pliku komputer zawiesił się lub utracił zasilanie z jakiegoś powodu. Większości uszkodzonych plików nie można naprawić i należy usunąć dany plik albo spróbować uzyskać jego starszą wersję w celu zamiany uszkodzonej wersji (jeśli poprzednio utworzono kopię zapasową dysku twardego komputera).

Aby zapoznać się z typowymi pytaniami dotyczącymi uszkodzonych plików i sposobami ich naprawiania, zobacz Uszkodzone pliki: często zadawane pytania

5. Twój lokalny profil użytkownika mógł zostać uszkodzony
Czasami system Windows nie odczytuje prawidłowo lokalnego profilu użytkownika, co może powodować problemy z dostępem do plików i folderów. Może być konieczne utworzenie nowego lokalnego profilu użytkownika. Aby utworzyć nowy lokalny profil użytkownika, musisz najpierw utworzyć nowe lokalne konto użytkownika. Utworzenie takiego konta spowoduje również utworzenie profilu. Aby utworzyć nowe lokalne konto użytkownika, wykonaj następujące czynności:

 1. Szybko przesuń od prawej krawędzi ekranu, naciśnij pozycję Ustawienia, a następnie naciśnij pozycję Zmień ustawienia komputera.
  (Jeśli używasz myszy, wskaż prawy górny róg ekranu, przesuń wskaźnik myszy w dół, kliknij pozycję Ustawienia, a następnie kliknij pozycję Zmień ustawienia komputera).
 2. W okienku nawigacji naciśnij lub kliknij pozycję Użytkownicy.
 3. Naciśnij lub kliknij pozycję Dodaj użytkownika, a następnie naciśnij lub kliknij pozycję Czy użytkownicy mogą logować się bez konta Microsoft?
 4. Naciśnij lub kliknij pozycję Konto lokalne.
 5. Wpisz nazwę nowego konta.
 6. Jeśli chcesz użyć hasła, wpisz i zweryfikuj odpowiednie hasło. Jeśli nie chcesz używać hasła, naciśnij lub kliknij pozycję Dalej bez wpisywania hasła.
 7. Naciśnij lub kliknij pozycję Zakończ.


Problemy z edytowaniem, zapisywaniem lub usuwaniem plików lub folderów albo uzyskiwaniem do nich dostępu mogą występować z co najmniej jednego z następujących powodów:
 • Własność folderu została zmieniona
 • Nie masz odpowiednich uprawnień
 • Plik jest zaszyfrowany
 • Plik jest uszkodzony
 • Profil użytkownika jest uszkodzony

W celu rozwiązania problemu można spróbować wykonać następujące czynności:

1. Przejęcie folderu na własność

Jeśli ostatnio na komputerze przeprowadzono uaktualnienie z poprzedniej wersji systemu Windows do systemu Windows 7, niektóre informacje dotyczące Twojego konta mogły ulec zmianie i możesz nie być już właścicielem swoich plików lub folderów. Ten problem możesz rozwiązać, przejmując na własność dany folder. Aby przejąć folder na własność, wykonaj następujące czynności:
 1. Kliknij prawym przyciskiem myszy folder, który chcesz przejąć na własność, a następnie kliknij polecenie Właściwości.
 2. Kliknij kartę Zabezpieczenia, kliknij pozycję Zaawansowane, a następnie kliknij kartę Właściciel.
 3. Kliknij pozycję Edytuj. Jeśli zostanie wyświetlony monit o hasło administratora lub potwierdzenie, wpisz hasło lub potwierdź operację.
 4. Kliknij nazwę osoby, która ma być właścicielem.
 5. Jeśli dana osoba ma być właścicielem plików i podfolderów w tym folderze, zaznacz pole wyboru Zamień właściciela dla podkontenerów i obiektów.
 6. Kliknij przycisk OK.

