Jesteś obecnie w trybie offline. Czekamy na ponowne połączenie z Internetem.

Jak integrować aktualizacje produktu z plikami źródłowymi instalacji systemu Windows

Support for Windows XP has ended

Microsoft ended support for Windows XP on April 8, 2014. This change has affected your software updates and security options. Learn what this means for you and how to stay protected.

Support for Windows Server 2003 ended on July 14, 2015

Microsoft ended support for Windows Server 2003 on July 14, 2015. This change has affected your software updates and security options. Learn what this means for you and how to stay protected.

Streszczenie
W tym artykule omówiono sposób integrowania przez administratora aktualizacji produktu systemu Windows korzystających z programu Update.exe z plikami źródłowymi instalacji systemu Windows. (Aktualizacje produktu obejmują poprawki zabezpieczeń, zestawy funkcji, poprawki HotFix, aktualizacje zabezpieczeń, dodatki Service Pack, dodatki Service Pack, aktualizacje i pakiety zbiorcze aktualizacji). Opisane procedury mogą być użyteczne wówczas, gdy administrator musi zastosować jedną lub kilka aktualizacji produktu podczas instalacji z utworzonego przez siebie folderu dystrybucyjnego systemu Windows. Są użyteczne również wtedy, gdy jest konieczne zintegrowanie aktualizacji zabezpieczeń, tak aby nowa instalacja nie została zainfekowana przez wirus podczas konfiguracji.

Uwagi
 • Procedury te nie działają w przypadku aktualizacji produktu, które nie używają programu Update.exe jako programu instalacyjnego. Na przykład niektóre aktualizacje programu Microsoft Internet Explorer dla systemów Microsoft Windows 2000 i Microsoft Windows XP używają do instalacji plików INF, a nie programu Update.exe. W rezultacie za pomocą tych procedur nie można zintegrować tych aktualizacji programu Internet Explorer dla systemu Windows 2000 lub Windows XP.
 • Klucze rejestru
  Filelist
  nie są tworzone poprawnie w przypadku integrowania aktualizacji oprogramowania przy użyciu tych procedur. Jeżeli na przykład poprawka zabezpieczeń 824146 jest integrowana w źródłowych plikach instalacyjnych systemu Microsoft Windows Server 2003, następujący klucz rejestru nie jest tworzony poprawnie:
  HKEY_LOCAL_MACHINE\SOFTWARE\Microsoft\Updates\Windows Server 2003\SP1\KB824146\Filelist
 • Jeżeli aktualizacje są zintegrowane przy użyciu jednej z tych procedur, dla każdej aktualizacji jest tworzony wpis w aplecie Dodaj lub usuń programy w Panelu sterowania. Przycisk Usuń nie jest jednak dostępny, ponieważ nie ma poprzedniej wersji zaktualizowanych plików, którą można by przywrócić po usunięciu aktualizacji.
 • Konieczne może być również zastosowanie aktualizacji produktu w odniesieniu do środowiska preinstalacji systemu Microsoft Windows (Windows PE), jeśli są spełnione następujące warunki:
  • Administrator używa środowiska preinstalacji systemu Windows do uruchamiania Instalatora systemu Windows.
  • Administrator używa systemu operacyjnego, który ma zintegrowane aktualizacje oprogramowania w udziale sieciowym.
  Aby uzyskać więcej informacji dotyczących sposobu wykonania tego zadania, kliknij następujący numer artykułu w celu wyświetlenia tego artykułu z bazy wiedzy Microsoft Knowledge Base:
  828217 Jak zastosować poprawkę zabezpieczeń 824146 do środowiska preinstalacji systemu Windows
 • Na podstawie instrukcji z tego artykułu można także utworzyć obrazy RISETUP usług instalacji zdalnej (RIS). W przypadku obrazu RISETUP struktura katalogu I386 jest taka sama jak sieciowego folderu dystrybucyjnego. Przy tworzeniu obrazów RIPREP należy ściągnąć obraz na komputer kliencki i zainstalować aktualizację oprogramowana, a następnie odesłać obraz z powrotem na serwer RIPREP.
 • Jeżeli te procedury są używane do zapobiegania infekcji wirusowej, firma Microsoft zaleca integrowanie tylko tych aktualizacji oprogramowania, które nie wymagają żadnych czynności użytkownika. W przypadku integrowania aktualizacji produktu, które nie powodują awarii programu instalacyjnego systemu Windows, należy korzystać z sekcji „[guirunonce]” w pliku Unattend.txt lub rozmieszczać aktualizacje przy użyciu usług SUS (Software Update Services) po zakończeniu instalacji.
 • Ta procedura jest przeznaczona tylko dla nowych instalacji. Nie działa w przypadku instalacji związanych z uaktualnianiem.
Uwaga Integrowanie dodatku Service Pack jest obsługiwane tylko w systemie Windows XP w wersjach Home Edition i Professional Edition. Integrowanie dodatku Service Pack nie jest obsługiwane w systemie Windows Media Center Edition.
Więcej informacji
W sekcji „Program Update.exe w wersji 5.4.15.0 lub nowszej” opisano procedurę integrowania pakietów oprogramowania korzystających z programu Update.exe w wersji 5.4.15.0 lub nowszej. W sekcji „Starsze wersje programu Update.exe” opisano procedurę integrowania pakietów oprogramowania korzystających ze starszych wersji programu Update.exe.

