Przejdź do głównej zawartości
Pomoc techniczna
Zaloguj się przy użyciu konta Microsoft
Zaloguj się lub utwórz konto.
Witaj,
Wybierz inne konto.
Masz wiele kont
Wybierz konto, za pomocą którego chcesz się zalogować.

Ten artykuł zawiera opis składni formuły i zastosowania funkcji BD.ŚREDNIA w programie Microsoft Excel.

Opis

Uśrednia wartości w polu (kolumnie) rekordów listy lub bazy danych, które są zgodne z warunkami określonymi przez użytkownika.

Składnia

BD.ŚREDNIA(baza_danych;pole;kryteria)

W składni funkcji BD.ŚREDNIA występują następujące argumenty:

 • Baza danych     to zakres komórek, które tworzą listę lub bazę danych. Baza danych to lista powiązanych danych, na której wiersze pokrewnych informacji to rekordy, a kolumny danych to pola. Pierwszy wiersz listy zawiera etykiety poszczególnych kolumn.

 • Pole     wskazuje, która kolumna jest używana w funkcji. Należy wprowadzić etykietę kolumny umieszczoną w podwójnym cudzysłowie, taką jak "Wiek" lub "Plon", lub liczbę (bez cudzysłowów) reprezentującą pozycję kolumny na liście: 1 dla pierwszej kolumny, 2 dla drugiej kolumny itd.

 • Kryteria     to zakres komórek, który zawiera warunki określone przez użytkownika. Dowolnego zakresu można użyć jako argumentu kryteriów pod warunkiem, że zawiera on przynajmniej jedną etykietę kolumny i jedną komórkę poniżej etykiety, służącą do określania warunku.

Spostrzeżenia

 • Do określenia warunku można użyć dowolnego zakresu jako argumentu kryterium, o ile tylko zawiera on co najmniej jedną etykietę kolumny i co najmniej jedną komórkę poniżej etykiety kolumny.

  Na przykład, jeśli zakres G1:G2 zawiera etykietę kolumny Przychód w komórce G1 i kwotę 10 000 w komórce G2, to zakres taki można zdefiniować jako „DobierzPrzychód” i użyć tej nazwy jako argumentu kryteriów w funkcji bazy danych.

 • Chociaż zakres kryteriów może znajdować się w dowolnym miejscu arkusza, nie należy umieszczać go poniżej listy. Jeśli do listy zostanie dodanych więcej informacji, nowe informacje będą dodawane do pierwszego wiersza poniżej listy. Jeśli wiersz poniżej listy nie jest pusty, program Excel nie może dodawać nowych informacji.

 • Należy upewnić się, że zakres kryteriów nie zachodzi na listę.

 • Aby przeprowadzić operację na całej kolumnie w bazie danych, w zakresie zawierającym kryteria, należy wprowadzić pusty wiersz poniżej etykiet kolumn.

Przykłady

Skopiuj przykładowe dane z poniższej tabeli i wklej je w komórce A1 nowego arkusza programu Excel. Aby formuły wyświetlały wyniki, zaznacz je, naciśnij klawisz F2, a następnie naciśnij klawisz Enter. Jeśli to konieczne, możesz dostosować szerokości kolumn, aby wyświetlić pełne dane.

Drzewo

Wysokość

Wiek

Plon

Zysk

Wysokość

=Jabłoń

>10

<16

=Grusza

Drzewo

Wysokość

Wiek

Plon

Zysk

Jabłoń

18

20

14

105

Grusza

12

12

10

96

Wiśnia

13

14

9

105

Jabłoń

14

15

10

75

Grusza

9

8

8

76,8

Jabłoń

8

9

6

45

Formuła

Opis

Wynik

=BD.ŚREDNIA(A4:E10;"Plon";A1:B2)

Średni plon z jabłoni o wysokości większej niż 10.

12

=BD.ŚREDNIA(A4:E10;3;A4:E10)

Średnia wieku wszystkich drzew w bazie danych.