2. Możesz nie mieć odpowiednich uprawnień

Problemy z dostępem do plików mogą być związane z uprawnieniami. Uprawnienia to skojarzone z plikami i folderami reguły, które określają, czy możesz uzyskiwać dostęp do plików lub folderów albo wprowadzać w nich zmiany. Aby sprawdzić uprawnienia do pliku lub folderu, wykonaj następujące czynności:

 1. Kliknij prawym przyciskiem myszy plik lub folder, a następnie kliknij polecenie Właściwości.
 2. Kliknij kartę Zabezpieczenia.
 3. W obszarze Nazwy grup lub użytkowników kliknij własną nazwę, aby wyświetlić swoje uprawnienia.
Aby otworzyć plik, trzeba mieć uprawnienie do odczytu. Aby zmienić uprawnienia do pliku lub folderu, wykonaj następujące czynności:

Ważne W celu zmiany uprawnień do plików i folderów może być konieczne zalogowanie się jako administrator:

 1. Kliknij prawym przyciskiem myszy plik lub folder, a następnie kliknij polecenie Właściwości.
 2. Kliknij kartę Zabezpieczenia.
 3. W obszarze Nazwy grup lub użytkowników kliknij własną nazwę, aby wyświetlić swoje uprawnienia.
 4. Kliknij pozycję Edytuj, zaznacz kliknięciami pola wyboru dotyczące uprawnień, których potrzebujesz, a następnie kliknij przycisk OK.

Aby uzyskać więcej informacji o uprawnieniach, zobacz Co to są uprawnienia?

3. Plik może być zaszyfrowany

Szyfrowanie plików chroni je przed niepożądanym dostępem. Zaszyfrowanego pliku nie można otworzyć bez certyfikatu użytego do jego zaszyfrowania. Aby sprawdzić, czy plik jest zaszyfrowany, wykonaj następujące czynności:
 1. Kliknij plik prawym przyciskiem myszy, a następnie kliknij polecenie Właściwości.
 2. Kliknij kartę Ogólne, a następnie kliknij pozycję Zaawansowane.

Jeśli jest zaznaczone pole wyboru Szyfruj zawartość, aby zabezpieczyć dane, oznacza to, że do otwarcia pliku jest wymagany certyfikat użyty do jego zaszyfrowania.

Uzyskaj certyfikat od osoby, która utworzyła dany plik. Aby uzyskać więcej informacji, zobacz Importowanie lub eksportowanie certyfikatów i kluczy prywatnych.

4. Plik mógł zostać uszkodzony
Uszkodzenia plików mogą mieć kilka przyczyn. Najczęstszą z nich jest to, że po otwarciu pliku komputer zawiesił się lub utracił zasilanie z jakiegoś powodu. Większości uszkodzonych plików nie można naprawić i należy usunąć dany plik albo spróbować uzyskać jego starszą wersję w celu zamiany uszkodzonej wersji (jeśli poprzednio utworzono kopię zapasową dysku twardego komputera).

Aby zapoznać się z typowymi pytaniami dotyczącymi uszkodzonych plików i sposobami ich naprawiania, zobacz Uszkodzone pliki: często zadawane pytania

5. Twój profil użytkownika mógł zostać uszkodzony
Czasami system Windows nie odczytuje prawidłowo profilu użytkownika, co może powodować problemy z dostępem do plików i folderów. Może być konieczne utworzenie nowego profilu użytkownika. Aby utworzyć nowy profil użytkownika, musisz najpierw utworzyć nowe konto użytkownika. Utworzenie takiego konta spowoduje również utworzenie profilu. Aby uzyskać więcej informacji o tworzeniu profilów użytkowników, zobacz Naprawianie uszkodzonego profilu użytkownika. Po utworzeniu nowego profilu użytkownika możesz skopiować swoje pliki i uzyskiwać do nich dostęp.
Wybierz używaną wersję systemu Windows, aby uzyskać odpowiednie instrukcje.
Problemy z dostępem do plików i folderów po uaktualnieniu do nowej wersji systemu Windows mogą występować z co najmniej jednego z następujących powodów:
 • Własność folderu została zmieniona
 • Pliki są przechowywane w folderze Windows.old z poprzedniego systemu

W celu rozwiązania problemu można spróbować wykonać następujące dwie czynności:

