Jesteś obecnie w trybie offline. Czekamy na ponowne połączenie z Internetem.

JAK: Konfigurowanie i korzystanie z funkcji konwersji tekstu na mowę w systemie Windows XP

Zakończono świadczenie pomocy technicznej dla systemu Windows XP

Firma Microsoft zakończyła świadczenie pomocy technicznej dla systemu Windows XP 8 kwietnia 2014. Ta zmiana wpłynęła na Twoje aktualizacje oprogramowania i opcje zabezpieczeń. Dowiedz się, co to oznacza dla Ciebie i jak zapewnić sobie kontynuację ochrony.

Streszczenie
Funkcja konwersji tekstu na mowę (TTS, Text-to-speech) działająca na komputerze odnosi się do możliwości automatycznego wypowiadania przez komputer tekstu za pomocą głosu. W tym artykule opisano sposób konfigurowania i korzystania z funkcji konwersji tekstu na mowę w systemie Windows XP.

Funkcja konwersji tekstu na mowę (TTS, Text-to-speech) to zdolność systemu operacyjnego do odtwarzania tekstu pisanego jako wypowiadanych słów. Wewnętrzny sterownik, nazywany aparatem TTS, rozpoznaje tekst i wypowiada go za pomocą syntetycznego głosu wybranego z kilku przygotowanych wzorów głosów. Aparat TTS jest instalowany z systemem operacyjnym. Niezależni dostawcy oferują dodatkowe aparaty. W słownikach tych aparatów często zawarty jest żargon lub specjalistyczne słownictwo — na przykład medyczne lub prawnicze. Mogą one również pozwalać na stosowanie innych głosów, uwzględniając regionalne akcenty, na przykład brytyjski angielski lub inne języki, takie jak niemiecki, francuski lub rosyjski.

Karta Tekst na mowę apletu Mowa w Panelu sterowania zawiera opcje dla każdego aparatu TTS. Aby uzyskać pomoc, zobacz odpowiednie tematy pomocy. Poza opcjami ogólnymi każdy aparat może mieć inny zestaw właściwych sobie funkcji. Z tego powodu nie wszystkie wynikowe okna dialogowe będą wyglądać tak samo. Jest możliwe, że nie zostały dołączone żadne funkcje specjalne i że niektóre z przycisków właściwości nie będą powiązane z oknem dialogowym.

Konfigurowanie sprzętu

UWAGA: W tym artykule założono, że w Panelu sterowania używany jest widok klasyczny. Aby zmienić widok, wykonaj następujące kroki:
 1. Kliknij przycisk Start, a następnie kliknij polecenie Panel sterowania.
 2. W Panelu sterowania kliknij łącze Przełącz do widoku klasycznego lub łącze Przełącz do widoku kategorii.

Konfigurowanie głośników

Głośniki różnią się bardzo między sobą pod względem budowy i przeznaczenia. Aby uzyskać specyfikacje sprzętu i oprogramowania, zajrzyj do instrukcji obsługi głośników. Jednak większość modeli można zainstalować w podobny sposób.

Aby skonfigurować głośniki, wykonaj następujące kroki:
 1. Znajdź złącza dźwiękowe i podłącz wtyczkę głośników do komputera. W większości komputerów używana jest wewnętrzna karta dźwiękowa i złącza często znajdują się z tyłu komputera. Jest to zestaw złączy o tym samym rozmiarze i średnicy, co wtyczka głośników. W wielu wypadkach istnieją dwa wyjściowe złącza dźwiękowe:
  • Jedno złącze będzie oznaczone jako złącze liniowe. Większość głośników wymagających oddzielnego zasilania (na przykład zasilacza sieciowego lub baterii) należy podłączać do tego złącza. Jest ono również używane do eksportowania wzmocnionego sygnału dźwiękowego do urządzeń nagrywających, takich jak nagrywarki dysków CD i magnetofony kasetowe.
  • Drugie złącze jest przeznaczone dla głośników, które nie wymagają dodatkowego zasilania. Ponieważ sygnał jest wzmacniany przez komputer, mógłby on uszkodzić głośniki korzystające z dodatkowego zasilania.
 2. Podłącz głośniki do odpowiedniego złącza.
 3. Aby przetestować połączenie, wykonaj następujące kroki:
  1. Kliknij przycisk Start, kliknij polecenie Panel sterowania, a następnie kliknij dwukrotnie aplet Mowa.
  2. Na karcie Tekst na mowę kliknij przycisk Podgląd głosu, aby usłyszeć aktualnie wybrany głos. Tekst zostanie wypowiedziany, a podczas wypowiadania słowa będą wyróżniane. Jeżeli głośniki pracują prawidłowo, będzie słychać wypowiadane słowa.
  Jeżeli po podłączeniu głośników nie słyszysz dźwięku, zajrzyj do sekcji „Możliwe problemy związane z funkcją konwersji tekstu na mowę” w tym artykule, która zawiera procedury rozwiązywania problemów.

