Zaloguj się przy użyciu konta Microsoft
Zaloguj się lub utwórz konto.
Witaj,
Wybierz inne konto.
Masz wiele kont
Wybierz konto, za pomocą którego chcesz się zalogować.

Funkcja Załącznik w programie Access umożliwia dodawanie jednego lub większej liczby plików — dokumentów, prezentacji, obrazów itp. — do rekordów w bazie danych. Ten artykuł zawiera podstawowe informacje i kroki niezbędne do skonfigurowania bazy danych do używania załączników oraz do dołączania danych i zarządzania nimi.

Uwaga: Funkcja opisana w tym artykule nie dotyczy aplikacji sieci Web programu Access.

W tym artykule

Dlaczego warto korzystać z załączników?

Załączników można używać do przechowywania kilku plików w jednym polu, a nawet do przechowywania wielu typów plików w tym polu. Załóżmy na przykład, że jesteś właścicielem bazy danych kontaktów o zadaniu. Do rekordu każdego kontaktu można teraz dołączyć jeden lub więcej życiorysów oraz fotografię każdego kontaktu.

Załączniki pozwalają także na wydajniejsze przechowywanie danych. We wcześniejszych wersjach programu Access do przechowywania obrazów i dokumentów była stosowana technologia łączenia i osadzania obiektów (OLE, Object Linking and Embedding). Domyślnie technologia OLE tworzyła odpowiednik obrazu lub dokumentu w postaci mapy bitowej. Te pliki map bitowych mogły być dosyć duże — nawet do 10 razy większe od pliku oryginalnego. Podczas przeglądania obrazu lub dokumentu z bazy danych technologia OLE wyświetlała obraz mapy bitowej, a nie plik oryginalny. Używanie załączników pozwala na otwieranie dokumentów i pozostałych plików innych niż obrazy w ich programach macierzystych, dzięki czemu te pliki można wyszukiwać i edytować z poziomu programu Access.

Dodatkowo technologia OLE wymaga, aby działały programy nazywane serwerami OLE. Jeśli na przykład pliki obrazów JPEG są przechowywane w bazie danych programu Access, każdy komputer, na którym jest uruchomiona ta baza danych, do obsługi obrazów JPEG wymaga innego programu zarejestrowanego jako serwer OLE. Natomiast program Access przechowuje załączone pliki w ich formatach natywnych, dzięki czemu nie trzeba instalować dodatkowego oprogramowania w celu wyświetlenia obrazów z bazy danych.

Załączniki i reguły projektowania bazy danych

Domyślnie każde pole w relacyjnej bazie danych zawiera tylko jeden fragment danych. Jeśli na przykład pole adresu zawierałoby więcej niż jeden adres, znajdowanie adresów byłoby trudne, a nawet niemożliwe. Zatem na pierwszy rzut oka może się wydawać, że załączniki łamią reguły projektowania bazy danych, ponieważ umożliwiają załączanie więcej niż jednego pliku — jednego fragmentu danych — do pola. Jednak załączniki nie łamią żadnych reguł projektowania, ponieważ podczas załączania plików do rekordów program Access tworzy jedną lub więcej tabel systemowych i korzysta z tych tabel w tle w celu normalizowania danych. Tych tabel nie można wyświetlać ani z nimi pracować.

Aby uzyskać informacje o wyświetlaniu innych tabel systemowych, zobacz artykuł Przewodnik po okienku nawigacji. Aby uzyskać informacje o projekcie bazy danych, zobacz artykuł Podstawowe informacje o projekcie bazy danych.

Sposoby używania załączonych plików

Podczas pracy z załączonymi plikami należy pamiętać o następujących wskazówkach:

 • Pliki można załączać tylko do baz danych utworzonych w programie Access, które korzystają z formatu pliku accdb. Nie można udostępniać załączników między bazą danych programu Access (accdb) a bazą danych we wcześniejszym formacie pliku (mdb).

 • Trzeba utworzyć pole w tabeli i ustawić dla niego typ danych Załączniki. Po ustawieniu typu danych Załączniki nie można go zmienić.