1. Możesz nie być właścicielem danego folderu

Jeśli ostatnio na komputerze przeprowadzono uaktualnienie z poprzedniej wersji systemu Windows do systemu Windows 8, niektóre informacje dotyczące Twojego konta mogły ulec zmianie i możesz nie być już właścicielem swoich plików lub folderów. Ten problem możesz rozwiązać, przejmując na własność dany folder. Aby przejąć folder na własność

 1. Naciśnij dłużej folder, który chcesz przejąć na własność, a następnie naciśnij polecenie Właściwości.
  (Jeśli używasz myszy, kliknij folder prawym przyciskiem myszy, a następnie kliknij polecenie Właściwości).
 2. Naciśnij lub kliknij kartę Zabezpieczenia, naciśnij lub kliknij pozycję Zaawansowane, a następnie naciśnij lub kliknij pozycję Zmień.
 3. Naciśnij lub kliknij pozycję Edytuj. Jeśli zostanie wyświetlony monit o hasło administratora lub potwierdzenie, wpisz hasło lub potwierdź operację.
 4. Wpisz nazwę osoby, która ma być właścicielem, i kliknij pozycję Sprawdź nazwy.
 5. Gdy w polu zostanie wyświetlone konto osoby, która ma być właścicielem, kliknij przycisk OK.
 6. Jeśli dana osoba ma być właścicielem plików i podfolderów w tym folderze, zaznacz pole wyboru Zamień właściciela dla podkontenerów i obiektów.
 7. Kliknij przycisk OK.


2. Konieczne jest odzyskanie plików z folderu Windows.old

Jeśli ostatnio na komputerze przeprowadzono uaktualnienie z poprzedniej wersji systemu Windows do systemu Windows 8 i nie sformatowano ponownie dysku twardego, stare pliki mogą być nadal dostępne w folderze Windows.old.

Automatyczne rozwiązywanie problemu

Aby automatycznie rozwiązać ten problem, należy kliknąć przycisk lub łącze Fix it. W oknie dialogowym Pobieranie pliku należy kliknąć przycisk Uruchom i wykonać kroki kreatora rozwiązywania problemu.

Przywracanie plików osobistych
Aby ręcznie przywrócić pliki, wykonaj następujące czynności:
 1. Naciśnij ikonę folderu na klasycznym pulpicie i wybierz polecenie Komputer albo naciśnij klawisze Windows+E na klawiaturze.
 2. Naciśnij dwukrotnie lub kliknij dwukrotnie dysk z zainstalowanym systemem Windows (zazwyczaj jest to dysk C:).
 3. Naciśnij dwukrotnie lub kliknij dwukrotnie folder Windows.old.
 4. Naciśnij dwukrotnie lub kliknij dwukrotnie folder Użytkownicy.
 5. Naciśnij dwukrotnie lub kliknij dwukrotnie swoją nazwę użytkownika.
 6. Otwórz foldery zawierające pliki, które chcesz przywrócić.
  Aby na przykład przywrócić pliki z folderu Dokumenty, naciśnij dwukrotnie lub kliknij dwukrotnie folder Dokumenty.
 7. Skopiuj odpowiednie pliki z poszczególnych folderów i wklej je w folderze w systemie Windows 8.
  Aby na przykład przywrócić całą zawartość folderu Dokumenty, skopiuj wszystkie pliki i foldery, a następnie wklej je w bibliotece Dokumenty w systemie Windows 8.
 8. Powtórz kroki 5–7 dla każdego konta użytkownika na komputerze.

Aby uzyskać więcej informacji o odzyskiwaniu plików z poprzedniej wersji, zobacz Odzyskiwanie utraconych lub usuniętych plików.