13

Przykłady kryteriów

 • Wpisanie znaku równości w komórce wskazuje, że chcesz wprowadzić formułę. Aby wyświetlić tekst zawierający znak równości, ujmij ten tekst w cudzysłowy podwójne, w ten sposób:

  "=Kretowicz"

  Tą metodą można też wprowadzić wyrażenie (połączenie formuł, operatorów i tekstu), w którym znak równości powinien być wyświetlany, a nie używany przez program Excel w obliczeniach. Na przykład:

  =''= wpis ''

  Gdzie wpis określa szukany tekst lub szukaną wartość. Przykłady:

Wartość wpisana do komórki

Wynik wyświetlony w programie Excel

="=Kretowicz"

=Kretowicz

="=3000"

=3000

Przykłady złożonych kryteriów można znaleźć w poniższych sekcjach.

Wiele kryteriów w jednej kolumnie

Warunek logiczny:     (Sprzedawca = "Kretowicz" LUB Sprzedawca = "Myrcha")

Aby znaleźć wiersze spełniające wiele kryteriów dla jednej kolumny, wpisz kryteria bezpośrednio jedno pod drugim w osobnych wierszach zakresu kryteriów.

W poniższym zakresie danych (A6:C10) zakres kryteriów (B1:B3) składa się z wierszy zawierających wartości „Kretowicz” i „Myrcha” w kolumnie Sprzedawca (A8:C10).

 

A

B

C

1

Typ

Sprzedawca

Sprzedaż

2

=Kretowicz

3

=Myrcha

4

5

6

Typ

Sprzedawca

Sprzedaż

7

Napoje

Stąpor

5122 zł

8

Mięso

Kretowicz

450 zł

9

warzywa

Myrcha

6328 zł

10

Warzywa

Kretowicz

6544 zł

Wiele kryteriów w wielu kolumnach, gdy wszystkie kryteria muszą być spełnione

Warunek logiczny:     (Typ = "Warzywa" ORAZ Sprzedaż > 1000)

Aby znaleźć wiersze spełniające wiele kryteriów w wielu kolumnach, wpisz wszystkie kryteria w tym samym wierszu zakresu kryteriów.

W poniższym zakresie danych (A6:C10) zakres kryteriów (A1:C2) składa się ze wszystkich wierszy zawierających wartość „Warzywa” w kolumnie Typ i wartość większą niż 1000 zł w kolumnie Sprzedaż (A9:C10).

 

A

B

C

1

Typ

Sprzedawca

Sprzedaż

2

=Warzywa

>1000

3

4

5

6

Typ

Sprzedawca

Sprzedaż

7

Napoje

Stąpor

5122 zł

8

Mięso

Kretowicz

450 zł

9

warzywa

Myrcha

6328 zł

10

Warzywa

Kretowicz

6544 zł

Wiele kryteriów w wielu kolumnach, gdy wystarczy spełnienie dowolnego z kryteriów

Warunek logiczny:     (Typ = "Warzywa" LUB Sprzedawca = "Kretowicz")

Aby znaleźć wiersze spełniające wiele kryteriów w wielu kolumnach, gdy wystarczy spełnienie dowolnego kryterium, wpisz kryteria w różnych wierszach zakresu kryteriów.

W poniższym zakresie danych (A6:C10) zakres kryteriów (A1:B3) składa się ze wszystkich wierszy zawierających wartość „Warzywa” w kolumnie Typ lub wartość „Kretowicz” w kolumnie Sprzedawca (A8:C10).

 

A

B

C

1

Typ

Sprzedawca

Sprzedaż

2

=Warzywa

3

=Kretowicz

4

5

6

Typ

Sprzedawca

Sprzedaż

7

Napoje

Stąpor

5122 zł

8

Mięso

Kretowicz

450 zł

9

warzywa

Myrcha

6328 zł

10

Warzywa

Kretowicz

6544 zł

Wiele zestawów kryteriów, gdy każdy zestaw zawiera kryteria dla wielu kolumn

Warunek logiczny:     ((Sprzedawca = "Kretowicz" ORAZ Sprzedaż > 3000) LUB (Sprzedawca = "Myrcha" ORAZ Sprzedaż > 1500))

Aby znaleźć wiersze spełniające wiele zestawów kryteriów, gdy każdy zestaw zawiera kryteria dla wielu kolumn, wprowadź każdy zestaw kryteriów w oddzielnych wierszach.