 • W jednym rekordzie można przechowywać wiele plików. Mogą to być na przykład obrazy i pliki utworzone w edytorach tekstów lub w programach arkuszy kalkulacyjnych.

 • Załączane dane mogą mieć maksymalnie dwa gigabajty (maksymalny rozmiar w przypadku bazy danych programu Access). Pojedyncze pliki nie mogą przekraczać rozmiaru 256 megabajtów.

 • Okno dialogowe Załączniki służy do dodawania i edytowania załączników oraz zarządzania nimi. To okno dialogowe można otworzyć bezpośrednio z poziomu pola załącznika w tabeli, klikając dwukrotnie to pole. Aby zarządzać załącznikami z poziomu formularza lub wyświetlać je z raportu, należy dodać kontrolkę załącznika do formularza lub raportu, a następnie powiązać kontrolkę ze źródłowym polem tabeli załącznika.

 • Domyślnie kontrolka załącznika renderuje obrazy i wyświetla ikonę programu odpowiadającą innym typom plików. Załóżmy na przykład, że do rekordu dołączono fotografię, życiorys i rysunek programu Visio. Podczas przewijania załączników kontrolka będzie renderować obraz i wyświetli ikony programów dla dokumentu oraz dla rysunku.

 • Po otwarciu okna dialogowego Załączniki z poziomu tabeli lub formularza można dodawać, usuwać, edytować i zapisywać załączone pliki. Jeśli okno dialogowe Załączniki zostanie otwarte z poziomu raportu, załączone pliki będzie można zapisywać tylko w innej lokalizacji.

 • Program Access skompresuje załączone pliki, jeśli nie są one już skompresowane. Na przykład pliki JPEG są kompresowane przez program graficzny, w którym zostały utworzone, dlatego program Access ich nie kompresuje.

 • Jeśli na komputerze jest zainstalowany program, przy użyciu którego utworzono załączony plik, można w nim otwierać i edytować załączone pliki.

 • Załączone pliki można zapisywać w lokalizacjach na dysku twardym lub w sieci. Wówczas można edytować te załączniki i po upewnieniu się, że wprowadzone zmiany są odpowiednie, zapisać modyfikacje w bazie danych.

 • Załączniki można modyfikować programistycznie.

Kroki przedstawione w poniższych sekcjach wyjaśniają, jak dodawać załączniki i zarządzać nimi.

Początek strony

Dodawanie pola załącznika do tabeli

Aby używać załączników w programie Access, należy najpierw dodać pole załącznika do co najmniej jednej z tabel w bazie danych. Program Access zapewnia dwie metody dodawania pola załącznika do tabeli. Pole można dodać w widoku arkusza danych albo w widoku projektu. Kroki przedstawione w tej sekcji wyjaśniają, jak stosować obie techniki.

Dodawanie pola załącznika w widoku arkusza danych

 1. Po otworzeniu tabeli w widoku arkusza danych kliknij pierwszą pustą kolumnę. Aby znaleźć pustą kolumnę, wyszukaj wyrazy Dodaj nowe pole w nagłówku kolumny.

 2. Na karcie Arkusz danych w grupie Typ i formatowanie danych kliknij strzałkę w dół obok pozycji Typ danych, a następnie kliknij pozycję Załącznik.

  Program Access ustawi typ danych pola na wartość Załączniki i umieści ikonę w wierszu nagłówka pola. Na poniższej ilustracji przedstawiono nowe pole Załącznik. W wierszu nagłówka pola jest widoczna ikona spinacza. Domyślnie nie można wprowadzać tekstu w wierszu nagłówka pól Załącznik.

  Nowe pole tabeli, dla którego ustawiono typ danych Załącznik

 3. Zapisz zmiany.

  Pamiętaj, że nowego pola nie można przekonwertować na inny typ danych, ale w przypadku popełnienia błędu można je usunąć.

Dodawanie pola załącznika w widoku projektu

 1. W okienku nawigacji kliknij prawym przyciskiem myszy tabelę, którą chcesz zmienić, i w menu skrótów kliknij polecenie Widok projektu Obraz przycisku.

