Jesteś obecnie w trybie offline. Czekamy na ponowne połączenie z Internetem.

Opis aktualizacji pakietu Microsoft Office 2008 for Mac 12.1.3

WPROWADZENIE
Firma Microsoft wydała biuletyn zabezpieczeń MS08-057, który zawiera wszystkie istotne informacje dotyczące aktualizacji zabezpieczeń dla pakietu Microsoft Office 2008 for Mac. Aby wyświetlić pełny biuletyn zabezpieczeń, odwiedź następującą witrynę firmy Microsoft w sieci Web:
Szczegółowe informacje dotyczące aktualizacji
Aktualizacja pakietu Office 2008 for Mac 12.1.3 zawiera kilka zmian ulepszających zabezpieczenia, stabilność, niezawodność i wydajność. Ponadto zawiera ona poprawki eliminujące luki w zabezpieczeniach, które umożliwiają osobie atakującej użycie złośliwego kodu w celu zastąpienia zawartości pamięci komputera.

Ulepszenia uwzględnione w tej aktualizacji

Aktualizacja pakietu 2008 for Mac 12.1.3 zawiera następujące ulepszenia.

Ulepszenia wszystkich aplikacji pakietu Microsoft Office 2008 for Mac

 • Udoskonalone zabezpieczenia. Ta aktualizacja eliminuje luki w zabezpieczeniach aplikacji pakietu Office 2008 for Mac, które umożliwiają atakującemu zastąpienie zawartości pamięci komputera przy użyciu złośliwego kodu. Aby uzyskać więcej informacji, zobacz biuletyn zabezpieczeń wymieniony we wcześniejszej części tego dokumentu.
 • Zwiększona stabilność. Ta aktualizacja rozwiązuje problem powodujący nieoczekiwane zamykanie aplikacji pakietu Office 2008 for Mac podczas ich otwierania lub używania.
 • Zwiększona wydajność wykresów. Ta aktualizacja wprowadza następujące udoskonalenia dotyczące wydajności wykresów:
  • Zwiększona wydajność wykresów zawierających wiele punktów danych.
  • Zwiększona wydajność podczas generowania wykresów liniowych i punktowych. Domyślnie w nowych wykresach liniowych i punktowych jest stosowane prostsze formatowanie.
 • Zwiększona niezawodność wyświetlania oraz obsługi układu w funkcji tworzenia wykresów i obrazów. Ta aktualizacja rozwiązuje następujące problemy związane z funkcją tworzenia wykresów i obrazów:
  • Drukowane linie mają grubość 1 punktu, nawet jeśli rzeczywiste linie są węższe.
  • Występują trudności ze zmienianiem rozmiaru linii bez jej zakrzywiania.
  • Po zainstalowaniu aktualizacji pakietu Office 2008 for Mac podziały wierszy i łączniki w programie Microsoft PowerPoint 2008 for Mac są przesuwane.
  • Program PowerPoint 2008 for Mac jest nieoczekiwanie zamykany podczas próby zastosowania kolorów do obrazu wielokrotnie osadzonego w kształcie.
  • W okienku Order (Kolejność) w oknie dialogowym Format Data Series (Formatowanie serii danych) jest wyświetlany pusty ciąg dla serii bez nazw na wykresie. Dzięki tej aktualizacji serie bez nazw na wykresie są zamienione na tytuł „<series x>” (<seria x>). Symbol x w tym tytule jest symbolem zastępczym numeru serii.
  • Trendy danych uwzględniają komórki zawierające wartość „#N/A” (#N/D) podczas wykonywania obliczeń.
  • Etykiety osi na niektórych wykresach są obcinane.
 • Zwiększona niezawodność podczas otwierania dokumentu zawierającego obraz PDF. Ta aktualizacja rozwiązuje problem dotyczący dokumentów pakietu Office zawierających obrazy PDF. Ten problem występuje w sytuacji, gdy obrazy są tracone lub przenoszone po otwarciu dokumentu w programie pakietu Office dla systemu Windows.
 • Zwiększona stabilność obsługi dokumentów zawierających obrazy PDF. Ta aktualizacja rozwiązuje problem powodujący nieoczekiwane zamykanie aplikacji pakietu Office 2008 for Mac podczas zapisywania dokumentu, który zawiera obraz PDF.