W poniższym zakresie danych (A6:C10) zakres kryteriów (B1:C3) składa się z wierszy zawierających wartość „Kretowicz” w kolumnie Sprzedawca i wartość większą niż 3000 zł w kolumnie Sprzedaż, a także wierszy zawierających wartość „Myrcha” w kolumnie Sprzedawca i wartość większą niż 1500 zł w kolumnie Sprzedaż (A9:C10).

 

A

B

C

1

Typ

Sprzedawca

Sprzedaż

2

=Kretowicz

>3000

3

=Myrcha

>1500

4

5

6

Typ

Sprzedawca

Sprzedaż

7

Napoje

Stąpor

5122 zł

8

Mięso

Kretowicz

450 zł

9

warzywa

Myrcha

6328 zł

10

Warzywa

Kretowicz

6544 zł

Wiele zestawów kryteriów, gdy każdy zestaw zawiera kryteria dla jednej kolumny

Warunek logiczny:     ((Sprzedaż > 6000 ORAZ Sprzedaż < 6500) LUB (Sprzedaż < 500))

Aby znaleźć wiersze spełniające wiele zestawów kryteriów, gdy każdy zestaw zawiera kryteria dla jednej kolumny, użyj wielu kolumn z tym samym nagłówkiem kolumny.

W poniższym zakresie danych (A6:C10) dla zakresu kryteriów (C1:D3) są wyświetlane wiersze zawierające w kolumnie Sprzedaż (A8:C10) wartości od 6000 do 6500 oraz wartości mniejsze niż 500.

 

A

B

C

D

1

Typ

Sprzedawca

Sprzedaż

Sprzedaż

2

>6000

<6500

3

<500

4

5

6

Typ

Sprzedawca

Sprzedaż

7

Napoje

Stąpor

5122 zł

8

Mięso

Kretowicz

450 zł

9

warzywa

Myrcha

6328 zł

10

Warzywa

Kretowicz

6544 zł

Kryteria umożliwiające znalezienie wartości tekstowych zawierających pewne wspólne znaki, ale nie inne

Aby znaleźć wartości tekstowe, które mają jednakowe niektóre znaki, ale nie inne, wykonaj jedną lub kilka spośród następujących czynności:

 • Wpisz jeden lub więcej znaków bez znaku równości (=), aby znaleźć wiersze, które zawierają w kolumnach wartości tekstowe rozpoczynające się tymi znakami. Na przykład wpisanie jako kryterium tekstu Kre spowoduje wyszukanie w programie Excel elementów „Kretowicz”, „Krem” i „Kreślarz”.

 • Użyj symbolu wieloznacznego.

  Jako kryteria porównawcze mogą służyć podane niżej symbole wieloznaczne.

Użyj

Aby znaleźć

? (znak zapytania)

Dowolny pojedynczy znak
Na przykład k?t umożliwia znalezienie wyrazów „kit” i „kot”.

* (gwiazdka)

Dowolna liczba znaków
Na przykład k*c umożliwia znalezienie wyrazów „koc” i „kopiec”.

~ (tylda), a po niej znak ?, * lub ~

Znak zapytania, gwiazdka lub tylda
Na przykład ciąg fy91~? umożliwia znalezienie wyrażenia „rok91?”.

Dla podanego niżej zakresu danych (A6:C10) zakres kryteriów (A1:B3) powoduje wyświetlenie wierszy zaczynających się od znaków „Mi” w kolumnie Typ oraz wierszy, w których drugi znak w kolumnie Sprzedawca to „y” (A7:C9)

 

A

B

C

1

Typ

Sprzedawca

Sprzedaż

2

Ja

3

=?y*

4

5

6

Typ

Sprzedawca

Sprzedaż

7

Napoje

Stąpor

5122 zł

8

Mięso

Kretowicz

450 zł

9

warzywa

Myrcha

6328 zł

10

Warzywa

Kretowicz

6544 zł

Kryteria utworzone jako wynik formuły

Jako kryterium można użyć wartości obliczonej, będącej wynikiem formuła. Warto zapamiętać następujące ważne kwestie:

 • Wynikiem formuły musi być wartość PRAWDA lub FAŁSZ.