Wybieranie urządzenia wyjściowego audio

Aby wybrać urządzenie wyjściowe audio, wykonaj następujące kroki:
 1. Kliknij przycisk Start, kliknij polecenie Panel sterowania, a następnie kliknij dwukrotnie aplet Mowa.
 2. Na karcie Tekst na mowę kliknij przycisk Wyjście audio.
 3. Zaznacz opcję Użyj preferowanego urządzenia wyjściowego audio albo opcję Użyj tego urządzenia wyjściowego audio.
  • Użyj preferowanego urządzenia wyjściowego audio — wybranie tej opcji powoduje ustawienie urządzenia wyjściowego jako urządzenia domyślnego dla systemu. Należy wybrać tę opcję, aby korzystać z tego samego urządzenia wyjściowego dla mowy i wszystkich dźwięków systemu. Jest to również opcja domyślna dla właściwości mowy. Często komputery są wyposażone tylko w jedno urządzenie wyjściowe — na przykład parę głośników. Domyślne urządzenie określa się w odpowiednich właściwościach dźwięku i multimediów w Panelu sterowania dla każdego systemu operacyjnego. Dodatkowe informacje dotyczące konkretnych okien są dostępne w powiązanych plikach pomocy.
  • Użyj tego urządzenia wyjściowego audio — wybranie tej opcji pozwala określić inne urządzenie tylko dla programów używających funkcji mowy. Lista rozwijana jest aktywna, jeżeli inne urządzenia są dostępne. Na tej liście rozwijanej należy wybrać odpowiednie urządzenie. Nie powoduje to zmiany urządzenia domyślnego dla innych programów audio. Użytkownik może na przykład zechcieć, aby mowa była kierowana na słuchawki, a nie na głośniki.

Ustawianie opcji urządzenia wyjściowego audio

Domyślnie ta opcja jest niedostępna. Jednak inne aparaty mowy mogą obejmować zaawansowane właściwości dla liniowego wyjścia audio. W takim wypadku przycisk Wyjście audio będzie dostępny. Należy postępować zgodnie z instrukcjami wyświetlanymi na ekranie lub opisanymi oddzielnie dla określonego aparatu.

Aby skonfigurować opcje urządzenia wyjściowego audio, wykonaj następujące kroki:
 1. Kliknij przycisk Start, kliknij polecenie Panel sterowania, a następnie kliknij aplet Mowa.
 2. Na karcie Tekst na mowę kliknij przycisk Wyjście audio.
 3. Postępuj zgodnie z instrukcjami wyświetlanymi na ekranie.

Konfigurowanie opcji funkcji konwersji tekstu na mowę

Określanie wybranego głosu lub aparatu funkcji konwersji tekstu na mowę

Aby określić wybrany głos funkcji konwersji tekstu na mowę
 1. Kliknij przycisk Start, kliknij polecenie Panel sterowania, a następnie kliknij dwukrotnie aplet Mowa.

  Na karcie Tekst na mowę w polu listy rozwijanej Wybór głosu jest wyświetlana nazwa aktualnie aktywnego głosu.
 2. Aby usłyszeć aktywny głos, kliknij przycisk Podgląd głosu. Tekst zostanie wypowiedziany, a podczas mówienia wypowiadane słowa będą wyróżniane.

Podglądanie głosu funkcji konwersji tekstu na mowę

Aby podejrzeć głos używany przez funkcję konwersji tekstu na mowę, wykonaj następujące kroki:
 1. Kliknij przycisk Start, kliknij polecenie Panel sterowania, a następnie kliknij dwukrotnie aplet Mowa.