 2. W kolumnie Nazwa pola wybierz pusty wiersz i wprowadź nazwę dla pola załącznika.

 3. W tym samym wierszu w obszarze Typ danych kliknij pozycję Załącznik.

 4. Zapisz zmiany.

  Pamiętaj, że nowego pola nie można przekonwertować na inny typ danych, ale w przypadku popełnienia błędu można je usunąć.

 5. Na karcie Projektowanie w grupie Widoki kliknij strzałkę pod przyciskiem Widok, a następnie kliknij polecenie Widok arkusza danych, aby otworzyć tabelę, która będzie używana.

  Obraz Wstążki programu Access

  — lub —

  Kliknij prawym przyciskiem myszy kartę dokumentu dla tabeli, a następnie w menu skrótów kliknij polecenie Widok arkusza danych.

  — lub —

  W okienku nawigacji kliknij tabelę prawym przyciskiem myszy, a następnie w menu skrótów kliknij polecenie Otwórz.

 6. Przejdź do następnych kroków.

Początek strony

Dołączanie plików bezpośrednio do tabel

Po dodaniu pola załącznika do tabeli do rekordów w tej tabeli można dołączać pliki bez konieczności tworzenia formularza wprowadzania danych. Załączniki można także wyświetlać bez korzystania z formularza, ale należy pamiętać, że do wyświetlania załączników bezpośrednio z tabel należy używać programów, za pomocą których utworzono te pliki, lub programów obsługujących pliki tego typu. Na przykład po otwarciu dołączonego do tabeli dokumentu programu Word zostanie uruchomiony program Word, a dokument zostanie wyświetlony w tym programie, a nie w programie Access. Jeśli na komputerze nie zainstalowano programu Word, zostanie wyświetlone okno dialogowe z monitem o wybranie programu do wyświetlenia tego pliku.

Dodawanie załącznika do tabeli

 1. Otwórz tabelę zawierającą pole załącznika w widoku arkusza danych i kliknij dwukrotnie pole załącznika.

  Zostanie wyświetlone okno dialogowe Załączniki. Poniższa ilustracja przedstawia to okno dialogowe.

  Okno dialogowe Załączniki

 2. Kliknij pozycję Dodaj. Zostanie wyświetlone okno dialogowe Wybierz plik.

 3. Korzystając z listy Szukaj w, przejdź do pliku lub plików, które chcesz dołączyć do rekordu, zaznacz je i kliknij przycisk Otwórz.

  Można wybrać wiele plików dowolnego obsługiwanego typu danych. Listę obsługiwanych typów danych zawiera sekcja Dokumentacja dotycząca załączników w dalszej części tego artykułu.

 4. W oknie dialogowym Załączniki kliknij przycisk OK, aby dodać te pliki do tabeli.

  Program Access doda pliki do pola i odpowiednio zwiększy cyfrę wskazującą liczbę załączników. Na poniższej ilustracji przedstawiono pole z załączonymi dwoma obrazami:

  Pole typu Załącznik z dwoma fragmentami danych

 5. W razie potrzeby powtórz te kroki, aby dodać pliki do bieżącego pola lub do innych pól w tabeli.

Otwieranie załączonych plików z tabeli

 1. Otwórz tabelę w widoku arkusza danych i kliknij dwukrotnie komórkę w polu załącznika.

 2. W oknie dialogowym Załączniki kliknij dwukrotnie plik, który chcesz otworzyć.

  — lub —

  Wybierz plik i kliknij pozycję Otwórz.

  Załączony plik zostanie otwarty w programie skojarzonym z tym plikiem — pliki programu Excel zostaną otwarte w programie Excel itd.

  Niektóre pliki obrazów mogą zostać otwarte w programie do wyświetlania obrazów systemu Microsoft Windows. Jeśli chcesz wykonać inne czynności, a nie tylko wyświetlić obraz, możesz kliknąć prawym przyciskiem myszy obraz, a następnie kliknąć polecenie Edytuj. To spowoduje uruchomienie programu, za pomocą którego utworzono dany plik, o ile ten program jest zainstalowany na komputerze.

