Dostępna jest aktualizacja ulepszająca zgodność systemów Windows 7 i Windows Server 2008 R2 z dyskami o formacie zaawansowanym

Streszczenie
W tym artykule opisano aktualizację ulepszającą zgodność systemów Windows 7 i Windows Server 2008 R2 z dyskami o formacie zaawansowanym, których sektory fizyczne mają rozmiar 4 KB. Ta poprawka dotyczy tylko dysków o formacie zaawansowanym, które zgłaszają format z sektorami fizycznymi o rozmiarze 4 KB i emulują interfejs adresowania logicznego 512 bajtów.

Uwaga W dyskach o formacie zaawansowanym zastosowano większe sektory fizyczne (4 KB). Jednak w celu zwiększenia zgodności ich pierwszych wersji z bieżącymi systemami komputerowymi zachowano w nich interfejs adresowania logicznego 512 bajtów. Dlatego mówi się o nich, że są to „dyski emulujące 512 bajtów” lub „512e”. Więcej informacji dotyczących dysków o formacie zaawansowanym można uzyskać, odwiedzając witrynę stowarzyszenia International Disk Drive Equipment and Materials Association (IDEMA) w sieci Web wymienioną na końcu tego artykułu.
WPROWADZENIE
Do tej pory dyski twarde miały sektory o rozmiarze 512 bajtów i wszelkie operacje dostępu do nośników fizycznych realizowano, opierając się na tej jednostce. W ostatnim czasie w ofercie producentów dysków twardych zaczęły pojawiać się nowe dyski z sektorami o rozmiarze 4096 bajtów (4 KB). Powszechnie określa się je jako dyski o formacie zaawansowanym. Ze względu na to, że nośnik fizyczny dysku twardego można aktualizować tylko w porcjach o rozmiarze sektora fizycznego (w tym przypadku 4 KB), dokonanie na takim dysku zapisu za pomocą interfejsu 512 bajtów wymaga pewnych dodatkowych operacji. Te dodatkowe operacje obniżają wydajność i niezawodność w stopniu zależnym od obciążenia i implementacji sprzętowej. Aby uniknąć tych dodatkowych działań, należy zaktualizować aplikacje tak, aby macierzyście obsługiwały zapis bazujący na sektorach o rozmiarze 4 KB.

W tym artykule z bazy wiedzy przedstawiono nową infrastrukturę magazynowania do obsługi badania rozmiaru sektora fizycznego urządzenia magazynującego. Uwzględniono tu też obsługę tego rodzaju dysków w niektórych kluczowych składnikach systemu w celu ulepszenia wydajności, niezawodności i ogólnego współdziałania.

W tym artykule nie uwzględniono bardziej szczegółowego omówienia ważnych dla deweloperów kwestii dotyczących tego rodzaju dysków. Zostanie im poświęcony szczegółowy dokument towarzyszący w witrynie MSDN.

Problemy rozwiązywane przez ten zbiorczy pakiet poprawek

Ten zbiorczy pakiet poprawek rozwiązuje następujące problemy, których nie opisano wcześniej w artykułach z bazy wiedzy Microsoft Knowledge Base. Podczas korzystania z dysku o formacie zaawansowanym można napotkać dowolny z wymienionych tu problemów.

Problem 1. Po kliknięciu przycisku Sprawdź, czy są aktualizacje w witrynie usługi Windows Update pojawia się komunikat o błędzie

Należy kliknąć tutaj, aby wyświetlić lub ukryć informacje szczegółowe

Interfejs API aparatu magazynu rozszerzonego (ESENT) to aparat stacjonarnej bazy danych o wysokiej wydajności, którego używa wiele aplikacji, w tym usługa Windows Update. Pewne sterowniki magazynu mają inne rodzaje obsługi badania rozmiaru sektora fizycznego dysku twardego i w przypadku uaktualnienia takiego sterownika zgłaszany rozmiar sektora fizycznego dysku twardego może się zmienić. Z powodu struktury rejestrowania interfejsu ESENT aplikacje na nim bazujące otrzymują komunikat o błędzie i przestają odpowiadać, gdy zgłaszany rozmiar sektora fizycznego zmienił się w stosunku do poprzedniej sesji systemu operacyjnego.

Uwaga Aplikacjami bazującymi na interfejsie ESENT są między innymi usługi Windows Update, Active Directory i Wyszukiwanie z pulpitu systemu Windows, urząd certyfikacji, protokoły WINS i DHCP oraz program Poczta usługi Windows Live.