Problemy z dostępem do plików i folderów po uaktualnieniu do nowej wersji systemu Windows mogą występować z co najmniej jednego z następujących powodów:
 • Własność folderu została zmieniona
 • Pliki są przechowywane w folderze Windows.old z poprzedniego systemu

W celu rozwiązania problemu można spróbować wykonać następujące dwie czynności:

1. Możesz nie być właścicielem danego folderu

Jeśli ostatnio na komputerze przeprowadzono uaktualnienie z poprzedniej wersji systemu Windows do systemu Windows 7, niektóre informacje dotyczące Twojego konta mogły ulec zmianie i możesz nie być już właścicielem swoich plików lub folderów. Ten problem możesz rozwiązać, przejmując na własność dany folder. Aby przejąć folder na własność
 1. Kliknij prawym przyciskiem myszy folder, który chcesz przejąć na własność, a następnie kliknij polecenie Właściwości.
 2. Kliknij kartę Zabezpieczenia, kliknij pozycję Zaawansowane, a następnie kliknij kartę Właściciel.
 3. Kliknij pozycję Edytuj. Jeśli zostanie wyświetlony monit o hasło administratora lub potwierdzenie, wpisz hasło lub potwierdź operację.
 4. Kliknij nazwę osoby, która ma być właścicielem.
 5. Jeśli dana osoba ma być właścicielem plików i podfolderów w tym folderze, zaznacz pole wyboru Zamień właściciela dla podkontenerów i obiektów.
 6. Kliknij przycisk OK.

2. Konieczne jest odzyskanie plików z folderu Windows.old

Jeśli ostatnio na komputerze przeprowadzono uaktualnienie z poprzedniej wersji systemu Windows do systemu Windows 7 i nie sformatowano ponownie dysku twardego, stare pliki mogą być nadal dostępne w folderze Windows.old.


Automatyczne rozwiązywanie problemu

Aby automatycznie rozwiązać ten problem, należy kliknąć przycisk lub łącze Fix it. W oknie dialogowym Pobieranie pliku należy kliknąć przycisk Uruchom i wykonać kroki kreatora rozwiązywania problemu.

Przywracanie plików osobistych
Aby ręcznie przywrócić pliki, wykonaj następujące czynności:
 1. Kliknij przycisk Start, a następnie kliknij polecenie Komputer.
 2. Kliknij dwukrotnie dysk z zainstalowanym systemem Windows (zazwyczaj jest to dysk C:).
 3. Kliknij dwukrotnie folder Windows.old.
 4. Kliknij dwukrotnie folder Użytkownicy.
 5. Kliknij dwukrotnie swoją nazwę użytkownika.
 6. Otwórz foldery zawierające pliki, które chcesz przywrócić.
  Aby na przykład przywrócić pliki z folderu Dokumenty, kliknij dwukrotnie folder Dokumenty.
 7. Skopiuj odpowiednie pliki z poszczególnych folderów i wklej je w folderze w systemie Windows 7.
  Aby na przykład przywrócić całą zawartość folderu Dokumenty, skopiuj wszystkie pliki i foldery, a następnie wklej je w bibliotece Dokumenty w systemie Windows 7.
 8. Powtórz kroki 5–7 dla każdego konta użytkownika na komputerze.

Aby uzyskać więcej informacji o odzyskiwaniu plików z poprzedniej wersji, zobacz Odzyskiwanie utraconych lub usuniętych plików.

Aby dowiedzieć się, jak znajdować i organizować pliki i foldery na komputerze oraz korzystać z nich, zobacz Praca z plikami i folderami.

Aby uzyskać odpowiedzi na typowe pytania dotyczące stosowania uprawnień do pliku lub folderu, zobacz Co należy wiedzieć przed zastosowaniem uprawnień do pliku lub folderu.
Więcej informacji
Właściwości

Identyfikator artykułu: 2623670 — ostatni przegląd: 09/23/2013 12:12:00 — zmiana: 6.0

Microsoft Windows XP Starter Edition, Microsoft Windows XP Home Edition, Microsoft Windows XP Professional, Windows Vista Starter, Windows Vista Business, Windows Vista Home Basic, Windows Vista Home Premium, Windows Vista Enterprise, Windows Vista Ultimate, Windows 7 Starter, Windows 7 Home Basic, Windows 7 Home Premium, Windows 7 Enterprise, Windows 7 Professional, Windows 7 Ultimate, Windows 8, Windows 8 Enterprise, Windows 8 Pro

 • KB2623670
Opinia