Aby ustalić, czy pakiety oprogramowania używają programu Update.exe w wersji 5.4.15.0 lub nowszej jako Instalatora, wykonaj następujące kroki:
 1. Wyodrębnij pakiet aktualizacji oprogramowania do unikatowego folderu tymczasowego. Aby wyodrębnić na przykład pliki dla pakietu aktualizacji o nazwie KBnumer_artykułu.exe do folderu o nazwie wyodrębniony_pakiet na dysku C, wpisz następujące polecenie w wierszu polecenia: KBnumer_artykułu /X:C:\wyodrębniony_pakiet
 2. Otwórz folder tymczasowy zawierający wyodrębnione pliki dla pakietu aktualizacji oprogramowania. Na przykład otwórz folder C:\wyodrębniony_pakiet.
 3. Kliknij prawym przyciskiem plik Update.exe w folderze, a następnie kliknij polecenie Właściwości.
 4. Zanotuj wartość wyświetlaną na karcie Wersja w polu Wersja pliku. Jeżeli jest wyświetlany numer wersji 5.4.15.0 lub nowszy, nowe funkcje, wspomniane w tym artykule, są obsługiwane.
Program Update.exe ustali, czy aktualizacja jest odpowiednia dla danego źródła instalacji. Na przykład poprawka uwzględniona w dodatku Service Pack 4 (SP4) dla systemu Windows 2000 nie jest integrowana w źródle instalacji systemu Windows 2000, w którym zintegrowano już dodatek SP4. Program Update.exe ustala również, czy źródło instalacji jest przeznaczone dla poprawnej platformy sprzętowej.Nie można korzystać z przełącznika /integrate w przypadku wyodrębnionych pakietów.

Aby nie integrować aktualizacji oprogramowania używających wersji narzędzia Update.exe wcześniejszych niż 5.4.15.0 jako instalatora, nie należy wykonywać kroków od 6 do 13. Aby zintegrować aktualizacje oprogramowania używające wersji narzędzia Update.exe wcześniejszych niż 5.4.15.0, należy wykonać kroki od 6 do 13.