Po kliknięciu przycisku Sprawdź, czy są aktualizacje w witrynie usługi Windows Update zwracany jest następujący komunikat o błędzie:
Usługa Windows Update nie może obecnie wyszukać aktualizacji, ponieważ usługa nie jest uruchomiona. Konieczne może być ponowne uruchomienie komputera.


Ponadto w dzienniku aplikacji jest rejestrowany następujący błąd:

Nazwa dziennika: Aplikacja
Źródło: ESENT
Data: <Data i godzina>
Identyfikator zdarzenia: 412
Kategoria zadania: Rejestrowanie/Odzyskiwanie
Poziom: Błąd
Słowa kluczowe: Klasyczne
Opis:
wuaueng.dll (936) SUS20ClientDataStore: Nie można odczytać nagłówka pliku dziennika C:\Windows\SoftwareDistribution\DataStore\Logs\edb.log. Błąd -546.


W tej poprawce uwzględniono zaktualizowany plik binarny Esent.sys, który łagodzi skutki zmian zgłaszanego rozmiaru sektora.

Uwaga Plik Esent.sys obsługuje tylko rozmiary sektorów fizycznych 512 bajtów i 4 KB.
Naprawa bazy danych
Aby naprawić bazę danych, należy wykonać następujące czynności:
 1. W wierszu polecenia wpisz następujące polecenia. Po wpisaniu każdego z poleceń naciśnij klawisz Enter.
  • net stop "windows update"
  • cd /d %windir%\SoftwareDistribution\DataStore\Logs
  • esentutl /mh ..\DataStore.edb | findstr /i /c:"State:"
  Uwaga Jeśli w wierszu polecenia jest wyświetlana informacja „State: Clean Shutdown” (Stan: Czyste zamknięcie), przejdź do kroku 5.
 2. Utwórz tymczasowy folder (na przykład utwórz folder o nazwie „Fixedfiles”, używając polecenia mkdir c:\fixedfiles).

  Uwaga Podczas wykonywania kolejnych kroków zastąp ciąg „c:\fixedfiles” ścieżką do folderu utworzonego w tym kroku.
 3. Uzyskaj kopię pliku %windir%\system32\esent.dll z komputera, na którym ta poprawka jest już zainstalowana, i skopiuj ten plik do folderu c:\fixedfiles.
 4. W wierszu polecenia wpisz następujące polecenia. Po wpisaniu każdego z poleceń naciśnij klawisz Enter.
  • copy %windir%\system32\esentutl.exe c:\fixedfiles\
  • c:\fixedfiles\esentutl.exe /r edb
  • esentutl /mh ..\datastore.edb | findstr /i /c:"State:"
  Uwagi
  • Jeśli w wierszu polecenia jest wyświetlana informacja „State: Clean Shutdown” (Stan: Czyste zamknięcie), przejdź do kroku 5.
  • Jeśli ten krok nie powiedzie się lub w wierszu polecenia nie ma informacji „State: Clean Shutdown” (Stan: Czyste zamknięcie), zobacz sekcję „Destrukcyjna metoda przywracania sprawności” w tym artykule.
 5. Utwórz tymczasowy folder (na przykład utwórz folder o nazwie „Backuplogs”, używając polecenia mkdir c:\backuplogs).

  Uwaga Podczas wykonywania kolejnych kroków zastąp ciąg „c:\backuplogs” ścieżką do folderu utworzonego w tym kroku.
 6. W wierszu polecenia wpisz następujące polecenia. Po wpisaniu każdego z poleceń naciśnij klawisz Enter.
  • move * c:\backuplogs
  • net start "windows update"
 7. Uruchom usługę Windows Update.
Destrukcyjna metoda przywracania sprawności
Ważne Użycie tej metody spowoduje utratę historii usługi Windows Update. Dlatego ta metoda nie jest polecana, chyba że nie można naprawić bazy danych. Aby użyć destrukcyjnej metody przywracania sprawności, należy wykonać następujące czynności:
 1. W wierszu polecenia wpisz następujące polecenia. Po wpisaniu każdego z poleceń naciśnij klawisz Enter.
  • net stop "windows update"
  • cd /d windir%\SoftwareDistribution\DataStore
  • rmdir /s/q Logs
  • del DataStore.mdb
  • net start "windows update"
 2. Uruchom usługę Windows Update.

