Ten artykuł zawiera opis składni formuły i zastosowania funkcji CENA.PIERW.OKR w programie Microsoft Excel.

Opis

Zwraca cenę papieru wartościowego o wartości nominalnej 100 zł i nietypowym (krótkim lub długim) pierwszym okresie.

Składnia

CENA.PIERW.OKR(rozliczenie;data_spłaty;emisja;pierwszy_kupon;stopa;rentowność;wykup;częstotliwość;[podstawa])

Ważne: Daty powinny być wprowadzane przy użyciu funkcji DATA albo stanowić wyniki innych formuł lub funkcji. Na przykład w przypadku daty 23 maja 2008 należy użyć funkcji DATA(2008;5;23). Jeśli daty są wprowadzane jako tekst, mogą wystąpić problemy.

W składni funkcji CENA.PIERW.OKR występują następujące argumenty:

 • Rozliczenie    Argument wymagany. Data rozliczenia papieru wartościowego. Data rozliczenia papieru wartościowego jest datą sprzedaży papieru wartościowego nabywcy, datą późniejszą niż data emisji.

 • Data_spłaty    Argument wymagany. Data terminu płatności papieru wartościowego. Data spłaty to data, kiedy papier wartościowy traci ważność.

 • Emisja    Argument wymagany. Data emisji papieru wartościowego.

 • Pierwszy_kupon    Argument wymagany. Data pierwszej dywidendy od papieru wartościowego.

 • Stopa Argument wymagany. Stopa procentowa papieru wartościowego.

 • Rentowność    Argument wymagany. Roczna rentowność papieru wartościowego.

 • Wykup    Argument wymagany. Wartość wykupu papieru wartościowego w przeliczeniu na 100 złotych wartości nominalnej.

 • Częstotliwość    Argument wymagany. Liczba płatności kuponowych przypadających na jeden rok. W przypadku płatności rocznych częstotliwość = 1; w przypadku płatności półrocznych częstotliwość = 2; w przypadku płatności kwartalnych częstotliwość = 4.

 • Podstawa Argument opcjonalny. Typ podstawy wyliczania dni, który zostanie użyty.

Podstawa

Podstawa wyliczania dni

0 lub pominięty

Amerykańska (NASD) 30/360

1

Rzeczywiste/rzeczywiste

2

Rzeczywiste/360

3

Rzeczywiste/365

4

Europejska 30/360

Spostrzeżenia

 • Program Microsoft Excel przechowuje daty jako liczby kolejne, aby można ich było używać w obliczeniach. Domyślnie dacie 1 stycznia 1900 r. odpowiada liczba kolejna 1, a dacie 1 stycznia 2008 r. odpowiada liczba kolejna 39448, ponieważ przypada 39448 dni po 1 stycznia 1900 r.

 • Rozliczenie jest datą, kiedy nabywca dokonuje zakupu papieru wartościowego, takiego jak obligacja. Data spłaty to data, kiedy papier wartościowy traci ważność. Na przykład przypuśćmy, że obligacja trzydziestoletnia została wystawiona 1 stycznia 2008 roku i została zakupiona przez nabywcę sześć miesięcy później. Datą wystawienia będzie 1 stycznia 2008, datą rozliczenia będzie 1 lipca 2008, a datą terminu będzie 1 stycznia 2038, która przypada w 30 lat po 1 stycznia 2008, czyli dacie wystawienia.

 • Argumenty rozliczenie, data_spłaty, emisja, pierwszy_kupon i podstawa są obcinane do liczb całkowitych.

 • Jeśli argumenty rozliczenie, data_spłaty, emisja lub first_coupon nie są prawidłową datą, funkcja CENA.PIERW.OKR zwraca #VALUE! wartość błędu #ADR!.

 • Jeśli stopa < 0 lub jeśli rentowność < 0, funkcja CENA.PIERW.OKR zwraca #NUM! wartość błędu #ADR!.