Zapisywanie zmian w załączonym pliku

 1. W razie potrzeby można edytować plik w programie macierzystym.

 2. Zapisz zmiany w pliku i zamknij program macierzysty. Pamiętaj, że wszystkie zmiany wprowadzone w załączonym pliku są zapisywane w folderze tymczasowych plików internetowych na dysku twardym. Więcej informacji na temat tego folderu można znaleźć w uwagach na końcu tej sekcji.

 3. Aby ostatecznie zapisać zmiany, wróć do programu Access i w oknie dialogowym Załączniki kliknij przycisk OK.

  Zostanie wyświetlony komunikat podobny do następującego:

  Monit o zapisanie zmian wprowadzonych w załączniku

 4. Kliknij przycisk Tak, aby zapisać zmiany.

  Uwagi: 

  • Gdy załączony plik jest otwierany w programie macierzystym w celu przeglądu lub edycji, program Access umieszcza kopię tymczasową pliku w folderze tymczasowym. Jeśli plik zostanie zmodyfikowany, a zmiany zostaną zapisane z poziomu programu macierzystego, program Access zapisze zmiany w kopii tymczasowej. Po powrocie do programu Access i kliknięciu przycisku OK w celu zamknięcia okna dialogowego Załączniki program Access wyświetli monit o ponowne zapisanie załączonego pliku. Kliknij przycisk Tak, aby zapisać zmieniony plik w bazie danych, lub przycisk Nie, aby pozostawić niezmieniony plik w bazie danych.

  • Aby znaleźć lokalizację tymczasowego folderu plików, wykonaj następujące czynności:

   1. Uruchom program Windows Internet Explorer.

   2. W menu Narzędzia kliknij polecenie Opcje internetowe.

   3. Na karcie Ogólne kliknij pozycję Ustawienia.

    Zostanie wyświetlone okno dialogowe Ustawienia. Ścieżka folderu będzie widoczna w sekcji folderu Tymczasowe pliki internetowe.

Początek strony

Używanie załączników w formularzach i raportach

Gdy w formularzu lub raporcie zachodzi potrzeba użycia załączników, należy zastosować kontrolkę załącznika. Kontrolka automatycznie renderuje pliki obrazów podczas przechodzenia między rekordami w bazie danych. Jeśli załączono inne typy plików, takie jak dokumenty lub rysunki, kontrolka załącznika wyświetli ikonę odpowiadająca typowi pliku. Na przykład po załączeniu prezentacji zostanie wyświetlona ikona programu PowerPoint itd. Kontrolka umożliwia także przeglądanie dowolnych załączonych plików i otwieranie okna dialogowego Załączniki. Jeśli to okno dialogowe zostanie otwarte z poziomu formularza, można w nim dodawać, usuwać, edytować i zapisywać załączniki. W przypadku otwarcia okna dialogowego z poziomu raportu można tylko zapisywać załączniki na dysku twardym lub w lokalizacji sieciowej, ponieważ raporty są w zamierzeniu tylko do odczytu.

W krokach przedstawionych w poniższych sekcjach wyjaśniono, jak dodawać kontrolkę obrazu do formularza lub raportu oraz jak przewijać rekordy, dołączać pliki i wyświetlać załączniki. Należy pamiętać, że załączniki można przewijać tylko wtedy, gdy dany rekord zawiera więcej niż jeden załącznik.

Dodawanie kontrolki załącznika do formularza lub raportu

W krokach przedstawionych w tej sekcji wyjaśniono, jak dodać kontrolkę załącznika do formularza lub raportu, a następnie powiązać kontrolkę z polem załącznika w tabeli źródłowej. Te same kroki należy wykonać podczas dodawania kontrolki załącznika do formularza lub raportu. Przed rozpoczęciem należy pamiętać, że co najmniej jedna z tabel w bazie danych musi zawierać pole załącznika. Aby uzyskać informacje na temat dodawania pola załącznika, zobacz Dodawanie pola załącznika do tabeli wcześniej w tym artykule.

Projektowanie formularzy i raportów może być złożonym procesem, dlatego opisując procedury w tych sekcjach założono, że masz już bazę danych z co najmniej jedną tabelą i jednym formularzem lub raportem. Aby uzyskać informacje na temat tworzenia tabel, formularzy i raportów, zobacz następujące artykuły:

Dodawanie kontrolki załącznika

 1. W okienku nawigacji kliknij prawym przyciskiem myszy formularz lub raport, który chcesz zmienić, a następnie w menu skrótów kliknij polecenie Widok projektu.