  Na karcie Tekst na mowę w polu listy rozwijanej Wybór głosu jest wyświetlana nazwa aktywnego głosu.
 2. Kliknij przycisk Podgląd głosu, aby usłyszeć aktualnie wybrany głos. Tekst zostanie wypowiedziany, a podczas mówienia wypowiadane słowa będą wyróżniane.
 3. Podczas odtwarzania przycisk Podgląd głosu zostanie zastąpiony przyciskiem Zatrzymaj. Kliknij przycisk Zatrzymaj, aby przerwać odtwarzanie głosu.
UWAGA: Można zmienić tekst odczytywany po naciśnięciu przycisku Podgląd głosu, zaznaczając tekst i wpisując nowy. Takie zmiany nie są stałe i po ponownym otwarciu okna dialogowego Właściwości mowy lub wybraniu innego głosu zostanie przywrócony tekst domyślny.

Zmienianie głosu lub aparatu funkcji konwersji tekstu na mowę

Aby zmienić głos lub aparat funkcji konwersji tekstu na mowę, wykonaj następujące kroki:
 1. Kliknij przycisk Start, kliknij polecenie Panel sterowania, a następnie kliknij dwukrotnie aplet Mowa.
 2. Na karcie Tekst na mowę w polu listy rozwijanej Wybór głosu jest wyświetlana nazwa aktywnego głosu.
 3. Kliknij aktywny głos w polu listy rozwijanej lub użyj strzałki, aby wyświetlić listę dostępnych opcji.
 4. Kliknij nowy głos, aby go wybrać.

  Tekst w polu Podgląd głosu zostanie odczytany przy użyciu nowo wybranego głosu.
 5. Kliknij przycisk OK lub przycisk Zastosuj, aby zaakceptować nowy głos.
Uwagi:
 • Głos używany przez funkcję konwersji tekstu na mowę jest ściśle powiązany z określonym aparatem mowy. Na podstawie wyświetlanej nazwy może być trudno się zorientować, jakiego języka używa głos. Po wybraniu aparatu mowy lub głosu, należy przetestować głos i język, klikając przycisk Podgląd głosu.
 • Język oraz głosy obsługiwane przez aparat mowy mogą nie wynikać jasno z wyświetlanej nazwy aparatu. Aby uzyskać szczegółowe informacje o aparacie, skorzystaj z odpowiedniego podręcznika użytkownika. Informacje te obejmują nie tylko obsługiwany język, ale również planowany zakres słownikowy aparatu. Zakres słownikowy określa, czy aparat zawiera słownictwo ogólne, czy specjalistyczną terminologię — na przykład prawniczą lub medyczną.

Zmiana szybkości głosu funkcji konwersji tekstu na mowę

Aby zmienić szybkość głosu funkcji konwersji tekstu na mowę, wykonaj następujące kroki:
 1. Kliknij przycisk Start, kliknij polecenie Panel sterowania, a następnie kliknij dwukrotnie aplet Mowa.
 2. Zaznacz kartę Tekst na mowę.
 3. Przesuń suwak Szybkość mowy, aby zmienić szybkość głosu funkcji konwersji tekstu na mowę. Ustawienie domyślne to Normalnie.
 4. Kliknij przycisk Podgląd głosu, aby usłyszeć aktualnie wybrany głos przy nowej szybkości. Tekst zostanie wypowiedziany, a podczas mówienia wypowiadane słowa będą wyróżniane.

Aby zmienić głośność funkcji konwersji tekstu na mowę

Aby dopasować wyjściowe poziomy głośności, wykonaj poniższą procedurę. Należy zwrócić uwagę, że nie wszystkie urządzenia obsługują tę funkcję w ten sam sposób. Niektóre urządzenia nie obsługują sterowania głośnością — w takim wypadku przycisk Głośność będzie niedostępny. Inne urządzenia mogą wyświetlać własne okna. W takich wypadkach należy stosować się do instrukcji wyświetlanych na ekranie lub opisanych w dokumentacji aparatu.

 1. Kliknij przycisk Start, kliknij polecenie Panel sterowania, a następnie kliknij dwukrotnie aplet Mowa.
 2. Na karcie Tekst na mowę kliknij przycisk Wyjście audio, a następnie kliknij przycisk Głośność.
 3. Zostanie wyświetlony mikser sterowania głośnością. Należy dopasować wymagany poziom głośności danego urządzenia.

Korzystanie z funkcji konwersji tekstu na mowę z programem Narrator

Program Narrator to narzędzie korzystające z funkcji konwersji tekstu na mowę, przeznaczone dla użytkowników niewidomych lub niedowidzących. Program Narrator odczytuje treść ekranu: zawartość aktywnego okna, opcje menu lub wpisywany tekst.