Ulepszenia dla programu Microsoft Word 2008 for Mac

 • Większa zgodność z programem EndNote. Ta aktualizacja rozwiązuje problem występujący podczas uruchamiania programu Word na komputerze, na którym zainstalowano program EndNote X1, i powodujący, że przyciski narzędzi na standardowym pasku narzędzi są niedostępne.
 • Zwiększona niezawodność autokorekty. Ta aktualizacja rozwiązuje problem występujący po zmianie języka na niemiecki i rozpoczęciu wpisywania tekstu w programie Word. W wyniku takiego działania jest wyświetlany następujący komunikat o błędzie:
  This command is not available in this version of Microsoft Word. (To polecenie jest niedostępne w tej wersji programu Microsoft Word).
 • Zwiększona niezawodność wyświetlania grafik SmartArt, wykresów i obrazów. Ta aktualizacja rozwiązuje problem powodujący przesłanianie grafik SmartArt, wykresów i obrazów w wyniku poszerzenia prawego marginesu.
 • Zwiększona niezawodność podczas rysowania tabel. Ta aktualizacja rozwiązuje problem powodujący pogrubianie zwykłego tekstu w tabelach po dodaniu lub usunięciu linii.
 • Zwiększona niezawodność obsługi dokumentów zawierających grafikę wbudowaną. Ta aktualizacja rozwiązuje problem powodujący zapisywanie grafiki wbudowanej z niepoprawnym wyrównaniem w formacie HTML.

Ulepszenia dla programu Microsoft PowerPoint 2008 for Mac

 • Program PowerPoint nie zmienia już sygnatury czasowej zapisanego pliku. Ta aktualizacja rozwiązuje problem polegający na zmienianiu przez program PowerPoint sygnatury czasowej zapisanego pliku na wartość czasu otwarcia tego pliku. Ta zmiana dotyczy plików binarnych ppt, a nie plików pptx w formacie OpenXML.
 • Zwiększona stabilność podczas otwierania prezentacji programu PowerPoint w systemie Mac OS X 10.5 (Leopard). Ta aktualizacja rozwiązuje problem napotykany przez użytkowników systemu Mac OS X 10.5, w wyniku którego program PowerPoint 2008 jest nieoczekiwanie zamykany po otwarciu prezentacji.
 • Obrazy wstawione do programu PowerPoint z innych aplikacji są teraz wyświetlane poprawnie. Ta aktualizacja rozwiązuje problem występujący po skopiowaniu lub przeciągnięciu do programu PowerPoint obrazu z przeglądarki sieci Web albo innej aplikacji niepochodzącej od firmy Microsoft, w wyniku czego zamiast obrazu jest wyświetlany adres URL.

Ulepszenia dla programu Microsoft Excel 2008 for Mac

 • Zwiększona niezawodność obliczeń. Ta aktualizacja rozwiązuje następujące problemy dotyczące obliczeń:
  • Ta aktualizacja rozwiązuje problem polegający na zwracaniu przez formułę SUMIFS błędu z #VALUE, gdy odwołuje się ona do dużych zakresów komórek.
  • Ta aktualizacja rozwiązuje problem polegający na tym, że obliczenia formuły XIRR są niezgodne z wynikami obliczeń programu Excel dla systemu Windows. Wyniki różnią się także między plikami xslx i xls.
 • Zwiększona stabilność obsługi tabel przestawnych (Pivot Tables). Ta aktualizacja rozwiązuje następujące problemy:
  • Ta aktualizacja rozwiązuje problem występujący, gdy skoroszyty programu Excel automatycznie sortują tabelę przestawną, a następnie następuje nieoczekiwane zamknięcie programu Excel.
  • Ta aktualizacja rozwiązuje problem występujący po zaznaczeniu komórki poza zasięgiem tabeli przestawnej w oknie dialogowym Sort (Sortowanie), w wyniku czego następuje nieoczekiwane zamknięcie programu Excel.
 • Zwiększona stabilność podczas zapisywania dokumentów. Ta aktualizacja rozwiązuje następujące problemy występujące podczas zapisywania dokumentów:
  • Ta aktualizacja rozwiązuje problem uniemożliwiający otwarcie w programie Excel zapisanego pliku. Plik może ulec uszkodzeniu, jeśli któryś z wierszy zawierających formułę tablicową zostanie usunięty. Podczas otwierania uszkodzonego pliku jest wyświetlany następujący komunikat o błędzie:
   Excel cannot open this file. (Program Excel nie może otworzyć tego pliku). The file might have been damaged or modified from its original format. (Plik może być uszkodzony lub jego oryginalny format został zmodyfikowany).
  • Ta aktualizacja rozwiązuje problem powodujący wyświetlanie następującego ostrzeżenia podczas zapisywania skoroszytu programu Excel:
   Not enough memory. (Za mało pamięci).
  • Ta aktualizacja rozwiązuje problem uniemożliwiający otwarcie pliku xslx zapisanego z poziomu innego pliku xslx.
 • Zwiększona wydajność podczas tworzenia wykresów. Ta aktualizacja ulepsza wydajność podczas tworzenia wykresów z dużego zestawu danych.