 2. Na karcie Projektowanie w grupie Narzędzia kliknij pozycję Dodaj istniejące pola.

  Zostanie wyświetlone okienko Lista pól zawierające listę pól w tabeli, które dostarczają dane dla formularza lub raportu. Pole załącznika jest oznaczone na liście jako rozwijalne, tj. można kliknąć znak plus lub minus obok pola.

  Poniższa ilustracja przedstawia typowe pole załącznika w okienku Lista pól.

  Pole załącznika w okienku zadań Lista pól

 3. Przeciągnij całe pole załącznika z listy na formularz — elementy nadrzędne i podrzędne — i upuść je w odpowiednim miejscu na formularzu.

  Program Access umieści kontrolkę załącznika na formularzu i powiąże kontrolkę z polem tabeli.

 4. W razie potrzeby kliknij prawym przyciskiem myszy kontrolkę i kliknij polecenie Właściwości, aby wyświetlić arkusz właściwości dla kontrolki. Ustaw lub zmień właściwości kontrolki, aby dopasować je do pozostałej części formularza lub raportu.

 5. Zapisz zmiany, a następnie kliknij prawym przyciskiem myszy kartę dokumentu i kliknij polecenie Widok formularza lub Widok raportu, aby otworzyć formularz lub raport w celu przejrzenia.

  Jeśli pole źródłowe zawiera pliki obrazów, kontrolka będzie renderować te pliki. Jeśli pole zawiera inny typ pliku, na przykład dokument programu Word lub prezentację programu PowerPoint, kontrolka wyświetli ikonę odpowiednią dla tego typu pliku.

Zarządzanie załącznikami przy użyciu formularza

Po dodaniu kontrolki załącznika do formularza załączone pliki można dodawać, edytować, usuwać i zapisywać bezpośrednio w tym formularzu. Jeśli rekord zawiera wiele załączników, można także przewinąć załączone pliki, co nie jest możliwe w przypadku pracy z tabelą.

Uwaga: Osoba, która zaprojektowała formularz, mogła skonfigurować go jako formularz tylko do odczytu. W takim przypadku za pomocą okna dialogowego Załączniki można tylko zapisywać załączone pliki na dysku twardym lub w lokalizacji w sieci.

Dołączanie pliku

 1. Otwórz formularz wyświetlający załączniki i zlokalizuj rekord, do którego chcesz dołączyć plik.

 2. Zaznacz kontrolkę załącznika — kontrolkę powiązaną z polem załącznika.

  Zostanie wyświetlony minipasek narzędzi: Minipasek narzędzi Załącznik

  Uwaga: Minipasek narzędzi nie będzie wyświetlany, jeśli kontrolkę załącznika dodano do sekcji arkusza danych w formularzu dzielonym. Aby uzyskać więcej informacji na temat formularzy dzielonych, zobacz artykuł Tworzenie formularza dzielonego.

 3. Kliknij przycisk Wyświetl załączniki (ikonę spinacza), aby otworzyć okno dialogowe Załączniki.

 4. W oknie dialogowym kliknij przycisk Dodaj.

  Zostanie wyświetlone okno dialogowe Wybierz plik.

 5. Korzystając z listy Szukaj w, przejdź do pliku, który chcesz dołączyć, a następnie kliknij przycisk Otwórz.

 6. Aby dołączyć więcej plików, powtórz kroki 4 i 5 odpowiednią ilość razy.

Przewijanie załączonych plików

Uwaga: Kroki przedstawione w tej sekcji dotyczą formularzy i raportów.

 1. Otwórz formularz lub raport, w którym są wyświetlane załączniki.

 2. Przejdź do rekordu zawierającego załączone pliki.

 3. Kliknij kontrolkę obrazu, w której są wyświetlane załączone pliki.

  Zostanie wyświetlony minipasek narzędzi.