 • Ponieważ jest używana formuła, należy wprowadzić ją w standardowy sposób. Nie należy wpisywać wyrażenia typu:

  =''= wpis ''

 • Nie należy używać etykiety kolumny jako etykiety kryterium; albo należy pozostawić etykietę kryterium pustą, albo użyć etykiety, która nie jest etykietą kolumny w zakresie (w podanych niżej przykładach: Obliczana średnia i Dokładne dopasowanie).

  Jeśli w formule jest używana etykieta kolumny zamiast względnego odwołania do komórki lub nazwy zakresu, to w komórce zawierającej kryterium program Excel wyświetla wartość błędu, taką jak #NAZWA? lub #ARG! . Można ten błąd zignorować, ponieważ nie wpływa on na sposób filtrowania zakresu.

 • W formule, która pełni funkcję kryterium, należy użyć odwołanie względne do odpowiedniej komórki w pierwszym wierszu (w podanych niżej przykładach: C7 i A7).

 • Wszystkie pozostałe odwołania w formule muszą być odwołaniami bezwzględnymi.

Podane niżej podsekcje zawierają przykłady kryteriów utworzonych jako wynik formuły.

Filtrowanie wartości większych niż średnia wszystkich wartości z przedziału danych

W poniższym zakresie danych (A6:D10) zakres kryteriów (D1:D2) składa się z wierszy zawierających w kolumnie Sprzedaż wartość większą niż średnia wszystkich wartości Sprzedaż (C7:C10). W tej formule argument „C7” odwołuje się kolumny filtrowanej (C) pierwszego wiersza w zakresie danych (7).

 

A

B

C

D

1

Typ

Sprzedawca

Sprzedaż

Obliczona średnia

2

=C7>ŚREDNIA($C$7:$C$10)

3

4

5

6

Typ

Sprzedawca

Sprzedaż

7

Napoje

Stąpor

5122 zł

8

Mięso

Kretowicz

450 zł

9

warzywa

Myrcha

6328 zł

10

Warzywa

Kretowicz

6544 zł

Filtrowanie tekstu przy użyciu wyszukiwania z rozróżnianiem wielkości liter

W poniższym zakresie danych (A6:D10) zakres kryteriów (D1:D2) składa się z wierszy zawierających w kolumnie Typ wartość „Warzywa”, przy czym w wyszukiwaniu jest uwzględniana wielkość liter, ponieważ zastosowano funkcję PORÓWNAJ (A10:C10). W tej formule argument „A7” odwołuje się kolumny filtrowanej (A) pierwszego wiersza w zakresie danych (7).

 

A

B

C

D

1

Typ

Sprzedawca

Sprzedaż

Dokładne dopasowanie

2

=PORÓWNAJ(A7; "Warzywa")

3

4

5

6

Typ

Sprzedawca

Sprzedaż

7

Napoje

Stąpor

5122 zł

8

Mięso

Kretowicz

450 zł

9

warzywa

Myrcha

6328 zł

10

Warzywa

Kretowicz

6544 zł

Potrzebujesz dalszej pomocy?

Chcesz uzyskać więcej opcji?

Poznaj korzyści z subskrypcji, przeglądaj kursy szkoleniowe, dowiedz się, jak zabezpieczyć urządzenie i nie tylko.

Społeczności pomagają zadawać i odpowiadać na pytania, przekazywać opinie i słuchać ekspertów z bogatą wiedzą.

Czy te informacje były pomocne?

Jaka jest jakość języka?
Co wpłynęło na Twoje wrażenia?
Jeśli naciśniesz pozycję „Wyślij”, Twoja opinia zostanie użyta do ulepszania produktów i usług firmy Microsoft. Twój administrator IT będzie mógł gromadzić te dane. Oświadczenie o ochronie prywatności.

Dziękujemy za opinię!

×