Problem 2. Problem występuje podczas wykonywania wielu małych operacji zapisu

Należy kliknąć tutaj, aby wyświetlić lub ukryć informacje szczegółowe

Zanim pojawiły się dyski o formacie zaawansowanym, system NTFS przyjmował, że rozmiar sektora logicznego ujawniany w interfejsie dysku jest równy rozmiarowi sektora fizycznego dysku. Projekt systemu NTFS od początku uwzględniał możliwość obsługi większych rozmiarów sektorów, ale przy założeniu, że rozmiary sektorów fizycznego i logicznego są równe. W systemie Windows 7 lub Windows Server 2008 R2 w trakcie zapisu buforowanego w systemie NTFS na końcu pliku zapis jest dopełniany do pełnego rozmiaru zapisywanego sektora, ujawnianego przez interfejs dysku (rozmiaru sektora logicznego). Zapewnia to właściwe wyrównanie sektorów. Jednak ze względu na fakt, że sektor logiczny dysku 512e ma rozmiar 512 bajtów, operacja zapisu buforowanego nie powoduje wyrównania rozmiaru sektora fizycznego dysku twardego. W wyniku tego dysk o formacie zaawansowanym wewnętrznie aktualizuje sektor logiczny 512 bajtów w sektorze fizycznym 4 KB, co może skutkować problemami z wydajnością i niezawodnością.

Ta poprawka implementuje w systemie NTFS obsługę dopełniania na końcu pliku do zgłaszanego rozmiaru sektora fizycznego dysku w trakcie zapisu buforowanego.

Ten problem może występować na dysku o formacie zaawansowanym podczas korzystania z codziennie używanych aplikacji. Jednak najczęściej występuje podczas wykonywania wielu małych operacji zapisu, na przykład podczas stosowania do dysku o formacie zaawansowanym obrazu systemu Microsoft Windows (pliku wim) za pomocą narzędzia wiersza polecenia ImageX w systemach Windows 7 i Windows Server 2008 R2. Bez tej poprawki ukończenie operacji narzędzia ImageX trwa znacznie dłużej niż w przypadku wykonywania jej na tradycyjnym dysku twardym.

Uwaga Ta poprawka bazuje na założeniu, że zarówno sterownik magazynu, jak i dysk zgłaszają poprawny rozmiar sektora fizycznego. System NTFS nie obsługuje dysków zgłaszających rozmiary sektorów fizycznych inne niż 512 bajtów i 4 KB ani dysków o rozmiarze sektora logicznego innym niż 512 bajtów.

Problem 3. Aplikacje nie mogą badać rozmiarów sektorów fizycznych zewnętrznych urządzeń magazynujących

Należy kliknąć tutaj, aby wyświetlić lub ukryć informacje szczegółowe

USBStor to sterownik portu urządzenia magazynującego USB firmy Microsoft, który jest ładowany automatycznie dla urządzeń zgodnych z klasą pamięci masowych USB. Moduł odbierania komunikatów sterownika USBStor w systemie Windows 7 nie obsługuje żądania IOCTL_STORAGE_QUERY_PROPERTY ze strukturą STORAGE_ACCESS_ALIGNMENT_DESCRIPTOR na potrzeby pobierania danych deskryptora wyrównania dostępu do magazynu dla podłączonego dysku. Ta struktura zawiera informacje o rozmiarach sektorów fizycznych i logicznych. Bez tych informacji system NTFS ani inne aplikacje nie mogą dokonywać wyrównanych zapisów na urządzeniu magazynującym USB, co może źle wpływać na wydajność i niezawodność.

Bez tej poprawki aplikacje nie mogą badać rozmiarów sektorów fizycznych zewnętrznych urządzeń magazynujących.

W tej poprawce uwzględniono zaktualizowany sterownik USBStor (Usbstor.sys), który obsługuje żądanie IOCTL_STORAGE_QUERY_PROPERTY ze strukturą STORAGE_ACCESS_ALGINMENT_DESCRIPTOR.

Uwaga Skutkiem żądania IOCTL_STORAGE_QUERY_PROPERTY jest translacja na polecenie READ_CAPACITY(16) z grupy SBC3 interfejsu SCSI. Podłączone urządzenia USB muszą poprawnie zgłaszać rozmiary sektorów za pośrednictwem polecenia READ_CAPACITY(16) z grupy SBC3. Ponadto podłączone urządzenie USB musi zagwarantować, że w odpowiedzi na początkowe polecenie INQUIRY jako deskryptor wersji zwrócona zostanie wartość 0x04C0 (SBC3: nie określono wersji).