 4. Kliknij strzałkę Wstecz (w lewo) lub Dalej (w prawo), aby przewinąć załączone pliki. Aby poznać nazwy plików, kliknij przycisk Wyświetl załączniki w celu otworzenia okna dialogowego Załączniki. Nazwy załączonych plików zostaną wyświetlone na liście Załączniki.

Początek strony

Zapisywanie załączonych plików w innych lokalizacjach

Kroki przedstawione w tej sekcji dotyczą tabel, formularzy i raportów. Jeden lub wszystkie pliki dołączone do danego rekordu można zapisać w lokalizacjach na dysku twardym lub w sieci. Należy pamiętać, że gdy wybrano zapisanie wszystkich plików, nie można zapisać tylko niektórych plików — konieczne jest zapisanie wszystkich. Aby zapisać tylko wybrane pliki, należy zapisać je pojedynczo.

 • Otwórz tabelę, formularz lub raport zawierający załączniki, a następnie otwórz okno dialogowe Załączniki.

Otwieranie okna dialogowego Załączniki z poziomu tabeli

 • Otwórz tabelę w widoku arkusza danych, a następnie kliknij dwukrotnie pole załącznika zawierające załącznik, który chcesz zapisać.

Otwieranie okna dialogowego Załączniki z poziomu formularza lub raportu

 1. Otwórz formularz lub raport, w którym są wyświetlane załączniki.

 2. Przejdź do rekordu zawierającego załączone pliki.

 3. Kliknij kontrolkę obrazu, w której są wyświetlane załączone pliki.

  Zostanie wyświetlony minipasek narzędzi.

 4. Kliknij przycisk Wyświetl załącznik.

Zapisywanie pojedynczego załącznika

 1. W oknie dialogowym Załączniki kliknij przycisk Zapisz jako.

  Zostanie wyświetlone okno dialogowe Zapisywanie załącznika.

 2. Korzystając z listy Zapisz w, przejdź do nowej lokalizacji dla pliku, a następnie kliknij przycisk Zapisz.

Zapisywanie wszystkich załączników

 1. W oknie dialogowym Załączniki kliknij przycisk Zapisz wszystko.

  Zostanie wyświetlone okno dialogowe Zapisywanie załączników.

 2. Korzystając z listy Szukaj w, przejdź do nowej lokalizacji dla plików, a następnie kliknij przycisk Zapisz.

Początek strony

Usuwanie załączonych plików

Kroki przedstawione w tej sekcji dotyczą tabel i formularzy.

Usuwanie załącznika

 1. Kliknij dwukrotnie pole załącznika w tabeli, aby otworzyć okno dialogowe Załączniki.

  — lub —

  W formularzu (w widoku układu lub w widoku formularza) przejdź do rekordu zawierającego załącznik, który chcesz usunąć, i kliknij przycisk Wyświetl załącznik na minipasku narzędzi, aby otworzyć okno dialogowe.

 2. W oknie dialogowym Załączniki wybierz plik, który chcesz usunąć, i kliknij przycisk Usuń.

Początek strony

Korzystanie z załączników bez myszy lub innego urządzenia wskazującego

W poniższej sekcji wyjaśniono, jak za pomocą klawiatury umieścić fokus w okienku nawigacji i otworzyć tabelę, formularz lub raport zawierający załączone pliki. W krokach przedstawiono także, jak przeglądać załączone pliki i otwierać okno dialogowe Załączniki.

Otwieranie tabeli, formularza lub raportu z okienka nawigacji

 1. Naciśnij klawisz F11.

  Uwaga: Jeśli okienko nawigacji jest zamknięte, naciśnięcie klawisza F11 spowoduje jego otwarcie i umieszczenie w nim fokusu. Jeśli okienko jest otwarte, naciśnięcie klawisza F11 spowoduje jego zamknięcie. Aby otworzyć okienko i przenieść do niego fokus, należy ponownie nacisnąć przycisk F11.

 2. Wybierz tabelę, formularz lub raport, które chcesz otworzyć, korzystając z klawiszy STRZAŁKA W DÓŁ i STRZAŁKA W GÓRĘ.

 3. Naciśnij klawisz ENTER, aby otworzyć wybrany obiekt.

  W przypadku otwarcia tabeli program Access umieści kursor w pierwszym polu w tabeli. Po otwarciu formularza lub raportu program Access umieści fokus w pierwszym polu.