Narzędzie Update.exe 5.4.15.0 lub nowsze wersje

Aby zintegrować w plikach źródłowych instalacji systemu Windows aktualizacje oprogramowania używające narzędzia Update.exe w wersji 5.4.15.0 lub nowszej, wykonaj następujące kroki:
 1. Zamapuj dysk do udziału sieciowego, w którym chcesz utworzyć folder dystrybucyjny. Możesz również zalogować się do komputera, na którym chcesz utworzyć folder dystrybucyjny. W przypadku tych kroków przyjęto założenie, że folder dystrybucyjny jest tworzony na dysku X.
 2. Utwórz folder dystrybucyjny. Aby na przykład utworzyć folder dystrybucyjny o nazwie Winflat na dysku X, wpisz następujące polecenie w wierszu polecenia:
  mkdir X:\Winflat\
  .
 3. Ustaw uprawnienia do folderu dystrybucyjnego Winflat tak, aby tylko administratorzy mieli uprawnienie Pełna kontrola, a pozostali użytkownicy — tylko uprawnienia Odczyt i Wykonywanie.
 4. Włóż dysk CD z produktem Windows do stacji dysków CD-ROM, a następnie skopiuj zawartość folderu Winflat na dysku CD do folderu dystrybucyjnego utworzonego w kroku 2. Aby to zrobić, wpisz następujące polecenie w wierszu polecenia:
  xcopy /E /I /V D:X:\Winflat\
  .
 5. Aby zintegrować aktualizacje oprogramowania używające programu Update.exe w wersji 5.4.15.0 lub nowszej jakol Instalatora, wpisz następujące polecenie w wierszu polecenia dla każdej aktualizacji przeznaczonej do integracji:
  KBnumer_artykułu /integrate:ścieżka
  .Uwaga W miejscu zmiennej ścieżka podaj ścieżkę folderu dystrybucyjnego. Aby na przykład zintegrować plik KB123456.exe w folderze dystrybucyjnym X:\Winflat, wpisz polecenie:
  KB123456 /integrate:x:\winflat
  .