Aby uzyskać więcej informacji o kodzie sterującym IOCTL_STORAGE_QUERY_PROPERTY, odwiedź następującą witrynę firmy Microsoft: Aby uzyskać więcej informacji o strukturze STORAGE_ACCESS_ALIGNMENT_DESCRIPTOR, należy odwiedzić następującą witrynę firmy Microsoft:

Problem 4. Aplikacje nie mogą badać rozmiarów sektorów fizycznych urządzeń magazynujących

Należy kliknąć tutaj, aby wyświetlić lub ukryć informacje szczegółowe

Storport to model sterownika magazynu, którego używa wielu producentów kontrolerów magazynu. Jest dołączony do systemów Windows 7 i Windows Server 2008 R2. Sterownik Storport nie obsługuje żądania IOCTL_STORAGE_QUERY_PROPERTY ze strukturą STORAGE_ACCESS_ALIGNMENT_DESCRIPTOR na potrzeby pobierania danych deskryptora wyrównania dostępu do magazynu dla podłączonego dysku. Ta struktura zawiera informacje o rozmiarach sektorów fizycznych i logicznych. Bez tych informacji system NTFS ani inne aplikacje nie mogą dokonywać wyrównanych zapisów na dysku. Może to źle wpływać na wydajność i niezawodność.

Bez tej poprawki aplikacje nie mogą badać rozmiarów sektorów fizycznych urządzeń magazynujących.

W tej poprawce uwzględniono zaktualizowany sterownik Storport (Storport.sys), który obsługuje żądanie IOCTL_STORAGE_QUERY_PROPERTY ze strukturą STORAGE_ACCESS_ALGINMENT_DESCRIPTOR.

Uwaga Skutkiem żądania IOCTL_STORAGE_QUERY_PROPERTY jest translacja na polecenie READ_CAPACITY(16) z grupy SBC3 interfejsu SCSI. Sterownik miniportu podłączany do modelu sterownika Storport musi obsługiwać polecenie READ_CAPACITY(16) z grupy SBC3. Ponadto dyski muszą poprawnie zgłaszać rozmiary sektorów za pośrednictwem polecenia READ_CAPACITY(16) z grupy SBC3.

Aby uzyskać więcej informacji o kodzie sterującym IOCTL_STORAGE_QUERY_PROPERTY, odwiedź następującą witrynę firmy Microsoft: Aby uzyskać więcej informacji o strukturze STORAGE_ACCESS_ALIGNMENT_DESCRIPTOR, należy odwiedzić następującą witrynę firmy Microsoft:

Problem 5. Sterowniki magazynu nie obsługują zgłaszania właściwego rozmiaru sektora fizycznego dysku o formacie zaawansowanym

Należy kliknąć tutaj, aby wyświetlić lub ukryć informacje szczegółowe

Wiele sterowników magazynu nie obsługuje zgłaszania właściwego rozmiaru sektora fizycznego dysku o formacie zaawansowanym. W tej poprawce uwzględniono aktualizacje następujących sterowników:
 • IaStorV.sys
 • Amdsata.sys
 • Nvraid.sys
 • Nvsata.sys
Uwaga Niektóre sterowniki magazynu innych producentów mogą nie zostać zaktualizowane w celu zapewnienia obsługi tych nowych poleceń SBC3. Aby uzyskać więcej informacji, skontaktuj się z producentem używanego kontrolera magazynu.

Ponadto ten zbiorczy pakiet poprawek zawiera poprawki, które udokumentowano w następujących artykułach z bazy wiedzy Microsoft Knowledge Base:
981208 Niska wydajność podczas przesyłania wielu małych plików na komputerze z systemem Windows 7 lub Windows Server 2008 R2