Wyświetlanie załączników z tabel

 1. W razie potrzeby przenieś kursor do odpowiedniego pola załącznika, używając klawiszy strzałek.

 2. Naciśnij klawisz SPACJA.

  Zostanie wyświetlone okno dialogowe Załączniki.

 3. Naciśnij klawisz TAB, aby poruszać się między przyciskami w oknie dialogowym i przejść z przycisków do listy załączonych plików w obszarze Załączniki.

  Uwaga: Rekordy mogą zawierać więcej niż jeden załącznik. Aby wybrać załącznik z listy dwóch lub większej liczby plików, naciśnij klawisz TAB w celu przejścia do listy plików, a następnie za pomocą klawiszy strzałek wybierz odpowiedni plik. Następnie naciśnij klawisz TAB, aby powrócić do przycisków, i wybierz odpowiednią akcję.

 4. Po wybraniu odpowiedniego pliku i przycisku naciśnij klawisz ENTER.

 5. Po zakończeniu naciśnij klawisz TAB lub za pomocą klawiszy STRZAŁKA W GÓRĘ i STRZAŁKA W DÓŁ wybierz przycisk OK i naciśnij klawisz ENTER.

Przewijanie załączników w formularzu lub w raporcie

Te kroki mają zastosowanie tylko w przypadku posiadania klawiatury Microsoft Natural Keyboard i kiedy rekord zawiera więcej niż jeden załącznik.

 1. W razie potrzeby naciśnij klawisz TAB, aby przenieść fokus na kontrolkę załącznika. Program Access domyślnie wyróżnia kontrolkę i skojarzoną z nią etykietę (o ile istnieje).

 2. Naciśnij klawisz aplikacji.

  Zostanie wyświetlone menu skrótów.

 3. Naciśnij klawisz TAB lub za pomocą klawiszy strzałek wybierz przycisk Dalej lub Wstecz i naciśnij klawisz ENTER.

 4. W razie potrzeby powtórz krok 2, aby przewinąć załączone pliki.

Otwieranie okna dialogowego Załączniki z poziomu formularza lub raportu

Te kroki mają zastosowanie tylko w przypadku posiadania klawiatury Microsoft Natural Keyboard.

 1. W razie potrzeby naciśnij klawisz TAB, aby przenieść fokus na kontrolkę załącznika. Program Access domyślnie wyróżnia kontrolkę i skojarzoną z nią etykietę (o ile istnieje).

 2. Naciśnij klawisz aplikacji.

  Zostanie wyświetlone menu skrótów.

 3. Naciśnij klawisz TAB lub za pomocą klawiszy strzałek wybierz pozycję Wyświetl załączniki i naciśnij klawisz ENTER.

  Zostanie wyświetlone okno dialogowe Załączniki.

 4. Naciśnij klawisz TAB, aby poruszać się między przyciskami w oknie dialogowym i przejść z przycisków do listy załączonych plików w obszarze Załączniki (Kliknij dwukrotnie, aby edytować).

  Rekordy mogą zawierać więcej niż jeden załącznik. Aby wybrać załącznik z listy dwóch lub większej liczby plików, naciśnij klawisz TAB w celu przejścia do listy plików, a następnie za pomocą klawiszy strzałek wybierz odpowiedni plik. Następnie naciśnij klawisz TAB, aby powrócić do przycisków, i wybierz odpowiednią akcję.

 5. Po wybraniu odpowiedniego pliku i przycisku naciśnij klawisz ENTER.

 6. Po zakończeniu naciśnij klawisz TAB lub za pomocą klawiszy strzałek wybierz przycisk OK i naciśnij klawisz ENTER.

Początek strony

Dokumentacja dotycząca załączników

W poniższych sekcjach podano dodatkowe informacje o załącznikach, w tym o formatach plików obrazów i dokumentów obsługiwanych przez załączniki, konwencjach nazewnictwa plików, a także pewne informacje na temat programistycznego dołączania plików do rekordów.