Wcześniejsze wersje programu Update.exe

Aby zintegrować aktualizacje oprogramowania używające wcześniejszych wersji narzędzia Update.exe z plikami źródłowymi instalacji systemu Windows, wykonaj następujące kroki:
 1. Zamapuj dysk do udziału sieciowego, w którym chcesz utworzyć folder dystrybucyjny, lub zaloguj się do komputera, na którym chcesz utworzyć folder dystrybucyjny. W przypadku tych kroków przyjęto założenie, że folder dystrybucyjny jest tworzony na dysku X.
 2. Utwórz folder dystrybucyjny. Aby na przykład utworzyć folder dystrybucyjny o nazwie Winflat na dysku X, wpisz następujące polecenie w wierszu polecenia:
  mkdir X:\Winflat\
  .
 3. Ustaw uprawnienia dotyczące folderu dystrybucyjnego Winflat tak, aby tylko administratorzy mieli uprawnienie Pełna kontrola, a pozostali użytkownicy — tylko uprawnienia Odczyt i Wykonywanie.
 4. Włóż dysk CD z produktem Windows do stacji dysków CD-ROM, a następnie skopiuj z dysku CD zawartość folderu Winflat do folderu dystrybucyjnego utworzonego w kroku 2. Aby to zrobić, wpisz następujące polecenie w wierszu polecenia:
  xcopy /E /I /V D:X:\Winflat\
  .
 5. Edytuj plik X:\Winflat\i386\dosnet.inf i dodaj wiersz „svcpack” do sekcji [OptionalSrcDirs]. Na przykład:
  [OptionalSrcDirs]
  uniproc
  svcpack
  .Uwaga W przypadku folderów dystrybucyjnych systemu Windows XP lub Windows Server 2003 może być konieczne utworzenie sekcji [OptionalSrcDirs] w pliku Dosnet.inf. W przypadku folderów dystrybucyjnych systemu Windows XP lub Windows Server 2003 może być konieczne utworzenie sekcji [OptionalSrcDirs] w pliku Dosnet.inf. Plik Dosnet.inf uwzględniony w systemie Windows 2000 już zawiera tę sekcję.
 6. Utwórz folder X:\Winflat\i386\svcpack. Aby to zrobić, wpisz następujące polecenie w wierszu polecenia:
  mkdir X:\Winflat\i386\svcpack
  .
 7. Skopiuj pakiety aktualizacji, które chcesz zintegrować (nazwa_produktu-KBnumer_artykułu-opcja-język.exe ), do folderu X:\Winflat\i386\svcpack. Aby to zrobić, należy użyć formatu nazw 8.3 (KBnumer_artykułu.exe), gdzie numer_artykułu jest numerem artykułu z bazy wiedzy Microsoft Knowledge Base skojarzonym z daną aktualizacją. Jeśli chcesz zastosować wiele aktualizacji, skopiuj wszystkie pakiety aktualizacji i zmień ich nazwy.
 8. Wyodrębnij każdy pakiet aktualizacji do unikatowego folderu tymczasowego. Aby na przykład wyodrębnić pliki dla pakietu aktualizacji do folderu o nazwie wyodrębniony_pakiet na dysku Y, wpisz następujące polecenie w wierszu polecenia:
  C:\i386\svcpack\KBnumer_artykułu /X:Y:\wyodrębniony_pakiet
  .
 9. Z folderu Y:\wyodrębniony_pakiet każdej aktualizacji skopiuj plik wykazu (KBnumer_artykułu.cat) i zaktualizowane pliki binarne (na przykład pliki .exe, .dll lub .sys). Aby to zrobić, wykonaj następujące kroki:
  1. Skopiuj plik KBnumer_artykułu.cat z folderu Y:\wyodrębniony_pakiet każdej aktualizacji do folderu X:\Winflat\i386\svcpack. W przypadku pliku .cat użyj tej samej nazwy, co nazwa pakietu aktualizacji (KBnumer_artykułu.cat) i nie kopiuj pliku Empty.cat.
  2. Jeżeli ten sam plik binarny istnieje w folderze Y:\wyodrębniony_pakiet każdej aktualizacji, zachowaj tylko plik o najwyższym numerze wersji.
  3. Dla każdego pliku binarnego uwzględnionego w folderze Y:\wyodrębniony_pakiet każdej aktualizacji ustal, czy ten sam plik istnieje w folderze X:\Winflat\I386. Jeżeli dany plik istnieje w folderze I386, usuń go z folderu X:\Winflat\I386.