Problem 6. Problem z narzędziem Fsutil.exe

Należy kliknąć tutaj, aby wyświetlić lub ukryć informacje szczegółowe

Ta aktualizacja dotyczy też narzędzia Fsutil.exe. Zaktualizowane narzędzie generuje nowy tekst w danych wyjściowych: „Bajtów na sektor fizyczny”. Na przykład uruchomienie polecenia fsutil fsinfo ntfsinfo C: w celu uzyskania informacji o dysku C: spowoduje zwrócenie danych podobnych do tych:
Numer seryjny woluminu NTFS:    0xfe6e5dcc6e5d7e79 Wersja:             3.1 Liczba sektorów:         0x000000001d1927ff Całkowita liczba klastrów:         0x0000000003a324ff Klastrów wolnych:         0x0000000001f8bae8 Całkowita liczba zarezerwowanych:         0x00000000000007f0 Bajtów na sektor:        512 Bajtów na sektor fizyczny:    4096 Bajtów na klaster:        4096 Bajtów na segment rekordów pliku: 1024 Klastrów na segment rekordów pliku: 0 Prawidłowa długość danych tabeli MFT:      0x0000000020980000 Początkowa wartość LCN tabeli MFT:         0x00000000000c0000 Początkowa wartość LCN drugiej tabeli MFT:         0x0000000000000002 Początek strefy tabeli MFT:         0x000000000109c060 Koniec strefy tabeli MFT:         0x00000000010a8880 Identyfikator menedżera zasobów:          974AD058-3B3D-11DE-9300-000FFEE93BEF
Uwagi Wartością „Bajtów na sektor fizyczny” może być dowolna z następujących:
 • 512 — w przypadku starych dysków z macierzystymi sektorami 512 bajtów
 • 4096 — w przypadku dysków o formacie zaawansowanym
 • <Brak obsługi> — w przypadku braku obsługi kodu sterującego IOCTL_STORAGE_QUERY_PROPERTY przez sprzęt lub sterownik
Rozwiązanie

Informacje dotyczące aktualizacji

Jak uzyskać tę aktualizację

Jeśli nie ma się pewności, jaka wersja systemu Windows jest zainstalowana na komputerze, należy wykonać następujące czynności:
Należy kliknąć tutaj, aby wyświetlić lub ukryć szczegółowe instrukcje z ilustracjami
 1. Kliknij przycisk Start, wpisz ciąg msinfo32 w polu Rozpocznij wyszukiwanie lub w polu Wyszukaj programy i pliki, a następnie naciśnij klawisz ENTER.
 2. Odszukaj nazwę systemu operacyjnego w wierszu Nazwa systemu operacyjnego oraz typ architektury w wierszu Typ systemu.


Następujące pliki są dostępne do pobrania w Centrum pobierania Microsoft:
System operacyjnyAktualizacja
Wszystkie obsługiwane wersje systemu Windows 7 dla systemów opartych na procesorach x86Plik do pobraniaPobierz teraz pakiet aktualizacji.
Wszystkie obsługiwane wersje systemu Windows 7 dla systemów opartych na procesorach x64Plik do pobraniaPobierz teraz pakiet aktualizacji.
Wszystkie obsługiwane wersje systemu Windows Server 2008 R2 dla systemów opartych na procesorach x64Plik do pobraniaPobierz teraz pakiet aktualizacji.
Aby uzyskać więcej informacji dotyczących sposobów pobierania plików pomocy technicznej firmy Microsoft, kliknij następujący numer artykułu w celu wyświetlenia tego artykułu z bazy wiedzy Microsoft Knowledge Base:
119591 Jak uzyskać pliki pomocy technicznej firmy Microsoft w usługach online
Firma Microsoft przeskanowała ten plik w poszukiwaniu wirusów. Firma Microsoft użyła najnowszego oprogramowania do wykrywania wirusów dostępnego w dniu opublikowania pliku. Plik jest przechowywany na serwerach o podwyższonym poziomie zabezpieczeń, które utrudniają wprowadzanie nieautoryzowanych zmian w pliku.

Wymagania wstępne

Aby można było zastosować tę poprawkę, na komputerze musi działać jeden z następujących systemów operacyjnych:
 • Windows 7
 • Windows 7 z dodatkiem Service Pack 1 (SP1)
 • Windows Server 2008 R2
 • Windows Server 2008 R2 z dodatkiem Service Pack 1 (SP1)
Aby dowiedzieć się więcej na temat uzyskiwania dodatku Service Pack dla systemu Windows 7 lub Windows Server 2008 R2, kliknij następujący numer artykułu w celu wyświetlenia tego artykułu z bazy wiedzy Microsoft Knowledge Base:
976932 Informacje o dodatku Service Pack 1 dla systemów Windows 7 i Windows Server 2008 R2

Wymaganie dotyczące ponownego uruchomienia

Po zastosowaniu tej poprawki należy ponownie uruchomić komputer.

Informacje o zastępowaniu aktualizacji

Ta aktualizacja nie zastępuje uprzednio wydanej aktualizacji.