Program Narrator został zaprojektowany do współpracy z Notatnikiem, programem WordPad, programami Panelu sterowania, programem Microsoft Internet Explorer, pulpitem systemu Windows oraz Instalatorem systemu Windows. Program Narrator może nie odczytywać poprawnie słów na głos w innych programach.

Program Narrator zawiera wiele opcji, które pozwalają dostosować sposób odczytywania elementów wyświetlanych na ekranie.
 • Może być odczytywana zawartość nowych okien, menu lub menu skrótów po ich wyświetleniu.
 • Mogą być głośno odczytywane wpisywane znaki.
 • Wskaźnik myszy może podążać za aktywnym elementem na ekranie.
 • Można dopasować szybkość, głośność oraz wysokość głosu.
Celem narzędzi ułatwień dostępu dołączonych do systemu Windows jest zapewnienie minimalnego poziomu funkcjonalności użytkownikom o specjalnych potrzebach. Większość osób niepełnosprawnych będzie do codziennego użytku potrzebować programów narzędziowych o bardziej zaawansowanych funkcjach.

Program Narrator nie jest dostępny we wszystkich językach i jest obsługiwany tylko w angielskiej wersji systemu Windows XP.

Aby program Narrator ogłaszał zdarzenia występujące na ekranie

 1. Uruchom program Narrator, używając jednej z następujących metod:
  • Kliknij przycisk Start, wskaż polecenie Programy, wskaż polecenie Akcesoria, wskaż polecenie Ułatwienia dostępu, a następnie kliknij polecenie Narrator.

   lub
  • Naciśnij klawisze CTRL+ESC, naciśnij klawisz M, wpisz polecenie narrator, a następnie naciśnij klawisz ENTER.
 2. W oknie dialogowym Narrator zaznacz pole wyboru Ogłoś zdarzenia na ekranie.

Aby program Narrator odczytywał na głos wpisane znaki

 1. Naciśnij klawisze CTRL+ESC, naciśnij klawisz M, wpisz polecenie narrator, a następnie naciśnij klawisz ENTER.
 2. Zaznacz pole wyboru Czytaj wpisane znaki.

Aby przy korzystaniu z programu Narrator wskaźnik myszy był przenoszony do aktywnych elementów

 1. Naciśnij klawisze CTRL+ESC, naciśnij klawisz M, wpisz polecenie narrator, a następnie naciśnij klawisz ENTER.
 2. Zaznacz pole wyboru Przenieś wskaźnik myszy na aktywny element.

Nawigowanie za pomocą klawiatury i programu Narrator

Opcje czytania

 • Aby odczytać całą zawartość okna, kliknij to okno i naciśnij klawisze CTRL+SHIFT+SPACJA.
 • Aby uzyskać informacje o aktualnym elemencie, naciśnij klawisze CTRL+SHIFT+ENTER.
 • Aby uzyskać bardziej szczegółowy opis elementu, naciśnij klawisze CTRL+SHIFT+INSERT.
 • Aby odczytać pasek tytułu okna, naciśnij klawisze ALT+HOME.
 • Aby odczytać pasek stanu okna, naciśnij klawisze ALT+END.
 • Aby odczytać zawartość pola edycji, naciśnij klawisze CTRL+SHIFT+ENTER lub użyj klawiszy strzałek.
 • Aby wyciszyć mowę, naciśnij klawisz CTRL.

Opcje klawiatury

 • Aby przełączyć się do innego programu, naciśnij klawisze ALT+TAB.
 • Aby przejść do następnego przycisku lub narzędzia, naciśnij klawisz TAB. Aby przejść z powrotem, naciśnij klawisze SHIFT+TAB.
 • Aby wybrać element z listy rozwijanej, użyj klawiszy strzałek.
 • Aby zaznaczyć pole wyboru lub przycisk opcji, naciśnij klawisz SPACJA.
 • Aby otworzyć Menedżera narzędzi, naciśnij klawisze logo systemu Windows+U.