   Uwaga: Pliki w folderze I386 mogą mieć znak podkreślenia (_) na końcu rozszerzenia pliku. Na przykład plik Rpcss.dll w folderze I386 nazywa się Rpcss.dl_.
  4. Skopiuj zaktualizowane pliki binarne z folderu Y:\wyodrębniony_pakiet każdej aktualizacji do folderu X:\Winflat\i386.
  5. W folderze Y:\wyodrębniony_pakiet każdej aktualizacji wyszukaj wszystkie podfoldery o takiej samej nazwie co podfolder folderu X:\Winflat\I386. Jeżeli folder zawiera podfoldery, skopiuj zaktualizowane pliki binarne z podfolderu Y:\wyodrębniony_pakiet do odpowiedniego podfolderu folderu X:\Winflat\i386. Jeżeli na przykład folder Y:\wyodrębniony_pakiet zawiera folder o nazwie Uniproc, skopiuj pliki z folderu Y:\wyodrębniony_pakiet\Uniproc do folderu X:\Winflat\I386\Uniproc.
  Uwagi
  • Ponieważ firma Microsoft zapewnia obsługę bieżącego i bezpośrednio go poprzedzającego dodatku Service Pack (N i N-1), niektóre pakiety aktualizacji zawierają aktualizacje działające w dwóch trybach, aby można je było zastosować na komputerach z dodatkami Service Pack różnego poziomu. Na przykład aktualizacja systemu Windows XP może się składać z podkatalogów SP1 i SP2 z zaktualizowanymi plikami oryginalnej wersji systemu Windows w folderze SP1 i z zaktualizowanymi plikami systemu Windows XP z dodatkiem SP1 w folderze SP2. W tym przykładzie należy użyć plików z katalogu SP1, jeśli źródłem instalacji jest wersja oryginalna systemu Windows XP (wersja 2600). Jeśli źródłem instalacji jest system Windows XP z dodatkiem SP1, należy użyć plików z katalogu SP2. Aby uzyskać więcej informacji dotyczących podwójnych pakietów aktualizacji dla systemu Windows XP, kliknij następujący numer artykułu w celu wyświetlenia tego artykułu z bazy wiedzy Microsoft Knowledge Base:
   328848 Opis pakietów podwójnych poprawek dla systemu Windows XP
   Po wydaniu dodatku Service Pack 1 dla systemu Windows Server 2003 firma Microsoft będzie prawdopodobnie tworzyć podwójne pakiety aktualizacji tego systemu.
  • Pakiety aktualizacji dla systemu Windows Server 2003 zawierają również dwa zestawy zaktualizowanych plików binarnych dla bieżącego i bezpośrednio go poprzedzającego dodatku Service Pack (N i N-1) w folderach nnnQFE i nnnGDR, gdzie nnn jest oryginalnie wydaną wersją („SP1”, „SP2” itd.) dla bieżącego i bezpośrednio go poprzedzającego dodatku Service Pack (N i N-1). W tym przypadku należy użyć plików z odpowiedniego folderu nnnQFE. Aby uzyskać więcej informacji dotyczących zawartości pakietu aktualizacji systemu Windows Server 2003, kliknij następujący numer artykułu w celu wyświetlenia tego artykułu z bazy wiedzy Microsoft Knowledge Base:
   824994 Opis zawartości pakietów aktualizacji oprogramowania systemu Windows XP z dodatkiem Service Pack 2 i systemu Windows Server 2003
  • Nie trzeba kopiować plików znajdujących się w folderach Common lub Update, takich jak Update.exe, Update*.inf, SPmsg.dll, SPcustom.dll, SPuninst.exe, Update.ver, ani symboli (plików .dbg).
 10. Dla każdego pliku skopiowanego w kroku 9 (z wyjątkiem KBnumer_artykułu.cat) przeglądaj plik X:\Winflat\I386\Dosnet.inf, aby ustalić, czy dana nazwa pliku została uwzględniona w sekcji [Files]. Wszystkie pliki wymienione w sekcji [Files] są poprzedzone oznaczeniem „d1”. Na przykład:

  d1,nazwa_pliku

  Jeśli nazwa któregokolwiek z plików skopiowanych w kroku 9 nie jest wymieniona na liście, użyj następującej składni, aby dodać wpis. Jeżeli na przykład poprawka zawiera plik Win32k.sys, a plik Win32k.sys nie jest wymieniony w pliku Dosnet.inf, dodaj wiersz d1,win32k.sys do sekcji [Files] pliku X:\Winflat\I386\Dosnet.inf. Dodanie tego wiersza pozwala zagwarantować, że zaktualizowana wersja pliku Win32k.sys zostanie skopiowana podczas instalacji systemu Windows.
 11. Usuń plik X:\Winflat\i386\Svcpack.in_.
 12. Utwórz plik Svcpack.inf w folderze X:\Winflat\i386. Aby to zrobić, użyj odpowiedniej zawartości, zależnie od tego, czy rozmieszczasz jedną aktualizację czy większą ich liczbę (zastępując wartość numer_artykułu numerami artykułów bazy wiedzy Knowledge Base dla pliku cat aktualizacji):