Informacje o plikach

Należy kliknąć tutaj, aby wyświetlić lub ukryć informacje szczegółowe
Wersja angielskojęzyczna (Stany Zjednoczone) tej aktualizacji instaluje pliki, których atrybuty wymieniono w poniższych tabelach. Daty i godziny odpowiadające tym plikom zostały podane w formacie uniwersalnego czasu koordynowanego (UTC). Daty i godziny odpowiadające tym plikom są wyświetlane na komputerze lokalnym w formacie czasu lokalnego z uwzględnieniem bieżącego ustawienia czasu letniego. Wartości daty i godziny mogą ulec zmianie w wyniku wykonania pewnych operacji na plikach.
Informacje o plikach w systemach Windows 7 i Windows Server 2008 R2
Ważne Poprawki dla systemów Windows 7 i Windows Server 2008 R2 są umieszczane we wspólnych pakietach. Jednak poprawki na stronie Żądanie dotyczące poprawki są wymienione na listach dotyczących obu systemów operacyjnych. Aby zwrócić się o pakiet poprawki dotyczący jednego z tych systemów operacyjnych lub obu tych systemów, należy wybrać poprawkę wymienioną w obszarze „Windows 7/Windows Server 2008 R2” na tej stronie. W celu ustalenia, którego systemu operacyjnego dotyczy dana poprawka, należy zapoznać się z sekcją „Informacje zawarte w tym artykule dotyczą” w danym artykule.
Wszystkie obsługiwane wersje systemu Windows 7 dla systemów opartych na procesorach x86
File nameFile versionFile sizeDateTimePlatform
Amdsata.sys1.1.2.580,25611-Mar-201105:43x86
Amdxata.sys1.1.2.522,40011-Mar-201105:43x86
Amdsata.sys1.1.2.580,25611-Mar-201105:52x86
Amdxata.sys1.1.2.522,40011-Mar-201105:52x86
Amdsata.sys1.1.2.580,25611-Mar-201105:38x86
Amdxata.sys1.1.2.522,40011-Mar-201105:38x86
Amdsata.sys1.1.2.580,25611-Mar-201105:27x86
Amdxata.sys1.1.2.522,40011-Mar-201105:27x86
Iastorv.sys8.6.2.1013332,16011-Mar-201105:43x86
Iastorv.sys8.6.2.1013332,16011-Mar-201105:52x86
Iastorv.sys8.6.2.1014332,16011-Mar-201105:38x86
Iastorv.sys8.6.2.1014332,16011-Mar-201105:28x86
Esent.dll6.1.7600.167781,686,01611-Mar-201105:39x86
Esent.dll6.1.7600.209211,686,01611-Mar-201105:48x86
Esent.dll6.1.7601.175771,699,32811-Mar-201105:33x86
Esent.dll6.1.7601.216801,699,32811-Mar-201105:20x86
Fsutil.exe6.1.7600.1677874,24011-Mar-201105:37x86
Fsutil.exe6.1.7600.2092174,24011-Mar-201105:46x86
Fsutil.exe6.1.7601.1757774,24011-Mar-201105:31x86
Fsutil.exe6.1.7601.2168074,24011-Mar-201105:18x86
Ntfs.sys6.1.7600.167781,210,24011-Mar-201105:44x86
Ntfs.sys6.1.7600.209211,210,75211-Mar-201105:52x86
Ntfs.sys6.1.7601.175771,211,26411-Mar-201105:39x86
Ntfs.sys6.1.7601.216801,211,26411-Mar-201105:28x86
Storport.sys6.1.7600.16778146,30411-Mar-201105:44x86
Storport.sys6.1.7600.20921148,86411-Mar-201105:52x86
Storport.sys6.1.7601.17577148,86411-Mar-201105:39x86
Storport.sys6.1.7601.21680148,86411-Mar-201105:28x86
Nvraid.sys10.6.0.18117,12011-Mar-201105:44x86
Nvstor.sys10.6.0.18143,74411-Mar-201105:44x86
Nvraid.sys10.6.0.18117,12011-Mar-201105:52x86
Nvstor.sys10.6.0.18143,74411-Mar-201105:52x86
Nvraid.sys10.6.0.18117,12011-Mar-201105:39x86
Nvstor.sys10.6.0.18143,74411-Mar-201105:39x86
Nvraid.sys10.6.0.18117,12011-Mar-201105:28x86
Nvstor.sys10.6.0.18143,74411-Mar-201105:28x86
Usbstor.sys6.1.7600.1677875,77611-Mar-201104:08x86
Usbstor.sys6.1.7600.2092175,77611-Mar-201104:14x86
Usbstor.sys6.1.7601.1757776,28811-Mar-201104:01x86
Usbstor.sys6.1.7601.2168076,28811-Mar-201103:48x86