Ulepszenia dla programu Microsoft Entourage 2008 for Mac

 • Zdarzenia kalendarza nie są duplikowane w programie Outlook Web Access ani w programie Outlook 2007. Ta aktualizacja rozwiązuje problem powodujący duplikowanie zdarzeń kalendarza w programie Outlook Web Access lub w programie Microsoft Office Outlook 2007. Ten problem występuje po zaakceptowaniu przez uczestnika zmienionego i zaktualizowanego wezwania na spotkanie w programie Entourage 2008 for Mac. Ta poprawka rozwiązuje opisywany problem tylko w przypadku nowo utworzonych lub odebranych wezwań. Aby rozwiązać ten problem w przypadku starszych zdarzeń, należy opróżnić pamięć podręczną w celu wymuszenia jej ponownego zsynchronizowania.
 • Zaktualizowane informacje o strefach czasowych. Ta aktualizacja obejmuje zaktualizowane informacje o strefach czasowych.
 • Zwiększona niezawodność podczas prób nawiązania bezpiecznego połączenia ze skrzynką pocztową na komputerze z uruchomionym programem Exchange Server 2007. Ta aktualizacja rozwiązuje problem występujący podczas próby nawiązania bezpiecznego połączenia ze skrzynką pocztową na komputerze z uruchomionym programem Microsoft Exchange Server 2007 po uaktualnieniu pakietu za pomocą aktualizacji pakietu Office 2008 for Mac 12.1.2. Wyświetlany jest następujący komunikat ostrzegawczy:
  Unable to establish a secure connection to mailbox_servername because the server name or IP address does not match the name or IP address on the server’s certificate. (Nie można ustanowić bezpiecznego połączenia z nazwa_serwera_skrzynki_pocztowej, ponieważ nazwa serwera lub adres IP jest niezgodny z nazwą lub adresem IP podanymi w certyfikacie serwera). If you continue, the information you view and send will be encrypted, but will not be secure. (W przypadku kontynuowania pracy wyświetlane i wysyłane informacje będą zaszyfrowane, lecz nie będą bezpieczne).
 • Tekst w nagłówku wiadomości jest wyświetlany poprawnie. Ta aktualizacja rozwiązuje problem występujący podczas odbierania wiadomości w języku japońskim w programie Entourage 2008 for Mac polegający na wyświetlaniu nieprawidłowych znaków w tekście nagłówka wiadomości w programie Apple Mail.
 • Udoskonalona obsługa protokołu SSL i automatyczne wykrywanie folderów publicznych w programie Entourage Account Setup Assistant. Ta aktualizacja rozwiązuje następujące problemy dotyczące programu Entourage Account Setup Assistant:
  • Ta aktualizacja rozwiązuje problem występujący, gdy program Account Setup Assistant wypełnia pole Public Server (Serwer publiczny), używając wewnętrznej nazwy FQDN serwera folderów publicznych zamiast publicznego adresu URL stosowanego w programie Outlook Web Access. Adres URL stosowany w programie Outlook Web Access może być używany jako nazwa serwera publicznego w celu ułatwienia publikowania folderów publicznych na potrzeby ich udostępniania w Internecie.
  • Ta aktualizacja rozwiązuje problem polegający na wyłączaniu przez program Account Setup Assistant opcji protokołu SSL (Secure Sockets Layer) dla serwera LDAP podczas automatycznego konfigurowania kont. Opcja protokołu SSL jest włączona tylko dla serwera Exchange i serwera folderów publicznych, ale nie dla serwera LDAP. Włączenie tej opcji dla serwera LDAP wymaga przeprowadzenia ręcznej edycji ustawień konta.