Obsługiwane formaty plików obrazów

Program Access obsługuje natywnie następujące formaty plików graficznych, co oznacza, że kontrolka załącznika renderuje je bez potrzeby korzystania z dodatkowego oprogramowania.

BMP (Mapa bitowa Windows)

RLE (Run Length Encoded Bitmap)

DIB (Mapa bitowa niezależna od urządzenia)

GIF (Graphics Interchange Format)

JPEG, JPG, JPE (Joint Photographic Experts Group)

EXIF (Exchangeable File Format)

PNG (Portable Network Graphics)

TIFF, TIF (Tagged Image File Format)

ICON, ICO (Ikona)

WMF (Windows Metafile)

EMF (Enhanced Metafile)

Obsługiwane formaty dokumentów i innych plików

Z reguły można dołączyć dowolny plik utworzony w jednym z programów pakietu Microsoft Office. Ponadto można dołączać pliki dziennika (log), pliki tekstowe (text, txt) i skompresowane pliki zip.

Konwencje nazewnictwa plików

Nazwy załączonych plików mogą zawierać dowolne znaki Unicode obsługiwane przez system plików NTFS używany w systemie Microsoft Windows NT (NTFS). Ponadto nazwy plików muszą być zgodne z następującymi wytycznymi:

 • Długość nazw plików wraz z rozszerzeniami nazw plików nie może przekraczać 255 znaków.

 • Nazwy nie mogą zawierać następujących znaków: znak zapytania (?), cudzysłów ("), ukośnik i ukośnik odwrotny (/ \), znak większości i znak mniejszości (< >), gwiazdka (*), kreska pionowa (|), dwukropek (:) i znak akapitu (¶).

Typy plików kompresowane przez program Access

Po dołączeniu dowolnego z poniższych typów plików do bazy danych program Access kompresuje je, jeśli nie są już skompresowane.

Rozszerzenie pliku

Kompresowany?

Przyczyna

jpg, jpeg

Nie

Już skompresowany

gif

Nie

Już skompresowany

png

Nie

Już skompresowany

tif, tiff

Tak

exif

Tak

bmp

Tak

emf

Tak

wmf

Tak

ico

Tak

zip

Nie

Już skompresowany

cab

Nie

Już skompresowany

docx

Nie

Już skompresowany

xlsx

Nie

Już skompresowany

xlsb

Nie

Już skompresowany

pptx

Nie

Już skompresowany

Zablokowane formaty plików

Program Access blokuje następujące typy załączanych plików. Obecnie nie można odblokować żadnego z wymienionych tutaj typów plików.

ade

ins

mda

scr

adp

isp

mdb

sct

app

its

mde

shb

asp

js

mdt

shs

bas

jse

mdw

tmp

bat

ksh

mdz

url

cer

lnk

msc

vb

chm

mad

msi

vbe

cmd

maf

msp

vbs

com

mag

mst

vsmacros

cpl

mam

ops

vss

crt

maq

pcd

vst

csh

mar

pif

vsw

exe

mas

prf

ws

fxp

mat

prg

wsc

hlp

mau

pst

wsf

hta

mav

reg

wsh

inf

maw

scf

Programistyczne dołączanie plików do rekordów

Program Access udostępnia interfejsy programistyczne i modeli obiektów na potrzeby programistycznego dołączania plików do rekordów przy użyciu kodu języka Visual Basic for Applications (VBA). Informacje na temat programistycznego dołączania plików można znaleźć w artykułach „LoadFromFile” i „SaveToFile” w witrynie Microsoft Developer Network — http://msdn.microsoft.com.

Początek strony

Potrzebujesz dalszej pomocy?

Chcesz uzyskać więcej opcji?

Poznaj korzyści z subskrypcji, przeglądaj kursy szkoleniowe, dowiedz się, jak zabezpieczyć urządzenie i nie tylko.

Społeczności pomagają zadawać i odpowiadać na pytania, przekazywać opinie i słuchać ekspertów z bogatą wiedzą.

Czy te informacje były pomocne?

Jaka jest jakość języka?
Co wpłynęło na Twoje wrażenia?

Dziękujemy za opinię!

×