Wszystkie obsługiwane wersje systemów Windows 7 i Windows Server 2008 R2 dla systemów opartych na procesorach x64
File nameFile versionFile sizeDateTimePlatform
Amdsata.sys1.1.2.5107,90411-Mar-201106:22x64
Amdxata.sys1.1.2.527,00811-Mar-201106:22x64
Amdsata.sys1.1.2.5107,90411-Mar-201106:25x64
Amdxata.sys1.1.2.527,00811-Mar-201106:25x64
Amdsata.sys1.1.2.5107,90411-Mar-201106:41x64
Amdxata.sys1.1.2.527,00811-Mar-201106:41x64
Amdsata.sys1.1.2.5107,90411-Mar-201106:18x64
Amdxata.sys1.1.2.527,00811-Mar-201106:18x64
Iastorv.sys8.6.2.1013410,49611-Mar-201106:23x64
Iastorv.sys8.6.2.1013410,49611-Mar-201106:25x64
Iastorv.sys8.6.2.1014410,49611-Mar-201106:41x64
Iastorv.sys8.6.2.1014410,49611-Mar-201106:19x64
Esent.dll6.1.7600.167782,566,14411-Mar-201106:18x64
Esent.dll6.1.7600.209212,566,14411-Mar-201106:17x64
Esent.dll6.1.7601.175772,565,63211-Mar-201106:33x64
Esent.dll6.1.7601.216802,565,63211-Mar-201106:10x64
Fsutil.exe6.1.7600.1677896,76811-Mar-201106:15x64
Fsutil.exe6.1.7600.2092196,76811-Mar-201106:15x64
Fsutil.exe6.1.7601.1757796,76811-Mar-201106:30x64
Fsutil.exe6.1.7601.2168096,76811-Mar-201106:07x64
Ntfs.sys6.1.7600.167781,657,21611-Mar-201106:23x64
Ntfs.sys6.1.7600.209211,685,88811-Mar-201106:25x64
Ntfs.sys6.1.7601.175771,659,77611-Mar-201106:41x64
Ntfs.sys6.1.7601.216801,659,77611-Mar-201106:19x64
Storport.sys6.1.7600.16778187,26411-Mar-201106:23x64
Storport.sys6.1.7600.20921187,77611-Mar-201106:25x64
Storport.sys6.1.7601.17577189,82411-Mar-201106:41x64
Storport.sys6.1.7601.21680189,82411-Mar-201106:19x64
Nvraid.sys10.6.0.18148,35211-Mar-201106:23x64
Nvstor.sys10.6.0.18166,27211-Mar-201106:23x64
Nvraid.sys10.6.0.18148,35211-Mar-201106:25x64
Nvstor.sys10.6.0.18166,27211-Mar-201106:25x64
Nvraid.sys10.6.0.18148,35211-Mar-201106:41x64
Nvstor.sys10.6.0.18166,27211-Mar-201106:41x64
Nvraid.sys10.6.0.18148,35211-Mar-201106:19x64
Nvstor.sys10.6.0.18166,27211-Mar-201106:19x64
Usbstor.sys6.1.7600.1677891,13611-Mar-201104:31x64
Usbstor.sys6.1.7600.2092191,13611-Mar-201104:29x64
Usbstor.sys6.1.7601.1757791,64811-Mar-201104:37x64
Usbstor.sys6.1.7601.2168091,64811-Mar-201104:21x64
Esent.dll6.1.7600.167781,686,01611-Mar-201105:39x86
Esent.dll6.1.7600.209211,686,01611-Mar-201105:48x86
Esent.dll6.1.7601.175771,699,32811-Mar-201105:33x86
Esent.dll6.1.7601.216801,699,32811-Mar-201105:20x86
Fsutil.exe6.1.7600.1677874,24011-Mar-201105:37x86
Fsutil.exe6.1.7600.2092174,24011-Mar-201105:46x86
Fsutil.exe6.1.7601.1757774,24011-Mar-201105:31x86
Fsutil.exe6.1.7601.2168074,24011-Mar-201105:18x86
Stan
Firma Microsoft potwierdziła, że jest to problem występujący w produktach firmy Microsoft wymienionych w sekcji „Informacje zawarte w tym artykule dotyczą”.
Więcej informacji
Aby uzyskać więcej informacji dotyczących terminologii aktualizacji oprogramowania, kliknij następujący numer artykułu w celu wyświetlenia tego artykułu z bazy wiedzy Microsoft Knowledge Base:
824684 Opis standardowej terminologii używanej do opisywania aktualizacji oprogramowania firmy Microsoft
Firma Microsoft dodała do zestawu WDK kod przykładowy, w którym deweloperzy znajdą szczegółowe metody wyodrębniania ze struktury STORAGE_ACCESS_ALIGNMENT_DESCRIPTOR zgłaszanych informacji o wyrównaniu dostępu do magazynu w przypadku wywoływania kodu sterującego IOCTL_STORAGE_QUERY_PROPERTY: http://msdn.microsoft.com/pl-pl/library/ff800831(v=VS.85).aspx