Wymagania wstępne

Przed zainstalowaniem aktualizacji pakietu Office 2008 for Mac 12.1.3 należy upewnić się, że na danym komputerze jest uruchomiony system Mac OS X 10.4.9 (Tiger) lub nowsza wersja systemu operacyjnego Mac OS X.Aby sprawdzić, czy komputer spełnia te wymagania wstępne, należy kliknąć polecenie About This Mac (Informacje o tym komputerze) w menu Apple. Ponadto przed zainstalowaniem aktualizacji pakietu Office 2008 for Mac 12.1.3 na danym komputerze należy zainstalować aktualizację pakietu Microsoft Office 2008 for Mac 12.1.0. Aby sprawdzić, czy aktualizacja pakietu Microsoft Office 2008 for Mac 12.1.0 została zainstalowana, wykonaj następujące kroki:
 1. W menu Go (Przejdź do) kliknij polecenie Applications (Aplikacje).
 2. Otwórz folder Microsoft Office 2008, a następnie uruchom dowolną aplikację pakietu Office (np. program Word).
 3. W menu Word kliknij polecenie About Word (Program Word — informacje).
 4. W oknie dialogowym About Word (Program Word — informacje) sprawdź numer wersji obok pozycji Latest Installed Update (Najnowsza zainstalowana aktualizacja).

Jak uzyskać aktualizację

Następujący plik jest dostępny do pobrania w witrynie Centrum pobierania Microsoft:
PobierzPobierz teraz pakiet aktualizacji pakietu Microsoft Office 2008 for Mac 12.1.3.Data wydania: 14 października 2008

Aby uzyskać więcej informacji dotyczących sposobów pobierania plików pomocy technicznej firmy Microsoft, kliknij następujący numer artykułu w celu wyświetlenia tego artykułu z bazy wiedzy Microsoft Knowledge Base:
119591 Jak uzyskać pliki pomocy technicznej firmy Microsoft w usługach online
Firma Microsoft przeskanowała ten plik w poszukiwaniu wirusów. Firma Microsoft użyła najnowszego oprogramowania do wykrywania wirusów dostępnego w dniu opublikowania pliku. Plik jest przechowywany na serwerach o podwyższonym poziomie zabezpieczeń, które utrudniają wprowadzanie nieautoryzowanych zmian w pliku.

Zaktualizowane pliki

Aby zapoznać się z pełną listą plików, które są dodawane lub zmieniane w wyniku zastosowania tej aktualizacji, kliknij dwukrotnie instalatora aktualizacji, a następnie kliknij polecenie Show Files (Pokaż pliki) w menu File (Plik).

Uwaga Aktualizacja pakietu Office 2008 for Mac 12.1.3 jest również dostępna za pośrednictwem programu AutoUpdate firmy Microsoft. Program AutoUpdate automatycznie aktualizuje oprogramowanie firmy Microsoft. Aby skorzystać z programu AutoUpdate, należy uruchomić program pakietu Microsoft Office. Następnie w menu Help (Pomoc) należy kliknąć polecenie Check for Updates (Sprawdź aktualizacje).

Aby uzyskać więcej informacji dotyczących zasobów dla pakietu Office 2008 for Mac, odwiedź następującą witrynę firmy Microsoft w sieci Web:
Właściwości

Identyfikator artykułu: 958267 — ostatni przegląd: 09/10/2012 13:58:00 — zmiana: 3.0

Microsoft Office 2008 for Mac, Microsoft Office 2008 for Mac (Home and Student Edition), Microsoft Office 2008 for Mac Special Media Edition, Microsoft Entourage 2008 for Mac, Microsoft Office Excel 2008 for Mac, Microsoft Office PowerPoint 2008 for Mac, Microsoft Office Word 2008 for Mac

 • dftsdahomeportal kbsecurity kbsecbulletin kbsecvulnerability kbexpertisebeginner kbqfe kbbug KB958267
Opinia