Aby ustawić opcje głosu programu Narrator

 1. Naciśnij klawisze CTRL+ESC, naciśnij klawisz M, wpisz polecenie narrator, a następnie naciśnij klawisz ENTER. Kliknij przycisk Głos.
 2. W oknie dialogowym Ustawienia głosu wybierz opcje głosu, które chcesz zmienić:
  • Aby zmienić szybkość głosu, kliknij liczbę w polu Szybkość.
  • Aby zmienić głośność głosu, kliknij liczbę w polu Głośność.
  • Aby zmienić wysokość głosu, kliknij liczbę w polu Wysokość.
  Uwaga: Gdy zmienisz ustawienia głosu, może upłynąć od kilku sekund do minuty, zanim nowe ustawienia zaczną obowiązywać.

Aby uruchomić program Narrator w postaci zminimalizowanej

Użyteczne może okazać się uruchamianie programu Narrator w postaci zminimalizowanej (po ustawieniu opcji w programie Narrator), jeśli podczas pracy tego programu nie zachodzi potrzeba korzystania z okna dialogowego Narrator.
 1. Naciśnij klawisze CTRL+ESC, naciśnij klawisz M, wpisz polecenie narrator, a następnie naciśnij klawisz ENTER.
 2. Zaznacz pole wyboru Uruchom narratora w postaci zminimalizowanej.

Rozwiązywanie problemów

Rozwiązywanie problemów dotyczących funkcji konwersji tekstu na mowę

Aby ustalić, czy funkcja konwersji tekstu na mowę działa poprawnie, użyj następujących testów.
 1. Kliknij przycisk Start, kliknij polecenie Panel sterowania, a następnie kliknij dwukrotnie aplet Mowa.
 2. Na karcie Mowa na tekst kliknij przycisk Podgląd głosu. Tekst w polu Podgląd głosu powinien zostać wymówiony w sposób słyszalny, z kolejnym wyróżnianiem słów. Jeżeli tak się stanie, będzie to oznaczać, że funkcja konwersji tekstu na mowę działa i że działają również głośniki. Jeżeli nie słychać podglądu głosu, a wymawiane słowa nie są wyróżniane, zobacz sekcję „Możliwe problemy związane z funkcją konwersji tekstu na mowę” w tym artykule, aby poznać metody rozwiązywania problemów.

Możliwe problemy związane z funkcją konwersji tekstu na mowę

Jeżeli po przetestowaniu systemu nie słychać mowy, należy rozważyć następujące kwestie:
 1. Poziom głośności głośników jest za niski lub głośniki są wyciszone. Niektóre głośniki mają zewnętrzne urządzenia sterujące służące do ustawiania głośności i wyciszania. Upewnij się, że poziom głośności jest dostateczny i że wyciszanie jest wyłączone.
 2. Głośniki nie są wybrane jako aktualne urządzenie wyjściowe. Na karcie Tekst na mowę kliknij przycisk Wyjście audio, aby się upewnić, że głośniki są wybrane.
 3. Głośniki nie są poprawnie podłączone. Aby uzyskać dodatkowe informacje, zajrzyj do dokumentacji głośników. Upewnij się, że karta dźwiękowa komputera jest poprawnie umieszczona i zainstalowana i że są dostępne poprawne sterowniki. Aby uzyskać dodatkowe informacje o podłączaniu głośników, zobacz sekcję „Konfigurowanie głośników”.
 4. Aparat funkcji konwersji tekstu na mowę jest uszkodzony. Aby to sprawdzić, przełącz się na inny aparat. Zobacz sekcję „Zmienianie głosu lub aparatu funkcji tekst na mowę” w tym artykule. Jeżeli inny aparat działa poprawnie, ponownie zainstaluj uszkodzony aparat z oryginalnego źródła. Jeżeli żaden aparat nie działa poprawnie, ponownie zainstaluj aparat mowy z oryginalnego źródła lub dysku CD.Materiały referencyjne
Aby uzyskać dodatkowe informacje o korzystaniu z funkcji obsługi mowy w systemie Windows XP, kliknij numery artykułów poniżej w celu wyświetlenia tych artykułów z bazy wiedzy Microsoft Knowledge Base:
306537 JAK: Instalowanie i konfigurowanie rozpoznawania mowy w systemie Windows XP
306901 JAK: Korzystanie z funkcji rozpoznawania mowy w systemie Windows XP
278927 WD2002: Część 1: Rozpoznawanie mowy i pisma ręcznego — często zadawane pytania
Właściwości

Identyfikator artykułu: 306902 — ostatni przegląd: 09/10/2003 14:31:00 — zmiana: 1.0

Microsoft Windows XP Professional Edition, Microsoft Windows XP Home Edition

 • kbhowto kbhowtomaster KB306902
Opinia