Mimo że firma Microsoft podejmuje działania w celu ulepszenia obsługi dysków o formacie zaawansowanym używanych z systemami Windows 7 i Windows Server 2008 R2, to odpowiedzialność za zaktualizowanie aplikacji ciąży na tworzących je deweloperach. W branży pamięci masowych można zauważyć ogólny trend migrowania do większych rozmiarów sektorów, który będzie kontynuowany w ciągu najbliższych lat, dlatego aplikacje muszą być gotowe na te zmiany. Firma Microsoft przygotowuje dodatkową dokumentację do udostępnienia w witrynach MSDN i TechNet, w której deweloperzy i informatycy znajdą informacje o specjalnych zagadnieniach, jakie należy brać pod uwagę w związku z obsługą dysków o formacie zaawansowanym. W poniższej tabeli podano szczegóły obsługi różnych formatów dysków twardych w systemach firmy Microsoft.

Obsługa formatów dysków twardych w poszczególnych wersjach systemów operacyjnych
Powszechnie używana nazwaRozmiar sektora fizycznegoRozmiar sektora logicznegoWersja systemu Windows obsługująca ten format
Starsze dyski 512, dyski 512B 512 bajtów512 bajtówWszystkie wersje systemu Windows
Format zaawansowany, emulacja 512 bajtów, 512e, 4k/512e4 KB512 bajtówWindows 7 z aktualizacją MS KB 982018
Windows 7 z dodatkiem SP1
Windows Server 2008 R2 z aktualizacją MS KB 982018
Windows Server 2008 R2 z dodatkiem SP1
Natywne 4K, macierzyste 4k, 4k/4k4 KB4 KBBrak obsługi w systemach Windows 7 z dodatkiem SP1 i Windows Server 2008 R2 z dodatkiem SP1. Firma Microsoft bada możliwość i uzasadnienie wprowadzenia obsługi tego rodzaju dysków w przyszłości i w odpowiednim momencie opublikuje niezbędne artykuły z bazy wiedzy.
InneInny niż 4 KB i 512 bajtówInny niż 4 KB i 512 bajtówBrak obsługi
Uwaga Obsługa dysków o formacie zaawansowanym bazuje na założeniu, że dysk zgłasza rozmiar sektora fizycznego 4 KB i że sterownik magazynu zgłasza rozmiar sektora fizycznego.

Aby uzyskać więcej informacji, odwiedź następujące witryny sieci Web: Aby uzyskać więcej informacji dotyczących dysków o formacie zaawansowanym, należy odwiedzić następującą witrynę stowarzyszenia IDEMA w sieci Web: Firma Microsoft udostępnia informacje dotyczące sposobu kontaktowania się z innymi organizacjami, aby ułatwić uzyskanie niezbędnej pomocy technicznej. Informacje tego typu mogą ulec zmianie bez powiadomienia. Firma Microsoft nie gwarantuje, że informacje dotyczące innych firm są precyzyjne.
Propriedades

ID do Artigo: 982018 - Última Revisão: 07/03/2012 08:48:00 - Revisão: 3.0

Windows 7 Enterprise, Windows 7 Home Basic, Windows 7 Home Premium, Windows 7 Professional, Windows 7 Starter, Windows 7 Ultimate, Windows Server 2008 R2 Standard, Windows Server 2008 R2 Enterprise, Windows Server 2008 R2 Datacenter

 • kbsurveynew kbhotfixserver kbfix kbqfe kbexpertiseadvanced kbcip KB982018
Comentários