 • Jeśli podstawa < 0 lub jeśli podstawa > 4, funkcja CENA.PIERW.OKR zwraca #NUM! wartość błędu #ADR!.

 • Należy spełnić poniższy warunek daty; W przeciwnym razie funkcja CENA.PIERW.OKR zwraca #NUM! W przeciwnym wypadku funkcja CENA.OST.OKR zwraca wartość błędu #LICZBA!:

  data_spłaty > pierwszy_kupon > rozliczenie > emisja

 • Wartość funkcji CENA.PIERW.OKR jest obliczana w następujący sposób:

  Nietypowy krótki pierwszy okres dywidendy:

  Równanie

  gdzie:

  • A = liczba dni od dnia rozpoczynającego okres dywidendy do dnia rozliczenia (dni należne),

  • DSC = liczba dni od daty rozliczenia do daty następnej dywidendy.

  • DFC = liczba dni od początku pierwszej nietypowej dywidendy do daty pierwszej dywidendy.

  • E = liczba dni w okresie dywidendy.

  • N = liczba dywidend płatnych między datą rozliczenia a datą wykupu. (Jeśli liczba ta zawiera ułamek, zostanie zaokrąglona do następnej liczby całkowitej).

   Nietypowy długi pierwszy okres dywidendy:

   Równanie

   gdzie:

  • Ai = liczba dni od początku i-tego quasi-dywidendowego okresu w okresie nietypowym.

  • DCi = liczba dni od daty emisji do pierwszej quasi-dywidendy (i = 1) lub liczba dni w quasi-dywidendzie (i = 2,..., i = NC).

  • DSC = liczba dni od daty rozliczenia do następnego terminu płatności dywidendy.

  • E = liczba dni w okresie dywidendy.

  • L = liczba dywidend płatnych między pierwszą faktyczną datą dywidendy i datą wykupu. (Jeśli liczba ta zawiera ułamek, zostanie zaokrąglona do następnej liczby całkowitej).

  • NC = liczba okresów kwazidywidendowych przypadająca w okresie nieparzystym. (Jeśli liczba ta zawiera ułamek, zostanie zaokrąglona do następnej liczby całkowitej).

  • NLi = zwykła długość w dniach pełnego i-tego okresu quasi-dywidendy w okresie nietypowym.

  • Nq = liczba pełnych okresów quasi-dywidendy pomiędzy datą zakupu i pierwszą dywidendą.

Przykład

Skopiuj przykładowe dane z poniższej tabeli i wklej je w komórce A1 nowego arkusza programu Excel. Aby formuły wyświetlały wyniki, zaznacz je, naciśnij klawisz F2, a następnie naciśnij klawisz Enter. Jeśli to konieczne, możesz dostosować szerokości kolumn, aby wyświetlić pełne dane.

Dane

Opis argumentu

2008-11-11

Data rozliczenia

2021-03-01

Data spłaty

2008-10-15

Data wydania

2009-03-01

Data płatności pierwszej dywidendy

7,85%

Kupon procentowy

6,25%

Rentowność procentowa

100,00 zł

Wartość wykupu

2

Częstotliwość półroczna

1

Rzeczywista/podstawa rzeczywista

Formuła

Opis

Wynik

=CENA.PIERW.OKR(A2; A3; A4; A5; A6; A7; A8; A9; A10)

Cena za 100 zł wartości nominalnej papieru wartościowego o nietypowym (krótkim lub długim) pierwszym okresie przy zastosowaniu warunków określonych w komórkach A2:A10 jako argumentów funkcji.

113,60 zł

Potrzebna dalsza pomoc?

Rozwijaj swoje umiejętności
Poznaj szkolenia
Uzyskuj nowe funkcje w pierwszej kolejności
Dołącz do niejawnych testerów Microsoft Office

Czy te informacje były pomocne?

Jaka jest jakość języka?
Co wpłynęło na Twoje wrażenia?

Dziękujemy za opinię!

×