  Windows 2000

  [Version]
  Signature="$Windows NT$"
  MajorVersion=5
  MinorVersion=0
  BuildNumber=2195
  [SetupData]
  CatalogSubDir="\i386\svcpack"
  [ProductCatalogsToInstall]
  KBnumer_artykułu.cat
  [SetupHotfixesToRun]
  KBnumer_artykułu.exe /opcje

  Windows XP

  [Version]
  Signature="$Windows NT$"
  MajorVersion=5
  MinorVersion=1
  BuildNumber=2600
  [SetupData]
  CatalogSubDir="\i386\svcpack"
  [ProductCatalogsToInstall]
  KBnumer_artykułu.cat
  [SetupHotfixesToRun]
  KBnumer_artykułu.exe /opcje

  Windows Server 2003

  [Version]
  Signature="$Windows NT$"
  MajorVersion=5
  MinorVersion=2
  BuildNumber=3790
  [SetupData]
  CatalogSubDir="\i386\svcpack"
  [ProductCatalogsToInstall]
  KBnumer_artykułu.cat
  [SetupHotfixesToRun]
  KBnumer_artykułu.exe /opcje
  Uwagi
  • Zalecane opcje instalowania aktualizacji to /Q, /N i /Z. Aby uzyskać więcej informacji, kliknij następujące numery artykułów w celu wyświetlenia tych artykułów z bazy wiedzy Microsoft Knowledge Base:
   262841 Przełączniki wiersza polecenia pakietów aktualizacji oprogramowania systemu Windows
   824687 Przełączniki wiersza polecenia dla pakietów aktualizacji oprogramowania firmy Microsoft
  • Jeśli jest stosowanych wiele aktualizacji, dla każdej z nich należy dodać wpis zarówno w sekcji [ProductCatalogsToInstall], jak i w sekcji [SetupHotfixesToRun]. W poniższym przykładzie przedstawiono te sekcje dla instalacji obejmującej kilka aktualizacji:
   [ProductCatalogsToInstall]
   KB123456.cat
   KB123478.cat
   KB123490.cat
   [SetupHotfixesToRun]
   KB123456.exe /opcje
   KB123478.exe /opcje
   KB123490.exe /opcje
  • W przypadku instalowania dodatku Service Pack nie trzeba dołączać szczegółowych informacji o tym dodatku, ponieważ jego instalację obsługuje inny proces.

Instalowanie aktualizacji na komputerach z systemem Windows Server 2003

Aby zainstalować aktualizację na jednym komputerze, uruchom na tym komputerze program aktualizujący WindowsServer2003-KBnumer_artykułu-x86-LLL.exe. Jeżeli konieczna jest instalacja aktualizacji na kilku komputerach, można utworzyć folder dystrybucyjny dla aktualizacji w sieci. Następująca procedura opisuje sposób instalacji jednej lub kilku aktualizacji przy użyciu tej metody. Ważne: Należy zainstalować dodatek SP1 wcześniej lub w połączeniu z instalacją aktualizacji wydanych po udostępnieniu dodatku SP1. Instalowanie nowszych aktualizacji przed zainstalowaniem dodatku SP1 może być przyczyną problemów z systemem.

Uwaga: W następującej procedurze dysk:\ reprezentuje dysk sieciowy lub komputer, na którym znajduje się folder dystrybucyjny.

Aby automatycznie przeprowadzić aktualizację przez uruchomienie programu Update.exe, wykonaj następujące kroki:
 1. Połącz się z siecią lub komputerem, na którym chcesz utworzyć folder dystrybucyjny.
 2. W udostępnionym sieciowym folderze dystrybucyjnym utwórz folder dystrybucyjny dla plików aktualizacji. Aby na przykład utworzyć folder dystrybucyjny o nazwie Update, wpisz następujące polecenie: mkdir dysk:\Update
 3. Skopiuj program Windows Server 2003 Update.exe do folderu dystrybucyjnego utworzonego w kroku 2. Aby na przykład skopiować program SP1 Update.exe do folderu dystrybucyjnego o nazwie Update, wpisz następujące polecenie: xcopy C:\WindowsServer2003-KB######-x86-LLL.exe dysk:\Update
 4. Aby zainstalować aktualizację z udostępnionego sieciowego folderu dystrybucyjnego, uruchom program WindowsServer2003-KB######-x86-LLL.exe. Aby na przykład zainstalować aktualizację z folderu dystrybucyjnego o nazwie Update, wpisz następujące polecenie: napęd:\Update\WindowsServer2003-KB######-x86-LLL.exe
 5. Aby upewnić się, że aktualizacje zostaną uwzględnione, uruchom ponownie komputer po zakończeniu instalacji wszystkich aktualizacji.
Uwaga: Plik WindowsServer2003-KB######-x86-LLL.exe obsługuje te same opcje wiersza polecenia co plik Update.exe.

Pomoc techniczna związana z systemem Microsoft Windows dla komputerów z procesorami x64

Jeżeli sprzęt został dostarczony z zainstalowanym systemem Microsoft Windows w wersji x64, producent sprzętu zapewnia pomoc i obsługę techniczną dla tej wersji systemu. W tym przypadku producent sprzętu zapewnia Pomoc techniczną, ponieważ system Windows w wersji x64 został dostarczony razem ze sprzętem. Być może producent sprzętu dostosował instalację systemu Windows w wersji x64 przy użyciu unikatowych składników. Unikatowe składniki mogą zawierać określone sterowniki urządzeń lub opcjonalne ustawienia służące do maksymalizacji wydajności sprzętu. Firma Microsoft zapewni Pomoc techniczną w uzasadnionym zakresie w przypadku problemów z systemem Windows w wersji x64. Konieczne może być jednak skontaktowanie się bezpośrednio z producentem. Kwalifikacje personelu firmy producenta gwarantują najwyższym poziom jakości pomocy technicznej związanej z oprogramowaniem zainstalowanym na danym sprzęcie. Użytkownicy, którzy oddzielnie zakupili system Windows w wersji x64, taki jak Microsoft Windows Server 2003 x64 Edition, powinni skontaktować się z firmą Microsoft w celu skorzystania z Pomocy technicznej.

Aby uzyskać informacje dotyczące produktu Microsoft Windows XP Professional x64 Edition, odwiedź następującą witrynę firmy Microsoft w sieci Web: Aby uzyskać informacje dotyczące systemu Microsoft Windows Server 2003 w wersji dla komputerów z procesorami x64, odwiedź następującą witrynę firmy Microsoft w sieci Web:
Materiały referencyjne
slipstream patch qfe MS03-026 MS03-039 Winx64 Windowsx64 64bit 64-bit
Właściwości

Identyfikator artykułu: 828930 — ostatni przegląd: 08/12/2008 12:24:42 — zmiana: 15.2

Microsoft Windows Server 2003, Datacenter x64 Edition, Microsoft Windows Server 2003, Enterprise x64 Edition, Microsoft Windows Server 2003, Standard x64 Edition, Microsoft Windows Server 2003, 64-Bit Datacenter Edition, Microsoft Windows Server 2003, Datacenter Edition (32-bit x86), Microsoft Windows Server 2003, Enterprise Edition (32-bit x86), Microsoft Windows Server 2003, Standard Edition (32-bit x86), Microsoft Windows Server 2003, Web Edition, Microsoft Windows XP Home Edition, Microsoft Windows XP Media Center Edition, Microsoft Windows XP Professional x64 Edition, Microsoft Windows XP Professional, Microsoft Windows XP Tablet PC Edition, Microsoft Windows 2000 Advanced Server, Microsoft Windows 2000 Datacenter Server, Microsoft Windows 2000 Professional Edition, Microsoft Windows 2000 Server

 • KB828930
Opinia
; var varClickTracking = 1; var varCustomerTracking = 1; var Route = "76500"; var Ctrl = ""; document.write("